Adatbank.ro / Tárgyszavak
nyomtat

megoszt

Tárgyszavak

a

agrártársadalom
agrárpolitika
adózás
autonomista törekvések
abszolutizmus
autonómia
asszimiláció
antiszemitizmus
analfabetizmus
ambivalens diskurzus
antropológia
angol
anyanyelv
autnómia
a szerző
ausztriai magyarság
absolutism
adattár
agrárinnováció
agrártörténet
agrárstatisztika
aradi barokk
aradi református egyház

b

birtokviszonyok
bevonulás
bevándorlás
besúgó
bibliográfia
békekötés
birtokososztály
börtönnapló
botanika
ballada
biblioteci maghiare
birtokviszony
biográfia; magyar irodalom
barlangfeliratok
barlangászás története
biográfia
bihari turizmus
borászat
borpincék
borturizmus
borpalackozás
borcímkék

c

centralizáció
cionizmus
civil társadalom
cenzúra
család
csángó
csíksomlyói búcsú
csángók
címer
cigányság
csehszlovákiai magyarság
conviețuirea româno-maghiară în literatură
confesiune
contrarevoluţie
cultură
cigány
cserépművészet
cikkek Bartók Béláról
családnevek

d

dokumentum
decentralizáció
demográfia
délvidéki magyarok
diktatúra
dualizmus
demokrácia
democraţie
destrămarea feudalismului
drepturile fundamentale ale omului
drepturi colective
demográfiai adatok
demográfiai viszonyok

e

etnikai konfliktusok
erdélyi városok
erdélyi románok
elkobzás
eredetkérdés
egyházi viszonyok
erdélyi magyar közélet
erdélyi szászok autonómiája
erdélyi magyar
elemzés
erdélyi magyarság
elit
etnikum
etnopolitika
etnokulturális konfliktus
esélyegyenlőség
európai politika
egyesületek
egyletek
emlékezet
etnikai faktor
erdélyi elit
egyház
ellenállás
ellenzék
esszékötet
emlékezés
emlékíró
eszmetörténet
egyháztörténet
emlékirat
emlékírók
erdélyi művelődéstörténet
erdélyi fejedelemség
elbeszélés
erdélyi magyar irodalom
egészségügy
erdélyi szászok
etnicitate
educație
epoca dualismului
esztétika
erdőipar
emlékirodalom
erdélyi magyarok
emlékirat; magyar irodalom
elitképződés
elit tagolódása
emlékhelyek
egészségügyi oktatás
egyháztörténeti
egyházi élet
energetika
emlékállítás
emléktáblák
emléművek
egyházi hangszerek
egyházi heraldika

f

felvilágosult abszolutizmus
földelosztás
felsőoktatás
felvilágosodás
fejedelemség
filozófia
felekezeti kisebbség
faj
falutörténet
falu
forradalom
források
folklór
folklorizmus
feudalism
falumonográfia
folklorisztika
fejlesztés
faipar
fejlesztési terv
folklórgyűjtés
felekezeti tanítók járandóságai
falusi gazdálkodás
fürdőélet
folklórkutatás
földreform
földbirtokreform
fazekasság
fehér népi kerámia
fémipar
fafeldolgozó ipar

g

gyulafehérvári nemzetgyűlés
gazdasági fellendülés
gazdaság
gazdálkodás
gyermekkönyv
gazdaságtörténet
gótika
gyerek
gyász
gubernátor
gospodărie seniorială
gazdasági fejlődés
gazdatársadalom
gyógyvizek

h

hiedelmek
hagyomány
hadviselés
határon túli magyarok
hatalom
határ
holokauszt
hitközség
hit
hermeneutika
hadifogság
harang
helytörténet
honfoglalás
helynévtörténet
helyzetfelmérés
helyzetelemzés
helytörténet; Székelyföld; Gyergyói-medence; Gyergyóremete; Gyergyószék; gazdasági élet a gyegyói-medencében; székelyek
helytörténetírás
helynevek
helységnévszótár
helytörténet; temetkezési szokások; sírjelek; sírkövek; Nagyvárad; sírfelirat
honismeret
helytörténet; Biharpüspöki; helytörténeti monográfia; egyháztörténet; iskolatörténet; népi építkezés
helytörténet; Bihar megye; emléktáblák; emlékművek; Nagyvárad; Érmellék; Nagyszalonta; Székelyhíd; Élesd
helytörténeti kutatás
hajdúk
hajdúváros

