nyomtat

megoszt

Szatmári diákok 1610–1852
közreadja BURA LÁSZLÓ

III. A PÜSPÖKI LÍCEUM HALLGATÓI 1804–1851

A szatmári katolikus líceum alapítása egybeesik a szatmári egyházmegye létrehozásával. Fischer István püspök még az egyházmegye alapításának évében, 1804-ben létrehozta az ún. Püspöki Líceumot. (A tanítás november 17-én kezdődött.) A líceum kétéves bölcseleti tagozattal rendelkezett s a hagyományos líceumoktól különbözött. A hatosztályos gimnáziumtól független intézmény volt; tanulója csak a gimnázium hatodik osztályát, tehát a humanista tagozatot is elvégzett diák lehetett. A líceum a szatmári papnevelde számára is képzett növendékeket (ilyen 1806-tól működött Szatmárnémetiben), de a tanulók többsége világi pályára készült, s látogathatták más vallásúak is. Az intézmény létrehozásakor ún. püspöki magánlíceum volt, amely nem bocsáthatott ki érvényes, az egyetemi beiratkozáskor is elismert bizonyítványt, a továbbbtanulni akaró diákoknak előbb újabb, „lyceális” vizsgálatot kellett tenniük. A Helytartótanács 1817ben megadta a bizonyítvány kibocsátásának jogát, a királyi kincstár 1825-től magára vállalta a tanárok fizetését, 1832-ben pedig — Eger, Szeged és Nagyszombat líceuma után negyedikként — elnyerte a teljes nyilvánossági jogot.

A líceum 1852-ig, az új közoktatási rendszer bevezetéséig működött, amikor az ország öt hasonló, csak bölcseleti osztályokkal rendelkező líceumával együtt, a hatosztályos gimnáziummal egyesülve nyolcosztályos, ún. főgimnáziummá alakult át, végzős diákjai érettségizhettek.

A püspöki líceum igazgatói fennállásának fél évszázada alatt akövetkezők voltak: Mészáros György (1804–1809), Kovács Flórián (1809–1811), Dubinszky Mihály (1811–1830), Obermayer András (1830–1837 és 1843–1852), Schlachta Márton (1837–1843). (Vö. Sarmaságh Géza, A szatmári kir. kath. főgymnasium története, Szatmár, 1896, 213.) Amint megállapítható, időnként ugyanaz a személy töltötte be a gimnázium igazgatói és a líceum (al)igazgatói tisztjét.

A püspüki líceum számára Fischer István püspök vásárolt épületet. 1852-től, a katolikus gimnázium és a líceum egyesítése és főgimnáziummá átszervezése után az új intézmény a gimnázium Kő (Kazinczy) utcai épületében volt elhelyezve. A líceumi tanulók többsége a városban, családoknál lakott. Néhányan helyet kaptak a püspöki konviktusban, ahol a gimnázium diákjai is szállást kaptak. A papjelöltek a szeminárium épületében laktak.

A szatmári püspöki líceumban ugyanazokat a tantárgyakat (s bizonyára ugyanazt a tananyagot) tanították, mint az ország többi hasonló líceumában. Az első évfolyamon az első félévben a hittanon kívül öt tantárgyat tanultak: logikát (Ennek tartalma és elnevezése időnként változott, 1805-ben logika címen filozófiatörténetet, logikát és erkölcsfilozófiát tanítottak, 1812/13-as tanévben elméleti illetve alkalmazott logika, 1829-ben az első félévben logika és empirikus pszichológia, a másodikban logika és elméleti metafizika, 1838/39-ben filozófiatörténet és empirikus pszichológia illetve analitikus logika volt a tárgy neve.), matematikát, történelmet, magyar nyelvet és irodalmat. A második félévben fizikát és mezőgazdaságtant is tanultak. A másodévesek a hittanon kivül hét-nyolc tantárgyat hallgattak: matematikát, fizikát, filozófiát, történelmet, mezőgazdaságtant és természetrajzot, hidrotechnikát és építészetet, valamint magyar nyelvet és irodalmat.

*

Forrásaink java része (a fennmaradt levéltári anyag) 39,6 x 24,5 illetve 42 x 26,8 cm méretű irat. Beírási anyaköny értékűek a líceum ifjúsának összeírásai: Informatici de iuventute Lycei Szathmariensis: 1805/06.; Conscriptio iuventutis Lycei Szathmariensis: 1806/07., illetve katalógusai: Cathalogus Personalium Invidiorum et Studiosorum qui in Studio Episcopali Szathmariensi initio praesentis Anni Scholastici ... invenientur: 1806/07, 1807/08, 1811/12. Névváltozata 1829/30-ban és 1830/31-ben: Conspectus personalium ... Ugyancsak összegző jellegűek az első illetve a második félévről szóló tájékoztatók: Informatio Primo-Semestralis de Iuventute in Studio Philosophico Szathmariensi, anno ... Litteris operam Navante:1805/06, 1808/09, 1812/13, 1815/16, 1816/17, 1817/18, 1820/21, 1821/22, 1825/26, 1826/27.; Informatio SecundoSemestralis de Iuventute in Studio Philosophico Szathmariensi, anno ... Litteris operam Navante: 1805/06, 1809/10, 1812/13, 1816/17, 1817/18, 1822/23, 1824/25., valamint a bölcsész hallgatók félévi osztályzatát közlő kimutatások: Classificatio Philosophicae auditorium: 1805/06, 1807/08. Számos jegyzőkönyv tájékoztat a bölcsészek első- és második félévi vizsgáján a különböző tantárgyakból elért osztályzatokról is.

A források lelőhelye: József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára Ms 1805b.

A szatmári püspöki líceum diákságának bemutatásakor ugyanazokat a szempontokat érvényesítjük, mint a katolikus gimnázium esetében. A szövegközlési elveket ld. ott, p. 215.


1804

I. éves filozófusok


1. Grundschnek Ioannes

2. Szurovits Antonius (19, rc, Dobos, c. Bereg: Cl. Sz.)1

3. Holmik Stephanus

4. Fischer Iosephus

5. Zékány Ladislaus

6. Bémer Ladislaus

7. Ujhelyi Benediktus

8. Rátonyi Gabriel


1805

II. éves filozófusok


9. báró Bémer Ladislaus

10. báró Fischer Ioannes

11. Grünschnek Ioannes

12. Holmik Stephanus

13. Lechata Franciscus

14. Szurovits Antonius

15. Ujhelyi Benedictus

16. Zákány Ladislaus

17. Frits Ioannes

18. Hadzsega Ioannes

19. Királyi Nicolaus

20. Porempovics Michael

21. Szabó Ioannes

22. Szabó Stephanus

23. Sz. Léleky Ladislaus


I. éves filozófusok


24. Árvay Iacobus, 18, rc, Dluha, c. Árva, nobilis

25. Bodnár Adalbert, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár, cives

26. Jandrisich Mathias, 19, rc, Pinkóc, c Vas, plebeius

27. Jokss Augustinus, 18, rc, Ungvár, c. Ung

28. Steer Iosephus (17, rc, Béla Bánya, c. Hont, nobilis: Cl. Sz.)

29. Sz. Léleky Ladislaus2

30. Vengritz Augustinus

31. Bublik Stephanus

32. Buday Carolus

33. Buday Franciscus

34. Desko (Descho) Petrus

35. Gabányi Carolus

36. Gadátsy (Gadátzy) Ladislaus

37. Kardoss Stephanus

38. Marsovszky Franciscus

39. Mosony Michael

40. Nagy Iosephus

41. Rátonyi Stephanus

42. Rumpel Georgius

43. Veisz Alojsius


1806

II. éves filozófusok


44. Árvay Iacobus, 19, rc, Dluha, c. Árva, nobilis

45. Bodnár Adalbertus, 17, rc, Magno Karoliensis, Szatmár, cives

46. Bublik Stephanus

47. Iandrisich Martinus, 20, rc, Pinkóc, c. Vas, plebeius

48. Jokss Augustinus, 19, rc, Ungvár, c. Ung

49. Steer Iosephus (18, rc, Bélabánya, c. Hont, nobilis: Cl. Sz.)

50. Vengnitzky Augustinus

51. Barbul (Barbúly) Ladislaus, 19, gc, Valachus, Remete Mező, c. Szatmár, Ioannes, nobilis privatus

52. Buday Carolus, 19, rc, Hung., Csetfalvensis, c. Bereg, mater Rosina Szaploncai, vidua, nobilis

53. Buday Franciscus, 17, rc, Hung., Csetfalvensis, c. Bereg, mater Rosina Szaploncai, vidua, nobilis

54. Desko (Deschko) Petrus, 20, gc, Ruthenus, Komjathensis, c. Ugocsa, Ioannes, cantor

55. Fázsy Constantin, 20, gc, Valachus Barlafalvensis, c. Szatmár, Ladislaus, parochus

56. Gabányi Carolus, 17, rc, Hung. Ardonensis, c. Szatmár, Emericus, vicenotarius

57. Gadáczy (Godatzy) Basilius, 20, gc, Ruthenus, Sárköz Ujlak, c. Szatmár, Basilius, curator ecclesiae

58. Kardos (Kardoss) Stephanus, 20, gc, Valachus Madaraszenzis, c. Szatmár, Stephanus, parochus

59. Keltz Ioannes, 16, rc, Hung. Kotaiensis, c, Szabolcs, Carolus, nobilis, castriferei[?]

60. Korda Ioannes

61. Marsovszky Franciscus, 17, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Samuel, nobilis

62. Nagy Iosephus, 17, ref., Nagy Károly, c. Szatmár, Michael, nobilis

63. Orosz Ioannes, 20, gc, Hung., Magno-Caroliensis, Andreas

64. Papp Ioannes senior, 22, gc, Valachus, Erdő-Szadaiensis, c. Szatmár, Ioannes, vicearchidiaconus

65. Papp Ioannes iunior, 19, gc, Hung., Gyulaiensis, c. Szatmár, Ioannes

66. Popovits Basilius, 18, gc, Ruthenus, Egresiensis, c. Ugocsa, Basilius, parochus

67. Rátonyi Stephanus, 18, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, mater Ágnes Pogányi, vidua

68. Rumpel Georgius, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Posthscheider Anna, vidua in Beregszász

69. Stéfán Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Batariensis, c. Ugocsa, mater Anna, vidua

70. Szabados Demetrius, 20, gc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, mater Maria

71. Weisz Aloysius, 18, rc, Hung., Olah Lapos, c. Belső Szolnok, Gasparus, provisor3


I. éves filozófusok


72. Bánóczy Emericus

73. Baumeiszter Iosephus

74. Herningh Ignatius

75. Linsenbold Ioannes (23, rc, Béltek, c. Szatmár: Cl. Sz.)

76. Papp Georgius

77. Torjai Paulus

78. Ángyus Michael, 18, gc, Hung., Rakos-Terebesiensis, c. Szatmár, Petrus, parochus nobilis

79. Asztalóczy (Asztalotzy) Antonius, 20, gc, Ruthenus, Irlyava, c. Unghvár[!], Ioannes, parochus nobilis

80. Betsky Georgius, 16, rc, Hung., Götz, c. Szatmár, nobilis, iudex nobilium

81. Császy Ladislaus, 15, rc, Hung., Parasznyaiensis, c. Szatmár, tutor Stephanus Császy, nobilis, iudex nobilium

82. Csizsinszky Thomas, 22, rc, Gallicanus ex possesione Rogozsnik circuli Sandecenis, Laurentius, plebeius

83. Duliskovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus Ripinyensis, c. Máramaros, Michael, parochus

84. Erdőss Ioannes, 19, gc, Hung., Vörösmart, c. Ugocsa, Petrus, parochus nobilis

85. Fogarasy (Fogarassy) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Komját, c. Ugocsa, Franciscus, nobilis privatus

86. Foltos Demetrius, 19, gc, Hung., Piskarkosisenis, c. Szatmár, Lucas, agricola

87. Forstenheizler Iosephus, 17, rc, Hung., Magno-Karoliensis, tutor Knerei Iosephus, mercator civis

88. Fundanits Ioannes, 18, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, opifex

89. Haluskay Alexander, 16, rc, Hung., Ungensis, c. Unghvár[!], Georgius, officialis dominalis

90. Hanák Michael, 117, gc, Hung., Unghvariensis, c. Ungvári!], Georgius, civis

91. Kállay Carolus, 14, rc, Hung., Kalló Semjen, c. Szabolcs, Iosephus, assessor comitatus

92. Kállay Leopoldus, 15, rc, Hung., Kalló Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor comitatus

93. Koflánovits Basilius, 20, gc, Ruthenus, Botovisce, c. Bereg, Mathias, parochus

94. Krinszky Andreas, 20, gc, Ruthenus, Rakasz, c. Máramaros, Stephanus, cantor

95. Kuszmuth Michael, 20, gc, Hung., Mada, c. Szabolcs, Ioannes, agricola

96. Laketel Martinus, 21, rc, Hung., Kizneiensis, c. Árva, Georgius

97. Liptsey Antonius, 18, rc, Hung., Miszticensis, c. Bereg, Franciscus, assessor comitatus, nobilis

98. Lyáchovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Bukovetz, c. Máramaros, Pantaleon, parochus

99. Magyar Gabriel, 19, gc, Hung., Vezend, c. Szatmár, Georgius, parochus, nobilis

100. Majer Franciscus, 16, Hung., Kapnikiensis, c. Szatmár, Gabriel, braxator

101. Majos Stephanus, 16, rc, Hung., Taracközöensis, c. Máramaros, mater vidua Anna Hatfaludy, nobilis

102. Marián Gabriel, 20, gc, Valachus, Csenger Ujfalu, c. Szatmár, Paulus, plebeius

103. Meltzer Ladislaus, 21, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, Antonius, nobilis

104. Mihalkovits Michael, 18, gc, Ruthenus, Rasztahensis, c. Máramaros, tutor frater Eustachius, parochus

105. 105. Mitrovits Simeon, 22, gc, Ruthenus, Szerednye, c. Unghvár[!], tutor Theodoras Mitrovits, parochus

106. Molnár Ioannes senior, 19, gc, Hung., Unghvar, vitricus Ioannes Molnár, faber ferrarius

107. Molnár Ioannes iunior, Hung., Katasz, c. Szabolcs, Georgius, vicearchidiaconus

108. Papp Ioannes, 20, gc, Valachus, Erdőszadensis, c. Szatmár, Lucas, incola

109. Papp Nicolaus, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Ioannes, civis

110. Prugberger Iosephus, 17, rc, Hung., Kapnikiensis, distr. Kővár, Vincentius, director fodinarum successarum

111. Stiretzky Andreas, 17, gc, Ruthenus, Körtvelyes, c. Máramaros, Georgius, parochus

112. Stockinger Antonius, 17, rc, Hung., Misztotfalva, c. Szatmár, vitricus Ioannes Horvath, provisor illustris comitis Karolyi

113. Szász Iosephus, 19, Valachus, Sajopajona3 c. Máramaros, Theodorus, nobilis privatus

114. Strometzky (Sztromeczky) Ladislaus, 15. gc, Ruthenus, Bedensis, c. Máramaros, parochus

115. Tomutza Demetrius, 17, gc, Valachus, Piskarkos, c. Szatmár, Theodorus, agricola

116. Toronyay Ioannes, 17, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis, civitatis Szatmár Nemethiensis archivarius

117. Ujhelyi Iosephus, 18, rc, Hung., Tisza Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis

118. Vargay Michael, 21, gc, Hung., ex Pago Lazon, c. Zemplén, orphanus4.


1807

II. éves filozófusok


119. Heringh Ignatius

120. Papp Georgius

121. Papp Ioannes

122. Baumstein Iosephus

123. Linzenbold Joannes (24, rc, Béltek, c. Szatmár: Cl. Sz.

124. Molnár Ioannes iunior, Hung., Katasz, c. Szabolcs, Georgius, vicearchidiaconus

125. Kállay Leopoldus, 16, rc, Hung., Kallo Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor comitatus

126. Tomutza Demetrius, 18, gc, Valachus, Piskarkos, c. Szatmár, Theodoras, agricola

127. Gyöngyösi Paulus

128. Kállay Carolus, 15, rc, Hung., Kalló Semjén, c. Szabolcs, Iosephus, assessor cornitatus

129. Stiretzki Andreas, 18, gc, Ruthenus, Körtvelyes, c. Máramaros, Georgius, parochus

130. Forstenheizler Iosephus, 18, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, tutor Knerei Iosephus, mercator, civis

131. Márián Gabriel, 21, gc, Valachus, Csenger Ujfalu, c. Szatmár, Paulus, plebeius

132. Duliskovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Ripinyensis, c. Máramaros, Michael, parochus

133. Lyachovits Michael, 20, gc, Ruthenus, Bukovetz, c. Máramaros, Pantaleon, parochus

134. Fogarassi Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Komját, c. Unghvár[!], Franciscus, nobilis privatus

135. Papp Nicolaus, 19, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Ioannes, civis

136. Szüts Michael

137. Mikó Antonius

138. Koflánovits Basilius, 21, gc, Ruthenus, Botovisce, c. Bereg, Mathias, parochus

139. Prughberger Iosephus, 18 rc, Hung., Kapnikiensis, distr. Kővár, Vincentius, director fodinarum successarum

140. Erdőss Ioannes, 20, gc, Hung., Vörösmart, c. Ugocsa, Petrus, parochus, nobilis

141. Laketel Andreas, 22, rc, Hung., Kizneiensis, c. Árva, Georgius

142. Molnár Ioannes senior, 20, gc, Hung., Unghvár, vitricus Ioannes Molnár, faber ferrarius

143. Mayer (Majer) Franciscus, 17, Kapnikbánya, c. Szatmár

144. Mitrovits Simeon, 23, gc, Ruthenus, Szerednye, c. Ungvár[!], tutor Theodoras Mitrovits, parochus

145. Bánóczi Emericus

146. Betsky Georgius, 17, rc, Hung., Götz, c. Szatmár, nobilis, iudex nobilium

147. Tivadar Ioannes

148. Stefán Ladislaus, 19, gc, Ruthenus, Batariensis, c. Ugocsa, mater Anna, vidua

149. Krimszky Andreas, 21, gc, Ruthenus, Rakasz, c. Máramaros, Stephanus, cantor

150. Asztalóczi Antonius, 21, gc, Ruthenus, Irlyava, c. Unghvár[!], Ioannes, parochus nobilis


I. éves filozófusok


151. Kotró Paulus, 17, Kökényesd, c. Ugocsa, plebeius, tutor: Antonius Boskoj, geometra comitatus

152. Lángh Georgius, 16, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg

153. Nedeczei Franciscus

154. Ekker Franciscus, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár

155. Áts Ioannes, 20, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Lucas, oeconomus

156. Mihályi Basilius, 18, gc, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus

157. Grósz Ioannes

158. Madarászi Ioannes senior, 22, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis ibidem

159. Desseöfi Ladislaus, 17, Zilaj, c. Belső Szolnok

160. Zsiga Basilius, 18, gc, Ruthenus, Alsó Sárod, c. Ugocsa, mater Maria Rosztoki, ibidem

161. Kéla Antonius, 18, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, Ioannes, parochus ibidem

162. Nagy Alexander

163. Mihályi Gregorius, 20, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus

164. Faulvetter Stephanus, 17, rc, Hung., Palota Bihariensis, Ioannes, civis

165. Borsitzki Iosephus, 18, rc, Hung., Dombo, c. Máramaros, Antonius, nobilis, geometra cameraticus Szighetini

166. Bodó Antonius, 18, rc, Hung., Kemetse, c. Szabolcs, Ioannes, nobilis, tabulae iudiciariae assessor

167. Iszajovits Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Rétse, c. Máramaros, Ioannes, parochus

168. Ionutz Franciscus, 20, gc, Hung., Kis Majténn, c. Szatmár, Ladislaus, oeconomus ibidem

169. Franczovszki Ioannes, 20, gc, Hung., Sator-allya-Ujhely, c. Zemplén, Andreas, oppidanus

170. Dán Ladislaus, 16, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Antonius, parochus

171. Balla Nicolaus

172. Seregi Michael, 19, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, tutor Petrus Sereghi, parochus ibidem

173. Vegső Michael, 19, gc, Hung., Derss, c. Szatmár, Petrus, nobilis

174. Ungur Ioannes, 18, gc, Tasnád Szántó, c. Közép Szolnok, mater Maria, vidua, nobilis

175. Madarászi Ioannes iunior, 20, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis ibidem

176. Papp Petrus, 17, gc, Valachus, Barczánfalva, c. Máramaros, Simeon, ruricola ibidem

177. Kováts Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Szigethiensis, tutor: frater Michael

178. Sándor Ioannes, 21, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, mater Sophia ibidem. Legitime impeditus. Examen non subivit.

