nyomtat

megoszt

Székely történeti kistükör 1848-ig
HERMANN GUSZTÁV MIHÁLY
FUTÓ PILLANTÁS A SZÉKELYSÉG TÖRTÉNETÉRE

SZEMELVÉNYES KÖNYVÉSZETI ÚTMUTATÓ AZ 1848 ELŐTTI SZÉKELY TÖRTÉNELEM TANULMÁNYOZÁSÁHOZ

Székelység-történeti bibliográfiát szerkeszteni semmivel sem könnyebb, mint históriát írni. A legtöbb gondot ezesetben is az eredetkérdés okozza: ha megpróbáljuk végikövetni azt a sok mellékvágányt, amelyen e problémakör kutatói elindultak, akár kisebb kötetre való irodalom is összegyűlhet.

A székelyek eredetét vizsgáló, 1876-tól 1991-ig megjelent szak-közleményeket áttekinti Kordé Zoltán (A székelykérdés története. Székelyudvarhely, 1991.), ugyanő sorjázza a vonatkozó jelentősebb középkori írott forrásokat (A középkori székelység. Csíkszereda, 2001. 9-34.). Kordé Zoltán 1991-ben megjelent tanulmánya kézíratának lezárása után több, a témába vágó, figyelemre méltó szakmai újdonságokat tartalmazó írás is napvilágot látott: Benkő Lóránd: Adalékok a székelyek korai történetéhez. Új Erdélyi Múzeum. 1990 (I). 1. sz. 109-122.; Bóna István: A székely - kérdés mai állása egy régész-történész szemszögéből. Korunk. 1991/12. 1529-1536. A Rubicon folyóirat 1992/3. száma igen hasznos kis kollázsban összegzi néhány, a kérdésben avatott kortárs szakember (Bóna István, Benkő Elek, Kordé Zoltán, Kristó Gyula, Fodor István, Benkő Lóránd) sommás véleményét. Az Aetas 1993/3. száma két tanulmánnyal gazdagítja a korai székely történelem bibliográfiáját:  Benkő Elek: A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai. 5-20.; Kordé Zoltán: A székely eredetkérdés az újabb kutatások tükrében. 21-39. Alapvető jelentőségű újabb adalék e témakör vizsgálatához Kristó Gyula könyve (A székelyek eredetéről. Szeged, 1996.)

Az alább felsorolt munkák és forráskiadványok főképpen a végleges letelepedéstől 1848-ig tartó székely történelem megismeréséhez nyújthatnak támpontokat. Azokat az írásokat igyekeztem beválogatni, amelyek nem csupán historiográfiai értékkel bírnak, hanem - esetenként - akár szakmailag túlhaladott részleteik dacára is alkalmasak arra, hogy a tudomány talaján maradva segítsék a székelység-kutatás előrehaladását.

ˇ        A Nemes Székely Nemzetnek jussait világosító némely levelek, többek által Magyar nyelvre fordítva, némelyek pedig eredetileg magyar nyelven. [Marosvásárhely,] 1837.

ˇ        Ákosfalvi Szilágyi Károly: A székely nemesi rendi társadalom. Bp., 1937.

ˇ        Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája. Bp., 1992.

ˇ        Benkő Elek - Demeter István - Székely Attila: Középkori mezőváros a Székelyföldön. Kolozsvár, 1997.

ˇ        Benkő József: Transilvania specialis. Erdély földje és népe. Forditotta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Szabó György. I-II. B.-Kolozsvár, 1999. II. 7-294.

ˇ        Benkő Lóránd: A székely nemzetségnevek történetéhez. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1999.53-67.

ˇ        Benkő Samu: Murokország. Művelődési barangolás szülőföldemen. B., 1972.

ˇ        Benkő Samu - Demény Lajos - Vekov Károly (szerk.): Sékely felkelés. 1595-1596. Előzményei, lefolyása, következményei. B., 1979.

ˇ        Bodor György: A székely nemzetségi szervezet. Csíkszereda, 2003.

ˇ        Bözödi György: Székely bánja. Második kiadás. Bp., 1939.

ˇ        Connert János: A székelyek intézményei a legrégibb időktől az 1562-iki átalakulásig. Kolozsvár, 1901.

ˇ        : A székelyek alkotmányának históriája különösen a XVI. és XVII. században. Székelyudvarhely, 1906.

ˇ        Dávid József (szerk.): Székelyföld írásban és képben. Bp., 1941.

ˇ        Demény Lajos: Székely felkelések a XVI. század második felében. B, 1976.

ˇ        : A székelyek és Mihály vajda. B., 1977.

ˇ        : A székelykérdés rendezése. In: Uő: Bethlen Gábor és kora. B., 1982. 65-94.

ˇ        : A fejedelmi székely politika mérlege. In: A tudomány szolgálatában. Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Bp., 1993. 133-140.

ˇ        : Mítoszok és valóság: a székely nemzettudat történelmi háttere. Magyar Tudomány. 1997/11. 1309-1321.

ˇ        Demény Lajos - Pataki József - Tüdős Kinga (szerk.): Székely Oklevéltár. Új sorozat. I-VI. B.-Bp., 1983-2000.

ˇ        Egyed Ákos: A székely társadalom és katonai szolgálat. In: Uő: A korszerűsödő és hagyományőrző Erdély. Tanulmányok és más írások a XVII-XIX. század történetéből. Csíkszereda, 1997.15-99.

