I. Személyi adatok

Név: Kovács Attila
Lakcím: Lendva, Zsupancsics utca - Župančičeva ulica 6/4, 9220 Lendva-Lendava, Szlovénia
Születési hely és idő: Murska Sobota (Muraszombat), Jugoszlávia, Szlovénia, 1973. 05. 11.
Munkahelyi telefonszám: 00386-2-578-87-18; Mobilszám: 00386-41-347-779
e-mail: inv.lendava@siol.net, attila.kovacs@guest.arnes.si
Munkahelyi cím: Etnikai Kutatóintézet, Lendvai Kutatócsoport, Lendva, Fő utca - Glavna ulica 124, 9220 Lendva, Szlovénia
Munkahelyi Telefon: 00386-2-5788-718
Nyelvtudás: Szlovén, szerb-horvát, német

II. Tanulmányok

 • 1997-2000: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Multidiszciplináris Doktori iskola "Európa és a magyarság a 18-20. században" Történelem Doktori Téma
 • 1995-1997: Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Politológia specializáció
 • 1992-1997: Janus Pannonius Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történelem szak
 • 1991-1992:    Gimnazija Šentvid, Ljubljana (Szlovénia), ugyanott érettségi 1992-ben
 • 1988-1991:    Vojaška gimnazija Franc-Rozman-Stane, Ljubljana (Szlovénia)

III. Végzetség/diplomák/tudományos fokozat:

 • 2006 január - Az "Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies) munkatársa "Tudományos munkatárs" fokozatban.
 • 2005 október - A Maribori Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelem Szakán docensi címet szerzett
 • 2002. november - 2006. január: Az "Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies) munkatársa "asszisztens doktori címmel" fokozatban.
 • 2002. június 5-én doktorált történelemből (Ph. D.) a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Multidiszciplináris Doktori iskola "Európa és a magyarság a 18-20. században" Történelem Doktori Téma keretében, summa cum laude minősítéssel. Dolgozat címe: "Földreform és kolonizáció a Lendvavidéken a két világháború között"
 • 1997 november - 2000 november: Az "Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet", (Institut for Ethnic Studies), Ljubljana, Erjavčeva 26, 1000 Ljubljana (Szlovénia) munkatársa "Mladi raziskovalec - Fiatal kutató" fokozatban.

IV. Kutatási terület:

 • Muravidék és a szélesebb régió történelme a 19-20. században
 • Muravidéki magyarság történelme
 • Jugoszláv földreform a 20. században
 • 56-os magyar menekültek

V. Munkahely

 • 1997. novembere - 2000. novembere: "Inštitut za narodnostna vprašanja-Institut for Ethnic Studies", (Nemzetiségi Kutatóintézet) Erjavčeva 26, Ljubljana (Szlovénia) mint fiatal kutató.
 • 2000. november - 2002. november: "Népújság", a szlovéniai magyarok hetilapja, újságírói beosztásban.
 • 2002. november - : "Inštitut za narodnostna vprašanja-Institut for Ethnic Studies", (Nemzetiségi Kutatóintézet) Erjavčeva 26, Ljubljana (Szlovénia), kutatói állásban.

VI. Szakmai tevékenység

1.) 2003 január - 2008 december
Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Kutató
Feladat: "Etnične in manjšinske študije ter slovensko narodno vprašanje" (Etnikai és kisebbségi tanulmányok, valamint a szlovén nemzeti kérdés" című programcsoport tagja.   
Projektvezető:  red. prof. dr. Mitja Žagar

2.) 2006 szeptember - 2008 szeptember
Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Projektvezető:
Feladat: "Primerjalno proučevanje delovanja varnostnega sistema v krizni situaciji z ozirom na begunsko problematiko: Problematika madžarskih beguncev po drugi svetovni vojni in zlasti leta 1956-57 v Sloveniji" (Biztonsági rendszerek összehasonlító elemzése krizishelyzetben különös tekintettel a menekültkérdésre: A magyar menekültek kérdése a második világháború után Szlovéniában, különösen tekintettel az 1956-57-es esztendőkre) című projekt vezetője.

3.) 2006 november - 2008 május
Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Projektvezető:
Feladat: "Zgodovina Dobrovnika v 20. stoletju s posebnim poudarkom na življenju madžarske skupnosti in sodelovanje z znanstvenimi, raziskovalnimi in visokošolskimi institucijami na Madžarskem (mreže in oblike sodelovanja, kot podlaga za skupne projekte)" (Dobronak története a 20. században, különös tekintettel a magyar közösség életére, valamint a magyarországi felsőoktatási és tudományos-kutatóintézményekkel való együttműködés) című projekt egyetlen kivitelezője.  

