nyomtat

megoszt

Magunk revíziója
MAKKAI SÁNDOR
Módis László: MAKKAI SÁNDOR

Módis László:

MAKKAI SÁNDOR

MUNKÁINAK BIBLIOGRÁFIÁJA

(Önálló művek és lenyomatok, szépirodalmi művek) 

Önálló művek és lenyomatok

A szabadság vallása. – 1910. október 31-re. – Kolozsvár, 1910. Szerző kiad. – Stief Jenő ny. 8 l.

Bevezetés a személyiség paedagogikájába. – Kolozsvár, 1912. Szerző kiad. – Stief Jenő és tsa ny. VIII. 107 l. – Doktori értekezés. Értekezések a Kolozsvári M. Kir. Ferencz József Tudomány-Egyetem Paedagogiai Szemináriumából 2.

A Bethlen Gábor Kör múltja és jövője. A kolozsvári főiskolai „Bethlen Gábor Kör” tízéves jubileumára. – Kolozsvár, 1913. Gombos Ferenc Lyceum ny. 7 l. Klny. Egyházi Újság 1913. 8. sz.

A nagy személyiségek nevelői jelentősége. – Philosophiai tanulmány. – Budapest, 1913. Hornyánszky ny. 28 l. Klny. Athenaeum 1913.Ua. Kolozsvár, 1913. Stief Jenő és tsa ny. címlappal.V.ö. A Főiskolai Bethlen Gábor Kör előadása. Református Szemle 1913. 6. évf. 8. sz. febr. 21.

Vallásos világkép és életfolytatás. Bőhm Károly filozófiájának indításai egy vallásfilozófiai rendszer kiépítésére. – Besztercebánya, 1913. Madách-Társaság kiad. – Hungária ny. 24 l.Klny. Dr. Bőhm Károly élete és munkássága 3. köt. Besztercebánya, 1913. 3-36. l.

„Hittem, azért szóltam.” (Vallásos elmélkedések) – Kolozsvár, 1913. – Az Egyházi Újság kiad. – Gombos Ferenc ny. Hornyászky biz. Budapest, 88 l. Az Egyházi Újság Könyvtára 1.

Az igazi ifjúság. (Többekkel) – Kolozsvár, 1914. Gombos Ferenc Lyceum ny. 49 l. Az Egyházi Újság Könyvtára 4.

A Biblia. útmutató a Szentírás tanulmányozásához. – Tanító- és tanítónőképző intézetek református növendékei számára. Kézirat gyanánt. – Kolozsvár. 1915. Szerző kiad. – Stief Jenő és tsa ny. 80 l.

Ua. 2. kiad. Középiskolák s különösen tanító- és tanítónőképző intézetek növendékei számára. Átdolgozta Juhász Albert. – Kolozsvár, 1918. „Az Út kiad. – Stief Jenő és tsa ny. 71 l. Az Út Tankönyvei l.

A hit problémája. Vallásfilozófiai tanulmány. 1. rész. A hit világmagyarázó ereje. – Budapest, 1916. Kókai Lajos bizománya. – Stief Jenő és tsa ny. Kolozsvár. 4, 95 l.Theológiai magántanári dolgozat.

Jézus Krisztus jó vitéze. Baráti útmutató a református lelkipásztori pálya előkészületeihez. (Imre Lajos, Révész Imre és Vásárhelyi Józseffel). – Kolozsvár, 1916. Szerzők kiad. – Stief Jenő és tsa ny. 8, 107 l. M.S.: A lelkipásztor és a filozófia. 58-78. l.; A lelkipásztor gyakorlati munkássága. 79-90. l.

A te hited megtart téged. – Kolozsvár 1916. Gombos Ferenc Lyceum ny. 8 l. Az Egyházi Újság Könyvtára 7. (Névtelenül jelent meg.)

A halál kapujában. – Kolozsvár, 1917. Gombos Ferenc Lyceum ny. 8. l. Az Egyházi Újság Könyvtára 9. (Egy lelkipásztor jelzéssel).

Gyermek őfelsége. – Kolozsvár 1917. Gombos Ferenc Lyceum ny. 8. l. Az Egyházi Újság Könyvtára 11. (Egy lelkipásztor jelzéssel.)

A szekták keletkezésének okai. Előadás. – Kolozsvár, 1917. Stief Jenő és tsa ny. 27. l. Klny. Az Út 1917, 3. évf. 3. sz. 68-80. l. és 4-5. sz. 110-122. l.