179. Magyar Gabriel, 20, gc, Hung., Vezend, c. Szatmár, Georgius, parochus nobilis5

180. Ujhelyi Iosephus, 19, rc, Hung., Tisza-Ujhely, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis6

181. Deák Stephanus

182. Szemjánszki Ioannes Militiam amplexi sunt.

184. Mihálkovics Michael

185. Liptsei Antonius

186. Gabányi Carolus. Ex scholis dimissus est.


1808

II. éves filozófusok


187. Ekker Franciscus, 17, Magno Karoliensis, c. Szatmár

188. Gorove Antonius, 18, Zilaj, c. Belső Szolnok

189. Grosz Ioannes

190. Kotró Paulus, 18, Kökényes, c. Ugocsa, plebeius

191. Nagy Alexander

192. Acs (Áts) Ioannes, 21, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Lucas, oeconomus

193. Bilkei Michael, 18, gc, Hung., Atsadiensis, c. Bihar, Ioannis, parochus localis

194. Bodó Antonius, 19, rc, Hung., Kemetse, c. Szabolcs, Ioannes, nobilis, tabulae iudliae assessor

195. Borsiczky (Borsitzky) Iosephus, 19, Hung., Dombo, c. Máramaros, Antonius, geometra cameraticus Szighetini

196. Dán Ladislaus, 17, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Antonius, parochus

197. Esze Alexander, ref., Beregszász, c. Bereg

198. Faulvetter Stephanus, 18, rc, Hung., Palota, c. Bihar, Ioannes, civis

199. Fehér (Fejér) Paulus, 20, gc, Hung., Gelesensis, c. Szabolcs, Ioannes, parochus loci

200. Fogarasy Ladislaus, 17, rc, Hung., Csenger, c. Szabolcs, Ladislaus, viceiudlium

201. Francovszky (Franczovszki) Ioannes, 21, gc, Hung., Sator-allya Ujhel, c. Zemplén, Andreas, oppidamus

202. Frater Nicolaus, 18, rc, Hung., Érkeserő, c. Bihar, Ladislaus, nobilis, tabulae iudliae assessor

203. Iszájovics (Iszájovits) Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Rétse, c. Máramaros, Ioannes, parochus

204. Jonucz (Jonutz) Franciscus, 21, gc, Hung., Kis-Majtén, c. Szatmár, Ladislaus, oeconomus ibidem

205. Kéla Antonius, 19, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, Ioannes, parochus ibidem

206. Kotzákovics (Kotzákovits) Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Krasznabród, c. Zemplén, tutor Ioannes Kopesay catholicae ecclesiae Munkatsiensis canonicus

207. Kovács (Kováts) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Szigethiensis, c. Máramaros, tutor frater Michael

208. Lang Georgius, 17, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, tutor Antonius Boskoj, geometra comitatus

209. Lipcsey (Liptsei) Antonius, 20, gc, Hung., Lipcsiensis, c. Máramaros, mater Iulianna Gorzo, nobilis

210. Madarászy Ioannes senior, 23, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Laurentius, parochus ibidem

211. Madarászi Ioannes iunior, 21, gc, Valachus, Krasso, c. Szatmár, Elias, nobilis ibidem

212. Medvetzki Georgius

213. Mihályi Basilius, 19, gc, Valachus, Jód, c. Máramaros, Michael, parochus

214. Nagy Alexander

215. Pap (Papp) Petrus, 18, gc, Valachus, Barczánfalva, c. Máramaros, Simeon, ruricola ibidem

216. Rátz Ioannes, 18, gc, Valachus, Szarvaszó, c. Máramaros, nobilis, pater Stephanus, ref., habitat in Kozár-Vár, c. Belső Szolnok

217. Sándor Ioannes, 22, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, mater Sophia, ibidem

218. Sereghi Michael, 20, gc, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, tutor Petrus Sereghi, parochus ibidem

219. Szilágyi Ioannes, 20, gc, Hung., Csomakoziensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, colonus ibidem

220. Ujhelyi Iosephus, 20, rc, Hung., Tisza Ujlak, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis7

221. Ungur Ioannes, 19, gc, Tasnád Szántó, c. Mediorcris Szolnok, nobilis, mater Maria

222. Végső Michael, 20, gc, Hung., Ders, c. Szatmár, Petrus, nobilis

223. Zsiga Basilius, 19, gc, Ruthenus, Alsó-Sárod, c. Ugocsa, mater Maria Rosztoki, ibidem8


I. éves filozófusok


224. Csausz Michael (15, Szathmarini, cives: Cl. Sz.)

225. Fetz Iosephus

226. Gászner Antonius

227. Jászay Michael (19, rc, Kárász, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.)

228. Melczer Franciscus (16, rc, Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, nobilis: Cl. Sz.)

229. Rudics (Rudits) Stephanus (15, rc, Palócz, c. Ung: Cl. Sz.)

230. Vinkler Bernardus

231. Ács Paulus, 16, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Michael, nobilis

232. Béres Stephanus, 19, gc, Valachus, Kálinfalva, c. Máramaros, Stephanus, oeconomus ibidem

233. Bobik losephus, 21, gc, Hung., Mártinvágás, c. Sáros, Lucas, oeconomus

234. Bodó Wolfgangus, 16, rc, Szigeth, c. Máramaros, Ignatius, nobilis, emeritus iudlium

235. Bónyi Ioannes, 17, gc, Hung., Tőke Terebes, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, parochus

236. Buday Ioannes, 16, gc, Valachus, Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, parochus Apensis

237. Bukovics Carolus, 18, rc, Hung., Királyháza, c. Ugocsa, pater coquus ibidem

238. Chriszt Ioannes, 18, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg, Franciscus, minerae magister

239. Csernek Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Hosszumező, c. Máramaros, tutor Franciscus Szmolinszky, provisor in Bocskoviensi dominio, habitat Szigethini

240. Dombrádi Carolus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Leopoldus, r. cameralis perceptor Unghvariensis

241. Drágus (Drágos) Ioannes, 19, gc, Valachus, Gyűrős, c. Szatmár, Ioannes, agricola ibidem

242. Dudinszky Michael, 17, gc, Hung., Bodrog Szerdahely, c. Zemplén, Andreas, parochus ibidem

243. Fábián Theodorus, 19, gc, Valachus, Zsadány, c. Szatmár, Ladislaus, agricola, nobilis ibidem

244. Freiheit (Freyheit) Vincentus, 16, rc, Germanus, Rona-Szek, c. Máramaros, Ioannes, geometra Szigethi

245.

246. Gorzó Petrus, 19, gc, Ruthenus, Bilke, c. Bereg, Ladislaus, ductor nobilium Bilkensium

247. Haulik Michael, 17, rc, Hung., Szatmár, Georgius, perceptor civitatis ibidem

248. Kálinszky (Kálinszki) Stephanus, 19, gc, Ruthenus, Kőrösmező, c. Máramaros, Ioannes, parochus Kőrösmezőiensis

249. Kelemen Antonius, 16, rc, Hung., Kemecse, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis ibidem

250. Kelemen Iacobus, 20, gc, Valachus, Batarcs, c. Ugocsa, mater Anna, vidua ibidem

251. Kelemen Stephanus, 19, rc, Hung., Kemecse, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis ibidem

252. Korda Laurentius, 16, helv. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, mater vidua Susanna Kengyel, nobilis, ibidem. Venit ex Schola Reformatorum Szathmariensi cum calculo diligentiae

253. Kosztevics (Kosztevits) Ioannes, 16, gc, Ruthenus, Brusztura, c. Máramaros, Franciscus, parochus Also-Nyereszniszenzis

254. Lencsés (Lentsés) Stephanus, 16, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, Ladislaus, iurassor comitatus Magno Karolini

255. Lovas Stephanus alias Szabó, 19, rc, Hung., Szathmár-Némethi, Stephanus, nobilis privatus, oeconomus. Studiis humanioribus et Philosophicis Debretzini in collegio Reformata 1807 absolutis, pro repetenda Philosophia venit.

256. Medveczky (Medvetzki) Basilius, 17, gc, Ruthenus, Szászfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus ibidem

257. Mezei Andreas

258. Mitrósy (Mitróssy) Paulus, 19, gc, Ruthenus, Topolyán, c. Zemplén, pater colonus ibidem

259. Morvay Carolus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Adamus, nobilis, comitatus Marmarosiensis emeritus iudlium

260. Nemes Iacobus, 20, gc, Valachus, Nagy Gércze, c. Ugocsa, Simeon, nobilis

261. Nyári Georgius, 21, rc, Hung., Zamoscia, ex circulo Zamosciensis Galiciae Orientalis, mater Maria, vidua

262. Nyegre Gregorius, 15, gc, Valachus, Szlatiensis, c. Máramaros, mater Anna, vidua ibidem

263. Orosz Iosephus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Michael, civis

264. Papp Ioannes, 19, gc, Valachus, Kis Gércze, c. Ugocsa, Gabriel, cantor ibidem

265. Papp Ladislaus, 17, gc, Valachus, Madarász, c. Szatmár, mater Elisabetha vidua, nobilis

266. Perényi Gabriel, 16, rc, Hung., Nagy Szőlősiensis, c. Ugocsa, mater L. B. Magdalena Sztojka, ibidem

267. Perényi Melchior, 17, rc, Hung., Nagy Szőlősiensis, c. Ugocsa, mater L. B. Magdalea Sztojka, ibidem

268. Petz Franciscus, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Franciscus, nobilis, geometra subterranus Rona-Székiensis

269. Petz Ioannes, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Franciscus, nobilis, geometra subterranus Rona-Székiensis

270. Roska Georgius, 16, gc, Valachus, Sajó-Polyána, c. Máramaros, Theodorus, parochus ibidem

271. Roska Ladislaus, 18, gc, Valachus, Sajó-Polyána, c. Máramaros, Theodorus, parochus ibidem

272. Roska Nestorius, 20, gc, Valachus, Glód, c. Máramaros, Ioannes, oeconomus ibidem

273. Rudics (Rudits) Antonius, 17, rc, Hung., Pálócz, c. Unghvar[!], Ioannes, nobilis, provisor in Sárköz

274. Sándor Simeon, 18, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Stephanus, colonus ibidem

275. Seregély (Seregélyi) Simeon, 20, gc, Ruthenus, Varhotz, c. Zemplén, Basilius, parochus loci

276. Severa Paulus, 18, gc, Ruthenus, Királyháza, c. Ugocsa, Ioannes, agricola ibidem

277. Simonszky (Simonszki) Gregorius (Georgius), 16, gc, Ruthenus, Kaszi-Polyána, c. Máramaros, Basilius, parochus ibidem

278. Strometczky (Strometzky) Andreas, 16, gc, Ruthenus, Kis Kirva, c Máramaros, Ioannes, parochus ibidem

279. Stász Petrus, 18, gc, Valachus, Szigeth, c. Máramaros, Demetrius, oeconomus ibidem

280. Tamásy Ladislaus, Helv. conf. addictus, Hung., Szathmariensis, Ludovicus, nobilis et civis ibidem. Venit ex Schola Reformatorum Szathmariensi cum nota diligentiae.

281. Valla Ludovicus, 18, rc, Iglovia, c. Szepes, Ioannes, malleaturae dominalis contraagens Munkacsiensis

282. Zanathy Iosephus, 16, rc, Hung., Magno-Karoliensis, c. Szatmár, mater vidua Maria Magdalena Szuhány residet ibidem, nobilis9


1809

II. éves filozófusok


283. Csausz Michael (16, rc, Szatmár, cives: Cl. Sz.)

284. Gaszner Antonius

285. Jaszai Michael (20, rc, Kárász, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.)

286. Meltzer Franciscus (17, rc, Sárköz Ujlak, c. Szatmár, nobilis: Cl. Sz.)

287. Rudits Stephanus (16, rc, Pálócz, c. Ung: Cl. Sz.)

288. Bobik Iosephus, 22, gc, Hung., Mártinvágás, c. Sáros, Lucas, oeconomus

289. Boksay Ioannes, 19, gc, Hung., Dabrokfa, c. Zemplén, Ioannes, parochus Nevitzkiensis, c. Ungvar[!]

290. Bodo Volfgang, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ignatius, iudlium comitatus

291. Bonyi Ioannes, 18, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Franciscus, parochus loci

292. Buday Ioannes, 17, gc, Valachus, Felső-Bánya, c. Szatmár, Georgius, parochus Apensis

293. Chriszt Ioannes, 19, rc, Hung., Kusztánfalva, c. Bereg, Franciscus, minerae magister dominalis, ibidem

294. Csernek Ioannes, 19, gc, Hung., Hosszu Mező, c. Máramaros, tutor Franciscus Smolinszky, provisor Botskoviensi dominio

295. Danilovits Andreas, 19, gc, Hung., Radvántz, c. Ungvár[!], Andreas, parochus ibidem

296. Dragus Ioannes, 20, gc, Valachus, Gyűrűs, c. Szatmár, Ioannes, agricola ibidem

297. Fabian Theodorus, 20, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis, agricola ibidem

298. Gorzo Petrus, 20, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Ladislaus, ductor nobilium ibidem

299. Heritz Iosephus, 17, rc, Hung., Görgő, c. Zemplén, Iosephus, nobilis, dominus terrestris ibidem

300. Kelemen Iacobus, 21, gc, Valachus, Batár, c. Ugocsa, mater Anna, vidua ibidem

301. Ketskoszky Michael 20, gc, Hung., Unghvár, Ioannes, civis

302. Kaszai Emericus, 16, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, tricesimator ibidem

303. Korda Laurentius, 17, Ref., Hung., Sima, c. Szatmár, mater vidua Zuzana Kengyel, ibidem, nobilis

304. Kökényesdi Ioannes, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, mater Elisabet, ibidem

305. Medveczky Basilius, 18, gc, Ruthenus, Szazfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus ibidem

306. Morvai Carolus, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Adamus, nobilis, emeritus iudlium, ibidem

307. Nyari Georgius, 22, rc, Hung., Zamoscia, ex circulo Zamosciensis Galiciae Orientalis, mater Maria vidua ibidem

308. Nyegre Gregorius, 16, Valachus, Szlatinensis, c. Máramaros, mater Anna vidua ibidem

309. Orosz Iosephus, 20, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Michael, civis ibidem10

310. Papp Georgius, 21, gc, Hung., Reszege, c. Szatmár, Franciscus, parochus loci

311. Papp Ioannes, 20, gc, Valachus, Kis Gertz, c. Ugocsa, Gabriel, cantor

312. Petzeli Ioannes, 19, rc, Hung., Beszeréd, c. Szabolcs, mater Szentiványi Barbara, ibidem

313. Perényi Gabriel, 17, rc, Hung., Nagy Szőlős, c. Ugocsa, mater L. B. Magdalena Stojka, ibidem

314. Ragátzi Ignatius, 19, gc, Hung., Dorog, c. Szabolcs, tutor: Krisfalusi Georgius, inspector, habitat Ungvarini

315. Ratz Ioannes, 19, gc, Valachus, Szarvaszo, c. Máramaros, Stephanus, centurio militaris, habitat in possessione Kozárvár, c. Belső Szolnok

316. Roska Basilius, 19, gc, Valachus, Sajópojána, c. Máramaros, Theodorus, parochus ibidem

317. Roska Gregorius, 17, gc, Valachus, Sajó-Polyán, c. Máramaros, Theodorus, parochus ibidem

318. 318. Schevera Paulus, 19, gc, Ruthenus, Királyháza, c. Ugocsa, Ioannes, agricola ibidem

319. Sztasz Petrus, 19, gc, Valachus, Szigeth, c. Máramaros, Demetrius, oeconomus ibidem

320. Strometzky Andreas, 19, gc, Ruthenus, Kis Kirva, c Máramaros, Ioannes, parochus ibidem11

321. Tamási Ladislaus, 17, Ref., Hung. Szathmariensis, Ludovicus, nobilis, civis loci

322. Valla Ludovicus, 19, rc, Hung., Iglovia, c. Szepes, Ioannes, malleaturae dominalis contraagens Munkatsini, habitat ibidem

323. Vegsőh Michael, 21, gc, Hung., Ders, c. Szatmár, Petrus, nobilis ibidem

324. Zombory Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Salánk, c. Ugocsa, mater Anna Ragaszi, habitat in Nagy Szőllős


I. éves filozófusok


325. Bonyi Alexander

326. Csorba Iosephus (19, rc, Magno Karoliensis, cives: Cl. Sz.)

327. Farkas Franciscus

328. Haraszty Paulus (18, rc, Mogyorós, c. Ung. nobilis: Cl. Sz.)

329. Molnar Antonius (18, rc, Unghvar, c. Ung: Cl. Sz.)

330. Nemethy Carolus (18, rc, Mándok, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.)

331. Papp Franciscus

332. Virágh Ioannes

333. Almasi Theodorus, 21, gc, Hung., ex possessione Malaria, c. Bereg

334. Aranyosi Ignatius, 18, rc, Hung., Tallya, c. Bereg,12 Ioannes, senator opidamus, residet ibidem

335. Bach Iosephus, 19, rc, Hung., Tallya, c. Zemplén, Michael, opidamus ibidem

336. Bathory Antonius, 15, rc, Hung., Szinfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, spanus comitis Karolyi, habitat in Terem

337. Bukovits Carolus

338. Böszörményi Iosephus, 16, Ref., Hung., Vetés, c. Szatmár, mater Elisabetha, vidua ibidem

339. Cziczei (Czicei) Basilius, 20, gc, Hung., Comjath, c. Ugocsa, Andreas, assessor ibidem

340. Danilovits Joannes, 18, gc. Hung., Radvants, c. Unghvár[!], Andreas, parochus ibidem

341. Demianovits Iosephus, 20, rc, Hung., Lukatsova, c. Zemplén, Ioannes, plebeius in Zsalobiny

342. Fazikas Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Bisztraháza, c. Bereg, tutor Ignatius Fazikas, parochus in Leányfalva

343. Fisser Antonius, 15, rc, Germanus, Munkats, c. Bereg, tutor Antonius Fischer, parochus Turterebesiensis

344. Firtzak Andreas, 18, gc, Ruthenus, Sasvár, c. Ugocsa, Ioannes, cantor ibidem

345. Futzur Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Volotz, c. Bereg, tutor Michael Grigasis, vicearchidiaconus

346. Gabanyi Ludovicus, 17, rc, Hung., Szőlős, c. Ugocsa, Emericus, comitatus Ugocsa assessor, habitat in Sárközujlak

347. Horvath Ioannes, 15, rc, Hung., Mistot Falu, c. Szatmár, mater Elisabetha habitat in Erdőszáda

348. Horvath Michael, 19, gc, Hung., Ujhely, c. Zemplén, Georgius, ignobilis ibidem

349. Kallay Carolus, 19, rc, Hung., Oross, c. Szabolcs, Carolus, nobilis, comitatus Szabolts assessor ibidem

350. Kela Alexander, 17, gc, Hung., Fabianhaza, c. Szatmár, Ioannes, parochus

351. Koflánovits Ioannes, 19, Ruthenus, Tekeháza, c. Ugocsa, Michael, parochus in Szemmiklós, c. Bereg

352. Kosztevits Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Brusztura, c. Máramaros, Franciscus, parochus Alsonyeresnyicensis

353. Kuk Georgius, 19, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, parochus ibidem

354. Liptay Iosephus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, vicediurnista ibidem

355. Lyachovits Basilius, 19, gc, Ruthenus, Szuhabaranka, (Szuchatepenna) c. Máramaros, Eustachius, parochus Szuchkatepenni

356. Magdinetz Ladislaus, 20, gc, Ruthenus, Veresmart, c. Bereg, Michael, agricola ibidem

357. Mesko Gregorius, 20, gc, Ruthenus, Medentze, c. Bereg, Andreas, parochus ibidem

358. Meles Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Szájka, c. Bereg, mater Anna

359. Nyulasi Georgius, 18, rc, Hung., Cassoviensis, c. Abaujvar[!], Emericus, nobilis, provisor

360. Orosz Ioannes, 15, gc, Hung., Fabianhaza, c. Szatmár, Stephanus, agricola, habitat ibidem

361. Papp Andreas, 21, gc, Hung., Tartocz, c. Szatmár, Gregorius, nobilis, agricola ibidem

362. Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, Petrus, nobilis, parochus

363. Rádi Iosephus, 18, rc, Hung., Zsalobina, c. Zemplén, mater Anna, ignobilis, habitat ibidem

364. Rottensteiner Stephanus, 17, rc, Hung., Teleke, c. Bihar, Andreas, magister postae r.

365. Sájner Gregorius, 19, gc, Hung., Felső Szopor, c Szatmár, Stephanus, agricola ibidem

366. Szekely Andreas, 17, rc, Hung., Magyfalva, c. Ugocsa, mater Maria, vidua ibidem

367. Sorbán Thomas, 18, gc, Valachus, Rakos Terebes, c Szatmár, Demetrius, parochus ibidem

368. Szomolnoki Ioannes, 19, rc, Hung., Gyulko, c. Abaujvár[!], Mathias, provisor ibidem

369. Szotáh Georgius, 17, gc, Hung., Gyulaj, c. Szabolcs, Ioannes, hospes comitis Karolyi ibidem

370. Sperlák Antonius, 19, rc, Slavus, Hladovka, c. Árva, mater Barbara Mokosag, plebeia ibidem

371. Stahulyak Iosephus, 20, rc, Slavus, Hablonka, c. Árva, Martinus, colonus ibidem

372. Veress Michael, 20, rc, Hung., Szatmár, Georgius, habitat ibidem

373. Zahora Filippus, 21, rc, Slavus, Jablinka, c. Árva, Philippus, plebeius, habitat ibidem

374. Bank Iosephus, 18, gc, Hung., Szaniszlo, c. Szatmár, mater Maria, vidua parochi, ibidem


181013

II. éves filozófusok


375. (Haraszty Paulus, 1792, rc, Mogyorós, c. Ung: Cl. Sz.)

376. (Lőrincz Iosephus, 1790, rc, Eőr, c. Ung: Cl. Sz.)