i

integráció
ideológia
intézmény
identitás
izraelita
izraelita hitközség
információáramlás
információkorlátozás
iparosodás
intézményesülés
intézményrendszer
iskola
interetnikus
irodalomtörténet
istorie
irodalom
irodalomkritika
intézménytörténet
ifjúságszociológia
istoria culturii
iluminismul în Transilvania
istoria cărții
interetnikus viszonyok
igásmunka
ipar
ipari fejlesztés
idegenforgalmi értékek
infrastruktúra kialakítása
iskolatörténet
intézményes mozizás
ipartörténet

j

jóslás
jegyzőkönyv
jog
jászkun autonómia
jogelmélet
jobbágyfelszabadítás
jelszótár
jogtörténet
jogi adattár
jeles napok
jelenkortörténet

k

kisebbségvédelem
kisebbségi jogok
közigazgatás
kollektivizálás
központosítás
kisparaszti gazdaság
krónika
kiutasítás
kolozsvári autonomista csoport
kisebbség
kapcsolat
kisebbségi jog
kivándorlás
kutatás
kiközösítés
kronológia
kettős állampolgárság
királyság
kisebbségpolitika
kollektív gazdaság
kulák névjegyzék
kommunizmus
kolletktivizálás
kizárás
kultúra
közösségi érdek
kormánypolitika
kormány
kormányzati szerepvállalás
kormánybalépés
közvéleménykutatás
kisebbségi törvény
kisebbségi törvénytervezet
kormánykoalíció
kisantant
kisebbségi jogvédelem
korrupció
kisebbségi civil társadalom
közélet
kulturális modell
kisebbségi kérdés
kisiparos
képeskönyv
képzőművészet
katolikus
kisebbségtörténet
kastély
középkor
kézikönyv
kisebbségjogi elemzés
kódex
kapcsolattörténet
kisebbségi irodalom
kárpátaljai magyar irodalom
kulturális antropológia
kulturális örökség
kulturális örökségvédelem
kulturális intézmények
községi tanítók járandóságai
két világháború közötti időszak
kisebbségi lét
kiadása; Erdély / 1920 előtt;
kisebbségi elit
kommunizmus Romániában
középiskolai oktatás
kisebbségi kultúra
közlekedés-történet
közigazgatás története
közművelődés
kereskedelem
könnyűipar
közlekedés
kézművesség
kurucok

l

liberális elméletek
láger
legitimitás
latin
literatură maghiară
limbă maternă
legea minorităților naționale

m

magyar-román kapcsolat
magyar-szlovák kapcsolat
modernizáció
magyar etnikum
második bécsi döntés
magyar párt
magyarságpolitika
magyar történelem
magyarság
migráció
magyar kisebbség
migrációs potenciál
meghurcoltatás
megtelepedés
magyar igazolvány
magyarországi kisebbségek
magánjavak
magyar felsőoktatás
megvalósíthatósági terv
magyar-zsidó
magánérdek
magyar-magyar reláció
magyar
magyar kisebbségi társadalmi nyilvánosság
média
magánszféra
magyar-román
magyar-cigány
monográfia
mişcări naționale
művelődéstörténet
megye
mezőgazdaság
művészettörténet
műemlékvédelem
műemlék
művészet
magyar—román kapcsolattörténet
moldvai magyarok
magyar külpolitika
minorități naționale
magyarországi szlovákok
moldvai csángók
magyar őstörténet
mezőgazdasági gépfelszerelés
mozgalmiság
munkásmozgalom
madéfalvi veszedelem; Erdély története; Székelyföld; Felcsík; határőrvidék; határőrség felállítása; székely határőrség; történelmi források; történelmi dokumentumok; 1764
magyarságkutatás
magyarok
művelődés
mozitörténet
műemlékkataszter
műemlékleírás
műemlék orgona
margittai vásár
margittai zsidóság
mezőváros