A halál mystériuma. – Budapest, 1918. Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kiad. – Bíró Miklós ny. 71 l.

A lélek élete és javai. Philosophiai propedeütika. – Cluj-Kolozsvár, 1922. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. – (Stief Jenő ny.?). 2,64 l.

A vallás az emberiség életében. (A vallás történeti képe). – Turda-Torda, 1923. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. – Füssy József ny. 172 l. Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 2.

A vallás lényege és értéke. Vallásfilozófiai előadások. – Turda -Torda, 1923. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiad. – Füssy József ny. 1511. Erdélyi Református Egyházi Könyvtár 3.

„Írd meg, amiket láttál.” – Beszédek, elmélkedések, előadások. – Cluj-Kolozsvár, 1923. Minerva rt. kiad. és ny. 4, 187 l. (Ténylegesen már 1922-ben megjelent).

„Kegyelemből hit által.” A református keresztyén vallás alapvonalai, tartalma és védelme. – Cluj-Kolozsvár, 1923. Az Erdélyi Református Egyházkerület kiadása. – Minerva rt. ny. 72 l.

Ua. – 2.kiadás. – Cluj-Kolozsvár, 1925. 77 l.

„Maradj velem.” A református keresztyén családok imádságos könyve, mely hétköznapokra, bűnbánati hétre és az ünnepekre való rövid elmélkedéseket és imádságokat, valamint alkalmi imákat tartalmaz. – (Imre Lajos és Havassy Sándorral). – Cluj-Kolozsvár, 1923. „Az Út” kiadása. – Minerva rt. ny. (?) 178 l. „Az Út” Könyvtára 4.

Ua. – 2. kiadás. – Cluj-Kolozsvár, 1926.

Ua. – 3. kiadás. – Cluj-Kolozsvár, 1929.

„Zörgessetek és megnyittatik néktek.” Tanulmányok, előadások, beszédek, elmélkedések. A lelkipásztor naplójából. Halottak, akik élnek. Emberek és könyvek. – Cluj-Kolozsvár, 1925. „Az Út” kiad. – Minerva rt. ny. 332 l.

Az erdélyi református egyházi irodalom 1850-től napjainkig. – Cluj-Kolozsvár, 1925. „Az Út” kiad. – Minerva rt. ny. 59 l.

Öntudatos kálvinizmus. A református magyar intelligencia számára. – Budapest, 1925. Soli Deo Gloria kiad. Sylvester ny. Tahitótfalu, 67, 7 l.

Ua. – 2. kiadás. – Cluj-Kolozsvár, 1926. „Az Út” kiadása. – Minerva rt. ny. 78 l.

Aratás. Előadások. – Ecclesia militans. – Beszédek. – Feltámadunk. – Művészet és irodalom. – Lucenec – Losonc, 1926. „Kultúra” könyvkereskedés kiadása. – Losonczi Sándor ny. 240 l.

Püspöki programbeszéde és beköszöntő prédikációja. 1926. június 19-20. – Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. ny. 15 l.

Magyar fa sorsa. – A vádlott Ady költészete. – Budapest, 1927. Soli Deo Gloria kiad. – Sylvester ny. Tahitótfalu, 144 l.

Ua. – Cluj-Kolozsvár, 1927. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Lapkiadó rt. ny. 147, VI. l. Erdélyi Szépmíves Céh 13.

Ua. – Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. 1. kötet 109 - 205. lapjain.

Ua. – Egyedül. – Tanulmányok. – Kolozsvár, (1936). Révai ny. Budapest. Az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás 109-205. lapjain. (Voltakép az előbbi kötet más címlappal ellátott kiadása).

Püspöki jelentése az erdélyi református egyházkerület 1927 augusztus 13. közgyűlésén. – Cluj-Kolozsvár, 1927. Minerva rt. ny. 38 l.

Az elátkozott óriások. Nyolc előadás. – Cluj-Kolozsvár, 1928. Minerva rt. ny. 96 l. V. ö. Az élet kérdezett. 1935.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1928. november 24. közgyűlésén. – Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. ny. 26. l. 
 

Egyedül. Bethlen Gábor lelki arca. – Bethlen Gábor arcképével. – Cluj-Kolozsvár, 1929. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Concordia ny. 117 l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

Ua. – Budapest, (1929). Athenaeum ny. 117 l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 39.

Ua. – Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. 1. kötet. 1-75. l.

Ua. – Egyedül. Tanulmányok. – Kolozsvár, (1935). 1-75. l. (Voltaképpen az előbbinek más címlappal való kiadása.)