1811

II. éves filozófusok


377. Bogcha Carolus

378. Fejér Iosephus

379. Gellért Stephanus

380. Labantz Iosephus

381. Moser Alexander

382. Balogh Ioannes, /Magno Varad/14

383. Bánotzi losephus, /Szatmár/

384. Brilla Alexander, /Szatmár/

385. Drágos Moyses, /Claudiopolis/

386. Endrédy Franciscus, /Szatmár/

387. Herchenröthern Iulius, /Cassovia/ Infirmitate impeditus examen non subivit, alias 1-am classem promeritus

388. Hubán Ioannes, /Szatmár/

389. Krapf Ioannes, /Cassovia/

390. Manajtó Basilius, /Szatmár/

391. Mikó Emericus, /Szatmár/

392. Nagy Gregorius, /Szatmár/

393. Orosz Ioannes, repetit

394. Polanyi Petrus, /Szatmár/

395. Simonszky Georgius, repetit

396. Szakái Georgius, /Szatmár/

397. Szteczovits Basilius, /Szatmár/

398. , /Cassovia/

I. éves filozófusok

399. Bakos Andreas, /Ungvár/

400. Gunderman Iosephus, / Szigeth /17, rc, Botskó, c. Máramaros, salis perceptor

401. Herchenröthern Ferdin, /Szigeth/

402. Kaptsa Franciscus, /Szatmár/ (19, rc, Szatmar: Cl. Sz.)

403. Rudolff Paulus, /Szatmár/ (16, rc, Ungvar, cives: Cl. Sz.)

404. Ruzsák Ludovicus, /Szigeth/ (17, rc, Munkats: Cl. Sz.)

405. Schiffner Ioannes, /Szigeth/ (17, rc, Kerekhegy, c. Máramaros: Cl. Sz.)

406. Beöthy losephus, /Szatmár/

407. , /Magno Karoly/

408. Bondor Demetrius, /Balasfalva/

409. David Georgius, /Szatmár/

410. Erdey Antonius, /Szigeth/

411. 411. Fane Michael senior, /Szigeth/

412. Fane Michael iunior, /Szigeth/

413. Gilgovány Gabriel, repetit /Szatmár/

414. Hajdutsán Basilius, /Szigeth/

415. Horváth Paulus, /Ungvár/

416. Joódy Ioannes, /Szigeth/

417. Koflánovits Ioannes, /Szigeth/

418. Kőszegy Iosephus, /Szatmár/

419. Kupán Basilius, /Arad/

420. Magyár Lucus, /Szigeth/

421. Marko Michael, /Szatmár/

422. Meles Ioannes, /Szatmár/

423. Mitskely Franciscus, /Szatmár/

424. Musztyánovits Ioannes, /Ungvár/

425. Natolya Basilius, /Ungvár/

426. , /Cassovia/

427. Nyegre Alexander, /Szigeth/

428. Oriás Michael, /Ungvár/

429. , /Szatmár/

430. Petrovay Cosma, /Sziget/

431. Popovits Ioannes, /Szigeth/

432. Popovits Andreas, /Szigeth/

433. Rajovszky Nicolaus, /Magno Varad/

434. Simkovits Michael, /Szigeth/

435. Szaplontzay Carolus, /Sziget/

436. Szerdahelyi Ladislaus, repetit /Szatmár/

437.

438. Turzo Demetrius, /Szigeth/

439. Vüszarik Michael, /Szatmár/

440. Zán Stephanus, /Szigeth/

441. Zombory Georgius,/Szatmár/

442. Zsaludy Iosephus


1812

II. éves filozófusok


443. Bakoss Andreas

444. Gundermann Iosephus (18, rc, Botskó, c. Máramaros, salis perceptor: Cl. Sz.)

445. Kaptsa Franciscus (20, rc, Szathmar: Cl. Sz.)

446. Oriáss Michael (16, rc, Ungvár, c. Ung: Cl. Sz.)

447. Rudolf Paulus (17, rc, Ungvar, c. Ung, cives: Cl. Sz.)

448. Ruzsák Ludovicus (18, rc, Munkats, c. Bereg:Cl. Sz.)

449. Schiffner Ioannes (18, rc, Kerekhegy, c. Máramaros: Cl. Sz.)

450. Beöthy Iosephus, 20, gc, Ruthenus, Nagy-Kálló, c. Szabolcs, Gabriel, nobilis, parochus in Sásvár, c. Ugocsa

451. Chira Ioannes, gc, Ruthenus, Leles-Polyan, c. Zemplén, tutor frater Andreas, secretarius episcopalis Munkatsiensis

452. Gilgovany Gabriel, 22, gc, Valachus, Apa, c. Szatmár, Ioannes, plebeius

453. Hajdutsán Basilius, 22, gc, Valachus, Szer-Falva, c. Máramaros, Theodoras, plebeius ibidem

454. Horváth Paulus, 19, rc, Hung., Munkats, c. Bereg, Ladislaus, nobilis iudlium ibidem

455. Koflanovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Gödény-Háza, c. Ugocsa, Demetrius, cantor ibidem

456. Kupán Basilius, 22, gc, Ruthenus, Polyánka, c. Bereg, tutor Demetrius Kupán, plebeius ibidem

457. Mikoss Iacobus, 21, rc, Gallicianus, Csarnodunajecz, ex circulo Neo Szandecensi, tutor frater Ioannes, colonus ibidem

458. Mitskey Franciscus, 20, rc, Hung., Sáros-Patak, c. Zemplén, Ioannes, civis ibidem

459. Musztyánovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Rostoka, c. Máramaros, Michael, parochus Novo Szelitza, c. Máramaros

460. Petrovay Cosmas, 19, gc, Valachus, Bartza, c. Máramaros, Stephanus, notarius ibidem

461. Popovits Andreas, 18, gc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, Basilius, parochus ibidem

462. Popovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, Basilius, parochus ibidem

463. Rejovszky Nicolaus, 19, rc, Hung., Lublyó, c. Szepes, Simeon, civis ibidem

464. Simkovits Michael, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, civis ibidem

465. Szandeczky Ioannes, 23, rc, Galicianus, Csarnodunaiec ex circulo Sandecensi, Mathias, ibidem

466. Turzó Demetrius, 20, gc, Ruthenus, Liptse-Pojána, c. Máramaros, Georgius, parochus ibidem

467. Zombory Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagy-Szőllős, c. Ugocsa, mater Anna, ibidem


I. éves filozófusok


468. Bereghy Ambrosius

469. Drexler Aloysius

470. Dudásy (Dudássy) Ioannes

471. Herchenröthern Ferdinandus, repetens

472. Kalher (Kalcher) Mathias

473. Varga Stephanus (16, rc, Kis Ráth, c. Ung: Cl. Sz.)

474. Andrukovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Körösmező, c. Máramaros, Iacobus, parochus ibidem

475. Apjoky (Apjoki) Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Unghvar, c. Ung, Iosephus, civis

476. Barth Demetrius, 17, gc, Valachus, Dragomir, c. Máramaros, Demetrius, cantor ibidem

477. Bondor Demetrius, 21, gc, Valachus, Szelistye, c. Máramaros, Iacobus, cantor ibidem, repetens

478. Bonyi Antonius, 17, gc, Ruthenus, Nyíregyháza, c. Szabolcs, Basilius, nobilis, parochus ibidem

479. Bosky Ludovicus, 16, rc, Hung., Bereghszász, c. Bereg, Antonius, nobilis, geometra comitatus Bereghiensis

480. Deák Ioannes, 19, gc, Valachus, Konyha, c. Máramaros, Ladislaus, nobilis, cantor ibidem

481. Egressy Michael, 21, gc, Ruthenus, Sasvár, c. Ugocsa, mater Sophia, vidua colona ibidem

482. Halaktovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Havaj, c. Zemplén, mater Anna Hladonik, vidua, habitat in Szerednye, c. Unghvar[!]

483. Horváth Paulus, 15, rc, Hung., Mysztot-falu, c. Szatmár, mater Elisabetha, nobilis ibidem

484. Jarmy Michael, 17, rc, Hung., Napkor, c. Szabolcs, Gregorius

485. Joódy Ioannes, 19, gc, Valachus, Apsa, c. Máramaros, tutor Petrus Joódy, nobilis ibidem, repetens

486. Kalkohuz Michael, 18, gc, Ruthenus, Konyos, c. Ungvár[!], Paulus, civis ibidem

487. Kiss Andreas, 19, rc, Hung., Koncháza, c. Unghvár[!], mater Maria Bodnár, ibidem

488. Kovács Ioannes, 20, rc, Hung., Chisne, c. Árva, Ignatius, plebeius ibidem

489. Levitzky Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Klenova, c. Zemplén, tutor Ioannes Neviczky, parochus in Teszenov, c. Ung

490. Martonfy Ioannes, 18, rc, Hung., Csik-altor, c. Szatmár, nobilis, mater Clara habitat in Szinyér-Varallya

491. Matzola Gregorius, 17, gc, Ruthenus, Körtvélyes, c. Máramaros, Ioannes, plebeius ibidem

492. Medveczky (Medvetzky) Michael, 19, gc, Ruthenus, Szazfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus ibidem

493. Mihálka Iacobus, 18, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Gregorius, plebeius ibidem

494. Mihalka Philippus, 20, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Gabriel, plebeius ibidem

495. Grosz Andreas, 20, gc, Ruthenus, Hossu-Palyi, c. Bihar, Petrus, nobilis

496. Papp Ioannes, 18, gc, Valachus, Szinyér-Varallya, c. Szatmár, mater Maria, vidua ibidem

497. Pogány Iosephus, 21, rc, Hung., Eör, c. Ungvár[!], mater Theresia Boronkay

498. Tamásy Ludovicus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Ioannes, civis

499. Vankay Elias, 17, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, nobilis, mater Anna, vidua

500. Fáy Iosephus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, Iosephus, iudex civis Szathmáriensis


181315

II. éves filozófusok


501. Orjassy Michael (1793. rc, Ungvár, c. Ung: Cl. Sz.)

502. Kreskay Ignatius (1797, rc, Lagendrüssel, c. Szepes: Cl. Sz.)

503. Spak Iosephus (1797, rc, Szatmár, nobilis: Cl. Sz.)


1814

II. éves filozófusok16


504. Kreskay Ignatius (1797, rc, Szatmár, nobilis: Cl. Sz.)

505. Spak Iosephus (1797, rc, Lagendrüssel, c. Szepes: Cl. Sz.)


1815

II. éves filozófusok


506. Bajuszi Franciscus

507. Bentsik Iosephus

508. Ferenczy (Ferentzi) Iosephus

509. Fliegszeder Ioachimus

510. Kronn Emericus (17, rc, Sóóvár, c. Sáros: Cl. Sz.)

511. Moson Franciscus

512. Scultety (Sculteti) Aloysius, 17, rc, Fernezely, c. Szatmár, officialis r.

513. Andrejczo (Andrejco, Andreczo) Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Telepótz, c. Zemplén, Ioannes, parochus ibidem

514. Becsky Carolus, 19, rc, Hung., Szatmár, mater Theresia, vidua, nobilis

515. Buday (Budai) Antonius, 18, gc, Valachus, Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, parochus Apae

516. Csorbay (Csorbai) Ioannes, 23, gc, Valachus, Bikszád, c. Szatmár, Gabriel, parochus ibidem

517. Gerbery Michael, 21, gc, Ruthenus, Sztarina, c. Zemplén, Demetrius, parochus ibidem

518. Ladisinszky Alexander, 18, gc, Ruthenus, Rudlyó, c. Sarosiensis, mater Anna, vidua Ungvarini

519. Maximinetcz (Maximinetz) Georgius, 20, gc, Ruthenus, Köves Ligeth, c. Máramaros, Ioannes, parochus ibidem

520. Nyegre Antonius, 21, rc, Hung., Remete, c. Máramaros, Ioannes, nobilis in Kopács Apáti

521. Pogány Georgius, 22, rc, Hung., Eőr, c. Unghvár[!], mater Theresia, vidua ibidem

522. Simonyi Georgius, 20, gc, Ruthenus, Técső, c. Máramaros, Simeon, vietor


I. éves filozófusok


523. Gaál Homoky Dionysios (17, rc, Unghvár, nobilis: Cl. Sz.)

524. Lázár Ioannes (17, rc, Szilágy Somlyó, c. Kraszna, nobilis: Cl. Sz.)

525. Rudolff Antonius (17, rc, Unghvar, civis: Cl. Sz.)

526. Szepessy Samuel (19, rc, Mons S. Georgii, c. Szepes, nobilis: Cl. Sz.)

527. Zenovits Ioannes (18, rc, Bartpha, c. Sáros: Cl. Sz.)

528. Andrejczó Michael, 18, gc, Ruthenus, Telepócz, c. Zemplén, Ioannes, parochus ibidem

529. Dunka Demetrius, 17, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis oeconomus

530. Erdőss Simeon, 19, gc, Valachus, Udvari, c. Szatmár, Maria, vidua

531. Fázsi Ioannes, 17, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, Andreas, parochus ibidem

532. Iszajevits Michael, 19, gc, Ruthenus, Tyuska, c. Máramaros, Gabriel, parochus

533. Juhász Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Hosszumező, c. Máramaros, Michael, docens ibidem

534. Kerekes Ladislaus, 18, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Alexander, nobilis

535. Lakatos Georgius, 18, gc, Ruthenus, Vasvári, c. Szatmár, Georgius libertinus, cantor

536. Lyakovits Nicolaus, 17, gc, Ruthenus, Lutska, c. Bereg, Ioannes, parochus Unghvarini

537. Molnár Basilius, 20, gc, Ruthenus, Lápos Bánya, c. Máramaros, parochus ibidem

538. Opriss Georgius, 20, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, nobilis, parochus ibidem

539. Popovits Michael, 18, gc, Ruthenus, Tsoma, c. Bereg, Lucas, libertinus, cantor

540. Pridevka Ioannes, 19, rc, Hung., Chinorány, c. Nitriensis, Adamus, ignobilis

541. Romanecz Michael, 20, gc, Ruthenus, Miszticze, c. Bereg, Lucas, colonus

542. Sőtér Franciscus, 17, rc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, tutor avunculus Ladislaus Várady, Szinyér Várallya

543. Szőgyény Gabriel, 16, rc, Hung., Détse, c. Szabolcs, mater Maria, vidua

544. Telepianovits Georgius, 15, gc, Ruthenus, Kiss Léta, c. Szabolcs, Antonius, parochus ibidem

545. Vásárhelyi Sámuel, rc, Hung., Szatmár, civis nobilis


1816

II. éves filozófusok


546. Gaal Homoky (Gaalhomoky) Dionysius (18, rc, Unghvár, c. Ung, nobilis: Cl. Sz.)

547. Lázár Ioannes (18, rc, Szilágy Somlyó, c. Kraszna: Cl. Sz.)

548. Rudolf Antonius (18, rc, Ungvár, civis: Cl. Sz.)

549. Szepesy Samuel (20, rc, Monte S. Georgii, c. Szepes, nobilis: Cl. Sz.)

550. Zenovits Ioannes (19, rc, Bartpha, c. Sáros: Cl. Sz.)

551. Fázsy (Fázsi) Ioannes, 18, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, mater Anna, vidua ibidem

552. Iszájevits Ioannes (Michael), 20, gc, Ruthenus, Tyuska, c. Máramaros, Gabriel, parochus ibidem

553. Juhász Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Hosszúmező, c. Máramaros, Michael, docens

554. Kerekes Ladislaus, 19, helv. conf., Hung., Angyalos, c. Szatmár, Alexander, nobilis

555. Lakatos Georgius, 19, gc, Ruthenus, Vasvári, c. Szatmár, Georgius, libertinus, cantor

556. Lyachovits Nicolaus, 18, gc, Ruthenus, Lutska, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem

557. Molnár Basilius, 21, gc, Ruthenus, Láposbánya, c. Szatmár, Ioannes, parochus ibidem

558. Opriss Georgius, 21, gc, Ruthenus, Kalinfalva, c. Máramaros, parochus

559. Orosz Petrus, 20, gc, Valachus, Felső-Fernezely, c. Szatmár, Ignatius, parochus ibidem

560. Popovits Michael, 19, gc, Ruthenus, Csorna, c. Bereg, Lucas, libertinus, cantor ibidem

561. Pridavka Ioannes, 20, rc, Hung., Chinorán, c. Nitriensis, Adamus, colonus

562. Romanetz Michael, 21, gc, Ruthenus, Misztitze, c. Bereg, Lucas, colonus

563. Szögyényi Gabriel, 17, rc, Hung., Jéke, c. Szabolcs, mater Maria, vidua

564. Telepianovits Georgius, 16, gc, Ruthenus, Kiss-Léta, c. Szabolcs, Antonius, parochus ibidem

565. Vüszarik (Wüszarik) Georgius, 20, gc, Ruthenus, Szathmariensis, c. Szatmár, Ioannes, parochus Sásváriensis, c. Ugocsa

566. Pogány Petrus, Helv. conf., Cassovia


I. éves filozófusok


567. Beörthy[!] Carolus

568. Lénárd Iosephus, 17, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, hortulanus

569. Lini Iacobus, 20, rc, Hung., Csanálos, c. Szatmár, Iacobus, colonus

570. Tarnovszky Georgius

571. Thuránszky Carolus

572. Asztalóczy Andreas, 20, gc, Ruthenus, Szerednye, c. Ungvár[!], tutor: Antonius Antalóczy, parochus Medezcensis, c. Bereg

573. Becsky Gabriel, 18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, mater Theresia, vidua Szathmariensis

574. Bónyi Ioannes, 18, gc, Valachus, Vetéss, c. Szatmár, Georgius, parochus ibidem

575. Buday Emericus, 19, rc, Hung., Csetfalva, c. Bereg, mater Rosina, vidua, nobilis ibidem

576. Duchnovits Athanasius, 20, gc, Ruthenus, Topolya, c. Zemplén, Demetrius cantor in Sztaksin, c. Bereg

577. Duliskovits Basilius, 20, gc, Ruthenus, Repinya, c. Máramaros, orphanus

578. Andrjetzi Michael, gc, Ruthenus, Telepótz, c Zemplén, parochus, repetit

579. Balotyánszky Iosephus, Agria; repetit

580. Dunka Demetrius, 18, gc, Valachus, Szakasz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis

581. Füzér Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Szál-Dobos, c. Máramaros, mater Anna, vidua, nobilis, ibidem

582. Gabányi Alexander, 18, gc, Hung., Szőllős Végardó, c. Ugocsa, Emericus, nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár

583. Gribovszky Ioannes, 21, gc, Ruthenus, Sárközújlak, c. Szatmár, nobilis, Andreas, parochus in Karászié, c. Szatmár

584. Haraszthy Ioannes, 17, rc, Hung., Unghvár, c. Unghvár[!], Andreas, nobilis, ord. iudlium ibidem

585. Kiss Stephanus, 18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár

586. Kopold Emericus, 15, rc, Hung., Radvány, c. Abaúj, Emericus, in Muzsaj, c. Bereg

587. Kováts Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Kovászé, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem

588. Krasznay Carolus, 19, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, nobilis

589. Kőszeghy Carolus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Alexius, nobilis, ad officium salis contraagens

590. Mékay Ioannes, 18, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, tutor Stephanus Hubert, dominalis perceptor in Munkats, c. Bereg

591. Petrovay Iosephus, 18, gc, Valachus, Szurdok, c. Máramaros, Ladislaus

592. Pásztélyi Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Csorno-Helyova, c. Ungvár[!], mater Elisabeth, vidua, ibidem

593. Sőtér Franciscus, 18, gc, Hung., Szamostelek, c. Szatmár, tutor: Gabriel Darvay, ord. iudlium in Krassó

594. Sztanatzky Andreas, 16, gc, Gallicianus, Leopoli e circulo cognomine

595. Táby Franciscus, 17, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, mater Iulianna, vidua, nobilis ibidem

596. Troll Ioannes, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Francisca, vidua ibidem

597. Unghváry Ioannes, 17, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus Ioannes Dobos iurassor c. Szatmár ibidem

598. Vásárhelyi Samuel, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Samuel, nobilis, civis ibidem, repetit

599. Vetéssy Samuel, 18, helv. conf., Hung., Vetés, Szatmár, Andreas, nobilis

600. Zékán Georgius, 19, gc, Ruthenus, Misztitze, c. Bereg, Ioannes, nobilis ibidem

601. Zsiga Georgius, 18, gc, Ruthenus, Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua


1817

II. éves filozófusok


602. Beőthy Carolus

603. Buday Emericus, 20, rc, Hung., Csetfalva, c. Bereg, nobilis

604. Lénárd Iosephus, 18, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus

605. Sőtér Franciscus, 19, rc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár

606. Tarnovszky Georgius

607. Bónyi Ioannes, 19, gc, Valachus, Vetés, c. Szatmár, Georgius, parochus

608. Duliskovits Basilius, 21, gc, Ruthenus, Repinye, c. Máramaros, orphanus

609. Gabányi Alexander, 19, rc, Hung., Szőllős Vég Ardó, c. Ugocsa, Emericus, nobilis in Sárközújlak

610. Gribovszky Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Sárközújlak, c. Szatmár, Andreas, nobilis, parochus in Karaszló

611. Haraszty Ioannes, 18, rc, Hung., Ungvár, Andreas, nobilis, ord. iudex nobilium ibidem

612. Kovács Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Kovászó, c. Bereg, Ioannes, parochus

613. Kramarovits Iosephus, 21, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, tutor: Stephanus Hubert, dominalis perceptor in Munkács

