nyomtat

megoszt

Sánta farsang
MARKOVITS RODION

 

SÁNTA FARSANG

ELŐHANG

 

Bádogfedeles háza nem volt másnak a faluban, csak nekünk. Magazinunk is volt, kétemeletes. Bádogfedeles házunk előtt pedig egy sor derék fűzfa és egy sor kevély nyárfa őrködött nyílegyenes vonalban. Mikor a hétesztendős nagy táborozásból és bolyongásból hazatértem, a piros bádogfedelet meg a magazin zsindelytetőjét csókoltam szívemre már a határban. Ők simultak szemem elé először. Nekem akkor úgy tűnt, mintha kandi vágygyal erőlködnének a falusi tetők és dombok felé, mintha lábujjhegyre ágaskodnának, hogy mihamarabb lássanak és integessenek.

De aztán többi családommal is hasonló mámorral ölelkeztünk: apámmal, feleségemmel, fiammal, öreg nőcselédünkkel. Anyámnak már csak fekete gránitkövét becézhettem a kertünk végében, hol a régi kisfiú mellett pihent.

„Elfáradt várni gyermekeit a háborúból” – ez volt aranybetűkkel a kőre írva.

Illett felkeresni minden rokonomat a hétévi csavargás után.

Meglátogattam a konyhakertet, kezeltem a köszmétebokrokkal, ittam egy kortyot a rózsabokrok illatából, arcomhoz szorítottam a labdarózsa fehér, pufók képét, időztem néhány pillanatig a virágoskertben is. (Sosem voltunk jóban, de most nem mutattam.) A régi borsajtó elárvult gerendájára is vetettem egy pajtási pillantást. Barátságosan oldalba rúgtam a nagy keserűlapukat. Üdvözöltük egymást a kutyákkal. A két kiöregedett mutatott be az ifjabb nemzedéknek. Meghatott viszontlátásom volt a málégóréval. A csűr mindkét kapuját tárta felém, benn kopottan várt a megöregedett vízipuska.

Rám ismertek a bútorok, fél térdre ereszkedett előttem a legöregebb fotel. A piros bársonyalbum a vizitszoba asztalán elköltözött és még élő rokonságom arcára vigyázott távollétemben.

Ez volt a viszontlátás hét év után bádogfedeles házunkkal, kétemeletes magazinunkkal, udvarunkkal, apámmal, feleségemmel, fiammal. Még nem volt evvel a találkozásoknak vége: jöttek a régi ízek, ebéden, vacsorán az ínyemre telepedtek. Kenyéríz, sóíz, levesíz – jöttek a régi erővel és boldogsággal és rokoni illattal. Tányérok színe és íze és cserépkorsó vizének íze. És kezemen is a kút vizének hűs íze és feledhetetlen csillogása, örömének cseppjei.

Ráismertem a murok- és petrezselyembokrokra, a fákon hintázó szilvákra és a szúnyogokra, holott valószínűen már csak dédunokái voltak azoknak, kiktől elbúcsúztam. A burgonyabokrok feszengve vártak, vajon fogadom-e őket úgy, mintha a régiek volnának. De ráismertem a régi, keskeny fűzfalevelekre is, a félénken kalimpáló nyárfalevelekre is. Az emberekre is ráismertem, a gyerekekre is, az asszonyokra is, a felhőkre is az égen, a falu fölött. A bajuszok kifehéredtek némely ajkak fölött, némely szemek mélyebben ültek; nagyobb változás csak a hegyek kupoláján volt, egyik-másik megkopaszodott a hét esztendő alatt.

Mert hegyek alatt terült a mi udvarunk és bádogfedeles házunk. Tornácunkról – kőlépcsői voltak, és cementből volt a padlója – látszott az egész falu. A zsindelyes községháza, meg a zsindelyes papi ház, meg még egy zsindelyes ház: a kántoré. Az a másik zsindelyes, ami oda látszott, nem volt ház, csak a Bonáék istállója. Kihívó kacérságból volt zsindelyes, nem vette komolyan senki. Látszottak a többi házak is a faluban, mert a mi házunk a völgyben volt, a többi pedig mind a dombokon. És aztán ezek magas tetejű házak voltak ám, büszke, hórihorgas, zsúpszalma fedéllel. A tornácról mindent látni lehetett. A Bonák kúriáját, a Kokók udvarát, a Nyegránok tanyáját, a Handrók portáját, a Lupuk szegénységét, az Indrikucék árvaságát, a Nyikoricsok kerítését, a Csomnyéék egészen új menedékét.

Itt ültünk a gyönyörű cementtornácon feleségemmel, vártuk az estét. Mikor a ház előtt a patakban megelevenednek a kövek és beszélgetni kezdenek. Mikor a távoli hárserdőkből idegördülnek bársony hintóikon a dús illatok. Mikor megérkezik a tölgyerdőből is a könnyű szél.

– Hét esztendő – mondtam –, és ugyanazokat a gumókat huzigálják ki a burgonyabokrok alól, ugyanazok a labdarózsák fehérlenek. Legfeljebb egy háznak van másképp felcsapva a szalmakalapja, legfeljebb egy kis új kerítés. Bokor támadt, ahol oltvány volt, néhány bajusz fehéredett, néhány szemnek árka lett, mélyebb, eltűnt valaki, és kő maradt a helyén, fájdalmas kő. De levelek, bokrok, utak, pázsit, emberek és ezek az apró kurjantások az éjszakában és ízek, illatok, fények, hangok, mint régen....

– Mint régen minden, már elült a vihar, kisimultak és fényesek a levelek és a lelkek – mondta a feleségem.

– Itt nem ropogott a puska, itt nem szántott a gránát, itt nem korbácsolt a vihar...

– Itt a lelkekben szántott a vihar, a szívekben gyűrűzött a romlás, most elhalt a zaj, és elült a lelkek borzongása...

... Hét éve annak, hogy egy téli reggelen megérkeztem a faluba, szülőfalumba és bádogfedeles házunkba feleségemmel és fiammal. Nekem akkor el kellett mennem, és nem tudtam, hova, nem tudtam, mennyi időre. Idehoztam őket a vihar idejére. A hegyek aljában alvó kis faluba.

– Itt vártok szépen, míg haza nem jövök. Nekem most el kell mennem, nem lehet tudni, hova, nem lehet tudni, milyen messzire. Szépen ültök. Itt Bonák és Kokók és Nyikoricsok laknak, csendes emberek, velük lesztek és az öreg szülőkkel. Meg a Túrral, meg a Kopasz-heggyel. Meg a szilvafákkal, meg a kedves patakkal. Nem kell félni. Mikorára a hegyek közé ér, mindenféle viharnak elmúlik a mérge, a tetőkön megtörik minden erőszak. A lárma csak tompán és siketen suhan, mire ideér...

A nagy világban országok omlottak, határok dőltek, városok égtek, de itt hét év után is a régi napraforgó tányérából hull őszidőn az ízes olajmag...

Itt a lelkek doboltak és lángoltak. Kócos szűrök alatt és szakadt vászoningek alatt feszültek a szívek. A falu egyik végéről a másikra vajákos asszony vitte dülöngélve és suttogva a hírt, nem vágtatott dübörgő gépek végtelen papírján, nem villámlott fénylő betűkkel a házak tetején... De itt is gyűrűzött, itt is örvénylett, itt is túlcsordult a háború habja... Most ünnep van, termő nyár boldog ünnepe, nyugalma, szelídsége, megbékéltsége. Ami elmúlt, már nem látszik a zsenge leveleken meg a házak zsúpfedelén, piros a bazsarózsa, mint régen, ismét könynyű léptekkel halad asszony, leány a szerszámhordó ember után.

A dombokról könnyű kis hintókon már érkezett a hársfák édes lehelete, hangoskodtak a kövek az ezüst patakban, a nap a Kopasz-hegy mögé húzódott, és vonultak a kutyák a kapuk felé, de hét éve nem látott feleségem elfehérült arccal sápadt vissza a hét esztendőre, ami itt volt a hársfák illatában, a patak ezüst hangjában, vidám zöld málék és görnyedt szilvafák alatt, félrecsapott tetők alatt, alvég és felvég vidékén, sásparton, kalákák vigalmában, hegedűszó és tiloló hangja mellett, villogó kés és derűs olajos lepény árnyékában...

Aznap és másnap, nappal és éjjel mondta és hárfázta a múltat, az asszonyok dolgát és a falu dolgát, mikor elfeledten és szívszakadva bolyongtak a falu árnyai...

Csak aki meghalatta indulatait és aki megdermesztette szívét, csak az tudott átúszni a békepartra, csak aki sem fülének, sem szemének nem adott pihenőt, aki örökös vigyázzban meredt a távoli katonára, csak az bírta az őrállást... A mi házunk, erős, bádogfedeles várunk itt van a falu mélyén, a falu völgyében. Ha megárad a patak, erre ömlik a vize, hivatalos kocsi erre vágtat, cseresznyés ekhós szekér erre zörög, ide gyűl a hír, a hang, itt pihen a koldus is a kőlépcsőn a szomszéd falubeli tudnivalókkal... Ami történt, annak foszlánya ide lengett, annak hangja itt muzsikált...

Fülem beitta, szemem meglátta, és ujjaim most viszszakopogják mindazt, amit hét éve nem látott feleségem nekem a faluról mondott.

Ezért, jó emberek, amit mondok, nem az én szavam, amit mutatok, azt nem én láttam. Legfeljebb az ámulat az enyém, mellyel bámészkodom...

Befogadom mind a lehajtott fejű magzatait, bűnbánó és megszenvedett gyermekeit a sorsnak.

Főként az asszonyokat, a vihar oltalom nélküli védtelenjeit, kik hol elestek, hol megmaradtak, de mindenképpen messziről érkeztek vissza, akik megérkeztek...

 

1

 

Iszonyú szerszám a dob, rémítő hangja van. Semmi teremtett állat hangja nem hasonlít ahhoz, mikor a kifeszített bőrön pereg a két verő. A szekérzörgés hangja szapora és vidám, a szőlőkben a madárijesztő dongán zengve koppan a kalapács, a toronyban a kereplő áhítatot gerjeszt húsvét előtt. A tilinkók játékos trillái, hársfakürtök zengése, a kondások karikájának csattanása, a kendertilolók kapkodó köhögése mind barátságos, ismerős, kedves vendégei a fülnek, de a dobszó csúnya valami. Nem is volt nálunk dobszó otthonos soha, csak ez az új jegyző csinált belőle szokást. Más csak a vének szavából tudott valamit a dobról. Egyszer régen, mikor az öreg Bene Ilies földjét elvette a törvény, őt magát pedig a hegytetőre űzték házából családjával, akkor szólott a dob utoljára a faluban. Földjét, házát, két diófáját, tizenkét korán érő szilvafáját, szekerét, de még a halászhálóját meg a tapogatóját is elvették a dobszóval akkor Bene Iliesnek, a pereskedések miatt. (Felköltözött a hegyre, ahol a senki földjei vannak, meg a mindenki erdeje, hogyne fagyna meg az emberben a vér, ha a dobszót hallja.)

Városokban – beszélték – dobszóval megyen a tudnivalók hirdetése. Ott jó lehet, de itt, falun, borzong a dobszótól az ember, a tudnivalók hirdetéséhez itt emberemlékezet óta másképp hívták a népet. Többnyire estefelé, mikor a Kopasz-hegy tetejére ül a nap, ilyentájt volt szokás. Ezt az időt várták egész délután a bakterek a kisbíróval a Nyitituc-kertben, a diófa alatt. Napszállta tájáig heverésztek, már ez a heverészés is hozzátartozott a híradáshoz. Mezőre délután szállingózó asszonyok, gombaszedni induló fiúk elszórták az úton:

– Estére a diófa alá... Már ott pipáznak a trombitások...

Aztán mikor elindultak a határból a gazdák, asszonyok, szekerek, ökrök, tehenek, kocák, egyszerre még jó útban meghallották a trombitát.

Az se volt valami igazi trombita.

Bakter csak olyan lehetett, aki tudott a puska csövén trombitálni. Égnek emelte a puska csövét a bakter és fújta a hívó szót, ha elfáradt, a másik bakter folytatta, az emberek pedig odagyűltek, és mikor már szépen együtt voltak, akkor egy kis trombitaszünet volt, és a kisbíró elmondta, miről van szó.

Vásár Sárközön – tilosba fogott lovakat őriznek a községházán – az adófizetéssel nem vár tovább az állam – oltóvesszőket lehet kapni a remetei vincellérnél – aki még nem volt a szekerével útjavításon, most már ne késlekedjen – tilos a Pálna meg a Túr között legeltetni, több figyelmeztetés nem lesz – szőlőőr választásra a szőlősgazdák vasárnap délelőtt a községházán gyülekezzenek.

Volt úgy, hogy a templom előtt hirdettek ki egyetmást, többnyire a templom dolgait, de néha azt is, hogy a spiritusz olcsóbb lett. A hegyi pásztorok a tüzekkel is üzengettek egymásnak. Régen voltak juhászok, akik a hárstrombita szavából is értettek vasárnapi táncra meg juhlopásokra vonatkozó üzeneteket.

Ezt az új rendet a dobbal a hórihorgas égimeszelő új jegyző hozta ide. Pedig mostanában sem hirdettek mást, mint annak előtte, de azért csak úgy viszolygott az emberek háta, ha a vérfagyasztó dobpergést meghallották.

Nem szeretik falun az ilyen nagy változásokat, persze, tűrni kell, ha egyszer törvény van rá. Odacsoszogtak az emberek, ha pergett a dob, de nagy megkönnyebbüléssel szaladtak haza. Megint megúsztuk, csak éppen a tojás párját veszi drágábban a felső boltos. Aggodalom volt ebben az egész új ceremóniában. Más volt a diófa alatt. Nyáron le lehetett heveredni a fűbe, az emberek pipáztak, a gyerekek buckáztak. Télen a nagy subákból, mint valami kis meleg csőszkunyhóból pislogtak a bakterekre meg a kisbíróra. De a dobot nem vitték a diófa alá, azt ott szólaltatták meg a községháza tornácán. Kijött a jegyző úr is, nem volt kedve az embernek tréfálni, nagyon hivatalos lett minden. Keserű, izgatott, hirtelen. Örvendett az ember, ha túlesett rajta. Az idejét sem válogatták meg úgy, mint régen. Hol nagyuzsonna táján, hol déli pihenő idején pergették, aztán hagyhatta az ember a munkát, mert a gyerekre csak nem lehetett bízni az ilyen nevezetes dolgot. A puskatrombita, az rendes időben szólott, de ez a nyavalyás dob akkor kezdte rá, amikor az ember nem is várta. Valóságos ellenség volt, aki csúfondáros hangon zaklat, aki szeszélyesen zavar, akit nem lehet kiismerni. Nem lehet tudni, mikor, mivel ront rád.

De azt, amit most tett, azt mégsem tette eddig. Ilyen merészsége nem volt még, hogy éjnek éjszakáján kezdje rá a vitustáncot. Mert ezen az éjjelen a legjobb álmából tépte fel a falut, pontosan a közepén a pihenésnek, amikor legerősebb és legkiadósabb az álom.

...Pergett a dob kifeszített bőrén a verő az éjszakában, és felemelkedtek szalmazsákjaikról az emberek. Dörzsölték a szemüket és kémlelték a határt. Hol ég, mi ég, kinek a csűrje, háza, fedele kapott tüzet, mi más lehetne az oka, hogy ilyen sürgetős, hogy ilyen hangos, hogy ilyen kiadós?... ilyen hosszanti?

...Nem látni semmit, még az erdőkben sem lángol a szénégetők rosszul rakott máglyája, sehol semmi lángocska, hacsak a kis petróleumfényeket nem vesszük, amik itt is, ott is megvilágosítják az apró ablakokat.

...Nem lehet tűz, de valami veszedelemnek kell lenni... a dobpergés riasztóan táncol a házak között... a nyavalyás dob utálatos hangja nem akar elülni... itt kell hagyni a vackot, szénapadlást, boglyaaljat... Rohannak a Nyititucok, az Indrikucok, a Csomnyék, a Handrók, a Kokók. Száguldanak és vágtatnak és aggodalmas, nehéz szívvel ugorják át a kerítéseket, lábolják a patakokat, ki mezítláb, ki bocskorosan.

A jegyző udvarán pedig a kisbíró nyakában a dob, két kézzel pergeti. A bakterek komor ünnepélyességgel állanak, a bíró is ott van, a jegyző a községháza tornácán áll, de csak pereg a dob az éjszakában, senki nem szól semmit. Már több mint egy órája, csak pillanatra szakad meg a dobpergés. Ennyi dobszóval akár két falut is el lehetne licitálni.

A Csomnyék nem jöttek mind el, csak az új házast küldték, ott laknak mind egy rakáson, úgyis megtudják. A Kukurel cigánysor vidéke ám közel van, mégsem küldött csak egy asszonyt. A Nyititáék nagy családja majdnem szám szerint itt van, és a vadorzó Petre hiába lakik a túlsó hegyen, máris megjött. (Nyilván a bádogfedeles udvarok szelíd kacsái meg lúdjai között akart vadászni kivételesen, másképp nem érhetett volna ide ilyen hamarosan.) Szurdu Mihály önszántából érkezett, az öreg süketet nem a család küldte, úgyse hall semmit. Gávris Marika ügyes asszony volt ma, aligha feküdt le az éjjel. (Vásáron az ura, talán Primont Juon inkább meg tudná mondani, honnan most a nagy ügyessége, mikor a mosáshoz, a Túrra, segítség kell neki, oda bezzeg nehezen mozog.) Petre, Deák Petre molnár nem csoda, hogy az elsők között van, öt gyerekkel hagyta itt a felesége múlt héten, azóta se alszik szegény. Ez az egy igazán nem csoda, ha egykettőre itt volt... Helyet az esperes úrnak, tán vakok vagytok, már az is elég félelmetes dolog, hogy az esperes úr is lejött éjszakának idején. Engedjétek közelebb az öregúr kocsisát, az öregúr fájlalja a lábát, talán még az is eljött volna a bádogfedeles házából, ha nem volna köszvénye... de mi lehet itt, úristen, milyen bosszút tartogat ez a kényes hangú, szaporán panaszkodó dob a falunak?...

Csak gyűlnek, gyűlnek az emberek, már a kerítés mellé is szorulnak, már a télire vágott fán is ülnek, már az istálló padlásának ajtajában is állanak, de a dob csak pergeti hívó és sürgető riadóját, a dob csak mondja a magáét, csak lapátolja a félelmet az emberek szívébe.

Végre int a jegyző úr, és elhallgat a dobverés. Ebben a pillanatban úgy tűnik, mintha szövetséges társak volnának, a hórihorgas új jegyző, aki a derék, részeges régi helyett érkezett a faluba, meg a sunyi dob, amelyik a napsugárhangú puskatrombitát túrta ki állásából. Mintha összekacsintanának, ők ketten, mintha titkos barátság volna közöttük, az egyik elhallgat, azon nyomban rákezdi a másik:

– Jó emberek – és ez is gúnyolódásnak hallatszik –, tudjátok meg, kitört a háború. Gondolhattátok, hogy éjszakának idején csak rettentő nagy dolog miatt szólítlak ide benneteket, hát ennél aztán nincsen nagyobb a földön. Aki katona volt, az reggelre mind itt legyen. Addig aludja ki magát, aki még tud pihenni ezekben az időkben. Reggel felolvasom azoknak a nevét, akik már holnap elindulnak az ezredükhöz, sorsuk a jó Isten kezében van, de azok sorsa is, akik itt maradnak: nem lehet tudni, mi következik. Készüljenek el az útra azok, akik katonák voltak, nem lehet késlekedni, holnap este már megy a vonat. Az van a parancsban, hogy két napra élelmet is vigyetek magatokkal, adjátok ki a parancsot az asszonyoknak.

Máskor az ilyen hirdetés után szétrebbentek az emberek, és ment ki-ki a maga háza felé. Most leguggolnak a földre, és tanácstalanul bámulnak egymásra. Ki tud most hazamenni aludni? Ki tud most evvel a hírrel beállítani az asszonyhoz? Megzavarodik az ember, olyan idegen lesz egyszerre minden. Abbahagyni a kaszálást, itthagyni a szőlőt, nem forgatni tovább a szénát. Holnap vittük volna hárman szomszédok a vásznakat kilúgozni a Túrra, éppen a legjobb és a legerősebb kéz fog hiányozni, ha elmegy Vaszi, márpedig el kell menni, az biztos. Guggolnak a férfiak az udvaron, és szótlanul merednek egymásra, csak az asszonyok szaladnak végig a falun nagy sápítozással.

Petre, a molnár nyugodt.

– Itthagyott a feleségem az öt aprósággal, hogy dolgozzak a malomban, vigyázzak a jószágra, gyerekre, máléra, egyedül? Most még ez is. A jó Isten gondoskodott rólam. Elküld a háborúba, hogy ne lássak több bajt. Most visszajön biztosan az asszony, bánom én, jöhet a molnársegéd is, aztán húzzák ők tovább az én igámat.

Fütyörészve indult a malom és az öt anyátlan apróság felé, a többiek is szedelőzködtek, mert már virradt, és szótalan marsban vonultak a keskeny ösvényeken, az ezüst csillámú patakokon, az alacsony kerítéseken át, szalmatetős otthonaik felé.

Csak az öreg Nyitituc rázta öklét fenyegetően:

– Dögöljön meg, aki a dobot kitalálta!...

 

2

 

Már egy faluval odébb úgy szól a harang, hogy: Búza, kenyér, sódar, hús. De a mi vékony hangú harangjaink csak így csengetik élénken: Málékenyér, cibere – málékenyér, cibere... Kiment a parancs az asszonyoknak: sütni az útravalót. Füstölnek a kémények, ahol nincs kémény a házon, ott még nagyobb a füstje a készülődésnek. Ablakon, ajtón lebeg ki a kékes füst a ház köré, a fedél felé, jelenteni a népeknek, hogy innen is indul valaki.

Hull a könny a szemekből – most nem a füst indítja a szemek nedvét –, de vakoskodva is dagasztani kell a málét, szaladni kell a szomszédba valamennyi kovászért, vizezni kell a lapátra a málélevelet, botorkálni kell a létrán a padlásra némi szalonna miatt, füstölt szilvát, almát, körtét kell előkaparni, mindent, ami csak élvezhető a nagy úton.

– Hej-haj – sóhajtja az egyik Bercse, mikor lekerül a padlásról a szalonna –, te se hitted, hogy ilyen hamar berukkolsz... Elélhettél volna tavaszig, ha nem mozgósít Ferenc Jóska...

Bárha jobbára csak málé terem a határban, azért ínyenc falatok kerülnek a tarisznyába, meg az asztalra is, a búcsúebédre. Úgy melegen legjobb a málélepény, elteheti a halmi orvos a tudományát; azt mondja az öreg Nyititucnak, óvakodjon a meleg málélepénytől, az sebezte fel a gyomrát. Ugyan rossz ösvényen jár a halmi doktor; ha nyolcvan évig nem sebezte fel, akkor most se az árthatott meg. Nem is veszi senki szívére az intelmet. A meleg málélepényről nem lehet lemondani, nem lehet a kísértésnek ellenállani. Nem lehet bírni a remek illatát, hogy bele ne faljon az ember, hogy bicska nélkül le ne törjön egy darabot, mikor kikapják a kemencéből. Ahol gazdagság van, ott, persze, olajjal dagasztják, sőt káposztát is tesznek belé. Fenn a hegyen, a juhászok, azok meg kecsketúróval bélelik. Máskor nagy vigasság az ilyen bőséges asztal. Most csak sírásra ingerli az embert, hogy mindezt itt kell hagyni. Utoljára még befal az ember az olajos-ecetes burgonyából, melynek tetején oly ingerlően incselkedik a sült gomba. A pálinkásüvegtől is kell búcsúzni, nem hamarosan ülünk ilyen bőséges asztal mellé. Ilyen teli bögrébe nem nyúlunk hamarosan a fakanállal, szép rendben, először az apa, aztán az asszony és végül a gyerekek...

Sürögnek és szaladgálnak az asszonyok, szomszédolnak, hogy ne legyen híja a tarisznyának.

– Irinka lelkem, egy köpéce aszalt szilvát az útra... Linka fiam, csak egy kanál olaj híja nálam... Szánj meg, Anuca kedves, egy marék gombával...

Indrikucéktól: az apa és Juon, Koptyiléktól: Vaszi, Nyititucéktól: két fiú, Bercsééktől: ugyancsak két fiú, Bonáéktól a férj, Handróéktól – mármint a felső Handróéktól – a fiú. (Az alsó Handró, a Juon, az nem volt katona.) Aztán megy a két Valjean testvér, megy a Csomnye mind a három, a Bolde Grigor veje is megy, bár nem ebbe a faluba való, mégis megtalálta a parancs. Petre molnár is megy, sőt állítólag a zsidók közül is többen elmennek. És még ezek csak a nevezetesek.

A zsidók dolgát furcsállja az egész falu. Többnyire Schwarzok meg Trégerek az itteni zsidók. Drótoznak, házalnak, kis boltocskájuk van. Nagy kosárral a hátukon járják az Avast, de nem verekedős emberek, vajon mi hasznukat vehetik? Pedig mégiscsak elmennek, ám lássák majd a nagy katonák, hogy mit kezdenek velük! Itt a négy Schwarz. Dávid, a legidősebb, felül van a negyvenötön. Aztán Jakab, a fütyülős, tiszta kacagás, hogy ez is kapott parancsot.

Leginkább ez a fütyülős Jakab érthetetlen. Hová tette a hadvezetőség a szemit, mikor ezt is kiválasztotta? Tele ház pulya, a régi feleségtől kettő, az új feleségtől öt apró, ő maga a leghajlottabb hátú, a legelnyűttebb ember. Köhögős, kiszáradt, mit kezdenek vele? Nincs is odahaza a búcsú napján, nem szokott az hétközben hazajönni. Vasárnap reggel bedugja a két karját a nagy kosara leffentyűibe, aztán veszi a botját és mászik Lekince, Kányaháza meg a többi avasi falu felé. Egy kis karika drót van a kosarában, a fütyülő a szájából ki nem kerül egész nap, egész héten. Megáll a házak előtt, fütyül, aztán kijönnek az asszonyok, odaadják neki a fazekakat, edényeket, lábasokat, mindenféle cserépedényt. Ezeket drótozza egész héten ez a Jakab. Rongyot, tojást, aszalt gyümölcsöt, lisztet, paszulyt kap érte az asszonyoktól.

Így jár egész héten. Azazhogy csak csütörtök délutánig, akkorára többnyire megtelik a hátikas, és hazafelé veszi útját Jakab. Nagy munka ez, egész héten talpalni. Állani a kerítések előtt, várni a marék rongyot, vagy a félmarék paszulyt, vagy azt a pár tojást. Cipelni egész héten a keserves kis keresztet az embernek a hátán. Éjszaka bekérezkedni valamelyik gazdának az istállópadjára. Ilyen élet. Ilyen ember menjen most a háborúba. Csütörtök délután, mikor megroggyanva a falu határába ér, alig él már szegény. Magasan pócolódik a kason a sok limlom, a rongyok között pedig a kis élelem egész jövő hétre a családnak. Jakab azonban félszegen mosolyog ilyenkor, hozza a szombatot, hozza az egész hetet a hátán a családnak.

Ezúttal még szélesebben és még félszegebben mosolyog, mint máskor. Tyúkot lóbál a kezében, Lekincén döglenek a tyúkok, az egyik gazdáné ilyen bőkezű volt, tyúkkal fizetett a drótozásért.

– Nagy örömre jöttem haza, Lea – köszön be vígan a viskójába, és egykettőre lebicsaklik a lócára, kihúzza a karjait a kas istrángjából, ahova egész héten be voltak fogva.

Ragyog a szeme, és rezeg a szakálla, ahogy odateszi a tyúkot, ahogy kotorja a kasból a málét, paszulyt, aszalt szilvát, körtét, almát, ahogy kiemeli óvatosan és büszkén a rongyokat.

– Jó hetem volt, nem is szólván a tyúkról, két köpéce paszuly, negyed véka málé, a legjobb rongydarabok, gubadarabok, amit a legjobban fizetnek Halmiban, csupa gubadarab, ha így megy, maholnap kis szekérrel és lóval járom a falukat, lehet, még porcelántányérokat is vihetek magammal.

– Szomorú szombatra érkeztél, Jakab... – búsítja élettársát Lea –, te még nem hallottál semmit a háborúról és a legnagyobb fájdalomról, a bevonulásról?

Egy pillanatra büszkeség és öröm hasít a fütyülős szívébe, de aztán, hogy belecsimpaszkodnak a gyerekek – kettő az első feleségétől, öt pedig Leától –, elmosódik a felvillant visszaemlékezés ragyogó katona korára. Hét gyerek, ez a valóság. Ki hozza ezeknek most már a szombatot, ki hozza nekik most már a többi egész hetet, a Rózsi nem fogja bírni egyedül. A Rózsi tehén eddig is megtette, amit tehetett, de az egész családot ellátni, azt nem fogja bírni a Rózsi...

– És ki megy még?

– Megy Antal, itthagyja a kis boltját, megy Marci, Jenő, Dávid, mind a négy Schwarz testvér, megy a Trégerektől mind a kettő, aztán Záhá, Burkus, Koptyil, Juon a Bábié, csak innen ebből a kis Kukurelből. Hallom, a gazdag Bona Gyorgyi is, Beluc két évvel túl van, és hiába olyan fene erős, nem megy. Osvárból is egy csomó, a Szuszánból nem is tudom, Petre is, a molnár. Majd az egész falu. Aki csak ember, mind megy... Gyerekek, aszszonyok maradnak itt, meg az öregek, a nyomorékok...

Egy kicsit kihúzza magát a fütyülős Jakab. Hiába csúfolták a hajlott hátával, a hibás szemével, most a válogatásnál éppen annyit számít, mint az a mázsás Záhá, meg mint a vadorzó Lupu. Annyit nyom ő is. De mi lesz ezekkel, hacsak...

– Te Lea... mi van avval a varrógéppel a padon?

Erre már hamarább gondolt Lea. A varrógépre, amit két és fél esztendei városi szolgálata fejében szerzett neki a nagyságája a Hirsch-féle jótékony-alapból. Gondolt a varrógépre, ami egyetlen hozománya volt, és amit valamennyire kezelni is tudott valamikor. De hát mikor a gyerekek jöttek, felkerült a varrógép a padra. Aligha össze nem rozsdásodott azóta.

Ki tudja, hátha lehet még használni, majd elválik.

– Ne búsítsd most a szíved velünk, Jakab, majd meglátom... készítem az útravalót, már járja a kisbíró az udvarokat, sürgeti az embereket, csak visszahoz az Isten.

– Te meg csak ne szűkítsd a szombatokat miattam, ha a király katonának visz, majd ad ennivalót is.

A dombok felől, lassan húzva lábaikat, már érkeztek a bevonulók, hátukon teli tarisznyák púposodtak, nyomukban asszonyok, gyerekek lépkedtek elszontyolodva. Jöttek a zsidók is, Dávidot a felesége kísérte, a göthös Berta, Marcit kacki felesége, a falu bábája, és egyetlen gyermeke. (Nem csoda, ahol a feleség egyúttal bába is... ) Antal, a boltos hat gyermekkel meg Hanijával közeledett, Indrikuc Petre kurjongatva érkezett, két asszonyszemély támogatta, ugyanazok, akik a tarisznyáját is megtöltötték és pálinkával is ellátták. Szegény Berdegnek jobb lett volna nem születni, úgy siránkozott körötte a famíliája. A gazdag Bona Gyorgyi előreküldte a szekeret, de a falu határáig ő is gyalog menetelt feleségével. Mihály, a cigány hangász ugyancsak jött, bár ő nem mint bevonuló, hanem csak éppen hogy a falu határában rázendítsen még egyszer a távozóknak.

Petre, a molnár, nagy tárgyalásban van a szomszédokkal.

– Azonnal üzenjétek meg a feleségemnek, hogy jöhet haza bátran, nem vagyok itthon. De ha itthon volnék, akkor sem verném meg. Tőlem ne féljen. Háború van, vége a bolondságoknak. Ha a molnársegéd jöhet, jöjjön az is vele. Folytassák tovább a malmot, amíg haza nem jövök. Akkor aztán vagy maradnak, vagy mennek. Öt gyereket nem hagyhat árván, olyan rossz szíve nem lehet. Addig három gyereket elosztok. Egy jut Tirba sógornak, egy a szőlő alatti Bercsének, egy meg menjen addig Bolde Grigor komához. A két nagyobb maradjon otthon. Most nem számítanak az asszonyi bolondságok, azokhoz semmi közöm, de a gyerekekre meg a malomra vigyázzon. Ha szépen itthon fog ülni és vigyáz a házra, malomra és gyerekekre: nem nyúlok hozzá egy ujjal se, de ha tovább járja a bolondját a városban a molnársegéddel, akkor nem marad egy darabba, ha hazaérek. Felkeresem, akárhova bújik, és összetöröm. Nem tudhatta szegény, hogy engem elvisznek, de most már így áll a dolog...

A Pap Tamás keresztje mellett, a falu határában, felzendült Mihály hegedűjén a búcsúnóta, aki még késlekedett, sebten iramodott arrafelé, többek között Petre, a molnár, aztán Jakab zsidó, meg Antal is, a boltos. Legutoljára a nyalka Juont lehetett látni, futva sietett, de őt nem kell félteni, fiatal, csak most jött haza a katonaságtól.

 

3

 

Ősz volt, harmadik, hete vízben ázott a határ, és Tamás, a sánta Tamás a nyári libalegelő mellett őrizte a kondát. Körötte fel volt túrva a föld, térdig süppedt a sárba, a sertések szaga az orrába fúródott, a gubája nehéz volt, mintha gerenda lenne a vállán. Szakadatlanul hullott az eső, zsíros kalapját behúzta a fejébe. Ha a konda szétment, bicegnie kellett utána, tülkölnie kellett, rájuk röfögnie, mintha közéjük tartozna, az ő hangjukon.

Az Isten megverte a sánta embert. Akárhogy is látott várost, akárhogy is tud beszélni rendes emberekkel is, sánta ember sorsa utolsó sors, még az is szerencse, hogy idevették a konda mellé. Még a tehénpásztor se ilyen árva, még az se ilyen utolsó. A sánta ember legfeljebb a botorkáló sertések mellé szegődhet. Nem állhat soha a kanászok közé, nem mehet a hegyre a szüretelőkkel, nem kapálhat vidám nótázással, nem dolgozhatja le nyáron a téli kenyeret, hogy most otthon ülhetne meleg málécsutka-tűznél, hogy pipájára üszköt vegyen a tűzhelyről, hogy legfeljebb kéthetenként legyen annyi dolga, valami fát hozni az erdőről, aztán vasárnap beüljön a templomba, délután ott álljon a csűrnél, ahol kellemes arcú asszonyok, lányok forognak.

Tamás, a sánta Tamás megrázta magát, mint egy vizes kutya, aztán belenyúlt a subája alá a tarisznyájába, kotorászott benne.

Előbb körülnézett, ki a csoda járna most erre, minden ember otthon örvend az életének, kuckójában boldog most mindenki, feleségével tréfál, szomszédjával vitáz, legény, leány az estét várja.

Kivette a furulyáját és rákezdte cifrán, bánatosan s fájdalmasan. Egy pillanat alatt eltűnt az ég szürkesége, a pocsolya meg a nehéz szag, egy pillanat alatt falusi ház kemencéje mellé vitte a furulyaszó, ő a kemence mellett ült, széles lócán, körülötte szomszédbeli lányok énekeltek, ingatták fejüket meg derekukat, egy asszony féltékenyen nézte, hogy épülnek a nótáján, a legények dühösen méregették... de ő csak fújta büszkén, dacosan, szívből... ő csak tekingetett a lányok szemébe... a kemence felől kellemes meleg sütötte az arcát, melegítette a lábát, fején frissen vajazva gyűrűzött göndör, sötét haja...

Rosszalló hang szólalt meg mellette.

– Tán elment a sütnivalód, hogy a kondának furulyázol!

A kisbíró volt, aki ilyen gorombán felébresztette. Egy bokor mellől bukkant elő a kisbíró, mérges arccal közeledett Tamás felé, mikor egészen közel ért, megismételte a szidást:

– Tán elment a sütnivalód, hogy a kondának furulyázol! Vigyázz magadra, mert kirúgnak a gazdák, ha megtudják, hogy ilyen szégyenletes dolgot művelsz. Ott van a tülköd, fújjad, ha már éppen zenélni akarsz. Tán azt hiszed, bárányokat bíztak rád? Mit nagyzolsz avval a furulyával? Tán már pásztornak képzeled magad, vagy tán... tán éppen katonának...

– Hát csak szabad egy kicsit furulyázni.

– Hogyne... a pásztornak... de nem neked, te... ha megmondom a gazdáknak, hogy miket csinálsz, istenuccse kirúgnak... ha százszor behívót kaptál, akkor is.

– Behívót kaptam?...

– Itt a behívód. Ne félj, még nem rukkolsz, még csak sorozásra hívnak.

Tamásnak egyszerre elpárolgott minden fájdalma, minden megalázása... behívó... jó istenem... katonai behívó... mi ez?... ez valami csoda, ez valami... valami igen nagy eset...

– Na, csak ne feszítsd a melled még. Elvitték a búzát, a tiszta búzát, most az ocsú között szemelget a katonaság. Hátha akad itt is valami.. Kapott behívót a sorozásra a hatujjú is, meg kapott a vackor Pável is, meg kapott a buckás hátú is, kaptál te is... délbe kijön ide a Fifirik kancsi fia, átveszi tőled a szolgálatot. Te meg mégy a többivel... ne félj, holnaputánra megint itt lehetsz... csak a furulyát, azt ha még egyszer meghallom, akkor rád szabadítom a gazdákat...

Így történt, hogy a falu vidámságára olyanok is indultak a városba, mint a sánta Tamás, mint vakarcs Pável, a csirkemellű, a hatujjú Berdeg meg a félszemű Rotos. Szégyenletes társaság volt, annyi bizonyos, bárha akadt az ocsú között olyan derék szál ember, mint Nyegru Vaszi. Ezt aztán nem csuda, ha mindjárt valami főkatonának vagy főtrombitásnak választják. Olyan hatalmas melle van, mint a Pinyigáré nevű domboldal, a lábai meg olyan vastagok, hogy bocskortartónak négy rőf szíj kell neki. Viszi a fiát is persze – az is Vaszi –; bárha erős gyerek, ha választani kell, nincs kétség, hogy az apát választják a katonák maguk közé, nem a fiút.

Éledt a reménység a szépséges Anuca orcáján is. Nagy tisztesség volt az, hogy az ő urának is mennie kellett. Férje – a vakarcs Pável – akár egy gyerek, olyan sivító hangon beszélt, magassága sem volt nagyobb, mint egy elsőben kapált málénak, csirkemelléről csak az aszszony tudott biztosat, de sok gúny szállott szegény fejére aprósága miatt. Két nagy vagyonnak kellett egyesülnie, így kerültek össze a szépséges Nuca meg a vakarcs Pável, a törpe, ványadt, csúfságos gyerekember. Hogy öszszeszorult az asszony szíve, mikor inget, miegymást, testi fehérneműt kellett varrnia férjeurának, de nem nagyobbat, mint egy tízesztendős gyereknek. Ennyi vagyonnal soha nem érhette meg azt a becsületet, hogy akár a községházán, akár az egyháznál valami tisztségbe kerüljön. (Lopakodva somfordált a vásáron a csizmás sátraknál ahhoz a rúdhoz, amelyiken a gyerekcsizmák lógtak, ott vett az urának lábbelit.)

Ragyogó szemű, égő barna arcú, sudár lány volt Nuca, mikor a szülők akaratára a vakarcs Pável felesége lett. Legbüszkébb lány a faluban, amihez joga is volt, hiszen öt harapós kutyát kellett tartani a háznál, a sok lábasjószág miatt, hogy el ne lopkodják. Kicsi a Pável, hát kicsi, de még kedves, hogy olyan kicsi. Ölbe veheti a felesége. No nem sokáig tartott a büszkeség, év múlt év után, nem jött gyerek. Megnyúlt a Nuca arca, teli lett aggodalommal a képe, aztán nem tudni, hogyan történt, egyszerre nekividámodott, csak úgy foghegyről bökte oda a kíváncsiaknak:

– Azt hiszem, karácsonytájt fogok szülni...

Isten csodájára meg is szülte a gyereket, egészen rendes gyerek volt, bár lányka. Sőt a következő évben is kapott egy lánygyereket, aztán másfél esztendőre megint egyet, ugyancsak lánykát.

Tovább is kényeskedett tehát, ringatta büszkén a derekát, mutogatta a gyerekeket, vasárnap a templom elé hozatta a legkisebbet, ott szoptatta egész világ szeme láttára, tiszta vakulására a világnak. Igaz viszont, hogy Pável egész családja barna, meg a Nuca asszony apja és anyja is szép barna emberek, míg a gyerekek sehogy sem akartak barnulni. Olyanok maradtak, mint a friss hó, fehérek. Nucának nem mertek a szemébe mondani semmit, csak a kis emberkét piszkálgatták néha:

– Hol a csudába szerzi Nuca feleséged azokat a fehér gyerekeket?... Ezen a vidéken biztosan nem...

Nuca a világ előtt azért mindig nagy méltósággal viselte állapotát, a sok vagyon mellett egyetlen foltját, hogy ilyen szánandó korcs az ura. Ha volt valami titka, nem tudhatta meg soha emberfia, de most ez az elismerés mondhatatlan jólesett büszkeségének. Íme, sorozásra megy az ura, akár a többi legények, hívják katonának, ezt az egész falunak el kell ismerni, ez előtt mindenkinek le kell vennie a kalapot. Csak nevessenek a rongyosok, egy sorba megy a bikaerős Nyegru Vasziékkal meg a többi arravalóval.

Mondhatnak amit akarnak, még mindig nem olyan nagy a szerencsétlenség, mint a Bona Gyorgyiéknél. Ott van az a nagy mafla ember, hát azoknál meg semmilyen gyerek sincs. Se fehér, se barna. Bezzeg vállalnának azok már akár fehéret, akár öklömnyit is, ha tán még olyan csirkemellűt, mint Pável. Akárhogy, itt mégis van három, de ott mi a csudára a nagy vagyon?

Pedig mindenki tudta: reménység, az volt egy időben a Bona Gyorgyiék házában is. A házasság harmadik évében vidámította Irina Gyorgyit, húsvét böjtje táján, a nagy hírrel. Csakhogy nem sokáig tartott a boldogság. Egy este, mikor a fahordásból megérkezett Gyorgyi, ott találja a bábát, sunyi képpel titkolózik. A felesége, az áldott állapotú, drága, szép felesége meg sír rettentő módon. Kiböki fájdalmasan:

– Oda a reménység, Gyorgyi... Ez a pulya már nem lesz meg... Tán megemeltem magam...

Iszonyú indulatba jött erre Gyorgyi.

– Tudom istenem megemellek én most téged, ha nem tudsz vigyázni a reménységre...

A csizmája volt rajta véletlenül, hát avval bele az asszonyba, ahol érte, pofonokkal is ellátta. Az öklével gyomrozta. Pedig máskülönben szelíd lélek volt, sose csinált ilyet, sőt dédelgette az asszonyt. (Tűrte az asszony, érteni kell, hogy az ilyesmi elveszi az ember eszét, és elszakad az istráng a fejben.)

Azóta Bona Gyorgyi megint csöndes ember lett. Bánta is ő az asszonyt. Nem bánt már semmit, mert a verés után azt mondta a bába, most már hiába is gondolna gyerekre. A sorozáshoz úgy ment, lógó fejjel, mintha olajos pogácsa helyett szomorúság volna a tarisznyájában.

Ment a szedett-vedett társaság, valósággal a falu alja. Már itt aztán jobbára egyremegy, hogy méhes is van, meg szőlő is van, meg az is, hogy hány ökör van a jászolhoz kötve, ha egyszer az ember arra a sorsra jutott, hogy a sánta Tamással, meg a csipás Rotossal, meg a hatujjúval egyszerre rukkol.

Még csak a sorozóbizottság előtt következett a nagy szégyen.

A doktor meg az aranycsillagos katona úr nevettek, mikor a vakarcs Pável levetkezve előttük daliáskodott.

– Hány éves vagy, kisfiú? – ezt kérdezték tőle, hiába fújta a csirkemellét, hiába ágaskodott, csak ilyen csúfosan szólottak hozzá.

Még felelt is a balga, nem látta, hogy tréfa az egész.

– Harminc múltam az őszön.

– No csak öltözz fel szépen, aztán ereggy haza, nőj még vagy ennyit, aztán ha kétennyi leszel, visszajöhetsz.

A Rotos fiúra is rácserdítettek:

– Nyisd ki a bal szemed!

– Azt nem tudom, mert kiszúrta az iskoláspajtásom.

A sánta Tamásnak ezt mondták:

– Na fiam, te már olyan szép féllábú vagy, mintha meg is jártad volna a háborút.

Hanem a Nyegru Vaszi Vaszilékkal furcsa eset történt. Azt mondták, az apa túlságosan is erős, nehéz, de a fiú, az kellett. Ugyancsak megfelelt Bona Gyorgyi is, sőt bizonyos Sólem nevű zsidó susztergyerek – ugyancsak a faluból – szintén deréknek bizonyosodott.

Mármost elindultak haza, csakhogy mind másfajta gondolatokkal. Külön mentek azok, akiket beválasztottak, de ezek maguk közé beengedték az öreg Nyegru Vaszit is, mégpedig a fia jussán. Külön baktattak a nyomorékok, megbélyegzett sorsukkal. A sánta Tamás meg a vakarcs Pável, az abbamaradt emberke, búslakodtak legelöl a csapatukban.

Félúton, Terebesen, a Zélig-kocsmánál se barátkoztak össze. Nem keveredtek egymással. Csorkás Vaszil adta ki a jelszót, hogy nem szabad velük mutatkozni. Egészséges ember ne keveredjen a szerencsétlenekkel, még el találja valaki kapni a hatujjú betegséget, vagy az Andrics púpját, nem lehet tudni, nem-e ragadós.

Így aztán bizony kárba veszett a Nuca nagy igyekezete, hogy élete párjára hét közepén is tiszta fehérneműt adott. Ott kellett neki baktatnia a megbélyegzettekkel, kik lehajtott fejjel, vacogó foggal, égő szégyennel a szemükben poroszkáltak. Igen lassan, persze, hogy éjszaka érjenek be a faluba, ne lássa meg őket senki.

Az ocsúból kiválogatott tiszta szem búzák, azok annál is inkább betértek a Zélig kocsmájába, mert az öreg Nyegru Vaszi vállalta a pálinkát. Mégpedig ugyan buzgón:

– Reggelig az én kontómra, ki-ki amennyit bír, katonatestvérek!

Nagy italozás volt, a nyomorékok bár lassan másztak, mégis hazaérhettek akkorára, mikorára a csendőrök kidobálták Zéligtől az elázott társaságot. Csorkás Vaszil bolondozott, valamit babrált az egyik csendőr orra alatt, kapott is egyet a puskatussal, aztán mi volt, mi nem volt, nemigen lehet tudni, részegen, úgy ahogy voltak, a Nyegruék szekerébe dobálták őket. A lovak maguktól poroszkáltak haza a községbe, nem volt hála istennek semmi baj.

Csak éppen Csorkás Vaszilt nem lehetett többé felkelteni. Úgy látszik, már akkor elszállott belőle a lélek, mikor Zélignél felrakták. Vagy még előbb, mikor a puskatussal csendesítette a csendőr.

 

4

 

Végbement az említett Csorkás Vaszil temetése, itt marad ő a faluban, dacára annak, hogy besorozták. Szán, amire a koporsót tegyék, az volt a háznál, a két ökröt Lukucék adták kölcsön. Bár adta volna más is, a kegyes cselekedetet alvégi ember is vállalta volna. Csorkás Vaszil anyja ült a szánra a koporsó mellé, átölelte két karjával a fakoporsót, és rákezdte a búcsúztatót, mikor elindult a menet:

– Itt hagytál bennünket, engem, anyádat, született Indrikuc Irinkát, és kedves feleséged is itthagytad, császár katonája... Pedig de örvendeztem már, hogy szép katona leszel, és visszafájul a szíve hozzád megszökött kedves feleségednek, született Csomnye Parászkának, ki itt hagyott bestén és csúfságra... Nem bünteted meg már te őt paráznaságáért, jöhet vissza bátran férfikarok nélkül maradt házunkba, én sem nyúlnék hozzá egy ujjal se, csak ne hagyna magános árvaságra... I-i-itt ha-a-agytad j-ó-ó-ó a-nyá-á-á-d-a-t, go-o-o-n-o-o-sz fe-ele-e-séé-é-é-ge-e-ede-e-et, drá-á-á-ga m-a-a-agza-a-ato-o-o-m...

Parádés temetés volt, ötször is megállott a pap. Megjárták a szomszédok udvarát a halottas szánnal, elmentek a templom előtt, keresztülvonultak a bádogfedeles ház udvarán is. Itt is meg kellett tenni a tisztességet, merthogy fát hasogatni igen gyakran hívták ide Csorkás Vaszilt, amíg élt. A halotti toron is igen számos csuprot, apró cseréptányért elajándékoztak. Tyúkleves volt a papnak és búzakalácsok, akárha valami nagygazda költözött volna el. Az új katonabajtársak adták össze, a koporsót is, a többi kiadást is ők vállalták. A nyomorékoknak nem engedték meg a hozzájárulást, tiszta katonatemetést akartak, özvegyéhez, a beste Parászkához gyalog embert küldtek Turcra, jönne haza a temetésre; nem, nem jött a gonosz lélek, azazhogy megérkezett, de már akkor a tornak vége volt. Akkorára már a legkisebb cigánygyerek is elvonult a fakanalával. Azt mondta: nem hitte, ravaszkodásnak vélte a hívást, de ha már így történt, Isten ujja, és ott marad a háznál. Becsületesen meggyászolja az urát, nem hagyja egyedül a megszomorodott anyát. Amivel nemcsak a megszomorodott anya bocsánatát nyerte el, hanem az egész falu szívét egyszeriben meglágyította. Nem lévén gyerek a háznál, amúgy sem számítódott a bűn túlságosan kárhozatosnak.

Na és most, hogy készen vagyunk Csorkás Vaszil dolgával is, körülnézhetünk a faluban, ahol az ocsúból válogatottak érzelmes távozása után jobbára csak asszonyok, öreg emberek, aztán ezek az alja férfiak maradtak. Volt mit nyelni a szép Nuca törpéjének.

– Eheti most már a szégyen miattad a képem. Nem tudtál nyugodtan itthon ülni, letagadni magad, elbújni a vacokba? Mit kellett neked odaállni a katona urak elé a városba, hogy így megcsúfoljanak? Meg van most már pecsételve a nyomorékságod, írásban van, hiteles, nem lehet többet letagadni. Most aztán csak járjon a szád: hol mászkálsz?... meg: asszonynak itthon a helye... meg: ne dugd ki az orrod... Harmincesztendős vénember létedre félsz éccaka a sötétbe kimenni, nekem kell kinézni, mért ugatnak a kutyák. Hogy tudom most már dugdosni az emberek előtt, úgy, ahogy nyolc hosszú évig hazudoztam miattad? Mindenki tudni fogja most már az igazat, mikor azt mondom: beteg Pável, beteg az uram, azért megyek én az erdőre... sok bort ivott szegény Pável, magam viszem a kendert, majd kijózanodik, férfidolog... Hogy legyen most már kedvem hazudozni miattad, te isten szegénye? Képedbe vághatják most már, hogy honnan is veszi hát Nuca a fehér gyerekeket... meg kell törölnöd az orrod.

Elszontyolodva hallgatta a vakarcs Pável. Az asszony szája be nem állott, nyolc évi alakoskodásért, nyolc évi takargatásért, nyolc évi leplezésért – amit talán nem is ura miatt, hanem a maga gőgje miatt vállalt –, úgy érezte, most fizetni kell, és fizetett is bőséges zuhogásával a pocskondiázó szavaknak. Lobogva, sisteregve, nekidühödve fizetett.

Tán még meg is verte volna az urát, ha be nem állít az amerikás Szóri. A zsidóasszony előtt nem lehetett tovább folytatni, szétviszi a hírét, oda a ház becsülete, az a szedett-vedett, foltos kis becsület se marad, ami még megmentődött.

Ezt az örömet nem lehet megszerezni a Handró családnak. Hogy még a tetejébe azon rágódhassanak: az aszszony szidta az urát, tán meg is verte.

– Nagy hangot hallottam nálatok, gondoltam, magas a kedvetek, bejöttem...

– Ugyan mi miatt volna olyan magas a kedvünk? Szedj egy kötény almát, mikor elmégy, a gyerekeidnek.

– Az almát köszönöm, az van már nekem, inkább vagy két rőf vásznat adjál... ha már adni akarsz valamit.

Egyszerre rábámészkodtak Szórira. Érthetetlenül és valami boldog sejtéssel. Ez a Szóri tudhat valamit, ha ilyen szemtelen, hogy visszadobja az almát. És ilyen követelőző, hogy két rőf vásznat akar. Izgatottan és várakozással néztek Szórira, aki azonban egykedvűen babrált és kopogtatott az asztalon.

– Beszélj, Szóri, beszélj csak, adok én neked szívesen két rőffel... a pamutosból adok, biztosan megéri, amit mondasz, ha arról akarsz mondani valamit, hogy ugyan mitől ugrándozzunk ebben a siralmas világban. Most ért bennünket a szégyen, biztosan az egész falu beszéli már.

Szóri megigazította fején a kendőt, kicsit kijjebb tolta belőle az arcát, hogy lássák, igaz járatban van, nem szégyen az, amit mond:

– Úgy gondolom, inkább szerencse ért benneteket. Ugye soha nem gondolhatott rá az urad, hogy bíró legyen? Hát most a Zélig-féle italozás meg a fia bevonulása egészen leverte lábáról a bírót, mármint az idősebb Nyegru Vaszit. Dörzsölik, kenegetik, lehet felkél, lehet nem. De bíró nem lesz többet. Hívatta a jegyzőt, hogy nem bíró mától kezdve... A nagy kocsma udvarán már számolgatják, ki volna érdemes ember. Valami öreg rogygyantat nem akarnak, vagyonosat is szeretnének, így aztán leginkább az uradat, Kosztán Pávelt emlegetik. Nem látom a nagy szerencsétlenséget, amiről beszélsz, igen hogy ilyen nagy tisztelettel még nem emlegették az urad nevét. Nem nagyságra adják a bírói pálcát, hanem észre. Észre meg más becsületre.

Nuca asszony szemei parázslottak. Pável, a férj, pedig megrezzent, mikor megérintette a nagy dicsőség szele.

Valaminek kell lennie benne, így van egészen biztosan, de erre nem lehetett gondolni, hogy ilyen dicsőségre fordul a mai megalázott nap.

– Gyere, fiam, a kamrába, hadd adom a négy rőf vásznat, a pamutosból, fiam, gyere, Szóri fiam – reszketett a Nuca hangja a gyönyörűségtől.

Csak éppen a Szóri csipkedő természete zavarta meg egy kicsit a boldogságot. Mikor elbúcsúzott a négy rőf pamutos vászonnal, mikor már jó biztos helyen, a köténye alatt volt a vászon, fél lábbal már künn, mikor már azt hitte volna az ember, hogy megúszta Szórit baj nélkül, mikor nagy becsülettudással – de meg a kutyák miatt is – kikísérték a kert végibe, éppenséggel mielőtt átugrotta volna a mezsgyeárkot, egy kis keserűt mégis belecseppentett az amerikás Szóri a vigasság és piros öröm poharába:

– Egész biztos, hogy megválasztanak. Főkorteseid, a hatujjú meg a sánta Tamás, már nagyon tüzelik melletted a népet a nagykocsma udvarán...

Ez csúnya pofon volt, ha hamarabb mondja Szóri, kiröpül a portáról. Tudni lehetett pedig, hogy az amerikás Szóri valahol elcseppent valami égető, viszkető, kellemetlen szót, olyan volt neki a természete.

Amerikából jött haza ugyanis ez a Szóri, még a múlt őszön. Nagy pántos ládát hozott Amerikából, tizenkét év alatt Amerikában jól megszedte magát. Esze ágában sem volt itthon maradni, csak azért jött, hogy pukkassza a koldus rokonságát, különösen négy fiútestvérének kolduskodó asszonyait. Lám, ő is szegény cseléd volt, most pedig Amerikából jön, rézlakatos ládával, teli a láda jófajta szövetruhával, nagy fehér selyemkendővel ünnepre. Sőt, van egy ruhája, amelyik egészen selyemből való, és gyöngyök meg fényes pikkelyek ékeskednek rajta. Leginkább pedig büszkeség a két fiú, az egyik tízesztendős, a másik nyolcéves, mindenki láthatja, hogy férjhez ment Amerikában. Itt a két bizonyíték. Nem hat vagy hét göthös, mint a sógorasszonyoknál, keverve lányokkal, hanem erős, piros két fiú.

Pénze is volt Szórinak, el-elcseppentgetett a pénzéből pár darabot öreg anyjánál, szükséget látó bátyjainál, de hát minden krajcárhoz olyan szavakat mondott, hogy belepirosodott az ember arca. Az Isten azonban úgy akarta, hogy legyen a kevélységnek büntetése. Pedig nem lehetett remélni. Pár hónap elmúlik, aztán megy haza amerikás Szóri, itt hagyja a hencegését, hogy sokáig fájjon. Nem lesz már ennek az igazságtalanságnak büntetése, azt hitték. De lámcsak, jött a háború, amerikás Szóri nem mehetett vissza, pénze elfogyott, ládája máris kiürült, még a fényes pikkelyű ruhát is vásárra vitte vagy két hete. Így gondol a jó Isten minden teremtményére, és nem hagyja diadalmaskodni a kevélységet. Most, persze, csak olyan koldusszegény lett Szóri, mint a megvetett sógorasszonyok. De még koldusabb, hiszen neki még fedele sem volt. Még a szegénysége is csak olyan levegőszegénység, nem valami házi vagy valami földhöz ragadt szegénység. Nem munkásszegénység, csak olyan kapuról kapura járó, konyhából konyhába botló szegénység. Máris.