A mi utunk. – Elmélkedések, beszédek, előadások, temetési beszédek, cikkek. – Cluj-Kolozsvár, 1929. „Ifjú Erdély kiadása. – Lyceum ny. Turós Lajos. 300 l.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1929. november 23. közgyűlésén. – Cluj-Kolozsvár, 1929. Minerva rt. ny. 25 l.

Magunk revíziója. (Szerző arcképével) – Kolozsvár, 1931. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Concordia ny. 101, VII l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 51.Parancsoló tények. 5-25. l.Imperium lélekben és igazságban. 27-47. l.Az egység ércalapja. 49-62. l.Források a kősziklában. 63-82. l.A kérdező jövendő. 83-98. l.

Ua. – Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. l. kötet 207-256. l.

Ua. – Egyedül. Tanulmányok. – Budapest (1935), 207-256. l. – (Voltaképpen az előbbi kötet más címlappal ellátott kiadása.)

Ua. – Egyedül. Tanulmányok. – Budapest, 1941. SZEFHE kiadás. 207-256 l.

Ism.: Varga Imre-Baráti Szó, Munkács 1931. márc. 1. l.

- - Részlet. Í Uott 1931, 5-6. sz. 6-9. l.

- - = Dreptatea 1931. febr. 7.

- - = Ellenzék 1931. febr. 19.

(-rei) = Ellenzék 1931. márc. 8.

Vita Zsigmond = Ellenzék 1935. okt. 20. 6. l.

Jancsó Béla = Erdélyi Fiatalok 1931. márc. 45-50. l.

- - = Erdélyi Fiatalok 1931 május-június 113-114. l.

Kovács László = Erdélyi Helikon 1931. 4. évf. 173. l.

Kós Károly = Erdélyi Helikon 1931. május 257-259. l.

Sütő Nagy László = Erdélyi Szemle 1931. 16. évf. 3-4. sz. 5-6. l.

Dragomir cikke az Universul-ban. = Juventus - Román lapszemle, Kolozsvár,1931. 4. évf. 57. sz.márc. 10. Kőnyomatos.

Járosi Andor = Kálvinista Világ 1931. márc. 15. 46-47. l.

Pongrácz Kálmán = Magyar Írás 1934. ápr. 2-15. l.

Reményik Sándor = Napkelet 1931. 9. évf. 5. sz. 446-450. l.

Móricz Zsigmond = Nyugat 1931. 24. évf. 1. sz. 567-575. l.

Reményik Sándor = Pásztortűz 1931. 17. évf. 5. sz. 100-102. l.

Reményik Sándor: Önkritika vagy szellemi masochizmus? = Pásztortűz 1933. ápr. 15. 124 -125. l.

Karácsony Sándor = Protestáns Szemle 1931. 40. évf. 4. sz. 312-316. l.

Szenteleky Kornél = Reggeli Újság, SHS 1931 aug. 30. 27. l.

Maksay Albert = Református Család 1931. 3. évf. 7. sz. 69. l.

- - = Református Híradó 1931. május 2. 1-2. l.

Vásárhelyi János = Református Szemle 1931, 24. évf. 8. sz. 113-114. l

Keresztury Dezső = Ungarische Jahrbücher 1931, 11. évf. 341. l.

Dragomir, Silviu = Universul 1931 márc. 11.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1931. nov. 21. közgyűlésén. (két évről). – Cluj-Kolozsvár, 1931. Minerva rt. ny. 51 l.

Erdélyi szemmel. – Kolozsvár, 1932. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Minerva rt. ny. 183. VI l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 70.

Ua. – Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. 2. kötet 1-113. l.

„Nem békességet... Evangélium és humánum. – Az evangélium szociális üzenete. – Evangélium és egyház. – Budapest, 1932. Soli Deo Gloria kiad. - Bethlen ny. 63 l.

Ua. Í Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. 2. kötet 187-222. l.

Harc a szobor ellen. Négy tanulmány. – Kolozsvár, 1933. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Minerva rt. ny. 135. IV l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai 79.

Ua. – Az élet kérdezett. – Budapest, 1935. l. kötet 77-108. l. és 2. köt. 223-254. l.

Ua. – Egyedül. Tanulmányok. – Kolozsvár, 1935. 77-108. l. (Voltaképpen az előbbinek más címlappal való kiadása. [csak az első előadás Széchenyiről])

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1933. nov. 25. közgyűlésén. (két évről). – Cluj-Kolozsvár, 1933. Minerva rt. ny. 50 l.