614. Orosz Petrus, 21, gc, Valachus, Felső-Fernezely, c. Szatmár, Michael, parochus ibidem, repetit

615. Sereghy Ladislaus, 21, gc, Ruthenus, Iloncza, c. Bereg, mater Constantina, vidua ibidem

616. Troll Ioannes, 19, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Francisca, vidua

617. Vásárhelyi Samuel, 18, Helv. conf., Hung., Szathmariensis, Samuel, civis ibidem

618. Vetésy Samuel, 19, helv. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Andreas, nobilis ibidem

619. Zsiga Georgius, 19, gc, Hung., Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua ibidem


I. éves filozófusok


620. Körmöndy Ioannes

621. Kőszegi Emericus (19, rc, Hung., Bereghszász, c. Bereg, Andreas, civis: Cl. Sz.)

622. Majzlik Franciscus

623. Papp Vásárhelyi Franciscus (16, rc, Ungvár: Cl. Sz.)

624. Szorg Franciscus (16, rc, Magno Karoliensis, Szatmár, civis: Cl. Sz.)

625. Babits Gabriel, 19, gc, Valachus, Kisbánya, c. Szatmár, Constantinus, cantor ibidem

626. Böszörményi Antonius, 17, helv. conf., Hung., Pettyén, c. Szatmár, Ioannes, colonus

627. Chálusz Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Lucska, c. Bereg, Ioannes, colonus

628. Csobaly Basilius, 18, gc, Ruthenus, Raksa, c. Máramaros, Ladislaus, parochus in Portsalma, c. Szatmár

629. Erdélyi Mathias, 19, rc, Hung., Jászo, c. Abaújvár[!], Iosephus, aulae magister ibidem

630. Fáy Emericus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, mater Maria, vidua ibidem

631. Ferenczy Ignatius, 16, rc, Hung., Ajak, c. Szabolcs, mater Rosalia, vidua

632. Fűzér Ioannes, 22, gc, Ruthenus, Száldobos, c. Máramaros, mater Anna, vidua ibidem, repetit

633. Glagola Lucas, 19, gc, Ruthenus, Hribótz, c. Bereg, Constantinus, colonus

634. Gribovszky Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Karaszló, c. Ugocsa, Andreas, parochus ibidem

635. Holozsnyay (Holosnyay) Andreas, 18, gc, Ruthenus, Kék, c. Abaújvár[!], mater Iulianna, vidua, habitat Unghvarini

636. Katona Stephanus, 19, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, tutor Georgius Katona, parochus in Tőke Terebes

637. Klempus Basilius, 20, gc, Ruthenus, Kabolya-Polyán, c. Máramaros, Ioannes, parochus ibidem

638. Lázár Basilius (Ladislaus), 19, gc, Valachus, Erdő Száda, c. Szatmár, Franciscus, colonus

639. Margitay Michael

640. Mihalits Alexander, 18, gc, Ruthenus, Stephánócz, c. Zemplén, Ioannes, parochus in Huszt, c. Máramaros

641. Misinszky Ladislaus, 20, gc, Ruthenus, Rahó, c. Máramaros, mater Tecla, vidua ibidem

642. Molnár Ioannes, 17, gc, Ruthenus, Nyir-Béltek, c. Szabolcs

643. Musztyánovics Georgius, 21, gc, Ruthenus, Rosztoka, c. Máramaros, mater Anna, vidua ibidem

644. Pogány Antonius, 19, rc, Hung., Eőr, c. Ungvár[!]

645. Ráskó Iacobus, 19, gc, Hung., Munkács, c. Bereg, vitricus Christianus Pusch, tegularius Munkatsini

646. Rogozsán Gabriel, 22, gc, Ruthenus, Buság, c. Szatmár

647. Salamon Iosephus, 17, rc, Armenus, Huszt, c. Máramaros, Iosephus, quaestor ibidem

648. Szabó Franciscus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Georgius, perceptor comunalis ibidem

649. Szirmay Antonius, 16, helv. conf., Hung., Egri, c. Szatmár, Ludovicus, ord. iudlium ibidem

650. Sztanaszky Andreas, 17, rc, Gallicianus, Leopoli e circulo cognomine, tutor Valentinus Jákó, habitat in Batiz

651. Wolkenberg Iosephus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater vidua ibidem

652. Zatlukál Georgius, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], orphanus


1819

II. éves filozófusok


653. Erdélyi Matthias

654. Furdek Matthias

655. Kesztner Antonius

656. Kévall Ioannes, stipendiatus Tettimianus

657. Kmeth Martinus

658. Szabó losephus

659. Butykay Melchior

660. Chalusz (Chaluz) Ioannes

661. Chira Nicolaus

662. Chernek losephus

663. Endrődy Gabriel, helv. conf.

664. Ertzl Ioannes

665. Grigássy Basilius

666. Klempus Basilius, 21, gc, Ruthenus, Kabola-Polyán, c. Máramaros, parochus, repetit

667. Koflanovits Michael

668. Kováts Basilius, 19, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, nobilis17

669. Lázár Basilius

670. Pelekáts Ioannes

671. Radványi Sigismundus, 17, rc, Hung., Magno Varad, c. Bihar, mater vidua habitat in Szathmár18

672. Ujhelyi Ioannes

673. Vaszkó Ioannes

674. Zékány Georgius, 19, rc, Ruthenus, Jánk, c. Szatmár, mater Eva, vidua19

I. éves filozófusok

675. Felder Ioannes

676. Fogarasy Carolus (17, rc, Hung., Csenger, Szatmár, nobilis: Cl.Sz.)

677. Gonzetzky Ioannes (15, Budae, miles: Cl. Sz.)

678. Stahl Andreas

679. Iuzon Franciscus

680. Leütner (Laitner) Franciscus (16, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, iudlium. Cl. Sz.)

681. Mály Stephanus (18, Szamos Ujvarini, Trans.: Cl. Sz.)

682. Tóth Carolus (16, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén: Cl. Sz.)

683. Ágoston Antonius

684. Báthory Stephanus

685. Betsky Antonius, 15, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, nobilis

686. Betsky Iosephus, repetit

687. Csobaly Basilius, repetit, 20, gc, Ruthenus, Raksa, c. Máramaros, parochus

688. Drágus Ioannes

689. Farkas Carolus

690. Gábor Georgius, 20, rc, Siculus, Kaszonyimpér, Csikszék, Trans., miles

691. Günther Ignatius

692. Henyei Franciscus

693. Jakab Michael, helv. conf., Hung., Szatmár, e Gymnasio Helveticae Confessionis

694. Jakab Petrus

695. Jákó Michael, helv. conf., Hung., e Gymnasio Helveticae Confessionis

696. Kende Stephanus

697. Koflanovits Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Kövesd, c. Bereg

698. Komka Thomas

699. Korányi Andreas, repetit

700. Kováts Ladislaus, helv. conf., Hung., Ex Enyediensi Gymnasio

701. Linkner Ladislaus

702. Lintzky Franciscus

703. Majer Iosephus

704. Mann Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Sajo, c. Máramaros, mater vidua parochi ibidem

705. Medvetzky Theodoras, 19, gc, Ruthenus, Szaszfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus

706. Molnár Basilius, 18, gc, Ruthenus, Nyirbéltek, c. Szabolcs, parochus

707. Opra Franciscus, 17, rc, Hung., Szada, c. Pest, nobilis privatus

708. Papp Vásárhelyi Stephanus, 18, rc, Ungvár, c. Unghvár[!]20

709. Pasqual Carolus, 17, rc, Hung., Szatmár, professor

710. Polánkay Iosephus

711. Polyánszky Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Nagycsongova, c. Ugocsa, parochus

712. Szily Sigismundus, 18, rc, Hung., Hosszuhetény, c. Baranya, vitricus Stephanus Muk, nobilis privatus, habitat Varallya, c. Szatmár

713. Szmretsányi Ludovicus, 17, rc, Hung., Kopács Apathy, c. Szabolcs, nobilis privatus

714. Szuinyi Ioannes, 17, rc, Hung. Trans., Somlyó, c. Kraszna, nobilis

715. Vitkay Paulus

716. Zádory Samuel, helv. conf., Hung.; ex gymnasio helveticae confessionis

717. Zlotzky Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Nagyábránka, c. Bereg, tutor Ioannes Zlotzki, parochus, vicearchidiaconus Beregszasziensis


1820

II. éves filozófusok


718. Feldner Ioannes

719. Fogarassi Carolus, 18, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, nobilis

720. Gonzertzki Ioannes, 16, Budae, miles

721. Hakkel Andreas

722. Iuzom Franciscus

723. Leuthner (Leitner) Franciscus, 17, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, iudlium

724. Mali (Maly) Stephanus, 19, Szamos Ujvár, Trans.

725. Tóth Carolus, 17, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén

726. Betski Antonius, 17, rc, Hung., Nagy Gétz, mater Theresia Ballas, vidua curatoris Betski, c. iudlii

727. Betski Iosephus, 18, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, tutor Sigismundus Irinyi, tabulae iudiciarae assessor in c. Szaboltsensi, habitat in Irinyi

728. Csobali (Csoboly) Basilius, 18, gc, Ruthenus, Körtvélyes, c. Szatmár, Basilius, parochus in Portsalma

729. Drágus Ioannes, 19, gc, Valachus, Budfalva, c. Máramaros, Mathias, parochus

730. Gábor Georgius, 21, rc, Siculus, Kaszony, in sede Kaszonyiensi, Trans., Iosephus, miles siculus ibidem

731. Jakab Michael, 18, helv. conf., Hung., Szatmár, Michael, senator

732. Jakó Michael, 18, helv. conf., Hung., Szatmár, Michael, professor in Scholis Nationalibus Helveticae Confessionis

733. Joó Carolus, 19, helv. conf., Hung., Némethi, c. Szatmár, Franciscus, tribunus plebis

734. Katona Iosephus, 17, helv. conf., Hung., Szamostelek, c. Szatmár, mater Theresia Egri, vidua, nobilis privatus

735. Koflanovits Ioannes, 20, gc, Ruthenus, Kövesd, Bereghiensis, Michael, parochus ibidem

736. Mann Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Sajo, c. Máramaros, mater Maria, vidua parochi

737. Medvetzki Theodoras, 20, gc, Ruthenus, Szaszfalu, c. Ugocsa, Ioannes, parochus

738. Polyanszki Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Nagycsongova, c. Ugocsa, Ioannes, parochus Nagy Rakotz

739. Szili Szigismundus, 19, rc, Hung., Hosszuhetény, c. Baranya, vitricus Stephanus Muk, nobilis privatus, habitat Varallya, c. Szatmár

740. Szuinyi Ioannes, 19, Hung., Szilagysomlyó, c. Kraszna, tutor Carolus Libnyitzky, tabulae iduliae assessor

741. Zlotzki (Zlotzky) Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Nagyábránka, c. Bereg, tutor Ioannes Zlotzki, parochus, vicearchidiaconus Beregszasziensis


I. éves filozófusok


742. Kriszt (Chriszt) Franciscus (19, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg: Cl. Sz.)

743. Grineus Aloysius (16, Hradek, c. Liptó: Cl. Sz.)

744. Preineszberger Leander

745. Rosztoczki (Rosztotzky) Emericus

746. Szabó Christophorus (16, Szigeth: Cl. Sz.)

747. Andruk Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Csepe, Ugocsa, mater Anna, vidua Ladislai Andruk, plebeius, habitat Szathmarini

748. Argelán Ladislaus, 18, gc, Valachus, Nagy Banyensis, c. Szatmár, Ladislaus, plebeius ibidem

749. Bonyi Michael, 17, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in Vetés

750. Buttyán Theodoras, 18, gc, Valachus, Somkut, distr. Kővár, Ioannes, plebeius

751. Deák Gabriel, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Georgius, nobilis, officialis ad regium transportus officium

752. Egri Ladislaus, 17, helv. conf., Hung., Egri, c. Szatmár, mater Anna Losonczi, vidua, nobilis ibidem

753. Günther Ignatius, 19, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, ignobilis; pensionarus officialis familiae comitis Karolyi in Nagy-Karoly

754. Hampel Carolus, 20, rc, Germanus, Vág Ujhely, c. Nyitra, Iosephus, plebeius, habitat Posonii

755. Hutza Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagy Tiba, c. Bereg, mater Anna, vidua parochi

756. Jekei Melchior, 18, rc, Hung., Jéke, c. Szabolcs, Stephanus, tabulae iudliae assessor, habitat Szathmarini

757. Jendrasik Maximilianus, 14, rc, Illyrus, Szamoborini, Andreas, C. R. Montium Militarum Magister et iudex in Kapnik Banya, dist. Kővár

758. Kállai Balthasarus, 15, rc, Hung., Kallo Semjén, c. Szabolcs, mater Emerentia Krutsai

759. Laurán Antonius, 18, gc, Valachus, Tamaia, c. Szatmár. Myron, parochus ibidem

760. Maholányi Thomas, 16, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Franciscus, iudex civitatis Nagy Banyensis

761. Mike Ioannes, 17, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Ioannes, mercator et civis

762. Molnár Basilius, 19, gc, Ruthenus, Nyir Béltek, c. Szabolcs, Basilius, parochus ibidem

763. Molnár Iosephus, 18, gc, Ruthenus, Szerdahely, c. Zemplén, Georgius, vicearchidiaconus et parochus in Felső Soltza, c. Borsod21.

764. Petrovai Ladislaus, 18, rc, Hung., Szlatina, c. Máramaros, Alexander, ponderator salis cameraticus ibidem

765. Polyánszky (Polyanzki) Georgius, 18, gc, Ruthenus, Nagycsongava, c. Ugocsa, Ioannes, parochus in Nagy Rákotz

766. Popovits Michael, 18, rc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, mater Anna, vidua parochi Egresiensis

767. Rezler Georgius, 18, rc, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, iudex

768. Revitzki Carolus, 16, rc, Hung., Bustyánháza, c. Máramaros, Andreas, officialis r. ad transportum salis

769. Sepsi Daniel, 18, helv. conf., Hung., Szatmár Németi, mater Maria Madarassi, civis Németiensis

770. Simon Stephanus, 16, gc, Ruthenus, Közép Apsa, c. Máramaros, Stephanus, parochus

771. Symonyi Stephanus, 18, rc, Hung., Papos, c. Szatmár, Michael, nobilis privatus, habitat Magno Karolini

772. Somlyai Stephanus, 18, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Knier, vidua, civis

773. Zsuska (Suska) Aloysius, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, officialis r. ad transportum salis

774. Stvertetzki Emericus, 17, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Emericus, provisor cameraricus ibidem

775. Szmretsanyi Ludovicus, 18, rc, Hung., Kopats Apáti, c. Szatmár, tutor Daniel Eördög de Lászlófalva, nobilis privatus ibidem

776. Sztetzovits Athanasius, 18, gc, Ruthenus, Ploszko, c. Bereg, Theodorus, parochus ibidem

777. Talpas Ioannes, 18, gc, Valachus, Abraham, c. Bihar, Michael, parochus in Kegye, c. Szatmár

778. Vetésy Daniel, 17, helv. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Ambrosius, nobilis privatus

779. Vitkai (Vitkay) Paulus, 17, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis

780. Volenszki (Volenszky) Ladislaus, 18, gc, Ruthenus, Tisza Ujlak, c. Ugocsa, Andreas, opifex ibidem22

781. Zsetkei Stephanus, 18, gc, Ruthenus, Kökényes, c. Máramaros, Ioannes, parochus


1821

II. éves filozófusok


782. Chriszt Franciscus (17, rc, Germanus, Kusztánfalva, c. Bereg: Cl. Sz.)

783. Gryneus Aloysius (17, rc, Hradek, Liptó: Cl. Sz.)

784. Preniesberger Leander

785. Rosztotzky (Rosztóczky) Emericus

786. Szabó Christophorus (17, Szigeth: Cl. Sz.)

787. Andruk Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Csepe, c. Ugocsa, mater Anna, vidua Ladislai, plebeius

788. Bónyi Michael, 18, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus

789. Grubics Franciscus, 16, Hung., Cassovia, c. Abaújvár[!], Ioannes, nobilis assessor, curiae regiae fiscalis

790. Kállay Balthasarus, 17, rc. Hung., Kallo Semjény, mater Emerentia Krutsay, c. Szabolcs

791. Laurán Antonius, 19, gc, Valachus, Tamaja, c. Szatmár, Miron, parochus

792.

793. Molnár Basilius, 20, gc, Ruthenus, Nyirbéltek, c. Szabolcs, Basilius, parochus

794. Popovits (Popovics) Michael, 19, gc, Ruthenus, Egres, c. Ugocsa, mater Anna Léna, vidua [Georgii] parochii

795. Rezler (Rézler) Georgius, 19, re, Hung., Felső Bánya, c. Szatmár, Georgius, iudex

796. Simon Stephanus, 17, gc, Ruthenus, Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, parochus

797. Suska Aloysius, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, officialis r. ad transportum salis

798. Stverteczky Emericus, 18, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Emericus, provizor camerarius

799. Sztetzovits Athanasius, 19, gc, Ruthenus, Ploszkó, c. Bereg, Theodoras, parochus

800. Szmrecsanyi (Szmretstanyi) Ludovicus, 19, rc, Hung., Kopács Apathy, e. Szabolcs, tutor Daniel Eördögh de Lászlófalva, nobilis privatus

801. Talpas (Talpasy) Ioannes, 19, gc, Valachus, Abraham, c. Bihar, Michael, parochus

802. Wolenszky (Volenszky) Basilius, 19, gc, Ruthenus, Tiszaujlak, c. Ugocsa, Andreas, officialis


I. éves filozófusok


803. Bleckel Ioannes (18, rc, Unghvár, c. Ungvár[!], Mathias, civis: Cl. Sz.)

804. Csonka Stephanus

805. Jendrássik Maximiliánus

806. Péchy Augustinus (17, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium: Cl. Sz.)

807. Ratz Stephanus (18, rc, Ungvár, nobilis: Cl. Sz.)

808. Szaplonczay Sigismundus

809. Alexievits Michael, 18, gc, Hung., Tolna, c. Zemplén, mater Anna, vidua

810. Antalóczy Carolus, 19, gc, Hung., Szerednye, c. Unghvár[!], curator Ioannes Libetzky

811. Argelan Ladislaus, 19, gc, Valachus, Nagy Bánya, c. Szatmár, Ladislaus

812. Batskay Michael, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Unghvár[!], tutor Stephanus Szmretsanyi rationum exactor

813. Bertzik Franciscus, 18, rc, Hung., Darma, c. Unghvár[!], Ladislaus, nobilis privatus

814.

815. Csermák Alexander, 18, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul civitatis

816. Endrédy Ladislaus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, Gabriel, nobilis et officialis civitatensis

817. Günther Iosephus, 16, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, nobilis

818. Haraszthy Stephanus, 17, rc, Hung., Spogus23, c. Unghvár[!], Andreas, provisor camerarius

819. Illyasevits Basilius, 17, gc, Ruthenus, Isa, c. Máramaros, Ioannes, parochus

820. Ilnitzky Ionnes, 17, gc, Ruthenus, Kis Almás, c. Bereg, Basilius, parochus

821. Irodenka Theodorus, 17, gc, Ruthenus, Sziget, c. Máramaros, Ioannes, pelio

822. Iszaevits Ioannes, 17, gc, Hung., Gyurka, c. Máramaros, Michael

823. Jákó Basilius, 17, helv. conf., Hung., c. Szatmár, Michael, docem Szathmarini

824. Jávorszky Elias, 15, gc, Hung., Kis Lutska, c. Bereg, mater Anna, vidua

825. Jurka Ioannes, 16, gc, Valachus, Kalinfalva, c. Máramaros, tutor: Timotheus, iudex nobilium

826. Korda Paulus, 17, helv. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, Sigismundus, nobilis privatus

827. Korda Petrus, 16, helv. conf., Hung., Sima, c. Szatmár, Sigismundus, nobilis privatus

828. Kőváry Ladislaus, 16, gc, Valachus, Ujfalu, c. Szatmár, vitricus: Michael Páskuly, oeconomus

829. Kulinián Ioannes, 19, gc, Hung., Váralya, c. Bereg, mater Sophia

830. Kurtz Aloysius, 17, rc, Hung., Nagy Bánya, Iosephus, professor nacionalis

831. Labbantz (Labancz) Antonius, 17, gc, Hung., Utitó, c. Zemplén, mater Maria24

832. Lechner Michael, 16, rc, Hung., Magno Karoliensis, c. Szatmár, vitricus Sanislaus Polyarek, civis

833. Magyar Michael, 18, gc, Hung., Dengele, tutor Ioannes Nemes, colonus

834. Mátyás Iosephus, 17, gc, Amatz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, parochus

835. Mrátsek Andreas, 17, rc, Hung., Sátor Alja Ujhely, c. Zemplén, Ignatius, sutor

836. Nehrebetzky (Nehrebeczky) Georgius, 18, gc, Hung., Darótz, c. Ungvári!], Ioannes, parochus

837. Polyanszky Georgius, 18, gc, Hung., Nagy Rákótz, c. Ugocsa, Ioannes, parochus

838. Revitzky (Reviczky) Carolus, 16, rc, Hung., Pusztaháza, c. Máramaros, Andreas, officialis r. ad transportum salis

839. Rutner (Ruttner) Ioannes, 17, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Antonius, ad administrationem cameraticam contraagens

840. Schramko Iosephus, 20, rc, Hung., Svedler, c. Szepes, Franciscus, r. silvarum obaequitator

841. Selevér Stephanus, 15, gc, Ruthenus, Szigeth, c. Máramaros, Stephanus, nobilis, fiscalis comitatensis

842. Seregélyi Iosephus, 17, gc, Ruthenus, Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus

843. Stich Stephanus, 16, rc. Hung., Solobina, c. Zemplén, Paulus, ludi rector

844. Szluk Ioannes, 17, gc, Hung., Radváncz, c. Unghvár[!], Theodorus, colonus

845. Ujhelyi Petrus, 19, rc, Hung., Tiszaujlak, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis privatus

846. Way Ioannes, 16, rc, Hung., Puszta-Darótz, c. Szatmár, Iosephus, nobilis privatus

847. Véber Viria, 18, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, tutor Vintentius Betlehem, officialis ad regium inspectoriale officium