Ő ugyan váltig verte a mellét, hogy megy vissza a háború után Amerikába, megy vissza az urához, de már ezt se hitte senki. Sőt, azt is kezdték beszélni, hogy a két gyerek... Olyan távoli embernek ki adna a szavára. A papírokban itt nem tud eligazodni senki, azok aztán igazán hazudhatnak. Ki tudja, hogy készülnek az ilyen papírok Amerikában? Lehet, boltba árulják, mint a szegfűszeget. Hát a két gyerek, az születhetett úgy is, férj nélkül. Más az a faluban, ott biztosan lehet tudni. Még csak nem is a sógorasszonyok terjesztették, idegenek, más falubeliek rázták legelső ízben a fejüket, különösen mikor azt állította, hogy a férje a Szilágyságból való. Vándorkoldusok egyik hétről a másikra már vissza is jöttek a hírrel, hogy nem találják a férj családját, nem tud senki a Szilágyságban a férjről, nem ismerik a mondott vidéken.

Nem csoda tehát, ha az amerikás Szóri sem kímélte az embereket. És ebben a tekintetben olyan igazságos volt, hogy megszúrt mindenkit, akár jót tett vele, akár rosszat. Paprikás volt örökkön, örökkön résen állott a nyelve, ilyenné tette a sorsa. Hogy Nucáéknál elvégezte a dolgát, szaladt onnan, ezt a jó mondást még tovább kell ma adni.

 

5

 

Az amerikás Szóri – bármennyi hiba legyen benne –, hazudni nem szokott. Nem hazudott ezúttal sem, csakugyan ott korteskedett az apró ember ügyében a kocsmaudvaron a sánta Tamás. Nagy világfelfordulásnak kell lenni pedig, ha már a sánta Tamásnak is szava van.

Nincs két esztendeje, hogy valahonnan idekerült, ki tudja, talán kolduló úton volt, és így vágódott a faluba. Sánta embernél az sem szégyen. Van itt egy sánta ember, Csertezán – igaz, hogy annak a karja is csonka –, az úgy él, hogy járja a falukat a kis szekerével. Istenes énekekkel házal, Isten nevében könyörög alamizsnát, teli szekérrel szokott hazaérkezni. A koldusnak adni kell, az az ő földje: a könyörgés. Ha egyszer nem kapálhat, nem kaszálhat, hogy éljen? Ha a málét nem tudja kapálni, kapál az emberek szíve körül, legalább meglátszik, hogy az is tud teremni. Hát igazán nincs benne semmi, ha a féllábú Tamás talán koldulás okából járta volna a falukat. Nem lehet az ilyen nyomoréktól azt kívánni, hogy a kecskék vagy a lovak után szaladjon.

Itt lézengett, napszámoskodott a faluban, de nem ivott, nem járt kocsmázni, nem is táncolt, persze. Hogy is táncolt volna, de azért a vasárnap délutáni táncokon mégis ott volt, és a csűr szegletéből nézte nagy vágyakozva a mulatozást. Azt nem tilthatta meg neki senki, hogy a szeme gyönyörködjön. Bár egyszer majdnem baj lett belőle, hogy az egyik gazdalányhoz bizalmasan szólott. A gazdalány dühbe gurult, felfújta magát, meg is szégyenítette hosszú időre:

– Beszélgetni akarsz velem, kacérkodni akarsz velem, te híres legény? Na gyere, hadd látom, hogy járod a rezgőst?

Azzal még mielőtt észbe kaphattak volna, már felkapta a sánta Tamást, odacipelte a táncolók közé, vagy kétszer megforgatta szegény nyomorékot, aztán leköpte csúfosan:

– Na, látom, nem tanultál meg táncolni, hát akkor mit akarsz tőlem?

Nem lehet megítélni a lányt azért, hogy ezt tette. Hétköznap még odadobhat az ember egy jó szót könyörületből az ilyen nyomoréknak. Hétköznap, mikor a magas málék között suhan a lány, és senki sem látja, vagy akár ha látják is, de korsó van a kezében, gereblye vagy kapa a vállán, szóval, így elejthet az ember egy morzsát az ilyen szánandónak is. De a vasárnapi tánc pompájában, mikor a lány fején koszorú van, mikor gyönyörű hosszú szalagok röpködnek a feje körül, mikor talán még csizma is van a lábán, mikor az egész hírét, büszkeségét hordozza, mikor a falu legénysége előtt vizsgázik, akkor hogy barátkozzon egy ilyen jöttment nyomorékkal?

Hát nem is rántott bicskát Tamás a lány bátyjára, amint egyébként illendő lett volna. Úgysem lehetett ebből verekedés, ki húzott volna ki akár egy karót is a kerítésből, hogy a sánta Tamás becsülete mellé álljon?

Megtörülte szépen az orrát, hümmögött egy kicsit, úgy, ahogy a nagyon öregek szoktak, akikben már nincsen értelem a vitézséghez. Ott maradt, és az öregek közé húzódott, ami – valljuk be – az ő részéről is igen nagy okosságra vall. Az öregek társasága azt jelentette, hogy úgy tekinti, mintha ezekhez való volna ő inkább, minélfogva csak tréfának veszi a dolgot.

Viszont, hogy egy pillanatra elvesztette a fejét, azt Tamástól nem kell rossz néven venni, fiatal volt ő is. A szívében csak fiatal vér csergedezett neki is.

Attól kezdve csak mértékkel pislogott a táncoló párok felé, amit ugyan az öreg suton ülők is megtesznek; Tamástól sem lehetett számon kérni, ha oda-odavetette a szemét.

Egyszer mégis odahagyta az öregek guggoló és pipázó körét. Elbicegett onnan a lányokhoz. Csakhogy ekkor biztosra ment a sánta Tamás.

Parászkát szólította meg, a félcigány kovács megesett leányát. A kovács nagyon hasznos ember volt a faluban, bárha cigány félig, mégis rendes emberszámba ment. Ugyan meg lett volna akadva a falu nélküle. Új munka nincs itt, csak holmi javítások néha, holmi patkolások ritkán, de azért kovács csak kell. Így ragadt itt ez a félcigány, málékenyéren, babon, krumplin. Holott, jól tudjuk, más helyeken sokkal igényesebbek a kovácsok. Parászka lánya megőrizte a cigányos feketeséget, de nagyobb baj volt egy piros anyajegy a homlokán. Félcigány is, meg piros anyajegye is van, szegény is, mégis elhitte a legénynek, amit az neki gombaszedéskor az erdőn mondott. Így történt meg a csúfság, vagyis az, hogy nem vette el a legény, hiába született a purdé. Persze, ha nem lett volna a kovács lánya, a bálba sem szemtelenkedett volna többet. Így nem zavarták el, de már aztán táncba nem vitte senki.

Ezt a Parászkát figyelte a sánta Tamás egész délután. Aztán már jó estefelé, mikor már elég lehetett Parászkának ott állani a szégyenszegletben, ahol azok a lányok beszélgetnek jobbra-balra pislogva és reménykedve, akiket nemigen szólítgattak a legények, mondom, akkor odabicegett hozzá a sánta Tamás. Vagy három lépésnyire tőle megállott, és hamiskásan begörbítve mutatóujját, röhögdélve integetett neki, úgyszólván ő maga is játékot űzött abból, hogy sánta.

– Na gyere csak ide... te, te Parászka... téged hívlak... na ne félj, nem táncolni akarok veled... ejnye a kutyafáját! Ne tolakodjatok olyan sokan! Nem kell nekem az egész falu virága, csak ez az egy Parászka...

Röhögött a világ, merthogy még ez a Parászka is igen nehezen mozdult, nemhogy az egész falu lánysága versenyzett volna.

Már elment a világ onnan, ők mindig ott ültek, csak késő éjszakán váltak meg egymástól.

Két hét múlva megvolt a csendes lakodalom, és a falu igen megnyugodott. Elmúlt az aggodalom, hogy a félcigány kovács itthagyja a szégyen miatt a falut. A sánta Tamás ettől kezdve kínlódott a kondával, mert a kovács kedvéért neki adta a falu ezt a hivatalt.

Hát ez volt az a sánta Tamás, akiről az amerikás Szóri azt mondta, hogy csinálja már vakarcs Pávelnek, azazhogy Kosztán Pávelnek a hangulatot.

Már az mégiscsak igen lebecsmérelt helyzet pedig, hogy valakinek a sánta Tamás legyen a patrónusa.

– Ennyire nem jutottunk – dagadt ki Nucából az önérzet.

Ölelte a tekintetével a vakarcs Pávelt, simogatta szemével apró termetét, gyér hajától bocskoráig. Kiegyenesedett Pável, nyakába kerítette a hárásszal hímzett ünnepi tarisznyáját, karjára vette kis fejszéjét. Úgy kell mutatni, mintha a szántóra menne korcsokat vágni, csak véletlenül vetődött volna a kocsma tájára. Az asszony megint a régi, gondos és alázatos Nuca lett, hamarosan egy korty pálinkát kínált az urának. Rangosan mozgott, mintha máris bírói pálca volna a kemencéhez támasztott görbe mogyorófabot. Utána nézett sokáig férjének, mikor átugrotta a mezsgyeárkot. Így intette el magától a törleszkedő kutyákat:

– Eriggyetek. Lehet, hogy rövidesen már a bíró szed ráncba benneteket. Nem lehettek aztán ilyen vadak, a bíró udvarát sűrűn járja a nép.

A vakarcs Pável pedig óvatosan húzott a kocsmaudvar felé, de hamarosan észrevették, fütyültek, integettek feléje. Különösen a sánta Tamás sürgött szorgalmasan körülötte, mintha saját ügye volna.

Meghallgatta szó nélkül a tényállást, de mikor a hatujjú, meg a bukott vállú Grigor, meg a buckás hátú, meg a sánta vivátozni kezdtek, méltósággal felállott egy lócára és így szólott:

– Itt látom a falu öregjeit, meg itt látok néhány aszszonyt is, aztán itt látom köztetek azokat is, kiket Isten megbélyegzett valami testi fogyatkozással. Én is közéjük tartoznék, én sem vagyok egész ember, ezt most elismerem, bárha eddig szégyenkeztem miatta. Ha úgy akarjátok, leszek a bírátok, mert olyan idők vannak, hogy csak nyomorék, ügyefogyott meg öreg maradt a faluban. Isten akarata, hogy a gyengékre bízta a sorsunkat. A java embereket elvitték közülünk, az a rendelés, hogy a gyengék és az öregek álljanak be helyettük. Vegyük a sors csapásának, hogy nekem kell bírónak lennem, ne kevélykedjünk miatta. Bírótok leszek, ha úgy akarjátok, amíg az épkézláb emberek visszatérnek.

Vivátoztak a vékony hangú asszonyok, a dörmögő hangú öregek meg a kappanhangú suhancok. Vállukra emelték a vakarcs Pávelt, így illik, így csinálták régen is. (Igaz, hogy a régi bírók nehezebbek voltak. No, de nem kilóra mérik a bírót.)

A bádogfedeles ház irányába indultak, befordult a sokaság az udvarra. Elöl a vakarcs Pável pirosan, utána a fél falu éktelen zajongással. Erre vezetett az út a bírójelölt házához.

A sánta Tamás ott kacsázott a menet után, éppen akkor ért a filagória elé, mikor az öregúr előlépett a házból.

– Tamás te... miféle lárma ez?

– Nyegru Vaszi helyett válasszuk az új bírót... ezt a... Kosztán Pávelt.

– Miféle Kosztán Pávelt, te?... No nézd csak... szóval, a vakarcs Pávelt?

– Azt... – mondta Tamás, és ő sem tudta, miért, de lehajtotta a fejét.

Az öregúr élénken fújta a szivarja füstjét, méregette Tamást.

– Nem vagy már a kondánál?

– Ott vagyok én... a gazdák elengedtek három napra... a Fifirik fiát állítottam magam helyett. Holnap lejár.

Többen odagyűltek, az öregúr csak fújta a füstöt, várták az emberek, mit mond az öregúr a vakarcs bíróhoz.

– Hát válogatni nem nagyon lehet. Én se válogathatok. Én is úgy vagyok most, kocsis nélkül. Nem válogatok. Nem bizony. Tudsz-e lovakkal bánni, Tamás?

Tamás szíve nagyot dobbant.

Összefutott a nyál a szájában, reszketett.

– Hogyne.

Az öregúr a szájtátó emberek felé fordult.

– Törpe bíró, sánta parádés kocsis.

Aztán egyenesen Tamásnak szólott:

– Már mindegy... reggelre gyere el, addig végezd el a dolgod a gazdákkal... a Fifirik fia jó lesz helyetted a kondánál... parádés kocsis lettél, az anyád ne sirasson... mondom, reggelre botolj be... áldomást is akkor adok... csizmát, persze, nem tudsz húzni a rongyos lábadra? Mi? Majd bocskorpénzt kapsz.

 

6

 

Egész sereg ember meg asszony között érkezett haza a vakarcs Pável, megállottak a kerítés mellett, a mezsgyeárok partján, vállukra emelték, úgy hozták be a portára.

– Vigyázzon erre a kis emberre, mert ez lesz a bíránk – mondták Nucának.

A nagy, hatalmas asszony – először életében talán – ríva fakadt, egymaga vette gyengéden ölébe a kis embert, úgy tette fel az asztalra, ami ott állott az almafa alatt.

Most már csupa meghatottság és elérzékenyülés volt az egész társaság. Éppen csak megitták, ami kis pálinka akadt a háznál, aztán vivátozva széledtek, ki merre. Ettől számítva, a harmadik hét vasárnapján bíróválasztás volt. Bár nyomorék kis embert választottak bírónak Kosztán Pável, a vakarcs személyében, ezt most senki nem szégyellte.

A hírközpontokban sokáig beszéltek erről a választásról. Hogy jött váratlanul és meglepően, hogy történt egyhangúan és ellentmondás nélkül, mind csak azért, mert letette kevélységét és beismerte nyomorék voltát. Ezt beszélgették a kocsmában és főként a kocsmaudvaron, a templom előtt, aztán a többi hírhelyeken. Azokon a konyhákon, ahol az amerikás Szóri megfordult. Így a papék konyháján, a bádogfedeles ház konyháján, de a felső kocsmáros tisztaszobájában is, továbbá némely nagygazdánál. Az amerikás Szóri nagyon élvezte, hogy úgy beteljesült a jóslata. Azt nem lehet elvenni tőle: ő volt az első, aki a hírt az új bíróhoz elvitte, aztán ő volt az első, aki a faluban terjesztette. A bátyja feleségénél, Antalné asszonynál is lelkendezve mondogatta:

– Ezt is éppen úgy megmondtam előre, mint a háborút.

A sokgyermekes Hani letette a gyereket az öléből. (Mindig volt az ölében egy gyerek.) Kicsit élesen kérdezte:

– A háborút is megmondtad?

– Persze hogy megmondtam. Nem emlékszel, mikor kérdezted, miből keresett az uram olyan szépen? Miféle üzleteket csinált? Azt mondtam nektek – szombat délután volt, körtelevet ittunk, itt volt az egész asszonynép –, még csudálkoztatok is: nem csinál az üzleteket, Amerikában csak nagy pénzzel csinálnak üzleteket, vagy az egészen koldusok foglalkoznak üzlettel, az én uram muníciógyárban dolgozott, ott dolgozik most is. Nem ezt mondtam? Hát persze, ha városi eszetek lenne, ebből már érthettétek volna, hogy háború lesz. Amerika nem jön ide háborúskodni, otthon se lehet háborúja. Neki nem kell muníció. Amerika olyan, hogy egy ország az egész, kivel háborúskodjon? Nektek készült, Európának a muníció, mármint a puskagolyó, meg az ágyúgolyó, meg mindenféle puskák.

Hani asszony még feljebb emelte a hangját:

– Hát ha úgy tudtad, hogy nálunk háború lesz, mért jöttél haza? Azt nem tudtad, hogy háborúba nem engednek ide-oda sétálni? Tudhattad, hogyha egyszer a határokon lövöldöznek, ott az asszonyoknak nem lehet mászkálni.

Szóri nem hagyta magát.

– Beszélj, pálinka, beszélj. Mikor eljöttem, még javában tartott a kereset. Az uram is írta, hogy még mindig dolgoznak. Gondoltam, kell egy kis idő, amíg idehozzák. Honnan álmodtam volna, hogy máris elkezdik? Azt nem tudtam, hogy postamunka. Csak a rendes bért adták, postamunkáért dupla bért fizetnek. Amilyen hamis az uram, lehet, hogy a vége felé már dupla fizetést kapott, de hát ezt nem mondta.

Közben csengetett a boltajtó felett a kis csengő, ki kellett rohannia Haninak, szegfűszeget adni egy pénzért, borsot kettőért, aztán jöhetett be megint, amíg ismét csengetett a vevő. Megint abba kellett hagyni, megint kérdezgetni:

– Mi kell, fiam? Mondd meg értelmesen, mi kell, nem elég, hogy petróleum, meg hogy adjak vissza a pénzből, mennyit mérjek?

A gyerekek még nincsenek kellően beleszoktatva a vásárlásba, most olyan aprókat küldenek, hogy még a pénzt sem tudják előkotorni. Hároméves pulyát küldenek a boltba. Úgy be van göbözve a pénz a kendő csücskébe, hogy az ember ujjal nem is tudja kibogozni. Foggal sem lehet, iszonyú piszkos a kendő, undorító szaga van, mégis körömmel kell, eltart egy negyedórát, erre kell az embernek vesztegetni az idejét.

– Nucuka. Most még kibogoztam neked, de majd letörött mind a körmöm, mondd meg az anyádnak, hogy adja a kezedbe, nem bírom evvel tölteni a napom. Dehogy kell neked petróleum. Már elfelejtetted, mit mondtak? Látom a pénzről, hogy nem petróleum kell. Várj csak. Persze, ecetszaga van az üvegednek, ecet kell neked, bízd csak rám. Papírt nem adhatok a sóhoz. Mit gondolsz? Nem ér annyit az egész só. Eredj csak haza, hozz valami kendőt. Hol hallottad azt, hogy a sóhoz papírt adnak? Megyek, Szóri, megyek. Nem szállsz le a kemencéről? Takarodjatok vízért! Szaladjatok vízért, majd mosok nektek egy kicsit. Vigyázz, Szóri, vizesek lesznek, ha viszszajönnek, küldd őket a napra, hadd száradjanak. Mindig magukra borítják a vedret, nem tudnak vele bánni. És mondd csak, Szóri, a Lájicska hol van?

– Az asztal alatt mászkál.

– Az jó. Várj csak, Szóri, csak még ezt a kis fejtőt számolom ki, először szét kell venni, összegubancolta Ignác... igen, mondd csak... hát úgy gondolom, ez is Isten ujja. Ti ott csináltátok a puskákat meg a golyókat, jól éltetek belőle... ebből nem lehet áldás, mert ezekkel most valahol ölik egymást az emberek... ti jól éltetek, mert volt munka, az ilyesmit, persze, jól megfizetik... a királyok nem sajnálják érte a pénzt... ebből telt nektek selyemkendőkre meg olyan csillagos ruhákra ... meg utazni nagy kofferekkel a tengeren... egy házat lehetne venni a jegyért.

– Meg egy kis földet is hozzá.

– Városi házat gondoltam, Szóri... várj csak... a légyölő papír kifogyott... hétfőn lesz... de hogy tudták azok a gyárosok ezt Amerikában, és itt nem tudta senki? És milyen világ az, hogy gyárat csinálnak, hogy az emberek öljék egymást? Szegény Anti még nem írt, az ilyen öreget tán nem viszik gyilkolni? Mi? Nem mondtál semmit? Mi? Vigyázz te, ne fordítsd fel azt a skatulyát, mert mind kicsepeg a szekérkenőcs. Te Szóri, nekem kifordulna a falat a számból, nem tudnám lenyelni, ha arra gondolnék, hogy most valami mérget innen a boltból azért visznek, hogy meggyilkoljanak valakit. Hogy bírnak aludni azok a gyárosok, akik patronokat csinálnak, emberre lövöldözni? Mi?

– Te Hani... ez a gyerek olyan furcsán forgatja a szemét... valami üvegből ivott itt. Az apja boros üvegéből... ott a szekrény mellett volt az üveg.

– Jó Isten... az apja boros üvegéből? Meg vagy őrülve, Szóri?

A nagy tízliteres olaj kanna kihullott a Hani kezéből, lelkendezve rohant be.

Az apró Lájicska a földön fetrengett. Tényleg nagyon furcsán forgott a szeme. Tátogott a három és féléves kislány, hang nem jött ki a torkán, kínosan rángatózott.

Hani őrjöngve rázta, szétfeszítette a fogacskáit, tölcsérrel töltögette szájába a tejet... azóta, hogy oda van Antal, ahol ölik egymást, egy kis ecetsav van a borosüvegben... hát a három és féléves Lájicska ezt nem tudhatta.

Hani mama a szétfeszített fogacskák közé hiába töltötte a tejet.

Lájicska lassan elcsitult, felnézett utoljára, aztán anyja mellére ejtette fejét.

Hani mama vadul és félőrülten tépte a haját, de ez már nem segített. Lájicska már egészen hideg volt.

Hani mama reszketve meredt maga elé.

A gyerekek sírtak. Sötétedett.

Szóri csendesen megszólalt:

– Vigyázni kell a gyerekre, amíg ilyen kicsi, mint ez volt.

 

7

 

Ez rüh – mondta az orvos szigorúan Handrónénak. – Nem tudsz vigyázni a gyerekre, fertelmes betegség ez, ki fog hullani a gyerek haja, soha nem nő többet, majd kapsz kenőcsöt. Fürdetni kell a gyereket. Forró vízben, de vigyázz, bele ne főjön a vízbe. Az urad oda van?

– Igen.

– Nahát... Most az uraddal sincs dolog, miért nem vigyázol legalább a gyerekre?

Handróné – Vaszil a Dágyidé felesége – nem állhatott le vitázni a doktor úrral, hogy, de bár itthon volna az ura, hiszen éppen ez az, azért nincs mód vigyázni a gyerekekre. Az asszonynak kell a tehenet etetni, istállót kihordani, mezőre menni. Malomba saját vállán kell cipelni a véka málét, ki vigyázzon a gyerekre? Olyan az ember, mintha egy keze hiányzana, hiába igyekszik, nincs semmi látszatja. Azt, hogy mit kell csinálni a szegény kis rühessel, azt tudja az ember, csak már a kenőcsöt adnák ide a patikában, nem olyan veszedelmes betegség az, mint ahogy az orvos gondolja. De vajon kitől kapta a gyerek, hol ragadt rá? Máshol is vakarózhatnak most a faluban, ha egyszer ilyen ragadós betegség van.

Kenegette, fürösztgette otthon a gyereket. Titkolta a csúnya betegséget, nem nagy dicsőség, éppen nála, a tiszta Handró Vaszilnénál lett rühes az egyik gyerek. De figyelt, nyitva tartotta a szemét, vizsgálgatta a pulyákat. Némelyiknek szétnyitotta az ujjait, mert ott látszik meg leghamarabb. Néha a zsidó gyerekekkel is játszott ez a Nucuka, talán azoktól? Nehezen hihető. A zsidó gyerekek szombatra mind megmosdanak. Leszappanozzák őket. Azért egyszer mégis szétnyitotta az egyik kis zsidó gyereknek az ujjait. Hát az pedig mégis úgy volt. Most már tudta, honnan jött a baj. Azon percben elment a boltba Haniékhoz.

– Te Hani, tudod-e, hogy a gyerekem rühes lett a gyerekedtől?

Szegény Hani, még ki sem lábolt az egyik gyászból, már itt volt a másik baj. Ijedezett. Most majd az egész falu rühességét rajta fogják keresni, tiltakozni próbált, de Handróné nagyon becsületesen beszélt.

– Nem gonoszságból mondom, Hani. Most temetted el a gyereked, van elég a nyakadon. Tán nem tisztáltad eléggé a pulyákat. Vagy rájuk is mástól ragadt. Ne ess bele a bánatodba nyakig, több gyereked is van, találd azokba örömed, nézz szét köztük. Bizony, hogy a te kisfiad rühes, magam láttam a betegséget az ujjai között.

Hani mama remegve hívta be az udvarról a gyerekeket, de nem kellett sok vizsgálódás, igaza van Handrónénak. Tehetetlenül ejtette az ölébe kezeit. Mi lehet ez, honnan jött? Kendőt kapott a nyakába, ment a többi zsidóhoz, együtt járnak a gyerekek.

Egy kicsit megállott a sietésben. Persze, együtt járnak az iskolába, az a máramarosi tanítja őket, kit a legutolsó vásáron fogadtak. Nem volt pénz rendesebb felnőttre, egy kóbor fiút fogadtak. Már tudta, hova kell menni.

Csak ránézett a koszos legénykére, tudta, hogy innen jön a baj, ez a szerencsétlen vándor... De hát vajon ez is tehet-e róla? Gondolta, leken neki vagy két nyaklevest. De aztán mégse tette. Az megint csak elnehezítené a bajt, híre menne a faluban. Csendesen kell ezt elintézni. Végigjárta a zsidókat, ahol gyerek volt, elmondta, miképp áll a dolog. A nyelvesebbek átkozódni kezdtek, kiverni a faluból a koszost, el kell kergetni.

– Nem azt kell. Ez is anyátlan, apátlan árva, neki is a háborúban van az apja. Anyja szerte az országúton koldul, apátlan, anyátlan árva ez, gondoljátok, hogy a tietek. Meg kell hozatni a Handróné orvosságát, aztán hozzá kell látni a tisztításhoz. Figyelni kell, hogy melyik gyereknek van még a mieinken kívül. A legjobb szomszédja menjen el az anyjához, meg kell értetni szépen, hogy nem mi vagyunk az oka. Szerencse, hogy ilyen betegség, ezt senki sem siet dobra verni. Ha elkezdünk kiabálni, akkor még minket vernek ki a faluból.

Csak Nyegránnéval nem lehetett okosan beszélni. Szaladt a községházára, mikor megtudta, hogy az ő gyereke is ilyen, és hogy honnan származott rá. Lélekszakadva panaszolta, de nagy hangon, hogy a harmadik határba is elhallatszott:

– Nézd meg, mit hoztak ránk a zsidók. Nézd meg, mivel lett tele a házam.

Odatette a gyereket az asztalra, a bírói asztalra, a vakarcs elé.

Lehet, hogy afféle, mérges ember, amilyen Nyegru Vaszil, a régi bíró volt, odakente volna a gyereket az anyjához, de a vakarcs Pável csendes ember volt, nem is állott jól neki a túlságos hevesség. Megnézegette a pulyát, egyszeribe látta ő is, hogy mi baj.

– Honnan gondolod, hogy a zsidók hozták be a betegséget?

– Onnan, hogy az összes zsidó gyerekek betegek, csak titkolják... meggyógyítják a betegeket; nem tennék, ha nem lennének ludasok benne.

– Hát akkor... Nézd csak... Örvendj, hogy van aki gyógyítsa. Az uradat ki gyógyította, mikor rühes volt?

– Az én uram sose volt, de én magam kaptam egyszer a lekencei vásáron. Akkor kenőccsel meg fürdővel gyógyítottam.

– Na látod. Eridj, ne csinálj bajt. Örvendj, hogy kapsz kenőcsöt ingyen, örvendj, hogy nem fogják ránk a zsidók.

– Miránk?

– Hát persze. Tőlünk szerzik a rongyot, gubadarabot, avval szedhették fel valahol.

Így lecsendesedett Nyegránné. Igaza lehet a bírónak. De miért is engedik ezt a rongyszedést? Most már az aszszonyaik járnak porcelántányérokkal meg színes cukrokkal, fejtővel. Az asszonyok ugyan nem drótoznak, de azért hasznos, amit csinálnak... becserélem ezt a kis rongyot, ami összegyűlt, hátha betiltják... még az is lehet...

Vasárnap délelőtt maga a bíró hirdette ki a templom előtt, hogy közköltségen is beszereztek a kenőcsből, senki se tagadja, nem szégyen az. Csak ki kell gyógyítani. Akinek kell, az jelentkezzen érte az irodán, a községházánál. A rongyokra meg vigyázni kell, eladás előtt mossák ki az asszonyok. Mosatlan rongyot, gubadarabot nem szabad eladni.

– Aztán nem akarom a kedveteket elvenni, már annak, akinek van, de vigyázzatok magatokra a táncban. Nem kellene táncolnotok vagy három hétig. Most nagy szerencsétlenség, ha valahol megbetegszik valaki, nem lehet pótolni sem a legénykét, sem a felnőtt leányt. Ne csak egymás szemébe nézegessetek, hanem nézzétek meg egymás kezét is.

Nem maradt el a tánc ezen a délután sem, csak vihogtak a lányok meg az a pár gyenge ember, aki még elment illegni a táncba, nem is említvén a tizennégy meg tizenöt éves, szóval, a katonakoron inneni suhancokat. Vihogtak, csúfolkodtak, úgy mentek a táncba, meg úgy kérték fel a lányokat, hogy széttárt ujjakkal magasra emelték kezüket. A bíró is ott volt a táncban. Ő is nevetett a többiekkel, de csak addig, míg az egyik Valjean fiú kezét meglátta, amikor az is feltartotta. Személyesen vezette ki a táncból, megfogván a tarisznyáját.

– Jó divat ez, látod. Na, nem baj, majd még katona lehetsz efelől.

– De nekem szabad táncolni – gúnyoskodott a sánta Tamás, és ő is felemelte a kezét és széttárta az ujjait a bíró előtt.

– A te dolgod az anyád rontotta el – válaszolta a bíró, és visszavonult, mert kezdődött a kacagás a suttyó emberkék, a tört emberek meg az asszonynép között, hogy a sánta Tamás is táncra jelentkezett. Holott, úgy látszik, a sánta Tamás nem tréfált, mert még mindig vigyorgó képpel és a széttárt ujjaival magához intett egy virágkoszorús leányzót.

– Na ebből meg mi lesz? – kuncogtak a táncosok.

Hát az lett, hogy a sánta Tamáshoz ijedtében meg zavarában csakugyan odasimult a lány, felemelte kezét, ujjait a sánta Tamás széttárt ujjai közé fűzte, aztán a sánta Tamás csak állott, a leány meg forgott körülötte. Tamás csak állott, és elkezdett kurjongatni:

 

Új táncot találtam máma, Eljárhatja béna, sánta... Ip... I-i-i-p...

 

Ezen igen jól mulattak a vigadók, milyen esze van a sánta Tamásnak! Hát persze!

Nemcsak dobbantásból meg szökdécselésből áll a tánc, aki a többit tudja, az akár kihagyhatja az ugrálást. Már magyarázza is a sánta Tamás, csak rá kell bízni.

 

Csak a lábam rongyos nékem, De a csókot még kimérem!... Ip... I-i-i-p...

Így a délután hőse lett a sánta Tamás. Lám, hogy kinyitotta a lányok szemét. Hogy megnövelte a maga dicsőségét. Ha úgy vesszük, nincs is olyan nagy hibája, csak éppen az egyik lába korcs.

Hát nemcsak lábból áll az ember. A bíró, amiért olyan törpe, milyen gondos, és a sánta Tamás, amiért sánta, milyen jókedvű és milyen élvezetes. Ősszel, persze, finnyás az ember, eldobja az almát, ha egy kicsit romlik, de tavasszal bezzeg kivágja a bicskával a kis romlottat, megeszi belőle, ami jó. Hát ki mondja, hogy a sánta Tamásból éppen azt kell elvenni, ami romlott benne? Nem is venni észre azt a kis romlást. Derék ember az, tökéletes. Jókedvű, épek a karjai, aztán megmutatta, hogy az esze is menynyire helyén van. A hangja meg, akár egy bikáé.

Divatos lett a sánta Tamás. Ifjú asszonyok jöttek oda, csillogó szemekkel néztek rá, csak hogy nem kérték:

– Hívj engem is. Kurjants az én kedvemért is vagy két vidámat.

Sánta Tamás meg sem mozdult a helyéről egész délután. Onnan, arról az egy szent helyről hódította meg a fehérszemélyeket, csak úgy szemelgetett köztük, mint akinek nincs ínyére éppen mindenki. Válogatott. Ő lett a táncos társaság kedvence. Divatba jött. Nem is táncolhatott mindenkivel. Arra már nem volt idő.

De hogy divatba jött az új tánc, a sánták tánca, már az egészségesek is úgy táncoltak. Mármint a fiatal gyerekfiúk. Ezt kívánták az asszonyok, lányok. Ez volt a táncos délután legnagyobb újságja. A férfi áll egy helyt, a nő pedig forog körülötte. A fiú felágaskodik a magas lányhoz, odacsókol neki, vagy körültapogatja a derekát, vagy ha ért hozzá, kurjongat neki egy verset.

A sánta Tamás mindenhez értett.

Csinálta is egész délután.


8

 

A sánta Tamás felesége otthon örvendezett egész délután a vasárnapi békének. Nem sejtette a férjeura nagy hódítását. Biztosan valami dolga akadt a parádés lovak között. Vasárnap délután is munkát adnak neki. Belenyilallott az öröm a kebelébe, ahogy kétszer is, háromszor is megfordult a fejében, hogy munkát adnak a férjének, még vasárnap délután is, akkor sem lehet el az istálló nélküle.

Ha nem jönnek a mostani idők, akkor nagy szégyen az ilyen sánta férj. Ámbár, az sem valami derék dolog, ha valaki félcigány. Méghozzá anyajegye van az ábrázatán. Igaz, attól még lehet dolgos, lehet a termete is kedves, de egy olyan anyajegy mégis riasztó. Azt nem lehet letagadni. Nem kedvelik a legények, aminthogy a lányok is húzódoznak a sánta embertől. Ha nincs az a megcsúfolása a táncban – egész délután egyedül állingált –, amiből mégis a derék férje húzta ki, talán sose találkoznak.

Hál’istennek más világ van. Íme, ott vannak a ház körül a rudak, a gereblyék, az ásók, kapa, kasza, eke, mindenféle szerszám, azokat kézbe kell venni, magától nem mozog semmiféle szerszám. Erős férfikézbe való mindannyi. Asszony csak éppen kóstolgat az efféle munkából. Mit ér azonban a férfi, aki távol van és nem veheti kézbe a szerszámot? Akkor a szerszám csak afféle halott dolog, mintha ott se volna, mintha csak koporsóban feküdne, örök heverésben. Elmúlt a tél, itt a tavasz, és a legnagyobb gazdánék is maguk próbálkoznak, szégyenszemre az asszonyok ügyetlenkednek a szerszámokkal, jó az Isten, majd bele fognak szokni. Már annak, akinek bele kell szokni. Például a gazdag Nyegránoknak, a Handrók közül egyiknek-másiknak, még a Nyegruk, sőt a Bonák asszonyai között is fog akadni, akinek meg kell kérgesedjen a keze, amíg beletanul. Mert bele kell tanulni, bele kell törni, már annak, akinek. Akinek muszáj. Van, akit megóvott a jó Isten ettől. Éppen egy szegény félcigány kovács lányát választotta ki az angyalsereg. Azok közé választották ki a jó szellemek, akiknek nincs ilyesmire gondjuk. Megbolondult a világ, fenekestől fel van fordulva, de van egy udvarocska, ahova nem jött a felleg, hol a nap csakúgy süt, mint régen. Az öregúr fizeti a kommenciót, sót, petróleumot, harminchat véka málét. Még búzát is húsvéti pászkához. Két pár bocskort, aztán pénzt is. Mindezt egy szegény, félcigány kovács lányának hozza haza az ura, félcigány, koldus kovács lányának, akinek ezenfelül még terjedelmes anyajegye is van. Meg fattyúja is. Nem kell letagadni, ami igaz, igaz.

Ki meri azt mondani, hogy hibás az ilyen ember? Hibás? Aki mellett az asszonynak jóformán csak lógatnia kell a lábát, csak éppen az asszonyi munkát kell végezni. Sütést, őrlést, mosást, ami még ezenkívül asszonyi munka. Milyen szívesen odaadnák most a pöffeszkedők az uruk lábát, hogy ne ődöngjenek árván és tehetetlenül. Most mindegyik nyomorék lett. Az asszonyok lettek nyomorékok. Akiknek hiányzik az uruk. Egy kis csavarodás van a lábafején az embernek. Ennyi az egész. Ha ez a kis anyajegy nem volna a lábán, most ő is odalehetne a meszszeségbe, ahol, azt mondják, csak úgy lövik egymást az emberek... Most itthon van. Azzal a drága, békességhozó, életmentő, értelmes kis csavarodással a lábán. Ami nem több, mint egy szerencsés anyajegy.

A kerítésen átlépett valaki. Lehuppant a földre. Ez behallatszott a vityillóba, felébresztette Tamásnét álmodozásából. Kihúzta a málécsutkát a kémlelőlyukból, kinézett. Eszemadta Tamás jött meg, az anyajegyes lábával léphetett le a földre a kerítés zsámolyáról, mert egészen elterült a földön. Nem is mozdul. Tán csak nem történt szegénykének valami baja?

Hát ez is asszonyi dolog, hogy egy kicsit támogatja az ember az urát, ha történetesen egy kicsit bepálinkázott vasárnap délután. Mint például látnivalóan ez történt Tamással is. Jól elnyúlt a földön, majdnem aludt, mikorára a felesége belesimította kezét a hajába. Egy kis szaga volt a fejének az italtól. Mosolygott, a szája ziláltan motyogta:

– Vigyél be... Jóltartottak egy kis itallal... Nem bírom a derekam...

Egy kis ráncigálásra magához tért Tamás, aztán jókedvűen kurjantott egyet. Öröm volt hallgatni kurjantását és a szavát, mikor egy kicsit felérzett:

– Úgy pártolnak engem az asszonyok, hogy na. Táncoltak velem, odatartották a derekukat... de még egyebet is, hogy tapogassam... nem is tudtam, hogy ilyen kelendő jószág vagyok. Nagy kincs most a férfiember, te.

– Jójó – mondta izgalommal az asszony, de nem örvendett.

Az más, mikor a délutáni félálomban olyan végtelenül mámoros volt a nagy kincsére gondolni, amit csak egyedül magáénak hitt. Mikor úgy elzsongította a szíve táját a boldogság, hogy vasárnap délután sem tudnak meglenni a parádés lovak, Linda meg Giza, az ura munkája nélkül.

De most itt hallani ezt a dicsekvést, hallani, hogy más is arra gondol, amit ő szeretett volna odaharsogni a világnak, de amit mégis oly titkos ijedtséggel őrzött... hogy más is erre gondolt... hogy másnak is kellene már az ura... ez fájdalmas volt.

Ó, lehet, hogy csak dicsekszik ez a sánta lific, kár megijedni mindjárt. Biztosan csak részegségében kotyog. Megkínálták egy kis pálinkával, megszánták egy korttyal a gazdák, dehogyis az asszonyok pálinkájától rúgott be. Éppen ilyeneknek kínálják magukat meg mentás-borsóspaprikás ágyban illatosodott pálinkájukat az asszonyok! A feleség, az más, az elnézi az ura sántaságát, de más asszony csak megundorodik tőle. Kár a szívnek olyan aggódva dobogni... pálinka beszél ebből... nem asszonyok pálinkája, csak pálinka.

– Jójó, csak gyere be most már, dőlj le. Majd kapsz finom krumplilevest.

– Nem hallod, hogy asszonyok pálinkáját ittam? Nem tudod, hogy ahhoz tésztás leves is jár? Krumplilevest egyek nálad, mikor dagadtra zabáltam magam tésztás levessel?

– Jójó.

Tamás egyszerre eleresztette az asszony karját, amibe eddig fogózkodott. Odavágta a kalapját, megvicsorgatta a fogát, igen dühös volt, legényesen rázta a sörényét.

– Te! Te nem hiszel nekem, te asszony! Egész falu tanú rá, hogy csak állottam, és az asszonyok úgy körültáncoltak, ahogy a főesperes úr magyarázta a zsidókról... valami bornyúval... Illegtek, forogtak körülöttem, hogy a szent evangéliumban sem különben. Mit számít az a férfi, aki nincs otthon, mi? Mit számít az a férfi, akinek egészséges a lába, de nem tartja itthon? De én olyan kenyérkereső vagyok, hogy mindent elédbe hordok. Te kinek tartasz engem? Még most se látod, hogy ki vagyok? Te még most is csak a sánta lábam látod? Majd most megtanulod, hogy kezem is van, az pedig... na, kóstold meg.

Aztán kapott a sánta Tamástól a félcigány Parászka egy olyan pofont, hogy egyszeribe eszébe jutott a kovácsműhely, ahol pont ilyen szikrát vetnek a tüzes vasak az üllőn, mint most az ő két szeme. Oda is hullott tőle a pitvar sarkába, mint egy hitvány, üres zsák, úgy odahullott.

– Ne bőgj, az anyád keservit, ne bőgj nekem, most már látod, hogy ki vagyok, most már ideje, hogy megbecsüld a szerencsédet. Te foltos képű cigányivadék!

Nem a képén, hanem a szívén érezte a pofont a foltos képű asszony, de azért még volt benne remény. Egy pofon vagy egy rúgás még nem a világ. Ha az ember (meggondolja, így van ez minden rendes háznál. Eddig, igaz, nem volt efféle köztük, a férfiasságát így még nem bizonyítgatta soha Tamás. Jó szándékú pofonok is vannak, ez is olyan biztosan. Talán még emeli is a tekintélyét a szomszédok előtt. Lám, mégis ember a hibás talpán a sánta Tamás.

Szépen felkelt a földről, szelíden odavezette dühöngő urát a szalmazsúpos vacokhoz, kedveskedve és nagy becsüléssel a hangjában invitálta, hogy dőljön le pihenni.

Tamás most már nem okoskodott sokat, végignyúlt a szalmazsákon, alapos alváshoz kezdett.

Az asszony szíve megfordult férje irányában a pofon okán. Először fájt egy kicsit. Nem volt ebben a házban az esküvő óta semmi zavar. Most történt először, hogy így nekiment az ura. De vajon szabad volt, hogy fájjon ez a kis legyintés? Hiszen ennek még inkább örvendeni kellett.

Nem gondolhatták a szomszédok: olyan nyomorék ez a Tamás, hogy még a feleségéhez sem mer nyúlni.

Még az öreg Nyitituc is leken néha egyet a roskatag vénség feleségének, de még a menyének is. Pedig dédapa, és a fél lábával már a sírban van. Aztán a vak Drug is meg-megzabolázza a feleségét, egész ide hallik a püfölés, ahogy csépeli a kötéllel. Mind megteszi, csak ők éltek csendben, szelídségben, úgyszólván egy hang nélkül. Holott hát biztosan neki is voltak hibái. Senki sem gondolhatott mást, mint hogy a sánta Tamás attól tart, hogy visszavágja a felesége.

Hogy lehetett ilyet gondolni? Nem merte volna ő kezét a férjére emelni. De meg kell vallani, ami igaz, igaz, nem a nagy tisztelet miatt, amivel a férjének minden asszony tartozik, hanem inkább azért, mert félt volna, hogy eldől a fél lábán.

Nem kell ezt szánni. Olyan erős ez, mint egy bika. Nem szabad ezt visszaütni. Isten őrizz. Olyan kemény, csontos keze van ennek, hogy belezsibbad az ember képe. Most már a tisztelet miatt nem fogja visszaütni. Bár eddig is tisztelte.

És most már a szomszédok is látják és tudják. Most már a szomszédok is úgy beszélnek majd róluk, mintha nem is volna az a kis sántaság.

Az a kis anyajegy.

Irigykedni fognak. Akár valami épkézláb embereknél, náluk is úgy lesz. No, nem mindennap, csak néha-néha. Hébe-hóba, amikor a gazdának kedve kerekedik. Hogy érezzék az emberek: éppen olyan Isten teremtményei ezek is, mint mi. Mit csináltak tegnap este Tamáséknál, a sánta Tamáséknál? Valami lármát hallottunk...

– Semmi az... csak a rendes porcióját kapta meg az asszony az urától.

Felemelt fejjel és újonnan született büszkeséggel tettvett, szorgoskodott a foltos Parászka a házban.

Áhítattal ügyelt garázda férje pihenésére.

 

9

 

Kívülről egyformák a házak itt a hegyek alján, a dombok alatt. Csak éppen hogy egyik házon jobban megfeketedett már a szalmatető, és zöld moha foltjai tarkítják. Vagy egyik tetőre a szél odasodort egy tökmagot, másikra egy napraforgómagot. Itt megfogan a tökmag, amott a napraforgómag, itt őszre hatalmas töklevelek zöldellnek a tetőn, amott magasra szökik a napraforgó szára, sárga napraforgótányérok mosolyognak reggelente kelet felé. Más háznak sárga a teteje, még friss a szalma rajta, itt fiatal pár lakik. Egy-két esztendeje rakhattak fészket. A házak körül, a kertek körül, kinek-kinek telke szerint, apró árkok vagy rendes fűzfavesszőből font kerítések szaladnak. (Kis telek gazdájának nem dukál fűzfakerítéssel is hencegni.) A nagygazda – mint teszem azt, a vakarcs Pável – a kerítés mellett jó mély árokkal is körülbástyázza apáitól öröklött földjét. A házak előtt, a kerteken át, keskeny utak szaladnak dombra fel, dombról le. Mint keskeny szalag, barnapiros pántlika, úgy kötik csokorra, vagy mint a gyöngyöt a kenderfonál, úgy fűzik egymáshoz az udvarokat, a kicsinyeket meg a nagyobbacskákat. A nagygazdák szérűs, csűrös, szilvakertes udvarai az ezüstpénzek, melyek kitetszenek az apró gyöngyök közül.

De még a gyöngyök között is a kisebbek közé lehetne csak odavenni a sánta Tamás bérelt udvarát, ahonnan most egyenesen a folyó felé kerülünk, az erdő szélére, csak először a hatalmas nádast kell körüljárni. Meglehetősen ki van most szikkadva, bátor és a nádassal ismerős ember nekivághat, rövidebb az út a zsombékon által. Ámde csak öreg emberek ismerik ki magukat a nádasban, azután a nagy munkabíró emberek, akik erre dolgoztak más tavaszon, de akik most messze járnak és más vidék zsombékjait kerülgetik.

Az asszonynép viszont jobb, ha nem kísérti az Istent. Kivéve, persze, az olyant, mint Gávris Odotia. Ő megteheti, ott nőtt fel a nádasparton, érti a zsombék életét, nyelvét, úgy olvas benne, mint a pap a szent evangéliumban. Az anyja is ott élt, de az régebben elhalálozott, igen furcsa neve volt: Ofima. Boszorkányhírbe került ez az Ofima, nem tagadta soha, hogy van valami összeköttetése a rossz szellemekkel, akik tudvalevőleg néha erősebbek a jó szellemeknél, vagy az Erdő Leányánál is. Sőt képesek az Úristen rendelését is elgáncsolni rövid időre, ha nem vigyáznak rájuk eléggé szentelt vízzel, vászonzacskóba varrott, ráolvasott fokhagymával vagy szent karácsony éjszakáján ásott keresztgyökérrel, esetleg húsvéti piros tojás alsó héjával. (Persze, ez utóbbi csak úgy lehet hasznos, ha húsvét másodnapján törött el, piros tojás-köszöntésben. Az mindegy, hogy milyen ábra van rajta, az csak babona, hogy muszáj kék szíveknek és piros szálaknak lenni rajta.) Szóval, Ofima asszonyt annak idején gyanúba hozták, hogy barátságot tart fenn ezekkel az ártalmas szellemekkel, és ezek a kedvéért abbahagyják olykor a bajcsinálást. Ofima asszony becsületes asszony volt, nem tagadta, hogy van valami a dologban, segített is néha bajba került embereken, asszonyokon, de a faluban irigyei rossz szemmel nézték. Nem akarta, hogy kilessék a titkát, leköltözött hát ide az erdő mellé, a nádas partjára. Úgy magyarázták sokan, hogy a szellemek itt inkább látogatják a házát, a faluban nagyon is szem előtt volt. Azért jött a nádas partjára a viskójával, hogy itt a látó szemek kevésbé zavarják meg, hogy napközben is összejöhessen földalatti, földfeletti, szél hátán nyargaló, felhőkben vágtató, békakuruttyolásban megbúvó vagy mogyoróhéjjal takarózó rokonságával.

Ofima férfi nélkül, márhogy férj nélkül élt itt a nádas partján. Hogy egy lánya mégis született, az nem tartozott az emberekre, miután nem kereste amúgy sem senkinek a komaságát, és a falubeli törvényeket sem tisztelte. Ördöngös tudományát a lányára hagyta Ofima asszony, akinek ugyancsak a szokatlan Odotia nevet adta. (A Gávris nevet el is hagyhatjuk, a falubeli rendes Gávrisok nem tartották velük a rokonságot.) Meghalt Ofima asszony, leánya, Odotia künn maradt az erdőszélen, s talán az Erdő Leányával jött össze tereferére. Nem szorult senkire, egy darab földet körülárkolt, övé, nem övé, azt nem meri számon kérni senki. Halászik a folyóban, csapdái vannak, néha még vidrát is fog. Fája van elég, egy kis kendert is ültet, málét, babot hoznak az asszonyok a faluból. Mert néha – nem is olyan ritkán – véres tejet ad a tehén, felfúvódik az ökör. Odotia ilyenkor csekély máléért, babért vagy holmi napraforgóért szívesen ráolvas az állatra vagy a gyerekre, ki szálkába lépett, vagy a férfire, kinek feldagadt a nyaka.

Látnivaló, hogy ő nem tartozott a falu közösségéhez olyan szorosan, mint a többi emberek. Itt is csak azért foglalkozunk vele, mert éppen ezen a reggelen bejött a községházára és éktelen vinnyogással hozta a gyerekét karjai között, mindenkinek legnagyobb meglepetésére.

Jaj, igaz, Odotiának is volt gyermeke, és ha még nem mondottuk volna, most pótoljuk. Volt neki egy tízesztendős fia, embertől vagy szellemtől lett, azt soha nem tudhatjuk meg, ehhez nem ismerjük eléggé Odotia barátkozásait. Ha embertől is, falubelitől aligha. Hogy Odotiával összemelegedjen, arra aligha lett volna kapható házas- vagy legényember a faluban. Nem a képe miatt, az elég rendes volt, inkább a viskója körüli furcsaságok miatt, amit nehéz ép ésszel felfogni.

Bejött tehát a faluba, és ott sivalkodott a községháza tornácán, ott ajnározta, csitítgatta, lógázta a tízesztendős nagyocska fiát. Községi segítséget kért, hogy vigyék be a városba a doktorhoz a gyereket. Az emberek a fejüket csóválták. Rossz vége lehet, ha a boszorkányos asszony dolgába beleavatkoznak. Bajt hozhat az egész falura, A gyerek baját sem igen lehetett érteni. Nem volt abban egy csepp vér sem, és alig lihegett. Aztán, hogy kitakarta és mutogatta, tele volt foltokkal az egész teste. Apró meg nagyobbacska foltokkal, de azért nem volt az sem himlő, sem másfajta ismert betegség.

Úgy magyarázta heves sírás közben Odotia, hogy a gyerek a nádas partján halászgatott – már csak úgy játékból, inkább az anyját utánozta –, nem volt az komoly halászat. Megbillent, beleesett a mocsárba. A nagy rívására lett figyelmes, el sem tudta hirtelen képzelni, mit sivalkodik, mikor jóformán alig volt a mocsárban. Persze, hamarosan észrevette, hogy ellepték szegénykének egész testét a nadályok. Rátapadtak, a lábától a nyakáig belepték, rettenetesen kiszívták a vérét, alig maradt benne élet.

A többség azon a véleményen volt, hogy amúgy sem lehet rajta segíteni. De az ellenpárt sem igen ajánlkozott. A rossz szellemek nővérével hogy közösködjön az ember?

– Nincs szekér – mondta a jegyző –, künn vannak a szekerek az útcsinálásnál, meg hetivásár is van...

– De meg – vetette oda Muszájné – hogy van ez a dolog, mindenkit meg tudsz gyógyítani, éppen a saját gyereked nem tudod? Most hívd a csumát meg a köszvénymagot, éppen a saját gyerekednél fagy be a tudományod?

(Muszájnénak ugyancsak nem tudhatjuk a rendes nevét, így ismerjük már a faluban, csak Muszájnénak. De nem lehet tudni, hogy ragadt rá. Férjét igazság szerint Tirba Tódornak hívták. Rostával és más néhány – egyszerűbb dologgal ő is tudott bánni. Ám inkább jövendőt mondott, szerelmes lányoknak, legényeknek intézte a baját. Odotia mellett nem lehetett komoly javasasszony soha. Benn lakott a faluban, látták minden lépését. Tudták, hogy él. Mit eszik. Merre jár. Így hát, amint ezekből kitetszik, Muszájné örök ellensége volt Odotiának.)

– Persze – kapott a szón Nyegránné asszony –, ilyen gyenge már a barátságod a Pinyigáré barlangjával meg a nádi rosszakkal? Nem tudod már másra csomózni a bajodat?

Mihaszna beszélgetések voltak ezek, szegény Odotia nem is ért rá szégyenkezni, annyira fájt neki a fia vergődése.

– Segítsetek, emberek... Segítsetek... – rimánkodott, de csak zordul és megcsalódott tekintettel néztek rá.

– Ha volna egy lovas ember... az bevihetné... – mondta vontatottan és kelletlenül a jegyző, és ránézett a társaságra.

– Lovat adhatnék – folytatta fürkészve –, valaki bevihetné...

Hát erre aztán igazán nehéz vállalkozni. Éppen be lehetne vinni a lovon, ölben egy kis fiút, de az ördög fattyával lovagolni a hegyek alatt, ahol szikla gördülhet az ember útjába, ahol híd szakadhat, ahol fa dőlhet...

A sánta Tamás iparkodott elő hátulról valahonnan. Már kialudta mámorát, most erősen bicegve és pipával a szájában közeledett.

No, az ilyen sánta ember, ez vállalkozik is rá, ennek, persze, lehet... az ilyenfajták tartanak is valami közösséget a tisztátalanokkal...

De nem mondta mindjárt a sánta Tamás, hogy vállalkozik, csak kivette a pipát a szájából és a néphez fordult:

– Mennyi egészséges ember és jó lovas van köztetek, ha öregecske is némelyik! Mégis én vállalom a gyereket, be is viszem az orvoshoz, de csak azért, hogy lássátok: a sántáknak meg a nyomorékoknak érkezett el az ideje. Törpe bírótok van, ha meg kell egy ember, aki segítsen egy szegény, bajba került gyereken, nem akad, csak egy sánta. Az Isten a gőgötökért meg a kevélységetekért azzal vert meg benneteket, hogy törpék uralkodjanak rajtatok, hogy púposok legyenek a legdaliásabbak köztetek, hogy a sánták meg a vakok, meg a félszegen születettek nélkül ne tudjatok mozdulni. Add ide a porontyod, majd én elviszem.

A sánta Tamást felsegítették a lóra, ölébe adták a gyereket, erre elvágtatott. Estére vissza is hozta, Odotia háza előtt adta át az anyjának. Azt mondta az orvos, ápolni kell, kenegetni az orvossággal, ha vigyáznak rá, megmarad. Csak éppen aligha lesz már óriás belőle.

Odotia őrjöngve ölelgette a megmentett gyereket, hálatelt képpel terített: pálinkát, olajos-fokhagymás zöld paszulyt meg búzakalácsot a sánta Tamás elé. Több ízben odatolta egyébként kedves képét Tamáshoz, simult hozzá. Halszagú kezével a sánta Tamás vállát veregette bizalmasan.

Nyakalt és pofázott Tamás, és azt mondta:

– Te se leszel itt többet boszorkány.

Odotia nevetett.

– Nem is nagyon kell már nekem. Mindenem van. Földem, barmom, halam, meg pénzem is. Eljöhetnél egyszer hozzám, mikor nem vár otthon a feleséged.

Tamás incselkedve vigyorgott:

– Hátha boszorkány vagy?

Odotia szemérmesen pislogott.

– Akkor nemcsak a kisfiam, hanem a te lábad is meggyógyítanám.

Tamás erre Odotia képébe vágta a babot. Kirohant. Visszakiáltott sértődötten:

– Te rühes! Mi bajod neked az én lábammal?

 

10

 

Háromszor is nekiugrott a lónak a sánta Tamás, amíg felkapaszkodott rá. Rajta ült végre, és elporzott a falu felé.

Piszok asszonyi állat. Megmenti az ember a gyerekét, lóháton vágtat be vele az orvoshoz, jön haza sebtiben a nagy hírrel, és ő azt a rosszabbik lábat látja. Itt van egy egész ember, több mint mindenki a faluban, nagy dolgot cselekszik miatta, nem látja a hibátlan embert, nem látja a nagy ügyességet és jóakaratú szívet, csak azt a rossz lábat látja. Őt akarja meggyógyítani! Mit kell őrajta meggyógyítani? Így jó, így helyes az... alacsony kerítésen nem ügyesség átugrani... az a szép, ha valaki magas kerítést tud átlépni, tövissel megtűzdelt kerítésen tud átjutni... ezt kell bámulni, hogy sántán és féllábbal is, legalább úgy csinálja, ha nem jobban, mint a többi, akiknek ehhez két egészséges láb kell. Úgy tudjon valaki úszni, hogy összekötik kezét-lábát... úgy akárki tud, hogy kezelába szabad. Az öregúrnál kimenti magát, merre járt olyan sokáig... nem enged kiabálni magára, ha majd azt kérdi: hol a fenébe mászkálsz már megint, te sánta lific, színed se látni egész délután, magukra vannak a lovak... akkor majd rendesen megmondja: közügyben mentem, nem akadt a faluban senki, nekem kell végezni mindent... egy beteg gyereket vittem az orvoshoz, ki vigye?...

A községháza előtt szokatlan csend volt, nem guggoltak az emberek a lépcső előtt, az asszonyok kendője nem virított a farakások mellől, gyerekek nem bolondoztak a kút körül bürök vízipuskákkal. Pedig ilyenkor már vissza vannak a mezőről, ilyenkor már gyűlnek valami hírre. A jegyző cselédje mászkált az udvaron, attól kérdezte meg, mikor lemászott a lóról és bekötötte az istállóba:

– Nem tudod... nincs itt senki?