n

nemzetiségpolitika
nemzeti kisebbség
nemzetőrség
nacionalizmus
nemzet
nemzettudat
népesedési folyamatok
népszámlálás
nemzeti kisebbségek
nemzetfogalom
népirtás
nemzeti kisebbségek jogai
nemzetközi érdek
nemzeti jogok
nyelvi jogok
neológ
nemzetszocializmus
népművelés
nyilvánosság
nép
nemzetiség
nemzetiségi kérdés
nemzetiségi politika
nemzetpolitika
nyelvészet
népesedés
națiune
naționalitate
nyelvtörténet
népi gyógyászat
néprajz
népművészet
napló
numizmatika
naplók
népszokás
néphagyomány
népi kultúra
népi gazdálkodás
népiségtörténet
nemzetiségtörténet
népességtörténet
népzene
népviselet
néphagyományok
nemzetiségi mozgalmak
naţionalitate
népismereti dolgozatok
nemsetiség
népköltészet
néprajzkutatás
né́prajzkutatás
néprajzkutatás moldvai magyarok
néprajzkutatás Erdély
néprajzi bibliográfia
nemzeti mozgalmak
nem állami elemi népiskolák jogviszonya
népszokások
nagybányai festőiskola; Incze János; erdélyi magyar festők; erdélyi magyar képzőművészet; 20. századi képzőművészet
napló; Románia; nők a hagyományos társadalomban
nagykárolyi református templom
népmozgás
népesedési viszonyok
népi kerámia
nagyváradi evangélikus egyházközség

o

oktatás
ortodox zsidó
olvasóközönség
oktatástörténet
oklevél
oklevéltár
orvoslás
orvostörténet
okatástörténet
orgonatörténet
orgona ismertetés

p

politológia
polgárság
parasztbirtok
pénzintézetek
publicisztika
pártok
partikularizmus
populizmus
politikai identitás
politika
parlament
protokollum
politikai élet
polgári jogok
polgárosodás
politikai elítéltek
politikatörténet
protestantizmus
próza
pénztörténet
pecsét
pedagógia
politikai elemzés
perioada socialismului
politikai ellenállás Erdély (1920 előtt) 16. század székelyek politikatörténet társadalomtörténet
politikusok életrajza
parasztság

q


r

roma
romániai magyarság
rendi társadalom
restaurációs törekvések
rendi identitás
revízió
romániai politikai élet
rendszerváltás
romániai magyar sajtó
régió
rítus
rehabilitálás
román felsőoktatás
rejtett stratégia
romániai elnökválasztás
román kormány
rabbi
román
rovásírás
revíziós kísérletek
romániai magyar
regény
reformkor
reneszánsz
régészet
román—magyar kapcsolatok
reformáció
rutén
ruszin
román—magyar viszony
romák
romániai magyar irodalom
revoluţie
református egyház
romá́niai magyar néprajzkutatás
romániai magyar néprajzkutatás
romániai magyar kisebbség
romániai magyar elit
regionális elit
román politikai élet
romániai magyarság története 1945–1948
révi sziklaszoros
révi cseppkőbarlang