848. Vetésy Daniel, 18, helv. conf., Hung., Vetés, c. Szabolcs, Ambrosius, nobilis privatus

849. Vezendy Ioannes, 17, gc, Valachus, Magno Karoliensis, c. Szatmár, Iosephus, nobilis

850. Vintz Georgius, 17, gc, Valachus, Sugatag, c. Máramaros, tutor Rednik Ladislaus, vicearchidiaconus

851. Wintz (Vintz) Ioannes, 19, gc, Valachus, Gyulafalu, c. Máramaros, tutor Rednik Ladislaus, vicearchidiaconus

852. Foris Franciscus, Mediis vivendi destitutus, testimonia recepit


1822

II. éves filozófusok


853. Blechel Ioannes (19, rc, Unghvár, c. Unghvár[!], Mathias, civis: Cl. Sz.)

854. Csonka Stephanus

855. Jendrasik Maximilianus

856. Péchy Augustinus (18, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium: Cl. Sz.)

857. Rátz Stephanus (19, rc, Unghvár, c. Unghvár[!], nobilis: Cl. Sz.)

858. Szaplonczay Sigismundus

859. Alexievits Michael, 18, gc, Hung., Lomna, c. Zemplén, mater Anna, vidua

860. Bónyi Michael, 19, gc, Valachus, Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in Vetés

861. Endrédy Ludovicus, 17, helv. conf., Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis et officialis civitatensis Szathmár

862. Haraszty (Haraszthy) Stephanus, 18, rc, Hung., Magyaros, c. Ungvár[!], Andreas, provisor cameraticus Unghvar25

863. Jákó Basilius (Blasius), 18, helv. conf., Hung., c. Szatmár, Michael, docens Szathmarini

864. Jéger Emanuel, 17, rc, Hung., Szegedinum, c. Csongrád; stipendiatus Tettimianus

865. Kőváry Ladislaus, 17, gc, Valachus, Ujfalu, c. Szatmár, vitricus Michael Páskuj, privatus in Nántő

866. Labbancz Antonius, 18, gc, Hung., Utito26, c. Zemplén, mater vidua ibidem

867. Mratsek Andreas, 18, rc, Hung., Sator Alja Ujhely, c Zemplén, Ignatius, opifex Szathmarini

868. Polyanszky Georgius, 19, gc, Hung., Nagy-Rákótz, c. Ugocsa, Ioannes, parochus ibidem

869. Revitzky Carolus, 17, rc, Hung., Bustyánházsa, c. Máramaros, Andreas, officialis r. ad transportum salis

870. Suska Aloysius, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ladislaus, ad transportum salis

871. Szluk Ioannes, 17, gc, Hung., Radváncz, c. Unghvár[!], Theodorus, colonus ibidem

872. Vincz Ioannes, 20, rc, Hung., Gyulafalu, c. Máramaros, tutor Ladislaus Rednik, vicearchidiaconus Gyulafalvensis

873. Volenszky Basilius, 20, gc, Ruthenus, Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Andreas, opifex ibidem


I. éves filozófusok


874. Günther Iosephus (17, rc, Nyiradony, c. Szabolcs, Ignatius, officialis: Cl. Sz.)

875. Stecker Paulus

876. Vályi Ioannes

877. Antal Ioannes, 18, gc, Valachus, Dengeleg, c. Szatmár, Stephanus, parochus ibidem

878. Ballos Philippus, 18, Valachus, Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis ibidem

879. Batskády Ludovicus, 17, rc, Hung., Nagy Szőllős, c. Ugocsa, mater Cecilia, vidua, nobilis in Tiszaujlak

880. Boros Urbanus, 17, rc, Trans., Somkut, distr. Kővár, Alexander, nobilis in Homok, c. Szatmár. Ad lyceum Agriense transivit

881. Buday Lázárus, 17, rc, Hung., Balaszér, c. Bereg, Sigismundus, nobilis non ibidem

882. Bura Georgius, 20, gc, Valachus, Komorzany, c. Szatmár, Ioannes, colonus ibidem. Hoc semestri mortuus est.

883. Buttyán Theodorus, 20, gc, Trans., Somkut, distr. Kővár, Ioannes, parochus ibidem. Propter malos mores e scholis tempore examinum dimissum.

884. Chira Basilius, 18, gc, Hung., Lelesz-polany, c. Zemplén, tutor Andreas Chira, canonicus Eperjesiensis

885. Damianovits Iosephus, 18, gc. Hung., Petrik, c. Zemplén, Michael parochus, Hankotz, c. Unghvár[!]

886. Dragus Ioannes, 16, gc, Valachus, Nagy Karoly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis ibidem

887. Dumnitzki Basilius, 18, gc, Ruthenus, Botsko, c. Máramaros, Basilius, parochus ibidem

888. Fülep Michael, 19, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Ioannes, nobilis ibidem

889. Gerberi Andreas, 18, gc, Hung., Veretzke, c. Bereg, Petrus, docens ibidem

890. Irodenka Theodorus, 18, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, opifex ibidem

891. Iatzkovits Petrus, 17, gc, Hung., Nagy-Berezna, c. Unghvár[!J, tutor Ioannes Danilovits, vicearchidiaconus Bereznensis

892. Koflanovits Andreas, 19, gc, Ruthenus, Gödénháza, c. Ugocsa, Demetrius, opifex

893. Körmendy (Körmöndy) Carolus, 17, rc, Hung., Nagykosztolány, c. Nyitra, Stephanus, nobilis, Szenna, c. Unghvár[!]

894. Magyar Michael, 21, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, tutor: Ioannes Nemes, colonus in Vezend

895. Munkátsy Alexander, 18, rc, Hung., Rosztoka, c. Bereg, Michael, nobilis

896. Páska Isaias, 18, gc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus in Dobrancz Apathi

897. L. B. Revitzky Franciscus, 17, rc, Hung., Nagy-Rozsván, c. Zemplén, Franciscus

898. Riskó Michael, 17, gc, Ruthenus, Rátzfehértó, c. Szabolcs, Georgius, parochus in Ders

899. Seregélyi Alexander, 17, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus in Bilke

900. Seregi Basilius, 17, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, Ioannes, parochus in Batar

901. Seregi Ioannes, 18, gc, Ruthenus, Fekere-Ardó, Ioannes, parochus in Batar

902. Sorbán Thomas, 15, gc, Valachus, Nyiradony, c. Szatmár, tutor Basilius Kővári, parochus in Szaniszló

903. Stich Stephanus, 17, rc, Hung., Zolobina, c. Zemplén, Paulus, ludirector ibidem

904. Szabó Antonius, 17, rc, Armenus, Szigeth, c. Máramaros, Gregorius, civis ibidem

905. Szepessi Iosephus, 20, rc, Hung., e Monte S. Georgii, c. Szepes, Iacobus, nobilis in Tyba, c. Unghvár[!]

906. Szilágyi Antonius, 21, rc, Hung., Petyén, c. Szatmár, Stephanus, nobilis in Zsadány

907. Thoma Elias, 19, gc, Hung., Veresmárton, c. Szabolcs, Ioannes, parochus ibidem

908. Udud Ioannes, 19, gc, Hung., Szatmár, Adreas, plebeius

909. Zsiga Georgius, 18, gc, Ruthenus, Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, parochus in Veléte, c. Ugocsa.


1823

II. éves filozófusok


910. Günther Iosephus, 18, rc, Hung., Nyiradony, c. Szabolcs, nobilis, officialis

911. Stekker Paulus

912. Szabó Antonius, 18, rc, Armenus, Szigeth, c. Máramaros, civis

913. Szepessy Iosephus, 21, rc, Hung., e Monte S. Georgii, c. Szepes, Iacobus, nobilis

914. Vályi Ioannes

915. Antal Ioannes, 19, gc, Valachus, Dengeleg, c. Szatmár, Stephanus, parochus

916. Batskády Ludovicus, 18, rc, Hung., Nagy Szőllős, c. Ugocsa, mater vidua

917. Fülep Michael, 20, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis

918. Gerberi Andreas, 19, gc, Hung., Veretzke, c. Bereg, Petrus, docens

919. Illasevits (Illyasevits) Basilius, 19, gc, Ruthenus, Kis Almás, c. Bereg, Ioannes, parochus

920. Karóve Adalbertus

921. Koflánovits Andreas, 20, gc, Ruthenus, Gödénháza, c. Ugocsa, Demetrius, opifex

922. Körmendy Carolus, 18, rc, Hung., Nagykosztolány, c. Nyitra, Stephanus, nobilis

923. Magyar Michael, 22, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, tutor Ioannes Nemes, colonus

924. Munkátsy Alexander, 19, rc, Hung., Rosztoka, c. Bereg, Michael, nobilis

925. Munkátsy Nicolaus

926. Onyitza Basilius

927. Páska Isaias, 19, rc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus

928. Riskó Michael, 18, gc, Ruthenus, Ratzfehértó, c. Szabolcs, Georgius, parochus in Ders

929. Seregélyi Alexander, 18, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Theodorus, parochus

930. Seregélyi Iosephus, 19, gc, Ruthenus, Szigeth, c. Máramaros, nobilis, fiscalis comitatensis

931. Sereghy Basilius, 18, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, c. Ugocsa, Ioannes, parochus

932. Sereghy Ioannes, 19, gc, Ruthenus, Fekete-Ardó, c. Ugocsa, Ioannes, parochus in Batar

933. Sorbán Thomas, 16, gc, Valachus, Nyiradony, c. Szatmár, tutor Basilius Kővári, parochus in Szaniszló

934. Stich Stephanus, 18, rc, Hung., Zolobina, c. Zemplén, Paulus, ludirector

935. Thoma Elias, 20, gc, Hung., Veresmárton, c. Szabolcs, Ioannes, parochus ibidem


I. éves filozófusok


936. Bíró Ladislaus (17, rc, Somkút, c. Közép Szolnok, nobilis: Cl. Sz.)

937. Molnár Andreas (17, rc, Szigeth, c. Máramaros, civis: Cl. Sz.)

938. Munkátsi Antonius

939. Sárossy Iosephus

940. Bellovits Andreas

941. Berey Carolus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, nobilis, civis Szathmariensis

942. Betsky Stephanus, 16, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, nobilis, assessor

943. Bónyi Basilius

944. Brann Georgius

945. Buzinkay Michael, 17, rc, Hung., Miste, c. Abaújvár[!], senator

946. Csontos Samuel, 18, helv. conf., Hung., Ákos, c. Közép Szolnok, nobilis

947. Drágus Melchior

948. Dumnitzky Basilius

949. Ember Daniel

950. Fazekas Ioannes

951. Fekete Ioannes, 20, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], plebeius, miles

952. Filep Michael, 20, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis

953. Főzér Theodorus, 20, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, parochus

954. Gáspárdy Ludovicus

955. Hlenka Basilius

956. Huszty Ioannes, 17, gc, Hung., Szatmár, nobilis

957. Illasevits (Illyasevits) Andreas, 17, gc, Hung., Iza, c. Máramaros, parochus

958. Kálos Emericus, 16, rc, Hung., Borzova, c. Szatmár, nobilis privatus

959. Kiss Ioannes, 17, rc, Hung., Nagy Falu, c. Szabolcs, molitoris

960. Kováts Michael, 21, rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, nobilis privatus

961. Kristóff Ioannes, 20, rc, Hung., Szinyér-Várallya c. Szatmár, mercator, civis

962. Kún Iosephus, 20, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, plebeius

963. Legeza Iosephus, 17, rc, Hung., Kalnik, c. Bereg, parochus

964. Lengyel Theodorus

965. Leskovits Ioannes

966. Mihálits Iacobus, 17, gc, Hung., Rákos, c. Bereg, parochus

967. Molnár Georgius, 18, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár

968. Papp Daniel, 17, helv. conf., Hung., Gatsáy, c. Szatmár, nobilis privatus

969. Papp Ladislaus, 18, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, advocatus

970. Pojezdala Georgius

971. Popovits Theodorus, 18, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, nobilis privatus

972. Serfőző Stephanus, 16, rc, Hung., Szathmár-Némethy, nobilis

973. Surányi Gedeon, helv. conf.

974. Szabó Antonius, 17, gc, Hung., Bező, c. Ungvár[!], parochus

975. Szeletsényi Ladislaus

976. Szétsey Stephanus

977. Szerdahelyi Iosephus, 17, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, nobilis

978. Szilágyi Georgius, 18, gc, Hung., Kövesliget, c. Máramaros, nobilis

979. Tegze Franciscus, helv. conf.

980. Török Carolus, 17, rc, Hung., Kövesligeth, c. Máramaros, nobilis, assessor

981. Udud Ioannes, 20, gc, Hung., Szatmár, plebeius

982. Veresmarty Carolus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, chyrurgus civitatis

983. Zsurka Basilius, 20, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, plebeius

984. Tarnótzy Carolus, 19, rc, Kaszony, c. Bereg, nobilis


1824

II. éves filozófusok


985. Biró Ladislaus (18, rc, Somkút, c. Közép Szolnok, nobilis: Cl. Sz.)

986. Lukátsy Ioannes

987. Molnár Andreas (18, rc, Szigeth, c. Máramaros, civis: Cl. Sz.)

988. Sárossy Iosephus

989. Tarnótzy Carolus (20, rc, Kaszony, c. Bereg, nobilis: Cl. Sz.)

990. Bellovits (Belovits) Andreas, 19, gc, Hung., Almáska, c. Zemplény, Gregorius, cantor ibidem

991. Berey Carolus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Emericus, nobilis, civis Szathmariensis

992. Betsky Stephanus, 17, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, assessor comitatus

993. Bilkey Paulus

994. Buzinkay Michael, 18, rc, Hung., Miste, c. Abaújvár[!], curator Ioannes Chrápán, senator civitatis Cassoviensis

995. Chira Basilius, 20, gc, Hung., Leleszpolány c. Zemplén, tutor Andreas Chira, canonicus Eperjesiensis

996. Csontos Samuel, 19, helv. conf., Hung., Ákos, c. Közép Szolnok, curator Basilius Toth, nobilis ibidem

997. Fazekas Ioannes

998. Fekete Ioannes, 21, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvár[!], Stephanus, miles Venetiis

999. Főzér Theodoras, 21, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Franciscus, parochus in Körtvélyes

1000. Hriczányi Paulus, 18, rc, Hung., Ortovány, c. Szepes, Georgius, plebeius ibidem

1001. Huszty Ioannes, 18, gc, Hung., Szatmár, mater Maria nobilis

1002. Ilnitzky Basilius, 20, gc, Hung., Kis Almás, c. Bereg, Basilius, parochus. Examen non subiere.

1003. Ilyasevits Andreas, 18, gc, Hung., Iza, c. Máramaros, Theodorus, parochus

1004. Kalos Emericus, 17, rc, Hung., Borzova, c. Szatmár, Alexander, nobilis privatus ibidem

1005. Kozsanovits (Kozánovits) Athanasius, 19, gc, Hung., Tapoltza, c. Máramaros, tutor Dominus Kusztyanovits, cantor ibidem

1006. Kún Iosephus, 21, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, vitricus Stephanus Lakatos, plebeius ibidem

1007. Kurány Martinus, 20, rc, Hung., Csimhova, c. Árva, mater Anna, vidua ibidem

1008. Mihalits Iacobus, 18, gc, Hung., Rákos, c. Bereg, Ioannes, parochus in Huszt, c. Máramaros

1009. Molnár Georgius, 19, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár, mater Theresia, vidua ibidem

1010. Munkátsy Alexander, 23, gc, Hung., Dengeleg, c. Szatmár, colonus

1011. Popovits Theodorus, 19, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Michael, nobilis privatus ibidem

1012. Paska Isaias, 20, repetens, gc, Hung., Csegöld, c. Szatmár, Petrus, parochus in Apáthi

1013. Riskó Michael, 21, repetens, gc, Hung., Ráczfejértó, c. Szabolcs, Georgius, parochus in Ders, c. Szatmár

1014. Szabó Antonius, 18, gc, Hung., Bező, c. Ungvár[!], Ioannes, parochus in Ignétz, c. Bereg

1015. Szilágyi Georgius, 19, rc, Hung., Kövesliget, c. Máramaros, Ioannes, nobilis ibidem

1016. Thoma Elias, 21, gc, Hung., Veresmárton, c. Szatmár, Ioannes, parochus, repetens

1017. Török Carolus, 18, rc, Hung., Kövesligeth, c. Máramaros, Stephanus, nobilis, comitatus assessor

1018. Török Ioannes, 21, rc, Hung., Szinyér-Váralya, c. Szatmár, Ioannes, mercator ibidem

1019. Veresmarthy Carolus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Ioannes, chyrurgus civitatis

1020. Zsiga losephus, 19, gc, Ruthenus, Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, parochus

1021. Dajka Isaias


I. éves filozófusok


1022. Bónis Paulus (18, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, nobilis, provisor: Cl. Sz.)

1023. Butykay Casparus (15, rc, Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.)

1024. Gaalhomoky Ambrosius (16, rc, Hung., Czászlócz, c. Ung, nobilis: Cl. Sz.)

1025. Staud Paulus (19, rc, Nagybánya, c. Szatmár: Cl. Sz.)

1026. Sztankótzy Sigismundus

1027. Ujhelyi Aloysius (16, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.)

1028. Azary Nicolaus, 18, gc, Hung., Uj Dávidháza, c. Bereg, Antonius, parochus ibidem

1029. Barna Andreas, 18, gc, Hung., Hodász, c. Szatmár, Andreas, parochus in Oros, c. Szabolcs

1030. Boér Ludovicus, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, assessor comitatus

1031. Buday Ignatius, 16, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, nobilis, assessor

1032. Császy Valentinus, 18, rc, Hung., Szőllős Vég Ardó, c. Ugocsa, mater Theresia, vidua in Sárközújlak, nobilis

1033. Esze Gabriel, 19, rc, Hung., Szatmár, tutor Michael Iacab, senator

1034. Fázsy Theophilus, 19, gc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, tutor Ioannes Papp, causarum utriusque fori advocatus

1035. Hoirán Ladislaus

1036. Fülep Michael, 19, gc, Hung., Kolts, c Szatmár, Elias, pliebeius ibidem, repetens

1037. Györgyényi Ignatius, 16, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, mater Anna, vidua Szatthmarini

1038. Gaalhomoky Ludovicus, 17, rc, Hung., Császlotz, c. Ung, tutor Stephanus Torday, nobilis

1039. Keszler Ioannes, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Szatmár, Andreas, officialis cameralis in Tisza-Ujlak, c. Ugocsa

1040. 1040. Kimpán Ioannes, 19, gc, Hung., Misztothfalu, c. Szatmár, Bazilius, parochus ibidem

1041. Kiss Ioannes, 21, rc, Hung., Nagyfalu, c. Szabolcs, mater Maria, vidua in Tisza-füred, c. eodem, repetens

1042. Laurisin Ioannes, 19, gc, Hung., Kökényes, c. Máramaros, Michael, plebeius

1043. Lengyel Ioannes, 18, gc, Hung., Szent Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius in Udvari

1044. Legeza Gregorius, 18, gc, Hung., Perecsény, c. Ungvár[!], Athanasius, parochus

1045. Legeza Iosephus, 18, gc, Hung., Kalnik, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem; repetens

1046. Musztjanovits (Musztyanovits) Stephanus, 18, gc, Hung., Kelecsény, c. Máramaros, Basilius, cantor in Obloska

1047. Opris Ioannes, 19, gc, Hung., Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, parochus ibidem

1048. Papp Daniel, 18, helv. conf., Hung., Gatsáy, c. Szatmár, Andreas, nobilis privatus, repetens

1049. Papp Emericus, 20, gc, Hung., Aranyos-meggyes, c. Szatmár, Franciscus, nobilis privatus

1050. 1050. Papp Iacobus

1051. Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Görényháza, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis privates

1052. Papp Ladislaus, 19, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, Ioannes, utriusque fori causarum advocatus, repetens

1053. Ruttner Stephanus, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Antonius, officialis cameralis ibidem

1054. Serfőző Stephanus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Martha, vidua, nobilis, repetens

1055. Simon Iosephus, 19, rc, Hung., Sáy, c. Szatmár, Alexander, nobilis in Szatmár-Némethy

1056. Sőtér Georgius, 17, gc, Hung., Szamostelek, c. Szatmár, Georgius, parochus in Rákosterebes

1057. Szima Stephanus

1058. Sztankótzy Petrus, 19, rc, Hung., Kerész, c. Unghvár[!], Stephanus, nobilis privatus in Baranya, c. eodem

1059. Vajda Michael, 20, gc, Hung., Fábiánháza, c. Szatmár, mater Maria, vidua ibidem

1060. Vezmás Ludovicus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Samuel, tribunus plebis

1061. Zazula Stephanus (Josephus), 16, rc, Hung., Nagybánya, c. Szatmár, Dominicus, in officio montanistico ibidem, repetens


1825

II. éves filozófusok


1062. Bonis Paulus (19, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, nobilis, provisor: Cl. Sz.)

1063. Butykay Casparus (16, rc, Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.)

1064. Gaalhomoky Ambrosius (17, rc, Hung., Császlócz, c. Ung, nobilis: Cl. Sz.)

1065. Stand Paulus (20, rc, Nagybánya, c. Szatmár: Cl. Sz.)

1066. Stankótzy Sigismundus

1067. Ujhelyi Aloysius (17, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis: Cl. Sz.)

1068. Aichner Ioannes, 18, rc, Hung., Raho, c. Máramaros, Carolus, salis perceptor in Bustyánháza

1069. Barna Andreas, 18, gc, Hung., Hodász, c. Szatmár, Andreas, parochus in Oros, c. Szabolcs

1070. Boér Ludovicus, 16, rc, Hung., Nagy-Károly c. Szatmár, Ioannes, assessor comitatus

1071. Fülöp Michael, 20, gc, Hung., Kólts, c. Szatmár, Elias, plebeius

1072. Gaálhomoky Ludovicus, 18, rc, Hung., Császlótz, c. Unghvár[!], tutor Stephanus Torday, nobilis

1073. Kerekes Demetrius, 20, gc, Hung., Kisbánya, c. Szatmár, Ladislaus, civis in Felső Bánya

1074. Keszler Ioannes, 19, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Andreas, officialis cameralis in Szamos Ujlak, c. Ugocsa