– Posta érkezett... Benn vannak...

Persze. Posta érkezett. Egész testében megrázkódott Tamás. Erről egészen megfeledkezett. Posta, az érkezik. A posta hírt hoz az emberekről, akik távol vannak. A posta elhozza az emlékét a távoli férjeknek, apáknak, testvéreknek.

Bűvös hatalmú szó volt itt a hegyek között most a posta. A bádogfedelű ház lakóin, a jegyzőn, papon, tanítón, néhány amerikás asszonyon kívül nem hozott azelőtt soha senkinek semmit a posta. Legények írattak néha levelet kedves szüleiknek, legények, akik a katonai éveiket szolgálták, Amerikába vándorolt emberek írtak néha aszszonyaiknak vagy rokonaiknak. Érdeklődtek, nem eladó-e valamelyik föld, amit még itthon kiszemeltek. Hozott néha egy levelet a posta kiszemelteknek, kiválasztottaknak, annak aztán minden házban tudták minden sorát. Furcsa dolog a posta. Különösen annak, aki nem ismeri az írás titkát. A rovást könnyebben meg lehet érteni. Az ember levág egy mogyorófapálcikát, azt a késével lehámozza a két oldalán és kettéhasítja. Felét kapja a pásztor, felét a gazda. Mikor jegyezni kell valamit, összeteszik. Hány bárány volt, hány döglött, fel lehet jegyezni. Egyszerre mind a két pálcára jegyzik a vonást a bicskával, nem lehet tévedés. De az írás meg a levél, az másféle. Olvassa, aki tudja, és egyszerre mintha megszólalna a távoli ember az ő itthoni hangján. Megöleli, megcsókolja feleségét, gyerekét, kérdi, mi van a kocával, mi van a hízóval, mintha az ő hangja kérdezné. Ördöngös dolog. Egyszeribe odahozza a levél a távoli embert. Mindenféle szálak vannak ceruzával a papíron, és azokból ki lehet hámozni a hozzáértőnek, mire gondol a távoli ember. Mostanában gyakrabban jönnek efféle levelek. Még olyan koldusféle emberek is kapnak, mint Koptyil Grigor, vagy olyan megvetett család, mint Csutorék. Jön egy ilyen papír, és elkezdi beszélni a távoli ember szívét, lelkét. Ettől nagyon meg vannak hatva az asszonyok, anyák, lányok. Hiába múltak el hónapok, hiába a vasárnapi tánc évődése, egyszerre itt van az ember maga, ránéz a papírszavakkal a feleségére, az megretten, megörvend, mintha most azonnal kézen fogta volna a távoli, és mintha együtt mennének.

Ezért nem szerette Tamás a postát. Olyan asszonnyal, lánnyal, anyával, aki levelet kapott, vagy olyan rózsaszínű lapot, amilyenek mostanában jönnek, avval nem lehetett beszélni. Pár hétig biztosan nem. Az egyszeribe maga mellett érezte a távolit, annak nem volt szüksége senkire, büszke lett, mintha már megint itthon volna a társa vagy a szerelme.

Hát most megint ilyen levelecskék jöttek. No azért akad olyan is, akinek nem jött, nem jön egyszerre az egész falunak. De persze, nem csoda, ha most benn vannak. A jegyző úr szépen sorban felolvassa az embereknek, aszszonyoknak a leveleket, meghallgatja mindenki. Abból is tanul az ember, ha a más postáját hallja. Aztán úgy van az, hogy egy sorsban vannak, ha egyik üzenetet kap, akkor a többi is tudja magát mihez tartani. Kórházból azt szokták írni: Ne aggódjatok, lelkeim, megsebesültem, kórházban vagyok, mindenem megvan, ami kell... Harctérről ezt írják: Eddig hál’istennek semmi bajom, ha továbbra is megvéd az Isten, akkor egészségesen hazakerülök, ti csak legyetek türelemmel...

Közös öröm, közös üzenet az ilyen levél, egyik embernek épp úgy szól, mint a másiknak. Azért kell közösen tartani a postást is, aki a harmadik faluból, a hivataltól a leveleket hozza.

Fene egyen benneteket rakásra a leveletekkel, gondolta keserűen Tamás, mikor belépett a községháza nagy tanácstermébe, és nemhogy odaugrottak volna hozzá, hanem csak hátrafordultak az ajtónyikorgásra és csendre intették:

– Sz-sz-sz...

Ha nem volnának ezek a rongyos levelek, akkor nem pisszegnék le. Akkor körülugrálnák, kérdeznék. Ő meg elhessegetné őket; majd jelentem a jegyző úrnak... legyetek egy kis türelemmel... Akkor igen, akkor ünnepelnék, falu dísze volna. Így hátrafordulnak és pisszegnek, ki kíváncsi most az ő nagyszerű lovaglására meg az Odotia boszorkány fattyú fiára, mikor a távoliak érkeztek, saját szavukkal és lélegzetükkel, a családokhoz?

Van levél elég, a jegyző úr először szépen megmondja, ki írta a levelet, aztán felolvassa, akár van ott valaki a családból, akár nincs. Majd megmondják, akik itt voltak, mi áll a levélben. Azért nem szabad hangoskodni most. Figyelni, mert hátha egyik elfelejti a kedves szavakat, akkor a másiknak eszébe jut. Elszalad a szó, nem lehet többet megfogni. A levelet, azt persze odaadja valaki, nem lehet mindenkinek külön-külön elküldeni hegyre, dombra, falu túlsó végére, Komorzán határába. Majd odaadja neki valamelyik szomszéd telkes. Figyelnek is mind rettentően, szutykos pipa szörcsögése sem hallik, köhintés sem, mindenki elteszi a szavakat, hogy beszámolhasson velük.

– Indrikuc Gáborné kapott levelet férjétől, Gábortól: „Kelt levelem 184. tábori posta, helyet nem szabad írnom, de lengyel vidéken vagyunk. Drága feleségem, kedves Marika és Nucuka lányaim, Isten áldjon meg benneteket, csak azt írhatom. Itt nagy mocsarak vannak, és én a többi katonával erdőirtáson vagyok. A sok drága fával az utat borítjuk, mint otthon a mihaszna kővel. Nagyon fáj a szívem a sok finom fa miatt és miattatok, kedves feleségem és gyermekeim, hogy ilyen fiatalon nélkületek vagyok. Amíg itt leszünk, addig igen jó a helyzetem, szeretem az erdőmunkát, és a koszt is nagyon jó. Bárcsak itt kellene végigharcolnom a háborút, ez jó volna nekem is, nektek is. Inkább cseréljetek máléval tököt, ha nem termett elég, de a tehénre vigyázni kell. Levélíró Bondrus Onuc, a lekincei harangozó fia. Tisztellek, csókollak benneteket: Gábor.”

– Bona Gyorgyiné kapott levelet férjétől, Gyorgyitől: „Édes lelkem feleségem, okvetlen adja vissza Petre szomszéd a négy véka málét, amit kölcsönöztem neki, és amit megígért – ő már tudja, hogy miért – a két liter mézet pergetve. Üveget is ő köteles adni. Azt óhajtom, drága feleségem, hogy a Lozába a dűlőn ezidén zab alá szántsatok, ha lehet, magam szeretném majd elvetni. Én itt rendes ételt kapok, a fekvőhelyünk közös, de azt is meg lehet szokni, csak az a baj, hogy mindig messzebbre megyünk, és merre, hol vagyunk, nem lehet tudni. Az én eszemmel azt gondolom, hogy csak az országukig harcolunk az oroszokkal, és ha azt elérjük, nem megyünk be az ő földjükre, hanem onnan visszajövünk. Mindig lövöldöznek ránk, de mi is lövöldözzük őket, néha rájuk is megyünk, ilyenkor sok ember meghal. Én még élek, amit továbbra is remélek magamnak is, neked is, kedves feleségem. Bár gyermekünk sajnos nincs, azért mégis szeretnék veled élni, és szeretném tudni, ki lett a bíró, miután azt hallottam a Csutor fiától még az őszön, hogy Nyegru Vaszi beteg lett, most már tavasz van, és még nem tudom, ki viseli a hivatalt. Védjen meg a jó Isten, és ölellek, csókollak, és a szomszédokat és jó ismerősöket is tiszteltetem. Írass valakivel, talán lesz valaki oly szíves és ír helyetted, mint nekem is akadt itt egy úr, aki kisegített, név szerint: Kardos Menyhért mázolómester, Jánk, fehérgyarmati járás, üdvözlöm a menyecskét.”

– Bura Marika kapott levelet Strángu Juontól: „Úgy látom, kedves egy szeretett Marikám, telik az idő, pünkösdre már nem lehetsz az én egyetlen feleségem, ahogy azt gondoltuk, és amint illendő volna, azok után, hogy a nyáron úgy megértettük egymást. Írasd meg nekem, vársz-e rám, vagy van valaki a faluban, amit nem hinnék, miután úgy sincsenek otthon a legények, már aki nálad számba jöhet. Ezért tehát arra gondoltam, anyámnak is mondd meg, hogy egészséges vagyok, csak gyenge a koszt, és legalább most már tudni fogja, hogy Isten segítségével megtartjuk a lakodalmunkat, ha hazaérek... Nagyon szépen köszönöm a tanító úrnak, hogy megtanított írni, most legalább írhattam neked. Tisztelek mindenkit, kedves Marika.”

– Schwartz Antal írt levelet feleségének, Haninak. A levél Egerből jött: „Kedves feleségem, Hani. Tudva azt, hogy sérvem akadályoz a menetelésben, most már végleg bent tartanak a kaszárnyában, hogy itt segédkezzek a ruha- és cipőkiosztás körül. Afelől ne búsulj, kedves feleségem, Hani. Magamnak is új ruha és cipő jutott. Nem ismernél rám, milyen fess katona lett belőlem így, hogy az összes szakállamat le kellett borotválni. A kosztra nem panaszkodom, mintsem hogy éhen haljak, inkább megeszem az ő kosztjukat, ha a jó Isten ezt elnézi, kénytelen vagyok beletörődni. Csak ti legyetek egészségesek.”

Így jöttek, lépkedtek, szökelltek elő a levelekből egymás után, sorjában, így masíroztak szép rendesen, ütemesen, fáradtan vagy szomorúan, így állottak oda a falu elé mind, akik elmentek, és azok is, akik nem írtak levelet, azok is ott voltak. Így vonultak édes melegítő csapatban a szívek elé... üdítőn, derítőn, boldogítva, csak a sánta Tamás szorította össze dühösen a fogait.

 

11

 

A jegyző felállott, befejezte a levélolvasást. Intett az embereknek, hogy mehetnek, hivatalos ügyek következnek, melyeket a bíróval és az esküdtekkel kell megbeszélni. Takarodtak kifelé az emberek, asszonyok, lányok. Hangtalanul összebújva lépkedtek. Lábuk elé sem néztek, mint máskor, hogy le ne tapodja valami odatévedt csizma. Csak mentek, mint a bárányok. Némelyik a mellén keresztbe tette a meghatottságtól karjait, itt-ott egy szó szállt fel, mint illatos és kék tömjénfelhőcske. Juon, sóhajtotta egy asszony, Gábor... Gábor... sírdogálta egy öreg hang. Mintha valami szent helyről érkeznének a búcsúsokkal, és mintha harangszó lebegne felettük...

Nem nézte senki Tamást, aki fancsali képpel meresztette rájuk szemeit az ajtó mellől. Elimbolyogtak mellette, mintha csak árnyék volna. A kisbíró becsukta a nép után az ajtót, tanácskozás következik, csak a hivatalos emberek maradhatnak benn. A kisbíró sem vetett ügyet Tamásra, hadd támolyogjon ott az ajtó mellett. Félig-meddig hivatalos ember, községi megbízáson töltötte a napot.

– Itt valami írást kaptam, nem is gondoljátok, mi van benne...

– Majd ha a jegyző úr megmondja, tudni fogjuk.

– Hivatalos írás arról, hogy akinek apja, férje oda van a háborúba, segélyt kap az államtól. Aki segítség nélkül maradt itthon, azért, mert a kenyérkereső bevonult, az egész csinos summát kap az államkasszából. Nem is merek hinni a szememnek. Addig nem hirdetjük ki, amíg nem biztos a dolog, ha ez igaz, akkor... Te nyavalyás, miféle kisbíró vagy te, mondtam, küldd el az embereket... ki az, aki ott hallgatózik? Nem rúgod ki azonnal!?

– Hivatalos ember. Tamás. A község dolgában lovagoltam a beteg gyerekkel.

– Tartsd a pofád! Mars! Mars! Mi az, hogy a község dolgában?

– Az Odotia fiát vittem az ölemben. Az Odotia fiát, akit majd megettek a nadályok. Azt mondta az orvos...

– Hol a gyerek? Hol a községi ló?

– A gyerek az anyjánál van, a lovat bekötöttem. A gyerek...

– Pusztulj! Takarodj! Mi a fenére vársz? A gazdádnál már elintéztem, hogy ne kérjen számon. Mehetsz isten hírivel. Mehetsz. Te meg vigyázz magadra, tartsd künn a tolakodókat. Eredj ki te is. Küntről is lehet vigyázni. Még az hiányzik itt nekem, hogy eljárjon a pofátok.

Künn állt az ajtó előtt Tamás, megszégyenítve és lepocskondiázva.

A mellét feszítették indulatai. A megaláztatás és a hír, amit elkapott a füle, rettenetesen felzaklatták.

Nem hagyják magukat a nyavalyások. Békében is ők diktáltak, elnyomták a szegény sántát, koldulni küldték, eltépték a kenyeret tőle... utcára, országútra kergették a vakot, sántát, buckás hátút... a lányokat, asszonyokat elszerették előlük, csak a legsilányabbját hagyták meg a fehérnépnek... most is kicsinálták, hogy ők legyenek fenn... postával dolgoztak, úgy kormányozzák, hogy családjuk pénzt kapjon értük, messziről is el tudják tartani a családot.

Az öregúr csak éppen pár szót mondott Tamásnak, mikor jelentette a hivatalos lovaglást.

– Nem tudom, mit ütöd mindenbe az orrod. Mit jelentkezel önként, mintha a harctéren volnál? Nem vagy te katona, mit hősködsz? Te is medáliát akarsz? Itasd meg a lovakat.

Ez a nap a távoli katonák napja volt. Senki nem emlékezett rá, hogy reggel még a sánta Tamás dicséretével és derékségével volt teli a világ. Tamást elfújták az események, a levelek szavai szálltak házról házra, a málék között asszonyok fejkendői cikáztak, fel az Osvárba rohant egyik, a Szuszánba szaladt a másik, botra támaszkodó öreg tipegett a Pálna alá, vitték az üzeneteket. Mintha katonákkal lett volna tele a falu. Katonákkal, akik ujjongó hangon rivallják a dombok tetején a vasárnapi meg az ünnepnapi vidám kurjantásukat, akik hívják és biztatják és dédelgetik az itthonmaradottakat.

Ámde hiába tette el a jegyző a segélyhirdetést máskorra. Hiába óvatoskodott vele. A kisbíró is elkapott valamit, az esküdtek sem tettek lakatot a szájukra. Már mindenki beszélte, hogy segélyek lesznek. Még nem lehet tudni, ki kapja a segélyt, mennyi segélyt kap egy asszony vagy gyerek, de hogy lesz segély, az biztos.

Buruc Tamásné egészen hangosan merészkedett a véleményével. Nagy csapat asszony állott körülötte, azoknak magyarázta. Lánykorában fél évig a papéknál szolgált, nyilván kiokosították az ilyen dolgokban.

– Az, cukrom, úgy lesz... jaj de meleg az arcom, nem is csuda az ilyen örömtől, úgy lesz, cukrom, hogy akár itthon: mindenkinek munkája után. Hány ellenséget szúrt le, hányat vágott le, hányat lőtt le, aszerint számítják ki. Mennyi hasznot hozott az országnak? Így fizetik itthon a családot. Úgy, mint más puskázásnál, nem lehet másképp. Persze, akinek szerencséje van, hogy valami nagy tisztet vagy nagy generálist tud lelőni, hát annak külön pénzt adnak. Azt nem lehet csinálni, hogy egy rongyos katonáért is annyit fizessen az állam, mint aki egy nagy feljebbvalót győz le.

Burkusné Titia megreszelte a torkát. Köhögött, amivel magára vonta a figyelmet, de egyben az irigységet is kihívta.

Titia férje híres orvvadász hírében állott. Ha valakinek van kilátása arra, hogy generálist lő, biztos Titia férje lesz az első, aki a nagy vadat leteríti.

Buruc Tamásné megértette a köhögést, de nem hagyta nagyra nőni Titiát.

– Az még nem biztos, fiam. Az ilyen generálisra jobban vigyáznak... aztán nem is olyan gyakori, mint a többi egyszerű katona. Azt hiszem, jobban jár, aki csak egyszerű emberekre megy, mint aki nagyra vágyik. Aki sokat markol, keveset fog, fiam. Én íratok is az uramnak, hogy ne szalassza a biztost... már tudniillik, ha kihirdetik, hogy mi után kapjuk a jövedelmet. Mert azért az is lehet, hogy másképp számítják.

– Lehet, hogy gyerek szerint – kockáztatta meg a sokgyermekes Boldéné.

– Hát még mit... Tán a termést is a gyerek szerint méri az Isten? Ki milyen nagy gazda, mennyit dolgozott, milyen az időjárás.

Tamás kikukkantott a kazal mellől a leshelyéről, ahol hallgatózott egy kicsit.

– Bolond asszonynépek vagytok ti mind. Csak osztogatjátok itt egymás között a kincstár vagyonát... nem gondoljátok meg, minek örvendtek. Lesz még ennek olyan böjtje, hogy attól koldultok. Hát aztán, ugyan miből adnák a pénzt, ha nem az adóból? Aztán ki fizeti meg az adót? Nem ti? Majd lesz itt olyan adóemelés, hogy gulyába hajtják el a teheneiteket. A férjek meg az apák nincsenek itthon, ki keresi meg a pénzt, amit kifizessenek? Csakis azok, akik itthon maradtak. Mit gondoltok, ez a pár aszszony, meg ez a pár öreg, meg aztán mi néhány nyomorék most már arra is dolgozzunk, hogy segélyre jusson? Azok ott nem szántanak, nem vetnek, nem aratnak, azok nem fizetik be az államkasszába a pénzt. Tőlünk fogják lenyúzni... majd kisül, milyen disznóság ez, csak várni kell.

Az asszonyok nem beszélték tovább az új rendet, elszomorította őket a Tamás beszéde. Lehet benne valami. Lám, mostanában bővebben élnek az úri fajták, a jegyző is idehozatta a családját a falu nyakára. Apja, anyja, testvére itt élnek a jegyzőnél. Csak a falu pénzéből, csak a falu verítékéből telik arra is. Most, ha ilyen pénzek jutnak hozzá, ebből is le fog csípni, a kezelésnél, ragad a vékához, amivel mérnek. Ért hozzá a jegyző, hogy egy kicsit becsirizelje a véka fenekét.

A hatujjút, a nyavalyatörőst, a buckás hátút, mind a nyomorékokat felkereste Tamás.

– Éjjelre, de csak úgy első álom vége táján, a Csomnyeszk-hegyen legyetek a gesztenyefa alatt...

Távol a falu házaitól, a Csomnyeszk-hegyen, a falu egyetlen gesztenyefája alatt gyülekeztek éjféltájt a nyomorékok. A hold ezüstje csurgott a ragyogó éjszakában púpjaikra, csonkjaikra, hatodik ujjukra, világtalanul pislogó szemükre. A falu kitaszítottjai és megvetettjei gyűléseztek itt, boszorkányos éjféli órán, a sánta Tamás jeladására. A nyomorékok birodalmának külön hadüzenetére és tanácskozására gyülekeztek.

Vezérük a középre bicegett, és gyűlölettel sziszegte:

– Az Isten azt rendelte, hogy mi is érezzük egyszer az életben, amit születésünk szerencsétlen órája elvett tőlünk. Úgy rendeltetett, hogy a púpos hát, meg a csirkemell, meg a hatodik ujj, meg a sánta láb: ne legyen undorító és félős, és egy rangba legyen az egyenes háttal, meg az ép lábbal, rendes kézzel. A mi dolgunk nagyon jól indult, törpe ember lett a bíró, sánta ember táncoltatta a lányokat, a hatujjúra is ránevettek a menyecskék, de most megint el akarnak temetni bennünket. Hadisegélyt akarnak adni az asszonyoknak, már nem elég nekik a posta. Meg kell mondani mindenütt, hogy vigyázzanak, ezt tőlünk fogják lenyúzni, ez a mi bőrünkön marad. Ezt terjesszétek. Mert ha ezt nem terjesztitek, nem lesz egy nap ünnepetek sem ebben az életben, ami pedig már mutatkozott.

Szétrebbentek Tamás beszéde után a megbélyegzettek, és óvatosan elszéledtek a rügyező mogyoróbokrok között, a virágzó szilvafák, a fürtös diófák, a virágpelyhet hullató almafák alatt.

Másnap, mikor a jegyző kihirdette a hadisegélyt, morogtak az emberek közül egyesek, sőt akadt egy asszony, aki vakmerően a jegyző szemébe vágta:

– Az ilyen dolgot tőlünk is meg kellett volna kérdezni először.

A jegyző nem tudta mire vélni.

– Mit kérdezzek tőletek? Még azt se tudom: mit kaptok, hogy kapjátok? Még azt se tudom... De mi szavatok van nektek ebbe?

– Az a szavunk van, hogy a mi nyakunkon ne tartsák a világ fattyúit. Mi nem akarunk adózni, hogy mások tollasodjanak.

Csupa ellenséges szem tekintett a jegyzőre, villogó, szikrázó, izzó szem.

A jegyző egykedvűen mondta:

– Nem tudom, honnan fúj a szél. Nem tudom, mit akartok. Most bemegyek a városba, behozom a pénzt, megmondom, kinek mi jár. Aztán, aki akarja, felveszi, aki nem akarja, otthagyja. Majd akkor beszélhettek.

Mikor felült a kis sárga kocsijára, sanda pillantások kísérték, és mikor elhalt a kocsi zörgése a távolban, még mindig szótlanul és elgondolkozva guggolt a nép a községháza udvarán.

 

12

 

Fehér a rét, fehér a hegyek teteje, és fehér a dombok háta. Kialudtak már a szőlők között a venyigemáglyák, és a málékórók bokra sem lángol már a szántókon. Apró szánjaikkal fát lopni asszonyok siklanak az erdő felé, rövid gubájuk alatt megbúvik az apró balta, bocskoruk nyomán riadtan roppan a hó, köröttük varjak röppennek fel a behavazott fákról. Nem kattan a kendertiloló nyelve, sem a csősz tókája, messzi hallik a csengő szava, a kutya ugatása. És megint költözik Hendli néni, ami azt mutatja, hogy ismét eltelt valamennyi idő.

Hendli néninek ugyanis négy fia van a faluban. Négyen tartogatják felváltva az öregasszonyt. Ez a szabály nem változott most sem, hogy mind a négy oda van a nagy háborúba. Dávid, Antal, Marci és Jenő meghagyták az asszonyoknak, hogy a Hendli mamát el kell látni. A menyek nem szegik meg a parancsot. Hendli mama is tudja a rendet, csak három hónapig időzik egy-egy menyénél, aztán fogja a motyóját, és göthös hátára veszi egyetlen vagyonát, a tyúktollal tömött nagy dunyhát. Hatalmas púp ez, nyáron gyalogúton nem is lehet vinni, csak az utcán. A magas máléban nem lehet vinni a dunyhát. De télen nincs málé, akkor a földeken, a letaposott gyalogutakon is lehet menni, és mindenki láthatja a hatalmas kék púpot imbolyogni a nagy fehérségben. A falu túlsó végéről is látni, hogy elmúlt három hónap, költözik Hendli néni. Sem a hold, sem a nap járása nem olyan biztos, mint Hendli néni vonulása a kék dunyhával. Ha köd van, vagy eső van, nem látni a napot, nem látni a holdat, de Hendli néni felbukkan a házak mellett, egyszerre csak szembe találod magad vele, és megtudod, hogy megint eljárt az idő. Megkérded: – Hova, hova, Hendli néni?

– Csak ide az Antal fiamhoz.

Amiből aztán azt is tudod, hogy karácsony hava van, hogy mikorára Hendli nénit megint meglátod, húsvétra lehet készülődni lassacskán.

Pipadohányra nem telik Hendli néninek, egy kis bagót csámcsog fogatlan szájában, ezt még tegnap kérte Muszájnétól, aki éppen a végét szortyogtatta a délutáni pipának. Persze, mikor a fiúk idehaza voltak, nem kellett bagót kunyorálni. Gondoltak jó öreg anyjukra, aki ápolta, dajkálta, felnevelte őket, odahozták helybe, ahol lakott, a bagót, ami megmaradt. Ők is szeretik szegénykék, de gondoltak mindig a derék fiúk anyjukra is, hogy ne lásson szükséget öreg napjai kis örömében. No most már csak éppen ez az egy kis domb van, igaz, hogy évről évre nagyobb a dunyha – nagy ünnepeken mindig lehet szerezni egy kis tyúktollat, ilyenkor szárnyast eszik a család, jut egy kis csirketoll, tyúktoll, gyarapodik a dunyha, dagad –, de az ember csontjai is elnehezednek... nem szabad panaszkodni, valamelyik lányunokának nagy öröme lesz, ha a temetés után megkapja a dunyhát... no még csak erre a dombra kell felmászni, aztán itt van az Antal háza.

Megkerülte a boltot, és a tornác felől igyekezett bejutni Hendli néni. Fújt és topogott, egy kicsit kifújta a fáradtságot, egy kicsit letopogta a havat a cipőkről. (Jó cúgos cipők voltak, a tekintetes úr adta tavaly, lyuk sem volt rajtuk, a talpuk is hibátlan.)

– Na, itt a mama – mondta az amerikás Szóri –, kimegyek, besegítem a dunyhát.

– Gyere be, mama, a konyhába – mondta Hani –, várj, mert levelet írunk Antalnak.

Odahúzódott Hendli mama a kemence mellé, melyben hatalmas málékocsány-láng lobogott. Szívében kevélység ütött tanyát. Szegény férje, a drótos Icig nem láthatja ezt, hogy boltos fia van, háborúba járó fia van, írástudó unokája van, és most levelet írnak az apának, a háborúba. Ők meg csak a falu kegyelméből éltek, fűzfavesszőből font és sárral megtapasztott kunyhóban, apró kertjük sem volt, jóformán a patak kegyelméből laktak. (A patak egyszer nagyon megdagadt, feltöltött egy jó darabot. Óvatosan elfoglalták a kis helyet, de már persze, kis kertre nem jutott. Csak éppen arasznyi hely volt az, körülfolyta a patak a kunyhójukat, ott szülte a négy fiút meg a három lányt, vajon hol vannak a lányok, csak az amerikás Szóri mutatkozik, elszéledt a többi... ) Azon a télen, mikor férje meghalt, egyedül maradt egészen, tavaszra megáradt a patak, elvitte a kunyhót, még a pár edényt is, csak a dunyhával menekült. Igaz, hogy akkor jóval kisebb volt. Szétszakadt a kunyhó, elvitte a víz. Még a helyét is kimarta, és most már a helyén is víz folyik a régi házikónak. Azóta jár fiútól fiúhoz, de ilyen nagy öröm még nem dagasztotta öreg szívét.

– Csak írjátok hát a levelet, én nem zavarok senkit. Írjátok meg, hogy itt vagyok...

– Azt úgyis tudja Antal, na gyertek be.

Benn újból kezdődött a tanácskozás, Szóri kardoskodott, hogy a kislány halálát meg kell írni. Már régen meg kellett volna írni.

– Minek szomorítsuk?

– De az már nem jut eszedbe, Hani, hogy Antal nem kímélt téged soha... kilenc gyerek, ez nagy kíméletlenség... nálunk Amerikában...

– Ne vétkezz, Szóri, a gyerekeket az Isten adja.

– De akkor azt is kell viselni, ha elveszi az Isten.

– A boltot is meg kell írni, Ignác.

– Látod, ez már marhaság. A helyedben a boltról nem írnék semmit.

– A bolt hál’istennek...

– A bolt „hál’istennek”!... de mi lesz, ha a bolt nem megy „hál’istennek”...

Hani és Ignác szívére a rémület hideg csöppje hullott. Hogy lehet valaki olyan kegyetlen? Ilyet mondani, hogy a bolt nem fog menni? Évekig vártak erre, évekig dolgoztak, szorgalmaskodtak, fösvénykedtek, izzadtak a bolt miatt. Mikor Antal a boltot kinyitotta, akkor csak pár bocskor, pár méter szűr, néhány skatulya gyertya, pár kiló só, holmi ecet, ilyesmi volt a boltban. Az utca felől ajtót vágtak az egyik szobán, pultot vettek, meg hordókat, meg fenyőfaládát a sónak. A ház még a Hani hozományából telt, abból a kis pénzből, amit a városi szolgálattal keresett. De a férje már a lakodalom után ígérte, hogy: meglásd boltunk lesz egyszer. Hani gyötrődött, hogy az egész pénzt belefektetik a házba, három szoba készült a konyhán kívül, de mielőtt a bolt megnyílt, nem mertek az utca felől ajtót vágni, világ csúfjára. Aztán évek múltak és hullott birkák bőrével kereskedett, meg vadorzókkal tartott fenn barátságot Antal, de mindig biztatta: boltunk lesz. Végre megvolt a bolt, de persze, máshova szoktak közben az emberek, régi boltokba. És bizony eleinte csak ritkán szólalt meg a csengő az ajtó felett. Azok is szűrért, bocskorért, piros szíjakért, hárászért máshova mentek, ide csak sóért, fehér borsóért, nagy ritkán némi fejtőért botlottak be. (Pamutot nem is tarthattak, abba sokat kell fektetni.) Fenn kellett tartani az összeköttetést a vadorzókkal, és ha híre jött, hogy birkadög van valahol, vagy halódik egy tehén, rohanni kellett, alkudni a bőrökre. Ha szombaton jött az ilyen hír, izgatott lett az egész ház. Szombaton nem szabad alkudni, vásárolni, lesni kellett az eget, hogy feljött-e már a három csillag, és aztán száguldani, hogy meg ne előzze más kupec.

Hál’istennek most másképp van. A nyomorékok lázítása nem sikerült hál’istennek, máskülönben ma is csak a fehér borsnál meg a kettőért ecetnél tartana az ember. Mikor felizgatták a nyomorékok a falut, mikor telilármázták az emberek fejét, hogy nagy veszedelem lesz a hadisegélyből, akkor baj volt. Azt lehetett hinni, hogy senki nem nyúl a pénzhez.

Úgy mondták, átkos pénz, haláldíj, balszerencsét hoz, ne merje senki érinteni. A falu issza meg a levét, háború után visszakérik az urak, és elveszik az emberek tehenét, földjét miatta.

Csak amikor összegyűltek a segélyes asszonyok, mikor kihirdette a jegyző a községház udvarán, ki mit kap, mennyi a járandósága, és főként, amikor kitette a bankókat a kis asztalra a községház udvarán: – Indrikuc Gáborné, Marika ez a pénz téged illet. Ha felveszed, jó, ha nem, az is jó. Ha éppen akarod, ne költsd el, tedd el a háború végéig, és akkor add vissza, ha kérik... Ha félsz... – Hát ennek már nem tudtak az asszonyok ellenállani. Kuncogva, vonakodva, ímmel-ámmal felvették a pénzt, és kérdezgették egyik a másikat:

– Te elteszed a háború végéig? Mert akkor én is...

Nemigen válaszolgattak egyenesen a kérdésre. De aztán nevettek az asszonyok, és mind hozzányúlt a pénzhez, mind költeni kezdte.

– De milyen marhák voltunk, majdnem hittünk ezeknek a nyomorékoknak. Nyilvánvaló, hogy csak azért csinálták, hogy rászoruljunk a nyüvesekre. Ha vérdíj is, meg fájdalomdíj is, a mi urunk vére és fájdalma... az ő erejük ez, hazajáró erejük. Fene egye meg a sánta Tamás csavaros eszit.

Félénken surrant be az első asszony, magyarázkodva, suttogva közölte Hanival:

– Nézd, Hani... Tudod, hogy van málém tavaszig, van vetőmagom is, hízóm is van, el vannak látva a gyerekek, vászonnal is, olajjal is teli vagyok. Mármost úgy gondoltam, ha hazajönne az uram, örvendene, ha egy virágos rojtos kendő lenne a fejemen... tudod, olyan nagy zöld virágokkal, de, persze, csak feketébe... Mit gondolsz? És ha mindjárt itt találná őt annyi fehér szűr, amennyi egy nadrágra és egy rövid zekére kell... Ha ezt most beszerezném neki, a magam kendője mellett...

No, nem kellett sokat biztatni az asszonyokat. Naphoszszat csilingelt most már a boltajtó felett a csengő. Hál’istennek megy a bolt, és hál’istennek itt van Ignác, aki, igaz, csak tizenöt esztendős, de tud bejárni a városba vásárolni, tud eladni, mindennek tudja az árát, nem is csoda, hisz ír, olvas... kis cédulára odajegyzi, ami kell... Itt van Ignác, ez már kereskedőnek született, ez már nem szalad a döglött birkák bőre után, miért is tenné... ámbár tenné, hogyne, nem szégyelli az apja kenyerét, de nem ereszti a bolt... és ha Antal hazajön, most már ő csak boltos lesz... ezt meg kell írni a levélben, és meg kell írni, hogy beszéltek a jegyzővel, kilátás van dohányengedélyre, sőt... nos hát a pálinkapoharazás, az messzi dolog... arról nem kell írni...

– Úgy írd, Ignác, hogy szegény gyermekünket fájdalmasan eltemettük, de a bolt hál’istennek megy, és tartunk pamutot is, tizennyolcast meg húszast, és bocskort Szigeten vettünk, szekérrel voltunk érte, onnan hoztunk szűrt is, de nemcsak barnát, hanem tiszta fehéret is, és Nyegru Vaszi már vett is belőle...

Az amerikás Szóri dühösen kapta nagykendőjét nyakába, és elkeseredetten dohogta:

– Nagyzoló senkik! Fejükbe szállt a koldusság!

 

13

 

Magasabbra emelkedtek a pitvarok előtt a havak, félénken és akadozva szent karácsony kántált a gyerekek iskolája felől, ahol a kántor próbálkozott az apróságokkal. Színes papírra meg keménypapírra kéricsgéltek kicsi pénzeket a gyerekek az anyáktól, a kántor betlehemet tud csinálni, megtanítja rá a gyerekeket, ehhez kell a színes papír meg a keménypapír. Azt ígérte a kántor, hogy egy kis jászol lesz a betlehem, benn a Jézuskával, Máriával meg a napkeleti királyokkal. Tavaly is akart ilyet a kántor, de akkor nem sikerült. Nem kell ezen a vidéken ilyen újítás, az új kántálásokra se volt szükség, megvan a falunak a régi karácsonyi szokása meg éneke, kár attól eltérni. Szép régi énekek vannak, azokhoz csak egy nagy görbe bot kell, így jár ablaktól ablakhoz a kolindás csapat.

Most azonban egy szó sem hallatszott a gyerekek kívánsága ellen. Adták az asszonyok a kis pénzeket, teljesedjen a gyerekek öröme. Úgyis égből szállt le a pénz, áldozzunk vele a szent égi seregnek büszkeségére. Kíváncsibb népek bekandikáltak az iskolaablakon, még csak annyit lehetett látni, hogy nagy dobozok készülnek a keménypapírból, azokat ragasztják tele sárga meg kék csillagokkal.

Muszájné beszélte nagy álmélkodva, hogy a zsidó boltos Ignác fia is csinál betlehemet, mégpedig nagyobbat, mint az iskolában, ő is teleragasztja a betlehemet piros meg sárga csillagokkal. Ezt a csudát többen elmentek megnézni, csak úgy vásárlás ürügye alatt tértek be az Antal boltjába. Hát még nem is titokban, hanem egészen nyíltan csinálta a szemérmetlen. Egy nagyocska faládából készítette. Fúrta szörnyen az asszonyok oldalát, mi dolog lehet ez, de kérdezni nem merték, inkább csak azt mondták hát:

– Adj vagy három matring zöld hárászt, ha már itt vagyok...

De közben ellenséges pillantásokkal méregették a betlehemet, amit Ignác eszkabált. Handró Vasziné, a csorba fogú jegyezte meg mindössze:

– Aztán hozzám is elgyere evvel a jószággal. Külön cipót sütök neked. Biztosan a Jeremiás siralmait fogod beleragasztani, és fütyülni fogsz hozzá.

Ignác, úgy látszik, nem értette meg, mit gondol a csorba fogú, nem mondott semmit, de a dolgot azért mégsem lehetett annyiban hagyni. A patakon feltörték a jeget, ott mostak az asszonyok, azokhoz ment a csorba fogú, bepanaszolta a kudarcát, hogy nem vallott a zsidó fiú semmit, pedig nyilván valami nagy csúfságra készül. Ott öblített az ünnepre a sánta Tamás Parászkája is, neki is szeget ütött a fejébe a dolog. Nem felejtette el, mikorára hazaért, elmagyarázta az urának, miben töri a fejét a boltosék Ignác fia.

Csak éppen ez kellett Tamásnak. Alig várta, hogy valami alkalmas kifogással elbicegjen hazulról, már vette is a kis baltáját, amit mindig a karjára akasztott, valahányszor csak nem volt szolgálatban. A tekintetes úr udvarán nem volt szabad a kis baltával járni, úgy illett, hogy mikor a lovak miatt vagy a kocsi miatt jár kovácshoz vagy máshova, ne legyen nála a balta. De így, mikor szabad ember lett egy-két órára, mutatni kellett, hogy most nincs lekötve. Vette hát a kis baltát meg a rövid gubát, otthagyta az asszonyt, mintha csak a tűzokádó sárkányt akarná levágni, úgy nekibuzdult:

– Bízd csak rám, majd a végire járok én ennek.

Mostanában nagyon szeretett a végire járni valaminek. Akárminek, csak legyen valami, ahol ő legyen az első. Ő mutasson meg valamit a világnak. Hogy róla beszéljenek az emberek. Még a tavasszal, mikor az a táncmeg a részegség-história volt, csak emlegették, de most a hadisegély óta megint letűnt a napja. Bátortalan és mogorva lett, nagy kudarcot vallott ezekkel a nyomorékokkal. Kár is volt velük szövetkezni. Még olyan is akadt köztük, kinek a közeli atyafisága is felvette az átkos pénzt. Az átkos pénzt, ami annyira megnövelte a távoliak tiszteletét. Ami azt okozta, hogy az asszonyok vigyáznak a hírükre, tartózkodnak a könnyelmű játszadozástól. Némelyik úgy visszahúzódott, mint a vidra. Talán attól tartanak, hogy aki vidámkodik egy kicsit, annak nem hiszik el az árvaságát? Vagy azt hiszik, hogy aki egy kicsit szóba áll holmi férfiemberrel, annak egészen elveszik a járandóságát?

Nem járt már senki a gyalogutakon, hazatértek az emberek, télen amúgy is jobb benn a vacokban. Csak a patak felé találkozott egy-két asszonnyal, de azoknak is fején a vizes ruha, ki se látszik a képük, ámbár a járásáról is meg lehet ismerni a vászoncselédeket, ki melyik.

Hej azok a járások, de ringók, de álmatlanságot okozók voltak!... Olyanok vannak köztük, mint a Petre molnár visszatért felesége, no persze, ő nem jár patakra, neki ott a Tur, de itt van ez, aki szembe jön... vagy Todorás Gyorgyi felesége, ámbár az sem erre lakik, inkább Irinka lesz, Rotosék nagyobbik lánya.

Tamás szíve erősen dobogott, kalimpált a szíve, az egészséges lába is megbicsaklott, s kezével – lesz ami lesz – a vizes ruhák közé nyúlt...

– Ejnye te, essen beléd...

Megingott az asszony, mert nem a Rotosék lánya volt, hanem Csomnye Stefánné – megingott, leesett a sok szép fehér ruha a hóba. Lebillent a fejéről a nagy halom vászonjószág, a szája már nyílott újabb káromkodásra, de aztán csak nevetett frissen, jókedvűen, nevetett mind a harminckét fogával.

– Van neked jó dolgod, Tamás, hogy így megijesztettél...

Tamás a sánta lábát beledugta a hóba – most olyan volt, mint más egész férfiember, nem látszott a nyomorúságos torzulás a lábafején –, olyan volt, mint más, rendes, évődő fiatalember, aki egyenlő formájú akárkivel. Melegség szállott minden inába, a szája megtelt finom ízzel, a derekában nagy erőt érzett, táncolt a vére, mint amikor a bakon ült és az ostorral büszkén odahajított egyet valami útszéli, kódorgó kutyának. Első eset, hogy nem úgy szólítják meg: te sánta, vagy: sántám, vagy: sántaság.

Az asszony csak állott és nevetett. Nevetett a szeme, a szája, a csípője, csupa kedvesség volt az asszony, csupa forróság és édesség. Nem is a ruhát nézte, ami a hóba hullott, aminek hát úgyse történt semmi baja, csak éppen fel kell szedni. Tamást nézte, Tamás szeme közé nézett, a világért nem tévedt volna a csonka lábába a tekintete.

– Csak jössz, és azt se tudom, ki az, belekapsz a képembe a vizes ruha alatt. Tréfás ember vagy, nem is tudtam, hogy ilyen tréfás vagy, Parászkával is így szoktál tréfálni?

– Kötelességem vele is tréfálni – vallotta be férfiasan a sánta Tamás. – Megesküdtem neki a pap előtt a templomban, hogy tréfálni fogok vele, aztán hát tréfálok is, amennyi a kötelességem.

– Haha... hát szóval... na csak jól vág az eszed... szóval csak annyit tréfálsz vele...

– Csak amennyire a kontraktus meg a becsület kötelez...

– Hó te... fogj meg, mert eldűlök... Hahaha... csak becsületből... meg kontraktus... aztán kijársz a kis baltával, és meglesed a szegény árva asszonyokat... ez is kontraktus? Jaj, de felborítod az igazságot.

– Pedig most is az igazság miatt járok.

– Ne te ne... a te igazságod... a menyecskék képét csipegetni?

Már este lett nagyon, két lépésre se lehetett látni, valaki elsuhant mellettük, de nem lehetett tudni, ki volt, nem is köszönt, hang nélkül lépett el mellettük.

– Na – mondta az asszony –, add fel hamar a ruhát. Látod, már nem is köszönnek az emberek, azt hiszik, tilosban járunk, nem akarnak zavarni. Azt hiszik, van valami köztünk, nem akarnak bolygatni... ez már annyi, mintha hírbe lennénk.

– Hát aztán... talán nem is volna olyan rossz. Mit gondolsz? Annyi az egész, hogy az emberek elmennek mellettünk és nem szólnak. Annyi az egész.

– No nem egészen annyi, de csak add fel a ruhát. Nem lopom az idődet, ha egyszer az igazság után jársz.

Tamás a talpától a nyakáig csupa reszketés lett.

– Nem sajnálom én tőled az időmet. Van nekem elég ...csak éjjel, persze...

– Hát a kontraktus?

– Hát aztán? Azért a kontraktus is rendben lehet. Ne hajladozz, majd feladom én neked rendesen. Még ezt az egyet. Azt a betlehemet akarom megtudni, amit a pataknál beszéltetek. Hogy a boltos fia is csinálja. Mármost, azt akarom tudni, nem valami csúfság vagy efféle? Bár nem hinném. Hanem, hallod-e, tán nem is vagy kíváncsi rá, mi van a dolog megett? Mert ha igen, akkor én most elmegyek, megtudom, és aztán úgy később arra kerülök feléd, megmondom az egészet...

Csomnye Stefánné Irinka, a fehér ruhákkal a fején, csak állott csendesen. Nem lehetett látni az arcát, azért sem, mert sötét volt, és azért sem, mert éppen csak a két szeme látszott ki. De annyit lehetett hallani, hogy egészen más hangon és most már sokkal kevésbé tréfásan azt mondja Tamásnak:

– Éppen eljöhetsz... ha ismered a kutyákat... mert nem szeretném, ha ugatnának... felébredne a szomszéd... a házba ne gyere be... a gyerekek miatt mondom... csak mindjárt eredj fel az istállópadlásra...

Hát ez így van – döbbent a sánta Tamásra a boldogság és öröm. Talán nem is kellene elmenni a boltoshoz, lehetne menni mindjárt, ez azonban nem látszott okos dolognak. Otthon az asszony tudja, hova ment, mondta neki, hogy végére jár a betlehemnek. Most már, persze, végére kell járni, pedig kár az időért, éjfél után vissza kell lenni a parádés lovakhoz. Otthon is kell egy rövid vizit. Ámbár jobb így, csak menjen az asszony. Mit bicegjen vele a hóban, a kerítéseken át, csak menjen egyedül.

A boltoséknál éppen a ládán bajmolódott még mindig az Ignác gyerek.

– Hát csakugyan azt csinálod, te kölyök... saját szememmel látom... azt hittem, csak rád fogják, hogy csúfolod a betlehemet, amire a kántor tanítja most a gyerekeket. Nem szégyelled magad? Mit akarsz evvel a dologgal, zsidó létedre?

Ignác felnézett a ragasztásból, de nem tudta, mire vélje a nagy haragot.

– Mi bajod van velem?

– Mire kell neked ez a színes láda? A betlehemet akarod csúfolni?

– Hogy gondolsz ilyet. A gyerekek kívánták a sárga, meg kék, meg a színes papírokat, így jutott eszembe, hogy én is úgy csinálok, mint a városi boltosok. Szépen teliragasztom, aztán kiteszem a pultra és portékát teszek bele. Kívül üveg lesz. Azon át lehet majd bámulni a szép holmit. Úgy, mint a városban. Majd tavasszal ablakot vágatok a falba és odateszem. Legyen a mi falunknak is kirakata.

Így, hogy látta Tamás a gyerek tisztességes szándékát, sietett hamar elmesélni néhány állingálónak, kik még ily késő estén is az utcán bámészkodtak. De ez igen helyes volt, nagyon megnyugodtak az emberek.

Aztán hogy már senkivel nem találkozott, elindult a Sánta Tamás a Csomnyéék kertje felé. A kutyáktól nem félt. Azokat ismerte.

 

14

 

Ki emlékeznék ma már arra, hogy valamikor áhítatos szertartás volt a rózsaszínű lapok érkezése? Hogy valamikor kimentek a falu határára, amarra a Pondorászkán túlra, és csaknem processzióval vonultak a hazug Gábor elejibe, aki bőrtáskában hozta a postáról a várva várt, meleg szavakat, apának, fiúnak, szeretőnek üzenetét? Rózsaszínű lapok most is érkeznek, de nem várja a hazug Gábort processzió. Ha feltűnik csapzott alakja a Gávrisék úrikörtefája mellett, olyan az, mintha eltemetett lelkiismeret mászna elő a föld alól, vagy cudar verekedés elmúlt pofonja csattanna az ember arcán.

Rózsaszínű lapok még mindig jönnek, de nincs nagy közönsége a kiosztásnak. Inkább öreg emberek, öreg aszszonyok kíváncsiskodnak, azok veszik magukhoz az elhanyagolt írásokat.

Más az, mikor Tamás érkezik a hónapok elején, és mikor behajt a faluba a Pap Tamás keresztjénél, és amikor keresztet vet, és amikor fohászkodik, hogy:

– Hála néked, Uram, hogy kegyelemben hazasegítettél.

Aztán csak ül az öregúr kocsiján a bakon, és csak néz maga elé a gyalázatos, mintha áhítatba volna merülve, mintha semmi más gondja nem volna, csak az, hogy hazaérkezett. Érdemes is neki hálálkodni, úgy tesz a rabló, mintha harctérről vagy legalábbis a hatodik határból érkezett volna. Pedig csak ide vitte a tekintetes urat a szomszéd kisvárosba, ugyan van mit hálálkodni, mikor finom fekete kocsi bakján ül, ami fel sem borulhat, aminek vastengelye van, el se törhet, amit két parádés ló repít, ki sem dögölhetnek. De ez már hozzátartozik a ceremóniához. Itt állanak az emberek a Pap Tamás keresztje mellett, várják lélekszakadva Tamást. Asszonyok, emberek, gyerekek várják, várják az intését, a szavát, de Tamás elhajt mellettük büszkén, a parádés lovak közé suhint, néha hátraszól az öregúrnak:

– Itthon volnánk, hála a teremtőnek.

Mintha ott sem volna a sok nehéz szívű ember, úgy tesz, mintha nem elejibe mentek volna, úgy elporzik. De már tudja mindenki, hogy ez csak komédia. Mert elseje táján a jegyző úr kivárja, mikor megy a fekete kocsival a tekintetes úr Halmiba. Aztán Tamásnak adja a pecsétes írást, hadd hozza ő a pénzt, a hadisegélyes pénzt. Egyrészt, mert a teméntelen vagyont senki sem merné vállalni, rossz emberek akadhatnak, akik baltával támadhatnak a pénzes emberre. A jegyző úr is kényelmes ember, de Tamás vállalta, hogy pontosan behozza. Községi revolvert kapott a tarisznyájába, bár valljuk csak be, a tekintetes úr’ kocsiját nem mernék megtámadni. Biztosabb így mégis.

Tamás azonban a kereszt előtt gyalázatos ártatlan képet vág, még vissza is köszön néha az elejébe jött seregnek, de úgy tesz, mintha nem is ő volna az, akit oly epedve vár a világ. Aztán mikor elhajtott már jó meszszire, akkor egyszerre hátrafordul, úgy csinál, mintha azt mondaná:

– No nézd csak. Elfelejtettem Linkának megmondani, hogy hoztam neki kettőért élesztőt. Hát persze, hisz azért várt a keresztnél.

Mikor már majd megszakad az emberek szíve, és jó messzi elhajtott, megfordul a bakon, vigyorog a képe, és int az ostorral, hogy: Gyertek csak utánam...

Az öröm és boldogság ujjongó gyönyörűsége csapja meg az embereket, asszonyokat. Egyszerre futva indul mindenki: gyepen, országúton, patak medrében, bokrok között, át a dombon, a falu felé, a legrövidebb úton, ahogy csak lehet, minél hamarabb a községházára.

Az öregeknek egyszerre kiegyenesedik a dereka, némelyik asszonynak még a kendő is félrecsúszik a fején. Ölbeli gyerekek sivalkodnak az anyjuk mellén, apróbbak kezeiket emelgetve igyekeznek előretotyogni, ha le is maradnak, nem baj, majd aztán ráér ki-ki megkeresni az elszakadt porontyát. Aki felbukik, az csak hadd tápászkodjon, majd felkel, nem úgy van itt, mint a harctéren, biztosan még a lába sem tört ki, nem volt rá eset eddig. Kerülik az elcsavarodó szekérutat, így hamarább is érnek a községházára, mint Tamás, mert annak előbb haza kell hajtani, ki kell fogni a lovakat. Ide már csak úgy gyalogosan biceg, de aztán egyenesen az asztal mellé áll az udvaron, amit addig odacipeltek szorgalmas kezek. Még várni kell. Végre jön a jegyző. Látta a csapat rohanását, hallotta sivalkodását a faluban, jön az esperes úr is. Aztán jönnek mások. Jön Hani, egy pálinkás butykossal és egy kis könyvvel a markában. Jön Linka, köténye alatt literes pálinkásüveget, jobb kezében apró poharat szorongat. Jönnek a falu végéről néhányan koldusok, esett emberek, akik napszámból éldegélnek, ha nincs napszám, halászásból, koldulásból keresnek valamit. Ünnepi ajándékkalácsok – a megholt lelki üdvösségéért –, halotti torok, más effajta jövedelmek tartják őket.

De ragyognak a szemek, és verőfényes ünnep van, csak akkor szisszennek fel, ha valami kölyök sírni kezd, vagy valaki hangos szóval meri megtörni az áhítatot.

A jegyző úr és az esperes úr helyet foglalnak. Ők ketten széken, hosszú lócán ülnek az esküdtek, Tamás nem ül le, de az asztalfőnél van fenntartva helye.

A kis baltát leteszi az asztalra, aztán kihúzza a tarisznyájából a hivatalos pecséttel lezárt levelet és átadja a jegyzőnek. Egy szó sincs addig, amíg a jegyző úr meg nem nézi a pecséteket. Majd felszakítja a borítékot, kiveszi a bélését. Írásokat meg pénzt. Csöndesen mormolnak a segédjegyzővel, aki a háta mögött áll és jegyezget. Hangtalan szertartás ez, nem mer senki köhinteni sem. Végre bólint a jegyző, és átad egy ezüstpénzt Tamásnak, aki csak éppen tarisznyájába teszi a pénzt, máris veszi a baltát az asztalról, és már megy is, mint aki dolgát megint hűségesen és becsületesen és biztonságosan elvégezte a falu üdvösségére.

Most aztán következnek a többi dolgok. Egymás után felolvassák a neveket és mindjárt a járandóságot is. Ehhez a hadisegélyes asszony nem ért, hát csak bólintani kell szépen.

– Csorkás Juonné Irimiáé, itt a járandóságod, figyelmeztetlek, hogy kilenc hónapja nem volt itthon az urad, több gyereket ne szülj, mert azokat nem ismeri el az állam, azok után nem ad semmit.

Ezen egy kicsit nevetni mernek az emberek, mert nyilván arra szánta a jegyző úr, hogy nevessenek rajta. Elsőbben is, hogy Csorkás Juonné Irimiáé képén olyan ragyák vannak, mint az érett mogyoró fél héja, nincs a világon az az elkeseredett, aki megkívánná őt, másodszor, hogy a nyolcadik gyereke szülésétől olyan hasa van, mint egy dézsa, tehát ő maga sem óhajtaná a fájdalmat még egyszer. Aztán meg biztosan nincs ilyen törvény, dehát csak hadd teljen a jegyző tréfás kedve.

– No, Csorkás Juonné Irimiáé, tartozol a papi bérrel, tartozol a kántornak, benyújtott a felvégi boltos is egy kis számlát, ez mind levonva marad...

Csorkás Juonné összeráncolja a homlokát, mintha utánaszámolna. Ámbár ez aztán csakugyan nevetnivaló. Nem tud az a szerencsétlen számolni. Meg tán a gyerekeit se számolta össze soha, azért vetette úgy el a sulykot. Ugyan ráncolhatja a homlokát, nem sokat ér az már, ott a pénz előtte, már veszi is, és már dugja is elégedett vigyorgással a keblébe.

– Van egy kis községi tartozásod is, azt majd legközelebb. Nem akarlak most olyan nagyon megnyírni.

Hát lámcsak, ilyen rendes ember a jegyző úr. Vigyáz az emberekre, meg lehet benne bízni, nem is számol utána senki. Fene bíbelődjön vele, eltartana azt kiszámolni tán egy napig is. Nem tud itt ceruzával bánni senki. Csak babszemmel vagy málészemmel lehetne, majd otthon meg lehet próbálni, ám először csak legyen jó melegen a pénz: asszonynak szíve felett, embereknek tarisznyájában vagy bőrtüszőjében.

– Berdeg Vaszilné következik négy gyerekkel, az újszülött még nincs felvéve, majd kijárom azt is. Papi bérhátrálék nincs, kántornak járandóság fizetve, iskolapénzt már fizetett... van itt valami bocskorszámla. Tán bolond vagy, hogy nyáron is veszel bocskort? Tizenhat liter pálinka, házfedés kalákával. No csak elég legyen.

– Nem is számítottam, hogy most kapok.

– Következik Bercse Grigorné Jákobé... egészben két rőf karton, másfél liter pálinka. Akkor neked levonom a községit, segédjegyző úr, mondja be.

Így ment ez hosszú órákon át, ha szép idő volt, künn az udvaron, ha esett, benn a községháza tanácstermében. Hallgatta az ember kitartással és türelemmel, összefogott mindenki a község miatt, csak éppen csendbe kell lenni, meghallgatni. Az ember tanul is. Megtudja, hol ki mit vett. Mennyibe számították másnak a kartont. Az is meglátszik, melyik asszony pazarol feleslegesen. Kitárul az egész falu élete. Így összefogtak, hogy ne legyen az embernek még a számolással sem gondja. A sánta Tamás hozza a pénzt, a számítást elvégzik mások, a többi bajlódásokat is.

Ha valaki megkapta a pénzt, Hani ott áll a korsóval, azt mondja mosolygósan és jókedvűen:

– Egy kis áldomást, hogy kifizetted a tartozásod.

Egy kis pohárral ingyen tölt Hani, de legtöbbször sor kerül a második pohárra is. Ha az ember nem kedveli túlságosan az italt, mindig akad, akit meg lehet kínálni. Lehörpinti valamelyik szomszéd, vagy az elesettebb emberek, asszonyok közül valaki, vannak olyan istenverte koldusok, akik még hadisegélyt sem kapnak. Akiknek senkije nincs a harctéren, akik tökéletes szegénységben tengődnek. Szomorú sors. Ámbár ezeknek sincs okuk panaszra. Ott állingálnak, és akik megkapják a segélyt, többnyire könyörülnek rajtuk. Nem pénzt adnak, az nemigen szokásos, de az emberek elkészülnek az ilyesmire, hoznak magukkal hazulról egy tarisznya málét vagy babot. Abból ürítgetnek nekik, Isten része gyanánt.

Linka még kezdő, nem adhat hitelbe, neki hát nem olvasnak adósságot. Ő hát nem megy áldomást itatni, csak úgy odasomfordál egyik-másik italosabb kedvű aszszonyhoz. Nála a titoktartása miatt vesznek. Nem csinálja hangosan, nem is látja senki, mikor betölti és kihúzza a köténye alól. Akkor kínálja, mikor legnagyobb a figyelem. Fel lehet hajtani, mikor nem látja senki, az ember csak megtörüli a száját és oda se néz, csak úgy odasunyítja a pár kis pénzt érte.

