nyomtat

megoszt

A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei
DÁVID LÁSZLÓ

TORDÁTFALVA

Unitárus templom, gótikus részletekkel

A falu nyugati szélén, dombhajlaton áll az 1819—1823 között épült, keletelt templom. Falába a régi épületből néhány faragott követ építettek be. A templom északi falában, másodlagos elhelyezésben, háromszögű lezárású, élszedéses, egyszerű szentségtartó fülke van, egyetlen kőből faragva. Az északi falhoz csatlakozó szószékhez vezető négy lépcsőfok elszedett faragott kőből készült. E kövek olyanok, mint az egyszerű szemöldökgyámos ajtókeretek szárkövei. E faragványok tanúsága szerint a

341. Szentségtartó fülke (a), élszedetes kőfaragvány (b)

régi templom késő gótikus épület lehetett. Ennek múlt század eleji átépítésével alakult a mai épület, de hogy a felsorolt darabokon kívül mennyi maradt meg az új épületben a régiből, azt egy majdani falkutatással lehet csak eldönteni. Az 1789. évi vizitációs jegyzőkönyv így írja le a régi templomot:

„Jobb kézre vagyon egy Harang láb Csere fákból. Sendelyes, de már rongyosodni indult fedél alatt és ugyan Sendely fedél alatt a kerítés közepében egy Kő Templom kivülről deszkával fedett 8 kőlábakkal erősittetett, [...] egy Szép zöld festékes ajtó [...] mellyen belőlről ezek irattak: MAGA KÖLTSÉGÉVEL TSINÁLTATTA TORDATFALVI KÜS JÓZSEF EZEN AJTÓT ISTEN DITSŐSÉGÉRE AO. 1772 DIE 3-IA JUNII. Nem különben hátulsó részében is a Templomnak bé járást szolgáltat más zöld festékes s virágos ajtó [...]. AO 1789 ESZTENDŐBEN TSINÁLTATOTT KÜS JOSEFNÉ BENTZÉDI GYÖRGYNÉ, ÉS GERÉB JÓZSEFNÉ ÉNLAKI ASZTALOS TÓT GERGELY ÁLTAL. Ezen ajtón belől jobb kézre levő Gráditson vagyon feljárás egy tölgy-fa gerendában fenyő-fa deszkázattal épült s virágoson festett Karban, melynek elein ezek olvastatnak: RENOVALTATOTT EZ A KAR NEMZETES PÁLFI SIGMONDNÉ ASSZONYOM HÜSÉGES FORGOLÓDÁSA ÁLTAL, ISTENES INDULATTYÁBÓL AO. 1687 NEMZE. MIKLÓSI JUDITH ÁLTAL. [Az asztalon írás:] ECCLE UNIT ARIA TORDATFALVENSIS ANNO 1759. [...]. A pulpituson pedig ez olvastatik: ARA UNIUS VERI DEI ECCLA UNIT. TORDÁTFALVENSIS AEDIF. PER. AR. GREGORIUM TÓT ENLAKA 1759. Prédikálló Szék is kőből rakva itten vagyon a Templom észak felőli való oldalában az a felett lévő Koronával együtt [felirata I. Pét. 2:9. I. Pét. 5:2. 4 és:] 1789 ISTENES INDULATTYÁBÓL KÉSZITTETTE KÜS JOSEF EZEN MUNKÁT. Ugyan itten Közepe táján szolgál erősségére a Templomnak egy árcus kőből rakatott, mely által a Templomnak mennyezete két részekre szakasztatik, mind a kettő különböző virágokkal festett deszkázatból való lévén; melynek közepén ezek olvastatnak: AEDIFICABAT, PINGEBATQUE DANIEL MUSNAI ET STEPHANUS BÖZÖDI AEDILIS VERO ERANT PETRUS VARGA ET STEPHANUS SZEDERJESI AO 1687. 12. JULII SOLT 12:3. JERTEK EL ÉS MENNYÜNK FEL AZ UR HEGYÉRE ÉS JÁKOB HÁZÁHOZ, ÉS MEG TANIT MINKET AZ Ő UTAIRA ÉS AZ Ő ÖSVÉNYEIN JÁRJUNK MERT SIONBÓL MÉGYEN KI A TÖRVÉNY ÉS AZ UR IGÉJE JERUSÁLEMBŐL. Ismét: AEDIFICATUM HOC LACUNAR TEMPLI GEN. SIGISMUNDUM PÁLFI DE GAGY REGNANTE ILLUS. AC. CELSIS. TRANSYLVANIAE PRINCIPE MICHAELE APAFI, PARTIUM REGNI HUNGARIAE DNO, ET SICULORUM COMITE. Ismét: SOLUTAR. INDUSTRIA HOC LACUNAR TEMPLI AEDIFICATUM EST GEN. D. ANDREAE PÁLFI DE GAGY. REGNANTE ILLUST. AC CELSIS. PRINCIPE MICHAELE APAFI PARTIUM REGNI HUNGARIAE DOMINO ET SICULORUM COMITE: Ismét: DEUT 6:14 NE MENNYETEK IDEGEN ISTENEK TISZTELETÉRE ADDIG AO DNI 1668 12. 8-BRIS.” (UnitPüspVizit 1788. 759—762.) Egy ma is meglévő úrasztali pohárról, mely késő gótikus munka, meg néhány későbbi, már nem létező felszerelési tárgyról ugyanezen jegyzőkönyv tudósít: „Ezüst Pohár, fenekén 6 sziv módjára drótoson virágozott, [...] ón Palatzk: GOMBOS ANDRÁS 1632, [...] circiter 230 fontos Harang: ANNO 1772. EZT A HARANGOT TSINÁLTATTA AZ ENLAKI UNITÁRIA EKKLÉSIA MAGA KÖLTSÉGÉVEL A FÜLEP PÁL CURÁTORSÁGÁBAN [...] kisebb: IN GLORIAM UNIUS VERI DEI PER INDUST T. R. ET MUNIT G. P. PÁLFI ESTRE PERONE TORDÁTFALVI FILII EJUS JESU CHRISTI CONNECTA A. 1697” (uo. 768, 769, 781.).

A vizitációs feljegyzésből megállapíthatjuk, hogy az akkori templom hajóból és szentélyből álló késő gótikus épület volt, támpillérsoros külsővel és diadalívvel tagolt belső térrel. Az egyik rész festett mennyezete 1668-ban, a másik rész mennyezete és festett karzata 1687-ben készült, bizonyára nagyobb épületjavítással összefüggésben. Az ajtószárny és harang 1772-es, a berendezési tárgyak 1789-es évszámai szintén jelezhetnek javításokat. E régi templom újjáépítéséről (esetleg átalakításáról) néhány rövid feljegyzést találunk: „1815. nov. 23. A Templom a régiség miatt omladozó” félben [...] hasonlólag ajánltatik a templom megujitása is. — 1819. nov. 30. Templom elbontatván ugy kezdett épittetni. — 1823. A Czinterem az épités miatt puszta, azonban hogy a templom szépen ékeskedik és el készült, örömmel szemléli a Visitatio.” (Vizitációs bejegyzések; a tordátfalvi unitárius egyház. Libellusa 1802. EgyhLvt.)

Irodalom

Orbán I. 118. — Ferenczi 1972. 52.