1075. Kimpán Ioannes, 20, gc, Hung., Misz-Tótfalu, c. Szatmár, Basilius, parochus ibidem

1076. Kristófy Stephanus, 17, rc, Hung., Barants, c. Zemplény, Stephanus, ludimagister in Pálótz, c. Ung

1077. Laurisin Ioannes, 19, gc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, Michael, plebeius

1078. Lengyel Ioannes, 19, gc, Hung., Szent Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius in Udvari

1079. Musztjanovits Stephanus, 19, gc, Hung., Keletsény, c. Máramaros, Basilius, cantor in Obloska

1080. Nizsalovszky Iosephus, 16, gc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus

1081. Opris Ioannes, 20, gc, Hung., Kalinfalva, c. Máramaros, Ignatius, parochus

1082. Papp Emericus, 21, rc, Hung., Aranyos-Megyes, c Szatmár, Franciscus, nobilis privatus

1083. Román Ioannes, 20, gc, Hung., Reszege, c. Szatmár, Michael, plebeius

1084. Ruttner Stephanus, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Antonius, officialis

1085. Serfőző Stephanus, 18, rc, Hung., Szatmár, mater Martha, vidua

1086. Sziltz Iosephus, 19, rc, Hung., Máriapots, c. Szabolcs, Stephanus, nobilis, assessor comitatus

1087. Vajda Michael, 21, gc, Hung., Fábián-Háza, c. Szatmár, mater Maria, vidua ibidem

1088. Zazula Iosephus, 17, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Dominicus, in officio montanistico ibidem

1089. Ziman Ludovicus, 17, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, mater Euphrosina, nobilis vidua ibidem


I. éves filozófusok


1090. Bedey Ioannes (15, rc, Sziget, c. Máramaros, Michael, professor: Cl. Sz.)

1091. Klein Aloysius (16, rc, Hung., Szatmárnémeti, civis: Cl. Sz.)

1092. Munkátsy Alexander (16, Hung., Szőllő-Vég-Ardó, c. Ugocsa, nobilis, cothurnarius: Cl. Sz.)

1093. Papp Antonius (18, gc, Techna, c. Abaújvár[!], Ioannes Jeronim alias Papp, parochus: Cl. Sz.)

1094. Parais Iosephus

1095. Suvada Ignatius (15, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, colonus: Cl. Sz.)

1096. Tuchovszky Ioannes, 17, rc, Brzozow, Gallicia, Ioannes, nobilis

1097. Belényessy Stephanus, 16, helv. conf., Hung., Tisza-Vasvári, c. Bereg, Iosephus, nobilis

1098. Bara Ignatius, 18, gc, Hung., Viso, c. Máramaros, Ignatius, nobilis privatus

1099. Botta Georgius, 18, gc, Hung., nobilis, Er-Szent-Király, c. Közép Szolnok in Transylvania, Volfgangus, nobilis privatus

1100. Brunner Carolus, repetens, 16, rc, Hung., Pest, mater Magdalena, vidua in Nagy Károly

1101. Császy Valentinus, repetens, 19, rc, Hung., Szőllős-Végardó, c. Ugocsa, mater Theresia Buday, nobilis in Sárköz-Ujlak

1102. Csermák Antonius, 16, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul civitatis

1103. Dósa Emanuel, 15, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, Ioannes, assessor comitatus

1104. Dósa Petrus, 16, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Irányi, nobilis

1105. Dudovits Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, notarius oppidi, nobilis

1106. Freüdhoffer Iosephus, 16, rc, Hung., Bustyánháza, c. Máramaros, Ioannes, r. cameralis protocollista Szigethini

1107. Fázsy Theophilus, repetens, 20, gc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár tutor Ioannes Papp, advocatus

1108. Gyenge Ioannes, 17, gc, Hung., Petrova, c. Máramaros, Ladislaus, iurassor comitatensis

1109. Standsulovits Gregorius, 16, rc, Hung., Körösmező, c. Máramaros, Valerianus, mercator

1110. Haraszthy Andreas, 15, rc, Mogyorós, c. Unghvár[!], provisor cameraticus; exceptis testimoniis discessit

1111. Huszty Michael, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Maria viuda civis

1112. Jakab Ioannes, 17, helv. conf., Hung., Jánk, c. Szatmár, Ioannes, libertinus

1113. Klimkó Ioannes, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, mater Agnes, vidua aerarii

1114. Kováts Augustinus, 14, rc, Hung., Pest, c. Pest, Alexander, nobilis, ord. notarius c. Szatmár; Stipendiatus extraordinarius

1115. Kováts Ladislaus, 16, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Rosalia, vidua, nobilis

1116. Kováts Ludovicus, 13, rc, Hung., Homok, Szatmár, Alexander, nobilis, c. Szatmár ord. Notarius

1117. Kőszeghy Michael, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Barbara, nobilis, vidua; stipendiatus Ordinarius 2ae classis

1118. Lázár Alexander, 16, gc, Hung., Borberék, distr. Kővár, Transylvania, tutor Florianus Lázár, parochus

1119. Linkner Franciscus, 14, rc, Hung., Király-Darotz, c. Szatmár, mater Julianna, nobilis, vidua

1120. Lupes Iosephus, 20, gc, Hung., Tornyos-pálca, c. Szabolcs, Ioannes, parochus ibidem

1121. Markovits Martinus, 15, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Martinus, postae magister

1122. Meltzer Carolus, 15, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar, mater Iulianna, nobilis, vidua in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár

1123. Nemes Iosephus, 16, helv. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Iosephus, tabulae iudliae assessor

1124. Oláh Ioannes, 16, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis

1125. Papp Joannes, 19, gc, Hung., Illyésfalva, c. Közép Szolnok, Ladislaus, oeconomus ibidem

1126. Peregrényi Antonius, 16, rc, Hung., Eperjes, c. Sáros, Georgius, ord. Physicus Szigethini, c. Máramaros

1127. Szaplontzay Gabriel, 16, rc, Hung., Hosszu-Mező, c. Máramaros, mater Anna, vidua, nobilis Szigethini

1128. Sztankótzy Petrus, repetens, 20, gc, Hung., Kerész, c. Unghvár[!], Stephanus, nobilis privatus in Baranya, c. Unghvár[!]

1129. Sőtér Georgius, repetens, 18, gc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, Georgius, parochus in Rákos Terebes

1130. Thurman Antonius, 15, rc, Hung., Nagy Bánya, c. Szatmár, Antonius, nobilis, principalis urburarius in distr. Montano Nagybányensi

1131. Vászon Theodorus, 18, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodorus, parochus in Aranyos-megyes

1132. Velitskantsi Demetrius, 17, gc, Hung., Felső-Apsa, c. Máramaros, mater Anna, vidua ibidem

1133. Vezendy Andreas, 17, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, parochus in Csomaköz

1134. Vezmás Ludovicus, 18, helv. conf., Hung., Szatmár, Samuel, tribunus plebis, repetens


1826

II. éves filozófusok


1135. Bedey Ioannes (16, rc, Szigeth, c. Máramaros, Michael, professor: Cl. Sz.)

1136. Klein Aloysius (17, rc, Hung., Szatmárnémeti, civis: Cl. Sz.)

1137. Munkátsy Alexander (17, rc, Hung., Szőllős-Végh-Ardó, c. Ugocsa, nobilis, cothurnarius: Cl. Sz.)

1138. Papp Antonius (19, gc, Techna, c. Abaújvár[!], íoannes Jeronim alias Papp, parochus: Cl. Sz.)

1139. Parais Iosephus

1140. Suvada Ignatius (16, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, colonus: Cl. Sz.)

1141. Tuchovszky íoannes, 18, rc, Brzozov, Galicia, Ioannes, nobilis: Cl. Sz.

1142. Belényessy Stephanus, 17, helv. conf., Hung., Tisza-Vasvári, c. Bereg, Iosephus, nobilis

1143. Bara Ignatius, 19, gc, Hung., Visó, c. Máramaros, Ignatius, nobilis privatus

1144. Botta Georgius, 19, gc, Hung., Ér-Szent-Király, c. Közép Szolnok, Transylvania, Volfgangus, nobilis privatus

1145. Csermák Antonius, 17, rc, Hung., Szatmár, Antonius, consul L. R. Civitatis

1146. Dózsa Petrus, 17, rc, Hung., Szatmár, mater Maria Irinyi, nobilis

1147. Drosinszky Franciscus, repetens, 24, rc, Gallicianus, Psovka ex circulo NeoSandecensi, Adalbertus, colonus in Pisovka

1148. Dusinszky Iosephus, 25, rc, Gallicianus, Odrovoz, circ. Sandecensis, Michael, colonus

1149. Gyenge Ioannes, 18, gc, Hung., Petrova, c. Máramaros, Ladislaus, iurassor c. Maramaros

1150. Kovács Augustinus, 15, rc, Hung., Pest, c. Pest, Alexander, nobilis, c. Szatmár ord. Notarius

1151. Kőszeghy Michael, 15, rc, Hung., Szatmár, mater Barbara, vidua, nobilis

1152. Lázár Alexander, 17, rc, Hung., Bor-Berék, distr. Kővár, tutor Florianus Lázár, parochus Drievisneis, c. Máramaros

1153. Lupes Iosephus, 21, gc, Hung., Tornyos-pátza, c. Szabolcs, Ioannes, parochus

1154. Martlovits Martinus, 16, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Martinus, postae magister

1155. Nemes Iosephus, 17, helv. conf., Hung., Vetés, c. Szatmár, Iosephus, comitatis assessor in Vetés

1156. Thurman Antonius, 16, rc, Nagy-Bánya, c. Szatmár, Antonius, nobilis, principalis urburarius in distr. Montano Nagy-Banyensi


I. éves filozófusok


1157. Schechovics Alexander

1158. Handzulovits Gregorius (17, rc, Kőrösmező, c. Máramaros: Cl. Sz.)

1159. Róth Daniel (18, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, civis: Cl. Sz.)

1160. Abonyi Stephanus, 15, rc, Hung., Szatmár, mater Elisabeth, vidua senatoris

1161. Bader Mathaeus, 18, rc, Hung., Podolin, c. Szepes, Ioannes, civis

1162. Beőthy Demetrius, 16, gc, Hung., Szatmár, tutor frater Andreas, nobilis privatus

1163. Bodó Stephanus, 19, rc, Hung., Eőr, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis privatus in Csicser

1164. Csabay Carolus, 18, helv. conf., Hung., Korod, c. Szatmár, Antonius, nobilis, c. Szatmár tabulae iudiciariae primarius assessor

1165. Dudovits Ioannes, 16, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, notarius oppidi Nagy Károly

1166. Ernst Ignatius, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, r. Cameralis contraagens in Busztyaháza

1167. Freüdhoffer Antonius, 17, rc, Hung., Bustyaháza, c. Máramaros, Ioannes, r. cameralis protocollista in Szigeth

1168. Gáspárdy Rudolphus, 17, rc, Hung., Sümegh, c. Sümegh, Ioannes, nobilis, r. salis officium contraagens Szatthmarini

1169. György Iosephus, 14, helv. conf., Hung., Sátor Alya Ujhely, c. Zemplény, Iosephus, verbi divini minister helveticae confessionis addictorum Szatmarini

1170. Huszty Michael, repetens, 18, gc, Hung., Szatmár, mater Maria, vidua, civis

1171. Jeney Iosephus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, Georgius, nobilis, L. R. civitatis senator et localis Gymnasii Reformatorum inspector

1172. Kósa Georgius, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Stephanus, r. cameralis spanus in Sugatag

1173. Laza Ioannes, 16, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, geometra civicus

1174. Lengyel Franciscus, 18, gc, Hung., Penészlek, c. Szatmár, Franciscus, nobilis privatus

1175. Machedl Ioannes, 18, rc, Hung., Luhi, c. Máramaros, Iosephus, r. cameralis sylvarum indagator

1176. Majer Franciscus, 20, rc, Hung., Parasznya, c. Szabolcs, Iacobus, civis in Oltsva

1177. Opris Ioannes, 18, gc, Hung., Bártfalva, c. Máramaros, Petrus, parochus

1178. Papp Volfgangus, 21, gc, Hung., Dezse, c. Máramaros, Ioannes, nobilis privatus

1179. Szaplontzay Gabriel, repetens, 18, rc, Hung., Hoszzu-Mező, c. Máramaros, mater vidua nobilis Szigethini

1180. Szilágyi Carolus, 19, helv. conf., Hung., Óvári, c. Szatmár, mater nobilis, vidua

1181. Talpassy Gregorius, 17, gc, Hung., Kegye, c. Szatmár, Ladislaus, parochus in Vezend

1182. Vezendy Andreas, repetens, 18, gc, Hung., Nagy-Károly c. Szatmár, Iosephus, nobilis parochus in Csomaköz

1183. Vörös Ignatius, 17, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, tutor Gabriel Kováts, salis provisor


182727

II. éves filozófusok


1184. Bedey Ioannes, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, professor

1185. Hándzsulovits Gregorius, 18, rc, Kőrösmező, c. Máramaros

1186. Roth Daniel, 19, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, civis

1187. Andruchovich Nicolaus, 17, gc, Bogdán, c. Máramaros, Ioannes, parochus gc.


I. éves filozófusok


1188. Beszterczey Iosephus

1189. Farkas Carolus, 17, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár, Ignatius, officialis

1190. Rátonyi Antonius, 16, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis, privatús

1191. Schmotzer Ignatius, 15, rc, Sándorfalva, c. Szatmár

1192. Vályi Antonius, 17, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, nobilis privatus

1193. Noé János, helv. conf.,28 Szatmár

1194. Osváth József, helv. conf., Berettyóújfalu, c. Bihar


1828

II. éves filozófusok29


1195. Farkas Carolus, 18, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár, Ignatius, officialis

1196. Vályi Antonius, 18, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, nobilis privatus

1197. Schmotzer Ignatius, 16, rc, Sándorfalva, c. Szatmár

1198. Firtzák Basilius

1199. Grosschmidt Antonius

1200. Stand Valentinus

1201. Bud Ioannes

1202. Rátonyi Antonius, 17, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus

1203. Blattner Antonius

1204. Kritsfalusy Ludovicus

1205. Andenkovits Nicolaus

1206. Beszterczey Iosephus

1207. Popovits Andreas

1208. Noé Ioannes, helv. conf., Hung., Szatmár

1209. Paska Ananias, 20, gc, Hung., Iosefháziensis, c. Szatmár, nobilis, parochus

1210. Andreikovits Ioannes

1211. Szoták Ioannes

1212. Valkovszky Ioannes

1213. Sziltz Ludovicus

1214. Prodán Alexander

1215. Román Ioannes, 22, rc, Hung., Kövesligethiensis, c. Máramaros, nobilis iurassor

1216. Zelnik Georgius

1217. Opris Ioannes, 20, gc, Hung., Bártfalva, c. Máramaros, parochus

1218. Bodó Stephanus, 21, rc, Hung., Eör, c. Unghvár[!], nobilis privatus

1219. Hell Eugenius, Infirmitate impeditur, examen non subivit


I. éves filozófusok


1220. Fülöp Emericus, repetens

1221. Langer Stephanus, 19, rc, Hung., Sugatag, c. Máramaros, salicida

1222. Teleky Ludovicus

1223. Iatzkovits Basilius, 17, gc, Hung., Porosztó, c. Ung, parochus

1224. Selevér Alexius

1225. Kántor Nicolaus, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, civis

1226. Miskovits Ludovicus, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, officialis cameralis

1227. Szabados Antonius, 16, gc, Hung., Kuzmina, c. Bereg, parochus

1228. Kovács Benedictus, 15, rc, Hung., Homokiensis, c. Szatmár, nobilis, Ordinarius notarius Szathmarini

1229. Zörögh Carolus, 19, rc, Hung., Nagy Szöllösiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus

1230. Rőthy Ioannes, 18, gc, Hung., Vörös-Marth, c. Ugocsa, cantor

1231. Lengvárszky Iacobus, 19, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, metallicola

1232. Volosin Ioannes, 17, gc, Hung., Patzkanjó30 c. Bereg, parochus

1233. Kuk Ioannes, repetens, 18, gc, Hung., Hoszfalvensis, c. Szatmár, parochus, civis

1234. Rátonyi Stephanus, 16, rc, Hung., Besztercze, in Transylvania, civis

1235. Tischler Albinus, 19, rc, Hung., Besztercze, in Transylvania, civis

1236. Frankó Andreas, 19, rc, Hung., Szathmariensis, coturnarius

1237. Kis Ioannes, 18, gc, Hung., Kritsfalva, c. Máramaros, nobilis privatus

1238. Koflanovits Nicolaus, 19, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, parochus

1239. Endrédy Emericus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár, nobilis

1240. Porhontsák Michael, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, cothurnarius

1241. Pável Ioannes

1242. Lázár Stephanus, 18, gc, Hung., Erdő-Száda, c. Szatmár, colonus

1243. Kallós Samuel, 17, rc, Hung., Borzsova, c. Szatmár, nobilis

1244. Brana Ioannes, repetens, 17, rc, Hung., Tasnád-Szántó, c. Közép Szolnok, nobilis

1245. Dolinay Stephanus, 17, gc, Hung., Dubrinits, c. Ung. r. cameralis spanus

1246. Holozsnyai Antonius, 17, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, parochus

1247. Fekete Ioannes

1248. Papp Ladislaus, 18, gc, Hung., Monostor, c. Szatmár, cantor

1249. Baranyai Martinus

1250. Sztán Ioannes

1251. Kotró Franciscus, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, colonus

1252. Máté Carolus, 18, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, nobilis, provisor dominalis

1253. Dunka Ioannes, 16, gc, Hung., Amaciensis, c. Szatmár, nobilis

1254. Óváry Ludovicus

1255. Tibolt Andreas, 20, gc, Hung., Dávidfalvensis, c. Berg, colonus

1256. Papp Albertus

1257. Sepeghy Ioannes

1258. Mihalka Ladislaus, 16, gc, Hung., Alsó-Apsa, c. Máramaros, nobilis privatus

1259. Sipos Georgius, 17, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, colonus

1260. Buday Stephanus, 16, rc, Hung., Darensis,c. Szatmár, nobilis, tabulae iudliae assessor

1261. Grigertsik Ioannes, repetens

1262. Hrabár Nicolaus

1263. Truppel Ioannes, repetens

1264. Osváth Iosephus, repetens

1265. Orosz Michael, rc, Hung., Szathmariensis, docens, civis

1266. Durst Ignatius, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, chyrurgus

1267. Pisch Michael, 19, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, ponderum magister in regio salis officio Szathmariensi

1268. Jakubinyi Franciscus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, cameralis rationum magister

1269. Missovits Michael, 16, rc, Hung., Szathmariensis, sartor

1270. Drágus Antonius

1271. Mán Petrus, 16, gc, Hung., Sajó, c. Máramaros, nobilis, iurassor comitatus

1272. Iasztrabszky Ignatius

1273. Stettner Ioannes, 19, rc, Hung., Hrahó, c. Máramaros, cameralis chyrurgus. Infirmitate impeditus. Examen non subivit.

1274. Durst Augustinus, 19, rc, Hung., Aryensis, c. Szatmár, nobilis privatus

1275. Farkas Carolus, 19, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, chirurgus

1276. Voznitzky Carolus


1829

II. éves filozófusok


1277. Kováts Benedictus, 17, rc, Hung., Homok, c. Szatmár, Alexander, c. Szatmár ord. notarius

1278. Langer Stephanus, 20, Hung., Sugatag, c. Máramaros, Antonius, salicida

1279. Lengvarszky Iacobus, 20, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, Georgius, metallicola

1280. Stettner Ioannes, 20, Hung., Hrahó, c. Máramaros, mater vidua chyrurgi Szigethini

1281. Tischler Albinus, 20, rc, Hung., Besztercze in Transylvania, Antonius, civis ibidem

1282. Bojtor Andreas, 17, rc, Hung., Felső-Bánya, Franciscus, nobilis, senator ibidem

1283. Brana Ioannes, 19, gc, Hung., Rahó, c. Máramaros, Petrus, colonus

1284. Dolinay Stephanus, 18, gc, Hung., Dubrinits, c. Ung, Iosephus, r. cameralis spanus Unghvarini

1285. Dorgó Ladislaus, 16, rc, Hung., Kozma-Telek, in Transylvania, c. Kolozsvárt!], Ladislaus, nobilis

1286. Endrédy Emericus, 17, helv. conf., Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis, electae communitatis civitatis ejusdem commembrum

1287. Holozsnyai Antonius, 18, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, mater Iulianna, parochi vidua Unghvarini

1288. Jatzkovtis Basilius, 18, gc, Hung., Poroszkó, c. Ung, mater Iulianna, vidua parochi in Mogyorós

1289. Kallós Sámuel, 18, rc, Hung., Borzsova, c. Szatmár, Alexander, nobilis

1290. Kántor Nicolaus, 18, helv. conf., Hung., c. Szatmár, Ioannes, civis

1291. Kiss Ioannes, 19, gc, Hung., Kritsfalva, c. Máramaros, Ioannes, civis

1292. Koflanovits Nicolaus, 20, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, Michael, parochus is Faluska

1293. Koptsányi Michael, 19, rc, Hung., Aradinus, c. Arad, tutor Emericus Babits, opifex. Post perlectionem classificationis primi semestris militiae nomen dedit

1294. Kuk Ioannes, 18, gc, Hung., Orosz-Falu, c. Szatmár, Ioannes, parochus, in Kis-Szokond

1295. Miskovits Ludovicus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater Magdalena, vidua officialis cameralis, stipendiatus r.