ˇ        Egyed Ákos - Magyari András (válogatta és összeállította): A székelység története a 17-19. században. Csíkszereda, 2001.

ˇ        Endes Miklós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Bp., 1937.

ˇ        Garda Dezső: Székely hadszervezet és faluközösség. Gyergyószentmiklós, 1994.

ˇ        : A gyergyói társadalomszerkezet alakulása a XVII. század végéig. In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv. B.-Cluj, 2001. 209-226. 

ˇ        : A székely közbirtokosság. I-II. Csíkszereda, 2002.

ˇ        Hanuszik Elemér: A székely főnemesek - primorok - aranykönyve. Bp., 1942.

ˇ        Hermann Gusztáv Mihály: Náció és nemzet. Székely rendi nacionalizmus és magyar nemzettudat 1848-ig. Csíkszereda, 2003.

ˇ        Imreh István (bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi): A rendtartó székely falu (Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából).  B., 1973.

ˇ        : Székelyek a múló időben. In: Uő: Erdélyi hétköznapok. B., 197ö. 9-133.

ˇ        : A törvényhozó székely falu. B., 1983.

ˇ        Uő. (bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi): Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve. B., 1994. 

ˇ        Imreh István - Pataki József: Kászonszéki krónika, 1650-1750. B.-Bp., 1992.

ˇ        Izsák József: Székely nemzetkép tegnap és ma. In: Szülőföldünk. A KMDSz székelyudvarhelyi vándorgyűlésének előadásanyaga. (Székelyudvarhely,) 1944. 107-120.

ˇ        Jakab Elek: A székely határőrség felállítása. In: Tanulmányok Erdély XVIII. századbeli jogtörténetéből. Bp., 1878. 1-62.

ˇ        Jakab Elek - Szádeczky Lajos: Udvarhely vármegye története. Bp., 1901.

ˇ        Kádár Zsombor - Pál-Antal Sándor: A székelyföldi erdészet és faipar. Történeti kronológia. Marosvásárhely, 2002.

ˇ        Kilyéni Székely Mihály: A Nemes Székely Nemzet Constitutiói... Pest, 1818.

ˇ        Kordé Zoltán (a szövegeket válogatta, a kísérő tanulmányokat és a jegyzeteket írta): A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről. Csíkszereda, 2001.

ˇ        : Az árpád-kori székely ispánok. In: Historia manet. Volum omagial Demény Lajos Emlékkönyv. B.-Cluj, 2001.199-208.

ˇ        Kölönte Béla: Gyergyó története. A kialakulástól a határőrség szervezéséig. Gyergyószentmiklós, 1910.

ˇ        Lázár Miklós, gróf: Székely ispánok és alispánok a mohácsi vészig. Századok. XIV (1880). 732-750., 796-820.

ˇ        Magyari András: A székelység a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc előestéjén. In: Uő.: Rákóczi és az erdélyi kurucmozgalom. Csíkszereda, 2003. 71-81.

ˇ        Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi s népismei szempontból. I-VI. Pest, 1868-1873.

ˇ        Pál-Antal Sándor: A székelyföldi levéltárak helyzete és a kutatási lehetőségek. In: Források és stratégiák (A II. Összehasonlító Kisebbségtörténeti szimpozium előadásai. Székelyudvarhely 1997. augusztus 21-22.). Csíkszereda, 1999. 411-421.

ˇ        : Székely önkormányzat-történet. Marosvásárhely, 2002.

ˇ        .: A Székelyföld és városai. Történelmi tanulmányok és közlemények. Marosvásárhely, 2003,

ˇ        Pál Judit: Városfejlődés a Székelyföldön. 1750-1914. Csíkszereda, 2003.

ˇ        Pálmay József: Udvarhely vármegye nemes családjai. Székely-Udvarhelyt, 1900.

ˇ        : Háromszék vármegye nemes családjai. Sepsi-Szent-György, 1901.

ˇ        : Marostorda vármegye nemes családjai. Marosvásárhely, 1904.

ˇ        Rugonfalvi Kiss István (szerk.): A nemes székely nemzet képe.     I-III. Debrecen, 1939-1940.

ˇ        Szabó Károly - Szádeczky Lajos - Barabás Samu: Székely Oklevéltár. I-VIII. Kolozsvár-Bp., 1872-1934.

ˇ        Szédeczki Lajos: A székelyek történelmi intézményeiről. In: A Székely kongresszus szervezete, tagjainak névsora, Tárgyalásai és Határozatai. Bp., 1902. 24-47.

ˇ        : A székely határőrség szervezése. 1762-64. Bp. 1908.

ˇ        Uő. (Szádeczky Kardoss Lajos): A székely nemzet története és alkotmánya. Bp., 1927.

ˇ        Teleki  Domokos: A székely határőrség története. Bp., 1877.

ˇ        Vágó Béla: A székely társadalom a madéfalvi veszedelem korában. B., 1957.

ˇ        V. Király István: Társadalmi harcok Csíkszékben a határőrezredek szervezésének korában. Századok. 1992 (126). 3-4 sz. 403-426.

ˇ        Veres Péter: Az identitás jelképei. Aetas. 1993. 3 sz. 163-175.

ˇ        Vofkori Mária: Szerkezeti változások a székely társadalomban. Korunk. 1996/6. 17-30.

ˇ        : A közigazgatási és jogi intézményrendszer és annak fejlődése a székelyeknél. In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 1999. 584-602.

RÖVIDÍTÉSEK:

B - Bucureşti, Bukarest

Bp - Budapest