nyomtat

megoszt

Magyar vagyon román kézen (Dokumentumok a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek második világháború utáni helyzetéről és a magyar-román vagyonjogi vitáról)
VINCZE GÁBOR

TARTALOMElőszó

5

Magyar vagyon román kézen:

A második világháború utáni magyar-román vagyonjogi vita, különös tekintettel a romániai magyar vállalatok, pénzintézetek kérdésére

11


Dokumentumok:

97

1. Ion Antonescu 498 sz törvényrendelete azon államok alattvalói vagyonának rendezéséről, akikkel Románia hadiállapotban van

99

2. A Nemzetgazdasági Minisztérium 443 sz törvényrendelete a Romániával hadi állapotban lévő államok alattvalói javainak helyzetéről

103

3. Az egyes részvénytársaságok ideiglenes kezeléséről szóló 478 sz törvény

104

4. Az ellenséges vagyonok kezelését elrendelő korábbi jogszabályok kiegészítéséről szóló 644 sz törvény

108

5. Soltész Pálnak az MKP bukaresti kiküldöttjének levele a hazai pártvezetéshez

111

6. Az Ellenséges Javakat Kezelő és Felügyelő Pénztár felállításáról szóló törvény

115

7. A CASBI-törvény 5822 számú végrehajtási utasítása

123

8. Sajtóhír a CASBI működését ellenőrző bizottság kolozsvári tevékenységéről

135

9. Hirsch Dezső gazdasági megbízott följegyzése a romániai magyar iparvállalatok kérdéséről46

138

10. A budapesti külügyminisztérium szóbeli jegyzék-tervezete a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz

140

11. Lucreţiu Pătrăscanu igazságügyminiszter 104005/1945 sz rendelete

141

12. Iklódi Dezső gazdasági megbízott feljegyzése a CASBI-kérdésről

142

13. Keresztes Zoltán követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Romániában zárolt magyar vagyonok helyzetéről

148

14. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az MNSZ beadványáról

151

15. Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök levele Nagy Ferenc miniszterelnökhöz a CASBI-ügyben

157

16.Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a CASBI-felügyelet alá vont magyar javak helyzetéről

158

17. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése a CASBI-val kapcsolatos erdélyi magyar sérelmekről

164

18. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára az MNSZ gazdasági terveiről

167

19. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének újabb jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a CASBI-rendelettel kapcsolatban

170

20. Nékám Sándornak, a Magyar Politikai Misszió vezetőjének jelentése Gyöngyösi János külügyminiszter számára a 826 sz CASBI-törvényről

172

21. A romániai SZEB vezetője, Ivan Z Szuszajkov tábornok átirata Groza miniszterelnökhöz, és a magyar diplomáciai képviselet ezzel kapcsolatos jelentései

192

22. Gyöngyössy István követségi tanácsos jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az újabb CASBI-törvénytervezetről

196

23. Petru Groza miniszterelnök nyilatkozata Gömöri Endre budapesti újságírónak

200

24. Nékám Sándornak, a magyar politikai misszió vezetőjének jelentése a CASBI-kérdéssel kapcsolatos megbeszéléséről

202

25. A 998 számú CASBI-törvényrendelet

208

26. Iklódi Dezső követségi tanácsos újabb jelentése CASBI-ügyben

210

27. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek az S Oeriu államtitkárnál CASBI-ügyben tartott értekezletről

213

28. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Transylvania Bank ügyéről

217

29. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Nagy Ferenc miniszterelnöknek az Erdélyi Bank ügyéről

221

30. Sajtóhír a CASBI-gondnokság alá vont magánjavak visszaadásának megkezdéséről

225

31. Összefoglaló az MNSZ képviselői és a CASBI-vezetőség jelenlétében a Groza miniszterelnöknél megtartott értekezletről

228

32. Takácsy Miklós külügyminisztériumi segédtitkár feljegyzése a CASBI-tárgyalásokhoz

233

33. Fáy-Halász Gedeon követségi titkár jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a Dreher-Haggenmacher Sörgyár esetéről

235

34. A GYOSZ főtitkára, Végh Jenő átirata Bolgár Eleknek, a budapesti tárgyalódelegáció vezetőjének a magyar vállalatokat ért sérelmes román eljárások ügyében

239

35. A CASBI-igazgatás alatt álló magyar javak kérdésének rendezéséről szóló magyar-román diplomáciai jegyzőkönyv

250

36. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentése Gyöngyösi János külügyminiszternek a volt ONCSA-vagyon helyzetéről

259

37. Torday Lajosnak, a Magyar Nemzeti Bank szakértőjének feljegyzése az 1946 május 16-i diplomáciai jegyzőkönyvvel kapcsolatban

267

38. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Mihályfi Ernő megbízott külügyminiszternek az A Joja vezértitkárral történt megbeszélésről

279

39. Ismeretlen személy feljegyzése az Erdélyi Bank ügyéről

281

40. Takácsy Miklós külügyminisztériumi segédtitkár átirata Gyöngyössy István bukaresti ügyvivőnek a Hungária Rt esetéről

283

41. A 333 sz CASBI-törvény az 1946/826 és 1946/998 sz törvény kiegészítéséről és módosításáról

288

42. A Magyar Általános Hitelbank vezetőinek Nyárádi Miklós pénzügyminiszterhez intézett bedványa a romániai érdekeltségeik helyzete ügyében