4.) 2006. január - 2006. szeptember
Intézmény: Dobronak Község Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség - Madžarska narodnostna samouprava občine Dobrovnik, Dobronak - Dobrovnik 297, 9223 Dobronak - Dobrovnik, Szlovénia
Beosztás: Kutató
Feladat: Dobronoki György Tájház és helytörténeti múzeum megtervezésében és felállításában való részvétel.
Projektvezető: Dobronak Község Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség

5.)2004. június - 2006. június

Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Kutató
Feladat: Judje in antisemitizem v Sloveniji: Holokavst in izkoreninjen spomin (Zsidók és antiszemitizmus Szlovéniában: Holokaust és a kitörölt emlékezet) című projekten belül a muravidéki zsidóság újkori történelmét kutatta.
Projektvezető: dr. Hannah Starman

6.)2003 január - 2004 december
Intézmény: Teleki László Intézet, Budapest, Magyarország
Beosztás: Kutató
Feladat: "A kárpát-medencei magyarság számának változása a 90-es években a határon túli területeken" című projekten belül a muravidéki (szlovéniai) magyarság változását mutatta be az adott időszakban.
Projektvezető: Dr. Gyurgyik László  

7.) 2002. november - 2004. november 
Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Kutató és projektvezető
Feladat: Az "Odnos madžarske oblasti v času druge svetovne vojne do Slovencev, Hrvatov in Srbov kolonistov, s posebnim poudarkom na internaciji kolonistov iz Prekmurja v taborišče Sárvár - A magyar hatalom viszonya a szlovén, horvát és szerb telepesekhez a II. világháború alatt, különös tekintettel a Sárvárra internált muravidéki telepesekre" című projekt keretében (témavezetője dr. Mitja Žagar) a két világháború között Alsólendva környékére telepített szlovén és horvát nemzetiségű kolonisták sárvári kitelepítését kutatta Délvidék 1941-es Magyarországhoz történő visszacsatolását követően.

8.) 2002 szeptember - 2004 augusztus
Intézmény: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Multidiszciplináris Doktori iskola "Európa és a magyarság a 18-20. században" Történelem Doktori Téma
Beosztás: Kutató
Feladat: "Közép-Európa és a közép-európai fogalom változásai a 20. század folyamán" című projekt tudományos munkatársa, elsősorban a szlovének Közép-Európa térségével kapcsolatos politikáját és elképzeléseit kutatta és tárta fel a kutatási témán belül.
Projektvezető: Dr. Ormos Mária professor emerita, az MTA rendes tagja 

9.) 2002. január - 2002. december
Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: Kutató
Feladat: "Položaj Slovencev na Madžarskem zunaj območja avtohtone poselitve - A magyarországi szlovének által őshonosan lakott területekről elvándorolt szlovének helyzete" projekt keretében a szombathelyi szlovén közösség körében végzett kutatásokat kérdőívek és mélyinterjúk segítségével.
Projektvezető: Dr. Hirnök Munda Katalin

10.) 2001. január - 2003. június

Intézmény: Pokrajinski muzej iz Murske Sobote - Muraszombati Területi Múzeum
Beosztás: Kutató
Feladat: "Nacionalne identitete v oblikovanju skupnega kulturnega prostora - Nemzeti identitások, mint az egységes kulturális terület alkotóelemei" projekt keretében Muravidék 19. és 20. századi népszámlálási adatait elemezte.
Projektvezető: mag. Franc Kuzmič 

11.)1998 január -2001 január

Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja és Institut für Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung, Universität Klagenfurt/Celovec, Austria)
Beosztás: Kutató
Feladat: A "Medetnični odnosi in etnična identiteta v občini Železna Kapla - Ethnic Relations and ethnic identity in the commune of Železna Kapla/Eisenkappel" című projekten belül az interetnikai kapcsolatokat kutatta a csoport többi tagjával Železna Kapla/Eisenkappel járásban (Ausztria)
Projektvezetők: prof. dr. Albina Nećak Lük és prof. dr. Dietmar Larcher).

12.)
1997. november - 2000. november

Intézmény: Inštitut za narodnostna vprašanja - Etnikai Kutatóintézet (Institut for Ethnic Studies), Erjavčeva 26, Ljubljana, Szlovénia
Beosztás: "Mladi raziskovalec - Fiatal kutató"
Feladat: A Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru - interetnikai kapcsolatok a szlovén etnikai térségben" című projektcsoport tagjaként Szlovénia nemzetiségileg vegyesen lakta területein (Muravidék és Tengermellék), valamint Magyarországon (Rábavidék), Ausztiában (Dél-Karinthia) és Olaszország (szlovén-olasz határmenti sáv) végzett kutatásokat, melyek elsősorban az adott térségben élő nemzetiségek egymás közötti viszonyának feltárására irányultak. A kutatások során a fő hangsúly a terepmunkán volt, melynek során kérdőíves felméréseket végeztek a csoport tagjai és az így kapott adatokat dolgozták fel és jelentették meg különböző tanulmánykötetekben.
Projektvezető: red. prof. dr. Albina Nećak Lük