Így megy ez, míg csak le nem áldozik a nap, aztán elteszik magukat az emberek holnapra. Amikor már hajnalban meg fog kezdődni a szívderítő vidámság és a csodálatos pénzosztás. Még csak a hazug Gábort, a postást kell hirtelen elintézni, mondják, néminemű pár rózsaszín levelezőlapot hozott. Eridj be, testvér, én már nem maradhatok. Ha jött valami, hozd haza rendesen vagy kérdezd meg, mi áll benne.

 

15

 

Tamás az asszonyok ízétől bódultan, falubéli tekintélyétől mámorosan hevert el a szénapadláson. Nem tudott aludni, ébren tartotta a sok színes izgalom. Nappal tartotta magát, de éjszaka rátámadt minden szépsége új életének. A sötétség felgyújtotta benne remek élete dús képeit, és egymás mellé illeszkedtek a megalázás elmúlt fájdalmai meg a mostani hatalom boldog rózsái.

Hogy milyen semmi ember volt ő akkor, mikor faluról falura gyalogolt, holmi disznópásztorkodásért! Sánta embert nem használhattak másra, kivetették néhány korcs malac mellé a falu végére. A legbüdösebb pocsolyák közé, még a kecskepásztor sem cserélt volna vele. Aztán állani, állani ázott és rongyos gubában a sertések között, állani, állani. És az égből hull a szakadatlan eső, rossz bocskorban, átfázott lábbal tocsogni a latyakban a disznók után, még így is évenként kirúgták az embert. De nem vállalhatott kecskét, azok elugrándoznak, nem vállalhatott lovakat, oda friss ember kell. Konda pásztora rendes faluban, rendes kondánál csak úgy lehetett, hogy a foltos Parászkát vállalta feleségének. De addig... addig évente elküldözgették, aztán jött megint a faluzás, míg irgalomból, szánalomból megint nem vetettek neki is egy darab kenyeret, nem mutattak egy vackot: itt a hálóhelyed. A parádés kocsisság álom volt, a tekintetes úr megfogadta mégis... hát persze, nem a jó szíve miatt tartja, csak mert nem akadt más azóta sem. Háború van, a jó Isten tartsa meg ezt a szokást, parádés állásba jut a szegény ember. Tamás jó parádés kocsisnak... Tamás jó a gyerekkel az orvoshoz lovagolni... Tamás egyszerre jó a nagy pénzt vállalni... Tamás jó már az asszonyoknak is... jobb úgysem akad, még ilyen is aligha.

Hát ez biztosan úgy van, hogy az angyalok mindenkit számon tartanak. Számon tartják a féllábút is, jön olyan idő, hogy azt magasztalják fel, és úgy mutatják az embereknek hatalmukat. A foltos Parászka után most Irinka, Nuca, csak győzze az ember. Az okosság most a hatalom, az okosság csinálja most az utat, nem mint a disznópásztorkodás idején. Most ennek van az ideje, mint például az eső is pünkösd táján érvényes, de ha már a málé megérett, csak ártalmas. A jég is télen kívánatos, nyáron csak pusztít. Mindennek megvan az ideje. Most az a szerencsés, akinek fáj is kicsit a lába meg nem is, aki okosan néz a világba, most az a rongy ember, aki ép, az most könnyen otthagyhatja mind a két lábát... hozzá a fejét is.

Jó éjfél után járhatott már az idő, és Tamás még mindig nem tudott betelni a csönd simogatásával, az élete piros selyempaplanával, mely mintha édes illattal terhesen borult volna rá.

Úgy feküdt a széna között, hogy a padlásajtón a Kukurel felé láthatott. A gyenge holdsütésben fürgén cikázott már a tavaszi patak vize, a fűzfák vékony ága mint fehér ezüstdrót hajladozott a fényben és a könnyű szélben, lágy furulyaszót hozott a tavaszi hullám a messzi Pálna aljából.

Mégis, mintha valaki átugrotta volna most a patakot, mi dolga lehet?... éppen a Nuca háza felé tart, csak nem?...

Tamás előtt egyszerre összefolytak a képek, a csúnyák is, meg a szépek is, feltápászkodott, egyszeriben hóna alatt volt a balta, lemászott az istállópadlásról, és utána eredt az éjszakai árnynak.

Valóban erre mehetett, még itt van a bocskornyom a puha földben. Ezt könnyű lesz utolérni, ámbár Nucáék háza előtt elkanyarodott. Most már benne van az ember. Ki a fene járhat éjszakának idején a faluban, ha nem bakter? De ha bakter, akkor nem lopózik, akkor nem is egyedül megy, hanem a társával. A puska is látszott volna, és nem ugrott volna olyan könnyen a puskával. Uramisten, hogy is lehetett bakterre gondolni, a hatujjú meg a buckás hátú járnak itt az alvégen, ők ennek a résznek a bakterei, dehogyis volt azok közül egyik is.

No ez szép história, itt már csak a vén Muszájné háza következik. Nem hiába van boszorkány híre, ezt a ráncost is kerülgetné valami kecskelábú?

Pedig nincs kétség, csakis ide tűnhetett. A küszöb még sáros a lábnyomától. Fene gusztusa van a testvérnek, tán vak, hogy nem látja az asszonyok mosolygó és hívogató száját. Ez a koldus, vénecske Muszájné még egy korty italt sem adhat neki, hogy legalább elszálljon az okossága, meg hogy a szeme is homályosabban lásson arra az időre...

Megkerülte a házat. Égett a petróleumlámpa a Muszájné viskójának egyetlen szobájában. Már csak kíváncsiságból is betekint az ember. Valami gubás van benn, nem látni, ki lehet, háttal van fordulva. Muszájné valamit magyaráz neki, aztán cserépedényt nyom a markába. Most az ember a tarisznyájában kotorász. Jó lesz eltűnni... na most az ember odaadta a pénzt... valami zsírt kaphatott... ujjal nyúl az edénybe és a szemeit kenegeti... Muszájné integet, hogy jól van.

A pitvarajtó csendesen nyikorgott, Tamás éppen csak a csirkeól mellé ugorhatott már, az ember kilépett az ajtón. Kelenestyán Gábor volt. Affenét, olyan messziről eljött ide, egészen a komorzáni határból, most jött haza a spitályból. Amióta csak kitört a háború, hol spitályban van, hol itthon. Tényleg, valami szembaja van neki, amiatt nem kell a katonáknak.

Ámbár tudja a fene, hogy van ez ezzel a Kelenestyánnal, sohase volt semmi baja a szemének. Csak amióta a háború fenyegeti, azóta piros a szemehéja örökké. Ez a Muszájné tényleg valami boszorkányféle, ha meg tudja gyógyítani. Nyilván arra adta neki azt a szemzsírt. De ha szemet tud, ami kényes jószág, akkor lábat még inkább tud. Az sokkal jobban bír minden kenőcsöt. Ez volna aztán a lakodalom, ha lábat is tudna gyógyítani. Miért ne tudna? Vagy van hatalma, vagy nincs. Ha nem akar adni az orvosságból, vagy ha nem akarja megcsinálni, akkor megfenyegetem a baltával. Kiverem belőle a titkot. Meg kell neki csinálni, nem kívánom ingyen, annyit, mint más, magam is megfizetek. Orvosságot kell neki adni, ráolvasással nem hagyom, mert az azonnal gyógyít. Hohó, abba nem megyünk bele, hogy most azonnal meggyógyíts. Hogyne! Hogy azonnal elvigyék az embert katonának. Ezt nem! Csak add ide szépen a kenőcsöt, majd vigyázok rá a háború végéig, aztán előveszem, az úgy lesz, hogy szombaton még ott fogok bicegni az udvaron, még jajgatok is vagy kettőt, azt fogom mondani: jaj de hasít a lábam, nem elég, hogy ilyen korcs, mihaszna, szombat éjszaka aztán előásom majd a kenőcsöt, aztán fenn az istállópadon bekenem a lábam erősen, reggelre rendbe jön, reggelre egyenesen, frissen be a tekintetes úrhoz, keményen rálépek a padlóra, már akkor odanéz az egész udvar, az emberek összecsapják a kezüket, az aszszonyok sivalkodnak, a lábomon először életemben csizma, amit titokban előre megveszek. – Jó isten! Magasságbéli angyalok! – fognak sikítozni az asszonyok. – Csoda történt! – fogják ordítani, de én nem szólok semmit, csak megyek be peckesen a tekintetes úrhoz: – Mivelhogy most már rendbe jöttem a lábammal, templomba viszem az új csizmám, és délután táncba mennék.

Ha nem enged a táncba, az se baj, akkor már találok ilyen helyet, nem egyet, de nincs rá eset, hogy ne engedjen, tátva marad a szája, ha meglátja az új csizmát a lábomon, szép egyenes, egészséges lábomon. De csak akkor, ha mind hazajöttek, a háborút nem reszkírozza az ember.

Muszájné holtra ijedt, mikor a sánta Tamás rákopogtatott.

– Eressz csak be, ne kiabálj, mer’ rád töröm az ajtót, te boszorkány. Láttam mindent a Kelenestyánnal, eressz csak be engem is, ha jót akarsz.

– Eresztlek, lelkem egy Tamáskám, hogyne eresztenélek, de mi a csudát akarsz tőlem éjféli órán, ha éppen valami szerelmi ital kell... azt nem mondom...

Jól bezárta Tamás után az ajtót, és fogatlan ínyével csámcsogva ijedte ki a szavakat.

– Megmondom úgy ahogy van, Tamáskám, ide jár a fél falu szerelmi bűvös italokért és afféle csábító magvakért, meg egyéb tudományomért. Néha kérdeztem is magamtól, persze csak úgy, mi az, hogy ez a Tamás nem keres fel, tán nincs rám szüksége? Az is meglehet, gondoltam magamban, lehet, hogy így is szerencséje van az asszonyoknál... erős bajuszú, derék ember az, tán nem nézik a lábát... Olyan világ van most...

– Kelenestyán most egészen meg fog gyógyulni?

– Mit beszélsz te bolondokat, Tamás? Hogy gyógyulna meg ez a szegény piros szemű ember, nem gyógyul az meg, tán nem is akar...

– Te, ha most nekem hazudni fogsz, akkor... én mérges ember vagyok, egyszeribe agyonütlek. Ne csalj meg, láttam, hogy valami zsírt adtál Kelenestyánnak. Én nem bánom, gyógyítsd meg, de akkor tőlem se sajnáld. Azonnal csináld meg nekem is a babonát, aztán, ha holnapra nem lesz olyan egyenes a lábom, mint a boglyakaró, akkor itt e helyen döglesz meg. Ha nem segítesz rajtam, akkor fel is jelentlek illetékes helyen, városba járok, ismerem az urakat ott benn. Ha nem gyógyítsz meg, feljelentlek babonáért.

Muszájné lerogyott a lócára. Rámeredt Tamásra, és elfakult ábrázattal hörögte:

– Meg vagy te bolondulva. Engem is meg akarsz ölni, meg Gábort is?

– Csak téged.

– Te állat. Ha az urakhoz mégy, akkor Kelenestyánt azonmód felkötik. Lehet, hogy engem is melléje. Hogy gondoltad azt, hogy gyógyítani tudok? Te isten büntetése. Te eleven csuma. Csak öld meg a szegény embert meg a kölykeit.

– Hát mi a fenét adtál neki? Mire volt jó az a zsír vagy micsoda?

– Nem mondom meg, ha agyonvágsz se.

Tamás vette a baltáját, és indult az ajtó felé.

– Dehogy bántlak. Csak holnap egy kis utam van Halmiba, aztán bejelentem az egész babonázást az uraknál, a törvénybe, a többi az ő dolguk.

– Hát csapjon beléd a mennykő, dögölj meg húsvét első napján. Hát olyan barom vagy, hogy nem találod ki? Kenőcsöt adtam neki, hogy piros maradjon a szeme. Hogy ne gyógyuljon meg. Hogy ne kelljen neki a háborúba menni. Most már boldog vagy? Te sánta nyavalya!

Muszájnénak habzott a szája, minden okosságról megfeledkezett, ordított:

– Csak gyilkold végig a falut. Beszéld ki az uraknak, hogy Muszájné adta az italt Boldénak is, amitől elszáradt a bele. Csak akasztasd fel az embereket, te gyilkos, most már boldog vagy?

Tamás most már boldog volt. Csendesen levette a kis baltát az asztalról, kifordult az ajtón. Most már boldog volt.

Hát ilyen nagy kincs a nyomorékság? Hogy az emberek javasasszonyokhoz járnak érte? Pénzt adnak, hogy elszáradjanak, hogy megvakuljanak?

Csizmás szép álmairól is megfeledkezett ezen való örömében.

 

16

 

Lássuk csak, lássuk, kiről lehetne még szó. Hát egyszer itt van ez a Kelenestyán Gábor... szóval ott kellene neki lenni a katonák között... ott volna a helye, de javasasszony zsírjával kenegeti a szemét, megszabadul a háborútól, amíg van a babonás zsírból. Aztán valami emberről beszélt, akinek elszáradtak a belei...

Ezt nem nehéz kitalálni. Bolde Juon Jákobé. Szép nagy szilvása van, két apró fia meg három nagyocska lánya, sőt a nagyobbik, az egészen helyes teremtés, azt mondják, hogy itt van is már valami Valjean Juonnal, aki oda van a háborúba. Egészséges, szép teremtés. Sudár, helyre lány. Kemény derekú, kívánatos fehérszemély. Lehet, már lakodalmaztak volna, ha nem jön közbe ez a háború, így, persze, elmaradt a lány a legénytől. Más legény nincs, aki vigasztalja. Finom falat egy ilyen barnapiros lány, akit még nem puhított el a gyerek, aki egész héten bazsalikomszagú marad vasárnapról, aki eleven, nevetős... Hát szóval Bolde Juon Jákobét Muszájné szabadságolta. Muszájné adott neki obsitot a katonaságtól. Jó tudni az ilyet.

Gyanús még Munteán gazda is. A sorozás előtt egyszerre fogyni kezdett az ereje. A falubeliek megijedtek, mikor a sorozók elé állott. A nagy erejű ember olyan volt, mint egy nyúzott macska, csupa csont és bőr volt rajta minden. Ez is a Muszájné patikájába járhat. Szóval, nem tiszta dolog akkor a Bobuc Petre nyavalyatörése sem. Azelőtt sohasem volt neki. Honnan vette egyszerre? És különösen, hogy éppen azóta jön rá, amióta rákerült a sor, amióta neki is kellett volna menni.

Azelőtt nem volt semmi baja. Egyszer összeesett vasárnap a kocsmában, forogtak a szemei, habzott a szája, rángott az egész teste. Tanú rá a falu. És miért küldött a felesége mindjárt szekeret orvosért? Ez sincs Isten hírével. Az ilyet inkább titkolni szokták, ha megesett, de Bobuc Petréné orvosért szalajtotta Handró Nikoarát, és mikor megjött az orvos, az egész falut odahívatta tanúnak. Mondják el, hogy volt, mint volt. Az orvos bizonyítványt adott a betegségről, evvel a bizonyítvánnyal ment a sorozásra Bobuc gazda. Hazaküldték. Azóta is két-három hónaponként rájön a baj, de mindig a kocsmában vagy a templom előtt, mindig, amikor fél falu tátja a száját körülötte. Ez nincs Isten hírével, ebbe is benne lehet a Muszájné keze. Lehet, hogy több is van, majd egy kicsit ki fogjuk nyitni a szemünket, Muszájné. Majd melletted leszünk egy kicsit, vigyázunk rád, kedves...

Szóval, ez így van. Árulod a bajhozó zsírokat, adod a tanácsokat, és vígan élsz ebből a mesterségből. Nem nehéz mesterség. Nem nehéz, ha senki sem vigyáz a körmödre. A te bajhozó zsírod azonban nélkülem nem ér semmit.

Hanem hát itt vagyok, fiam, ne félj.

Amit Muszájné ront, azt a sánta Tamás egykettőre meg tudja javítani. Máskülönben mért lett volna úgy megijedve a városi uraktól? Azt mondta, mindkettőnket felakasztanak. Azt nem akarom, de az ilyen jó boltból nekem is járhat egy kis adó. Nem fog ártani egyikünknek sem. Amíg koldus voltam, addig az erőseknek nem volt elég az én nyomorúságom, még jobban nyomorítottak. Most azt hiszitek, hogy a nyomorékságnak csak napos oldala van? Hohó, majd megtanítlak egy kicsit az árnyékos oldalon is feküdni. Azt hiszitek, olyan a nyomorékság, hogy csak felveszem, ha kell, aztán megint leteszem, ha meguntam? Nem, fiaim, ez nem olyan dolog. Ha már beléptetek a nyomorékok közé, hát csak maradjatok, én nem piszkállak ki onnan benneteket. De tanuljátok meg a nyomorék sírását is, nemcsak a nevetését.

Muszájné elrontotta a szemeteket, beleteket, én helyreigazíthatnám, ha akarnám. Most még nem akarom, majd megbeszéljük egy kicsit, hogy akarjam-e. Akarjam? Egyszerre kinyílik a szemetek, és elmúlik a pirossága, egyszerre rendbe jön a beletek. Jó lesz? Muszájné nagyon okos asszony, nagy a hatalma, még a háborúból is ki tud venni benneteket, de Tamás, az aztán szintén okos gyerek. Az, ha akarja, meggyógyít benneteket, ha akarja, háborúba küld, szóval, egy kis hatalom neki is van a kezében, ez biztos.

Lázas volt a sánta Tamás, fénylett a szeme, rángott a bajusza, a baltát nagy indulatában előkapta a hóna alól és megcsóválta a feje felett, aztán belekurjantott az éjszakába, hosszan, elnyújtva:

– Iiip!... Iiiiiip...!

Egyenesen a Munteán gazda háza felé tartott. Most nem törődött a kutyákkal, nem bánta, hogy ugatnak közeledtére, sőt, amikor a ház előtt átmászott a kerítésen, hangos fennszóval ordította:

– Eriggyetek a fenébe, mert úgy belétek vágom ezt a baltát, hogy elszáradtok, mint a gazdátok. Hé, Grigorás! Munteán Grigorás, de nagy kedve van a házőrzőidnek, pedig még a te kedved is el tudom rontani, ha ráadom a fejem...

Munteán Grigor gazda felijedt álmából, leugrott a sással befonott padkáról, kikecmergett az udvarra, elsőbben is elparancsolta a kutyákat a sánta mellől. Ahogy a vendége kettőt lépett feléje, azonnal megismerte. Csak úgy foghegyről vetette oda:

– Te vagy az, sánta? Mit keresel nálam ilyen késő éjszaka? Bolond órád van, hogy éccaka mászkálsz?

– Majd megtudod mindjárt... egy kicsit rád jön a frász, ha megtudod, miért jöttem...

Munteán gazda nem volt ijedős ember. Bár iszonyúan megsápadt és rettentően elsoványodott az utóbbi időben. Még a kövérsége esztendeiből megvolt azonban benne a csendes csúfondároskodás meg a kényelmesség.

– Na, olyan nagy legény még nem vagy előttem. Azért mondd, ha éppen akarod, már látom, nem az öregúr küldetésében vagy.

– Nem én, hanem a magaméban. Nekem van valami mondanivalóm. Nem nagy öröm. Neked nem nagy öröm...

– Ne kiabálj olyan nagyon. Nem akarom, hogy felébredjen az egész ház. Ha így ordítsz, a szomszédban hamarább fogják hallani, mint magam. Húzódjunk csak ide az istálló mellé, gondolom, a két tinóm felől beszélhetünk.

– Pedig még a két tinónak sem jó azt hallani, amit most mondok neked...

– Gondoltam, hogy erős mondanivalód van, ha éjszaka elbicegtél hozzám.

A szerencsétlen nem tudja, hogy az életével játszik. Még most is bánt és csúfol, nem tudja, hogy a szavaimmal úgy leterítem, mint egy verebet a parittyával. Megemlegeti ezt az éjszakát Munteán gazda.

– Hát nézd, Grigor...

– Becsületes apám után Munteán.

– No, nem baj, elveszem én mindjárt a kedved a nagy hencegéstől. A kezemben vagy, Munteán Grigor.

– Márhogy én? A te kezedben? Még attól se félnék, ha a lábod alatt volnék, a rongyos lábod alatt, az se volna nagy veszedelem.

– Csak mérgesíts. Majd megfizeted úgyis. Hát tudd meg, ma éjszaka ott voltam Muszájnénál...

– Dicsérem a gusztusod, ámbár egy ilyen szegény sántának...

– Meglestem Muszájnét, mikor odaadta a kenőcsöt Kelenestyán Gábornak. Amitől piros marad a szeme. Hogy ne kelljen bevonulnia katonának. Érted most már?

– Értem, de nem is csudálom szegény Gábort. Most már értem, mitől olyan beteg egy idő óta a szeme. Hát bizony, annyi gyerek mellett megpróbál az ember mindent.

– Azt is kivettem a boszorkából, mitől szárad össze egyik-másik embernek a bele.

– Hát bizony mindenki inkább a belét reszkírozza, mint a fejét. Sajnálni lehet szegényeket.

– Meg hogy némelyik derék ember mitől szárad egyszerre össze. Hogy miként válik a derék, munkabíró emberből egyszerre rokkant. Úgy, mint belőled például...

Munteán gazda ravaszul mosolygott, aztán barátságosan hátba vágta Tamást.

– Jól vág az eszed, testvér.

Kivette Munteán gazda a pipáját, a dohányzacskóját, de nem kínálta meg a dohánnyal Tamást. Rangosan tömködni kezdte a cseréppipát.

– Szóval, úgy gondolod, hogy engem is a Muszájné orvosol? Mi? Aztán eljöttél ide, hogy megijessz? Vagy miért jöttél?

– Azért jöttem, hogy ha akarod, csak az ijedtségnél maradunk. Nem vagyok én olyan rossz ember. Hallgatok, mint a sár, ami csak akkor cuppan, ha belelépnek. De ha már belém léptél, akkor adsz egy bornyút. Különben elkiáltom magam.

– Fekete vagy te Tamás, de tőlem egy fehér csirkét sem kapsz, egy tojást sem. Nálam eltévesztetted az ajtót. Szegény, beteg ember vagyok én, Tamás fiam, inkább orvosságért mennék Muszájnéhoz, nemhogy rontson rajtam.

Munteán gazda körülnézett az udvaron, ott hevert nem messze egy eke, azt odahúzta, módosan ráült, tömködte a pipáját, rá is gyújtott, aztán nagy közömbösen, pislogva mesélt tovább:

– Látom, okos ember vagy, meg ravasz is, elmondhatom neked. Csináld utánam, lehet, akkor téged sem visznek el katonának. Csináld utánam, ha majd rászorulsz, ha véletlenül meggyógyul a lábad. Úgy vagyok én evvel, Tamás fiam, hogy amikor híre jött, hogy engem is bevehetnek, egyszerre elment az étvágyam mindentől. Nem ettem én, fiam, csak savanyú káposztát nyersen, meg valami zöld almát. Hogy aztán egy kicsit lesoványodtam, és emiatt hazaküldtek, megmaradtam ezen a koszton. Hát bizony nem gyarapszom tőle, de mit csináljak, ha nincs étvágyam, fiam. Ahogy én ismerem magam, kedves, addig nem is lesz étvágyam az evéshez, amíg vége nincs ennek a katonaveszedelemnek. Beláthatod, hogy ezért nem jár neked bornyú. Mit tudnak csinálni egy emberrel, akinek nincs étvágya? Nem mondom, néha rám jön, néha majd megdöglök, mikor megérzem a zsíros fokhagyma illatát, mikor az orromat megcsiklandozza a túrós puliszka, de aztán eszembe jut a családom, eszembe jut az árva gazdaságom, aztán úgy elmegy az étvágyam, hogy nem bírok enni, csak egy aszalt almát. Beláthatod, fiam, hogy tőlem nem jár neked bornyú, még tojás sem. Mit tudnak csinálni egy szegény emberrel azért, mert nincs étvágya?

Munteán gazda vidáman pislogott csontos, ráncos, szőrös arcából a sután álldogáló Tamás felé, aki szégyenkezve és pironkodva már menekült volna, de Munteán gazda még mindig beszélt:

– Hanem amit mondtál evvel a Muszájnéval... derék dolog is, meg istentelen dolog is. Én gazda vagyok, hozzám nem illik, de te csakugyan csinálhatsz magadnak pár pakli dohányt belőle. Szegény nyomoréknak jól jön az ilyen gyalázatos kereset is.

 

17

 

Az amerikás Szóri előtt nem maradhatott titokban semmi. Tábori Posta lett most a neve a faluban az amerikás Szórinak. Tábori Posta ott volt a levelek, levelezőlapok kiosztásánál, ott volt vasárnap délelőtt, mikor a jegyző úr kihirdette a katonaság üzenetét, hogy a faluból ki tűnt el a háborúban. Ki sebesült meg. Ki kap mostantól kezdve segélyt, mert hogy a férjet vagy az apát puskagolyó találta. Ott volt az amerikás Szóri akkor is, mikor a segélypénzeket osztogatták, bár semmi dolga nem volt a segélypénzekkel, csak jött irigységben fürdeni és megöblíteni magát egy kis szívfájással. Amerikás Szóri, most már Tábori Posta, ott sopánkodott, sápadozott, óbégatott, lábatlankodott, mikor a jegyző úr elővette a fájdalmas névsort. Mindenkinek valakije volt, mindenkit megsajnált, megsiratott. Ha nem volt ott a feleség vagy az anya, akkor ő visongott helyettük, ő verte a mellét fájdalmasan:

– Jaj istenem, szegény Bura Vaszi, szegény feje, még tavaly is, mikor itthon volt karácsonyi szabadságon, az első útja hozzám vezetett, megadta a két köpéce babomat, istenem, ez a derék ember... én küldtem neki tyúklevest, mikor szaggatása volt a derekában, attól gyógyult meg, meg a forró téglától, amit én ajánlottam neki... jaj, mennybéli apám, tán csak nem az a Bura Vaszi, a Berdeg sógora... mi lesz most a hat árvájával, beteg feleségével... vagy tán csak nem Bura Vaszi Bercse? Öreg anyja belehal a hírbe. Írja meg, jegyző úr, a hadseregnek, ne tartsák az embert bizonytalanságban, kegyetlen dolog ez. És nincs itt az anyja, hogy hallja, a Burákból nincs itt senki, szerencséjük van velem.

Így felszívta a híreket Tábori Posta, és elindult fürgén az összes Burák felé. Fel a Szuszánba, el a Csomnyeszk-hegy mellett lakó Burákhoz, aztán a Berdeg-féle Bura családhoz. Elsápítozta a hírt mindenütt, együtt ontotta könnyeit és verte mellét a zokogó családdal, aztán rákezdte a vigasztalást, hogy egyáltalán nem biztos, melyik Bura. Sőt még az sem biztos, hogy Bura-e vagy Bercse. Nem értenek a falusi nevekhez a katonaságnál, van még remény, de csak bízzák rá, Tábori Postára, majd ő utánajár a dolognak, egészen pontosan. Levelet írat a kórházba, mert hogy onnan jött a jelentés. Levelet írat az ezredhez, a válaszból majd meg lehet tudni az igazságot.

Hát ez volt most az egész keresete Tábori Postának, csak akkor volt hiteles a betegség, sebesülés, halál, ha Tábori Posta ráütötte a bélyeget.

Járván a falut, megtudott más híreket is, apró-cseprő egyéb titkok is megmaradtak a fülében, ezekkel is lehetett valamit kezdeni. Tény, hogy a fáradságért meg a nagy részvétért illett valamit adni, fél köpéce paszulyt, meszely aszalt szilvát, fazék mézet. Illett egy kis csirkét dugni a hóna alá, ha egyéb nem akadt. A gyászos posta után következett a másik posta, ennek azonban nem vasárnap volt a napja. Több a nap, mint a kolbász, vasárnap után is van nap, hétfőn is kell élni valamiből. Sőt kedden, és a többi napokon is. Amelyik házba vasárnap fordult be Tábori Posta, ott már el volt rontva a vasárnap. Az már gyászház lett attól kezdve. Ha vasárnap lépte át Tábori Posta valamelyik ház fűzfakerítését, abban nem volt köszönet. Ha vasárnap tűnt fel a széles Osvár úton, akkor már kimeredtek a szemek, a szív megnehezedett abban az utcában, az embereknek elakadt a lélegzete, jeges szemekkel figyelték, hogy melyik házba fordul be Tábori Posta. Boglyák mellé bújva, szénapadlásról kitekintve, ablakhoz húzódva lesték Tábori Postát vasárnap, és mintha nagy veszedelem húzódna el, úgy megkönnyebbült a szív, ha Tábori Posta szótlanul elvonult. De egyszeribe elállott a lélegzet, ha Tábori Posta megállott a ház előtt és megigazította fejkendőjét.

Visszafele útján már nem félt senki tőle, akkor már csirke volt a hóna alatt, duzzadt tarisznya a hátán, még köténye is be volt akasztva, abban vitte a könnyebb aszalt holmit. Akkor már meg is szólítgatták, csak éppen kérdezni, hogy kit ért a szerencsétlenség.

– Szegény Vasziról van szó – mondta hivatalos szomorúsággal Tábori Posta –, szegény Bura Vasziról... csak még kétségünk van, hogy a Berdeg veje, vagy a másik Bura Vaszi, a Flóra férje. De hát...

Ez a kézlegyintés annyit jelentett, hogy én ugyan tudom, de adok még vagy két hét reményt ennek a szegény Flórának, vagy a Berdeg lányának, Mártának... hagyjátok csak rám... hadd szokjanak a gondolathoz, az egyiknek öröme lesz, a másiknak bánata, még nem akarom elárulni, nincs itt az ideje. Akármelyik legyen, idejében tudja meg.

Hanem hát hétfőn és a többi napokon csupa öröm volt találkozni az amerikás Szórival. Ekkor voltak soron az édes titkok. Ki? Merre? Kivel? Mikor? Mióta? Hogy nem vett észre senki semmit? Aztán: hogy milyen kötényt vett, milyen kendőt, mennyi vásznat fehérít? Hímez-e tarisznyát? Aztán vajon legényeset-e zölddel-pirossal? Vagy csak amolyan barátságosat feketével-sárgával? Aztán igaz-e valóban, hogy már az ura csizmáját hordja? Hogy olajos lepényt sütött és két liter pálinkát vásárolt? Hm, hm, a házát is újból be akarja fedetni, pedig csak most vett két csikót.

Vasárnap a gyász katonája, hivatalosa, hírhozója volt Szóri, ahhoz képest szedte komótosan a lábait, ahhoz képest igazította arcát a fekete kendő árnyékában, ahhoz képest beszélt, halk és lassú szavakkal. De hétfőn már kora reggel sárga pettyes kendő volt a fején, ekkor már fürgén sietett, és az arcán boldogság és nevetős titok dévajkodott.

Ezért kellett az amerikás Szórinak – most már Tábori Postának – ott lenni a sógorasszonya varrógépe mellett, mikor az asszonyok kötényt meg ujjast rendeltek, ezért kellett őrt állania a jegyzőék konyháján, az öregúr pitvarában. Ezért kellett silbakolnia pénzkiosztásnál, meg résztvevő lélekkel figyelni a halálnévsort, és ezért kellett bennfentesnek lennie a bába udvarán, belesnie este, ahol világosságot látott, megkerülnie az istálló felől az udvarokat és elnéznie a malom gátján túlra, a gombaszedők közé. Ott lenni vasárnap a táncnál, szóba ereszkedni Szabónéval, a kádár koldus özvegyével, megfordulni néha még fönn a hegyek tetején az esztenáknál is, a juhpásztorok között. Faggatni Muszájnét, a javasasszonyt, bizalmába férkőzni a két bakternek, cimboraságot tartani a terebesi herélő asszonnyal, meglátogatni a szőlőcsőszt őszi elhagyatottságában, az öblítő asszonyokat a Túrnál tavasszal, a kapások közé is odaállani nyáron, cigányokat is kikérdezni télen...

Most már nem esett ki a szeme, ha ott volt a segélyosztáson. Most már nem facsarodott el a szíve, ha látta, hogy még Linka is pénzt keres a flaska pálinkával. Az amerikai pénz elfogyott, az amerikai ruhákból már nincsen, elkelt még a rézpántos láda is, de itt volt helyette az új ipar. Amerikai ésszel kell ezt csinálni, csak így biznic. A juropások szenvedélyből pletykálnak, ingyen súgják egymás fülébe azt, amin keresni lehet. Hát ha olyan nagy öröm nekik, ez nem nehéz foglalkozás, csak megfelelő észbeli tehetség kell hozzá. Jobb, mint kapálni, és jövedelmezőbb is. Az amerikai burdos ház után nagy fáradság lett volna megint kapálni vagy beállani cselédnek. De a két kis bojnak mégis enni kell. Ez a biznic meghozza nekik a derék kosztot, csak, persze, nagyon rendesen kell csinálni. Nem szabad sajnálni az embernek magát, sem nappal, sem éjjel.

Csak még azt, ha lehetne, hogy egy kis készpénz is cseppenjen. A málé már körülbelül elég újig, a bab is, aszalt gyümölcs sok is van. Kis petróleumot mindig adnak Antal bátyám boltjában, sót is kapok. Az öregúr konyháján akadnak jobb falatok. A fiatalurak ott vannak, azoknak ócska ruhájából, fehérneműjéből néha ideadnak egy avultat, de pénzt az ember csak a levelek után lát, nagyon kis pénzt, csak bélyegre adnak, még szerencse, hogy nem tudják, mennyibe kerül a bélyeg, meg a tinta, meg a papír...

Hát ez mi? – gondolta megdöbbenve Tábori Posta, mikor meglátta, hogy a Bolde Juon Jákobé kertje végében, egy szilvafa alatt, a szép, barnapiros Márta, amelyik híres a fehér fogairól, egy félrecsapott, bokrétás kalaphoz törleszkedik. Hamarosan egy boglya mellé húzódott és leste: ugyan ki lehetne a barnapiros Márta udvarlója? A kántor suhanc fia? Nem, annak úri ruhája van. Valami öregre csak nem fanyalodott a Márta, hiszen vőlegénye van, ámbár... Melyik katona van itthon szabadságon? Azok közül egyik sem, hiszen mindnek el tudja sorolni a babáját. Azokkal nem is bújna olyan túlságosan. A legfiatalabb tacskók közül sem lehet egy se, ez a férfi ember már, nem olyan tizennégy-tizenöt éves forma.

Azok ott mentek vagy két lépést, akkor kilépett a rejtekéből Tábori Posta, most már mindent tudott. A bicegő ember csak a sánta Tamás lehet, más senki. Az is, hát persze... hogy nem ismerte meg a struccos kalapjáról? Ki visel más – rajta kívül – a faluban ilyen túlzott bokrétát a kalapja mellett? Árvalányhaj is, meg szalmavirág is, meg bumbuska is, mintha csak jövő héten soroznák.

Elszomorodott. Hát mégis igaz, amit suttognak. Hogy Tamás, ez a sánta ördög, zsarolja az embereket. Ez aztán a biznic. Ilyen dologgal kézben tartani az embereket. De hiába a fájdalom, hiába a szomorúság, ez nem női foglalkozás. Őt egyszerűen leütnék. Ehhez nagy férfierő kell. Azt mondják, Muszájné a Tamás fő fejőstehene. Muszájné szembetegséggel, bélszáradással itthon tartja az, embereket, a sánta Tamás meg zsarolja őt is, a bujkálókat is. Itt aztán nincs kunyorálás, ez egy egészen mozis dolog, hands up dolog. Annyit vesz az ember, amennyit akar. Nem aszalt szilvát, meg nem pár tojást. Sőt itt van ez a koldus Bolde, ez nem adhat semmit, ennek hát a lányát veszi el ez a sánta piszok, ez a lelkiismeretlen disznó.

Hanem majd egy kicsit megkavarjuk az ebédjét, egy kicsit behabarjuk neki a mai levest.

Elsietett onnan, egyenesen lement a kerteken át az öregúr udvarába. Künn szivarozott az öregúr a tornácon. Tábori Posta szerény jó reggelt után csak úgy odavetette a tövist:

– Tamás még nem jött haza? A Bolde kertjében láttam...

Az öregúr el volt gondolkozva, csak ránézett.

– Ugyan...

Nem jó helyen jár, azt látta. Másképp kell ezt csinálni.. Ment tovább, egyenesen a foltos Parászkához, a Tamás feleségéhez. Egy szilvafa alatt ült a foltos Parászka, pedig nem is volt még a szilvafának árnyéka. Megszokja az ember, hogy a fa alatt ül, tarisznyát hímezget, a vászonra vigyáz, ami ott fehérlik hosszú sávokban a kertben.

– Mit tudsz adni nekem, Parászka, ha megmondom, hol van most az urad?

A foltos Parászka ránézett. Nagy szemei vizesek lettek a fájdalomtól.

– Adok neked, Tábori Posta akármit, csak ne mondd meg, ha istent ismersz. Mondd, mit csináljak? Ha ilyen kapós lett, és ha engem az Isten cigánysággal meg ilyen foltos ábrázattal vert meg?

 

18

 

...És ekkor a távoli kis hegyi faluban, fehéredő vászonsávok partján, árnyéktalan szilvafa alatt, öreg szalmával fedett viskó háta megett, Isten csúfja, foltos Parászka mellett egyszerre feltűnt az amerikás Szóri, most már Tábori Posta előtt a messzi Broodway... Csak a moziban látott ilyesmit, ami most történt vele, hogy egyszerre eltűnt minden, a tavaszban lebegő szalmatetős kunyhók, a mezítlábos asszonyok, az utca, mely kövecses, s melynek két oldalán égerfák állanak őrt, elmosódott a tavaszi tilinkók hangja, a kutyák vakkantása, nem látta a kisebzett szájú, pendelyes gyereket, aki most odaguggolt bámészkodni, csak a pompás New Yorkot látta felhőkarcolóival, meg az autók tülkölését hallotta, a néger kikiáltót hallotta a Capitol mozgó előtt... éjszakai fényeket, nappali sugarakat és kis bébikocsikat látott, apácaöltözetű hölgyeket, akik gyerekkocsit tolnak... gramofonlemezeket hallott, (melyekből a kék-vók dallama szólott... a külváros piszkos gyerekhada zsibongott körülötte, és a Rifth Avenue nagyszerű dámái rémlettek fel előtte, amint rózsaszínűre kikészített arccal lépnek ki a kozmetikből...

Tábori Posta arca kisimult, visszaérkezett a hadisegélyes faluba. Az elmúlt pillanat megvilágította előtte egyszerre megszélesült biznicének új körét. Olyan volt ez a pillanat, mint a feltalálónak az isteni sugallat villanása, mint a felfedezőnek az ihletteljes pillanat. Nem tudott róla, de mégis a kísérletező orvosprofesszor tekintetével méricskélte a foltos Parászkát, a kísérlet anyagát, amely ugyan belepusztulhat a kísérletbe, de a tudomány magasztos jelében meg kell ejteni rajta a metszést. A foltos Parászkán kell megtenni a kísérletet. Talán csalódni fog a szerencsétlen, de a biznic magasztos gondolatának fel kell áldozni ezt az értéktelen nőszemélyt, ezt a párjáért vonagló, félénk kis állatot. Amerikában is vannak effajták, akiket nem szoktak sajnálni, ott feketék, és állítólag rossz a szaguk.

Lekuporodott Parászka mellé a nedves földre.

– Te Parászka... Én ezt nem mondanám meg senkinek a világon, mert ez igen nagy titok... lehet, meg is büntetnének érte... de nagyon megsajnáltalak, hát segíteni fogok rajtad... Amerikában sok mindent láttam, de nem vesztegetem a tudományom aprópénzért, nem is érdemlik meg tőlem a falubeliek. Amerikában nagyon könnyű azon segíteni, ha valakinek foltos az arca, vagy szeplője van, vagy sápadt a képe, vagy más valami hibája van az arcának. Amerikában még az ember orrát is egyenesre tudják igazítani, már akinek véletlenül görbe, mint teszem azt itt nálunk a Nyikorics lánynak. Rózsapiros vagy barnapiros arcot akarsz, amilyen például Mártának van, vagy azt akarod, hogy eltűnjenek a ráncaid, vagy hamvasfehér lányarc kell, csak szólsz, és a kozmetikbe egykettőre kicsinálják a képed. Beláthatod, hogy ilyen titokról nem szólhattam senkinek, mert megrohannának az asszonyok, akik most minden pénzt megadnának, hogy arcukról eltűnjenek az évek, a ráncok, az idő mindenféle jele.

Parászka ösztönösen odébb húzódott, azt hitte, valami boszorkányságot hall, maga a főboszorkány telepedett melléje, és most a szépség babonájával bolondítja szegény szívét. De azért csak itta mohón a káprázatos szavakat.

– Hát most ide hallgass, Parászka, a legnevezetesebb kozmetik-dolgok nincsenek itt, mint teszem azt az egész testi bőrt ruganyossá tenni, úgy helyreigazítani a testi formát, mint teszem azt egy tizenhat éves lánynál, vagy a szemeket rendbehozni, megszépíteni. Ámbár azt láthattad a városi nőknél, hogy a foghíjasság, az nem okoz gondot nekik, nézd ez a két hamis fogam, nekem is a kihullott helyén van. Kihullott, tettek porcelánból másikat.

Ez nem volt igaz, két hibátlan fogát mutatta Tábori Posta az ámuló Parászkának.

– No ez a legkisebb dolog, ilyet már erre is tudnak, és általában egy csomó szépítő- meg festőkenőcs, meg folt-eltüntető orvosság már átjött ide is a tengeren. A városi gazdagok hozatták. Megígérem, hogy ilyen varázskenőcsöt hozok neked is. Ez nem babona, ez tudomány. Biztos, kipróbált dolog, egészen más lesz az arcod tőle... valami színt is hozok az arcodra, gondolom egy kis pirosas nem fog ártani. Még csak az uraddal beszélek, hogy bemehessek a kedvedért a városba. Megkérem, hogy a bakon melléje ülhessek. A tekintetes úr felenged a kocsira, az már az én dolgom. A te dolgod csak annyi, hogy összekaparsz egy kis pénzt, az ilyesmit nem adják ingyen... a titokért én nem kérek semmit, sem a fáradságért, ha lemegy a folt a homlokodról, akkor legfeljebb megdugsz nekem egy sovány libácskát, majd őszre persze, ha nagyobbacskák lesznek.

Egész testében remegett a foltos Parászka az izgalom miatt. Hogy majd barnapiros lesz az arca, és nem lesz foltos a homloka... de mégis, ha már választani lehet, inkább azt a hamvasfehéret, amit említett Tábori Posta, ha egyszer egy fáradság. Hamarosan egy kis számvetést végzett, miről nem tud az ura a ház körül. Szerezhet-e valahonnan kölcsön pár kis pénzt, nem szabad elszalajtani ezt a jó alkalmat, amikor az életéről van szó. Arról, hogy az urának ismét csak benne teljen kedve, hogy a faluban egyszeriben a szépek szépei közé sorozzák. Hímezni fog pénzért, amit soha nem tett eddig, szőni fog éjszaka is, fonni... kétszer annyi kendert fog vetni, mint tavaly... halászni fog, gombászni fog, mindent, csak meglegyen.

– Szóri, egyetlen hűséges testvérem, ha te ezt nekem megteszed... Ezt a vég vásznat hamar összehúzom, úgy nedvesen vidd el és még ma add el valahol, aztán van egy régi aranypénzem, meg van nyolc lyukas ezüstpénzem, azt mind odaadom... meg még valahol kérek is kölcsön, még délelőtt együtt lesz, ha elég...

– Elég, tőled elég – mondotta jóindulattal Tábori Posta, de belül roskadozott a gyönyörűségtől.

Az nem baj, ha a foltot nem is tudja eltüntetni, ámbár lehet, hogy van annak is valami szere, de ez aztán a biznic... így lehet most már megfejni ezeket a parasztteheneket... biztos, hogy a többi is így el fog olvadni. Ha még ez a ronda, foltos Parászka is reménykedik, akkor a többi hogy fog igyekezni, hogy fog erőlködni. Amerikában is nagy pénzeket vágnak ki a nőkből a kozmetikben. De ki gondolt arra, hogy itt, ezek között a bocskorosok között is lehessen üzletet kezdeni a szépítéssel.

Összehajtogatta a nedves vásznat, zsebkendőbe kötötte az aranypénzt meg a nyolc lyukas ezüstpénzt, megígérte, hogy estefelé erre jön a készpénz miatt, aztán elindult a kerítés felé. Parászka megbűvölten nézett utána, mellére tette a két kezét, hogy a szíve meg ne szakadjon.

Még csak a városi utat kellett elintézni; a bádogfedeles ház udvara felé került. A tornácon ott szivarozott az öregúr, nem kifogásolta az utazást, de szeretett ellenkezni, annyit mégis mondott tehát:

– Hogy gondolod? Hogy a fekete hintóban vigyelek a városba? Még jó, hogy nem akarsz az ölembe ülni, mi? Parádés lovakkal, fekete hintóban... De azt nem bánom, ha a bakra ülsz. Tamás mellett elülhetsz, csak aztán nekem ne reggelizz fokhagymát, ahogy szoktátok... és azt megmondom előre, ha nagy bevásárlásod lesz, akár el se indulj, zsákot nem hozok a kocsimon... és ha reggel nem vagy itt, mikor indulok, akkor a keresztnél hiába vársz, ott nem veszlek fel, nem állok meg az úton miattad... ha nem vagy itt, egyszerűen elment a vonat, alászolgája!... Eridj, hozz egy kanna friss vizet!

Ez a kanna friss víz, amolyan szimbolikus elismertetése a felsőségnek, enyhe megalázás, nehogy azt higgye valaki, hogy a kocsi mindenkié. De aki engem is szolgál, annak megteszek annyit, hogy beviszem a kocsimon.

Repült Tábori Posta a kanna friss vízzel, aztán lejelentkezett a konyhában is Kati néninél, csak éppen hogy eltorzuljon az irigy képe, mikor az ember megmondja:

– Bevisz az úr holnap reggel kocsin a városba, ne hozzak egy kis friss élesztőt vagy valamit?

– A hét nyavalya jöjjön a jó dolgodra, hogy ráérsz flangérozni. Az úr se tudja már, mit csinál, cipeli az egész falut, aztán, ha tengely törik, meg szakad az ülés, nem győz lármázni. Élesztőt, azt hozhatsz, hozzál is, meg két citromot, meg egy kiló rizskását, meg mondd meg az úrnak benn a városban, hogy kávé is kell meg kockacukor, de ne felejtsd el, amit mondok.

– Nem felejtem el – mondta Tábori Posta szórakozottan. Egész figyelmét lekötötte egy kis papír, ami a kiloccsant vízben ázott és vöröses lében úszott a nedves konyhaasztalon. Ezt figyelte inkább, mint amit Kati néni mondott.

– Mondja, Kati lelkem, úgy fest az a papír? Egész veres a víz tőle.

– Úgy fest az, a fene egye meg. Ha nem vigyázok, mindent összefest.

– Honnan van magának ez a papír?

– A cikóriát pakolják bele, azok se tudják, hogy kell.

– De miért nem löki a fenébe? – hadarta izgatottan az amerikás Szóri. Odament az asztalhoz, a papír száraz felét letépte és gondosan eldugta, aztán helyrehozta az asztalt. Eltüntette egy vizes ronggyal a piros nyomokat.

Egy homályos és törött tükör lógott a konyhában a dézsa felett, odahúzódott óvatosan. A papírból letépett titokban egy csipetet, és mikor Kati néni elfordult, megnyálazta hirtelen és aztán gyorsan megtörölte vele kicsit a képét.

A homályos tükörből, amint lopva belesandított, egy piros arcú Tábori Posta nézett vele farkasszemet. Köténye csücskével letörölte hamar a pirosságot, de aztán már nem bírta tovább, indult kifelé a konyhából. Csak éppen visszaszólott még:

– Hozok mindent, szólok az úrnak is. Csak azt tegye meg, hogy a cikóriapapírt tegye el máskor nekem. Nagyon szeretnek vele játszani a gyerekek.

– Majd éppen a te bolond cikóriád lesz az eszemben, nincs más dolgom. Ha a gyerekek eljönnek érte, odaadom, majd vigyázok rá.

Az amerikás Szóri hazafelé tartott a sok új izgalom után. Így jönnek az emberre néha a dolgok. Az egyikből nincs is künn, már jön a másik. A mai nap szerencsés nap volt. Nem hozott semmit, de mégis a legszerencsésebb nap, amit csak el lehet képzelni. Ezt a papírt a legelső asszonnyal ki lehet próbálni. Körülnézett.

A kis földjén ott dolgozott a Lukuc Tamás felesége. Ez éppen jó lesz. Kicsit száraz, de azért magakellető aszszony, nem bír a vérével.

– Te Irinka, rád gondoltam ... nem vennél egy kis pirosságot az arcodra?

– Eriggy innen, mert meghajítlak a kapámmal, te rossznyelvű.

– Te Irinka... ide nézz.

Belenyúlt köténye rejtelmes zsebeibe, még a zsebben leszakított egy kis papírt, megnyálazta, végighúzta az arcán.

Irinka arca felélénkült, otthagyta a kapát. Szorosan Tábori Posta mellé állott és suttogva, izgatottan kérdezte:

– Mit kérsz érte? És mennyi van belőle?

Tábori Posta kivette a papírt a zsebéből és meglobogtatta Irinka mohó szemei előtt, aztán szárazon mondta:

– Nem tudom, van-e annyi pénzed, hogy az egész készletemet meg tudjad venni.

 

19

 

A városban inkább a fűszeresboltokat járta Tábori Posta, mint a patikát. Kiszámította: cikóriát vesz, azt el lehet adni papír nélkül is, és megmarad – ami a legfontosabb – a papír. A szegény asszonyokat a faluban rászoktatja a cikóriára. De a papírnak nagy lesz az ára. Járt a patikában is, de drágállotta a pirosítót. Annak hamar híre menne, hamarosan rájönnének, és nem is maradna semmi az üzleten. Gondolt foltos Parászkára is. Irtó drága volt a kis kenőcs, megvette. Elvégre hátha használ, annál nagyobb lesz a híre, és aztán mégis a foltos Parászkának köszönheti az egészet. Azt mondták a patikában: lehet, egészen elmúlik a kenőcstől a folt. Mindenesetre nem ártana látni a nőt, illetve a foltot.

– Áh, dehogy – tiltakozott élénken Tábori Posta –, nekem van az a foltom, olyan veres folt, de olyan helyen, hogy restellném megmutatni, csak olyan egyszerű nagy piros folt...

– Hát megpróbálhatja – mondták a patikában, aztán már csomagolták is a tégelyt selyempapírba, meg ráragasztották a cédulát is.

Végzett a cikóriával is, eleget tett Kati néninek is, már mehetne haza, bár sose ért körülnézni a piacon. Késő délutánra járt az idő, amúgy is a piacon kell találkozni a kocsival. Csak a vásári szemét maradt már a piacon, nincs mit nézni. Jók mostanában a vásárok. Ez se volt rossz vásár tegnap, a szemét kis papírral. A friss papírokkal még jobb lesz. Kellene venni egypár kuvertát, abba tenné az ember, nagyobb volna a bizalom, van is itt valami ilyen bolt.

Tábori Posta álmélkodva nézte a katonaembert, aki most feléje közeledett. Talán csak nem valami falubeli tért meg szabadságra? Falubeli, mégpedig, ha jól látom, Valjean Juon, a barnapiros Mártáé, jó isten...

A katona ránézett Tábori Postára, de, úgy látszik, nem ismerte meg, mert aztán megint levette róla a szemét. Pedig nem lehet kétség. Tábori Posta csendesen megszólalt :

– Juon... Valjean Juon...

A katona erre Tábori Posta felé fordult, összevágta frissen a bakancsát és keményen, katonásan mondta:

– Jelen.

Ezen már nevetett Tábori Posta, hogy a katona ilyen szépen megtiszteli.

– Mindjárt megismertelek, Juon. Mi az, te nem ismersz meg?

A katona összeráncolta a homlokát, zavartan állott, Tábori Posta segítette ki a bajból:

– Na csak ne törd a fejed, törték szegény fejed eleget a háborúban. Hát már nem emlékszel az amerikás Szórira? Na látod, most már eszedbe jut. Vár ám Márta.

Úgy látszik, a katona most sem ismerte meg túlságosan, mert amikor Tábori Posta kézfogásra nyújtotta a tenyerét, a katona csak zavartan és igen alázatosan adta oda a kezét.

– Várj csak itt rám, megkeresem Tamást, tudod, a sánta Tamást. Itt van az öregúr is. Lehet, hazavisz a kocsiján. Az lesz aztán az öröm, estére hazaérsz.

Elpenderült Tábori Posta, de a katona még mindig haptákban állt a vásári szemetek között, mint valami őrhelyen. Utánabámészkodott az asszonynak, de nem mondott semmit. Annál inkább pergett Tábori Posta nyelve, mikor ráakadt a Sánta Tamásra, aki az öregúrral egy bolt előtt az ostornyélcsomóból válogatott alkalmasat. Egy pirosat hajlítgatott Tamás, és elégülten szólott:

– Ez jó lesz... ez éppen jó lesz.

– Jó lesz fenét! – mondta az öregúr. – Tudod, hogy nem szeretem ostornyélben a pirosat. Vagy választasz egy sárgát, vagy mehetsz haza ostornyél nélkül.

Elszontyolodva nyúlt Tamás a sárga ostornyelekhez, ha sárga, akkor egye fene, mindegy akármelyik. Akkor toppant oda az amerikás Szóri:

– Nagy hírem van, tekintetes úr... megérkezett a háborúból Valjean Juon.

– Isten hozta Juont, csak nem tudom, mit tartozik ez rám. Miféle nagy hír ez nekem, ha az én fiaim...

– Hát ott szolgált ez is a háborúban, hátha találkozott.

Az öregúr izgatott lett. Homlokáról csurgott a veríték, megtörölte, elfúló lélegzettel mondta:

– Rohanjatok csak... Mit bámultok... siess avval az ostornyéllel... mindegy az akármelyik... bánom én, vedd a pirosat, csak szaladj... vedd fel a kocsira Juont, aztán gyertek értem.

Most már Tamásnak az is mindegy lett, sárga-e vagy piros. Véletlenül sárgát bogozott le a csomóból, mindegy most már... itthon van a háborús katona, éppen ezt szemelte ki a jó Isten, hogy elsőnek kerüljön szembe vele... tán csak nem ront rá mindjárt a bajonettjével, hogy felszúrja... a bicskát mindenesetre jó lesz kézben tartani, nem árthat... Mártát most már elveszi, az biztos, a szép barnapiros Mártát, azt visszaveszi, de az lenne a kisebbik baj... ha még ott a katonaságnál hírét vette, hogy a menyasszonyával, a babájával... akkor itt nagy tánc lesz... egy ilyen háborús katonának mi az egy ember ... mikor odakünn reggeltől estig, sőt még éjjel is egyebet sem tesznek, csak egymást ölik... annak mit számít egy ember... még jobb volna, ha itt támadna rá, mindjárt bevarrhatná az orvos.

Ott állott még mindig a Valjean fiú a piaci szemét között, elfogódva köszöntötte Tamást. Tábori Posta a háta mögé került, nem tágított mellőle, ezt a találkozást meg kell nézni.

– Nem emlékszel rám, Valjean Juon? Mikor te elmentél, még a kondánál szolgáltam.

– Nem emlékszem rád.

Feszült volt a levegő, most mégis el kell dőlnie.

Rekedten és leszámoló hangon buggyant ki Tamásból:

– De Mártára csak emlékszel?

– Mártára? Igen... várjál csak... nem... az nem volt Márta, akire én emlékszem... az egy pap volt, persze, a mi papunk volt az, azt is lelőtték, nálatok is mindenkit lelőttek?

Tamás megsejtett valamit, de még ideje sem volt, hogy megértse, Valjean Juon arca eltorzult, bal kezét a szeme elé tartotta és sírni kezdett:

– Ne... ne... ne üss meg... nem bántottalak...

Rángott, vonaglott az arca, aztán levetette magát a földre, fejét beletemette a zöldségszemétbe, és onnan lentről pislogott:

– Feküdj le te is... feküdj le, te szerencsétlen... Vesd le magad... Nem hallod?...

Eliszonyodott arccal fúrta be megint fejét a szemétbe.

Az amerikás Szóri és a sánta Tamás egymásra néztek. Megértették valamennyire, hogy a szerencsétlen megzavarodott, vagy esetleg a rossz betegség gyötri. Nem bánt ez szegény senkit, vagy ha bánt valakit, akkor se azt, akinek dukál. Csak ahogy rájön. Ismerik már ezt falun, néha elő szokott fordulni. Olyanféle betegsége van, mint Kustoricának volt, de azt csak holdtöltekor bántotta. Biztosan azért engedték haza betegen is, mert nem bánt senkit, mert nem veszedelmes. Hát ettől nem sokat fog megtudni az öregúr. Meg ennek Márta sem fog túlságosan örvendeni. Ha ugyan megismer valakit. Mert eddig nem ismert meg senkit. Sem az amerikás Szórit, sem a sánta Tamást. Az a legnagyobb dolog, hogy jeles embert, akit a természet megjegyzett, mint Tamást, valaki elfelejtsen. Ezt is elfelejtette. Akkor nem is emlékszik ez semmire.

Már nem tartott semmitől Tamás, megtöltötte a pipáját, csendesen odaszólott a szerencsétlennek:

– Ha eszeden vagy és tudod, hogy mit mondok, várj itt rám. Erre kanyarodunk a kocsival, aztán az öregúr hazavisz.

Arra jöttek a kocsival, az öregúr, még meg sem állott a kocsi, máris leugrott. Tamás nem árult el semmit. Majd megtudja mindenki idejében.

– Juon... Juon... – lelkendezett az öregúr. – Nem láttad az úrfiakat? Nem találkoztál velük?

Valjean Juon közömbösen nézett a tekintetes úrra, aztán egyszerűen mondta:

– Lelőtték őket...

Tamásnak kellett az öregurat támogatni, eldőlt hoszszában. – Jaj – mondta tompán. Csak lassan tért viszsza az élet pirossága arcába, mikor hallotta, hogy a sánta Tamás tovább is kérdezgeti a katonát:

– Mi lett a jegyzőnkkel?

– Lelőtték...

– Mi lett a Kosztán lánnyal?