1296. Monó Franciscus, 17, rc, Hung., Leutschovia, c. Szepes, mater Maria, vidua officialis militaris in Nagy Károly

1297. Opris Ioannes, 21, gc, Hung., Bartfalva, c. Máramaros, Petrus, parochus

1298. Papp Ladislaus, 19, gc, Hung., Monostor, c. Szatmár, Petrus, cantor

1299. Paska Ananias, repetens, 21, gc, Hung., Iosefháza , c. Szatmár, Petrus, parochus in Felső Boldád

1300. Prodán Alexander, repetens, 19, gc, Hung., Herintsin, c. Máramaros, mater Sophia, parochi viuda

1301. Rátonyi Stephanus, 16, rc, Hung., Bene, c. Bereg, Stephanus, nobilis, tabulae iudiciariae assessor

1302. Rőthy Ioannes, 19, gc, Hung., Vörös-Marth, c. Ugocsa, Basilius, cantor

1303. Szabados Antonius, 17, gc, Hung., Kuzmina, c. Berg, tutor Andreas Belovits, parochus in Radvántz, c. Unghvár[!]

1304. Szabó Paulus, 16, rc, Hung., János-Hid, c. Pest, Ioannes, nobilis privatus in Nagy-Szőllős, c. Ugocsa

1305. Szalay Ignatius, 18, rc, Hung., Tasnád-Szántó, c. Közép Szolnok, Ladislaus, nobilis

1306. Volosin Ioannes, 18, gc, Hung., Patzkanjó, c. Bereg, mater Theresia, vidua parochi in Ruszkótz


I. éves filozófusok


1307. Chrenkó Leopoldus, 16, rc, Hung., Pest, c. Pest, Ioannes, r. cameralis frumentarius Szigethini

1308. Dezsőfy Emanuel, 15, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, nobilis in Sáros-Oroszi

1309. Haraszthy Thomas, 17, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, r. Cameralis provisor in Berezna

1310. Mály Ioannes, 16, rc, Hung., Szamos-Ujvár, c. Belső Szolnok, Ioannes, mercator

1311. Pischely Iosephus, 17, rc, Hung., Olaszinum, c. Szepes, Iosephus, silvarum obequitator

1312. Pokorny Christophorus, 16, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Antonius, r. cameralis contra-agens

1313. Simkó Sylvester, 24, rc, Hung., Borsi, c. Zemplén, orphanus, professor basilita

1314. Szabó Iosephus, 16, rc, Hung., Kis-Ar, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, oeconomus dominalis

1315. Biltz Stephanus, 15, gc, Hung., Kis-Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, parochus

1316. Brielmajer Matthaeus, 14, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Mathias, postae magister

1317. Bukovinszky Iosephus, 15, rc, Hung., Apathi, c. Szabolcs, Antonius, nobilis in Jánk c. Szatmár

1318. Csobály Alexius, 19, gc, Hung., Csernokolova, c. Ung, parochus

1319. Csopey Dionysius, 16, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Theodorus, parochus in Bilke, c. Bereg

1320. Dolinay Alexander, 15, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, mater Theresia, vidua spani cameralis

1321. Drágus Antonius, 18, rc, Hung., Konyha, c. Máramaros, particularis perceptor

1322. Dunka Ioannes, 17, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, mater Maria, vidua in Tőke Terebes, nobilis

1323. Durst Augustinus, reptens, 18, rc, Hung., Nyir-Baksa, c. Szabolcs, Franciscus, chyrurgus

1324. Ember Ioannes, 15, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis

1325. Erdős Gabriel, 16, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis. Initio 2i semestris Scholas deseruit

1326. Fraidhoffer Ioannes, 15, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, expeditor cameralis

1327. Gaidler Paulus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Carolus Russák, iuratus advocatus

1328. Gergelyfy Stephanus, 16, rc, Hung., Póts, c. Szabolcs, Franciscus, nobilis

1329. Haraszthy Iosephus, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, cameralis provisor in Berezna

1330. Harkel Iosephus, 18, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Antonius, distractor salis

1331. Herman Franciscus, 15, rc, Hung., Szatmár, chyrurgus, mater vidua

1332. Horváth Ferdinandus, 15, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, mater Magdalena, vidua, habitat in Nagy-Károly

1333. Hosszú Volfgangus, 16, rc, Hung., Restots, distr. Kővár, mater Antonia, vidua, nobilis

1334. Hrabár Nicolaus, repetens, 20, gc, Hung., Rakasz, c. Ugocsa, Basilius, parochus

1335. Ilnitzky Georgius, 16, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Franciscus, cantor

1336. Iváskó Ioannes, 16, gc, Hung., Apsa, c. Máramaros, mater Elisabetha, vidua

1337. Jakubinyi Franciscus, repetens, 17, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Iosephus, r. cameralis rationum magister

1338. Iuga Ioannes, 16, gc, Hung., Seletjy, c. Máramaros, Cosmas, parochus in Kis-Bocsko

1339. Kamaráth Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua

1340. Kontratovits Petrus, 16, gc, Hung., Andalótz, c. Ungvár[!], Ioannes, parochus in Horlyó

1341. Kolosvári Michael, 17, helv. conf., Hung., Szatmár, vitricus Samuel Nagy, cothurnarius

1342. Kováts Stephanus, 17, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Michael, hajdu cameralis

1343. Kroó Vitus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Vitus, educillator in Podhering

1344. Lázár Stephanus, 19, gc, Hung., Erdő-Száda, c. Szatmár, Theodorus, colonus

1345. Maán Petrus, repetens, 17, gc, Hung., Sajó, c. Máramaros, Stephanus, nobilis, iurassor comitatus

1346. Maruska Basilius, 19, gc, Hung., Kövesd, c. Bereg, Franciscus, cantor in Kis-Falud

1347. Máté Carolus, repetens, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Paulus, nobilis, provisor dominalis in Túr Terebes

1348. Michalka Ladislaus, repetens, 17, gc, Hung., Alsó-Apsa, c. Máramaros, Georgius, nobilis privatus

1349. Mijó Ioannes, 16, rc, Hung., Kis-Ráth, c. Ung, Georgius, colonus

1350. Nagy Antonius, 18, rc, Hung., Pest, c. Pest, Carolus, nobilis

1351. Nizsalovszky Ioannes, 16, gc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus

1352. Novenyák Paulus, 20, rc, Hung., Alba-Regia, c. Fejér, Ioannes, civis, militiae

1353. Olajossy Antonius, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Antonia, vidua. Initio 2. semestris militiae nomen dedit.

1354. Oltsváry Ladislaus, repetens, 17, rc, Hung., Gehőtz, c. Ung, nobilis, militiae

1355. Pajer Thomas, 17, rc, Hung., Nagy-Szeretva, c. Ung, Carolus, nobilis. Initio 2. semestris militiae nomen dedit.

1356. Popdán Georgius, 17, gc, Hung., Gyirkókut, c. Közép Szolnok, Ioannes, nobilis, parcohus

1357. Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Basilius, parochus

1358. Petz Melchior, 16, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Antonius, nobilis

1359. Popovits Andreas, 17, gc, Hung., Sztrabitsó, c. Bereg, Stephanus, parochus

1360. Porhontsák Michael, repetens, 17, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, cothurnarius

1361. Pribék Nicolaus, 19, rc, Hung., Székó, c. Ung, tutor Antonius Banovits, tabulae iudiciariae assessor, habitat in Jenke

1362. Raikovits Ferdinandus, 16, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, ponderum magister

1363. Rátonyi Georgius, 15, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, tabulae iudiciariae assessor

1364. Rátz Antonius, 16, gc, Hung., Mogyoróska, c. Aba-Uj, Melchior, parochus in Dobos

1365. Simon Basilius, 18, gc, Hung., Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, parochus

1366. Sipos Georgius, 18, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, mater Maria, vidua, colona

1367. Sperlág Martinus, 18, rc, Hung., Hladovka, c. Árva, Iosephus, plebeius

1368. Szabó Georgius, 17, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus

1369. Szabó Iosephus, 16, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, mater Agatha, vidua

1370. Szarka Ignatius, repetens, 19, rc, Hung., Theresopolis, c. Bács, Emericus, notarius in Kis-Szent-Miklós. Initio 2. semestris militiae nomen dedit.

1371. Szilágyi Georgius, 16, gc, Hung., Csenger-Ujfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, parochus

1372. Szödényi Martinus, 16, helv. conf., Hung., Szatmár-Némethi, Iosephus, nobilis, civis ibidem

1373. Szoták Georgius, 18, gc, Hung., Lelesz, c. Zemplén, Andreas, geologus

1374. Sztaroch Carolus, 15, rc, Hung., Bereg-Szász, c. Bereg, Georgius, provisor in Nagy-Szőllős

1375. Szücs Ladislaus, repetens, 17, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Petrus, ignobilis

1376. Ternyej Ioannes, 16, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, mater Martha, vidua Szathmarini

1377. Tivadar Ioannes, 19, gc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Andreas, civis

1378. Török Ludovicus, 18, rc, Hung., Ilkótz, c. Máramaros, mater Christina, vidua

1379. Valkovszky Ioannes, 16, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Ioannes, cerdó

1380. Vatternaux Antonius, 16, rc, Hung., Cassovia, c. Aba-Uj, Iosephus, administrationis Marmaticae assessor Szigethini

1381. Virág Carolus, 15, rc, Hung., Borsani, c. Máramaros

1382. Zlotzky Antonius, 16, gc, Hung., Ölves, c. Ugocsa, Michael, parochus

1383. Zsidovits Ioannes, 16, gc, Hung., Hosszú-Mező, c. Máramaros, mater Anna, vidua officialis cameralis


1830

II. éves filozófusok


1384. Chrenkó Leopoldus, 17, rc, Hung., Pest, c. Pest, Ioannes, r. cameralis frumentarius Szigethini in Marmatia

1385. Dezseőffy (Dezsenffy) Emanuel, 16, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, nobilis in Sáros-Oroszi

1386. Haraszthy Thomas, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, r. cameralis provisor in Berencze

1387. Mály (Mályi) Ioannes, 17, rc, Hung., Szamos-Ujvár, c. Belső Szolnok, Ioannes, mercator ibidem

1388. Pischely Iosephus, 18, rc, Hung., Olaszi, c. Szepes, Iosephus, silvarum obequitator

1389. Pokorny (Pokorni) Christophorus, 17, rc, Hung., Ungvár, c. Ung, Antonius, r. cameralis contraagens ibidem

1390. Sinkó Sylvester, 25, rc, Hung., Borsi, c. Zemplén, orphanus, basilita

1391. Szabó Iosephus, 17, rc, Hung., Kis-Ar, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, oeconomus dominalis

1392. Biltz Stephanus, 16, gc, Hung., Kis-Bánya, c. Szatmár, Ladislaus, parochus

1393. Brielmajer Matthaeus, 15, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, Mathias, posta-magister

1394. Csopey Dionysius, 17, gc, Hung., Szál-Dobos, c. Máramaros, Theodorus, parochus in Bilke, c. Bereg

1395. Dolinay Alexander, 19, gc, Hung., Dubrinitsin, c. Ung, mater Theresia, vidua r. cameralis spani

1396. Dunca Ioannes, 18, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, mater Maria, vidua in Tőke-Terebes, nobilis

1397. Dolinay Stephanus, 19, gc, Hung., Dubrinitsin, c. Ung, Iosephus, r. cameralis spanus Unghvarini

1398. Haraszthy Iosephus, 19, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Andreas, nobilis, r. cameralis provisor in Berezna

1399. Holozsnyaj Antonius, 19, gc, Hung., Kék, c. Aba-Uj, mater Iuliana, vidua parochi Unghvarini

1400. Horváth Ferdinandus, 16, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugocsa, mater Magdalena, vidua in Nagy-Károly

1401. Kamaráth Ioannes, 16, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua ibidem

1402. Koflanovits Nicolaus, 21, gc, Hung., Kövesd, c. Máramaros, Michael, parochus in Falucska, c. Bereg

1403. Kontratovits Petrus, 17, gc, Hung., Antalótz, c. Unghvár[!], Ioannes, parochus in Horlyó

1404. Kroó Vitus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Vitus, educillator in Podherin

1405. Mijó Ioannes, 17, rc, Hung., Kis-Ráth, c. Unghvár[!], Georgius, colonus ibidem

1406. Novenyák Paulus, 26, rc, Alba-Regia, c. Feejér, Ioannes, civis, ibidem

1407. Philipp Basilius, 21, gc, Hung., Huszth, c. Máramaros, Georgius, colonus

1408. Porhontsák Michael, 18, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, cothuranius

1409. Pribék Nicolaus, 20, rc, Hung., Székó, c. Unghvárf!], tutor Antonius, tabulae iudiciariae assessor in Jenke

1410. Rátony Gregorius, 16, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, tabulae iudiciariae assessor ibidem

1411. Rátz Antonius, 17, gc, Hung., Mogyoróska, c. Aba-Uj, Melchior, parochus in Dobosi

1412. Simon Basilius, 19, gc, Hung., Közép-Visó, c. Máramaros, Stephanus, parochus ibidem

1413. Smatla Bartholomaeus, 18, rc, Hung., Unghvár, c. Ung, Michael, pharmacopeus ibidem

1414. Smatla Iulius, 16, rc, Hung., Unghvár, Michael, pharmacopeus ib.

1415. Szabó Georgius, 18, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus

1416. Szalay Ignatius, 19, rc, Hung., Tasnád-Szántó, c. Közép Szolnok, Ladislaus, nobilis ibidem

1417. Sztán Ioannes, 19, gc, Hung., O-Hutta, c. Szatmár, Ladislaus, colonus

1418. Szűts Ladislaus, 18, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Petrus, ignobilis

1419. Valkovszky Ioannes, 17, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Ioannes, cerdo

1420. Zlotzky Antonius, 17, gc, Hung., Ölves, c. Ugocsa, Michael, parochus ibidem

1421. Zsidovits Ioannes, 17, gc, Hung., Hosszú-Mező, c. Máramaros, mater Anna, vidua officialis cameralis


I. éves filozófusok


1422. Harkel Iosephus (19, rc, Hung., Beregh-Szász, c. Bereg, Antonius, distractor salis: Cl. Sz.)

1423. Péterfy Iosephus (16, rc, Hung., Szinyér-Vár-allya, c. Szatmár, Ioannes, provisor in Tisza-Püspöki, c. Heves: Cl. Sz.)

1424. Vagner Antonius (17, rc, Hung., Rhona-Szék, c. Máramaros, Antonius, silvarum indagator cameralis in Sugatagh: Cl. Sz.)

1425. Barkó Antonius, 16, rc, Hung., Papós, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis

1426. Benyovszky Antonius, 17, rc, Hung., Potsai, c. Bihar, Ignatius, civis, iuratus Debreczini

1427. Biegelbauer Iosephus, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater Iosepha, vidua ibidem

1428. Csepák Ioannes, 19, gc, Hung., Ölyves, Unghvár, c. Ung, Iacobus, cantor ibidem

1429. Demján Michael, 18, gc, Hung., Szerfalva, c. Máramaros, Stephanus, colonus ibidem

1430. Dezseőffy Iosephus, 16, rc, Hung., Dobos, c. Bereg, Ladislaus, nobilis Oroszini

1431. Dobé Ioannes, 17, gc, Hung., Gemzse, c. Szabolcs, Basilius, nobilis ibidem

1432. Duliskovits Michael, 17, gc, Hung., Ó Holyatina, c. Máramaros, Ioannes, parochus Tyuskensis31

1433. Dumitrán Paulus, 17, gc, Hung., Firiza, c. Szatmár, cantor

1434. Dunka Ladislaus, 17, gc, Hung., Jóód, c. Máramaros, Georgius, iudex nobilium

1435. Farkas Franciscus, 16, gc, Hung., Dorog, c. Szabolcs, Michael, nobilis ibidem

1436. Freüdhoffer Ioannes, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, expeditor cameralis, stipendiatus cameralis

1437. Gergelyfy Stephanus, 17, rc, Hung., Póts, c Szabolcs, Franciscus, nobilis ibidem

1438. Gnandt Iacobus, 17, rc, Hung., Mező-Petri, c. Szatmár, Iacobus, plebeius, orgonista ibidem

1439. Gorzó Franciscus, 16, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Lucas, nobilis

1440. Hagenmüller Dionyisius, 19, rc, Hung., Zelyestye, c. Szatmár, mater Anna, vidua in Somlyókeő, c. Bihariensi

1441. Huszty Ludovicus, 18, rc, Hung., Fekésháza, c. Unghvár[!], Ladislaus, nobilis privatus ibidem

1442. Ilnitzky Georgius, 17, gc, Hung., Bilke, c. Bereg, Franciscus, cantor

1443. Jáger Adalbertus, 15, rc, Hung., Szeged, c. Csongrád, tutrix soror Aemilia Jéger, puellarum docens, Nagy-Bánya

1444. Juga Ioannes, 17, gc, Hung., Selestjy, c. Máramaros, Cosmas, parochus in Kis-Botskó

1445. Kiss Ioannes, 19, gc, Hung., Unghvár, c. Ung, Georgius, sutor

1446. Kobrin Basilius, 19, gc, Hung., Also-Sárad, c. Ugocsa, Basilius, oeconomus ibidem

1447. Könyű Basilius, 19, gc, Hung., Komjáth, c. Ugocsa, Stephanus, cantor

1448. Kuntzly Alexander, 16, rc, Kapnyik, distr. Kővár, Ignatius, montium magister Felő Banyae in c. Szatmár

1449. Lipcsey Augustinus, 16, gc, Hung., Rhona-Szék, c Máramaros, Antonius, parochus ibidem

1450. Maltzovszky Ioannes, 19, gc, Hung., Sóófalva, c. Máramaros, mater Anna, vidua ibidem

1452. Máté Emericus, 17, rc, Hung., Szinyér-Vár-allya, c. Szatmár, Paulus, nobilis, provisor in Fekete Ardo, c. Ugotsensis

1453. Musztjanovits Michael senior, 19, gc, Hung., Uj-Holyatina, c. Máramaros, mater Maria, vidua in Oblyoste

1454. Musztjanovits, Michael iunior, 17, gc, Hung., Kelecsény, c. Máramaros, Stephanus, parochus ibidem

1455. Michalkovits Michael, 18, gc, Hung., Irholtz, c. Máramaros, Eustachius, parochus ibidem

1456. Nyíri Theodorus, 18, gc, Hung., Vasvári, c. Szatmár, Ioannes, plebeius

1457. Orintsay Michael, 18, gc, Hung., Leányfalva, c. Bereg, Michael, parochus in Szeklencze, c. Máramaros

1458. Orosz Antonius, 15, rc, Hung., Szatmár, Iosephus, 2ae scholae nationalis docens ibidem

1459. Papp Demetrius senior, 19, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Basilius, parochus ibidem

1460. Papp Demetrius iunior, 18, Hung., Biri, c. Szabolcs, Gabriel, colonus

1461. Papp Franciscus, 16, gc, Hung., Hideg-Kut, c. Szatmár, mater Theresia, vidua in Felső-Falu

1462. Papp Zacharias, 17, gc, Hung., Tamány, c. Szatmár, Georgius, oeconomus ibidem

1463. Paska Ioannes, 17, gc, Hung., Gaura, distr. Kővár, tutor Ioannes Drágus, oeconomus ibidem

1464. Peley Iosephus, 17, rc, Hung., Óvári, c. Szatmár, Emericus, nobilis privatus in Pálfalva

1465. 1465. Praznovszky Michael, 16, rc, Entsents, c. Szabolcs, Alexander, nobilis, Pálfalva, c. Szatmár

1466. Szilágyi Georgius, 17, gc, Hung., Csenger-Ujfalu, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, parochus ibidem

1467. Ternyej Ioannes, 17, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, mater Martha, vidua Szathmarini

1468. Vargovszky Andreas, 19, rc, Hung., Tur-Terebes, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis, coquus Felső-Banyae in c. Szatmár