s

székely
székelység története
székely történelem
székelyek eredete
székely székek
szokásjog
szórványmagyarok
státustörvény
sajtónyilvánosság
sajtó
statisztika
székely számazás
székely autonómia
szlovákiai magyarok
szocialista modernizáció
szombatosok
stratégia
sajtójelentés
szabadkőművesség
szász
szovjet katonai közigazgatás
szegénység
szocializmus
szamizdat
szövetkezet
szépirodalom
szociográfia
székely oklevéltár
szöveggyűjtemény
szótár
szlovákiai magyar irodalom
székelység
szimbólumok
szociálpszichológia
secuime
survey kutatás
sajtótörténet
szórványkérdés
szlovákiai magyarság
szórvány
szlovák nemzeti mozgalom
szakszervezetiség
sportélet Székelyföldön
székelyek eredete; Csíkszék; Aranyosszék; Háromszék; székely székek; székelyek fejedelemség korában; székelyek a Habsburg Birodalomban; híres székelyek
székelység; székely jog; székely társadalomszervezet; bíráskodás a székelyeknél; székelyek története; székely alkotmány; székely magánjog; szekely magánjogi intézmények
székely intézményrendszer; székelyek története; székelység; jogrendszer a székelyeknél; tulajdonjog; örökösödési jog; ökörsütés joga; hadszolgálati kötelezettségek
székely felkelések; XVI. század; Erdély története; Báthory Zsigmond; székely kiváltságok
székely közigazgatás; Székelyföld; gazdasági helyzet; gazdaságpolitika; 
székely jogtörténet; falutörvények; székely falu belső rendje; 1580-as évektől 1840-es évekig; jogi dokumentumok; jogforrások; helyi államigazgatási szervek ügyvitele és eljárása; helyi önkormányzatok ügyvitele és eljárása; székelyek;
székely eredetkérdés; székelyek eredete; székelység története; Németh Gyula
székelység története; Székelyföld őskora; székelyek eredete; székely intézményrendszer; székelyek kötelességei; székely társadalomszervezés
székelység története; székely társadalomszervezés; székely székek; Aranyosszék; Háromszék; Csíkszék; Udvarhelyszék; Marosszék; egyházi élet a Székelyföldön; székely kulturális élet; népi kultúra
székely életrajzi lexikon; híres székelyek; híres kitelepedett székelyek; székely nemesek
szövetkezeti kérdés
szabadságharc
szabadságharc személyiségei
szabadságharc emlékművek
szövetkezeti élet
sírkő
szolgáltatások
szecesszió
szőlőtermesztés
szőlőrekonstrukció

t

történelem
történetírás
társadalom
termelőszövetkezet
történeti források
társadalmi berendezkedés
tisztségviselés
történet
támogatáspolitika
törvény
tudomány
tanulmány
többségi nemzet
termelőeszköz
transzszilvanizmus
tisztújítás
tanár
társadalmi elit
társadalmi rétegződés
társadalmi élet
tömeg
társadalmi előítéletek
társadalmi helyzetkép
tulajdon
társadalomtudomány
történeti alapművek
település
török
transzilvanizmus
templom
tájszólás
társadalomtörténet
temetés
történati alapművek
traduceri literare
társadalomtudományi folyóirat
történeti demográfia
történelmi regény
turizmus
turizmus fejlesztése
történeti áttekintés
templomok állapota
társadalmi nyilvánosság
turisztikai látványosságok
táncmozgalom
templomtörténet
településtörténet
temetkezési szokások
temető
történeti monográfia
turizmustörténet
temetőtörténet; sírjelek; Érmihályfalva; helytörténet; sírfeliratok; csónak alakú fejfák; fejfafaragás

u

urbanizáció
univerzalizmus
ukrán

v

vagyonfelosztás
vállalat
válsághelyzet
vegyes házasság
választás
városfejlődés
vendégmunkás
vallás
vers
vajdasági magyar irodalom
vármegye
vajdasági magyarság
versenyképesség
városismertető
vajdasági temetők
visszaemlékezés
váradi püspökség
városfejlesztés
várostörténet
városismertetés
vegyipar
váradi vár
várasfenesi bélavár
városmonográfia
villamosközlekedés
vallásszabadság

z

zsidó
zsidó színház
zsidó identitás
zsidó sajtó
zsidó politikai élet
zsidó állam
zsidó tanárok
zsidó kisebbség
zsidó intézmény
zsidó író
zsidókérdés
zsidó oktatás
zsidó-keresztény házasság
zászlók
zenetudomány
zenei élet