– Lelőtték...

– Mi lett a tegnapi nappal, mi lett a barlangi lánynyal, mi történt az öreganyám púpjával?

– Lelőtték, lelőtték... – ismételgette egyhangúan a katona.

Az öregúr felérzett halálos ijedtségéből, mely egyszerre szánalommá és szívfacsaró fájdalommá változott.

– Ez el van intézve, ez a szerencsétlen. Vajon haza tudjuk vinni?

– Az már az én dolgom – verte büszkén a mellét a sánta Tamás. Tábori Posta majd a kisülésre ül, erre meg majd én vigyázok, mellettem fog ülni a bakon.

Fönn a nagyülés párnáin az öregúr tapogatta a szívét, a kisülésen Tábori Posta izgett. Nem túlságosan sikerült a Tamás megijesztése. Elöl a bakon a sárga nyelű ostorral hajtotta rangosan a parádés lovakat. És még volt ott egy, aki nem is tudta jóformán, hol van, hová megy.

A falu határában kíváncsian nézték a közömbös és izgalom nélküli arccal üldögélő katonát a fekete kocsi bakján, Tamás mellett. Némelyek úgy vélték, a Valjean fiára ismernek benne. A sapkaellenzője alá fürkésztek, de csak a fejüket csóválták. Ha az volna, a nagybátyját például csak ismerné. Pedig az lehetett, mert Tamás hangosan, nevetve szólott le a bakról:

– Katonát hozok Mártának...

 

20

 

A Bercse Tamás háza előtt, ahol kétfelé szalad a patak, megállította Tamás a lovakat.

– Eridj le – mondta a szegény bolondnak.

Az öregúr rászólott mérgesen:

– Miért küldöd? Mit tudja az, hová kell menni?

De a Valjean fiúnak most felcsillant a szeme, leugrott a kocsiról, futva indult a Bureszk-kert felé. Látták, hogy átveti magát a kerítésen, látták, hogy helyes irányba szalad, egyenesen Pondorászka irányába, ahol laknak.

– Majd megnézem, mi van vele – mondta Tamás, és behajtott az udvarra. Aztán mikor kifogta a lovakat, ő is elindult. De csak hátulról kerülte meg a Valjeanportát. Ott ült a bolond a ház előtt egy lócán. Az apja meg az anyja ott sírtak körülötte, hallgatták zavaros beszédét a szülők meg a kis testvérek. Itt ült közöttük, a szeme nézett, a szája mozgott, de éppen úgy siratták, apró kis danákkal, elnyújtott énekszóval, mintha szánon vinnék a temetőbe. Az anyja is éppen úgy fogta körül a derekát, mintha a koporsót ölelné.

– N-e-e-e-m v-a-gy t-e-e-e m-á-á-á-r e-e-embe-e-er, sze-er-e-elme-e-s e-e-gy fi-i-i-am...

Tamás előlépett a farakás mellől. Nem köszönt, nem is igen illik temetésnél, mikor a legnagyobb fiút siratja az anyja, mikor temetés van a háznál.

Leült ő is egy facsonkra. Pipázott, nézte Juont. Na, ezt szépen elhoztam Mártának. Most választhat. Most kirúghat engem Márta, ha csak az apja miatt tette, amit tett. Ha csak az apja miatt lett a babám. Visszaveheti ezt a halottat, akit már az anyja is elsiratott.

Megszólalt:

– Van ennél nagyobb baj is. Ez legalább így jött haza. Van aki így se érkezik. Van aki kar nélkül érkezik. Azért, hogy egy kicsit zavaros, tud ez még dolgozni. Nincs neki semmi baja.

Valjeanné felriadt a siratásból, mérgesen támadt Tamásra:

– Eridj innen, te uhumadár, te kuvik, mit jössz ide gyönyörködni a nyomorúságunkban? Azt hiszed, nem tudjuk a dolgod Mártával? Nem bánom én, ha ez a szerencsétlen is meghallja. Mindegy az már...

Tamás sértődötten állott fel:

– Hazahoztam nektek a fiatokat. Jobb volna, ha hallgatnátok az okos emberre. Nem bolond ez mindig, csak úgy közben.

A bolond ráemelte a szemét Tamásra.

– Hagyj békét nekik, Tamás. Hadd sírják ki magukat. Nem ér az semmit, hogy néha józan vagyok, mint most is. Én magam mondtam, hogy fejszét, fűrészt ne adjanak a kezembe, ki tudja, mit kezdek vele, ha rám jön... Olyan csorba vagyok belül... mondjátok Mártát... hallom, de nem érzek semmit... A Bolde Mártája, nem? Innen fentről, mi? Most megint rám jön... mi volt vele?... Isten őrizz, csak nem volt a feleségem vagy mi...

Még csak annyi ideje volt, hogy odébb vonuljon a kamara elé, ott egy szálkás paszulyos zsákba temette az arcát, onnan hallatszott kínos nyögése.

Fáradtan, megkínzott arccal került elő, de a szeme valahogy értelmesebb volt.

– Gyerünk – mondta Tamásnak. – Már eszembe jutott, el kell vezetned Mártához. Meg kell mondani neki. Tedd meg nekem ezt a barátságot.

– Ez aztán a kereszt – szólott az öreg Valjean, és valóban keresztet is vetett, mikor legidősebb fia átlépett a kerítésen Tamással.

Az úton nem beszéltek, csak ahogy a Bolde-kert végéhez közeledtek, akkor egy kis fájdalmas mosoly vonult át a Valjean fiú arcán, és ennyit mondott:

– Még szerencse, hogy néha józan vagyok és legalább leszámolhatok...

Tamás önkéntelenül félreugrott és rekedten kérdezte:

– Kivel akarsz leszámolni, te isten nyomorékja, te megveszett katona? Kivel akarsz te leszámolni? Azért csaltál el magaddal, hogy belém köss? Jól vigyázz magadra, nálam a kis balta. Azt hiszed, mert bolond vagy, neked mindent szabad? De hamarabb megdöglesz, mintsem...

A Valjean fiú lihegett, leült a földre, letépett egy fűszálat, fütyölt rajta valami bánatosat, aztán csendesen csak ennyit mondott:

– Te vagy bolond, Tamás. Nem rád gondoltam.

Hát akkor nyilván Mártára értette – gondolta Tamás, és ment tovább békésen a bolond Valjeannal. Erről nem tehetek, de amíg én ott vagyok, addig nem engedem csúffá tenni Mártát sem, erről le kell tennie. Akármilyen bolond, ezt nem engedem, amíg ott vagyok – egészítette ki magában a gondolatot.

Egy kis szénát villázott Márta a szilvafák között, csak akkor vette észre a jövevényeket, mikor mellette álltak. A szívére félelem szállott, ahogy fel merte ismerni a Valjean fiút. Forróság ütött ki a homlokán, majd öszszeesett, de enyhe hanggal fordult feléje Juon, mintha nem is a régi fiú beszélne, mintha idegen szólana:

– Én csak kíváncsi voltam rád, Márta, de már megyek is. Azt mondja anyám, a menyasszonyom voltál, de... nagybeteg vagyok én... kicsorbult az eszem... nem fog... néha meg olyan vagyok, mint a nyavalyatörős ...

Márta most tért magához a nagy ijedtségből. Nem a lobogó vérű legény ez, valami más. Ijesztő, és mégsem lehet félni tőle. Inkább sajnálni kell, olyan zavarosan néz.

Juon megint csak ránézett Mártára, fájdalmasan kiáltotta:

– Eriggyetek el innen egy kicsit, majd később jertek vissza.

Tamás elvitte a se holt, se eleven Mártát, vitte a boglya mögé, hogy ne lássa szerencsétlen bajlódását a nagy betegséggel.

– Mi van vele, Tamáskám, mondd hamar, mi van vele? Se meg nem üt, se meg nem ölel, mintha nem is ismerne.

– Megháborodott... ennek vége.

– Hát akkor meg...

Juon már hívta őket, most megint józanul állott előttük, egyenesen. Nem is szólt, csak éppen nyújtotta kezét Mártának, aztán indult nagy lépésekkel. Vissza se nézett, csak ment, mint a szél.

Tamás is bicegett hazafelé, de elmúlt a délutáni nagy hevessége, öröme. A Márta íze most keserű lett a szájában. Nem is szeretett gondolni a lányra. Ha még nyomorékokkal versenyezne az ember, de bolonddal, ezt nem öröm legyűrni. Valami leszámolást emlegetett a bolond, az most elmaradt, nem merte bántani a lányt, amíg ott vagyok... de nem látszott benne semmi rossz szándék... Ki tudja a bolond útját.

Éjjeli alvásra vackolódott már az istálló padlásán, és akkor lentről mintha valaki hívta volna, vagy nem az ő nevét suttogja itt valaki?

Kikémlelt a padlásajtón. A bolond őgyelgett az istálló körül. Felnézett a padlásajtóba, emelgette a fejét, a szája elé tölcsért csinált, úgy mondta megint, igen kevés hanggal:

– Tamás ... Tamás...

Hát akkor mégis... Mégse alszik az ördög. Véget kell vetni a dolognak, ha szerencsém van, éppen akkor jön rá. Megkötözöm, leviszem a községházára. Vigyék el a faluból. Nem lehet, hogy itt tartsák örökös veszedelemnek. Most, persze, nem lehet lármát csapni, Összecsődül a falu. Kirúgnak a parádés kocsisságból.

– Tamás... Tamás...

Hóna alá, a suba alá vette a baltát, lement a létrán.

– Mit akarsz?

– Segítened kell rajtam. Meg akarom mutatni otthon, hogy tudok dolgozni. Hogy nem eszem ingyen a kenyeret...

– Segíthetek neked, de nem leszek mindig melletted, hogy elvégezzem a dolgod.

– Nem is kell. Fát szeretnék hozni az erdőből... kölcsönözz egy kötelet...

– Kötelet, azt kaphatsz – mondta Tamás dühös kétértelműséggel. Ha csak az kell, kaphatsz egy kötelet. De nem megyek közel hozzád, csak odahajítom... nem tudom, mi rosszban töröd a fejed.

Kihozta az istállóból a kötelet, odahajította a bolondnak, aki elégülten csapta hóna alá, és mintha a lovakhoz menne vele, csakugyan elindult a Mláka rétjei felé.

Azért mégis furcsa, hogy nyáron akar fát hozni az erdőből. De Tamás csak akkor gondolt erre, mikor már messzire járt Juon. Valami lesz a dologban... valami nem tiszta... Leszaladt a létrán, és amennyire a sánta lába engedte, ő is arrafelé igyekezett. Már messzire járt, mikorára megint meglátta Juont. Mégis igaz lehet a fával, mert az erdő felé tart. Már a Túr partján megy, most a malom zsilipjeinél átmegy a Túron, már benn is van az erdőben.

A mezőn nem merte követni, de amikor eltűnt a fák között, utánalopózott. Átjutott szerencsésen a zsilipen, bár a csekély holdvilágnál nehezen látott. Meresztette a szemeit, indult be az erdőbe, nesztelenül lopakodott a fák között. Ha fát szedne, ha száraz gallyat szedne, lehetne valamit hallani. De csak a békákat hallotta, egyegy loccsanást néha a közeli vízen. Vadkacsák bukfenceznek, vagy halak játszadoznak, a szél megrengeti az alkotmányt.

Már majd egy órája járt, kutatott, szimatolt, tévelygett az erdőben.

Ki tudja, mi történt szegény bolonddal, nincs sehol.

Valami keménybe ütődött a képe... most nekiment valaminek, nem lehet látni a sötétben... a fák alatt... mi a fene lehet... valami lehajló száraz ág ütődött hozzá...

A kezével erősen odanyúlt... két bakancsot markolt egyszerre, szöges katonabakancsokat.

Irtózva eresztette el, aztán hirtelen vérbe borult szemeit fölfelé meresztette.

A bolond lóg a tölgyfán, ahhoz nem fér semmi kétség.

De hát...

A bolond most leszámolt. Ijedtség dermesztette a szívét. A bolond most az ő kötelén lóg, a kötelet meg lehet ismerni. Kitudódik, honnan való, kié a kötél, és most az ő kötelén függ az akasztott, künn van az akasztott katonával az erdőben, sehol egy lélek...

Rohant vissza a faluba, felzavarta a baktereket, cipelte őket a községházára, riadtan jelentette:

– Egy órával ezelőtt ott ólálkodott a bolond az istálló körül, aztán egyszerre eltűnt... és mikorára lementem, hogy itassam a lovakat, látom, eltűnt a legjobb pesti istráng az istállóból... tán csak nem csinált valami bolondot szegény feje? A Mláka felé ment... ellopta a legszebb pesti istrángom ...

Tamás még a temetés előtt visszakapta az istrángot. A Valjean család nagyon sírt a katonafiú temetésén, de azt nem tartotta igazságos dolognak, hogy a katona temetését a szegény embernek magáéból kell kiállnia.

 

21

 

Három napig nem ment Mártáék felé Tamás. Azt gondolta, ha ránéz Mártára, azt sem bírja ki. Olyan ez, mint ha az ember télen kecsketúrót eszik, egyszeribe mintha mekegést is hallana, mintha előtte ugrálnának a kecskék. Látja az ember, hogy ugranak a bokrokra, hogy tépik a leveleket, hogy reszket a szakálluk, mint valami zsidónak, és ez mind a kecsketúrótól van. Ha maga mellett fogja érezni Mártát, égni fog a homloka, ami a Juon szeges bakancsába ütődött, látni fogja a szerencsétlen vergődését, hallani fogja hangját. Ez már egy más Márta, ez már egy megbabonázott Márta. Rajta van a bolond meg az akasztott ember bélyege. Tamás megrázkódott, keresztet vetett, máris kirázta a hideg, már inkább a foltos Parászka, mellette meg lehet nyugodni, mindig a régi ronda.

Éppen mintha csak tudta volna, hogy őt forgatja Tamás az eszében, megérkezett Márta. Pedig ezt nem szokta tenni, hogy odajöjjön az udvarba, a tekintetes úr udvarába. Nem is szabad, hogy meglássák, ment elibe Tamás, hogy legalább a patakon ne jöjjön át. A Nyitituccsűr mögé vonszolta a kezénél fogva: csak végezz hamar, mi a csudát járkálsz utánam, tán bolond vagy, hogy fényes nappal, fényes nappal, itt a falu közepén...

– Most már nem jössz többet hozzám?

– Mi az, most már erőszakkal törsz rám? Azt beszélted a faluban, hogy csak az apád miatt...

– Nem beszéltem semmit a faluban, nem is tudom, mi bajod az apámmal. Csak nem tudom, hova tegyelek. Először jársz utánam, aztán felakasztod miattam.

– Én?... Én?... Mit csináltam én?

– Jójó... csak azt mondom, hogy mozog a gyerek a hasamban.

– Ne a gyereket mondd, azt mondd még egyszer, kit akasztottam én fel?

Tamás nem is várta meg, mit mond Márta, ellépett onnan nagy sánta szökésekkel. Gyöngyözött a homloka, hideg lett a szíve körül. Mit akar tőle ez a lány, mit akar? Ilyet mond, ilyet híresztel, ez most azt hiszi, hogy a kezében tartja, most ez akar menni jelenteni, ez akar erőszakkal valamit tőle...

Nem volt még otthon Parászka, csak a kis fattyú játszadozott a kemence mellett. Akárhogy is, de ez a fattyú nagyon szúrta, kavarta, mindig előhozta a régi nyomorult életét. Sose sajnált tőle egy rúgást, most se. A gyerek hempergett vagy kettőt, aztán bőgött. Erre megérkezett az anyja, de csak bánatosan mondta:

– Ő nem tehet róla, inkább belém rúgnál...

Tett-vett az asszony az egy szobában. Kenyeret szedett elő, meg egy kis hideg ciberét fatányérban. Azt odatolta, de szó nélkül, Tamás is kivette a nyakából a tarisznyát, levette a kalapját, keresztet vetett, aztán aprított a málékenyérből a ciberébe. Már elült az indulata, odavette az ölébe az apróságot, nyomta a szájába a savanyú ciberében ázott málédarabokat.

Most, hogy béke volt, az asszony is odaült, csak éppen annyit mondott:

– Evvel nem kellene éreztetni az erődet.

Felállott hirtelen Tamás, a gyerek lepottyant az öléből, rámeresztette szemét a feleségére:

– Te foltos nyavalya, te cigányivadék, neked is mozog a füledben valami? Mi? Ki tette a füledbe ezt a darazsat? Kivel éreztettem én az erőmet? Mi?

Az asszony sóhajtott.

– Hát, ha megtetted, megtetted, Tamás. Nem keresi rajtad senki. El van temetve szegény, senki nem sír utána. Te tudod, mért tetted, a te dolgod, a te lelked rajta.

Tamásnak kidülledtek a szemei, egy vér volt az egész arca.

– Piszkos kutyák vagytok mind, koszos, rühes kutyák. Mért tettem volna? De meg magasan lógott, hogy cipeltem volna fel a sánta lábommal a fára? Hogy akasztottam volna fel... fel a fa közepére?

Az asszony nyugodtan felelt:

– Azt mondják, először megfojtottad, aztán húztad fel.

– De hogy? Hogy? – őrjöngött Tamás, rázta a fejét, hosszú haja bomlottan röpködött homloka, nyaka körül, az asztalt ütötte öklével.

Az asszony meg se mozdult a helyéről, csak úgy félvállról, szinte közömbösen válaszolgatott:

– Nem látta senki, te tudod, hogy csináltad... az a te dolgod... a szülőknek, testvéreknek jót tettél, senki nem keresi rajtad... Én meg a feleséged vagyok...

A sánta Tamás agyában most kezdett derengeni. Azt mondja: én meg a feleséged vagyok... amíg a feleséged vagyok, addig ne tarts tőlem... Hát ez a bestia is, ez is a kezében tart... attól tart, hogy kirúgom, hát most már ez is kötelet tesz a nyakamba... azért olyan nyugodt, azt hiszi, most már a kezében vagyok...

Nem volt egyéb a keze ügyében, csak a ciberés tányér, azt egyszerre a fejéhez vágta Parászkának. Nem talált, csak éppen a cibere ömlött végig a képén az aszszonynak. Megtoldotta egy pofonnal, de az legalább kiadós volt.

Aztán sajnálta már az egész dühösséget. Kár ezekkel az embernek rontani magát.

– Eridj, töröld meg a képed, ülj ide. Tudd meg, hogy az én nyakamon nincs kötél, és annak a végét nem fogja senki. Tudd meg!

Az asszony már ott ült az asztal mellett a falócán, meg volt törölve az arca. Tamás ránézett, valahogy úgy látta, hogy most zöldes a folt a homloka felett, holott annak veresnek kellene lenni, úgy látszik, mégis odaragadt a cibere, mi a fenét nem töröli meg magát rendesen ez az asszony.

Felemelte a hangját:

– Mondtam neked, hogy töröld meg rendesen a képed, így ne ülj nekem ide.

– Megtöröltem.

– Ne úgy töröld meg, mint a tányért, mint a lábast, hanem rendesen töröld meg.

Felkapott egy kendőt, úgy megtörölte vele az aszszony homlokát, hogy majd lejött a bőr a fejéről.

– Na most... most elhiszem. De mi a fene ez?

Rámeredt a felesége foltjára, csak zöld volt az, vagy kék, vagy tudja a pokol, milyen, csak nem vörös.

Az asszony elfelejtette a ciberét meg a pofont, egy kicsit lehajtotta a fejét, úgy alulról pislogott a férjére.

– El fog múlni a veresség a homlokomról. Már kopik.

Tamás szemügyre vette a foltot.

– Kopik a gutát. Mitől kopna? Inkább zöldül, vagy kékül, vagy tudja a jó... mintha nyers hús volna az egész... mit csináltál?... Valld be, mit csináltál, kivel babonáztattál, ki tett még csúfabbá, valld be.

Ott volt a keze az asszony feje felett.

– Patikát hozattam a folt miatt. El fog múlni, már kopik.

Tamás leült. Most már csendes volt. Csak roppant gyűlölet meg keserűség volt a szavában.

– Hát ezt tetted velem, hogy az emberek még jobban csúfolódjanak? Hogy még jobban nevessenek? Foltos Parászka maradsz te, amíg élsz, csak most mindenki keresni fogja a foltod, amit már észre se vettek. Se én, se más. A fattyút is el tudod koptatni? Nem volt neked jó a piros folt, most már zöld kell, vagy kék? Én nem bánom, mit trafikáltál, csak most már annyit mondok: vasárnapra vissza legyen a piros foltod. Ha nem jön viszsza a piros foltod, amivel elvettelek, akkor már mehetsz is.

Azzal szép csendesen felállott, nem nézett vissza, ment Valjeanék felé. El kell intézni a dolgot, le kell rázni magáról ezt a vádaskodást. Ha kell, odaáll, helytáll. Odaszánták a nyakát a kötélnek, a szeretője is, meg a felesége is, ki kell húzni a fejét a kötélből.

Bonáné, a gyermektelen Bona Gyorgyiné jött vele szembe az úton. A nagygazda feleségének illedelmesen köszönt. Visszaköszönt Bonáné, csak úgy a kendője alól. Gyönyörűséges egy asszony, megfordította utána a fejét. Lám, ezt nem lehetett hinni, az asszony is hátranézett. Tamás úgy vélte illendőnek, ha megáll, hátha akar valamit a nagygazdáné tőle.

Bona Gyorgyiné, ha már rajtakapták, megtoldotta vagy két szóval:

– Csak úgy elnézlek, Tamás, és úgy elgondolom magamba: ez hát az a híres...

Aztán tovalibegett, kasornyával az egyik kezében, a másik kezével meg a kapát fogta, ami a vállán volt. Szépen harmonikázott a pendelye, meg fehér volt a lába, szép egyenes a háta.

Valjeanéknál lassan indult a szó, még benne voltak erősen a gyászban, hiszen csak négy napja volt a temetés. Kendőt tettek az asztalra, búzacipót. Az öreg Valjean kínálta Tamást.

– Ez még a temetésről maradt, meg egy kis ital is.

– Én nem haragudtam szegény megboldogultra, hallom...

– Nagy kereszt lett volna szegény, ha megmarad, nagy kereszt, amíg élünk.

– Énrám nem tartozik a ti keresztetek, én csak anynyit mondok, hogy mind gazember, aki azt a bolondságot beszéli...

– Nem mond senki semmit, isten őrizz. Nagy a fájdalom, nagy, mert mégis gyerekünk volt, ha vétkezek is, azt mondom: nagy az Isten kegyelme, nagy a hatalma, ámen.

– Őrültek az emberek. De hát fenn lógott a magasban.

Az öreg Valjean szeméből kihullott a könny, szorongatta Tamás kezét:

– Még ha evvel a kezeddel, még akkor is... akármilyen nagy a vétkem, csók járna tőlem a kezedre... a gyilkos kezedre... nem harag... nem bizony... ha kötél volt, Isten kötele volt... nem tudlak rossz szívvel nézni... jól járt szegény... mi is nagy fájdalomtól szabadultunk... iszom veled, Tamás, eszem veled... te vetted magadra a bűnt, hogy megválts minket... te vagy Isten báránya... te áldoztad lelked miértünk a pokolnak... mi nem ítélhetünk meg, Tamás...

 

22

 

M eg kellene ezt mondani a tekintetes úrnak. Tanult ember, kimagyarázná. Levette a kalapját Tamás, amit csak olyankor cselekedtek az emberek, ha a belső szobában kellett megbeszélni a dolgot. Az öregúr mindjárt észrevette a nagy készülődést, ahogy a bokrétás kalapját Tamás a filagória szegletébe teszi, egy felfordított vékára.

– Na na... egy kis előleghez nem kell ilyen nagy liturgia.

– Nem előleg kell.

Az öregúr látta, már meg kell mozdulni, lehunyta előbb a szemeit, aztán felállott öregesen, kicsit az asztalnak támaszkodva, fáradtan csoszogott a belső szoba felé. Mikor Tamás is bement utána, betette az ajtót.

– Hallgatlak.

– Emiatt az akasztás miatt... Nagyon beszélik...

Az öregúr feljebb tolta a homlokán a selyemsapkáját, nem nézett Tamásra, csak úgy maga elé mondta:

– Azt mondd, te szerencsétlen, hogy eshettél bele?

– Azt kérdem én is. Miért tettem volna? Hogy lehet elhinni, mikor egészen magasan lógott a fán? Fel kellett előbb mászni neki. Hogy tudtam volna felvinni a sánta lábammal?

Az öregúr megkönnyebbülten mosolygott Tamásra.

– Hát persze. Ezt a sok marhát. Vágd szájon, ha valaki ugat. Eridj, sarlózz valamit a lovaknak a málé között. Vagy ne menj te, küldd Anucát. Ez nem férfimunka. Már megijedtem, hogy... Ne ijedezz. Tiszta dolog ez.

Tamás is megkönnyebbült. Az úr tanult ember, egyszeriben megértette. Csak ezek a rongyosok szájalnak.

A konyha felé indult, hadd menjen Anuca, ott lebzsel biztosan.

Odotia volt a konyhán, Anucát nem látta sehol. Régen találkozott Odotiával. Honnan került most elő az erdőszéli, mocsárszéli boszorkány? Mit akar, mit keres a faluban? Miért tolta ide a pofáját?

Valami beszéd lehetett közte és a gazdasszony között. Kati néni még most is szidta Odotiát, de hogy Tamás bejött, felemelte a hangját:

– Ilyenek vagytok mind... fáztok a dologtól... tán letörne a kezed, ha megkopasztanád a két tyúkot... tán nem is férne rád, ha kapnál valamit. Próbálok veled valamit, és egyszerre nem ér rá a tekintetes asszony... tekintetes Odotia gazdáné. Nem ér rá a sok dolgától. Várják az ördögfiak... már mehetsz is... mehetsz.

Odotia eloldalgott. Kati néni Tamásnak mondta tovább a litániát, hogy ilyenek mind ezek a tetvesek. Ez az ágrólszakadt Odotia, se földje, se semmije, már szenet oltani se járnak hozzá a szemmel vertek, vagy elkötni valami veszedelmet. Nem kell a kutyának se a babonája, és egy tyúkot nem akar megkopasztani. Nem vak, nem nyomorék, az ilyen legalább tegyen keresztbe valamit. Anuca meg elkószál, dél óta nem látta.

Vette Tamás a sarlót meg a lepedőt, majd elintézi azt a kis zöldet. De ez az Odotia csakugyan furcsa nőszemély. Azóta, hogy a gyerekével megesett az a nadálydolog, és orvos segítsége kellett hozzá, nem bízik benne még Kukurel sem, hogy tartja ez fenn magát? Se földje, se semmije. Olyan tele éléskamrája nem lehetett neki, hogy most is tartson. Az ilyen, aki hadisegélyt sem kap, akit napszámba se vesznek, hogy tartja magát meg a kölykét? Hozzá még rendes pendely, újfajta kendő volt rajta. Ez nem koldul, így nem mehet koldulni, ahhoz szakadt ing kell, sáros pendely. Szakadt ing legalább, úgy mint Szabónén szegényen. De ez nem koldul, kopasztani, súrolni nem akar.

A máléból nevetve kilibbent Odotia, leült a gazos árok szélére.

– Na gyere – mondta Tamásnak –, nem ehhez a kiabálóhoz jöttem én. Neked hoztam üzenetet, csak nem találtalak a konyhában. Még azt hitte, tán rá vagyok szorulva a súrolására meg a kopasztására. Hát szóval, estére, de inkább mikor egy kicsit már az Aszkucita felé mutat a Göncölszekér rúdja, sétálj el a viskómba...

– Nincs nekem veled semmi beszélnivalóm. Már otthagytalak egyszer, csak nem veszem a számba, amit kiköptem.

Az asszonyon nem látszott semmi sértődés, inkább mutogatta fogát, csapkodta a pendelyét a tenyerével, mintha takarítana róla valamit. Körülnézett, a Tamás fejéhez hajolt, valamit súgott neki.

Tamás arca először megrángott a boldogságtól, de aztán kisimult a képe, ráfogta a sarlót Odotiára.

– Látod ezt a sarlót, a kezemben? – Olyan igaz, mint hogy ezt látod, nem éled túl, ha hazudsz. Tudod, én már benne vagyok...

A fenyegetésre elsápadt az asszony, rátette a kezét a fülére.

– Nem hazudok, Tamás, de ne fenyegess... én nem akarok erre gondolni... nem akarom tudni...

Nehezen lett este, de mégis eljött az óra, mikor Tamás óvatosan indult az erdő felé, szinte azon az úton, amerre szegény Juon akkor éjszaka örökre elment.

Aztán letért az útról, a mezőn ment tovább. Itt legfeljebb apró fiúkkal találkozik, kik a lovakat hozzák ki éjszakára. Mégis jó lesz inkább a füzek között előrebújni. Megszorította a baltát a hóna alatt. Itt van a balta, ha ez az Odotia valamit készít, akkor legalább a nyelével megismerkedik, azt nem lehet neki elengedni.

Most le kell térni a nádas felé. Még ez a kerítés... új fűz van bele fonva ... gazdagszik Odotia, mert ez férfimunka, ügyesen van fonva, cifrán... ő nem csinálhatta... miből telik annak a holt koldusnak? Kopasztást se vállal, súrolást se, új vesszők vannak fonva a kerítésébe, hozzá még cifrázva.

– Erre... erre...

A suttogó hangra Tamás hangosan mordult:

– Még az hiányzik, hogy taníts. Tudom én az utat, már elfelejtetted, hogy a kölyked...

A pitvarban sötét volt, de az ajtó hasadékján kiszűrődött a fény. Odotia megállott, megint csak suttogott:

– Most csak eredj be...

Tamás kezébe vette a baltát, már nem lehet visszatáncolni, betolta az ajtót.

Hát csakugyan a szépséges, kemény derekú, fényes fekete hajú, csillagszemű Bonáné ült az asztal mellett, a nagygazda Bonáné, akinek az ura háborúban van, aki gyereket szeretne, de nincs neki, nem is lehet, azt mondják, ámbár...

Tamás nem tudta, mit mondjon, mindenesetre köszönt egy jó estét. Mindenesetre leült az asztal mellé. Bonáné ugyan nem szólott semmit, csak ült dermedten, mintha megfagyott volna. De milyen szép selyemkendőben ült, milyen fehér pendelyben, ingben, milyen bazsalikomszagú volt messziről is. És az asztalon kendő, széles, hímzett szegélyű kendő. Tál az asztal közepén, abban valami tésztaleves lehet, még párolog. Aztán üveg is van az asztalon. Keskenynyakú üveg, piros ital van benne, paprikás pálinkának kell lennie... egyedül van az asszonnyal...

Ült Tamás és révedezett a szeme az asztalra, teli tálra, üvegre. A szépséges és kellemes asszonyra, aki most itt van az Odotia boszorkányos kunyhójában éjszaka, éjszaka...

Az asszony odatolta eléje az üveget:

– Egy kis bátorságot...

Húzott egyet az üvegből, de hiába kínálta az asszonyt, az nem ivott a világért sem. Igaz, a kínálása is olyan csendes volt. Nem tudott erőszakoskodni a nagygazdánéval, akinek mindig nagy tisztelettel köszönt, aki, hiába, rendes időben cselédnek sem venné, nemhogy...

Most már volt benne egy kis bátorság. Mit komédiáznak itt vele? Egy-kettő, ki vele. De nem lehet ehhez hozzányúlni... hogy van az, hogy ehhez nem tud hozzányúlni?... lehet, csak olyan boszorkányság az egész.

Az asszony most megszólalt, kedvesen, csengő hangon, egyenesen a szemébe nézett Tamásnak:

– Azt mondd el nekem, Tamás, azt a dolgodat Juonnal...

Tamás egyszerre összeomlott. Tisztességtudóan válaszolta :

– Az mind csak olyan mendemonda, nyelvelés.

Az asszony rálobbantotta szemét Tamásra; azt hitte Tamás, egyszeribe megnyílik a föld alatta; az asszony szeme sütött, izzott. A szája sürgette, mézédes volt a hangja.

– Ne tarts tőlem, Tamás. Nekem mondhatod. Mondd. Tamás felforrt, megolvadt, a torka égett, a haja égnek állt.

– Mondd, Tamás – és közelebb húzódott az aszszony –, mondd. Nincs gyerekem az urammal, nem is lehet avval a gyávával, avval az ijedős asszonyemberrel. Azt mondják, a háborúban is csak a lovaknál van, azt mondják, ökrökre vigyáz... még nem is volt harcban, csatában, ahol vérre megy... ahol szuronyra megy... mondd, Tamás...

És Tamás mondta. Behunyta a szemét és mondta. Nem bánta, ha zsandárok állanak az ajtó előtt, ha csupa egérfogó az egész, nem bánt semmit, mondta:

– Ott tepertem le a fa alatt... rátettem a kezem a torkára...

– Várj csak. Kiáltott? Sikoltozott?

– Egy fogásomra eltört a csont a nyakában... kötelet kötöttem hozzá... a kötelet feldobtam... az ágon áthúztam...

– Mondd, mondd!

– Aztán hazamentem, lefeküdtem. Mintha egy egeret tapostam volna el.

Az asszonynak emelkedett a drága, dombos melle.

Tamás felugrott, egyenesen rá, rá, rá erre a szépséges, forró, kedves szájra, de az asszony a Tamás szemébe kapott, hogy elsötétült előtte a világ. Belerúgott, éppen a sánta lábába rúgott az asszony, aztán csapódott az ajtó, és mikorára ki tudta nyitni a szemét, már csak Odotia volt ott.

– Mi volt ez a komédia? – kérdezte megdöbbenve Tamás.

– Látod, azt már nem tudhatom, fiam. Az már nem tartozik rám. Megfizette a vacsorát, megfizette a te italodat is, a többi nem tartozik rám. Hogy aztán köztetek mi van, nem az én dolgom. De a vacsorád meg a pálinkád ki van fizetve, megihatod, elviheted. Biztosan meggondolta.

– Az lehet – mondta letörve Tamás. – Hanem, hallod, most már tudom, miért nem mégy súrolni, miért nem mégy kopasztani. Majd a babámmal én is idejárok.

– Te rongyos! – vágta oda mérgesen Odotia. – Azt hiszed, minden koldusnak nyitva a házam?

Kituszkolta Tamást a házból, és gondosan elreteszelte az ajtót.

 

23

 

Kakasszóra felugrott fektéből Bonáné. Friss volt, ruganyos. A kútnál egy kis állott vízzel – ami még tegnapról maradt a vödörben – megöblítette az arcát. Felköltötte a kis béresgyereket, kihajtották a jószágot az utcára, mert már messziről tülkölt a tehénpásztor. Hamar összekötözte az ebédre való kenyeret, hagymát, szalonnát, sót, vállán a gereblyével, villával, indult lefelé a Mlákának, ahol forgatni kellett a szénát.

– Gyere utánam, ha felszárad a harmat – parancsolta a gyereknek. Ő maga előresietett. Pedig nincs sok értelme, amíg fel nem szikkad egy kicsit, nem lehet kezdeni semmit. De inkább csak a mozgás, a járás kellett neki. Most nem tudott otthon maradni. Nagy kerülővel ment a Mlákára. Emberek jöttek szembe, asszonyok, kihívó, élénk hangon kívánt jó reggeleket jobbra is, balra is. Belenézett az emberek, asszonyok szemébe, de azok csak olyan tisztességgel szólottak vissza, mint tegnap vagy tegnapelőtt.

Lobogó kedve volt, legszívesebben táncolt volna. A vér amúgy is táncolt benne. Fütyölni vagy kurjongatni lett volna kedve, ha lehetne ilyen nagygazda feleségének. A Linka háza előtt megállott. Ez az asszony titokban pálinkát árul, ha volna neki egy pohár édes...

Megzörgette az ablakot, de Linka nem belülről felelt, hanem a háta mögül kedveskedett elő alázatosan.

– Így megtiszteled szegény házamat.

– Egy pohár édesre jött kedvem, azt innék, ha adnál.

Linka fürkészve nézegette, kissé lebiggyedt kedvvel.

– Édes nincs most, van jó erős rumom.

Aztán óvatosan körülnézett, és a Bonáné füléhez hajolt:

– Ha előre mondod, akkor szívesen tartok. Hozzám jöhetsz, akár éjjel is. Ha nem vagy egyedül, akkor is... főzök én kettőre is... és pálinkát, amilyet rendelsz... szívesen kiszolgállak... nálam biztos helyen vagy.

Bonáné nevetett.

– Te, nem járok én rosszba, igazán csak egy kortyot akartam. Kivel jönnék én hozzád éjjel?

– No én megmondanám – kacagott Linka –, én találnék párt neked még most is.

– Hagyd a bolondságokat. Van pálinkád vagy nincs?

Linka nem merte tovább feszegetni a kényes ügyet, hamarosan hozott egy pohár pálinkát, de olyan óvatosan húzta elő a köténye alól, mintha zsandár elől titkolózna.

Zsandár éppen nem volt ott, de egy finánc, az előlépett valahonnan, pontosan abban a szent pillanatban, mikor Bonáné a pénzt kaparta elő a köténye csücskéből. Ez az egy finánc is elég nagy ijedtség volt, mert egyenesen Linkának esett, szárazon kérdezte:

– Persze, van italmérésed, mi? Fizetsz adót, akcist, mi? Jól megy a kocsmád, hogy már hajnalban kezded.

Linka, a csendes Linka, tán az ördög szállotta meg, elpirosodott, nyelvelni kezdett:

– Hát én miből éljek, mi? Nekem éhen kell megdögleni, mi? Mert nincs uram a háborúban, mert öreg az uram, mert csak lányaim vannak, hát én már ne is éljek?

Egy pofont mindenesetre lekent a finánc Linkának. Meglehetős nagyocskát, oda is penderült Linka a fal mellé, de ahogy magához tért, megint rákezdte magasan. Bonáné csak annyit látott, hogy becipeli a finánc Linkát a házba. Gyűlni kezdtek a szomszédok, a máléból meg a farakások mellől ez is, amaz is kidugta a fejét. Beavatkozni nem volt tanácsos, de a kíváncsiság ott tartotta az embereket, asszonyokat. Bonáné sem indult, ki tudja, tán félholtra veri az a mérges ember? Mit tehet az öreg Bercse, a Linka ura, ha benn is van a házban? Ő is, meg a többiek is, a szájtátók, várták, kiabál-e vagy sír-e Linka. De odabent csend volt, sőt rövidesen kilépett peckesen a finánc, körülnézett és szólott:

– Aztán csak tartsatok ti is zugkocsmát, majd ellátom a bajotokat!

Kijött Linka is a házból, neki meg első dolga volt rámorogni a jószándékú emberekre:

– Mit bámultok itt? Nem komédia ez.

Így már rendben volt. Elhúzódtak az emberek, de Linka illendőnek tartotta, ha bevallja Bonánénak:

– Hiába, igaza volt. Ez az ő hivatala, ez a kenyere. Ami jár, az jár. Oda is adtam neki. De ez nagyon ritkán van, és éjjel nem jön soha, azt mondta.

Bonáné az imént még sajnálta Linkát, gondolta, tán segíthet a szerencsétlenen. De a független nagygazdáné most már utálta a nyomorult nőszemélyt, akit csak úgy pofozhat valaki, még ha finánc is. Sietett el onnan, különben is múlt az idő, mikorára a rétre ér, felszáll a harmat.

Bokókban, rendekben feküdt a jószagú széna a ragyogó mezőn. Amott villáztak, emitt boglyáztak, távolabb két lány erőlködött a vendégoldallal, ahogy vitték rajta a kacagó sarjút. Hajadonfővel a lányok, a vasárnapi virág már hervadtan, de még hajukba fonva és víz csurgott az arcukról. Ömlött a víz az asszonyok arcáról. Néha lekapták fejükről a kendőt, letörölték vele a verítéket, aztán csak úgy pongyolán megint visszakerült a fejükre. Kendők és kendők, és lányok feje a hervadt koszorúval, de sehol bokrétás kalapok, és nem szaladnak az erdőbe karóért a boglya közepébe, nem jönnek nagy halom zöldággal a boglya alá, nem kurjantoznak a mind magasabbra tornyosuló boglyákon, nem nyúlnak alá a hosszú favillákkal a szénacsomókért, amiket a lányok emelgetnek a magasba. Apró emberkék, legfeljebb tizenöt esztendős, tizenhat esztendős legénykék erőlködnek, öreg emberek mozognak lassúdan, hazulról hozott karók verődnek nagy üggyel-bajjal a földbe, keserves munka ez így.

Mind szomorúbban villázta Bonáné a szénát. A nehéz illat, ami a földből jött, ami az égből ereszkedett alá, amit a széna felhőzött, amit az erdő küldött, mindjobban nehezítette a lélegzését. Égett a szeme, forgott vele a világ. Nem frissítette szíve szorulását legények danája vagy a férje barátságos szava. Tegnap este vétkezett a szavaival... milyen más volna az élete, ha itt volna... ha itt volna az ura lobogó ingével, bokrétás kalapjával, ha legalább a hangját hallhatná. Még nézni is betegség ezt a sok asszonyt... a sok ványadt öreget, aki most is pipázik, ebben a rekkenő forróságban... pedig ha az embere pipájából szállt feléje a füst, az milyen bizalmas, milyen kedvességes volt...

Bonáné megállott a munkában, úgy érezte, mindjárt lefordul itt a mezőn. Mi lehet az, hogy úgy szédül a feje? Hogy úgy nyilallik a halántéka, hogy úgy forog vele a világ?

Hamar összekapkodta a holmiját. Odadobta a szolgagyereknek, aki utána érkezett, és aki éppen most látott hozzá a segítéshez.

– Nesze csak. Hagyd a csumába az egészet. Eridj haza, majd én is megyek.

Azzal már sietett is a földjéről. Csak tétován botlott, nem is tudta, mit kezdjen magával. Lehet, valami bajt kapott a naptól vagy a melegtől. Azt mondják, ilyenkor nem szabad vizet inni. Pedig rettentően szomjazik. Befordult a magas málék közé, a hűvösön ment tovább, de azért csak érezte a forróságot. Meg a szemét is véresnek érezte. Ez még nem volt vele soha... ezek a javasaszszonyok, ezek csak rontásra jók, tán majd a bába segít rajta, sokat forgolódik az orvos körül, ért a betegségekhez. Tán csak nem lesz valami baja?...

A bába nem engedte be. Kidugta a fejét az ajtón, óvatosan kikémlelt, és valami furcsa láng lobbant a bába szemében, mikor meglátta. Kitátotta rá a száját, amikor meglátta, kivel áll szemben. Egészen csendesen mondta:

– Várj meg a csűr mellett.

Nem ment a csűrig Bonáné. Mit bujkáljon a csűr mellett? Leült a bába udvarán egy szilvafa alá. Lassan elmúlt a forróság, és mikorára kijött a bába a házából, már nem is igen érzett semmit. Inkább csodálkozott. Csak a Boldea Mártája volt a bábánál, efelől ugyan beengedhette volna. A bába gyorsan hozzá lépett, ügyet sem vetett többé Mártára, aki egykettőre eltűnt. Haragosan fordult hozzá a bába:

– Miért kellett itt ülnöd az udvaron? Ez most jól elhírel. Neki már úgy sincs vesztenivalója. Most majd elhírel téged is.

– Engem? – álmélkodott még a bába szobájában is Bonáné.

– Téged hát. Máris eleget mondott. Megleste tegnap Tamást. A többit tudod. Már hírel is. Különbet is kaphattál volna, mint a sánta. Bár ha meggondolom, nem nagyon...

Bonáné hallgatott, rettentően szégyellte magát. Nem mondhat semmit. Még fel sem eszmélt, már sürgette a bába:

– Mióta?

– Hogy?

– Mióta vagy úgy? Na.

– De bár volnék.

A bába csodálkozva méregette. Aztán kitört belőle:

– Hát ha nem vagy, akkor mit akarsz tőlem? Azt hiszed, ráérek...

– Elszédültem a mezőn. Csakhogy már nem érzek semmit. Elkezdett velem forogni a világ, torkomra jött valami. Most már elmúlt.

– Előttem ne szégyelld.

Bonáné most már mérges volt:

– Hallod, engem ne egzecéroztass. Én nem bánnám a gyereket, én úgy kívánom a gyereket, hogy tűzbe mennék a gyerekért. Nem szégyellném senki előtt, nemhogy előtted.

A bába fürkészve nézett a Bonáné arcába, aztán elbiggyesztette a száját:

– Hát akkor lehet, hogy ettől jött rád a forróság... az én uram is oda van, engem is elő szokott venni ilyesmi. Egy orvossága van, én nem használom, de te megpróbálhatod. Az orvosság: kimenni éjszaka az erdő mellé Odotiához, a legjobb, ha már vár ott valaki... lehet Linkához is menni... lehet menni Strángunéhoz... de legjobb éjjel menni Odotiához...

Bonáné felugrott. Köszönés nélkül viharzott el a bábától.

 

24

 

Reggel óta megelevenedett az élet a községházán. Titokzatos képpel jöttek-mentek az esküdtek. A bakterek is be voltak rendelve. A jegyző úr nem győzte küldözgetni az embereit. Befogta a postást is, vagy két suhancot is odarendelt. Akiket behívott a jegyző úr, azok többnyire piros képpel, nagyon zavartan jöttek ki. Reggel óta jöttek-mentek az asszonyok a községházán. Néha kijött a nagy darab jegyző, fújt, mint egy fiatal bika, suttogott a belső emberekkel, körülnézett, megint kiválasztott egy asszonyt, behívta magához. Tárgyalt vele egy keveset, aztán jött ki az asszony, égett az arca, nem is nézett a többire, eliszkolt onnan, mintha parázs volna a talpa alatt. Akik nem voltak soron, majd meggyúltak a nagy kíváncsiságtól. Csak annyit lehetett látni, mindjobban szaporodnak az asszonyok az udvaron. Most megint jön a kisbíró, hoz egyet, a bakterek három asszonnyal jönnek. Az egyik esküdt is érkezik, az is valamelyik asszonyért volt oda.

Aki még nem volt benn, az merészkedik szót ejteni, de aki egyszer bentről kijön, az csak szalad, a világért nem állana meg egy szóra. Tudnivaló, nagy szoknyakergető a jegyző, ám egyszerre csak nem rendeli be az egész falut. Az tán még ennek a rettentő darab embernek is sok volna. Erről az oldalról nemigen lehet veszedelem – már aki annak tartja –, más lehet. Inkább jó hír, mert megismerszik az a menyecske képén, ha valami baj van. Igaz, fel van gyúlva a menyecskék arca, mintha tilosból jönnének, úgy pironkodnak.

Csomnye Parászka, a Csorkás fiú özvegye is itt van, az, akinek az urát besorozták, aztán halva hozták haza a szekéren. Ez a leggörbébb a dologban, mit keres itt a Csorkás fiú özvegye? Se nem katona az ura, se hadisegéllyel nincs dolga, nem lehet kiokoskodni. Az asszonyok, akik már tudják, jól őrzik a titkot. Viháncolva, bugyborékolva nevetnek, úgy szöknek haza.

– Én már tudni vélem – aggódik Bercse Grigorné –, megint valami költség volt a segéllyel, azt kell megbeszélni.

Todorásné nem hiszi, mit keres itt akkor a Csorkás özvegye? Aztán mért küldtek az esperes úrért meg a tekintetes úrért. Na majd megmondja Tamás, jó, hogy jön. Tamást körülfogják, de nem tud az semmit. Csak éppen jött jelenteni, hogy az öregúr még nem jöhet, csak majd úgy egy óra múlva.

Igen, de Tamásnak már fülében maradt a dolog. Nem megy haza a jelentés után, körülszaglássza az épületet. Aztán, mintha valami dolga volna, elkerül a kert felé. Látják az asszonyok, tudják, hogy az a sánta ördög most majd talál valami alkalmas helyet, hogy kiszaglássza.

Nem is kell Tamásnak sokáig keringeni a kertben, egykettőre nyoma vész, meglapul egyelőre a köszmétebokrok között, aztán négykézláb csúszik az ablak alá. Jeles hely, minden szót hallani. Most éppen az esperes úr van benn, de a jegyző úr viszi a szót. Jól ki kell nyitni az embernek a fülét, mert az úri beszéddel úgy van az ember, hogy néha lehet érteni, néha nem. Most mintha értené. A jegyző úr a városi embereket szidja, a hivatalokat, az esperes úr alig tudja csitítani.

– Ez nem fog jóra vezetni, esperes úr, egészen elvesztették az eszüket a városiak. Már ez a hadisegély is olyan bolondul volt megcsinálva.

Tökéletesen igaz – gondolja Tamás.

– Például, teszem azt, télen is adnak hadisegélyt. Erre nem volna semmi szükség. Télen úgysem dolgozik a paraszt, miért kártalanítják télen? Értem nyáron, megfizetik az elvesztett napszámomat. Értem, hogy nagy napszámot adnak. De aztán, ha itthon volna a férj, akkor enne meg ruházkodna. Ezt le kellene vonni. Elkényeztetik őket, elszoktatják a munkától. Azt hiszik, most már ez mindig így lesz. Már olyan gőgösek, hogy nem lehet velük beszélni.

Okos ember a jegyző úr, azt meg kell adni. Ez így van.

– Nézze, jegyző úr – ezt most az esperes úr mondja –, nem lehet pénzzel pótolni az elvesztett férjet, apát, rájuk fér egy kis fájdalomdíj, és aztán most pontosan fizetnek mindent.

– Nahát, most pótolják az apát, meg pótolják a férjet. Most már olyan nagy urak lesznek.

Miféle hideglelős dolgot beszél a jegyző úr, hogy pótolják az apát meg a férjet?... Csak nem rendelnek egy férfit minden asszony mellé? Honnan veszik? Teszem azt, itt vagyok én, Tamás, nekem ugyan volna egy feleségem, de azért, ha éppen...

– Szóval az esperes úrnak két foglyot adjak? Orosz, szerb, olasz?

– Kettőt. Oroszt vagy szerbet.

Tamásnak eszébe jutott valami, ő is volt fogoly. Egyszer elfogták valami csirkelopás miatt, akkor ült a fogházban három hónapot. A törvényszéki bíró urak, meg a városbeli urak foglyokat kértek a tömlöctől, őt is kiküldték fát vágni. Valami ilyesféle készül, hogy foglyokat osztogat a jegyző úr.

– Én azt mondom, esperes úr, nagy paráznaság lesz ebből. Meg nagy vetélkedés, uraskodás. De nem bánom, keményen fogom tartani őket, nem engedek a faluban rendetlenséget.

– Az helyes is. Az oroszok meg a szerbek járjanak a templomba. Meg kell engedni nekik. Az asszonyokat majd inteni fogom, hogy vigyázzanak magukra.

Most már ment volna Tamás erről az átkozott helyről, megsejdítette a nagy vetélytársakat. Orosz, meg szerb, meg olasz katonákat hoznak, eljönnek a faluba az aszszonyokra éhező idegen legények. Nesze neked, sánta Tamás, lejárt az uraskodás, kakaskodás, minden. Ingyencselédek jönnek, mert jött már levél Oroszországból, az idevalósiak már írták, hogy falun vannak, kutya bajuk, csak várják a szabadságot. Miféle nagyobb szabadság kell nekik? Olyan szabadok, mint ezek, akik most idejönnek, ezek a semmiháziak, hogy elszíják az ember elől a levegőt?

Az esperes úr elment, most egy asszonnyal beszél a jegyző úr.

– Járni nem jár, de azért osztok neked is egyet...

– Hagyjon, jegyző úr...

– Ne visítozz, mert a szádra teszem a tenyerem... Kell, vagy nem kell?

– Az isten áldja meg, hogyne kellene. Nem tudok mit kezdeni a jószággal, földdel, mind rámegy az a kis pénz a napszámra, asszonyokkal dolgoztatok, meg a hatujjú volt nálam egy hétig drága pénzért, öreg, mihaszna embereket etetek hiába. Eresszen el, jegyző úr.

– Szóval én neked igen, te nekem nem? Mi? De az a rongyos ember, akit küldök, az jó lenne nemcsak igavonó baromnak, hanem ágyasodnak is.

– Isten őrizz, jegyző úr.

– Úgy fogjátok csinálni mind. De ebből nem eszel, mehetsz, este elmegyek arra, ha te igen, akkor én is, addig ne is reménykedj.

– Én nem bánom.

– Jól van, fiam, veled végeztem. Majd meglátom, ahogy te, úgy én is.

Nem lehetett menni az ablak alól, mert most meg valami nőszemély kaparászott a petrezselyem között. Jó időbe hozta ide az ördög.

– Ingyen nem kívánhatod.

– Dehogyis kívánom.

– Fele-fele. A hadisegély fele is elég neked, ha egyszer embert adok az urad helyett.

– Nem lesz sok?

– Vedd máshol, ahol olcsóbb. Ha jár a szád, segélyt se kapsz, embert se.

Már nem volt kíváncsi többre Tamás, kúszott a köszmétebokrok felé. Mikor ott volt, felegyenesedett. A nő elvisította magát, ahogy meglátta Tamást. De Tamást is meglepte, hogy itt találja Mártát. Hamar bűnbánó képet vágott:

– Megláttalak, Márta, azért jöttem ide lopva, hogy beszéljek veled.

Márta felkapta a fejét, fürkészve nézte Tamást.

– Nem akarok többé tudni rólad. Benne hagytál a nagy bajomban. Ha nincs a bába, akkor... Eljöttem szolgálni, hogy meg tudjam fizetni a bábát. Eleget tanultam. Nem is tudnék kiállani a szép Bonánéval, ha neked egyszer ilyen szerencséd van.

Mindezt meglehetős szenvtelenül, felindultság nélkül mondta Márta. Tamás úgy tett, mintha nagyon fájdalmas volna neki a dolog. Nem próbált ellenkezni, lehajtotta fejét, mintha nagyon megszégyenítették volna, ment ki a kertből, ahonnan most már végre nyugodtan kimehetett. Márta lehajolt a petrezselyemágy fölé, nem lehetett tudni, mit érez, szorgalmasan tépte a zöld leveleket, az arcát nem lehetett látni.

Künn az asszonysereg előtt állott Tamás és csak anynyit mondott, hogy most már nem kell búsulni. Az állam gondoskodik minden asszonyi állatról. Mikor szegény a község, és nincs apaállat, akkor is gondoskodik az állam. Most is így lesz. Ilyenformán. Nem kell félni.

– Na, öreg Todorásné, meg te fogatlan Berdegné, meg te hétgyerekes Titia, egyik sem ijed meg? Hiába ijesztlek benneteket, hogy nem marad üres a nyoszolyátok, mind vállaljátok?

Ilyen bolondságot nem hallott az ember, amióta megszületett. Ez a Tamás nagy tréfacsináló volt világéletében. Hogy is tudott ilyet kitalálni? Ilyen komiszat, ilyen csattanósat?

Bonáné is ott volt az asszonyok között, éppen most érkezett. Őt is hívatta a jegyző. Felvette a rojtos selyemkeszkenőjét, és dacára a hétköznapnak, csizmát is húzott. A jegyző úr kijött az ambitusra, körülnézett, ahogy meglátta Bonánét, azonnal szólította. Nem is tartott sokáig, mert Bonáné hamarosan kijött, és ez az egy nem is nagyon szaladt, nem is nagyon szégyenkezett. Csak lépdelt hazafelé rangosan. Ettől meg lehetett kérdezni:

– Igaz, amit ez a bolond mond, hogy férjeket osztogatnak? Férfit?

Bonáné kérkedve szólott oda:

– Ha éppen tudni akarod, én is jegyeztem egyet.

Kemény, büszke, kicsit kihívó volt a Bonáné hangja.

Fura dolog. Hogy lesz ez? És ilyen hamar kell választani, csak úgy nekimennek az embernek, még nem is tudja jóformán, mit mondjon. Nem is tudja az ember, miféle dolog ez, de hát, ha állami dolog, akkor törvényes. Ha meg törvényes, akkor...

A kis Gávris Vasziné meg se várta, amíg a jegyző úr megszólal, még a küszöbön rákezdte:

– Azt szeretném, jegyző úr, ha olyan kis zömök embert kapnék, mint a szegény uram volt.

 

25

 

Keményen csattogott az ócska varrógép a Lea egyetlen szobájában. Fej kellett ahhoz meghallgatni, megjegyezni mind a kívánságokat, vigyázni Rózsira is, hogy idejében kapja a dercét, vigyázni a gyerekekre, hogy bele ne essenek a kútba, közben szabni és varrni és fércelni, zeimlizni, csipkézni, applikálni, kinek-kinek kívánsága szerint.

Egyik:

– Azt mondtad, két rőf elég lesz.

– Elég is lett volna, de nem annyi ránccal, ahogy aztán kívántad.

Másik:

– Én nem bánom, de a csipke araszos legyen rajta, a zsebek feketével legyenek beszegve, és a gombok úgy mint Buránénak.

– Ez a gomb kifogyott Antalnál, várni kell, ha ilyet akarsz.

Harmadik:

– Az ujjast visszahoztam, legalább két ujjal hosszabb, mint kellene.

– Megvárhatod, amíg felhajtom.

Negyedik:

– Szorít a hónom alatt.

– Te erősködtél, hogy nagyon szűk legyen.

Megint egy:

– De vasárnap korán itt leszek érte.

– Virradásra már jöhetsz.

Vasárnapra ígérte a jegyző úr a hadifoglyokat, vasárnapra nagy bál készült a felvégi kocsmáros csűrében, állítólag sör is lesz. Tíz ládával rendelt a kocsmáros, ezt mindenki tudta a zavaros Kosztántól, aki a szekerességet vállalta. Általában nem szerették a sört, gabonapálinka az igazi ital, legfeljebb a bor még; a sör az úri ital, csak ha az ember egy kicsit meg akarja mutatni, hogy nem a küszöbön találták, akkor mégis rendel egy-két üveg sört. Idegen ország fiai érkeznek a faluba, tán nem is ismerik arra az ittvaló italokat, de a sört minden vidéken megbecsülik. Mindjárt másképp fognak igyekezni a munkában, ha látják, hogy rendes emberek közé kerültek. Mert erről van szó főképpen. Munkára jönnek a faluba, dolgozni. Azért persze nem árt ráncolni a pendelyeket, kicsipkézni az ujjasokat, újat rendelni annak, akinek még nincsen. Lehetnek rendesebb legények köztük, bár erről korai volna beszélni.

