nyomtat

megoszt

A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
NAGY LAJOS
IRODALOM

IRODALOM.

1. Tanulmányok:

Activitatea Corpurilor legiuitoare şi a Guvernului. Preşedinţia Consiliului de Miniştri. Dare de seamă înfăţişată de D-l Ioan I. C Brătianu. Bucureşti, 1926.

Agenda şi Anuarul magistraturii şi Baroului 1936. Bucureşti, é. n.

L'Agriculture en Roumanie. Atlas statistique publié par le Ministre de l'Agriculture et de Domaines. Bucarest, 1938.

Alexianu, Grigore, Curs de Drept Constituţional, Bucureşti, 1930. I—III.

Andru, Sever, Jurisprudenţa rezumată. Deciziuni pronunţate de Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie. I. Bucureşti, 1930., II. Oradea, 1936., III. Oradea, 1939.

Anteproiect de constituţie. Întocmit de secţia de studii a partidului ţărănesc. Cu o expunere de motive de C. Stere. Bucureşti, 1922.

Antonesco, Michel, A., Nation et nationalité dans la nouvelle Constitution Roumaine. Bucarest,  (1939).

Anuarul Învăţământului primar. Bucureşti, 1933.

Anuarul statistic al României. Anul 1937 şi 1938. Bucureşti, 1939.

Az agrárreform visszacsinálása a görög katolikus egyházzal szemben, n. n., MK—1936., 258.

Balogh Arthur dr., A kisebbségek nemzetközi védelme. Berlin, 1928.

Bănesco, Pierre, Le nouveau régime des minorités en Roumanie. Bucarest, 1938.

Bănescu, Petru, L'encadrament politique des minorités ethniques de Roumanie. Bucarest, 1940.

Baranyai Zoltán, A kisebbségi szerződések. Magyar Szemle, XII—1931., 198. skk.

Baranyai Zoltán, A kisebbségi jogok védelme. Budapest, 1922.

Basarabeanu, Grigore, Proprietatea rurală în România. Bucureşti, 1935.

Berkovitz, Joseph, La Question des Israélites en Roumanie. Étude de son histoire et des divers problčmes de droit, qu'elle sulčve. Paris. 1923.

Boila, Romul, Organizaţia de Stat. Cluj, 1929.

Boila, Romul, Statul. I. Cluj, é. n.

Bonfils, Henry, Manuel de droit international public. Deuxičme edition, revue et mise en courant par Paul Fauchille. Paris, 1898.

Bölöni Miklós dr. és Ürmösi Károly dr., A 14%-os iskolai segély és a magyar felekezeti iskolák, Kisebbs. jog., I—1937., 33. skk.

Brătianu, Gheorghe, Acţiunea politică şi militară a României în 1919. II. kiad. Bucureşti, 1940.

Budişteanu, Radu, Românizarea Barourilor, Bucureşti, é. n.

Budişteanu, Radu, Un capitol nou în dreptul internaţional public şi privat: Minorităţile etnice. Bucureşti, 1928.

Buza László, A kisebbségek jogi helyzete. Budapest, 1930.

Buza László, A kisebbségi nyelvek szabad használata. Jancsó Benedek Emlékkönyv. Budapest, 1931. és klny.

Codrescu, Mihail-Virgiliu, Istoricul Şcoalelor române din Turcia, Sofia şi Turtucaia din Bulgaria şi al seminarilor de limba română din Lipsca, Viena şi Berlin. Bucureşti, 1906.

Codul învăţământului (primar, secundar, superior). Biblioteca Institutului de Ştiinţe Administrative, No. 16. Negulescu Paul, Dumitrescu Ioan, Alexianu Grigore, Dragos Titus, Demetrescu Q. c. Bucureşti, 1929.

Codul penal Carol al II-lea. Adnotat. Rătescu, Constantin— Hurmuz Aznavorian, I—III. Bucureşti, 1931.

Condurachi, D. Ioan, Clauzele de naţionalitate privitoare la România din Tratatele internaţionale din 19191920. Bucureşti, 1924.

Curtea de Casaţie. Buletinul Deciziunilor pronunţate în anul 1925. Vol. LXII. Partea III. Chişinău, 1931.

Czakó, Étienne dr., La vérité sur les déliberations préliminaires du Traité de Trianon, Budapest, 1934.

