nyomtat

megoszt

A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei
DÁVID LÁSZLÓ

RAVA

Unitárius templom

A Kis-Küküllő mellékvölgyében fekvő Rava templomának tornya s részben hajója is középkori eredetű. A keletelt templom a falu között áll, alacsony, cserépfedésű kőfallal körülvéve. Kerítésének nyugati kapujánál timpanonnal lezárt portikus áll. Ettől délre egy kisebb bejárat található. A széles alapról induló torony felfelé keskenyedő, s alacsony gúla alakú sisakot hord. Sarkainál a portikus két oldalán átlós elhelyezésű, kétosztású támpillérek vannak, vízvetőiket faragott kő helyett vakolatból alakították ki. Földszintje dongaboltozatos, a fölötte lévő három szintről nyújtott téglalap alakú, keskeny lőrésablakok nyílnak, a legfelső szinten körablakok láthatók. A torony egybeépült a hájó nyugati falával; északkeleti falsarkának éle a hajó nyugati falán is látható, ez egyben azt is jelzi, hogy a torony és a hajó tengelye nem esik egybe.

A toronyhoz szervesen csatlakozó templomot kívül és belül fejlemezes, szerény stukkódíszes lizénák tagolják. A déli oldalt ablaksor és bejárati ajtó töri át, ez utóbbi előtt háromszögű orommal koronázott portikus áll.

A templom belső terét 1932-ig kazettás mennyezet fedte, most egyszerű vakolt mennyezete van. A falat tagoló lizénák stukkói a belsőben gazdagabbak, levélkoszorú, tulipán, címerpajzs, füzérdísz ékesíti őket. A keleti oldalon álló karzat mellvédjén stukkó motívumok között az 1817-es évszám látható. Az északi fal középtengelyében álló szószék teste sudarasodó kőoszlopon áll, amelynek középrészét kidomborodó gyűrű hangsúlyozza és párnatagos alapzaton áll. Egyházközségi adatok szerint a templom 1805-ben épült. A régi templomnak a toronnyal egybeépített nyugati hajófalát és a hosszfalak egy részét azonban megtartották a középkor végi toronnyal együtt. Az új templomban 1812-ben püspökválasztó zsinatot tartott az unitárius egyház (Orbán I. 157.).

A torony a XVI. században épülhetett, a részben ma is meglévő templomhajóval együtt. A mai templom elődjéről azonban nincsenek

239. A templom tornya: alaprajz (a), a nyugati homlokzat (b), keresztmetszet (c)

240. A szószék lába

adataink, egyedül a kőoszlopon álló szószék mutat a templom építésénél korábbi időre. A toronyban két harang van. A nagyobbik feliratos: A RAVAI UNITÁRIA EKLÉSIA ÖNTETTE 1862-BE SEGESVÁRI LOOTZ FRIEDRICH ÁLTAL. A kisebbik harang 1938-ból való.

A falut először az 1566-os összeírás említi, amikor is egyedül a hadból elszökött Antal deákot jegyzik fel Ravából (SzOkl II. 199.). A szabad porták 1567. évi összeírásakor 15 kaput vettek számba itt (SzOkl II. 219.).

Irodalom

Orbán I. 157. — Négyszáz év (képtáblákon).