Füstöltek a kémények megint, izgalom költözött a szalmatetők alá. Némelyik menyecske álmában sírva búcsúzkodott máris távoli férjétől, te szegényem, te szegényem, mondta álmában a férjnek az asszony, de ki tudná, mit jelentenek az ilyen álmok, hacsak azt nem, hogy álmában is hűséges a távoli férjhez a hitves, álmában is sajnálja a sorsát.

Az asszonyok sokadalmához, akik itt sürögtek a Jakab szegényes portáján, nem vegyültek férfiak. Tudta mindenki, illetlen dolog közelíteni hozzájuk, mikor a ruhákról folyik a megbeszélés. Azért éppenséggel nem fogadták örömmel Tamást, aki közéjük vegyült és szemtelenül pipázva méregette őket.

– No asszonyok... asszonyok... egyikőtöknek örömet hoztam... de csak egynek... vajon kinek adjam azt a kis marék örömet, ami a tarisznyámban van?

– Eridj innen, Tamás, mit szemtelenkedsz be az aszszonyok közé. Nem fosztóka ez, meg nem is kaláka.

– Hát ki vállalja az örömet, asszonyok? Egyiknek most találkoztam az urával. Ki vállalja? Egyikőtöket már kereste otthon az ura, de persze, nem lelte, én meg nem szíveskedtem megmondani, hol van a drága felesége.

Ez csúnya tréfa, ha ugyan tréfa. De nem úgy mondja Tamás. Tüzel az arca a gonosz indulattól. Igaz, hogy az asszonyoknak is rózsállik a képe. Ki lehet vajon, ha igaz? Szerencsének illik fogadni, bár ha az ember meggondolja... Az apró Indrikucné fel is sikolt, a szívére szorítja a kezét. Leejti a zöld, virágos köténynekvalót, könny önti el a szemét, már szaladna is, de Tamás leinti kedvét:

– Ne menj, fiam. Sose az nyer, aki várja. Te nem nyertél, a te urad nem volt, az biztos.

Mintha forró vízbe meg jeges vízbe mártogatnák az embert. Gyalázatosan kifundálta ezt Tamás. Tétova szemek rebbennek könyörögve feléje, Freszenás Pávelné ar cára kiült a rettenet, majd kiesik a szeme, mindenki tudja, díványt vett a hadisegélyből. Mindenki tudja a szabadságos katonát, akit két hétig tartott magánál. Ezt is megszánja Tamás:

– Neked se szorítom tovább a nyakad, Freszenás Pávelné. Te is maradhatsz.

Még egy pillanat, és rárontanak az asszonyok, mit feszíti itt őket keresztre ez a nyomorult. De Tamás sem húzza tovább a kötelet:

– Hanem te, Todorás Irinka, te szedd a lábad, mert már tűzzel-vassal kutat utánad az urad. Keresett már kocsmában, felvégi rokonodnál, még a mogyoróbokrok ágait is széthajtotta, hátha ott guggolsz valahol.

Az asszonyok vágya, bánata és reménykedése és félelme most felengedett. Sóhajtottak és sopánkodtak, voltak, akik úgy tettek, mintha irigykednének, de voltak, akiknek valójában majd megszakadt a szíve e pillanatban. Mindössze abban az egyben egyeztek meg, hogy valamivel csendesebb hangon, de tovább folytatták:

– Nekem piros gombot, nekem kék csipkét, nekem egy arasszal többet, hogy jó ráncos legyen, nekem egy kis olyan suhogósat varrjál bele, hogy suhogjon, mikor lépek.

Todorás Irinka, akit irigyeltek, akinek sorsáért epedtek, akinek sorsát nem vállalták volna, most kivált az asszonyok közül, elindult újjászületett élete felé. Mintha valaki egy felhőn csónakázna, ismeretlen vidékekre, vágyott és félt vidékekre. A küszöbön egyszerre megtorpant és visszanézett, egyenesen Leához szólott:

– Ahogy mondtam. Vasárnap hajnalban érte jövök. Addigra kétszer is megcsinálhatod.

Tamás kaján örömmel ment utána. Ő már tudta, amit Irinka nem tudott, hogy egy kis térdmerevséggel jött haza az ura. Nem olyan jó a lába, hogy megint visszakerüljön a katonasághoz, de nem is olyan rossz, hogy amiatt koldus legyen. Szinte egészségesen jött meg Todorás Juon, az Irinka ura. Lesz itt olyan számonkérés, amilyet még nem látott a határ.

A Lea házától nem messzi, a Lupu-kert mellett, a kis hídnál ott állott Juon, aki mindig komoly ember volt, aki mindig nagyon sokat adott a tekintélyére, ami ugyan soha nem volt neki. Valamikor legénykorában még kurjantott egyet-kettőt, de az nagyon régen lehetett. Meghiggadt a vére, szúrós nézésű, dühös ember lett, inkább otthon pálinkázott, egymagában, önző ember módján. Se ölelés, se csók, se öröm az arcon, csak ráreccsentett Irinkára:

– Honnan a fenéből jössz? Megyek haza, nem vagy sehol. Megyek a községházára, jelentkezem, nem vagy sehol. Megyek a pap felé, nem látni. Eltűnsz, mint a kámfor, ugrálsz, mint a kéneső, tudok már mindent rólad.

– Te Juon... ha békességben akarsz lenni velem, akkor hadd a böjti prédikációdat.

– Úgy elverlek, tudom istenem. Hadifoglyot kértél? Ujjast csináltattál? Majd megujjasozlak én.

– Hazaengedtek, csakugyan?

– Látod.

– Most már nem mégy el?

– Tán szeretnéd?

– Mért szeretném? A lábod lett rongyos?

– Az... de itthonra egész jó lesz.

Irinka közelebb lépett Juonhoz, egész közel hozzá, valósággal hozzásimult a hosszú emberhez, akin még rajta volt a katonaruha, a csukaszürke. Délceg katonának látszott, de bizony mikor elindult, bicegett az istenadta. Az asszony csak ment mellette, gyöngéden fogta, most jobbra, most át a kerítésen.

– Kapaszkodj belém.

– Még az hiányzik nekem – mondta Juon, de most már csendesebben, és megfogta a kerítés két karóját, aztán átlendült a túlsó oldalra. Megingott, mikor földet ért, felszisszent, az arcára fájdalom rajzolódott.

– Szokott fájni?

– Szokott. Néha még vérzik is.

– Az jó... akkor biztosan maradsz.

Látta őket Tamás, amint mentek a máléban, már kéz a kézben, így mentek a magas máléban, azt hihették, nem látja őket senki. Egymáshoz simultak, ha jött valaki a gyalogúton, kicsit szétmentek, de aztán megint kezdték elölről.

Tamás módfelett csudálkozott a Juon türelmén. Érthetett volna abból, hogy a vállát vonogatta, hogy nem feleli, mikor azt kérdezte Juon, mi rosszat tudsz a feleségemről, te sánta? – Te is sánta vagy, jót nem tudok a feleségedről, azt tudom, hogy most ujjast csináltat Leával, a zsidó asszonnyal, akár a többi magafajta, akik ugyancsak azt várják, amit ő, hogy megjöjjenek az állami bikák. – Ez nem volt elég Juonnak? Úgy látszik, nem volt elég, el is felejtette tán... meglátta a feleségét, felment a vér a fejébe, kiszorított onnan minden tisztességet... legalább egyszer kapná szájon, annyit megérdemelne az asszony.

A kis házuk előtt a küszöbre ültek.

– Nem megyek még be – mondta Juon –, hadd nézzem a szilvafákat, hadd nézzem a napraforgókat, jólesik nézni, jólesik nézni az eget a házam felett, jólesik látni a tök sárga lámpását, milyen késő van, és még virágzik.

– Nézd – mondta az asszony igen melegen – nekem is jólesik mellettem tudni téged, hogy most már maradsz.

Tamás nem lépett ki a máléból, nem akarta elárulni magát, majd bemennek, tán megunják egyszer itt künn édelegni. Bár most elkomorult megint a férfi ábrázata:

– Betettem a lábam a faluba, az első volt, amit hallottam, hogy nem vársz, hogy foglyot kértél, hogy ujjast rendelni jársz.

– A fogoly így is elkel, nem tudsz te már úgy dolgozni soha, mint régen. Ujjas is kell.

– De azt is hallottam...

– Mit hallottál? Hát te az enyém voltál? Az én uram voltál? A császáré voltál, nem az enyém. Én se lehettem csak a tiéd, ha te sem voltál az enyém. Még mit hallottál?

– Semmit – mondta az ember zavartan. Kínlódva felállott, most megölelte a feleségét, megcsókolta a száján, aztán békésen bementek a hosszú küszöbről, mely az egész hosszában húzódott a háznak, és csendesen behúzták maguk után az ajtót.

Tamás még látta, ahogy deszkát tesznek az ablakba, és hallotta, mikor kattant a fakilincs.

 

26

 

Nem az istenházát tisztelitek meg a selyemkendőkkel, a száz ráncú szoknyákkal, nem Isten dicsőségére húzzátok fel szent vasárnapon a ráncos csizmákat. Kezetekbe a csokor nem Isten öröme és kedve miatt kerül: bűnös vágyak terjednek kebleitekben, és bűnös remények kelnek életre szívetekben, hogy elpusztítsák üdvösségetek reményét, hogy a poklok kapui felé taszítsanak benneteket. Hogy elkárhozzatok és halálnak halálával haljon meg lelketek, bűnös asszonyok. Mise után, a szentbeszéd kezdetén eloltottátok a viaszgyertyákat magatok előtt, és miként kialudtak most ezek az apró lángok, akként aludt ki lelketekben is a tisztesség és jóság. Miként enkezetekkel oltottátok ki a viaszgyertya lángját, akként oltottátok ki enkezetekkel szívetekben is a kis lángokat, melyek a hadba szállt férjeitek, fiaitok, gyermekeitek miatt égtek ottan. Holott annak a lángnak, amely szívetekben világolt valamikor, csak életetekkel lett volna szabad kialudnia. A pokol lángja világol ott most a fényesség helyett, a pokol lángját élesztitek, mélyen elrejtve az emberi szem előtt, de kivirít fejeteken, mint selyemkendő, világít rajtatok, mint száz ráncú pendely, messze illatozik kezetekben, mint csokor, mint a bűn illatos csokra. Kivirít a kendő, melyet azért vettetek fel, hogy kellessétek magatokat, világít a száz ráncú pendely, mely csábítani akar, és csábít az üdvösségre és tisztaságra született virág, mely a ti kezetekben már nem az erény illatát árasztja. Nézlek benneteket, és látom szemetekben a bűnös lángot, mely Szodomát és Gomorrát elhamvasztotta, bizony mondom: nincs már távol az ítélet, mert betelt bűneitek mértéke az Úr előtt. Kénköves eső fogja lehervasztani arcotokról a színeket, mert az Úr kénköves esője csak azokat az arcokat fogja elkerülni, melyeknek színe az egészség és a munka és az erény miatt piros. De lesorvassza az eleven húst és vele a bűnös festéket, mellyel erkölcstelenül mázoljátok be Isten kincsét, az arcot, melyet égi ajándékul nyertetek. Térjetek meg, míg nem késő, az erény hajlékába, egy erényesért nem nyertek kegyelmet, inkább egy bűnös miatt veszti el örök életét mindannyiotok. De százan és százan vannak köztetek bűnösök, százszoros halállal kell kimúlnotok, és százszoros pokollal kell kárhoznotok.

Az esperes beszéde nyomán felzokogtak az asszonyok a padban, zavartan, megrettenve tekintettek egymásra. Bódultan és zsibbadtan vonszolták magukat még a leghetykébbek is, mikor a templomból kimentek. Nagy pellengér volt a pap beszéde, de talált, azt nem lehet letagadni. Úgy látszik, mégsem áltatás az a dolog a hadifoglyokkal, mert a pap ha nem is mondta ki, nyilván arra gondolt, arról beszélt, hogy a hadifoglyok miatt igyekeztek annyira az ujjasokkal, pendelyekkel, selyemkendőkkel a mai napra.

A szent stólával a nyakában olvasta rájuk bűneiket az öreg esperes. De az ég is miért hoz ilyen megpróbáltatást gyenge asszonyokra? Nagy volt a kísértés eddig is, nagyon kevesen tudtak ellenállni, most meg nem elég az eddigi megpróbáltatás, új próbáknak teszi ki az Úr a veszendő lelkeket.

Gávrisék Nucáját mindjárt a templom előtt kézen akarta fogni egy fiatal legényke, Bud Vaszi Grigorja, de Nuca elhúzta a kezét.

– Nem nyúlnál hozzám, ha hallottad volna a szentbeszédet.

– Véletlenül hallottam. Harangozás után bementem. De az esperes úr asszonyokról beszélt, nem lányokról.

– Persze – mondta vidáman Nuca. Odanyújtotta kezét Grigornak, egészen felvidámodott a nagyszerű felfedezésre.

A templom előtt még együtt maradtak az asszonyok. Szorongással a szívükben várták, jóra billentett lélekkel várták, hogy most született meghatottságuk és lelkükre halkan szitáló magukbaszállottságuk mindjárt elnyeri jutalmát. Látja az Úr, tudja az Úr, hogy most porrá van zúzva minden gonosz indulatuk, hogy megjuhászodott szívvel magukba tértek.

A kisbíró megállott a templom szegletében, a harangláb előtt:

– Figyelem... Figyelem ... Csend... Csend...

Köréje sereglettek, és mikor már messzebbről is odaértek, mikor már a templom kerítése mellől is visszafordultak a haza igyekvők, a kisbíró hirdetett:

– Délutánra a községházán legyenek, akik hadifoglyot igényelnek. Ha marad, akkor azok is kapnak, akiknek még nem tisztázták a jussát.

Evvel már be is lett volna fejezve a hivatalos hirdetés, de a kisbíró, aki világéletében sokbeszédű ember volt, azért is hívták „szapora malomnak”, ennyivel nem érhette be:

– Hirdetem, emberek, leginkább pedig asszonyok, hogy senki vacsorája nem vész kárba. Ahol pálinkával várják a vendéget, és nem érkezik, arról gondoskodik az angyalsereg. Ha valahol túl sok van a pogácsából, tésztalevesből, szalonnából vagy paprikás pálinkából, az csak üzenjen hozzám, annak küldök én valakit, hogy a megmaradt étel-ital ne nyomja a szívét. Hogy a pogácsa meg...

Elhallgatott a kisbíró, mert az esperes úr éppen arrafelé tartott, még meghallhatja az ő beszédét is. Ami sokkalta kevésbé volt kénköves, s ami nem is feküdt úgy rá a szívekre.

Az esperes úr a mise óta még nem volt odahaza, meglehetősen éhes volt. Máskor már sietett ilyenkor, de most úgy gondolta, egy kicsit erős volt a beszéd, kitapogatja a hangulatot. Megérdemlik, az biztos, de azért nem volna jó, ha nagyon a szívükre vennék a feddést. Nem akarja őket keseríteni senki, de legalább egy kicsit zabolázzák magukat.

Csak éppen elment az emberek között. Látta megint a nekividámodott arcokat, látta széles képpel vigyorogni a kisbírót, kuncogva mosolyogni a menyecskéket. Az egyik éppen tréfás kis pofont akart mérni a kisbíró képére, felemelte a kezét: ha én téged... de már nem tudta befejezni se a pofont, se a szavait, mert jött az esperes úr. Látott és megértett mindent az öreg esperes, csóválta a fejét, de aztán elmosolyodott ő is, ami egyszerre más színben mutatta a világot az asszonyoknak.

Az egyházfi Nyegrut intette maga mellé az esperes, annak mondta:

– Túl nagy bennük az egészség, beszélhetsz ezeknek, ahogy rájuk kacag a nap, elszáll belőlük a malaszt.

Úgy mondták, délután tájban érkeznek. Előbb csak a Pap Tamás keresztjéig vonultak elébük az emberek. De minthogy a nagy esetre való tekintettel a tánc is elmaradt ezen a délután, s minthogy a kíváncsiság is erős volt, jóval messzebbre elmentek a foglyok elé. Ebben nem volt semmi feltűnőség. Emberek is mennek, suttyó fiúk is babájukkal. Mindenki a foglyokra volt kíváncsi, most már ezekkel kell élni egy fedél alatt, tán egy tálból enni velük. Ismerni akarja az ember őket minél előbb. Lehet, valami undorító fajta emberek, nem olyanok, mint ezen a vidéken. Lehet, olyanok, hogy utálat rájuk nézni. Az amerikás Szóri mondta, Amerikát járt emberek erősítették, hogy vannak olyan emberek, kiknek a bőre fekete, mint a kocsikenőcs, mint a kulimász, hajuk meg mintha ki volna pödörve, minden szála göndör, ami nem volna éppen a legnagyobb baj.

Roppant izgalom volt, amikor végre közel értek hozzájuk. Azok, mikor meglátták az asszonyokat, embereket, szépen sorba állottak, párosával. Egy jött elöl, az kommandírozta őket.

– Na, menyecskék – mondta a sánta Tamás, aki nem maradhatott el ilyen jeles alkalomtól –, ezek csak akkor engedelmeskednek, ha kommandíroznak nekik. Jó pénzért megtanítlak a kommandóra benneteket.

A sánta Tamás butaságát most nem hallgatta senki, inkább a jövevényeket figyelték. Hál’ istennek nem feketék, inkább fehérek. Sápadtak. Ki van húzva az ingük, nadrágon felül kihajtva, vékony szíjjal hordják. Inkább nagyon is fehérek ezek, hajuk göndör ugyan, de nem fekete az se, inkább szőke. Az egyiknek veres szakálla van, tán csak nem zsidó? Isten bocsássa meg, de veres a szakálla, a ragya verje meg, az ugyan meglesz áldva, akinek ez a csúfság jut, ezt ugyan ellátta az Isten, anyja ne sirassa.

Az emberek nem állottak meg, mentek tovább, csak éppen odapislogtak a vendégvárókra, de úgy látszik, nem szabad nekik megállani, regula van, biztosan nem szabad nekik megállani.

Mentek a foglyok, inkább búsan, inkább szomorúan, mint örvendezéssel. Jobbra és balra tőlük, az út két szélén, asszonyok, lányok, emberek siettek nyomukba, álltak oldalra tőlük, hogy szemlélhessék őket. Azok meg inkább lesütötték szemüket. Szálas, szép emberek vannak köztük, tán nem süt ott a nap, ahonnan ezek jönnek, hogy egyik-másik olyan fehér... a szőkeséget, azt meg lehet szokni, de tán nem is tudják szegénykék, hogy csak vajjal kell kenni a hajat, jó bőven, akkor megfeketedik. Persze, nem volt aki gyerekkorukban kioktassa őket. Kérdés, megfeketedik-e vagy megbarnul-e legalább, ha csak most kezdik kenni.

Vezetőjük mellé odaszegődött a kisbíró. Bár a vezetőn kívül egy csendőr is volt velük, de az csak szemmel tartotta a csapatot, az nem tudott beszélni velük. Így hát a parancsokat a csendőr adta meg a kisbíró. A vezetővel értették meg, mit akarnak, az adta tovább, hol kell bekanyarodni, hol kell végre megállni.

Persze, a községházán állottak meg. Kijött a jegyző, elment a katonafoglyok előtt, mustrálta őket, mint valami főkatona. Látszott a szeméből, még egzecíroztatni is szeretné őket. Persze, nem értett a kommandóhoz a jegyző, nem volt katona soha. Így csak ellépett előttük párszor. Nagy tekintélyével nézte, mustrálta őket, azok meg szépen fordították a fejüket, amerre a jegyző ment. Mikor a jegyző csupa kíváncsiságból a hátuk mögé ment, akkor a vezetőjük kiáltott, egyszeribe megfordultak, hátraarcot csináltak, katonák voltak ám ezek a javából.

Most nem kellett hirdetni, hogy jöjjetek emberek, aszszonyok, itt volt már mindenki. Farakásokon, istálló tetején, még a fűzfákon is szorongtak. Ritkán van ebben a faluban katonai parádé.

A többi aztán úgy volt, hogy a jegyző behívott egy asszonyt vagy egy gazdát, és aztán behívott egy foglyot. Nem éppen ahogy jött, az látszott az elosztásból. Gávrisné csakugyan egy olyan kis köpcöset kapott, úgy látszik, a jegyző úr teljesíti a kívánságokat, amennyire a választék engedi. Egyetlen barna ember volt a társaságban, kuszált, hosszú, csendes ember, azt mondták, török. Hát bár barna volt, de erre mégsem pályázott senki. A törökkel különben hamar végzett a jegyző úr, a tekintetes úr vállalta egy szerbbel. Egy csontos orosz meg egy másik öregebb szerb a jegyző úrhoz kerültek. A végére, amint az előrelátható volt, a veres szakállú maradt.

Most jött a legnagyobb meglepetés, ketten is versenyeztek a veres szakállúért. Todorás Juon, aki most jött haza a térdsebével, meg ami nagyobb hír, Bonáné is. Azt mondta Bonáné, ha ezt a veres szakállút nem kapja, akkor nem kell neki egy se. Így ő lett a győztes, de a jegyző megvigasztalta Juont, hogy van még ott, ahonnan ezek jöttek, napról napra fogdosnak belőlük a harcosaink.

Bonáné már vitte is az emberét, a ronda veres szakállút. De ő ment elöl, az pedig szolga módra követte. Holott a többi asszonyok máris előreengedték a foglyokat, ahogy az általában szokás az emberszámba vett férfival szemben.

 

27

 

Az öregúr személyesen ment a két fogolyért. A törököt Ozmánnak mondta a jegyző, a másikat meg valami Petárnak.

– Jó lesz, jó lesz – mondta az öregúr szaporán.

Megállott előttük, hümmögve, érdeklődve mustrálta őket, különösen a törököt nézte hosszan, kedvteléssel, aztán azt mondta neki elgondolkozva:

– Te Sém leszármazottja vagy.

– Ozman ben Ali – válaszolta a török kicsit ijedten.

– Ben? Persze hogy ben. Na jól van. Szereted a malacpecsenyét? Mi?

A vezető és tolmács lépett közbe, magyarázta a malacpecsenyét, a török bánatosan, undorodva hajtotta félre a fejét.

– Na csak ne ijedezz, csak úgy kérdeztem – nevetett az öregúr. – Tudom, hogy nem eszed, ne félj, nem is kapsz nálam. Mondd meg neki, hogy nálam nem kap se bort, se disznóhúst.

A török lassan megértette, hogy csak tréfa a malacpecsenye, boldogan nevetett a szakállába, aztán ment a szerbbel az öregúr után, aki egészen megfiatalodva lépkedett előttük.

– Nekem is van két fiam, az egyik fogoly, nem lesz semmi bajotok, különben mit fárasztom magam, úgyse értitek, amit mondok.

A kerítésnél ott termett az öregúr mellett Ozmán, felsegítette a lépcsőn. Na, ezt se teszi Tamás, gondolta az öregúr. Ennek a Tamásnak befűtök most, elmúlt a nagy urasága, két férfiember jön egyszerre a házhoz, Tamás úr szorulni fog. Még a kerítésen állva kezdett kiáltozni:

– Tamás! Tamás!

Az istállóból került elő nagypénteki pofával Tamás. Sunyítva közeledett, morcosan, de az öregúr most nem tartott a rosszkedvétől:

– Na Tamás, hoztam neked segítséget... kettőt is egyszerre... előbb adatok nekik valami falást, aztán megmutatod nekik az udvart meg a hálóhelyüket az istállópadon. Bár aludhatnak felváltva a zuhanyban is, a fürdőszoba mellett is alhatik egyik, persze, csak felváltva. Holnap ráérsz megmutatni nekik a munkát.

Kati néni gúnyosan nézte Tamást. Mikor bevezette a konyhába a foglyokat, szeretett volna Tamás a föld alá süllyedni. Kati néni csaknem átszúrta a tekintetével, mikor a foglyoknak a tejlevest kitálalta, akkor is csak rápislantott: Nesze neked, Tamás, eddig tartott a nagy hencegés, egy kicsit letörik most a szarvad, majd nem morogsz minden dézsa vízért, meg ha egy petrezselyemért szalasztlak...

A török a fején tartotta a kucsmáját, amíg evett. Ezt is többen bámulták, de voltak egyéb jó tulajdonságai is, amelyekért aztán külön kegyet nyert Kati néni előtt. Így például, megmosta a kezét evés előtt. Imát mormogott evés előtt is, és evés után is. Nem is állhatta meg szó nélkül Kati néni, odaszólt Tamásnak:

– Látod, ez nem úgy eszik, mint egy ló.

A török felfigyelt arra a szóra, hogy ló, nem mondott semmit, csak mikor elvégezte a vacsorát, meg amikor az utolsó morzsát is felcsippentette, akkor körülnézett és elismételte kétszer is, gyönyörködve, vággyal, gyöngéden:

– Ló... ló ...

Az öregúr is, Tamás is, meg a szomszédból is néhány bámészkodó ott maradtak benn a konyhában, végignézték a vacsorát, most, hogy a török megszólalt, az öregúr odaszólt Tamásnak:

– Talán ért a lovakhoz. Hozd ki csak a Lindát.

Tamás kivezette Lindát, a hatesztendős kancát a konyha elé. Ozmán, ahogy meglátta a lovat, künn termett mellette, átölelte a nyakát, simogatta, veregette a hátát, a fülébe sugdosott neki, mire egyszeribe megkapta Tamástól:

– Nem ért az törökül, te.

Értett-e Linda törökül, azt nem lehet tudni, csak azt látták, hogy Ozmán már rajta is van a lovon, hajszolja körbe az udvaron, feláll a ló hátán, eldobja a kucsmáját, aztán arra hajszolja a lovat, lebillen a lóról egy szempillantás alatt, megint a fején a kucsma, ő meg vágtázik keményen tovább a Linda hátán. Hol a ló hátán állott, hol a nyakán csüngött, hol fordítva ült a lovon, úgy vágtatott. Leugrott, megint felpattant, egy lábon állott, csak a cirkuszban mutatnak ilyet.

Végül megcsendesítette a lovat Ozmán, leszállott róla. A zsebéből kivett egy falat kenyeret, a ló szájához tartotta. Megint sugdosott a lónak, odadobta a Tamás kezébe a kötőféket, mintha csak a bojtárja volna a mostanig oly nevezetes parádés kocsis.

Aztán odajött Ozmán a konyhaajtóhoz, ahol szájtátva bámulta mindenki, de ő megint csak a szomorú ember lett. Magas, szikár, deres szakállú, bánatos, hosszú ember. Inkább erőtlennek és ügyefogyottnak látszott, mintsem ilyen jeles lovasnak és ilyen rettentő ügyesnek.

Leginkább az öregúr volt elragadtatva:

– Sém fia, Ozmán ben Ali, régen nagy harcok voltak törzseink között... ti még mindig jól tudtok lovagolni, derék fiú vagy, kár, hogy bort nem iszol. Várjál csak, adj neki Kati egy rumos teát.

Hangosan gondolkozott az öregúr, bár nem volt kinek mondania a gondolatait. Megszokta, hogy nemigen értették körülötte, amit beszélt. Most is látta maga körül az ámuló pofákat, megtoldotta:

– Olyan buták vagytok, mint az agyag. Te se érted, Kati, hogy mit mondok? Ha most ellátnék messzire, nagyon messzire, és láthatnám, hogy a fiam is így van valahol Oroszországban... vacsora után, jó emberek között... mit gondolsz... különben mit beszélek ezekkel a halakkal.

– Dehogynem értem.

– Érted fenét. Gyere be, Tamás.

Tamás megdöbbenve ment az öregúr után. Nem jó jel.

A nagyszobában az öregúr elégedetten nézte Tamást. Az utóbbi időben már néhányszor a belső szobában sem vette le a kalapját, de most a kezében tartotta rendesen. Szépen leült az öregúr a karosszékébe, szivart vett elő, azt kényelmesen meggyújtotta, aztán rákezdte:

– Hát most láttad, Tamás, milyen fából van ez az Ozmán. Még Petárt nem is tudom, de az se lehet utolsó ember. Hát most csak vigyázz magadra. Vigyázz, hogy le ne ess a bakról. Most jól kapaszkodj meg, mert már nagyon elkanászosodtál, fiam. Na eriggy.

Kisomfordált Tamás a nagyszobából, ahova – kivéve télen, ha fát kellett behordani – csak komoly esetben volt belépése. Összeszorult a torka. Ezek a rabok ugyan hamarosan lejáratták. Vége a faluban is, vége, persze, az asszonyok előtt is, össze kell húzódni.

Bár nagy baj nincs, nincs nagy veszedelem a régi világhoz képest, amikor még faluzni kellett. A felesége, a foltos Parászka – ahogy még mindig nevezik az aszszonyt –, annak is kinyílik a szeme, az is fenn fogja hordani az orrát. Máris megérezhetett valamit, mondtam neki, hogy tűnjön el a zöld folt a képéről, de már nem parancsolok neki, még tán zöldebb a folt, mint a múltkoriban. Máris kezdi Parászka, pedig otthon még úr vagyok, oda nem jött hadifogoly, mit gondol az asszony, hogy így ellenkedik?

Nem is fogja hagyni most már a dolgot. Nem tűri az engedetlenséget. Kiadta az asszonynak a parancsot. Azt hiszi, hogy már elmúlt? Már nem emlékszik rá? Hogyne emlékeznék, mikor mindennap ott virít az a nagy petrezselyem a fél homlokán. Se el nem múlik, se a régi pirosság nem jön vissza. Azt hiszi az asszony, most már tehet, amit akar, szégyenbe hozhat, ellenkedhet, na, velem nem fog sokáig szembeszállni.

Nagy dühösen ment haza, nagy elkeseredéssel, egyenesen neki az asszonynak. Megfogta a fejét, azt lehetett hinni, mindjárt kicsavarja a nyakát, pedig csak odafordította a homlokát világossághoz, mintha csak most látná először a foltot.

– Mondd csak, gyöngyöm, ki parancsol ennél a háznál?

– Hagyj már, Tamás... kicsavarod a nyakam... te parancsolsz, ki parancsolna... hagyjad a nyakam.

– Hát aztán mit parancsoltam én neked evvel a folttal? Mi?

– Nem tudok beszélni, ha fogod a nyakam. Ereszd a nyakam, te gyilkos.

Tamás most eleresztette a felesége nyakát. Az aszszony kifakadása a régmúlt szép napokra emlékeztette, mikor még nem gyalázták meg a büszkeségét hadifoglyokkal. Mikor még gyilkost sejtettek benne. Most már csak ez a derék, hűséges, jó asszony nevezi őt gyilkosnak. Hej, csak ennek gyilkos ő már, ennek a szegény foltosnak...

– Nem megy le a folt. Se a régi színe nem jön viszsza, se a zöld nem megy le. Becsaptak a kenőccsel. Csak rontani tudnak ezek.

– Na, sokat ugyan nem ronthatnak rajtad – mondta szelídebben Tamás. Leült a káposztás bab mellé, amit odatálalt az asszony. Röviden elmondta, hogy kapott két kisegítőt maga mellé. A tekintetes úrnak is adtak két foglyot. Lesz, aki fát hasogasson. Nem árt a segítség. Ezeknek nem kell fizetni, csak enni kapnak. Bonáné a verest vitte el, mert volt egy veres is, az a gyanú, hogy zsidó. De nem az, látták, mikor keresztet vetett a templom előtt. Furcsa gusztusa van Bonánénak, hogy éppen azt választotta. Erre nincsenek is ilyen csúnya emberek.

– Azért az jó ember lehet.

– Jó ember? Jó... hát mit szólnál te, még te is, te világ foltosa, mit szólnál, ha veres szakállam volna? Ez aztán a baj, nem a sántaság. Mert sánta az is, aki a háborúba kapja a sántaságot, még büszke rá. De veres szakállt nem kapni a háborúban. Az még nagyobb bélyeg, mint a veres folt az ember képén. Veres folttal elvettelek. De mondjuk, veres hajad van, nem mennék veled végig az utcán. Hogy nem szégyelli magát Bonáné. Ezek legalább rendes emberek a tekintetes úrnál. Az egyik török. Török fajta ember. Lovon élnek a törökök. Ez is ért a lovakhoz. Nem is csuda, se ökör, se szamár nincs náluk, még sertés se, csak ló. Egyebet aztán nem tud, de azt meg kell adni, a lóhoz nagyon ért. Majd az úgy lesz, ha megyek a városba, mindig magam mellé veszem. Vigyázni fog a lovakra, addig...

– Nem viheted azt a városba.

– Hogyne vihetném – vágott vissza hetykén Tamás. – Ha megengedem neki, hogy mellém üljön, hogyne vihetném.

– Arra ne számíts, a városba nem viheted. Én is ott voltam, hallottam, mikor magyarázta a jegyző úr, hogy a fogoly a faluból ki nem mozdulhat. Mindenki felelős a foglyáért, ha kiteszi a lábát a faluból. Azért foglyok. Azt bizony nem viheted a városba, az nem vigyáz a te lovadra a városban.

Tamásnak jókedve támadt. És amit pedig nem szokott tenni, vacsora közben vidáman elrikkantott egy rövid, csiklandós kurjantást.

 

28

 

Strángu Juonné meg Bura Nyikitáné állanak az Antal boltjában. Aligha jöttek vásárolni, órája bámészkodnak, tátják a szájukat. Jönnek és mennek a vevők, de ezek nem mozdulnak, nem parancsolnak semmit. Pedig van a boltban bőven minden, még fahéjért sem kell a városba menni. Úgy be van ez most rendezve, akár a városi piacon is megfelelne. Csak rezgő bumbuska a kalap mellé van vagy tíz skatulya. De aztán hárászok, fejtők, selyemkendők, mindenféle ujjasra való flanellek, mosószövetek, morzsolinvégek, porcelán- meg csontgombok. Még piros cukor is a gyerekeknek. Egyik cukorkakas, másik cukorral fütyülni lehet. Az ég világán minden található itten a szűrvégtől kezdve a kapuszegig.

Strángu Juonné meg Bura Nyikitáné nézik az embereket, asszonyokat, gyerekeket, holott hát a bolt nem malom, hogy csak álljon az ember és nézegessen, meg hallgassa a szóbeszédet. Bár kétségtelen, kizavarni nem lehet a vevőt. Most már senki sincs a boltban.

– Na ne haragudjatok, egy kis nyugalom van, bezárok egy kicsit – mondja Ignác, inkább azért, hogy lássa, mi lesz.

A két asszony nem mozdul, egyszerre kacsintanak, Ignácra kacsintanak. Ezeknek valami titkuk van, nem akarják egymás előtt elárulni.

– Hát akkor eridj csak, fiam, Bura Nyikitáné, az anyám nem tudom mit akar tőled, azt mondta, ha volna egy fekete tyúkod, megvenné tőled, gondolom, amiatt keresett.

Most, hogy egyedül maradtak, lihegve hadarja Stránguné:

– Nem akartam ez előtt a... na, hamar csak, mérj le kettő húszat a fehér szűrből, meg csapj hozzá egy pár bocskort, de siess, az isten áldjon meg, egy piros szíjat is, lelkem. Siess, amíg nem jönnek.

Összekapkodja Ignác a holmit, már el is tünteti Stránguné a nagy tarisznyájába, de csenget a boltajtó, éppen csak annyit súghat még Stránguné:

– Eljövök megalkudni később, tán nem nyúzod le a bőröm, ha nem is alkuszom előre.

– Eridj csak békésen haza, majd megtudod az árát, mindenkinek egyformán adom, nem csinálok veled kivételt. – Kinek akar kedveskedni ez a Stránguné... az ura nem jött haza, azt már tudná a falu... ugyan belemászott a kedveskedésbe, kéthónapi segélyét itthagyta egy szuszra.

– Fél kiló nullásliszt, ötért gyömbér, kettőért szegfűszeg, negyedkiló cukor.

– Tán lakodalom lesz nálatok, Vaszijuk?...

Aztán megint petróleum egy liter, szekérkenőcs, és ha van egy doromb, ami nincs kicsorbulva és jó a hangja... Bura Nyikitáné most már megint itt van, ez is valami titkos vásárlást akar. Azt akart Bura Nyikitáné is, majdnem azt vette, amit Stránguné, csak ez óvatos asszony, előbb megkérdezte:

– Mit gondolsz, szabad ezeknek a foglyoknak olyan ruhában járni, mint amilyenbe a mi embereink járnak?

– Már miért ne volna szabad?

– Csak úgy kérdem, mert az a tányérsapkás, akit nekem küldtek, mind eszi az életemet, hogy nem akar zöld ingben járni, szégyelli magát benne. Hát gondoltam, ingyen nem szolgálhat, kiszúrom a szemit egy ruhával meg valami vászonneművel... szóval az én szememnek is jobban esik, ha nem látom mindig magam előtt azt az idegen viseletet... tudja az isten, több a bizalom hozzá, ha úgy van öltözve, mint a mieink. Nem kívánhatom, hogy ingyen szolgáljon, hadd legyen meg a kívánsága... de aztán csak módjával számítsd az árakat, mert egy szegény fogolynak kell... ha drágán számítod, sose tudja ledolgozni, ott raboskodhatik nálam, amíg le nem dolgozza, tán az élete végéig. Hát csak légy szánalommal iránta, Ignác.

Bura Nyikitáné is sürgette a pakolást.

– Nem szeretném, ha meglátnának a holmival. Más, ha majd kész lesz a ruha, akkor egyszerre csak kimegy az utcára, kimegy az utcára az új ruhában, vagy járkál benne a földeken, ha messziről meglátom, azt hiszem, kedves uram jött meg... most megszólnának az emberek, de ha majd kész a ruha, szépen elhallgatnak... mit rágjanak addig is? Nem akarok adós maradni.

– A szűr métere nyolc negyven, de másnak ne mondd, a szíj neked öt nyolcvan, zölddel meg sárgával van kicifrázva, a legdrágábbat választottad, bocskor hat húsz... fekete szegély csak hatvan... ezüst vagy aranygomb kell?

Arany, azazhogy rézgombot kívánt Bura Nyikitáné, a kosarába gyömöszölt mindent, csak aztán kezdte az alkut, de nemigen tudott lecsípni az árból. Ignác nem is beszélt vele, már az új vevőket szolgálta ki. Néha odaszólott:

– Nem úgy mondtam az árakat, hogy alkudjak, kérdezd meg a töpörtyű Indrikucot, éppen tegnap vett...

– Mit vettél? – kérdezte édesen Muszájné, de Bura Nyikitáné nem ügyelt rá, kipengette a pénzt az asztalra, aztán elsietett.

Megint kiürült a bolt, Hani jött be, igen fájdalmas arccal, és nagy keserűséggel a szája szegletében. Leült egy mély sóhajjal a sósládára, előbb csak szemelte a babot a kötényében, aztán ráfanyalodott:

– Mondd, Ignác fiam... de ne haragudj... nem adok én neked mindenre ami kell? Még nyakkendőt is vettem neked, galléros inget vettem neked... és akkor te... nem tudom, mit csinálsz itt a boltban... Istennek legyen hála, nincs panaszom, csak rosszul esik a bizalmatlanságod... nyolc negyvenbe számítod a szűrt, nekem hetet mondsz, öt nyolcvanért adod a szíjat, nekem azt mondtad, háromnál nem tudsz többet kapni érte... mi ez, fiam? Szegény apád pénze ez, aki a fronton van.

Ignác szemtelenül nézett az anyjára, nevetve felelte:

– Dehogy van a fronton, a szekereknél van.

– Tán azt kívánnád neki, hogy a fronton legyen? De nem erről van szó... mire való ez, amit csinálsz?

Ignác egy cseppet sem volt zavarban, cigarettát vett ki a zsebéből, meg is gyújtotta először, csak aztán mondta nagyon közönyösen:

– Ez úgy van, mama, hogy én csináltam ezt az üzletet, nekem is jár belőle valami. Nem sok, csak éppen annyi, hogy a magam üzletét is meg tudjam kezdeni, aztán majd vehetsz magadnak más embert, ha én nem vagyok jó.

– Isten őrizz, fiam, dehogynem vagy jó nekem... máris könnyebb a szívem, hogy nem tagadsz semmit... de hát te üzletet akarsz? El akarod venni a kenyerünket?

Ignác nevetett.

– Attól ne félj. Van más üzlet is a világon. De nem itt ebben a rongyos faluban. A múlt héten egy őrmestertől öt mázsa húst vettem a városban. Eredj, mindenki megmondja Sárközön, egy pillanat alatt kiárultam az egészet jövet. Ezekkel próbálok valamit. Most valami aszalt szilvára alkuszom. Hát szóval, ez már az én gondom, de ha akarod, máris megyek innen.

– Dehogy mégy, kedves fiam. Csak vigyázz az istenért, hogy valami baj ne legyen az üzlettel.

– Érts meg, mama. Én csak azt veszem le magamnak, amit a rendes hasznon felül kiszorítok. Az úgyse jár nektek. Hát tudtad te azt, hogy Bura Nyikitánétól többet is lehet most venni? Tudsz-e te őrmestertől húst venni? Tudsz te aszalt szilvát árulni a városban? És tudod te, mi minden van még a világban? Tudod te azt, mit árulok én ki törött téglából, téglaporból?

– Törött téglából? Téglaporból?

– Abból. Egy kis konkurrenciát csináltam Szóri nénémnek... hogy ne csak ő árulja a pirosítót...

– Ignác fiam, hiszen a téglapor kimarja az arcot. Az asszonyok kikaparják a szemed.

– Hol leszek én már akkor.

Két kis gyerek jött, azok előtt lehetett beszélni; most megkapták, egyik az ecetet, másik a fél liter olajat. De nem lehetett folytatni a tárgyalást, mert megint asszonyok jöttek, méghozzá Bonáné, a nagygazdáné. Ez is szűrvéget kért. Ignác nem állhatta meg, hogy meg ne jegyezze:

– Szegény foglyot is ruházni kell valakinek...

– Az hát. Az Isten úgyis megverte szegényt avval a veres szakállal. Legalább emberi ruhája legyen.

– Hát nézzed, Bonáné... nem bírom visszatartani magam, megmondom neked. Ilyen szép, egészséges aszszony, ilyen gazdag, rendes asszony, hová tetted az eszed, mikor azt a világcsúfját választottad? Most meg veszed neki a szűrvéget, veszed neki a bocskort meg a szíjat. Mert azt is fogsz venni neki, nem?

– Dehogynem.

– Hát már engedj meg, Bonáné, már engedj meg, tudom, nincs gyereked az uraddal, de azt hiszed, most is olyan világ van, mint a bibliában?...

– Milyen világ volt a bibliában?

– Hát hogy ősapánknak nem volt elég gyereke a hites feleségével, hát odavett egy rabszolganőt... így van a bibliában... de, persze, rendes fehérszemély lehetett, jóképű, sudár, kemény húsú... úgy hívták a rabnőt, hogy Hágár.

– Várjál csak, várjál. Ez a bibliában van? Ez így van megírva?

– Így van a szent bibliában, ősapánknak a rabnőtől is volt gyermeke.

– És azt szabad?

– A bibliában szabad volt.

– Ne siess csak. Hát aztán az ősapa miért vett rabnőt? Miért nem vett egy rendes asszonyt? Vagy miért nem tartott szeretőt?

– Látod, ez már nehéz dolog. Szóval, két méter húszat? Ezen már gondolkoznom kell. Szíjat is ebből a cifrából adjak? Úgy gondolom, hogy a törvényes asszonyának, Sárának, meg az elsőszülött fiának nem akarta sérteni a jogát. A rabnő, az semmi. Abban az időben a rabnő az olyan volt, mint a kutyád vagy a kecskéd... a rabnő, az csak éppen megszülte neki a gyereket.

Bonáné melle hevesen emelkedett és süllyedt, nehezen lélegzett, leült egy dohányos zsákra, sokáig nem szólott semmit, csak nézett maga elé. Ignác már azt hitte, talán rosszul van, szaladt, hozott egy pohár ecetes vizet az asszonynak. De az nem itta meg, csak nézett mereven maga elé. Végre is felállott, csendes szóval megérdeklődte az árakat, aztán szigorúan azt kérdezte Ignáctól:

– Micsoda meséket mondtál te itt nekem? Vigyázz magadra, te...

Ignác most már komolyan erősködött.

– Megkérdezheted a papodtól is... az ismeri az evangéliumot... mármint a régit... olyan az nálunk is, mint nálatok... benne van a dolog a rabnővel.

Bonáné arca nekigömbölyödött, apró kacagás gyöngyözött a szájából.

– Te azt hitted, te bolond Ignác, hogy van valami közöm ahhoz a vereshez?

 

29

 

Kati néni látta meg először a Bonáné piros morzsolinszoknyájának villogását, ahogy átlépett túlnan, az Iszákék kerítésén. Nyilván az öregúrhoz jött. Asszonyok megteszik, hogy hétköznap is ünneplőbe öltözködnek, ha meg akarják adni az öregúrnak a tisztességet. Nagy pénzt akarnak váltani, valami tanácsra van szükségük, ilyenkor hétköznap is ünneplőbe öltözködnek. Persze, ha csak valami kis hitelről volna szó, vagy eladni akarna valamit Bonáné, üzleti dolgot akarna, akkor természetesen maradna a köznapi ruhájában, nem venne fel morzsolinszoknyát, selyemkendőt, nem húzna csizmát. Így azonban valami különös beszéde lehet, inkább vendégségszámba megy a látogatása. Kati néni izgatottan figyelte, merre veszi az útját Bonáné, nem fordult el a gyalogúton, hát most már csak ide jöhet. Nyilvánvaló, az öregúrnak szól a látogatás. Ha a konyhába jönne élesztőért, annak nem csinálta volna ezt a parádét.

Kati néni elbámészkodott, de közben enyhe tiszteletadásként megtörölte a kötényében nedves kezefejét. Bonánéhoz már kíváncsiságtól fulladozva szólott:

– Biztosan az öregurat keresed. Valami pénzt váltanál nála?...

– Az öregúrhoz jöttem, de nem pénz miatt.

Kati néni száján majd kicsúszott: Hál’ istennek, hogy nem ilyen egyszerű. Egy kis pénzváltás, abban nincs semmi titkolnivaló, semmi izgalmas, azt nem lehet szombat délután elmesélni senkinek suttogva, apró, ravasz pillantásokkal, legfeljebb megemlíti az ember: Bonáné volt nálunk, pénzt váltott, ünneplőbe öltözött. De nem ez ízesíti meg az ember látogatását a boltos Antaléknál vagy a sokgyermekes Jakabnénál. Ugyan még titok, mit akar Bonáné, az öregúr tán meg se mondja, de hál’ istennek, nem holmi buta pénzváltás, más szaga van a dolognak.

– Ülj le, kedves, itt a konyhában, nézd, ráteszem a törülközőt a sámlira. Még nedves, mert megmostam a reggel. Kár volna az ünneplő szoknyádért, ünneplő ruhádért. Jelentem az öregúrnak. Felkeltem, gondolom, szunyókál a belső szobában a díványon.

– Csak arra kérem, hogy eresszen be.

– Hogyne eresztene téged, hová gondolsz, bár lehet, hogy számol és ilyenkor...

Bependerült Kati néni a belső szobák felé, már jött is, hogy mehet Bonáné. Kedveskedve tette a vállára a kezét:

– Eredj csak be, de szép a szoknyád, szép az arcod is, friss... na majd hazajön Gyorgyid.

Tamás fütyörészve sántikált be. Kati néni egy kis álharaggal nézett rá, intett neki a kezével:

– Most fütyölsz, éppen most jut eszedbe fütyörészni? A gazdag Bonáné van ünneplőben a tekintetes úrnál, fogd be a szád, ne lármázz, nem tudsz egy kis tisztességet?

Tamás kisompolygott, egy rúdon magával vitte a vizesdézsát. Most nem tudta: kiáltani se illik, vagy csak fütyölni nem szabad? Hogy hívja elő Ozmánt vagy Pétárt, kiáltani kellene, valahol a kert végén szöszmötölnek. Most, persze, ugráljon az ember utánuk, mikor egy kiáltás elég volna... fene aki megeszi... de mit akar itt a szép Bonáné? Hétköznap... ünneplőbe... úgy mondta Kati néni... táncsak nem az uráról jött hír?

– Ozmán! Ozmán!

Kati néni tényleg kiszólott a konyhaajtóból, hogy ne lármázzon, keresse meg szépen Ozmánt, menjen utána, nem ment el Oroszországba, nem lehet messze.

Biztosan fáj a vénségnek, hogy nem tud hallgatózni, ha kiáltok, gondolta Tamás, amiben tökéletesen igaza volt. Mert Kati néni tényleg ott settenkedett a zárt ajtó előtt, de csak néhány hangfoszlányt kapott el, azt se nagyon értette.

Benn pedig Bonáné ugyancsak világosan bevallotta a helyzetet.

– Mondd, öregúr, igaz, hogy neked már az apád is a mi falunkban halt meg?

– Itt halt meg, de nem itt van eltemetve.

– Hát, szóval, itt élt már az apád is... ismerted anyámat is... tán még nagyapámat meg nagyanyámat is?

– Úgy van.

– Okos embernek tud mindenki... de több az, hogy hiszünk is neked... úgy, mintha valamelyik öregapánk vagy öreganyánk beszélne a szádból... én ezt nem merném mondani senkinek, hogy miért és hogyan... csak azt szeretném tudni, hogy igaz az, amit hallottam a világ ősapjáról, hogy annak a rabszolgától is volt gyereke? Mert ez akkor nagyon okos ember volt, és teljes, tökéletes igaza volt neki... ez nagyon világos előttem... azelőtt, hogy ezt hallottam, nem is mertem ilyet gondolni.

– Ez mind igaz, fiam, de hogy tartozik ez rád?

– Hát akkor én egy igen nagy szívességet kérek... tedd meg családunknak... cseréld ki nekem az én veres emberemet evvel a rabbal, aki nálad van, de nem az orosz-törökkel, hanem a másikkal.

– Megtenni éppen megtehetem, meg is teszem, de miért legyen nekem jó a veres, ha neked nem jó? Biztosan van valami baja, vagy lusta dög, aztán rám akarod sózni. Ilyen jóm vagy nekem? Mivel és hogyan akarsz megcsalni? Mondd meg, mivel akarsz megrövidíteni, legalább tudjam.

– Nem akarlak megcsalni.

– Dehogynem akarsz. Látom a hamis szemedből, hogy azt akarod. Különben nem tagadnád, mire kell a csere.

– Én olyan bizalommal vagyok hozzád, mintha az apám volnál. Nem tagadom, és meg is mondom, csak azért, hogy lásd: tiszta igazsággal járok. Nincs bennem semmi hamisság.

– Hát akkor mondd meg, és ha csakugyan nincs valami nemszeretem dolog a háta megett a cserének, akkor isten neki.

– De csak ha kezet adsz rá, hogy nem veszed vissza a szavad.

– De ha mégis be akarsz csapni... valami istencsapását küldesz a nyakamra... valami nagyfalót... valami hétlustát... vagy esetleg valami nyavalyásat... az én házam se ispotály...

– Nem. Bizony Isten nem. Ez mind nem. Csak add a kezed, hogy adod, ha látod, hogy egyenes úton járok.

– Itt, a kezem.

– Akkor megmondom. Ez egy nagyon rendes, csúnya ember ez a veres. Munkára bizony isten jó, folyjon ki a szemem, ha nem jó. Csak evvel nem bírnék együtt élni. Ezt nem bírnám magamhoz engedni. Még veres gyerekem lehetne tőle, isten őrizz...

Az öregúr elhűlve kapaszkodott az asztalba.

– Józan vagy te? Tudod, hogy miket beszélsz? Most azt akarod, hogy én adjam neked oda kannak ezt a Petárt? Ezt a szerbet? Én legyek a patrónusa ennek a bűnnek? Még én szállítsam neked a férfit az erkölcstelenséghez?

Az asszony komolyan, de leplezetlen szemrehányással mondta:

– Megígérted.

Az öregúr a homlokát törölgette a zsebkendőjével.

– Ne szoríts sarokba. Persze hogy ígértem. De értsd meg, fiam... ez bűn... ezt nem lehet tenni... illetve meg lehet éppen tenni, meg is teszik... de nem viszik az utcára... az ilyet az ember legfeljebb a papnak gyónja meg.

Bonáné felcsattant:

– Ha ősapánknak nem volt bűn a rabszolganőt odavenni, ha benn van a bibliában, akkor mért bűn nálam? Ha a világ fele így származott, mert másképp nem lehetett, akkor mért szakadjon éppen az én életemnek magva? Te mondtad, hogy benne van a bibliában? A szent evangéliumban? Nem?

– Dehogynem.

– Na látod – folytatta szelídülten és megelégedetten az asszony. – Ez is tanítás. Csak olyan példa, mint a többi. Hogy ne kívánd felebarátod marháját, hogy ne lopj, vagy ne ölj. Mert az urammal nem lehet gyerekem, meg kell halni a Bonáknak, ki kell veszni a véremnek? Úgy kell élnem, hogy tudjam, halálom után kutyák jussolják a birtokom meg a jószágom? Tán a kelenestyi Záháknak vagy a gyűlölködő Benéknek gyűjtsek, vagy az Iszákné fattya üljön a házamba, nekik oltsak körtefát, nekik ugaroljak, irtassak, nekik forgassak a szőlő alá? A hideg kiráz, ha rágondolok. De hál’ istennek, itt a biblia tanítása. Itt a példa...

– Most hallgass ide. Én is, meg az egész falu is majdnem sírtunk, milyen tisztességes vagy. Hogy mint egy férfi, úgy izzadtál a mezőn, hogy nem keveredtél egy legénnyel vagy férfivel sem, hogy ezt a vereset vetted a házhoz. Azt hittük, amiatt teszed, hogy ne ess bele a kísértésbe. Ha egyszer megígértem, hát odaadom neked a szerbet, csak még egyet nem mondtál meg. Mi ütött most egyszerre beléd?

– Látod, ezt megmondom neked, mert úgy beszélek veled, mintha itt állana sorban szegény apám meg nagyapám meg nagyanyám, akik mind meghaltak, meg nem bánom, akár a szegény uram is, előtte se restellném. Mikor ezt a rab-dolgot hallottam, egyszerre világos lett a fejemben. Mert gondoltam én arra már régen, hogy gyerek nélkül nem tudnék nyugodni még a sírban sem. De mit csináljak? Próbáltam én már ezt, de nem tudtam rászánni magam. Már a te sántáddal is majd úgy voltam, hogy tán vele. De aztán mégis eszembe jutott: ha ettől a koldustól gyerekem születik, egész életemben nem lesz nyugtom, se nekem, se szegény áldott uramnak. Hírelni fog, zsarolni fog, rám fog járni ő is meg az egész pereputtya. A félcigány kovács úgy fog rám nézni a templomban, mint rokonára, mint a veje asszonyára. A koldusokhoz fog tartozni a gyerekem, azokkal lesz rokonságban. Mikor ezt gondoltam, otthagytam a sántádat, megundorodtam tőle. De aztán, hogy hallottam a bibliai áldott példát, egyszerre világosság lett a fejemben. Az ősatya jól gondolta, hogy egy ilyen rab senkinek semmije. El lehet dobni, ki lehet rúgni, ez csak úgy rokonom, mint a szomszéd falubeli csődör, amelyiktől a lovamnak csikója ellett. Hát egy ilyen szerb még inkább. Ez elmegy innen, ahogy hazajön az én drága uram... megy magának a fenébe haza... a gyerek nekünk, csak nekünk marad... sose látom, sose ismerem többet... De a gyerek az enyém meg az uramé... Csak a miénk... Nincs más rokonsága több, csak mi ketten...

Az öregúr lehajtotta a fejét, leült a fotelbe. Hosszasan gondolkozott. Aztán szótlanul felállott, előrement. Ünneplőben, ragyogóan mosolyogva követte az asszony. A filagóriában az öregúr kiadta a parancsot:

– Tamás... hívd elő Petárt... azonnal...

 

30

 

A sírásó arca olyan volt, mint a nyers hús, és teli sebekkel. Minden évvel kevesebb maradt az arcából. Két füle már rég lehullott, és az idén már az orrából is elvitt egy darabot a rossz betegség. Idegen ember azt hitte volna, hogy folyton nevet. Nevetősre pofozta a képét, meg leginkább a száját a rossz betegség, pedig nem nevetett az szegény soha. Ott élt az alvégi temető mellett. Rokonának senki sem vállalta, kis máléját művelte, aprómarháját etette, árva disznóját ápolta. Csak pálinka miatt kellett elmozdulnia az udvarából, és persze, mikor sírt ásni rendelték. Hallotta a lélekharangot, akkor már tudta, mit kell tennie. Vette az ásót meg a kapát – télen, ha meg volt fagyva a föld, az irtókapát is –, mikorára jöttek a halottal, ő már nem volt sehol, a sír azonban szépen, rendesen megformálva, már ott várta a halottat. Most hogy Lukucéknál meghalt egy apróság, ugyancsak hallhatta Pintye sírásó a lélekharangot. Tudhatta azt is, hogy nem várnak a temetéssel egy ilyen kis gyereknél ítéletnapig, de délután, mikor kiérkezett a gyászoló gyülekezet a kis halottal, még egy kapavágás sem volt a sírból. Az a borzasztó dolog történt, hogy ott kellett megásni a sírt a gyászolóknak. Addig várni kellett a papnak, ilyesmire a legöregebbek sem emlékeztek. A temetőben nem volt helye a felelősségre vonásnak, ez másnapra maradt, előbb azonban a hites emberek körülnéztek a Pintye házatáján.

Benn feküdt a részeg állat a hárságyán, ki volt nyúlva, de fennszóval, egészségesen horkolt. No legalább ez egészséges volt nála, a horkolása. Szó sem férhet hozzá, részeg volt, amit a másnapi raporton nem is tagadott Pintye. Úgy adta elő a községházán, hogy még reggel berúgott, nem is hallotta a lélekharangot. Csak estefelé mondták meg neki, mi történt, akkor rökönyödött meg, de már segíteni nem lehetett.