Evangélium az egyházban. Három előadás. Kiadja az Erdélyi Református Férfiszövetség Sepsiszentgyörgyi tagozata. 1934.

Az élet kérdezett. Tanulmányok. – Budapest, 1935. Révai kiad. és ny. 1. kötet 257 l.; 2. kötet 255 l.

Küzdelem az örökségért. Ünnepi beszéd 1935 október 31-én Budapesten a pesti Vigadóban rendezett reformációi emlékünnepén. – Budapest, 1935. Országos Bethlen Gábor Szövetség kiad. – Fráter és tsa ny. 22 l.

Püspöki jelentés az erdélyi református egyházkerület 1935 november 25. közgyűlésén (két évről). – Turda-Torda, 1935. Füssy ny. 39 l.

Esztétikum és religiózum. – Budapest, (1936). Esztétikai Szemle kiad. – Első Kecskeméti rt. ny. Kecskemét. 16 l. Esztétikai Füzetek 2. sz. Klny. Esztétikai Szemle 1936.

Magyar nevelés, magyar műveltség. – Budapest, 1937. Révai kiad. és ny. 252 l.

Ua. – 2. kiadás. – Budapest, 1939.

Ua. – 3. kiadás. – Budapest, 1941. SZEFHE kiadás.

Európai magyarság. – Debrecen, 1937. Városi ny. 6 l.Klny. Debreceni Szemle 1937.

Tied! – Budapest, 1937. Kálvin-téri Egyházközség kiad. – Sylvester ny. 49-55. l. Rádió-prédikációk 135.

Az egyház missziói munkája. (Az egyház történeti képe, élete, tevékenységei. A pásztori misszió. A gyülekezeti misszió. A külmisszió.) – Budapest, 1938. Révai kiad. és ny. 382 l.

Nemzet és kisebbség. – Budapest, 1939. Egyetemi ny. 19 l. Klny. Protestáns Szemle 1939. Athenaeum 1938. 24. köt. 1-2. füz. 147-165. l. Klny. is.

Tudománnyal és fegyverrel. (Arte et marte.) A nemzetnevelés terve. – Budapest, 1939. Révai kiad. és ny. 192 l.

Ua. – Budapest, 1941. SZEFHE kiadás.

A mi Erdélyünk. (Többen.) – Budapest, 1940. Stádium kiad. és ny. 111 l. 4 tábla. Nemzeti Könyvtár 24-26.Klny. is. – Örök Erdély címmel. – Budapest, 1940. 32 l. Nemzeti Könyvtár 6.

A magyar nő küldetése. – Pápa, 1940. Főiskolai ny. 15 l.

A magyar reformátusság egyházi élete. – Debrecen, 1940. Városi ny. 84. l.Igazság és Élet Füzetei 17. Klny. Igazság és Élet 1940.

Erdély társadalma. – Budapest, 1941. Athenaeum kiad. és ny. 12 l.Klny. az Erdély c. műből.

Das gesellschaftliche Bild Siebeirbürsang. – Budapest, 1941. Athenaeum kiad. és ny. 13 l. Klny. a Sibenbürgen c. műből.

La societa transilvana. – Budapest, 1941. Athenaeum kiad. és ny. 12 l. Klny. a Transilvania c. műből.

Ravasz László igehirdetői útja. – Budapest, 1941. Franklin kiad. és ny. 50 l.Klny. „És lőn világosság...” c. emlékkönyvből.

A Tiszántúli Református Egyházkerület jövője. – Révész Imre előszavával és három térképpel. - Debrecen, 1942. városi ny. 11. 39 l. – mell. Klny. Debreceni Protestáns Lap 1942.

A holnap iskolája és a család. – Czeglédy Sándor: vallásos nevelés a családban c. előadásával. Az „Anyák iskolája” 1943. évi sorozatában elhangzott két előadás. – Debrecen, 1943. városi ny. Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége kiad. 3-15. l.

Döntő napok. Evangélizációs hétre. – Debrecen, 1946. Tiszántúli Református Egyházkerület kiad. – városi ny. 46 l.

A gyülekezeti, missziói, munka mai értelme és feladatai. – Budapest, 1947. Orsz. Ref. Lelkészegyesület kiad. – Bethlen ny. 16 l.

Itt és most. – Budapest, 1946. Országos Református Nőszövetség kiad. – Sylvester ny. 143. l.