Dăncilă, Ioan, Biserica strămoşească şi marea noastră unire. Contribuţia Mitropolitului Bălan la actul Unirii. Omagiu I. P. S. S. Dr. Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului la douăzeci de ani de arhipăstorie. Sibiu, 1940., 42—55.

Daşcovici, N., Declaraţia de Războiu şi încheerea Tractatelor după Constituţia noastră. Iaşi, 1928.

Daşcovici, N., Principiul naţionalităţii si Societatea Naţiunilor. Bucureşti, 1927.

Decretele, Regulamentele şi Ordonanţele Consiliului Dirigent din Transilvania. Retipărire. Cluj, 1929.

Dima, G. A., Scoală secundară în lumina bacalaureatului. Bucureşti, 1928.

Dragomir, Silviu, La Transylvanie et ses minorités ethniques. Bucarest, 1934.

Dumitrescu, N. E.—Ionescu, Ioan, Lege pentru organizare judecătorească. Bucureşti, é. n.

Enciclopedia României. Asociaţia ştiinţifică pentru Enciclopedia României. Bucureşti, é. n.

Feinberg, Nathan, La question des minorités ŕ la conférence de la paix de 1919—1920 et l'action juive en faveur de la protec tion internationale des minorités. Paris, 1929.

Flachbart, Ernest dr., System des internationalen Minderheiten rechtes. Budapest, 1937.

Fouques-Duparc, Jacques, La protection des minorités de race, de langue et de religion. Paris, 1922.

Fritz László dr., Nemzeti Iparhitel Intézet, MK. VII—1928., 240. skk.

Fritz László dr., Újabb kisebbségi sérelmek, MK. X—1931., 783. skk.

Fritz László dr., Az erdélyi kultúrzóna ügye a Népszövetség előtt, MK. XI—1932., 348. skk.

Fritz László dr., Románia egyenesadórendszere, mint a kisebbségellenes politika egyik harci eszköze, MK. VII—1928., 437—443.

Fruma, Ioan, Problema Universităţii Săseşti şi a instituţiei celor Şapte Juzi. Sibiu, 1935.

Le Fur, Louis, Précis de droit international public. Paris, 1933.

Ghifou, Onisifor, Acţiunea catolicismului unguresc şi a Sfântului Scaun în România întregită. Cluj, 1934.

Ghibu, Onisifor, Politica religioasă şi minoritară a României. Fapte şi documente cari împun o nouă orientare. Cluj, 1940.

Giurinca, Petre—Coconeţu, Ioan dr., Codul pensiilor publice. Legislaţie, jurisprudenţă, îndrumări practice. Bucureşti, 1939.

Gyárfás Elemér dr., A Szentszék és az erdélyi katolikusok, MK. VII—1928., 717. skk.

Gyárfás Elemér dr., Interpelláció a román szenátus 1930. jan. 28-i ülésén a magyar nyelvhasználat tárgyában. MK. IX—1930., 152. skk.

Hacman, Max, Rezoluţia delŕ Alba Iulia, Pand. Rom. IV—1925. IV. rész. 33—36.

Hamangiu, C, Codurile uzuale, Ed. II. Bucureşti, é. n.

Hârjescu, Cezar—Oghină, Gheorghe, Legea minelor. Bucureşti, 1929.

Hillard, Victor, Chestia optanţilor. Puncte de intersecţie ale legislaţiei interne cu dreptul internaţional, h. n. 1927.

Ieşan, Dimitrie, Repertoriu la Monitorul Oficial. 1862—1934. Bucureşti, 1934.

Indicatorul construcţiilor şi domeniilor militare. Ministerul de Războiu. Direcţia XII. Sup. a Construcţiilor şi Domeniilor militare. Bucureşti, 1925.

In serviciul Patriei. Dare de seamă asupra realizărilor înfăptuite în Satu-Mare. Satu-Mare, é. n.

Jakabffy Elemér dr., Dobrescu nyelvrendeletéhez, MK. IX— 1930., 273. skk.

Junckerstorff, Kurt, dr. iur., Systematik des Internationalen Minderheitenrechts. h. n. 1937.

Kántor Lajos dr., Az Erdélyi Múzeum Egyesület problémái. Lugos, 1930.