– Vigyázz magadra – mondta a jegyző –, eddig volt, ahogy volt, elnéztük a bitangságaidat, de most itt vannak a foglyok, egykettőre kirendelem őket, aztán maradhatsz kereset nélkül.

Így Pintye Gábor, a sírásó is megtudta a fogolyveszedelmet. Az ő kis kenyerét is fenyegette ez a csapás. Mert eddig nem lehetett azt elképzelni, hogy a faluban helyette valakit találjanak. Ez az ő ipara volt, tisztes hivatalnak számított, annál is inkább, mert erősen kellett. De senki nem vállalta volna, most meg csak ilyen könnyen odadobhatja neki a jegyző: Vigyázz magadra...

Nehéz szívvel jött el a jegyző úrtól, csendesen oldalgott hazafelé. Ezek, akik szembe jöttek, nem voltak az ő emberei. Az ő emberei azok voltak, akiknek ő vetette meg az örökös ágyat. Pálinkázni sose ült le vele senki, nem ittak utána még szeszt sem az üvegből. Kikerülték az emberek, avval mosakodtak, hogy nem bírják a szagát, halottszaga van. Ami pedig, bevallhatjuk, egyáltalán nem volt igaz. A kórsága miatt volt, hogy kerülték, azt rettegték az emberek. Azért kerülték el most is már meszsziről. Most éppen a hatujjú akart elcsúszni előle, ezt már nem bírta, utána kiáltott csúfondárosan:

– Tán te is félsz, hogy elkapsz tőlem valamit? A hat ujjad kezeden, lábadon nem elég csúfság, tán a szépségedet félted?

Így aztán odajött a hatujjú, nem akart gyávának látszani. Kezet fogott vele. A szegény, csumás ember alig akarta elengedni a hatujjú kezet. Még ilyet se tartottak feléje, még ilyen hatujjú kezet se adtak a kezébe, már nem is tudni az idejét. Bőven elmondta a csúfságot, ami az irodán érte. A jegyző úr valami foglyokkal fenyegetőzött. Azok volnának, az a csapat, amelyik a múltkoriban érkezett? Miféle emberek ezek, hogy sírásást is vállalnak, meg így kezébe vannak a községnek?

A hatujjú kiokosította, hogy ezek rabságba esett katonák, azt kell csinálniok, amit parancsolnak nekik. Bár némelyiknek olyan most a dolga egyik-másik asszonynál, hogy a püspöknek sem különb. Csakhogy nem a maguk emberei, az biztos.

Pintye, aki erősen el volt maradva a világtól, ugyan tátotta a száját.

– Ilyet öregapám se hallott. De ezek ám nektek is ártanak, akik nem vagytok egész emberek. Helyettetek is odarakhatják őket, ha így áll a dolog. Mert hát tudnivaló, hogy benneteket csak azóta vesznek emberszámba, amióta nincs jobb.

Ezt a hatujjú nem is tagadta. A félszemű Bokos már egy hete nem kap munkát. A zsugorodott ujjú Lekincén sem kell senkinek. A buckás hátú nem is próbálkozik, halászni meg rákászni jár, így kínlódik. Egyedül Tamás, az még tartja a hivatalát. Parádés kocsis ezekben a nehéz időkben is. Aztán, persze, a bíró, a törpe ember. De hát arról nem érdemes beszélni. Az akkor is volt valaki, mikor az erősek is itthon voltak.

Úgy beszélték meg, hogy össze kell jönni, és el kell menni a bíróhoz, ezt az igazságtalanságot be kell szüntetni, az utolsó falatot nem engedik kivenni a szájukból. Ilyen nyomorúságot akkor se szenvedtek, mikor az erősek itthon voltak. Akkor legalább könyörültek rajtuk, de már ettől ők maguk szoktatták el a népet. A régi vezért, Tamást keresték fel, aki feltétlenül helyeselte a deputációt. Csak össze kell gyűjteni mindent, akkor mehetnek akár azonnal. Az ő hivatala ugyan nincs veszélyben, de ha így megy, semmit nem lehet tudni.

Másnap reggel járultak a bíró elé, mikor már ki volt hajtva a jószág, és mikor még a bíró se ment el a hivatalába. A bíróné csinálta ki, hogy ne a hivatalba menjenek, hanem a házhoz jöjjenek. Nagyon restellte a bíróné, hogy ezek a nyomorékok még mindig maguk közé számítják az ő nagyon megtisztelt férjeurát. Tamás nem vállalta a prédikálást:

– Ezt már nem. Ennyire nem vagyok nyomorék, inkább csak azért megyek, hogy segítsek rajtatok, de a baj nem az én bajom.

A bíró is hamarosan beleszólott a szónoklatba, mikor a buckás hátú elkezdte magyarázni, hogy te is a mi sorsunkon vagy. A bíró gőgösen és bosszankodva intett:

– Ha így beszéltek, akkor nem vagyok veletek. Szegény, szerencsétlen emberek vagytok, megesik a szívem rajtatok, de énmiattam ne fájjon a fejetek. Azt fogom rendelni, hogy fogoly ne mehessen máshoz dolgozni, csak ahová ki van adva, ne végezhessen más munkát, csak amire rendelve van, csak a saját házánál, ahova ki van osztva.

– Ohó... ohó – most már Tamás lépett elő valahonnan hátulról. – Ez is jó, de ez még nem elég, bíró úr... ez nem elég... más is van... táncba nem szabad menniök, a kocsmából ki kell tiltani őket, meg aztán, persze, más faluba sem szabad tenniök a lábukat... te vagy felelős, ha elkódorognak.

– Hát ezt mind megtesszük – bólintott a bíró –, ezt mind megtesszük, még ma elintézem a jegyző úrral.

A bíróné fellélegzett, mikor az istenvertek csapata kifelé kotródott, és kitisztult tőlük az udvar. Fehér arcú lányai élénken bámulták a bélyeges embereket. Fojtott szóval többször is rájuk szólott a bíróné, hogy menjenek onnan, még valamelyik megrontja őket a szemével. Ezekről sose lehet tudni. Nagy látványosság nem volt, el is húzódtak hát a fehér arcú lányok. Csak éppen a legnagyobb, Titia bámészkodott még. Már nem látott senkit az udvaron, elvonultak szapora beszédjükkel, mikor Titia rémülten érzett két kezet a szemén. Kiáltani sem mert, majd megdermedt, most itt a rontás, amiről az anyja beszélt. De egyszerre szabad lett a szeme. Tamás állott előtte, és ahogy a fehér arcú Titia meglátta a jól ismert arcot, egyszeribe felszabadult szíve a lidércnyomástól.

Közel tartotta Tamás az arcát a Titia hófehér arcához, majd megcsiklandozta nyakát a bajuszával.

Így, ha csak az arcát látta az ember, nem volt éppen kellemetlen ember Tamás. Volt valami úri szaga, amit a parádés lovak mellől, az öregúr udvaráról hozott.

Félős sem volt, de hát csak ezekkel jött, ezekkel a nyomorékokkal.

Kár, hogy el van nyomorodva a lába... derék legény egyébként, még nagy bokréta is van a kalapjában... mikor nevet, mutatja a sok jó fogát... szép magas ember... kétannyi, mint szegény apánk... elmosolyodott Titia.

Tamás pedig egyenesen a fülébe kérdezett:

– Kit vársz, Titia?

Nevetett Titia, kicsit bizalmaskodva, hamiskodva, hadd bomoljon, odadörgölőzött játékosan Tamáshoz.

– Éppen téged várlak, te szép haramia.

Ez a hang elkeserítette Tamást. Éppenséggel semmibe se veszi ez a lány. Nem kellene ennyire lebecsmérelni az embert. Igaz, sánta, igaz, nős is, sőt egy fattyúja is van a feleségének, sőt a foltos Parászka a felesége, ez pedig a legfehérebb lány a faluban...

A lányban tovább is incselkedő kedve volt az ördögnek, mert megint megszólalt:

– Éppen rólad álmodoztam, te gyönyörűm, te szépséges haramiám, derék, félelmetes betyárom. Hallom, hallom, hogy forgatod a bicskát vasárnap a táncban, senki sem mer megállani előtted... hallom, hogy vitézkedel a kocsmában... beszélik, hogy milyen huncut vagy... milyen csapodár vagy... hogy táncolsz, milyen csudára... hogy táncoltatod még a lovad is... hogy paprikázod a pálinkát, hogy harapod az üveget... hidd el nekem, se éjjelem, se nappalom, mind csak a képed áhítom.

Tamásnak a sok szó mint az ostor hullott a szívére. Egész elfehéredett bele, a lány pedig csak állott előtte, és csak ringatta magát, és csak biggyesztette a száját, csak vágott feléje a szeme sarkából a lenéző tekintete. Akkor Tamás arcán hirtelen végigcsapott a vér hulláma, megfogta nagy erővel a lány derekát, annyit mondott neki:

– Ha valami szépet akarsz látni, azért csak gyere le úgy déltájt a nagykocsmába. Mutatok a tiszteletedre valamit, nem bánja meg a szemed.

Innen aztán hazament Tamás. Szótlanul, szinte mogorván, de látszott az arcán a nagy elszántság. Egyenesen hazament, rászólott Parászkára:

– Ünneplő ruhámat, tüszőmet, hosszú késemet, nagy bokrétás kalapomat, de tegyél mellé vagy két friss virágot is!

– Tán a városba mentek?

– Te csak gondolj a foltoddal, mert ha holnap is zöld lesz...

Az asszony elhallgatott, előhozta a dolgokat. Segített az urának a fejét megvajazni, kifésülni, aztán mikor kész lett, el akart búcsúzni tőle, de Tamás rá se nézett, csak rohant el hazulról, mint a fergeteg.

Egyenesen az istállóba ment, kivezette Lindát, az egyik parádés lovat, felpattant rá, és megindult a kocsma felé.

Egészen a kocsma ajtajáig ment, ott le sem szállott a lóról, lehajtott egy fél litert még az ajtó előtt. Egy kicsit fejébe szállott a pálinka, kurjantott tehát vagy kettőt, mire a kocsmából ez is, az is kidugta a fejét, aztán fitymálva mondták:

– Tamás bolondozik. A sánta Tamás.

Holott a sánta Tamás még korántsem volt kész. Leugrott a lóról, aztán nekirúgatta a kocsmaajtónak, besétáltatta a lovat az ivóba, ahol megrökönyödve dugták össze fejüket az emberek. Ám Tamásnak még mindig volt programja, mert kihúzta a kését, és vadul hadonászva mondta:

– Most mi ketten mulatunk itt: én, a sánta Tamás és lovam, a Linda. Linda vendégei vagytok. Aki visszautasítja Linda meghívását egy korty italra, aki nem akar a lovammal inni, abba beleszalad a késem. Pálinkát! Ha valaki mozdul, elszalad, megsérti a lovamat, aki szívesen lát benneteket... Velem gyűlik meg a baja annak, aki nem iszik velünk.

Az ablakon mámorosan lesett be Titia, a törpe bíró fehér arcú lánya.

 

31

 

Az öreg esperes hiába emlegette az égiek büntetését vasárnapról vasárnapra. Nem akart szűnni az áldás, ami úgy hullott a falura, mint az égi manna. Gömbölyödtek az ökrök, ügyes csikókat ellettek a kancák, tejeltek a tehenek, zsíros volt a sajt, vígan ugrándoztak a kecskék. Roskadoztak a padlások a málétól, aszalt szilva dagadt a zsákokban. Olaj és méz túlságosan volt a nagy cserépedényekben. Hízott sertések szuszogtak a szellős ketrecekben. Vasárnapi táncba új fiúk értek a tegnap még pendelyes kölykökből. Ami pedig például a tűzre való fát illeti, ilyen bátorsággal, mint ezek a hadifoglyok, még a családapák vagy sor alá kerülő legények sem merték soha fosztogatni a báró erdejét. Aztán ott voltak a faluban a másfajta népek, mint teszem azt a bába: új házat épített az őszön. Ott volt Jakabné, ilyen tisztességesen soha nem etette a pulyáit. A Dávid Bertája csak tollfosztásból is meg tudta venni a szomszéd kert felét, amit kénytelen volt eladni a Drug család, minthogy sem háborúban nem volt senkijük, sem pedig napszámba nem fogadták az öreg Drugot. Ellenben például az Antal boltja – különösen a dohányárulással – még jobban felvirágzott, ha lehet hinni a mendemondának, akkor a sárközi tisztes mészáros lánya körül forgolódik a hirtelen megnyúlt Ignác. Amerikás Szóri, a Tábori Posta sem panaszkodhatik, az ő üzletéről azonban ne beszéljünk, csak legfeljebb annyit, hogy minden asszony vevője, aki tart magára valamit. Az öreg esperes minden vasárnap a szentbeszédben megkongatta a fejek felett a vészharangot, de hál’ istennek, eddig nem történt semmi baj, bár az igen helyes, hogy legalább egy lélek őrködik a nagy setétségben. Mert setétség van, nagy gyilkolásban van a világ, ha csak a szele érkezik ide, az is leteríti azt, akit ér.

Csak a szele érkezik ide a rettentő időnek, ami túl a hegyeken háborog: hol egy cédula jön hivatalos kuvertában valakiről, aki már nem jön vissza többet (áldás poraira, nyugodjék békében az idegen földön, ahol korai halálát lelte, apja is ilyen idős volt, mikor meghalt, de azt egy fa ütötte le, pedig nem is tilosban döntötte, hanem közbirtokon), hol levél jön valakitől, hogy beteg, az ilyennek gyógyulását, haza való látogatását várja a falu, különösképpen néhányan a családbeliek.

Cédulák és levelek és néha-néha egy roggyant ember – csak ezeket fújja errefelé a szél. A golyók meg a többi veszedelmek, amikről a katonavendégek beszélnek, ide nem érnek, itt nem rontanak senkit, semmit.

Ha mondom a telet, csak jóról mondhatok: tejfeles korpaciberéről és dagadó tál fokhagymás paszulyról, héjában szárítva, puhára főzve, mint a vaj, olajjal öntözve. Csak a vastag szalonnát vagy sonkát mondhatom füstölve, a víg kalákákat mondhatom, melyeken az orosz meg a szerb foglyok is ott lehetnek, hisz hordják ők is a trágyát a föld kövérítésére, vidám danával, félrecsapott kecskekucsmában. (Bár ezen a vidéken, az itteniek nem hordják a kecske bőrét a fejükön, a hosszú szőre miatt.)

Ha mondom a tavaszt, csak a húsvéti szentelt búzakukucákat mondhatom, a túróval töltött pászkákat, a káposztás lángosokat, a puha földet, amely már ontja boldogító illatát a nyári lakodalom elé. Ha mondom a nyarat, csak a szelíden remegő levegőt mondhatom, mely idén is, mint tavaly, szénát szárít a Mlákán, felmelegíti a Túr vizét, és kékre színesíti a szilvát, szárba szökkenti a málémagot, piros virágot csókol a paszuly indájára. Ha mondom az őszt, megint csak a piros almákat, az úrikörtéket mondhatom, a szőlő muskotályát, a szeder fekete fényét, a hulló mogyorót, a héját vetkőző diót, az összebújásokat hideg estéken a venyige- meg a málékóró lángja mellett. A furulya hangját, melyet oly jó elkapni, mikor gyengéden hullámzik lefelé a hegyekről.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Tamás már az idejét sem tudta annak, olyan régnek tűnt, mikor betyáros kedvvel berontott a nagykocsmába, és Lindával azt a mulatozást csapta. Igen, akkor tudta, hogy nagy bolondot csinál, de mikor meglátta a hófehér tejarcát Titiának, az feltüzelt benne minden akaratot: most meg kell mutatni, Tamás, hogy nem vagy a félkegyelműek, a nyomorékok csordájából való. Lángoló vér a véred, nem fél a karod senkitől. Nyomorék apa lánya, azt hitted, megcsúfolsz? Most ládd, ki vetett rád szemet. Kés villog a kezében, lova asztalához parancsolja a kocsmázó földesgazdákat. Ha a világ összedől, akkor is bátor, akkor is mulat.

Hát persze, nem lehetett megállani félúton. Mikor Titia benézett az ablakon, nem volt retiráda. Ha valaki ellenáll: a kés csakugyan beleszalad. Nem is tanakodtak sokáig az emberek, savanyú képpel ürítették a vékony nyakú üvegekből a pálinkát a vendéglátó Linda egészségére, Linda is kortyolt vagy kettőt a tányérból, amit eléje tettek, pálinkával teli. Az emberek a pokolba kívánták, de azért ittak kettőjükkel, a sántával meg Lindával. Az öregúr megtudta a dolgot, be is nézett az ablakon, de nem zavarta a mulatságot, azt jól tette, nem lehet tudni, hogy a részegségben hogy végződött volna a parancsolás vagy az egzecíroztatás. Ellenben megkapta másnap, kevés, de erős szó volt, az biztos.

De miért tette? Mikor ez a Titia...

Ugyan, nem lehet rá mondani semmit, kis ölelésre hozzája simult, megteszi azóta is, csak éppen nagyon kicsi, nagyon rövid pillanatokkal szíveskedik.

Igen messzinek tűnt már az idő, ami elmúlott azóta, hogy Titiának azt a férfias parádét rendezte, Titia meg csak ilyen éretlen gyerekeknek való kis ölelkezésekkel akarja jóllakatni. Titia ránéz, hozzásimul egy villanásnyi időre, aztán fürgén elkapja magát és elszalad. A sánta lábával nem kergetőzhet vele.

Pedig a nagy eset óta nincs más a szeme előtt. Éjjel és nappal csak ez a fehér lány, aki úgy száll el a kezéből, akár a köd a házak tetejéről. Hét és hónap múlik, és néha a legjobb falatnál egyszerre csak jön a Titia fehér arca, vagy jön az orra, vagy jön a vékony, piros szája, vagy csak a hajának az illata, vagy tudja az isten, tán csak a bocskorának hegye, vagy a haján a színes hárászbimbók, és már vége mindennek, kihull a kanál a kezéből, elszorul a torka, fel kell állani az asztal mellől és menni...

Így például, ha az ember itt jár a házuk körül, egy-két füttyszóra azonnal itt terem. Csak itt ne legyen az anyja, mert akkor az harap... tán sejt valamit, ugyan, van is mit... azért csak el kell bújni, el kell csúszni hason... akár a katonáknak... ahogy a Glodánék féllábúvá lett fia mesélte.

Füttyentett egyet Tamás, a fészer mellől kidugta a fejét Titia. Valami kis hinta volt ott, afféle háncsból meg gyenge fűzből fonott hinta, azon ült, almát evett, csak a kezét dugta ki, avval mutogatta, hogy hol kell keresni. Tamásnak a szíve egyszerre tele lett örömmel, mintha jó tetejésen felvillázták volna a szívére az örömet, hogy még le is szakad nagy csomó belőle. Már ugrott volna át a kerítésen, de, persze, csak egy nagy botlás lett belőle. Meglassúdott, lépett egy nagyot, éppen a kerítés küszöbére ért, amikor csendesen megszólalt a háta megett Tábori Posta:

– Ne szaladj olyan nagyon... nézd ezt a legényt... a jó lábommal se bírok a nyomába érni... ha te is arra, én is arra... én is a bíróékhoz igyekszem...

– Hát csak igyekezz – mondta Tamás rettentő dühösen, és már húzódott is vissza a kerítéstől.

– Na, csak ijesztettelek – nevetett az amerikás. – Másfele megyek én...

Csakugyan átvágott az úton, arra került a Bolde-kert felé, jó sokáig nézett utána Tamás. Egy durcás és édes gyerekhang riasztotta fel:

– Gyere már, hol mászkálsz olyan soká?

Titia nem nézett ki a fészer alól, ahol a hintán lógázta magát. Nem látta az amerikás Szórit, nem tudott semmit, csak nyújtotta ki a kezét a biztos fedezékből. Tamás nem is szólott semmit, mit ijessze? Mindjárt a derekát fogta át Titiának, de most erősen, nagyon; most nem bánom, nem fogsz bolondítani, én miattad nekimentem a falunak, miattad kést húztam, mit gondolsz, másnak is van bicskája... miattad az öregúrnál a parádés kocsisságot odatettem, hogy vagy-vagy, aztán mintha csak a keresztapád volnék és névnapot jönnék köszönteni, úgy adod a szád, most nem bánom, most legalább...

– Eressz el, Tamás, mert bizony isten fejbe váglak.

– Mindjárt eresztlek, de előbb... előbb...

A továbbiakat csak hebegve mondta Tamás, mert Titia belekarmolt a szemébe, nem látott semmit. Felállott. Szemébe húzta a kalapját. Indult. De még egy lépést sem ment, már egész mivoltában hozzásimult Titia. Felnyúlt a kezével az arcához, megsimogatta, de ez mind semmi ahhoz, hogy érezte a lány melegét, friss, gyenge csibehúsát, ő maga tolta oda hozzá mellét a karja alá, megint vérbe borult a szeme, felemelte a kezét, de a lány most nem mozdult. Aztán Tamás is leeresztette a kezét.

– Nekem volt már egy ilyen... volt már egy ilyen... egy asszony... mit akarsz?... mit akarsz tőlem?...

– Azt hittem, Tamás... azt várom...

– Mit akarsz?

– Hogy ne lássam a sántaságod. A Linda-dolog után nem láttam. Akkor nem láttam... de utána megint...

– Mi... mi... a sántaságom... az én sántaságom?

– Azt.

– Hát az hogy lehet?

– Azt nem tudom... de akkor nem láttam... nem bántam...

– Te egész bolond vagy. Én sánta vagyok, sánta maradok.

– Az nem baj, csak én ne lássam. Mint akkor...

– Vigyem be megint Lindát?

– Az már elmúlt.

– Hát mit?

A lány, a finom arcú, selyemcérna hangú kislány akkor leült egy fatönkre a csűrben, egy kis forgáccsal játszott előbb, amit hirtelen felkapott a földről, ártatlan és édes szemeivel ránézett Tamásra, és egészen halkan azt mondta:

– Mire neked az a foltos Parászka? A feleséged...

A ház felől kiáltás harsant: Titia, Titia, kétszer is. Ez a szépséges Nuca hangja volt, a bíróné hangja. Tamás a túlsó oldalon surrant ki a csűrből. Titia beült a hintába, onnan kiáltotta:

– Itt ülök a csűrben, a hintán. Mit akarsz tőlem?

Nuca asszony lihegve érkezett oda, gyanakodva nézett körül.

– Te lány, letöröm a derekad, nem volt itt valaki?

– Dehogynem, az apám látogatott meg.

Anuca asszony kétkedve nézett Titiára:

– Hogy mondhatsz ilyet? Most váltam el tőle.

Titia nevetett:

– Nem a bíró apám, hanem az igazi apám látogatott meg...

Nuca asszony szégyenkezve oldalgott tovább.

 

32

 

Parászka jó meleg vacsorával várta aznap este Tamást. Most nem volt ital Tamásban, félt a nagy bajtól, nem merte feltüzelni magát pálinkával is. Ma este úgyis végére kell járni a dolognak.

– Csak egy kicsit várjál, szívem, mindjárt megpirul a fokhagyma az olajban.

Egy kis bűntudattal ült Tamás az asztalhoz. Szorongató érzése volt, a fehér arcú Titia mondta, meg kell lenni, meg kell lenni, ha kívánja... úgy kirúgom, mint egy rühes macskát.

Az asztalon párolgott a fatálban a friss olajos-fokhagymás krumpli, fakanál a tálban. Az asszony várta, hogy Tamás orrát megcsiklandja az illat, de Tamás csak nézett a levegőbe.

– Egyél... kihűl.

Tamás ránézett a feleségére, nézte petyhüdt arcát, nézte inas nyakát, nézte foltos arcát, a kócot, ami kilógott a hajából a kendő alól, nézte kedvetlen mellét, aztán nézte megint a foltot, amely kitartóan és állhatatosan zöldes volt. Nézte, hogy az asszony belesápadt.

– Te Parászka – kezdte csendes hangon Tamás –, mit mondtam én neked? Elfelejtetted, mit mondtam neked? Azt mondtam, hogy ne lássam a foltot többé zöldnek a homlokodon. Vagy leveszed egészen, vagy piros lesz, mint régen. Piros folttal vettelek el, nem zöld folttal, azt tudod.

Az asszony leszegte a fejét. Hallgatott.

– Tudod vagy nem tudod, hogy piros folttal vettelek el? Tudod vagy nem tudod?

Foga kezdett lenni a Tamás hangjának, az asszony fájdalmasan csuklotta rá:

– Azt tudom.

Most már megint veszedelmesen barátságos volt Tamás.

– Ugye tudod, fiam. Nahát, jó, ha tudod. Akkor nem kell sokat jártatnom a számat. Ha tudod, akkor csináld vissza, fiam. De szaporán. Amíg eszem, addig hozd rendbe magad. Ha tudod.

Belemászott a kanállal a fokhagymás-olajos krumpliba. Kanalazott, nyelt.

Az asszony nem mozdult a helyéről, csak ült szemlesütve. Ült, megszégyenülve, mintha parázson ülne. Mit csinálhat? Isten a tanú rá, nem akart tetszeni a világnak, csak az ura kedvét akarta megvidámítani, csak azért kezdte a dolgot az amerikás Szórival, Isten büntetése, hogy így elzöldült a folt. Abban igaza van az urának, hogy undorítóbb, mint mikor piros volt. De ki tehet róla?

Az amerikás Szóri nem akar róla hallani. Azt mondja, biztosan nagyon mohó volt, egyszerre kente rá mind az orvosságot. Ki emlékszik már arra, egyszerre vagy nem egyszerre? Biztosan igyekezett az orvossággal, hogyne igyekezett volna eltörülni az arca bélyegét. De most már mit lehet tenni? Ha csak annyi volna, hogy Tamás most a fején töri el a fatálat, vagy csak annyi, hogy ököllel vagy kötéllel megveri...

Tamás szépen elválasztott a fatálban vagy három kanálra valót a feleségének, ahhoz nem nyúlt. Megtörölte a száját az inge ujjában, felvette bokrétás kalapját maga mellől a lócáról, és igen nagy részvéttel így szólt:

– Hát, szóval, nem tudod levenni, te szegény szerencsétlen.

– Nem tudom, Tamás.

– Na látod. De én is szavamnak állok. Megmondtam neked, hogy egy percig se élek veled tovább. Nem verlek meg, nem tépem a hajad, nem rúgok beléd, csak éppen mehetsz a fészkes fenébe. Apádnál, a kovácsnál ott van még a régi helyed, szépen visszamégy. Elviheted, ami a tiéd, amit hoztál, aztán, ha majd megint szép piros lesz a képeden az a rondaság, akkor megüzened. Én majd megvizitállak, és ha rendbe vagyok veled, jöhetsz vissza. Addig nem. Reggelre se téged, se a fattyúd nem akarom itt látni. Ha most se hiszel nekem, akkor meglátod, mi lesz. Akkor nem állok jót magamért.

Felállott az asztaltól, nem is nézett a feleségére, csak elment. Az asszony meg magába rogyva ült tovább. A Tamás hangja olyan volt, hogy itt nem lehetett semmi kétség. Itt most már nincs keresnivalója. El kell menni haza, a piszkos kovácsműhely mellett a piszkos vityillóba. Vinni kell a vásznait, a rongyait vissza, meg vinni kell a fattyút is, végig a falun. El fogja vinni a csirkéket is, meg a két malacot is, ha nincs asszony, ki ápolná azokat? És ki fog mosni Tamásra, tán csak engedi, hogy mosson rá? Hogy lesz most már a férje nélkül, az apjával, evvel a kölyökkel? Milyen rettenetes zavar ez most, mit is csinált ez a Tamás, csak engedte volna, hogy maradjon, akárhogy, csak maradhasson, nem ér annyit, mint egy rossz cseléd, még azt is utálja, hogy ott van a közelében.

Égett a torka, egész mellében égett valami. Nem lehet várni... sok baj lesz... ezt mind elcipelni... pedig muszáj, reggel ha itt találja, holtra püföli Tamás. Nem volt egy szép órájuk evvel a Tamással... persze, mindig ott volt előtte az a piros folt, a láb, az más, azt nem látja, mindig az ember, de az ember képe, homloka mindig szem előtt van... és olyan vastag ott a bőr, érezni, ha csak megsimogatja az ember, valóságos var.

Kínlódva és reszketve vette elő a régi ládát. Hullott a könnye, de csak rakta bele a holmit, jó vásznakat, lepedőket, pendelyeket, hímzett vászonkendőket, mintha a szíve szakadt volna ki, minden darabnál külön-külön. Hiába, az ellen nem volt segítség, ki tudja, talán akkor is így lett volna, ha nincs az az átkozott orvosság. Kár szidni szegény Szórit, lehet, hogy jót akart, de hogy Tamás nem igaz ember, az is biztos. Mire neki ez a komédia? Egyedül nem fogja bírni a hurcolkodást, megmondja az apjának, hazamegy, megmondja az apjának. Nincs más út, haza kell menni, meg kell mondani, ketten majd elcipelik. Mit fog mondani szegény apja, ha ugyan józan lesz, mostanában többet keres, többet iszik, biztos holtrészegen fekszik odahaza, de ha ő nem, majd egy szomszéd...

A költözködés nem maradhatott titokban még egy félóráig sem. Már az első fordulónál, kora hajnalban, kijöttek az összes Bercse asszonyok, gyerekek, egyszeriben megértették, hogy Parászkát kirúgta az ura. Ha pedig a Bercsék tudták, akkor már ment tovább a hír, Kati néni maga ment fel a dombra, a kis ház elé, nem kérdezett semmit, látott mindent. Mit kellett itt kérdezni? Parászkát kirúgta az ura, az a bitang, sánta piszok. Ronda egy aszszony, de hites felesége. Ezt meg kell mondani az úrnak. Mit kell itt kérdezni? Nézte egy kicsit, hogy hajkurásszák a csirkéket, tyúkokat, bezzeg most szedi a lábát, most megfogja egy pillanat alatt, de mikor az ember azt mondja neki: erigy csak, Parászka, fogd meg azt a pucér nyakút, ki akarom cserélni, mert utálják a pucér nyakút, erigy csak, fogd meg, akkor húzódozik. De most milyen ügyesen szedi a lábát. Ez is olyan ravasz, mint az ura, megérdemli a sorsát, de azért az úrnak csak meg kell mondani.

Az öregúr kiállott az ámbitusra, személyesen kiabálta, rekedten:

– Tamás! Tamás!

Közeledett Tamás. Kati néni az ajtó mögül leste. Nem meri felemelni Tamás a szemét, mind a földet nézi. Gonosz ember, de mit lehet tenni, ilyen világ van... csuda, hogy nem süllyed el a föld, csuda...

Az öregúr intett Tamásnak, vitte be magával a belső szobába. De nem kezdett semmi kiabálásba, inkább nagyon is szárazon, nagyon józanul kezdte.

– Kirúgtad a feleséged meg a gyereket.

– Elküldtem őket az apjukhoz... az asszony kente magát.

– Kirúgtad a feleséged. Nemcsak a te dolgod, az enyém is. Azt hiszed, most már mindig azt csinálsz, amit akarsz?

– Azt hiszem, az én feleségem az én feleségem.

– Ne szájalj. Ha nagyon akarok, tudok magamon segíteni. Ha nem ma, holnap. A parádés kocsisnak nem muszáj sántának lenni, lehet az hatujjú is. Vagy lehet öreg is. Vagy lehet szomszéd faluból is. Megértetted? Háború van, lehet a buckás hátú is parádés kocsis. Nem muszáj neki sántának lennie. Megértetted?

Egy kicsit megrettenve, de megértette Tamás.

– Csak azért a bakon mégse szeretnék hatujjút. Nem szeretnék a bakon buckás hátút se. Azért állok szóba veled, mert a foglyot nem ültethetem a bakra. Ezt tudtad, azért voltál ilyen szemtelen. Ilyen bátor vitéz. Azért merted kirúgni a feleséged. Tudtad, mi?

– Tudtam.

– Nahát, akkor most már mindent tudunk, te is, meg én is. Most itt azonnal megalkuszunk. Ha nem, az is jó. Ha nem tudunk megegyezni, akkor mehetsz. Hogy mi lesz a kocsival, lóval, az én gondom. Lehet, eladom. Lehet, nem is kell kocsi. Fogadok szekerest. Kevesebbet járok a városba. Megértetted?

– Meg.

– Kirúgtad a feleséged: jó. Kirúgtad a gyereket...

– Nem az én gyerekem.

– Ne járjon a szád. Az alkum, hogy fél kommención maradsz. A másik fél kommenciód a feleséged kapja. A pénz, az a tiéd egészen. A fél kommenciódért ad akármelyik szomszéd meleg ételt. Mosni az asszony fog rád.

Tamás intett a fejével, hogy ezt nem lehet.

Az öregúr kinyitotta az ajtót.

– Mehetsz. Azonnal mehetsz.

– A fél kommenciót nem bánom. Az rendben van. Csak nem akarom, hogy az asszony mosson rám. Ne legyen hozzám semmi köze. Majd találok én asszonyt, aki mos rám, meg aki főz is valamit.

Az öregúr arca megenyhült.

– Ahogy akarod. Ez már a te dolgod. Én a kommenció felét az asszonynak adom. Ez a kérdés: akarod vagy nem akarod?

– Rendben van – válaszolta Tamás. – Nem akarom én se, hogy éhen haljon. Ez egészen rendben van így.

Barátságban jöttek ki a félelmetes belső szobából. Kati néni egészen meg volt zavarodva. Különösen, hogy az úr a filagória felé ment, Tamás meg fütyörészve egyenesen a konyhába tartott. Veszekedés meg parancs nélkül vette a vizesdézsát, beledugta a fülébe a rudat, és indult a kút felé. Kati néni megállította egy nagy darab zsíros kenyérrel, már nem bírta tovább.

– Nesze te. Mi volt?

Tamás elmondta.

Kati néni elhúzta a száját. Kicsit túl simán ment a dolog. De hogy éppen mondjon valamit, megjegyezte:

– Eridj el a kis Handró Vaszinéhoz, az majd mos meg főz is neked, de először csak rohanj a dézsa vízzel, éppen ott megy Ozmán, majd segít behozni.

 

33

 

A kis Handró Vasziné... hm... erre nem is gondolt. Kis barna gömböc. Nevetős kis ördög, huncut szemű. Jó lesz a kis Handró Vasziné. Mosni a ruhát jó lesz, jó lesz hozni valamit délben... hogy is lesz az? Utána fog jönni a mezőre, ha városba utazik, már korán reggel fogja keresni a szilkével, tarisznyába kötött félkenyérrel, zöld hagymával. Az nem lesz rossz, a kis Handróné. Vidám teremtés... vajon mikor déli pihenőre heverednek, ott marad-e, mint más asszonyok? Félrevonul vele a mogyoróbokrok hűsébe, mint más asszony, aki ebédet hoz? Azt nem teheti, azok többnyire hites feleségek vagy összeköltözött párok, azt nem teheti... de hát akkor hogy lesz? Csak jön a szilkével, szó nélkül, összemelegedés nélkül megvárja, amíg kész, nem is fog belekanalazni a szilkébe vele együtt? Milyen evés lesz az? Milyen pihenés? Csak úgy szó nélkül, kapja magát az asszony, megetette, tovább áll? Szó nélkül? Ilyen gömbölyű, huncut asszony...

A Handró Vasziné kapuja előtt állott. Késő délután volt, még nem érkezett meg a Riska a mezőről, de a tyúkok már álmosak voltak. Jól künn lakik Handróné, ide eljöhet az ember, meg nem látja senki, különösen, ha a patak felől kerül. De mit kerüljön a patak felől, aki tisztességes járatban van? Neki ugyan nem kell a patak felől kerülnie. El kellett jönni, meg kell alkudni, nem is Handróné miatt tette meg az utat, inkább talán Titia miatt, a szép fehér, édességes Titia miatt, fehér arca miatt, almamelle miatt, vékony és piros szájáért, derekának reszketése miatt... mosni fogsz rám, Handró Vasziné, elég, ha egyszer látlak egy nap, nem is kell várnod, amíg kiürül a szilke, csak otthagyod, másnap elviszed, inkább veszek még egy szilkét, nem vagyok kíváncsi rád, otthagyod az istállóban, aztán már mehetsz is haza, ki kíváncsi rád?

A ház körül nem mozgott semmi, senki. Jó kenderszag volt, nehéz kenderszag. Lehet rövidesen nyűni, már érik, hopp, ez csak egy alma volt, ami idő előtt esett le a fáról. Tyúkok kapirgálnak unatkozva, macska nyújtózkodik, nincs itt senki, hogy ilyen álmosság van a ház körül?

Bentről valami zaj szűrődött kifelé, valami szaggatott beszéd. Hát itt aztán jól vagyunk. Erről nem hitte volna az ember, hogy ilyen céda. Pedig az nyilván, mert ez most férfihang. Most meg az asszony duruzsol, cincog, nevet vagy mit csinál, már mindegy. A nehézség álljon bele, az ember azt hitte, milyen tiszta fehérnép, se fogoly nem kellett neki, se táncba nem járt, azért mégis mindig olyan kerek, nevetős az arca, hát itt van... de akkor miért olyan húzódozó, miért olyan szent, még Kati néni is azt hitte, azért pártolta... most megint kuncog, megint viháncol, bugyborékol a nevetése azon a kis maszlagoló hangján.

Éles sikoltozás hallatszott ki a házból, valami zuhant, aztán hörgést hallott Tamás, fuldokló hangokat, szaggatott könyörgést. Benyomta a külső ajtót, aztán a belsőt is, aztán egyszerre fehér lett az arca, mind a szívére szaladt a vér a fejéből. Ott állott a szoba közepén megszégyenülve, megijedve. Nem tudta, mit kezdjen magával, nem tudta, mit csinált.

Mert a jegyző úr tápászkodott fel egész hosszú mivoltában a hárságyról, ahol összekuporodva és remegve, lángoló arccal és kidagadt szemekkel, Handróné feküdt, de valahogy nagyon összekuporodva. A jegyző felállott és ráriadt Tamásra:

– Hova szaladsz, hova akarsz menni? Csak maradj itt, meghallhatod te is. Nem kell hogy elszaladj. Nem titok, nincs titkom senkivel.

Tamás maradt, úgyis a földhöz ragadt a lába az ijedtségtől. Most már úgyse tudta, mit csináljon. Jobb lett volna künn maradni, most jól beleesett a jegyző dühébe, ebből nehéz lesz kimászni.

– Tán azt hitted, hogy jókedvemben jöttem ide? Mi?

– Hallottam a...

– Mit hallottál, te marha, mit? A visítást hallottad? Mi? Hát mit csináljon? Tán kacagjon, mikor azt hallja, hogy elesett, meghalt az ura... tán kacagjon, mi?

Handróné arca lett fehér most, egész testében reszketni kezdett. Szólni akart, de a szája is merev lett, csak a szeme tágult ki még nagyobbra. Kétszer is felemelkedett, visszaesett. A jegyző szánakozó képet vágott, aztán gúnyosan nézett Tamásra, és legyintett a kezével:

– Úgy, ahogy mondtam, jó asszony... ma jött az írás... meg a cédula... ahogy mondtam ... hát csak sírd ki magad.

Az asszony még kapkodott a kezével, kiszakadt belőle még egyszer a sikoltás, de az már nem olyan volt, mint az imént. Fájdalmas bőgés volt, teli hang, hörgő, égő, zokogó. Felemelkedett, de aztán elvágódott végig a hárságyon, és megeredt a könnye. Szaggatott vonítás volt a sírása, nem is emberi.

A jegyző visszanézett Tamásra, kicsit gyilkosan, kicsit, gúnyosan indult kifelé. Az asszony rábámult, várt valami jelt, valami sugarat. Várt, talán int, hogy mégse, tán csak a szemével int, meredten figyelt rá egy pillanatig, de a jegyző nem fordult vissza, az asszony pedig megint elvágódott, most már megint kiszakadt a torkából, a szíve mélyéről, szeméből a fájdalom.

Tamás tehetetlenül ült le a lócára. Most már mit kezdjen evvel a mélyen megszomorodott özveggyel? Nem állhat le vele alkudozna mosásról, meleg ételről, felesége kirúgásáról, új életéről. Evvel nem beszélhet most. De azért mégis furcsa, megesküdött volna rá, hogy a jegyző valamit akart az asszonytól. Ez meg mintha másképp sikoltozott volna. Az ember, lám, nem hihet a saját fülének, de ami több, saját szemének sem. Mikor bejött, megesküdött volna rá, hogy valami más készült itt... nahát ez az asszony, szegény, ez csak bőg, nem is csoda... de ez az ő dolga, tán átküld hozzá egy szomszédot... igaz, jó messze lakik az első szomszéd is, keresztény kötelesség, de nem ülhet itt, nem ezért jött. Felállott.

Az asszony is felemelkedett, szívére szorította a kezét, fátyolos volt a szeme, a hangja, úgy szólott Tamáshoz:

– Ne hagyj itt egyedül. Félek most már magamban maradni.

– Mitől félsz? Nem bánt senki. Átküldöm a Bicu lányát.

– Ne küldj senkit. Jaj nekem. Jaj. Megyek én is. Jaj. Veled megyek. Jaj nekem. Jaj most már az én fejemnek.

– Te... Irina ... Ezért jött a jegyző?

– Jaj. Nem tudom. Mindegy most már. Jaj... Jaj...

– Te Irina... Hátha... hátha csak olyan ez... hogy csak mondja... hogy hivatalos utat mondjon... nem tudott mást mondani.

– Mi? Mit mondtál?

Talpra ugrott az asszony, a szoba közepén termett, de aztán ismét összeesett, és úgy, a szoba földjén ülve, zokogva ingatta a fejét.

– Jaj nekem... jaj... ilyet nem mondanak, Tamás... ilyet nem... híre menne... igaz ez... jaj... várj meg, Tamás... lemegyek a faluba... lemegyek a községházára... azt mondta... itt a halálcédula... azt mondta?... azt mondta?...

– Azt mondta.

– Jaj... a halálcédula itt van... itt... az a községházán van? Mi? A községházán van? Azt csak akkor veszik el, mikor temetik? Mikor ott künn a gödörbe rakják? Akkor? Akkor veszik ki a zsebéből? Akkor?

– Akkor, tán a zsebéből vagy a nyakából.

– Nem. A zsebéből. Kis szíjon van... mutatta... mutatta tavaly... tavaly húsvétkor mutatta ... Jaj... hol a korsó?... mi van a szememmel? Mi van a szememmel, hogy nem látok, Tamás?... Mi van velem?

Egymás mellett mentek a keskeny ösvényen. Tamás az úton engedte az asszonyt, ő a füvön meg a barázdákon lépegetett. Néha nehéz volt így botorkálnia a sánta lábával.

– Pedig én, Irina, most ugyancsak hivatalos ügyben jöttem hozzád...

– Te Tamás... Ki van még Handró Vaszi a faluban? Ki van még oda Handró Vaszi? Van a Nyegránné, van a Kocskáé, meg van a piros... Mi? Ugye? Ez mind Handró Vaszi.

– Igen. Három Handró Vaszi van oda. Én azt akartam, Irina...

– Lehet, hogy nem is az enyém. Mi? Talán a Kocskáé vagy a piros... a Nyegránnéé spitályban van, az nem lehet. De a Kocskáé csak most ment vissza... tán oda se ért? Mit?

– Aligha. Aztán ha talán mégis, akkor...

– Jaj nekem. Olyan nehéz a szívem. És olyan hideg a kezem... meg mindenem... olyan hideg... tán lehet a piros... Az még nem biztos, hogy éppen a Szurdué... mi?... hogy éppen az uram.

– Nem biztos, és ha nem, akkor...

– Ez új jegyző, három éve, vagy négy éve van itt, tán nem is ismerte az uramat. Lehet az, Tamás, hogy ez nem ismerte az uramat? Mi?

– Az könnyen lehet. Lehet.

Nem kellett támogatni, segíteni az asszonyt, kilépett, rohant, mint egy katona. Az árkokat, kerítéseket csak éppen átugrotta, átrepült rajtuk, még ő fogta meg Tamást. A patakban a tegnapi esőtől víz volt, belegázolt. Tamás kőről kőre lépegetett, rászólott:

– Mit kényeskedsz, lépj bele.

A községházán szenvtelen arccal nyitott ki a jegyző egy borítékot. Írások mellől kivette a cédulát, olvasta:

– Handró Vaszi Szurdué. Értesítendő felesége, Kálin Irina. Na most már jó? Most már hiszed? Azt hitted, hazudni megyek fel hozzád a hegy alá?

– Jössz velem a papig? – lihegte Irina Tamás felé.

– Mehetek éppen.

Az öreg esperes megindultan fogadta a hírt, átvette a misékért a pénzt, úgy látta, egy kicsit sok is, szólott, de Irina nem nyúlt a pénz után.

– Jó helyen van az itt... akadhat még valami nálunk: leszámítod... leszámítod...

Jóformán még hajnal volt másnap, mikor Tábori Posta elfúlva mesélte Kati néninek. Kati néninek ugyan, de ott volt Tamás is, Ozmán is, meg az új fogoly, a cserélt ember, a vörös szakállú is. (Bár ez utóbbi kettő egy hangot sem értett az egészből, legfeljebb annyit, hogy valami szomorúság.)

– Handróné, az a kis barna a hegy alól, hogy mondjam, az a huncut szemű, a Handró Vaszi Szurdué felesége...

– Az a nevetős?

– Az na... már egészen hideg volt. Még tegnap este akasztotta fel magát. Felvette az ura ezüstgombos fekete ujjasát, kis színes tarisznyáját, az ura csizmáját. Felvette az ura tüszőjét és az ura subáját, és a fejére rátette az ura bokrétás kalapját, és így lógott szegény a kötélen... a nép azt kívánja máris, hogy így temessék...

– És a pap vállalta?

– Azt mondják, vállalta.

 

34

 

Úgy temették Handrónét, a kis nevetős, kis gömböc Handrónét, ahogy a kötélről levágták: bokrétás kalapban feküdt a koporsóban, s rövid subában, az ura hímes tarisznyája a nyakában, az ura csizmája a lábán, mint egy durcás, fiatal, barna legényke, olyan volt a koporsóban. Olyan gyermeteg és édes. Várta az ember, felugrik és kurjangatni fog, és elszalad a gyászolók közül egyenesen a bálba. De nem ugrott fel, nem szaladt el, hagyta, hogy leeresszék a sírba, hagyta, hogy ráhányják a földet, hagyta, hogy keresztet szúrjanak a sírdombjára, és hogy szép, színes törülközőt kössenek a fejfájára.

Nem az ő szülei, hanem a férje szülei tartották meg a gyászlakomát, Kálinék szegényebbek voltak, Handróék maguk ajánlották. Azt mondták, két gyermekük lett oda egyszerre, legalább ezzel enyhüljön a bánatuk, hogy náluk van a tor. Szépen főztek, sütöttek a gyászos alkalomra. A papnak külön, egész fehér tyúkból készült a leves, meg a sárga szilvóriumból hozattak neki, de a többiek is jól jártak. Három bárányt ettek meg krumplival, és harminc liter pálinkát meg húsz liter bort ittak rá. A szegények harminc korsót, ötven kisebb cseréptányért meg legalább száz cipót vittek haza azonfelül, hogy ettek, ittak.

Tamás is ott ült a toron, az öregek maguk mellé ültették. El kellett neki még egyszer és még egyszer mesélni, hogy vitte a szegény megboldogultat a jegyzőhöz, hogy sikoltozott, mikor megtudta a gyászhírt. Nagyon szerette a kedves férjét, fehér meg piros lett, mikor megtudta a pusztulását. A jegyzőről nem beszélt semmit, nem kezdhetett ki a behemót nagy emberrel. Meg aztán jegyző is. Csak éppen említette, hogy a jegyzőnek biztosan nem volt szíve hosszasabban magyarázni, arra járt és csak beszólott: meghalt az urad, gyere le a községházára, majd ott megbeszéljük. De nem volt azon mit megbeszélni. Elvégeztetett, mikor a halálcédula megjött.

Ittak a szegény megszomorodott öregek, s amikor már jócskán felhajtottak, ölelgették Tamást: Mégis, Tamás, te voltál mellette az utolsó percekben, azt mondják, galád ember vagy, kirúgtad szegény feleséged, tán meg is verted, ez mind lehet, de mégis, te voltál szegény gyermekünk mellett utolsó óráiban. Senki a világon nem támogatta rajtad kívül, te nekünk mindig kedves maradsz, az Isten áldjon meg jótettedért. Nem is tudtuk, hogy annyira pártoltad a családunkat.

Az ital elringatta Tamást is, de még maradt annyi felfogása, hogy haza kell menni, nem lehet hagyni a lovakat. Ölelte, csókolta ő is az öregeket, mintha már nem maradt volna nekik senkijük ebből a kedves, fiatal párból, csak éppen Tamás. Csak éppen Tamás, aki nem tudni hogy, de hozzájuk tartozik.

Azonban mégis menni kell. Dülöngélve indult. A gyászolók barátságosan néztek utána. Valami lehetett itt, ki a csoda hitte volna, akkor is ott lebzselt ez a sánta Tamás, mikor a gyászhír megjött, mikor a gyászhírt odavitte a jegyző, legény azon a sánta talpán, ügyesen titkolta, senki nem gondolt volna semmit, megszenvedett szegény aszszony, tisztára mosta magát Isten előtt, levezekelte, ha volt is bűne, azért éppen felakasztania nem kellett volna magát, ha mindenki felakasztaná magát, ugyan megapadna a falu.

Dülöngélve indult Tamás. Elismerő és epedő asszonyi tekintetek kísérték. Csak a vak nem látja, mi történt itt. A Tamás szívében nagy nyugalom volt, hogy egy kis vigasztalást adhatott a mélyen megszomorodott szülőknek. Jósággal volt tele a szíve, sajgással gondolt a kis barna asszonyra. Most, hogy meghalt és így halt meg, inkább testvérének érezte. Nem látta régen testvéreit, úgy gondolta, ha itt lenne lánytestvére, húga, így érezne iránta, mint Handróné iránt, szegény halott iránt. És most mégis mind azt hiszik... Azt hiszi mind...

Nehéz volt a feje. Nehéz volt Handrónétól, az italtól, a bánattól, de ahogy elment mellette a Csutorék nagyobbik lánya, megint a Titia arca tűnt fel előtte. Hogy lehet az, hogy két nap alatt eszébe se jutott, hisz miatta volt az egész, lámcsak, most megint jön a fehérsége, hajának boldogasszonylevél szaga, rányílik a kislány szeme, és mint egy fehér rózsa, úgy nyílik egyszerre elébe az arca, a bőre vidámsága a nyakán. Vékony, piros szája, piros nyelve, ahogy megnyalja néha a száját, mint egy kis macska. Mi lesz most már? Mi lesz? Máris elkárhozik, a feleségét kirúgta... így hozta a sors, de most már tudni kell, mi lesz, egy koszos kislány, ilyen semmi, tovább nem mehet ez a dolog, nem mehet tovább így... beleette magát a lány a fejébe, a szívébe, elnehezíti a járását, a vérét... Hazabotorkált, aztán felvette a subáját, hóna alá a kis fejszét, Ozmánra meg a vörösre bízta az istállót. Indult egyenesen Muszájné felé. Kétszer is beleesett a patakba, derékig vizes lett a rövid úton. Nem bánt már semmit. Végre ott volt. Künn tett-vett Muszájné az apró udvarán, tágra nyílt a szeme, mikor meglátta Tamást. Rég nem volt már közük egymáshoz, és Muszájnét a világon senki nem zavarta dolgaiban.

– Gyere csak be egy kicsit.

Muszájné mit tehetett? Kezében volt Tamásnak, bement Tamás után a saját házába, mert ez a Tamás azt se várta, hogy a gazdáné menjen előre. Leült az asztal mellé Tamás, és csak úgy parancsolgatott Muszájnénak.

– Tudod, hogy adósom vagy.

– Tudom, tudom. Csak ne kiabálj, lelkem, meg is teszem, amit kívánsz. Kötök neked rontást, ha akarsz ráolvasást, adhatok babonát, szerelemben, összehozásban vagy szétválasztásban. Ha félsz, megerősítem a szíved, ha bánkódsz, elfújom a bánatod hétszer, hét versezettel. Ahogy parancsolod, de ha másnak akarsz valamit, nem magadnak, azt is megcsinálom, csak éppen akkor valami darab kell az illető testi ruhájából.

– Összehozást akarok tőled.

– Megcsinálom, kedves. Csak mondd meg, kivel. Úgy összeadlak vele, hogy ásó-kapa választ csak el benneteket. Minden tudományom beleadom, fiam, tudom, hogy adósod vagyok, szeretnék is fizetni már neked.

– Összehozást akarok tőled a bíró lányával, Titiával.

Muszájné összecsapta a kezét, és nagyon titokzatos képet vágott:

– Nahát, fiam, hogy milyen magasra nézel, éppen ezt a gyenge leánykát, éppen ezt a szépséges virágszálat választottad ki magadnak, hogy a hét fekete vízkereszti malac meg ne igézzen, csuda nagyra nézel. Ez aztán nehéz lesz, de, persze, nemsokára itt van Luca éjszakája, én mindent megteszek, biztos is vagyok a dolgomban, csak ne legyenek keresztlépések, mert ez olyan kényes munka, hogy minden elronthatja. Teszem azt, megtudja valaki, ellenünk dolgozik, nagyobb hatalommal kezd, mint én: vége. Mondjuk, ha az anyja például egyenesen az Erdők Lányával kezd ellenünk, akkor halasztódik a dolog. De én tudom, mivel tartozom neked, csak te ronthatod el, anynyit mondhatok, rajtam nem múlik.

– Na, lelkem, most már eleget beszéltél, egy-kettő.

– Jaj, fiam, nem lehet azt egy-kettő, keresztútnál holdtöltekor, húsvéti barkából készült kis seprővel...

– Ha nem hagysz beszélni, egyszeribe hozzád vágom ezt a baltát. Azt mondtam neked, hogy hozz össze Titiával. A babonázás az én dolgom. Te csak eredj Titiához és mondd neki, hogy idehívtam. Azonnal jöjjön. Várom. Hallottad?

– Hallani hallottam, de ezt az egyet ne kívánd tőlem. Ezt ne kívánd, Tamás, mert...

– Most hallgass ide, Muszájné. Van neked egyéb is a fejeden, mint az a kis szemzsír. Pálinkát hozatsz te pároknak, szerelmeskedni járnak hozzád, csak úgy mint Odotiához vagy mint Linkához. Tyúkot meg cipót sütsz te is éjszaka, meg tésztalevest habarsz, meg édes pálinkát tartasz. Takarodsz Titiáért, vagy hagyjalak itt?

Muszájné már nem szólott semmit, szorosabbra kötötte mérgesen a fejkendőjét, csak az ajtóból dohogott vissza:

– Nemcsak az a törpe apja van a háznál, ott van az anyja is, Nuca, ha abba belebotlasz...

Tamás nem válaszolt, otthonosan végigdőlt a hárságyon. Ahogy kitette a lábát Muszájné, elszundított. Csak arra ébredt fel, mikor reccsent az ajtó, és ott állott előtte Titia.

Nem kelt fel, nem ment eléje. Még zavaros volt a feje, pislogott még, és valami nagy, nagy éhség, valami nagy, józan éhség mart bele minden tagjába. De nem ételt kívánt, valami nagy szomjúság szárította a torkát, de nem italra vágyott.

– Hol hagytad Muszájnét?

– Künn maradt. Csak úgy odaüzensz nekem? Azt hiszed tán...

– Tedd a reteszt az ajtóra, ülj a lócára. Nem teszed? Nem baj, majd ráteszem én.

Odasántított az ajtóhoz, keresztbe tette a fareteszt. Visszaült az ágyra, a szemébe nézett Titiának. Erősen, komoran, elszántan.

– Azt mondtad, dobjam ki a feleségem. Kidobtam. Azt akarom tudni, látod-e még a sántaságom?

Titia fázósan felelte:

– Nem tehetek róla.

– Na jó. Te nem tehetsz róla. Erről nem tehetsz. Hozzám bújsz, a karom alá dugod a melled, arról sem tehetsz. Hát arról, hogy Handróné felakasztotta magát, ki tehet? Mi?

Titia ijedten ráhullott egy székre, eltakarta az arcát, nagy félelem reszketett végig rajta.

– Mi? Mit csináltam én?

– Azt mondtad, rúgjam ki a feleségemet. Kirúgtam. Kirúgtam a jó asszonyt a porontyával együtt az országútra.

– Az apjához ment.

– Én az országútra rúgtam. Szégyenbe, falu csúfságának. Nem baj. Úgyis elég ronda volt szegény. De ott volt nekem a jó, kedves, bizalmas szeretőm. Ott volt nekem Handróné, Irina szegény, aki subában, bokrétás kalappal akasztotta fel magát. Ott volt nekem...

Tűz futott végig a lány testén, nagy, kíváncsi szemekkel nézte Tamást. Fennakadt szemekkel, ájult és hódoló szemekkel nézte.

Tamás folytatta.

– Ott volt nekem ez a kedves, barna asszony, egész világ tudja. Az ura halálcédulájáért is velem ment. Akkor se eresztett el, akkor se hagyott el, soha egy pillanatra se... az olyan volt... de én nem tekintettem szomorúságát, fájdalmát... nekem te azt mondtad, mindenkit küldjek el... még ebben a nagy bánatában is azt mondtam az asszonynak: nem kellesz nekem többet, hiába minden... ezt este mondtam neki, késő este, mielőtt eljöttem tőle, és másnap reggel szegény ott lógott a kötélen...

Titia keresztet vetett, fennakadt a szeme a Tamás zilált arcán, és most kigyúlt benne valami rettegésből, fekete vérből, bujkáló és ismeretlen vágyakozásból sűrűsödött indulat, odaült Tamás mellé. Hirtelen erős lendülettel belekapaszkodott, odatapasztotta magát, mint egy nagyon félős gyerek. Úgy csipogta, vékony, sírós hangon:

– Nem látok semmit... most már nem látok semmit ... akár levághatják a lábad, azt se látom...

 

35

 

A Gávris fiú valami hasfájással érkezett haza. A katonaságnál azt mondták, nem lesz ember belőle többé. Úgy beszélte, hogy szenet etettek vele, attól lett olyan csupa csont, csupa bőr. Még be kellett mennie kétszer vagy háromszor vizsgáltatni magát, de az orvosok csak újabb szabadságot adtak neki. Mindig visszaküldték a faluba.