1469. Voditska Ioannes, 18, rc, Hung., Luhi, c. Máramaros, Franciscus, silvarum cameralium indagator in Bogdán, c. eodem

1470. Zeller Iosephus, 15, rc, Hung., Kapnik, distr. Kővár, Iosephnus, chirurgus ibidem


183232

II. éves filozófusok


1471. Balás Georgius, 19, rc, Pálócz, c. Ung

1472. Bőhm Augustus, 17, rc, Ungvár

1473. Kotró Iosephus, 18, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa

1474. Linczky Ioannes, 17, rc,

1475. Lukátsek Franciscus, 18, rc, Kapnik Bánya, c. Szatmár

1476. Orosz Franciscus, 18, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár

1477. Pohl Carolus, 17, rc, Fernezely, c. Szatmár

1478. Török Stephanus

I. éves filozófusok

1479. Dants Ioannes, 17, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis

1480. Haslinszky Iosephus

1481. Nagy Ignatius


183333

II. éves filozófusok


1482. Voloszán Basilius

1483. Hazslinszky Iosephus

1484. Gorzó Dionysius

1485. Tőrös Ludovicus

1486. Lázár Ioannes, 19, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, nobilis

1487. Abonyi Emericus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, civis

1488. Ujhelyi Raymundus

1489. Máté Paulus, 17, rc, Hung., Szinyér-Várallya, nobilis, provisor dominalis

1490. Deskó Andreas

1491. Olexa Ioannes

1492. Fekete Iosephus (Joannes)

1493. Répássy Ludovicus, 17, rc, Hung., Szatmár, civis, filialis cassae contraagens

1494. Papp Basilius

1495. Mihályi Laurentius

1496. Dants Ioannes, 18, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis

1497. Ujhelyi Volfgangus

1498. Joó Paulus

1499. Fleke Carolus

1500. Korbuly Alexander

1501. Sinka Carolus, 18, rc, Hung., Börvelyensis, nobilis, spanus dominalis

1502. Tomajágó Ioannes

1503. Buda Thomas

1504. Bereányi Alexius (Emericus, Alexander?)34

1505. Dőhr Antonius

1506. Markovits Ioannes

1507. Kováts Bartholomeus, 17, rc, Hung., Homokiensis, nobilis, ord. notarius

1508. Steff Ioannes

1509. Dósa Ioannes, 19, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, nobilis

1510. Márkus Georgius

1511. 1511. Taigler Ioannes, Examen non subivit ob infirmitatem

1512. Holovka Michael

1513. Lengyel Ioannes

1514. Ziker Franciscus

1515. Görög Michael

1516. Molnar Ioannes, Scholis valedixerunt

1517. Nagy Ignatius


I. éves filozófusok


1518. Valkovszky Andreas, 16, gc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, nobilis, vicearchidiaconus

1519. Anderko Stephanus, 19, gc, Hung., Batiziensis, nobilis, cantor

1520. Csank Carolus, 15, rc, Ungvár

1521. Haleskovits Alexander, ord. S. Basil.

1522. Brandt (Brand) Ferdinandus, 17, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, civis

1523. Scherli Simeon

1524. Szabó Ludovicus

1525. Braun Iosephus

1526. Mihályi Ioannes

1527. Buda Alexius (Alexander), 15, rc, Trans., Remethiens, distr. Kővár, nobilis

1528. Zicher Paulus

1529. Mesko Basilius

1530. Parti (Bartl) Michael, 18, rc, Hung., Palankensis, c. Bereg, colonus

1531. Hornyák Aloysius

1532. Kaszál Emericus (Franciscus)

1533. Nagy Michael

1534. Rapinetz Daniel

1535. Orosz Basilius

1536. Kila (Kéla) Antonius

1537. Grigassy Georgius

1538. Mosoray Antonius

1539. Lászlófy Stephanus

1540. Csüdör Franciscus

1541. Herbst Iulius

1542. Baksa Ludovicus

1543. Kila Alexander

1544. Manajlo Andreas

1545. Csabay (Csoba) Melhior

1546. Ionutz Daniel

1547. Szupkay Ioannes

1548. Nyegre Georgius

1549. Pap (Papp) Petrus

1550. Meják Antonius

1551. Antal Ioannes, repetens

1552. Rézler Antonius, 17, rc, Hung., Felső-Bányiensis, civis

1553. Szálka Michael

1554. Szöllösy Franciscus

1555. Szilágyi Alexander, e scholis emansit

1556. Marchis Michael

1557. Szilagyi Samuel

1558. Trefay Georgius

1559. Rátonyi Dionisius, 16, rc, Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis, assessor

1560. Soós Carolus

1561. Császy Emericus, 18, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, nobilis

1562. Markis Georgius

1563. Ornitsay Ioannes, 21, gc, Hung., Nagy-Mogyorós, c. Bereg, parochus

1564. Roska Ioannes

1565. Keller Ioannes, militiae nomen dedit

1566. Roska Antonius, Scholas deseruere

1567. Stasz Antonius, Scholas deseruere

1568. Ternyei Iosephus, 17, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, nobilis

1569. Todorka Paulus, Ad inferiorem classem descendit


1834

II. éves filozófusok35


1570. Brand Ferdinandus, 18, rc, Hung., Szathmariensis, civis

1571. Csánk Iosephus, 17, rc, Ungvár

1572. Haleskovits Alexius, ord. S. Basili

1573. Rapnietz Daniel

1574. Szabó Ludovicus

I. éves filozófusok36

1575. Hammerschmidt Mauritius

1576. Pólányi Stephanus

1577. Novák Michael

1578. Katsanovszky Andreas

1579. Kerekes Iosephus

1580. Karátsonyi Ioannes

1581. Papp Michael

1582. Horátsek Ignatius

1583. Stokinger Dionysius, 17, rc, Hung., Kiraly Darocziensis, c. Szatmár, civis

1584. Kritsfalusy Franciscus

1585. Szemák Paulus, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, colonus

1586. Szikszay Carolus

1587. Ruttner Alexander

1588. Severr Stephanus

1589. Bartók Antonius, 16, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, nobilis privatus

1590. Stamerschmid Mauritius

1591. Schlachta Maximilianus

1592. Illyásevits Antonius

1593. Szalay Antonius

1594. Stalub Michael

1595. Machedl Iosephus

1596. Alberth Victor

1597. Buday Alexander, 16, rc, Trans., Remethiensis, civis

1598. Mártonfy Ioannes

1599. Todorka Paulus, 18, gc, Hung., Latzfalviensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus

1600. Pohonyi Stephanus

1601. Zanathy Franciscus, 16, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár

1602. Volkovszky Bazilius, 16, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Szatmár, Basilius, nobilis vicearchidiaconus, parochus Sathmar-Nemethini

1603. Borsiczky Antonius

1604. Gyöngyösi Ladislaus

1605. Mitrovits Alexander

1606. Katoka Ladislaus

1607. Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Tuczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, parochus

1608. Tolnay Antonius

1609. Barna Michael

1610. Vettstein Alexander

1611. Voith Martinus

1612. Andrásy Georgius, 17, rc, Trans., Magyaregregyensis, c. Doboka, Iosephus, nobilis, rationista

1613. Buday Nicolaus

1614. Ilosvay Casparus

1615. Kováts Ladislaus

1616. Megela Antonius

1617. Ruttner Ioannes

1618. Ujhelyi Ladislaus, 14, rc, Hung., Tisza Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Norbertus, nobilis, c. Ugotsensis vicecomes Tisza-Ujhelyini

1619. Talpas Emericus

1620. Laurán Demetrius, 19, gc, Hung., Tamanensis, c. Szatmár, Miron, nobilis, parochus in Taman

1621. Ianovits Alexander

1622. Antal Simeon

1623. Stolovka Michael

1624. Marchis Michael

1625. Bodo Casparus

1626. Lovas Iosephus

1627. Szöllösy Aloysius

1628. Gál Alexander, 18, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, colonus

1629. Kofflanovits Ananias

1630. Császy Emericus

1631. Faliznyo Antonius (Ambrosius), 16, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater Barbara, vidua parochi, nobilis

1632. Szabó Antonius, 18, gc, Hung., Nagy Peleskiensis, c. Szatmár, Georgius, cantor

1633. Risko Basilius, ob infirmitatem examen subdixit


1835

II. éves filozófusok37


1634. Novák Michael

1635. Halub Michael

1636. Papp Michael

1637. Horátsek Ignatius

1638. Bartok Antonius

1639. Stokinger Dionisius

1640. Kotsanovszky Andreas

1641. Szikszay Carolus

1642. Karátsonyi Ioannes

1643. Batsinszky Nicolaus

1644. Schlachta Maximilianus

1645. Todorka Paulus

1646. Seveta Stephanus

1647. Mochedh Iosephus

1648. Zantathy Franciscus

1649. Kritsfalusy Franciscus

1650. Valkovszky Bartolomeus

1651. Szemák Paulus

1652. Polányi Stephanus

1653. Fazekas Ioannes

1654. Csopey Basilius

1655. Nagy Michael

1656. Illyasevics Antonius

1657. Mitrovits Alexander

1658. Voith Martinus

1659. Zanathy Ignatius

1660. Tolnay Paulus

1661. Antal Simeon

1662. Barna Michael

1663. Mártonfy Ioannes

1664. Mayer Ioannes

1665. Szoltész Alexander

1666. Szabó Antonius

1667. Papp Demetrius

1668. Jankovits Alexander

1669. Szalay Antonius

1670. Ruttner Ioannes

1671. Illosvay Casparus

1672. Megela Antonius

1673. Marchis Michael

1674. Katoka Ladislaus

1675. Holovka Michael

1676. Buday Nicolaus

1677. Szöllösy Aloysius

1678. Gál Alexander

1679. Faliznyo Alexander

1680. Kováts Ladislaus


I. éves filozófusok


1681. Bötösy Ioannes (23, rc, Hung., Munkács, c. Bereg, nobilis: Cl. Sz.)

1682. Egry Ludovicus (19, rc, Borzsova, c. Szabolcs, nobilis: Cl. Sz.)


183638

II. éves filozófusok


1684. Bötösy Ioannes, 24, rc, Hung., Munkács, c. Bereg, nobilis

1685. Egry Ludovicus, 20, rc, Borzsova, c. Szabolcs, nobilis

I. éves filozófusok

1686. Bárvik Ioannes, 17, rc,

1687. Hézer Georgius, 20, rc,


183739

II. éves filozófusok


1689. Bárvik Ioannes, 18, rc,

1690. Hézer Georgius, 21, rc,


I. éves filozófusok


1691. Demek Antonius, 16, rc, Pest

1692. Répássy Iosephus, 18, rc, Szatmár

1693. Steinberger Albertus, 17, rc, Sziget, c. Máramaros

1694. Srompel Aloysius, 17, rc, Alsó Meczencöff40


1838

II. éves filozófusok41


1696. Demek Antonius, 17, rc, Pest

1697. Répássy Iosephus, 19, rc, Szatmár

1698. Steinberger Albertus, 18, rc, Sziget

1699. Srompel Aloysius, 18, rc, Alsó Meczenzöff

I. éves filozófusok

1700. Nagy Michael

1701. Rátz Petrus

1702. Gerevics Ioannes

1703. Szabó Iosephus

1704. Görbe Eduardus

1705. Kamler Ioannes

1706. Cseresnyés Carolus

1707. Rátonyi Ioannes

1708. Saicz Iosephus

1709. Luby Ioannes

1710. Braun Adalbertus

1711. Farkas Theodoras

1712. Zanathy Michael

1713. Szabó Eduardus

1714. Nagy Carolus

1715. Halaktovits Antonius

1716. Csics Ioannes

1717. Rohrbach Ioannes, repetens

1718. Cerevics Alexius

1719. Kiss Ioannes

1720. Halaktovits Alexander

1721. Prik Iosephus

1722. Holovaiskó Ioannes

1723. Barbur Cyriacus

1724. Beszterczey Franciscus

1725. Minay Carolus

1726. Both Melchior

1727. Tivadar Andreas

1728. Tarnay Basilius

1729. Fedorcsuk Theodorus

1730. Ghivulszky Ioannes

1731. Legeza Iosephus

1732. Egressy Ioannes

1733. Jankovics Emericus

1734. Jánki Basilius

1735. Jaromitz Nicolaus

1736. Mattus Ioannes

1737. Makay Antonius

1738. Mihálka Basilius

1739. Lipeczky Ioannes, repetens

1740. Markos Andreas

1741. Mucha Basilius

1742. Duliskovits Andreas

1743. Dósa Thomas

1744. Valkovszky Ioannes

1745. Pokornyi Antonius, repetens

1746. Baumgartner Ludovicus

1747. Dósa Sigismundus

1748. Gosztonyi Stephanus

1749. Kaschnicz Carolus

1750. Kiss Elias

1751. Ruttkay Paulus

1752. Stephanovszky Augustinus

1753. Hatfaludy Paulus

1754. Hubán Alexander

1755. Mihályi Demetrius

1756. Lukacsina Theodorus

1757. Makó Adalbertus

1758. Varjú Paulus

1759. Abonyi Ioannes

1760. Bónyi Ioannes

1761. Orosz Theodorus

1762. Pálfy Alexander

1763. Papp Ioannes

1764. Romonyák Petrus

1765. Botta Petrus

1766. Teleky Gerogius

1767. Tóth Franciscus

1768. Kardos Daniel, Examen non subivit

1769. Lázár Stephanus, Examen non subivit

1770. Gaal Nicolaus

1771. Riensenberger Iosephus, Deseruerunt

1772. Teleky Ludovicus


183942

II. éves filozófusok


1773. Beszterczey Ioannes

1774. Görbe Eduardus

1775. Kamler Ioannes

1776. Minay Carolus

1777. Szabó Iosephus, 17, Erdőd, c. Szatmár


I. éves filozófusok


1779. Geramb Franciscus, 16, rc, Nagybánya, c. Szatmár

1780. Lászlófy Michael, 16, rc, Nagybánya, c. Szarmár

1781. Lollok Iosephus

1782. Mayer Ladislaus, 15, rc, Szarmár

1783. Rátz Paulus, 15, rc, Szarmár

1784. Orosz Antonius, 17, Aknasugatag, c. Máramaros


184043

II. éves filozófusok


1786. Orosz Antonius, 18, Aknasugatag, c. Máramaros

I. éves filozófusok

1787. Gondolovics Carolus, 19, rc, Ungvár, Ung

1788. Lolok Iosephus, 16, rc,


1841

II. éves filozófusok


1789. Gondolovics Carolus, 20, rc, Ungvár

1790. Lolok Iosephus, 17, rc,


I. éves filozófusok


1791. Bugyis Andreas, 17, rc, Pálócz, c. Ung

1792. Novák Antonius, 18, Sztropkó, c. Zemplén


1842

II. éves filozófusok


1793. Bugyis Andreas, 18, rc, Pálócz, c. Ung

1794. Novák Antonius, 19, Sztropkó, c. Zemplén


I. éves filozófusok


1795. Serli Carolus, 20, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár


1843

II. éves filozófusok


1796. Serli Carolus, 21, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár


I. éves filozófusok


1797. Hungréder Georgius, 17, rc, Ungvár, c. Ung

1798. Kazimirszky Antonius, 18, rc, Hung., Sátoraljaújhely, c. Zemplén

1799. Pasqual Antonius, 20, rc, Szatmár


1844

II. éves filozófusok


1800. Hungréder Georgius, 18, rc, Ungvár, c. Ung

1801. Kazimirszky Antonius, 19, rc, Hung., Sátoraljaújhely, c. Zemplén

1802. Pasqual Antonius, 21, rc, Szatmár


I. éves filozófusok


1803. Buday Carolus, 22, rc, Nagykaba, c. Bihar

1804. Dier Ludovicus, 17, rc, Ungvár, c. Ung

1805. Erber Michael, 17, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár

1806. Kucsay Franciscus, 18, rc, Ungvár, c. Ung

1807. Huszár Alexander, 17, rc, Ungvár, c. Ung


1845

II. éves filozófusok


1808. Buday Carolus, 23, rc, Nagykaba, c. Bihar

1809. Dier Ludovicus, 18, rc, Ungvár, c. Ung

1810. Erber Michael, 18, rc, Magno Karoliensis, c. Szatmár

1811. Huszár Alexander, 18, rc, Ungvár, c. Ung

1812. Kucsay Franciscus, 19, rc, Ungvár, c. Ung


1846

II. éves filozófusok


1813. Hesz Emericus, 18, rc


1847

II. éves filozófusok44


1814. Márk János

1815. Buhl Karol

1816. Fejér János

1817. Kesztler Ferenc

1818. Cseh Ferencz

1819. Ábrahám Ottó

1820. Krizsán János

1821. Drágus László

1822. Csurgó György

1823. Kanizsay Zsigmond

1824. Freidmanszky Márton

1825. Papp Ferencz

1826. Surányi László

1827. Rézler Lajos

1828. Mihálka György

1829. Rikker János

1830. Rajb Mihál

1831. Szaplonczay Elek

1832. Bardóli István

1833. Cziple János

1834. Leskovits László

1835. Horvát Imre

1836. Stéfán Antal

1837. Hegedűs Károly

1838. Binder Miklós

1839. Sopronyi János

1840. Bedrus József

1841. Finta Ignácz

1842. Mihálik Ferencz

1843. Puza Sándor

1844. Kesztner György

1845. Papp János

1846. Gaál Elek

1847. Papp György

1848. Halász István, A tanodát elhagyá betegsége miatt October 24, különben 1ső rendű

1849. Hosszú Endre, elutasíttatván December 12, különben 1ső rendű


I. éves filozófusok


1850. Lászlófy Ioannes (Hadad-Győrtelek, c. Közép Szolnok: Cl. Sz.)

1851. Szaibl Ioannes (23, rc, Kaplony c. Szatmár: Cl. Sz.)


184945

II. éves filozófusok


1852. Chernek Carolus

1853. Érsekújvári Emericus

1854. Frank Iosephus, 16, rc, Ungvár, c. Ung

1855. Miller Iacobus

1856. Szaibl Ioannes, 25, rc, Kaplony, c. Szatmár


I. éves filozófusok


1857. Braza Ioannes, 19, rc, Uj Vencsellő, c. Szabolcs

1858. Horgász Vincentinus, 20, rc, Boeskoviae, c. Ugocsa

1859. Marton Aloysius, 18, rc, Gyöngyös, c. Heves

1860. Mracsnai Stephanus

1861. Schveinitzer Rudolphus, 17, rc, Rónaszék, c. Máramaros


185046

II. éves filozófusok


1862. Badzey Georgius, 18, rc, Ungvár, c. Ung

1863. Bráza Ioannes, 20, rc, Uj Vencsellő, c. Szabolcs

1864. Herchenrötter Emericus

1865. Márton Aloysius, 19, rc, Gyöngyös, c. Heves

1866. Vekolonszky Adalbertus, 16, rc, Kakasfalu, c. Sáros

1867. Horgász Vincentinus, 21, rc, Boeskoviae, c. Ugocsa


I. éves filozófusok


1868. Czieraizer Ioannes, 17, rc, Csomaköz, c. Szatmár

1869. Esztegár Stephanus, 21, rc, Telegd, c. Bihar

1870. Hirli Iosephus, 15, rc, Lugos, c. Szabolcs

1871. Komka Iulius, 15, rc, Munkács, c. Bereg

1872. Mazurek Ioannes, 21, rc, Bilgoraj, Polonia Russiae

1873. Soltész Emericus, 17, rc, Ungvár, c. Ung

1874. Türnauer Carolus


1851

II. éves filozófusok


1875. Esztegár Stephanus, 21, rc, Telegd, c. Bihar

1876. Komka Iulius, 16, rc, Munkács, c. Bereg


I. éves filozófusok


1877. Erdélyi Alexius, 16, rc, Munkács, c. Bereg

1878. Keszler Franciscus, 22, rc, Dombó, c. Máramaros

1879. Lucz Ignatius, 17, rc, Szatmár1.
Az 1810-es tanévből névsorunk nincs, az adatokat a Cl. Sz.-ből vettük.

2. Az 1811-es tanév diáknévsorában a / /-be tett helynevek azokat a városokat jelölik, ahol a diákok humanista tanulmányaikat végezték.

3. Az 1813-as tanévből névsorunk nincs, a három tanuló adatait a Cl. Sz.-ből vettük. Kreskay és Spak vsz. I. évesek voltak, Orjassy Michael azonos lehet az 1812-ben előforduló Oriáss Michaellei.

4. Az 1814-es tanévből névsorunk nincs, az adatokat a Cl. Sz.-ből vettük.

5. Személyi adatait az 1817. évi II. éves humanisták névsorából vettük.

6. 1817-ben II. éves humanista volt.

7. 1816-ban I. éves filozófus volt, tanulmányait megszakította.

8. Vsz. ismételte az osztályt, mert 1816-ban is I. éves volt.

9. A helységnév helyesen Felsőzsolca.

10. A tanuló a curator scholae tisztséget is betöltötte.

11. A helység Ungmogyorós községgel azonos.

12. A helységnév esetleg Utcás Zemplén megyei falu szláv neve lehet.

13. A helység Ungmogyorós.

14. A helységnévről ld. a 120. jegyzetet.

15. Az 1827-es tanévből iskolai dokumentumunk nincs. A Schematismus clerici Szathmariensis évkönyvből ismerjük a filozófiai tanulmányokat végző klerikusok nevét. Adataikat a Cl. Sz.-ből, ill. az előző évek gimnáziumi névsoraiból vettük.

16. Noé János és Osváth József a szatmári ref. koll.-ból jött.

17. Az 1828. évi II. éves hallgatók személyi adatait a gimnázium és a lyceum előző évi névsoraiból vettük.

18. A helységnevet nem sikerült azonosítani.

19. A falu neve Tyuska, azonos Csuszka faluval.

20. Az 1832-es tanévből névsorunk nincs, a klerikusok neve a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1833-ból ismert, adataikat a Cl. Sz.-ből ill. a gimnázium és a líceum előző évi névsoraiból vettük.

21. Az 1833-ban tanuló II. és I. évesek adatait az 1830-as és 1831-es gimnáziumi névsorokból vettük.

22. Az egyetemes történelem vizsga jegyzőkönyvében neve Emericus, az alkalmazott metafizika vizsgán Alexanderként szerepel.

23. A II. évesek neve a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1835...-ből ismert, adataik az előző év I. évesei névsorából.

24. Adataikat az előző év gimnáziumi névsorából vettük.

25. A II. évesek közül tíz tanuló adatai adhatók meg az előző évi I. éves névsor alapján.

26. Az 1836. évre csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk.

27. Az 1837. évre csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk.

28. A helységnév Alsó Meczenzeff Abaúj megyében.

29. Adataik a Cl. Sz.-ből.

30. Nevüket a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1840-ből, adataikat a Cl. Sz.-ből vettük.

31. Az 1840–1846 között csak a Cl. Sz.-szel rendelkezünk.

32. Az 1847-ben II. évesek személyére egy magyar nyelven írt jegyzőkönyv alapján következtethetünk: Érdemsorozat a Természettanból 1847/48 tanév első felében a szatmári feltanodában. Aláírója Bőhm Ágoston természettanár. A jegyzőkönyvben zavaró a feltanoda elnevezés. Nem gondolhatunk viszont a gimnázium grammatikai osztályaira, mert ekkor ott Bőhm nem tanított, ismerjük az adott tanévekben a humanista osztályok tanítóit is. Bőhm ekkor a líceum tanára volt. A tanulók névsorából egyetelen korábbi adatait ismerjük, Bárdoly Istvánét, aki az 1843/44-es tanévben I. éves humanista volt, bárdoly Stephanus néven jegyezték föl. E tanévben — ha tanulmányait megszakítás nélkül folytatta — éppen II. éves filozófus kellett legyen.

33. Nevük a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1851...-ből, adataik a Cl. Sz. alapján ismert.

34. Nevük a Catalogus venerabilis cleri diocesis Szathmariensis ad annum 1851...-ből, adataik a Cl. Sz. alapján ismert.