Poiménika. A személyes lelkigondozás tana. – Budapest, 1947. Magyar Református Egyház kiad. – Bethlen ny. 15, 510 l. Református Egyházi Könyvtár 23.

Egymás terhét hordozzátok. – Budapest, 1946. Református Egyetemes Konvent kiad. – Sylvester ny. 32 l.

Tájékoztató az Országos Református Missziói Munkaközösségről. – Budapest, 1948. Bethánia ny. 8 l. (Körlevél a gyülekezetekhez.)

Élő gyülekezet. Tanulmányok, előadások a gyülekezeti misszió közösségi szolgálatának köréből. – Budapest, (1949). Ref. Egyetemes Konvent Sajtóosztálya kiad. – Sylvester ny. 151 l. 

Szépirodalmi művek

Számadás. Versek. – Kolozsvár, 1912. Kókai Lajos biz. Budapest, 76 l.Az Eszter padja. Elbeszélés. – Cluj-Kolozsvár, 1924. Az Út kiad. – Minerva rt. ny. 17 l.

Élet fejedelme. Elbeszélések. – Cluj-Kolozsvár, 1924. Az Út kiad. – Minerva rt. ny. 131 l.

Ördögszekér. Erdélyi regény. Illusztrálta Kós Károly. Cluj-Kolozsvár, 1925. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Lapkiadó és Nyomdai rt. 156 l.2. kötet 165-288. l. Erdélyi Szépmíves Céh I. sor 5-6. sz. (Írta 1923-ban. E kiadás korlátolt példányszámban jelent meg, amatőrök számára, könyvkereskedői forgalomba nem került.)

Megszólalnak a kövek. Elbeszélések. – Cluj-Kolozsvár, 1925. Minerva rt. kiad. és ny. 123 l. Pásztortűz Könyvtár 3.

Ua. – 3. kiadás. – Cluj-Kolozsvár, 1927.

Gyöngyvirág. – Énekes mesejáték három felvonásban. Cluj-Kolozsvár, 1927. Az Erdélyi Ref. Egyházkerület Iratterjesztésének kiad. – Minerva rt. ny. 50 l.

Ágnes. – Regény. – Cluj-Kolozsvár, 1928. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. Minerva rt. ny. 141 l. 3 mell. Erdélyi Szépmíves Céh III. sor. 10-11. sz.

Táltoskirály. (Regény) – Budapest, 1934. Genius kiad. – Révai ny. 71 l.

Sárga vihar. Regény. (A tatárjárás.) 1-2. köt. – Budapest, 1934. Genius kiad. – Révai ny. 327+375 l.

Holttenger. (Regény) – Budapest, 1936. Révai kiad. és ny. 405 l.

Magyarok csillaga. (Regény) (I. István király.) – (Budapest, 1937.) Révai kiad. és ny. 344 l.

Élet fejedelme. Regény. Kolozsvár, 1939. Erdélyi Szépmíves Céh kiad. – Révai ny. Budapest. 332 l. Erdélyi Szépmíves Céh kiadványai.

Leszámolás. – Indulás előtt. – Jézus. (Versek.)ÍIstenes énekek. Vallásos versek gyűjteménye. – Nagyvárad, 1939. 18. l.-46. l.-79. l.

Mi Ernyeiek. Regény. – Budapest, 1940. Révai rt. kiad. és ny.1. kötet 362 l.; 2. kötet 367 l.

Szép kísértet. Regény. – (Budapest, 1942.) Révai kiad. és ny. 436 l. – (A Mi Ernyeiek c. regény második része.)

A fejedelem rózsája. Történeti elbeszélések. Szalmás Béla rajzaival. – Utána Szíj Rezső: A világhírű magyar könyvnyomtató. – Budapest, 1943. Stádium ny. 64 l. Nemzeti Könyvtár 108. sz.

Szabad vagy! Regény. 1 - 2. kötet. – Budapest, 1943. Révai rt. kiad. és ny.1. kötet 351 l.; 2. kötet 400 l. (A Mi Ernyeiek c. regény harmadik önálló része.)

A szabadulás útja. Három előadás. – (Enyedi Andor és Ravasz Lászlóval.) – Budapest, 1948. Orsz. Ref. Missz. Munk. K.

A magyar református egyház élete és munkája. – Kézirat gyanánt. – Debrecen, 1951. Házi sokszorosítás. Theológiai Akadémiai jegyzet.

Ekklézissztika. Kézirat gyanánt. – Debrecen, 1951. Debreceni Teológus Gyülekezet soksz.