nyomtat

megoszt

Erdély építészete a 11-13. században
ENTZ GÉZA
A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

A RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

AnjO= Anjou–kori okmánytár. I–VIII. Budapest, 1878–1920.

Arch. Ért.= Archaeologiai Értesítő.

Archiv= Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde.

ÁUO= Wenzel Gusztáv: Árpád–kori uj okmánytár. I–XII. Pest1860–1874.

B I–II.= Oklevéltár a Tomaj–nemzetségbeli losonczi Bánffy–családtörténetéhez. Szerk. Varjú Elemér. Kiadta Varjú Elemér.Budapest 1908.

Bánffy I. lvt.= Bánffy nemzetségi levéltár az Erdélyi Nemzeti MúzeumLevéltárában.

Bánffy II. lvt.= Bánffy rokonsági levéltár az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltárában.

BEKE, Gyf.= Beke Antal: Az erdélyi káptalan levéltára Gyulafehérvárt.Történelmi Tár 1889–1896.

BEKE, Km.= Beke Antal: A kolozsmonostori konvent levéltára. Történelmi Tár 1896–1897.

BERGER= Berger, Abert: Urkunden–Regesten aus dem alten Bistritzer Archive. I und II Teil. Bistritzer Gymnasialprogramrn1892/93. 6–58 és 1893/94. 5–44.

BORSA= Szentpétery Imre–Borsa Iván: Az Árpád–házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. II/4. Budapest 1987.

BOSSÁNYI= Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. I–II. Budapest1916, 1918.

Burzenland= Das Burzenland. Hrsg. Jeckelius, Erich. III–IV. Kronstadt 1928–1929.

CD= Fejér, Georgius: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. I–XI. Budae 1829–1844.

Csáky= A körösszegi és adorjáni gróf Csáky–család története. I. Oklevéltár. Budapest 1919.

CSÁNKI= Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában. I–V. Budapest 1890–1913.

Dl.= Diplomatarium, az Országos Levéltár középkori okleveleinekgyűjteménye.

ENM= Erdélyi Nemzeti Múzeum (ma Erdélyi Történeti Múzeum)Kolozsvár.

ENMLt= Az Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, Kolozsvár.

ENTZ: Gyulafehérvár= Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Budapest 1958.

GOMBOS= Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus Fontium Historiae Hungaricae. I–III. Budapestini 1937–1938.

GYÖRFFY= Györffy György: Az Árpád–kori Magyarország történetiföldrajza. I. Budapest 1963, II–III. Budapest 1987.

HO= Hazai Okmánytár. I–VIII. Győr–Budapest 1865–1891.

H. Okl.= Hazai Oklevéltár. Budapest 1879.

ICZKOVITS= Iczkovits Emma: Az erdélyi Fehér megye a középkorban.Település– és népiségtörténeti értekezések 2. Budapest 1939.

JAKÓ= Jakó Zsigmond: A kolozsmonostori konvent jegyzőkönyvei (1289–1556). I–II. Budapest 1990.

JAKÓ–VALENTINY= Jakó Zsigmond–Valentiny Antal: A torockó–szentgyörgyi Thorotzkay család levéltára. Kolozsvár 1944.

KÁDÁR= Kádár József: Szolnok–Doboka vármegye monographiája.I–VII. Dés 1901–1905.

KARÁCSONYI= Karácsonyi János: Szent Ferencz rendjének történeteMagyarországon 1711–ig. I–II. Budapest 1923–1924.

Károlyi= A nagykárolyi gróf Károlyi–család oklevéltára. I–V. Budapest 1882–1897.

Korrespondenzblatt= Korrespondenzblatt für Siebenbürgischen Landeskunde.

LUKCSICS= Lukcsics Pál: XV. századi pápák oklevelei. I–II. Budapest 1931–1938.

lvt.= levéltár.

Mon. Strig.= Monumenta ecclesiae Strigoniensis. Ed. Knauz, Ferdinandus. I–II. Strigonii 1874, 1882.

Mon. Vat.= Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia.Series I. Tom. 1–5. Budapestini 1887–1889.

OL= Magyar Országos Levéltár, Budapest. A Fényképgyűjteménynél a doboz– és a sorszám, a Filmtárnál a dobozszám, azadott levéltári gyűjtemény megnevezése és a felvétel sorszáma szerepel.

Pannonhalmi rend–= A pannonhalmi Szent–Benedek–rend története. I–XII. Budatörténetpest 1902–1916.

SRH=Scriptores Rerum Hungaricarum. I–II. Budapestini 1937–1938.

SzO= Székely Oklevéltár. I–VII. Kolozsvár 1872–1898, VIII.Budapest 1934.

SZABÓ=Szabó Károly: Az Erdélyi Múzeum eredeti okleveleinekkivonata. Budapest 1889.

SZENTPÉTERY= Szentpétery Imre: Az Árpád–házi királyok okleveleinek kritikai jegyzéke. I–II/1. Budapest 1923, 1943.

SZENTPÉTERY–= Szentimrey Imre–Borsa Iván: Az Árpád–házi kiBORSArályok okleveleinek kritikai jegyzéke. H/2–3. Budapest1961.

Teleki= A római szt. birodalmi gróf széki Teleki–család oklevéltára.I–II. Budapest 1895.

THEINER= Theiner, Augustinus: Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia. I. Romae 1859.

Tört. Tár= Történelmi Tár. Budapest 1878–1911.

Urk.= Zimmermann, Fr.–Werner, C.–Müller, G.: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. I–IV. Hermannstadt 1892–1937; VI. Bukarest 1981.

VR= Karácsonyi János–Borovszky Samu: Az időrendbeszedett váradi tüzesvaspróbalajstrom. Budapest 1903.

Zichy= A zichi és vásonkeői Zichy–család idősb ágának okmánytára.I–XI. Budapest 1871–1915.

ZsO= Zsigmondkori Oklevéltár. I., II/l. és II/2. Budapest 1951,1956 és 1958.