Kertész István dr., Az állam nemzetközi felelőssége. Budapest, 1938.

Késmárky Gergely dr., Kisebbségi iskolajog és a szülők joga, MK. VII—1928., 475. skk.

Kiss Árpád dr., Az állami elemi iskolák és a magyar tagozatok, MK. XV—1936., 205. skk.

Kiss Árpád dr., Az állami elemi magyar tannyelvű iskolák és tagozatok az 1936—37. év végén, MK. XVI—1937., 419. skk.

Kovács Árpád dr., Bírák, ügyészék, ügyészségi és egyéb tisztviselők nemzetiségi megoszlása Erdélyben, MK. XV—1936., 49. skk.

Kovács Árpád dr., Etnikai aránytalanság a közjegyzői kamarákban, MK. XVI—1937., 158—159.

Magyar statisztikai közlemények. Új folyam. 42. köt. Az 1910. évi népszámlálás. Budapest, 1912. 

Mateiu, Ioan, Doctrina de Stat a problemei minoritare. Bucureşti, 1929.

Meitani, Radu, La protection des minorités. Paris, 1930.

Mélanges Paul Négulesco. Bucarest. 1935.

Mikó Imre dr., A romániai magyarság panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt, MK. XVII—1939., 581. skk.

Mikó Imre dr., Huszonkét év. Budapest, 1941.

Mikó Imre dr., A romániai magyarság jogi helyzete a bécsi döntés idejében. Budapest, 1940.

Ministerul Agriculturii şi Domeniilor. Istoric, organizare, realizări, perspective. Bucureşti, 1937.

Mironescu, G. G., Inovaţiile Constituţiei din 1938. Analele Facultăţii de Drept din Bucureşti, Anul I., Nr. 2—3. Apr.—Sept. 1939. Bucureşti, é. n.

Móricz Miklós, Az erdélyi föld sorsa. Budapest, 1932.

Moteanu, Constantin, O primă etapă în politica de naţionalizare a vieţii economice. Bucureşti, é. n.

Nagy Lajos, A kisebbségi jogok a román jogi irodalomban. Kolozsvár, 1944.

Negulescu, Demetru, Chestiunea minorităţilor şi jurisprudenţa Curtei permanente de Justiţie internaţională. Biblioteca Institutului de Ştiinţe Administrative. No. 26. Reforma administrativă. Bucureşti, 1929.

Negulescu, Paul, Constituţia României, Bucureşti, 1938.

Noua Constituţie a României. 23 de prelegeri publice, organizate de Institutul Social Român. Bucureşti, é. n.

Oberding József György dr., Az erdélyi földreform. Kolozsvár, 1930.

Oberding József György dr., A magyar szövetkezetek jogi helyzete Romániában, MK. XVIII—1939., 189. skk.

Onişor, Victor, Tratat de Drept Administrativ. Bucureşti, 1930.

Pál Gábor, A konkordátum és a katolikus magyarság, MK. VII—1928., 678. sikk.

Pál Gábor, A konkordátumról, MK. VII—1928., 801, skk.

Pantelimonescu, V., Starea de asediu. Legea pentru apărarea ordinei în Stat. Bucureşti, 1939.

Pâclişeanu, Zeno, Dr. Czakó Etienne: La vérité sur les déliberations préliminaires du Traité de Trianon, Revue de Transylvanie, I—1934., 250. skk.

Petraşcu, N. N., Evoluţia politică a României în ultimii douăzeci de ani (1918—1938). Bucureşti, 1939.

Politics and political Parties in Roumania. London, 1936.

Proiectul Constituţiunii. Adunările Naţionale Constituante. Comisiunea Constituţională Mixtă. Bucureşti, 1923.

Rădulescu, Andrei, Deschiderea anului judecătoresc 19381939 la înalta Curte de Casaţie. Cuvântările rostite de — Bucureşti, é. n.

Rarincescu, G., Decretele legi şi dreptul de necesitate. Bucureşti, 1914.

Repertoriul general al legilor 1938. Consiliul Legislativ. Bucureşti, 1939., idem 1939, Bucureşti, 1940.

Rudescu, Corneliu, Abuzul de drept în materie de plângeri minoritare si apărarea prestigiului extern al Statului. Bucureşti, 1931.