294

43. Hernád István pénzügyminisztériumi osztályvezető átirata Molnár Erik külügyminiszternek a 333 sz CASBI-törvénnyel kapcsolatban

297

44. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentései Molnár Erik külügyminiszternek a magyar érdekeltségű pénzintézetek és iparvállalatok helyzetéről

303

45. Gyöngyössy István bukaresti ügyvivő jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a drasztikus romániai pénzügyi intézkedésekről

321

46. A Pénzintézeti Központ feljegyzései az államosított magyarországi bankok romániai érdekeltségeiről

325

47. Ideiglenes megállapodás és aktajegyzet a romániai magyar bankok helyzetének rendezéséről

341

48. Iklódi Dezső követségi tanácsos jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai államosításokról

345

49. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a romániai iparvállalatok államosításáról

348

50. A külügyminisztérium politikai osztálya feljegyzése a magyar-román államközi kapcsolatokban meglévő függő kérdésekről

351

51. Széll Jenő bukaresti követ jelentése Molnár Erik külügyminiszternek a V Luca pénzügyminiszterrel folytatott megbeszéléséről

355

52. Aktajegyzet és Tauszk György feljegyzései a romániai magyar pénzintézetek kérdéséről folytatott tárgyalásokról

357

53. Antos István pénzügyminisztériumi államtitkár feljegyzése a CASBI-kérdésről

364

54. A Magyarország és Románia közt megkötött CASBI-egyezmény, valamint a IV sz magyar-román vegyes szakbizottság jegyzőkönyve

365

55. Széll Jenő követ jelentései Rajk László külügyminiszternek a CASBI-egyezmény kérdéséről

376

56. Czitrom László jelentése a Magyar Általános Hitelbank brassói fiókjának helyzetéről

381

57. Széll Jenő követ jelentése a CASBI-egyezmény végrehajtásáról

384

58. Széll Jenő követ újabb jelentése a CASBI-egyezmény végrehajtásáról és Iklódi Dezső ehhez fűzött kiegészítése

386

59. Csapó Imrének, a Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Osztálya vezetőjének feljegyzése a magyar-román függő pénzügyi kérdésekről

392

60. Kálló Iván követ jelentése az ingatlanok államosításáról zóló törvény végrehajtásáról

396

61. A Pénzintézeti Központ beadványai  Pénzügyminisztériumhoz a felszámolás alatt lévő omániai magyar pénzintézetek problémáiról

399

62. A Külügyminisztérium Gazdaságpolitikai Főosztálya feljegyzései a felszámolás alatt lévő romániai magyar bankok ügyéről

412

63. Fekete János pénzügyminisztériumi osztályvezető átirata Kállai Gyula külügyminiszternek a felszámolás alatt lévő romániai magyar bankokról

414

64. Baczoni Jenő pénzügyminisztériumi főosztályvezető-helyettes átirata Kállai Gyula külügyminiszternek a felszámolás alatt álló romániai magyar bankok ügyében

419

65. A pénzügyminisztérium feljegyzése a magyar természetes és jogi személyek tulajdonát képező, Romániában lévő javakról, jogokról és érdekeltségekről

428

66. A román-magyar pénzügyi tárgyalások előkészítésével kapcsolatos feljegyzések, kimutatások

437

67. A magyar tárgyaló delegáció által benyújtott, a két ország között függőben lévő egyes pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában készített egyezménytervezet

448

68. Prieszol József közlekedésügyi miniszterhelyettes átirata Olt Károly pénzügyminiszternek a magyar-román pénzügyi tárgyalások előkészítése tárgyában

453

69. A 2 számú magyar-román pénzügyi albizottság ülésének jegyzőkönyve

457

70. A 1 számú magyar-román pénzügyi albizottság ülésének jegyzőkönyve

459

71. A magyar-román pénzügyi delegáció III plenáris ülésének jegyzőkönyve

462

72. Antos István pénzügyminiszterhelyettes jelentése a Magyarország és Románia között függőben lévő egyes pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezéséről folytatott tárgyalásokról

475

73. A Külügyminisztérium Politikai Főosztálya feljegyzése az újabb magyar egyezménytervezettel kapcsolatban, valamint a tervezet szövege

480

74. A magyar-román pénzügyi tárgyalások főbizottsági ülésének jegyzőkönyve

485

75. Egyezmény a Magyar Népköztársaság és a Román Népköztársaság között függőben lévő egyes pénzügyi és gazdasági kérdések végleges rendezése tárgyában

488

76. Antos István Jelentése a magyar-román függő pénzügyi és gazdasági kérdések rendezéséről

491

Mellékletek

493

Kimutatás a Pénzügyminisztériumnak bejelentett romániai magyar vállalatokról, érdekeltségekről

495

A Pénzügyminisztérium kimutatása a magyarországi vállalatok bejelentett romániai érdekeltségeiről

502

Rövidítések jegyzéke

519