Rudescu, Corneliu, Principiile fundamentale ale Constituţiei. Bucureşti, é. n.

Sándor József, Nyilatkozat a képviselőházban az 1923-i alkotmány tárgyalásánál, 1923. márc. 17-én, MK. I—1923., 400. skk.

Sipsom, M. Constantin, Sesizarea D-lui Ministru al Justiţiei în chestiunea mult desbătută a naţionalităţii Basarabenilor, Bucureşti, 1934.

Sofronie, Gheorghe, Protecţiunea minorităţilor de rasă, de limbă şi de religie sub regimul Societăţii Naţiunilor. Oradea, 1930.

Sofronie, George, Actul dela Alba-Iulia şi valoarea sa internaţională. Transilvania, LXXIV—1943. 866—879.

Sofronie, George, Problema integrărei noului drept internaţional în constituţiile noastre. Bucureşti, 1935.

Sofronie, George, Prerogativele „Capului Statului” în domeniul internaţional. Iaşi, 1940.

Sofronie, George, La position internationale de la Roumanie, Bucarest, 1938.

Statistica impozitelor directe. Ministerul de Finanţe. Bucureşti. 1924—1930/31.

Statistică învăţământului din România pe anii şcolari 1921/221928/29. Ministerul Instrucţiunii, al Cultelor si Artelor. Bucureşti. 1931.

Stoica, Sever, Alba-Iulia în umbra Trianonului. Cluj, 1929.

Suciu, Coriolan dr., Două documente istorice din Noemvrie 1918, Transylvania. LXXIV—1943., 876—880.

Szász Zsombor, Erdély Romániában. Budapest, 1927.

Tăutu, Constantin, Impozitele directe în România. Bucureşti, 1939.

Theodoresco, I.—Istrate, N., Méthodes pour la connaissance des minorités ethniques. Bucarest, 1928.

Tilea, Viorel, Acţiunea diplomatică a României, 19191920. Sibiu, 1925.

Titel-Petrescu, Const,—Teişanu, Th. Codul Naţionalităţii Române. Bucureşti, 1940.

Transilvania, Banatul, Crisana si Maramureşul, 19181928. I—III. Bucureşti, 1929.

Venczel József, Az erdélyi román földbirtokreform. Kolozsvár, 1943.

Voiculeţ, Pompiliu, Legislaţia conversiunii şi constituţionalitatea legilor. Râmnicul-Sărat, 1937.

Willer József dr., Interpelláció a magyar nyelvhasználat érdekében a román képviselőház 1928. febr. 21-i ülésén, MK. VII—1928., 195. skk.

Unificarea legislativă. Opera lui Victor Iamandi. Bucureşti, é. n.

II. Gyűjteményes munkák, folyóiratok.

Kisebbségi jogélet. A Magyar Kisebbség nemzetpolitikai szemle melléklete. Szerkesztik (1—6. számok) Dr. Asztalos Sándor és Dr. Mikó Imre, (7—9. számok) Dr. Sáhy László és Dr. Kiss Árpád, 1—1937.

Magyar kisebbség. Nemzetpolitikai szemle az erdélyi magyar nép számára, I—XVIII. 1922—1939. Szerkesztik (I—XVII.) Jakabffy Elemér dr., Sulyok István dr., Willer József dr., XVIII.: Jakabffy Elemér dr. és Willer József dr., Lugos.

Colecţia Legilor României. Sub îngrijirea D-lui Profesor Univ. G. Alexianu. Bucureşti, Librăria Universală Alcalay et Cb. é. n. 1—166. szám.

Pandectele Române. Repertoriu lunar de jurisprudenţă, doctrină şi legislaţie. I—XVIII. (1922—1939.) Bucureşti.

Állandó rövidítések:

Cod. înv.=Codul învăţământului
Cod. pens. publ.=Giurinca—Coconeţiu, Codul pensiilor publice
CLR.=Colecţia Legilor României
Decr.=Decretele, regulamentele şi ordonanţele Consiliului dirigent din Transilvania
Enc. Rom.=Enciclopedia României
Hiv. Lap=Monitorul Oficial (Románia hivatalos közlönye)
Kisebbs. jog.=Kisebbségi jogélet
MK.=Magyar Kisebbség
Pand. Rom.=Pandectele Române