Eleinte úgy volt, hogy csak ült szomorúan a házuk küszöbén, nem volt nős ember, legényember volt, otthon lakott még az apjánál. A lányok nem nagyon kaptak rajta, ki tudja, meddig viszi. Bajos az ilyen legénnyel, még az ilyen időkben is. Mert vagy belehal a bajába, akkor itt marad az özvegy, vagy kigyógyul, akkor még nagyobb baj. Viszik vissza.

Ült szegény feje a küszöbön, fordította azt a rongyos, keshedt testét a nap felé. Apjával, anyjával se igen beszélt. Igazuk lehetett az orvosoknak, nem éri meg a telet. Ősz táján megint be kellett mennie a városba, szegény anyja tette fel a szekérre, dunyha, pokróc közé. Esősre állott az idő, még az hiányzott, hogy betegebbre ázzon. A városban nem sokat teketóriáztak vele, valami cédulát kapott. Azt mondták, most már csak menjen haza, nem zavarja többet senki.

Jó sok szilva volt azon az őszön, nagyra hízott a málészem, a napraforgó magja is gyönyörűen adta az olajat. Gávriséknak két birkája is megkergült, meg kellett enni. A Mihály fiú, ki részt vett a lakomákban, bőven olajozta a pogácsát is. Hadd egyen szegény, mondta az anyja, de a bánatos apja is. Utoljára eszik, nem sokáig fogyaszt ez már. Nem lett se jobban, se rosszabbul. Bár, ha merné az ember mondani, mintha pirosabb volna, mintha éledne a szeme. De nem mer az ember az ilyen halálra szántnál remélni se.

Várták az esős napok végét Gávriséknál, számítgatták, ha felfagy a föld, akkor ez is elmegy, szegény fiú. Annyi ereje sincs, hogy az ágyra másszon. Fel kell emelni, akár egy gyereket. Nem sajnálja senki tőle, amit megevett. Egy az, hogy kivette részét a bajból, bár keveset beszél róla. Aztán legnagyobb fiú, hogy sajnálná a szülő a gyermekétől, amit megeszik. És aztán az is számításba jön, hogy szépen fizet érte az állam, tovább is jár a segély. Kell is a kis pénz, még mindig benne vannak: Berdegéknek is jár még birkapénz, jár aztán Nyegru Pávelnek is a készpénzkölcsön. A kis rét, amit tavaly ragasztottak, az sincs kifizetve, baj volna, ha ez mind a nyakába szakadna az embernek.

De nem fenyegetett semmi veszedelem. A jegyző úr minden elseje táján továbbra is leszámolta a kis pénzt, ami járt a katona után. Úgy vették magasabb helyeken, mintha künn harcolna a háborúban. Ez helyes is, ott szerezte szegény minden baját, így igazságos, hogy megfizetnek érte.

Karácsonykor disznót szúrtak Gávrisék, erre a kosztra aztán nagyon rákapott a beteg. Itta a zsírt, falta a kolbászt, és isten csudájára egy cseppet sem ártott neki. De még inkább azt lehet mondani, hogy használt. Így kell lennie: odavánszorgott az ágyhoz, csak úgy magától végigfeküdt rajta. Ettől kezdve aztán mintha megbabonázták volna: duzzadt a lába, a keze, az arca, mindinkább fénylett a szeme. Már a ház elé is kiment. Egy reggelen fejszét fogott és forgatta a levegőben. Nem kellett azt már félteni.

Farsangon a Gávris fiú már a legelső táncban ott volt. Forgatta a lányokat, pálinkázott, berúgott derekasan, kurjongatott, egyszóval, egész ember lett. Tökrészegen botorkázott haza, és ami a legszebb, hazamenet egy karót húzott ki a Bercse Tamás kerítéséből. Nem tudott aztán magáról, benn hortyogott, de a karó igaz volt, ott volt elhajítva a ház előtt. Bercse Tamás még dicsekedett vele, hogy az ő kerítéséből húzta ki. Pedig a fagyott földből igen nehéz lehetett, de ahonnan kihúzta, ott maradt a helye, a karó meg oda van lökve a ház elé, ahogy szokás. Ezen ámultak és csodálkoztak, és mindenki szerencsét kívánt Gávriséknak a fiúhoz, aki benn aludt még az ágyon, de a híre már a falu túlsó végére is elszaladt. A boldog szülők arról beszéltek, hogy az égi kegyelemért búzakenyeret visznek a paphoz.

A karó-dolog óta kedvesen csippentettek szemükkel a lányok a Gávris fiúra, ő is mindinkább megfogdosta a lányokat olyankor is, ha nem volt italos. Csak azért egy kicsit furcsa ember lett, azt is elmondom, hogy miképpen.

Tavaly télen nem lehetett szavát hallani, most meg minduntalan prédikált, akár egy pap. Ez az egy, ami nem volt kellemes benne. Mondta, hogy milyen nagy mészárlás van az emberek között, hogy milyen nagy esők vannak Galíciában, és azért mindig künn kell lenni az embereknek a gödrökben, a mezőn meg az erdőn. Megmondta, hogy milyenek azok a verekedések, amikor nem bicskával, hanem puskával meg szuronnyal mennek egymásnak az emberek.

– De azért vigyázzatok magatokra – mérgeskedett –, ne higgyétek, hogy mind ott maradnak. Lám, én is hazajöttem, hazajön a többi is. Aztán úgy elvernek benneteket, mint a kétfenekű dobot.

Nem lett volna baj, ha csak a szája jár, de elment az asszonyokhoz, ahol hadifoglyok voltak, rájuk ripakodott, a hadifoglyokat meg szidta, hogy ne merjenek benn aludni a házban. A Burucék hadifoglyát késő éjszaka kergette ki a házból, hogy takarodjon az istállópadlásra.

Nagyon izgága ember lett, de megerősödött az ördögfajzat. Nem lehetett vele kezdeni, nem is volt kinek. Meg olyan tények voltak ezek, hogy nemigen volt okos dolog hangosan veszekedni miattuk. Nagy lármát csapott a jegyzőnél is, magánál a jegyző úrnál.

– Majd megtudom, honnan loptad össze a pénzt, amiért kaszálót vettél, meg amiért a belsőséget vetted. Meg ne próbáld, hogy házat építs a pereputtyodnak, azt hallom, boltot akarsz nekik csinálni. Ha már annyi pénzt összeloptál, vigyázz magadra, de ha felépíted a boltot, én leszek az, aki felgyújtja.

Ilyen izgága volt, tán meghibbant egy kicsit. Persze, nem kellett adni a szavára semmit, a jegyző úr is felépítette a házat. (Egykettőre eloltották a tüzet az emberek, mikor egy éjszaka mégis felgyúlt az egyik sarka.)

Vigyázták a Gávris fiút, veszedelmes ember volt. Ha valamelyik asszonynál hadifoglyot vagy itthon maradt embert sejtett, félóráig huhogott az ablaka alatt. Úgy tudott huhogni, mint egy igazi bagoly. Mint egy igazi halálmadár, úgy kuvikolt. Nem volt kellemes hang, ha megszólalt valamelyik asszony ablaka alatt éjszaka.

A kocsmában sem hagyott békét az embereknek, azaz így nem is helyes, inkább az asszonyoknak nem hagyott békét. De nem úgy zavarta őket, ahogy legényhez illik, csipkedő kezekkel. Hanem a hadba vonult Csorkás Juon feleségét, Mártát, egyszerűen kilökte a kocsmából. Azt mondta: takarodj haza, ne merj többet inni. Hátha most lövik le az urad? Ez igaz lehetett, de azért nem kellett volna az asszonyt kilökni a kocsmából. Ilyen falu réme lett a régi szelíd Gávris fiú, de azért a legnagyobb mégis az volt, hogy elment az öregúrhoz és – ahogy később kitudódott Kati által – nagy hangon azt mondta, hogy beszélni akar valamit, de csak a belső szobában. A többi aztán – ha igaz, ahogy Kati néni mondja – ez volt:

– Ez a Tamás nagyon rontja itt a levegőt. Ez a sánta ember sok disznóságot csinált.

– Hát mit csináljak, fiam? Nincs más. Hadifoglyot nem ültethetek a bakra, az nem mehet ki a faluból.

– Az ilyen parádés kocsisság inkább dukálna annak, aki megszenvedett. Annak, aki künn volt. Aki majd otthagyta a fogát.

– Én is ezt vallom – hagyta helyben az öregúr.

Kati néni szeretett tódítani, ezt se nagyon hitték. Hogy lehet elhinni, hogy az öregúr, aki másnak oly rövidre fogja a szája gyeplőjét, aki hamar pattog és hamar kiadja a szemtelenkedő útját, most így tűrte ennek a pimasznak a beszédét. Pedig hát mondta Kati néni, hogy az öregúr inkább bánatos volt, mint haragos. Mindenben igazat adott a Gávris fiának, kezelt vele, mikor elment, az volt hozzá az utolsó szava:

– Abban a pillanatban, amikor biztos vagyok benne, hogy nem mégy vissza a katonasághoz, te ülsz fel a bakra.

Kati néni, mikor mindezt elmondta, körülnézett, Tamást kereste a szemével. Hadd lássa, hadd élvezze, hogy töri a frász ezt a hencegő senkit, de Tamás már háttal fordult az utolsó szavaknál, elindult, nem csoda, ha nem szereti hallgatni az ilyet.

A jegyző most kivételesen a belső szobában és nem az irodában hallgatta meg Tamás panaszát. Neki is nagyon a begyében volt a Gávris fiú, jobb helyre nem mehetett volna Tamás, tudta, hogy kihez kell fordulni.

– Hallgass ide, Tamás... én nem kezdek vele, abban igaza van a rühesnek, hogy egyszer hazajönnek a cimborái is, én nem kezdek vele. De ha meggyógyult, akkor nem a bakon a helye... nem a te kenyeredben... akkor ott a helye a katonák között... ezt kellene illetékes helyen... a városban... ha meggyógyult, akkor segély se jár... ha kocsis, akkor nem katona... Kocsis apjának nem adok hadisegélyt.

Tamás a jegyzőtől egyenesen a Gávris-ház felé ment. Szépen megvárta, amíg az öreg Gávris kijött az udvarra, akkor odafüttyentett neki, mutatta a kezével, hogy ne sokat beszéljen, csak jöjjön. Mikor jó messze elvoltak, csak éppen annyit mondott az öregnek:

– A fiad el akar szegődni a helyemre kocsisnak.

Mohó öröm villant meg az öreg Gávris szemében, de Tamás hamar lehűtötte:

– Hát, szóval, örvendsz. Tudod-e, hogy egészséges ember után nem jár segély? Nincs már semmi adósságod?

Az öreg arca eltorzult, a pipáját kivette a szájából, keservesen sercintett:

– Mi a fenét csináljak evvel a fattyúval? Már egészen elkeserítette az életemet.

Tamás felnézett az égre, ahol hófelhők úsztak, elnézett az erdő felé, melynek szélén az országút kanyarodott, lassan kibökte:

– Van illetékes hely... Be kell jelenteni, hogy meggyógyult. Kérezkedj fel a kocsira szerdán. Az öregúr szívesen bevisz, legjobb szomszédja vagy. Majd én megmutatom a városban, merre menj.

Tényleg felvette az öregúr a vén Gávrist a kocsira. Még azon a héten behívót kapott a Gávris fiú.

 

36

 

S zent György napján Tamás ünneplőbe öltözötten jött ki a házából. Látszat szerint egyedül lakott, de azt mindenki tudta, hogy nem egészen így van. Nappal a bolondos Fuli, a féleszű lány főzött, takarított, mosott a háznál. Éjszakára nem tűrte ott Tamás, évi négy véka málét adott az egyik Bercsének, hogy Fuli nála aludhasson a padláson. Már ez is gyanús volt, meg is lesték, mi az oka. Linka után elsősorban Kati néni tudta meg, aztán Tábori Postától más is: Titia jár hozzá éjszakára, a bíró fehér arcú lánya. A félbolond Fuli mosott, sepregetett neki, vitte utána az ételt a szilkében. Éjszakára eltakarodott, akkor jött a szép fiatal, fehér lány, és avval élte világát. Így volt szépen sulykolt fehér ruhája, volt aki gondját viselje, aztán volt neki takaros fehérszemély szeretője is. Egy ilyennek, aki valamikor a konda mellett tülkölt, szutykosan, rongyosan.

Lehetett hát szép tiszta ruhája Szent György-napkor, reccsenő tüszője, hímzett tarisznyája, akármilyen nagy bokréta a kalapja mellett, és mehetett rátartian Szent György napján az öregúr elébe, hogy mi lesz a jövő évben. Sokan irigykedtek rá, ott lebzseltek a filagória körül, nem alszik az ördög. De az öregúr csak kijött, úgy tíz óra tájt, a belső szobából, nem szólott semmit, akkor sem, mikor Tamás elébe állott és egy kicsit szemtelenül, egy kicsit hencegve is mondta:

– Szent György napja van.

– Tudom – válaszolta az öregúr, leült a filagóriában egy kis asztal mellé. Sokáig ült, az emberek már reménykedtek, de nem történt semmi. Sóhajtott az öregúr, dünynyögött, aztán bement, kihozta a cselédkönyvet, és elébb Tamással végzett. Röviden, nem valami örömmel.

– Úgy lesz, mint tavaly volt.

Csak nézni kellett Tamást, kihúzta magát, büszkén körülnézett, megigazította a derekán tüszőjét, még úgy tett, mintha gondolkozna, mintha tán még ő gondolkozna rajta, hogy marad-e idén is parádés kocsisnak. Végül is, mintha még neki volna áldozat, bólintott:

– Akkor megihatjuk az áldomást.

Hozták a fél liter pálinkát meg a kis poharakat, Tamás kiosztotta a jó emberei között. Az öregúr is beleivott az egyik kis pohárba, otthagyta a társaságot. Látszott, nehéz a szíve, csak nem lehetett tudni, vajon csakugyan a Tamás uraskodása miatt, vagy esetleg a két fia miatt, akik jól oda vannak messzi. Ez megvolt. Tamás hazatántorgott, útközben még elújságolta egy-két embernek:

– Mit csináljak az öregúrral? Megmaradtam, nem hagyhatom magára.

Az emberek összekacsintottak. Ilyen világ van. Hogy még Tamás henceg.

Otthon behúzta maga után az ajtót, de a reteszt nem tolta rá. Úgyse jön más, majd Titia bezárja az ajtót. Lefeküdt, aludt, csak késő éjszaka ébredt fel, akkor is úgy, hogy Titia felrázta.

– Én nem tudom, mi van, Tamás, kelj már fel. Egy félóra óta rázlak.

– Áldomást ittunk... megmaradtam.

– Tudom, tudom, de valami történt.

Titia még soha nem volt ilyen fehér, a szemei még sohasem tágultak ilyen nagyon kerekre, a lehelete még nem volt ilyen forró, valami nagy ijedtség borzongott az egész lányon. Tamás kijózanodott, magához akarta kapni a lányt, de az rémülten tolta el.

– Én nem tudom, mi van, Tamás... egyszerre hideg lett, tán havazik, nem tudom...

Tamás megdörzsölte a szemét, hogy lehet ez? Szent György-nap éjszakája van, tegnap Szent György napja volt, a Szent György-fáján már ragadós levelek vannak, sárgászöld levelek, a szilvafa virága már lehullott.

Az ablakra esett a tekintete. Csakugyan, mintha fagyna künn. Benn a szobában hűvös van, mi a csodától lehet ilyen hideg, a szél nem is fúj, és didereg az ember... tegnap gyönyörű tavasz volt...

Kiment a pitvarba, ott megütötte a fagyos levegő. Kinyitotta a pitvarajtót, kinézett az éjszakába, csakugyan... fehér minden, mint tél elején, dér van, vagy hó van, világít minden. Éles hideg van, nem tavaszi langyosság. A földszag egyszerre elmúlt, téli szaga van mindennek.

Titia benn a szobában reszketve várta, de nem bújt hozzá, mikor visszajött. Vacogott a foga Titiának, a lócán ült, nem mozdult, csupa rémület volt a lány.

Tamás is meg volt zavarodva, ilyen még nem volt tavasszal, Szent György-nap utáni éjszakában. Egy szem szilva nem lesz, egy szem szőlő, elfagyott a vetés, még ki tudja, mi jön? Titia egyszer csak felugrott, nem nézett Tamásra, kirohant az ajtón, már messze járt, mikor Tamás észre tért és utánaindult.

...Ezt a postát nem kellett az amerikás Szórinak házról házra vinni. A nagykocsma udvarán, a bádogfedeles ház udvarán, a templom előtt, a községháza előtt gyűltek az emberek reggel. Dideregve állottak, mind ijedten, mind reszketve a belső láztól, mintha négyesztendős álomból ébresztette volna fel őket a késői fagy.

Mintha csakugyan onnan felülről jött volna a nagy intés: Mi lesz, emberek? Mi lesz, asszonyok? Lányok...

Most feléreztek mind, nagy szemrehányással nézték egymást:

– Ezt ugyan jól elaludtuk, szomszéd. Mi volt itt? És mióta? Mióta alszunk?

– Miért pofoz most az Isten bennünket?

– Hát egyszer fel kellett ébredni. Négy éve alszunk, négy éve ringat bennünket az ördög, most az Isten dérrel meg faggyal veri ki szemünkből az álmot.

Az emberek, asszonyok ámultan néztek egymásra. Mintha ma látnák egymást először. Mintha a hideg egyszerre kijózanította volna őket. De hogy lehet, hogy így elszaladt, hogy így elmúlt, hogy észre sem vették? Olyanok voltak, mint a részeg, részeg volt az egész falu. Átszaladt felettük az idő: pénz jött, munkaerő jött, ment az élet szekere az országúton, elbóbiskolt a kocsis, és most egyszerre otthon van a részeg gazdával a két fakó.

Most egyszerre beléjük szúrt az eszmélet tövise, egyszerre észrevették, hogy kik nincsenek itt, hogy mennyien hiányoznak, egyszerre hitvány és fájdalmas lett az életük.

Hogy bírták Nyegruék az egyetlen fiúk, Vaszi nélkül, hogy bírta Lea Jakab nélkül, Freszenásné a férje nélkül, Lupuék az apjuk nélkül, hogy tűrték Tábori Postát a hírekkel, Linkát a rosszhírű házával, meg Muszájnét, meg Odotiát, meg a babonázásokat, meg a foglyok terpeszkedését a férjek nyoszolyáján, meg a sánta Tamás dolgát Titiával, meg a jegyző két új házát és boltját, meg hogy két gyereke született Koptyinénak, meg hogy gyerek született Bonánénál? Meg hogy a hatujjú új bocskort, meg új tüszőt, meg új szűrruhát kapott a harangozónétól, abból a pénzből, amit a férje szenvedéséért adtak. Meg hogy bírtak lenyelni egy falatot, amikor a fiúk, férjek, apák künn vannak és szuronnyal döfik át a hasukat, milyen isten büntetése volna sok mindezért? Ez rosszabb, mint a kéneső, az legalább mindent elpusztít egyszerre, de itt most mi lesz? Szilva nélkül, málé nélkül, zab nélkül, krumpli nélkül, minden nélkül...

Szemükben gyűlölködés lángolt, félelem dobogtatta a szívüket. Hangtalanul gubbasztottak, várták, összebújva, milyen istencsapása zúdul még rájuk. Legjobb volna, ha itt, most mindjárt lecsapna a kénköves mennykő.

Bonáné jött, a kis fattyú az ölében. A nagygazdáné jól bebugyolálva hozta a fiát, a rámeredő tekintetek előtt egy kicsit lehunyta a szemét, de aztán közel lépett és így szólott:

– Voltak már ilyen fagyok... az igaz, hogy régen.

Erre aztán kitört az emberekből:

– A magadfajtája miatt ver bennünket az Isten... az a gyerek is bűn, ami ott van az öledben... Festitek magatokat, szeretőtök van, kocsmába jártok, hadifoglyokat dédelgettek... a sánta Tamás elkergette a feleségét, fiatal bírólány a szeretője annak a nyomoréknak... még a hatujjúnak is akadt, aki bőségben tartsa.

Bonáné morzsolinszoknyájában, csizmában és fekete selyemkendőjében tekintélyes jelenség volt, méltósággal felelt:

– A legrongyosabbnak is van gyereke, most már nekem is van. Ezt csak az uram kérheti számon. A sánta Tamást nem itattam, a hatujjút nem öltöztettem, gyerekem csak úgy van, mint a bibliai ősapának: szolgától. Kocsmába nem jártam, az arcom csak kútvízzel mostam, nem tehetek róla, hogy ilyen rendesre formálta a jó Isten. Gyerekem, az van, lehet nekem is, apját a háború hozta, az apja az uram lesz, ha úgy tetszik neki, ha vállalja, a háború elvitte a férjem, hozott apát a gyerekemnek, a hadifoglyot ma reggel elküldtem, nálam nincs többet, nekem nem a paráznaság kellett, hanem a gyerek, tegyetek ti is így, űzzétek ki házaitokból a bűnt, hogy elmúljon Isten haragja.

Ezen a napon sok asszony ült le otthon a lócájára, és sok asszony hajtotta tenyerébe fejét. Úgy érezték, az ítélet napja következett el, és nem lehet tovább halasztani a nagytakarítást. Sok asszony nem nyitott e napon ajtót a kopogtatásra, és estére innen is, onnan is szállingóztak a faluból a hadifoglyok a nagy batyukkal, melyeket utoljára adtak velük az asszonyok. Jelentkeztek a jegyzőnél a hadifoglyok. Nem kellenek már, küldjék őket a táborba. Csak olyanok jöttek, akik magános asszonyoknál szolgáltak. Az asszonyok nem tudtak az arcukba nézni. Az asszonyok ezen a napon egyszerre megtértek, távoli férjükre, emberükre gondoltak. Sajogni kezdett a szívük, rátették kezüket a mellükre, és azt mondták döbbenettel:

– Istenem... négy éve... négy...

Jártak az asszonyok a faluban, mint az álomkórosok, az emberek pedig igen csekély pálinka mellett ültek a kocsmában. Arról beszéltek, hogy ilyen csapás emberemlékezet óta nem volt. De lehet, hogy a málé azért még rendbe jön. Azt még lehet újból vetni.

Az Antal boltjában egy lélek sem csengetett, Ignác elgondolkozva ült a rizskásás zsákon és megszólalt:

– Most már kevesebb lesz a vevő, magad is ki tudod szolgálni őket, mama. Én a városba megyek és lisztüzletet nyitok, nem merek már a katonahússal trafikálni, egyszer még bezárnak.

Az ember csak most veszi észre, Ignác hogy megnőtt.

Tábori Posta egész nap járta a falut, teli zseb piro sítóval, nem kellett senkinek.

Tamás késő éjszaka ott settenkedett Titiáék körül.. Éjféltájt kijött a bíróné, Nuca. Csendesen rászólott:

– Eridj haza, Tamás.

37

 

Minden elkésett: krumpli, bab, málé, még a kender is. Dolgozni kellett, újból szántani sok helyen. De azért csak kis pofon volt ez. Legfeljebb szilva nem lesz, talán alma sem, aztán, persze, dió egy szem se. Két marokra fogta a munkát, verítékezett a falu népe, nyár táján már úgy valahogy mutatkozott valami. A Mlákán megint nyüzsögtek, de a hadifoglyok közül csak itt-ott mutatkozott egy-egy. Kevés volt a segítség. Bonáné a hatujjúval meg a buckás hátúval dolgoztatott, Beluc egy öreg rokonát vette magához segítségnek. Néptelenek voltak a vasárnapi táncok, a lányok, asszonyok foldoztak vasárnap, megerőltetett lábaikat kenegették keresztfűfőzettel.

Ignác bejárt a városból, nagy pénzeket adott lisztért, tavalyi máléért. Előbb csak, de aztán nem állottak vele szóba, mert Ignác anyja is majd semmit nem adott a pénzért. Megzavarta az embert a pénz. Bement vele a városba, nem hozhatott érte onnan, ami kellett. Kétannyit, háromannyit kértek mindenért, mint azelőtt. Úgy állott az ember, mint a megijesztett állat. Már egyhónapi hadisegélyért két méter kötényre való kartont sem adtak a boltokban. A jegyző most maga ment a pénzért. Azt hiába várták a keresztnél. Nem intett, de nem is osztotta ki a pénzt. Biztosan hazudott: azt mondta, hiába járt a városban. A pereputtyának csakugyan boltot nyitott. Azt beszélték: nem osztja ki, elvásárolja a pénzt. Teli volt a szekerében a kas portékával. Akik lehordták, azok beszélték. Pénzt nem adott az istennek se. Hónap végén kezdett adogatni valamit, de akkor már megint kevesebbet ért.

Meg kellett fogni a kapát, a favillát, csak ebben lehetett már bízni. Valami készült, nem lehetett tudni, mi, de azt beszélték: fogytán a kenyér a városban. Igaz lehetett, mert Ignác, hogy nem adtak neki pénzért zabot, búzát, málét, hivatalos emberekkel jött. Azoknak fel kellett nyitni a kamarát, meg kellett mutatni a padlást, górét. Szekereket fogadtak a faluban, Ignác meg a hivatalos emberek, és mindent elvittek. Legtöbbet Boldétól, Strángu Tamástól, Bura Gábortól. A többitől kevésbé, mert elment a híre, és mikorára a hivatalosok odaértek, már künn volt, amit menteni kellett, a bokrok között, kiszáradt kutakban, szalmakazlakban. Valami cédulát hagytak ott a télire szánt eleség helyett. Evvel nem lehetett kezdeni semmit, olajos pogácsát nem lehetett sütni belőle. (A jegyzőcsalád fifikája az lehetett, hogy a falu pénzén bevásároltak, aztán a jegyző csak cseppenkint és sokára fizetett. Közben meg teli lettek a pultok a családi boltban, de ez ellen nem lehetett tenni semmit.) A kendők csücskébe csavart pénzek ereje elszállt, ami pénzért azelőtt tíz liter pálinkát adtak, azért most annyit kaptál, hogy reggeli előtt fel lehetett hörpinteni egy hajtásra.

Falun megszokja az ember, hogy égiháború előtt felhők vannak. A havazás vagy még a mennykő is megmutatja magát előbb. Van valami sötétség, dörög az ég, lehet készülni rá. Ezek a dolgok mostan is jelek voltak, csak senki nem értette a nyelvüket. Hogy mit akarnak mondani. Csak rettegést hoztak, félelmet, várakozást. Valaminek jönni kell. Ki tudhatja, mit akarnak mondani? Eresz alá kell-e szaladni az elől, ami jön, ablakot kell-e becsukni előle? Boglyát kell-e megerősíteni ágakkal, új karókat kell-e beverni a gátakba, nem lehetett kitalálni. Csak félelem lappangott és bujkált, de hogy mitől, azt senki nem tudta.

Vége felé tartott a nyári munka, a málé második kapálásán még a Pálna alatti kertes gazdák is régen túl voltak, pedig ezeknél minden későbben érik. A boltokban nem lehetett már megfizetni semmit, a jegyző egészen elhagyta a pénzosztást. Azt suttogták, nagy bajban van a világ. Kergüljön meg egészen, most már vége lehetne, nem ártana, ha éhen dögölnének a városiak. Azok csinálták az egészet. A hetivásárosok csak azért mennek néha, hogy hallják, mi készül. De csak annyit tudnak, hogy málékenyérre fanyalodtak a városiak. Az baj, akkor elviszik a málét is, legalább azt nem ették el eddig. Ha egyszer megszokják, biztosan nem hagyják abba.

Tamás mindevvel nem sokat bajolt, azazhogy nem esett éppen rosszul szívének a szemekben bujkáló félelem, a szavak remegéséből kibújó ijedtség. Csak hadd reszkessenek, eleget eldugtak. Lesz mit zabálni nekik, de a parádés kocsisnak ennyi gondja sincs, ott a kommenció, ha nem is ér a pénz semmit. Fújt Tamás gőgösen, pöffeszkedve beszélt. Legalább ennyi vigasztalása legyen. Mert az a lány úgy megijedt a tavasszal, hogy azóta nem lehet beszélni vele. Legfeljebb vasárnap ha mutatkozik, akkor is az anyja szoknyája mellett. Beszélnek valamit: az amerikás Szóri mondta, hogy majd ráment a lány, ha nincs a bába, akkor szép halott a szuszáni temetőben – mert ezek a Kosztánok oda temetkeznek. Az amerikás Szóri így célozgatott. Mindegy, segíteni már nem lehet ezen. Tán télen, ha jön mégis valami éhség... ez ugyan szamárság ... van azoknak... nekik ugyan terem... a munkát meg tudják fizetni a tavalyi góréból... náluk dolgozik a szegénység, akiknek se földje, se segélypénze... most még csak ezekre nehezedik a csapás, elmúlt a jó idő, mikor a napszámosnak pénzt meg teli tarisznyát adtak.

Lehet, hogy télen... az nemigen lehet... igen, a koldusok fel fognak fordulni, az inkább lehet... falopásból nem tudnak megélni, napszám se lesz... ott volna a Kádárné két lánya, esetleg a Bicuék Parászkája... brrr... ez nem kell... mindhárom együtt se ér semmit... most jó volna Handróné... vagy akár Csomnye Titia... vagy a régiek közül esetleg Márta.

Tamás összerezzent, azt hitte, kísértetet lát besurranni az istállóajtón. Máskor az ilyen katonaféle büszkélkedve nyújtotta feléje a kezét, az ilyen szabadságos katona hírével már két napja tele volt a falu, mikorára megmutatkozott.

Először lelkendezve beszéltek, hogy megjött, aztán kételkedtek, hogy tán mégse igaz, aztán fuvarosok bizonykodtak, hogy de bizony velük érkezett. Meg tudták mondani, kinek a szekerén, de, persze, itthon bebújt a vackába, két napig evett, aludt, szeretkezett a feleségével vagy a babájával, aztán szépen kifényesítve, kipucolva állott elő, és hencegve nyújtotta a kezét. Most ez a katona csak bebújt hamarosan, nem is látni az istálló félsötétjében, ki lehet.

Egykettőre ott termett a katona a szénapadlás feljárója mellett, és szaporán, de halk szóval szólította Tamást:

– Vigyázz te... felugrok a padlásra... a világért el ne szóld magad... Hogy a fenébe nem ismersz? ... Nem ismersz engem, a Nyegru Vaszi fiát... Na...

Azzal már fenn is volt a katona a padláson. Tamás megrettenve állott. Nem így szoktak jönni. Ilyen lopva, ilyen titokban. Csak a málék között jöhetett, a hegy felől, vagy az erdő felől, egyenesen. Poros volt, fekete a képe a piszoktól. Nagygazda fia, és most itt húzódik meg az istállóban. Ha tán a babája szeretőjét ütötte agyon, vagy szúrta le...

Megzavarodva ment a dolgára, szöszmötölt az udvaron, jobb híján az öreg Karabával ereszkedett szóba:

– Nem hallottál semmit?

– Mit hallottam volna? Hallottam a kuvikot az erdőn, de azt már négy esztendeje hallom. Hallottam a rigót, a diófán fütyült, de azóta már elszaladhatott.

– A Nyegru Vaszi fiát?... Hogy hazajött volna? ...

– Azt nem hallottam. Hallottam, hogy elment, de hogy visszajött, arról nincs hírem.

Ezen a napon Tamásnak sok minden megfordult a fejében, de nem tudott kiokosodni. Senki nem tudott semmit, ez biztosan lopva jött, a málék között furakodott idáig, kerülte az embereket. Nem jár jóban, napvilágra nem mer menni... tán éhes lehet.

Felvitt a fiúnak egy nagy darab málékenyeret meg két hagymát. Az igen megköszönte. A gazdag Nyegru fia köszönte a sánta Tamásnak a puszta kenyeret meg a két hagymát. Mikor zsákszámra van lisztjük, góré tengerijük, egész kert hagymájuk.

A katona szuronyt vett elő a blúzából, megvillogtatta. Mérges volt a katona, dühös, rátámadt Tamásra:

– Estig itt leszek. Akkor megyek haza. De nehogy eljárjon a szád.

– Mi a fenének mondanám meg? Nincs nekem veled semmi bajom. Vigyázz, más is jöhet a padlásra, vannak itt hadifoglyok nálunk.

A Nyegru fiú nem sokat beszélt. Csak nézett ki a padlásablakon, mohón, édesen. Szívta az otthoni levegőt, mintha valami vékony nyakúból nyelné a fehér, borsos pálinkát. Lefeküdt a szénára, befúrta magát. Ott sírt tovább, nem lehetett vele okosan beszélni.

A jegyző bevitte Tamást az irodából a belső szobába, mikor ez elsuttogta neki a nagy titkot, kiabálni kezdett:

– Azonnal küldök a csendőrökért. Megszökött ez a büdös, annyi eszed nincs, hogy ezt kitaláld? Azonnal küldök a csendőrökért. Lefogatom még az apját is.

Tamás most megijedt egy kicsit.

– Engem venne elő... engem is elővenne... szurony van nála... azt nézegeti. Éles szurony, olyan, mint a beretva... simogatja, a körmén próbálja az élét. Lehet, magamagának szánta, mert sírt is.

– Akkor hagyjuk – mondta megnyugodva a jegyző. – Ha magának szánta, akkor hagyjuk. Holnapig lehet várni. Hátha...

Ez rendes dolog lett volna, de estére, mikor vacsora után felment Tamás a padlásra, már nem volt sehol a Nyegru fiú. Csak a helye volt ott, a hagymahéjak, amiket eldobált. Ozmán magyarázott valamit, mutogatta a hagymahéjakat, mutogatta az irányt, arra Nyegruék felé, de abból nem lehetett tudni biztosan semmit. Az biztos, hogy Ozmán is látta, de az Ozmán nyelvét nemigen értették.

– Hol a fiad? – kérdezte másnap az öreg Nyegrutól Tamás, de az nem akart vele beszédbe ereszkedni. Csak annyit mondott:

– Szégyelld magad, te rongyos, még neked mer járni a szád?

Még aznap csendőrök jöttek a faluba, szökött katonákat kérdeztek, de az emberek ilyesmiről nem hallottak semmit. Nem is láttak katonát.

– Pedig itt vannak – mondta az őrmester –, azt is tudom, hol.

De nem volt igaz, nem tudott semmit. Este káromkodott, elment a faluból.

Ez aztán elmúlt. Napok teltek, Tamás el is felejtette. Ám ott áll az öregúr a filagórián ötöd- vagy hatodnap, néz erősen a Kopasz-hegy felé a kétcsövű messzelátóval, amit még az úrfi hagyott itthon. Tábori Posta áll mellette, néz ő is, de egyszerre leteszik a messzelátót, ahogy odajön Tamás.

Ez furcsa volt. A szőlő még nem érik, kapálás rég volt. A szőlőtolvajokat meg a kapásokat figyeli máskor az öregúr messzelátójával. Most mit nézhet?

Eloldalgott Tamás, s a filagória mellé hasalt. Sokáig várt, míg egyszerre megszólalt az öregúr:

– Fáradt már a szemem, nem nagyon látom.

Akkor Tábori Posta vehette el a kétcsövűt, mert ő szólott:

– Dehogynem... öten vannak... öten... leüzentek a faluba cigányért, vasárnap bált akarnak a hegyen... feljárnak a lányok, már mindnek van valakije...

Az öregúr mérges lett, rászólott Szórira:

– Sokat jár a szád. Még beleesel a szádba, ha olyan nagyon kitátod. Ha én nem látom, neked se muszáj látni.

Az öregúr bement a szobába, Tábori Posta meg elindult Kati nénihez a konyhába. De meg lehetett sértve, mert mormogott valamit.

 

38

 

Mihály cigány nem akart ellentmondani. Azt mondta a katonának, aki éjszaka felkereste a putrijában:

– Rendben van, elmegyek, csak aztán valami baj ne legyen, lelketek rajta.

El is indult vasárnap hajnalban. A kerek szőlő felé kerülte meg a falut, átvágott a túlsó kereszt felé, aztán fel a fiatal bükkösben. Így kevésbé járt helyeken át érkezett a Kopasz-hegy tiszta homlokára. Javában erőlködött, hogy meglássa a szíves vendéglátó házigazdákat, a bálrendezőket, de csak a kaszálatlan, kiégett fű zizegett a hegyen. Rászánta magát, fütyült, kiáltott, aztán cincogni kezdett a hegedűvel. Erre innen is, onnan is előbújtak a katonaruhás legények, körülvették, kezeltek vele. Bizony, olyanok is, kiknek legalább négy esztendeje nem muzsikált.

– Lányok, menyecskék nem jöttek? – kérdezték Mihályt.

– Én is csak úgy jöttem, lopózkodva a falu alatt.

A legények tanácskoztak egymás között, aztán azt mondták Mihálynak:

– Na most eridj szépen haza. Vissza, egészen a kunyhódig. Ott aztán még a küszöbön kezdj el hegedülni. Szépen rendesen csináld, úgy, ahogy szoktad, mikor lakodalomba vagy bálba mégy. Hallod? Már a küszöbödön gyantázz, aztán végig, amerre mégy az utcán, az utakon, a kerteken át, szóljon a hegedűd. Egészen, amíg ide nem érsz. Idő van elég, ha délbe indulsz hazulról.

Mihály nem tudta, törvényes dolog-e a katonák kívánsága. De azt látta, hogy bajonét van mindegyiknél. Csillogott a szemük, mintha máris bepálinkáztak volna. Nem jó ezekkel ujjat húzni. Indult hazafelé. Úgy csinálta, ahogy rendelték. Bár nagyon nehéz volt a szíve, nem tudta, hova lyukad ki a dolog. Álla alá vette a hegedűt, elkezdte a rendes táncmuzsikát, aztán ment végig az úton, hegedülve.

Hamarosan gyerekek ugrándoztak körülötte, lányok kísérték, szép vasárnapi virágkoszorúval a fejükön. Selyemkendős asszonyok szegődtek nyomába, meg egypár férfiember is. Nem kérdezték Mihályt, hova megy, merre megy, majd csak kilyukad valahol. Mihály tudja legjobban, hol a bál. Most már nem került a falu túlsó végére, a községháza előtt ment el. Hátha lefogja a jegyző, hátha akad valami istenverte csendőr és bezárja a jegyző fáskamrájába. Ez volna a legjobb. De nem akadt semmi, csak nőtt, szaporodott a kíséret, szaporodott a lányok, menyecskék száma, kik szemlesütve haladtak utána. Pipás emberek is mind többen voltak a menetben, mely haladt, haladt, hegedűszó mellett baktatott. Udvarból udvarba, egyik gyalogútról a másikra. Csak mikor a Bolde udvarát is elhagyták, akkor kezdtek valamit nem érteni. Azonban nagyon hamar megértettek mindent. Mentek szép kezesen Mihály után, a fiatal bükkösön meg a vízmosáson át, fel a Kopasz-hegyre.

Messziről olyan volt a Kopasz-hegy szép tiszta homloka, mintha színes, csillogó legyek lepték volna el. Ilyennek látszott a bádogfedelű ház udvaráról, ilyennek látta a jegyző úr, a csendőrőrmester a két emberével, sőt Tamás is, meg Kati néni is, az amerikás Szóri is, mind a bámulók. Nem szólott senki semmit, csak bámultak fel a Kopasz-hegyre. Mindenki magának tartotta, amit gondolt. A pocakos csendőrőrmester vakarta a fejét, megszólalt:

– Nem biztos, hogy katonák is vannak köztük.

– Az öregúr messzelátójával meg lehetne nézni – bökte ki mohón Tamás.

De az már nem ízlett neki, mikor a csendőrőrmester rászólott:

– Eregy be, hozd ki.

Összefutott a nyál a Tamás szájában, úgy megijedt, de be kellett menni. Avval jött ki, hogy az öregúr nem leli, azt mondja, nem tudja, hová tette. A pocakos maga ment be. Izzadt a homloka, szépen összecsapta a csizmája sarkát, szalutált, körülnézett a szobában. Ott volt a meszszelátó a kasszán. Az öregúr kinézett az ablakon. A pocakos nem mondott semmit, levette a kétcsövű messzelátót, kivitte az udvarra, nézte vele a Kopasz-hegy tetejét. Nézte egy kicsit, aztán odaadta a kétcsövűt a jegyző úrnak. Az meg egészen hangosan, mérgesen kiáltotta:

– Persze hogy ott vannak, a bitangok. Közéjük kell lőni, őrmester úr.

Az őrmester dörmögött.

– Hogy beszélhet ilyet, jegyző úr? Háromezer lépés az ide, mit pufogtassak hiába muníciót? Majd felmegyek személyesen, ott majd elfogjuk őket. Ezerötszázra se visz a karabélyom. Mit károsítsam az államot?

Elindult a három csendőr a hegy felé. Persze, sietve egy kicsit. A jegyző azt mondta:

– Én is mennék, de dolgom van az irodában, majd oda kell őket hozni. De rendesen megkötözve, különben tudják azt a csendőr urak, hogy kell.

A csendőrök után nem ment senki. Nem úgy, mint Mihály cigány után. Tanácstalanul, szótlanul álltak ott tovább mind, nem volt mit beszélni. Majd mindjárt meglátni úgyis, mi lesz. Jó félóra telt el. Tamás sem mozdult. Így még ott találta őt is az öregúr, mikor kijött a belső szobából. Tamás kezében ott volt a kétcsövű messzelátó, mert az ő kezébe nyomta a jegyző úr. Az öregúr kivette a kezéből, felnézett a hegyre, most már ő is nézte, aztán csak annyit mondott Tamásnak:

– Amellett még nagy marha is vagy.

Csodálkozott mindenki az öregúron, hogy így ráhibázott. Hogy éppen Tamást vette elő. De aztán tovább meresztették a szemüket. Körülbelül tudni lehetett: most értek Valjeanékhoz, most a megcsapolt diófa mellett lehetnek, most már túl járnak a mogyoróson.

Az öregúr megint felnézett a Kopasz-hegyre, szépen kigömbölyödött az arca, nevetett is egy kicsit.

– Na, hiába... katonák azok... este lesz, mikorára a pocakos felér... azok meg már mennek széjjel.

Aki csak úgy nézte szabad szemmel, az csak annyit látott, hogy szélednek a hegy tiszta szép homlokán a színes legyek. Vonulnak a Kopasz-hegy homlokának a két halántéka felé, ahol még van egy kis erdő, mint ahogy öreg embernek is van a füle körül egy kis hajzat.

Csak estefelé kerültek vissza a pocakos meg a másik kettő. Az őrmester azt mondta:

– Így nem lehet ezt csinálni. Semmi nem volt, mikorára odaértünk, őrszemeket állítottak, a fű is le volt taposva alaposan... ugyan megforgatták a lányokat, menyecskéket a bitangok... hanem majd eljövünk máskor is. Evvel a szégyennel nem fogunk eldicsekedni.

Avval el is mentek a faluból. Csak előbb még ettek egy kis rántottát, fehér kenyérrel meg ecetes uborkával. Ezt Kati néni készítette nekik. Úgy, ahogy szokta csendőr vendégeknek. Fejenkint hét tojásból.

Mindenki lefeküdt már az udvaron, Tamás is ment az istálló felé. Nem ment ki a fejéből, a fene egye meg, kibökte azt a messzelátót, arra nem volt semmi szükség, úgyis rendben ment volna a dolog. Hiába, kiesett belőle a szó. Legszívesebben a föld alá dugná ezeket a szökött nyavalyásokat, háború van, itthon lebzselnek, táncolnak, szerencse, hogy a faluba nem merészkednek.

– Hé!

A kerítés mellől szólott valaki. Nem ijedt meg Tamás, ment a hang felé. Amonnan jön a labdarózsafa mellől. Ki bolondozik?

Elkapták a torkát, egyet sem szólhatott, már a földön volt. Ketten cipelték, a szájába valami zsákdarabot dugtak, és a kezét is száján tartotta valami zsivány.

A Krumpó máléjában tették le a földre. Öten állottak körülötte, úgy vette ki a holdvilágnál. Annyit látott, hogy itt van a Bura Grigor máléjában, akit Krumpónak hívnak. De nem értett az egészből semmit.

– Kivesszük a szádból a kendőt, hogy meg ne fúlj, de ha egy szót mersz ugatni, akkor beléd döfjük ezt a kis kést.

Ezt az Onuc fia mondta, nem is tudta eddig, hogy ez is itthon van. Hát ezt hogy vették maguk közé a rendes emberek, ezt a cigányt?

– Hát szerettél élni, amíg mi oda voltunk, jó volt a bíró lányával, meg Mártával, meg Boncse Marikával.

Most mert szólani először Tamás:

– Boncse Marika hazugság, ahhoz semmi közöm.

Kár volt szólania, mert most egyszerre kétfelől is oldalba nyomták. Ökleikkel az arcába másztak, egypár rúgás érte a hasát. Aki tehette, ütötte:

– Tudjuk a kétcsövű messzelátót, tudjuk. A fene a gazember sántáját. Élted világodat, itt döglesz meg.

Most már orrán, száján eleredt a vér, de azért nem szólott. Még jobban méregbe jöttek. Valaki rossz helyre ütött az oldalán, ez rettenetesen nyilallott. Fogta az oldalát, végre egészen szépen csak annyit mondott nekik:

– A messzelátóval igazatok van. De azért már eleget kaptam. A Nyegru fiát nem árultam el.

– Halt! – kiáltotta a Nyegru fiú. – Eleget kapott. Hallgass ide! Jól hallgass ide, mert ha ezt a leckét sem tanulod meg, akkor véged van. Künn is katonák ítélkeznek, itt is. Úgy ítélkeztünk, hogy holnap otthagyod a helyed. Holnap bemégy, szépen felmondasz a gazdádnak, otthagyod. Ha nem, akkor kipofozunk ebből a világból. A házadban lakhatsz, de csak a feleségeddel. Van neked feleséged. Titia kell neked?

Erre a névre mintha megint mind megvadultak volna. Megint rárontottak Tamásra, megint éppen a fájós oldalába kapta a rúgást. Még a szemébe is belecsaphattak, az is nyilallni kezdett, mind a kettő. Csak éppen annyit tudott még gondolni: ez hiányzik nekem, hogy meg is vakuljak. Aztán az jutott még eszébe: szerencsém, hogy nem bicskával, karóval vagy késsel csinálják, már régen végem volna. Ezt aztán bepanaszolom a csendőröknek. Panaszolja a nehézség, még holtra vernek.

Többre nem emlékezett, csak annyit tudott, hogy reggel ott ébredt fel a padláson, sajgott az egész teste. Végigtapogatta magát, de nem volt eltörve egy csontja sem.

Még ez a szerencse, nagy szerencse. Világos nappal csak nevetne az ember rajtuk. Ha nem fájna úgy a belső részem... ég belül... azért kívánom így a vizet... nappal csendőrség van... nappal törvény van.

Estig csak éppen vonszolta magát.

– Mi van veled, Tamás? – kérdezte az öregúr. Nem mondhatott semmit. Mindent megtudnak ezek.

– Mi lenne?... el vagyok fáradva... vagy lehet, valami hideglelős szilvát ettem... – Tán elég nekik ez a szenvedés... süllyedjen el alattuk a föld.

Este lefeküdt, de egy órácskát sem aludt, felcibálta valaki. A sötétben nem látta, melyik, de azok közül való volt. Megrázta éktelenül:

– Mi lesz? Felmondtál?

– Holnap – dadogta Tamás.

Valaki járkált az udvaron, erre a katona megfutamodott.

De Tamás másnap bement az öregúrhoz.

Az is furcsa volt, hogy az öregúr nem kérdett semmit, meghallgatta Tamást, kiadta a kommenciót még egy hónapra, aztán azt mondta:

– Na látod, négy esztendő alatt gyűjthettél volna, most úgy állsz, mint az ujjam.

 

39

Egyszer, tán kétszer is kijöttek még a csendőrök a pohossal, vasárnaponkint. Mindig látták a táncot, mindig megpróbálták a marsot a hegyre. Egyszer lövöldöztek is, de aztán elmaradtak. Most már egészen szabadon csinálták a kalákákat a katonák, hétköznap a faluba is lejöttek, kiabáltak, kurjongattak, fenyegették a jegyzőt, de az nem mutatkozott. Bezárkózott az irodába. A két bakter meg a kisbíró állottak a gangon puskával. Így strázsálták a jegyzőt.

Tamás két hét alatt megfont egy hálót, tapogatót is csinált hozzá. Ki tudja, hol tanulta? Lehet, hogy a régi vándorlásban. Az itteniek nem értenek a hálófonáshoz. Más faluból cserélik dióért. (Azt tartják, hogy az itteni dió jobb, mint a másfajta, szívesen adnak érte hálót.) Kiment a Túrra a hálóval. Már hideg volt a víz, de azért csak járta a mellig érő folyót, döfködött a tapogatóval. Bár halat nemigen zavart. Egyszer fogott két csukát, azért kapott valami sót meg petróleumot az Antal boltjában. A halászat hát nem volt kiadós, de hogy esett az eső vagy négy napig, gombászással próbálkozott. Az jobb volt. Szedett fél nap alatt majd egy zsákkal. Ezt is az Antal boltjába vitte, de elállott a lélegzete: otthon volt már Antal, a boltos is. Mégpedig nagyon is rózsás kedvvel. Megölelte Tamást, könny jött a szemébe az örömtől. Tamás csak nézte dermedve:

– Hát most már mind hazajösztök?

– Hát nem éppen mind – lógatta szomorúan a fejét a boltos. – Az öregúr kisebbik fia, az sose jön haza többet. A Tréger fia se jön haza többet ebben az életben. A Csomnye Titia ura se, a Bercse Stefán Vaszija se, Bene Juon se, Drongos Tamás se. De a fütyülős Jakab, az már itthon van, a Nyegru Vaszi fia már rég itthon van. Akik szöktek, azok már itthon vannak. Az öregebbek közül máris hazaengednek egyet-kettőt... lassan-lassan csak hazajönnek, aki megérte... Hallom, téged elintéztek. Ne bánd, így is jobban jártál, mintha ki kellett volna menned.

Egy bicskát kapott a gombáért, meg másfél kiló korpás lisztet, két tojást is kért, de azt nem adtak. Ő is elszégyellte magát. Hogy is juthatott eszébe tojást kérni, azt csak veszi, de nem árulja a boltos.

Elindult a portékával hazafelé. A lisztet a tarisznyájába tette, hogy szabad legyen a keze, mert a bicskát akarta kipróbálni. Pattintgatta a körmével az élét. Elég szépen csengett. Kovakövön is kipróbálta, mikor a patakhoz ért, ahol voltak efféle kövek, szikrát vetett a bicska, biztosan acél. Ebben megnyugodott. A halászat nem valami jó, a gombaszedés is több, de csak szomorú élet az azért, hogy az ember gombát járjon szedni, mint a koldusok, vagy mint a hatujjú csinálta a háború előtt. Szegény nyomoréknak való ez, nem olyannak, aki már parádés kocsis is volt.

Az eső megint megeredt. Hamar jött az idén az őszi eső. Máskor csak szüret után kezdi... de hát jöhet, az idén csak éppen a málé miatt kár, szilva nincs, az a pár girhes szőlőfürt... De mit bánja ő a más termését? Neki nem terem az idén a föld, vége a parádés kocsisságnak, parádés kommenciónak, vége... csak a gombaszedés maradt, mint valami rongyos... mint valami rongyos kondásnak... persze...

Azt nem teszi. A kondához nem megy többet. Ha beledöglik, akkor sem megy a kondához. Künn állani a falu szélén, pocsolyában, sárban... a nyári libalegelőn állani, búsulni a fűzfákkal meg az ázott bojtorjánokkal... állani a röfögő, büdös disznók között, csak avval a kis pálinkával melegíteni az embernek magát napközben... tülkölni a ronda tülökkel... még ha legalább furulyázni lehetne... a kondához nem megy többet.

Hazavitte a lisztet, letette a tarisznyáját, egy kis száraz ággal tüzet gerjesztett. Leült a tűz mellé, keserűen nézett a lisztre. Az a félbolond Fuli sem jár már hozzá... Az a bolond elszaladt... egy este megmondta neki, nem adhat már kommenciót. Azt mondta Fuli: Tudtam, hogy már nem adhatod, de azért eljövök, mert sajnállak... mosok is neked. Gondolta, megköszöni neki a szívességét, bár undorodott az apró, fekete, félbolond lánytól, azért az ölébe vette. De az roppantul elkezdett sivalkodni. Hál’istennek, nem kellett neki a hálálkodás. De nem elég, hanem örökre elszaladt, most már két hete nem mossa az inget vasárnapra. Azt kiabálta Fuli: Hagyj békén, elég nekem az az egy fattyúm, így is alig döglődök... bolondabb vagy nálamnál... azt kiabálta a félbolond Fuli. De hogy is lehetett a szemének ez a vaksága, hogy még Fulihoz is ilyen szíves volt?

Utálta az életét, ha eszébe jutott, hogy még Fuli is, még Fuli is... egy bolond órájában majdnem jó volt neki, már akkor inkább...

Hát ez nagy szerencse, hogy eszébe jutott. Hogy is nem gondolt erre? Márta boldog lesz, ha jó szívvel közeledik hozzá. Meg lehet azt csinálni. Mire pap meg vőfély? Parászka nem mer jelentkezni többet, szépen idetelepszik Márta. Más világ lesz.

Elment a jegyzőhöz, de azt mondták, már majd egy hónapja nem szolgál ott Márta. Megrázta a nedves subát magán. Mindegy, felmegy Boldéékhoz. Ment is, bár nehezen vonszolta magát a barázdákon. Belesüllyedt a nedves földbe még a bocskor is.

Márta otthon volt, meghallgatta a sánta Tamást, de nem mutatott semmi hajlandóságot.

– Azért, mert nem lehetsz a hites feleségem?

– Azért is, de nemcsak azért. A Glodán fiúval vagyok.

Ült még egy kicsit. Nem adtak neki még egy pohár pálinkát sem. Egy pohár tejet nem tettek az asztalra. Egy kis málépogácsát sem. Semmit. Csak elmentek mellette az öreg Bolde, meg a felesége is. Szúrósan, rosszindulattal néztek rá. Miért? Soha nem bántotta őket.

– Na eridj – mondta Márta –, nem akarom, hogy Glodán itt találjon. Nem akarok verekedést.

Innen már nagyon nehéz szívvel ment haza. Akkor csakugyan nincs más, csak a gombaszedés. Ha nagy szerencséje lesz, foghat egy vidrát meg vagy két nyestet a télen. De az inkább szerencse dolga. Nemcsak az ügyesség számít, meg nemcsak a ravaszság. Nincs más, csak a gombaszedés vagy a konda. Hacsak oda is nem olyat tesznek, aki a katonaságtól érkezett. Mint ez a Glodán is. Most minden helyet ezek foglalnak el. Mindenhová ezek ülnek. Hogy engedi ezt a törvény, mikor vége sincs még a háborúnak?

Hazaért, hagyta elaludni a tüzet, nem volt kedve a főzéssel bíbelődni. Lefeküdt a vackára, pokrócokkal takarta be magát. (Ez is lopott az egyik, amilyen szerencséje van ma, még ezt is megtudja az öregúr.) Nem kellett étel, se ital, de aludni se hagyták. Az öreg Iszákné botorkált be hozzá. Ez jókor jött, belebújhatna az ördög.

– Hát, fiam, Tamás, most már nem tudom, hogy állsz, adhatod-e a házért a bért tovább is? Nem tudom, hogy állsz?

Eddig úgy vette, hogy ez a ház előbb-utóbb csak az övé lesz. Meg is alkudtak rá, és úgy csinálta a kerítést is, mintha magának csinálná. Úgy ásott és dolgozott a kertben is... még két úrikörtefát is oltott... persze akkoriban semmi lett volna ezt kifizetni... meg is alkudtak... a bér addig: rongyos pár véka málé... de ha most nincs az a rongyos pár véka sem...

– Kondás leszek, a bért még meg tudom fizetni neked.

Hallani sem akart róla Iszákné. Csak lakjon szépen, még egy hónapig. Ne fizessen semmit, de aztán keressen magának más helyet. Ezt a Glodán fiú veszi meg. Még nem szabad neki lejönni a hegyről, még katona, ott kell neki bujkálni. Bár szegényeknek rossz lehet most a barlangokban meg a kunyhókban, de rövidesen lejönnek már rendesen a faluba. Az öregúr parádés kocsisa lesz Glodán... nem hallottad?... Mártát veszi el. Az öregúr aznap kifizeti a házat a kerttel, mikor lejöhet a fiú a hegyről. Ahogy elmúlik a katonasága. Majd leszolgálja az öregúrnál, már meg is egyeztek. Nem élsz te ebben a faluban, hogy nem tudsz semmit?

– Hát, szóval, nem adod? Menjek ki a sárba, az esőbe, elveszed fejem fölül a fedelet? Hogy megjavítottam pedig a házad fedelét új szalmával, úrikörtét oltottam a két vackor helyére, parádés kerítést fontam ide, a kertedbe négy évig loptam éjszaka a hátamon a trágyát, a kemencéd kitapasztottuk, a lócád is az én deszkámból van. Ez mind semmi?

Az öregasszony megijedt egy kicsit.

Persze, nincs szó a háztetőről, onnan nem húzhatja ki a szalmát... tán nem olyan pogány... ahhoz se lesz tán szíve, hogy a körtefákat kivágja... de bizony a kerítést megronthatja... a trágya is lopott volt...

Zavarában és kínjában Tamás mellé húzódott, kérlelő hangon kezdte:

– Isten ments, fiam, nálam is ellehetsz pár hónapig, odaadom neked egész télire a padlást, elfekhetsz ott a jó meleg szénában, de mi a fenét makacsolod így meg magad? Volna neked rendes ágyad, rendes vackod. Mit kell neked a sánta lábaddal megint nekivágni a világnak? Nem élsz te ebben a faluban? Nem tudod, hogy az apósod új kamarát ragasztott a régi házához? Parászka...

Elhallgatott az öregasszony, mert Tamásnak elkékült az ábrázata. Nézte hirtelen indulatában, mit vághatna az öregasszony fejéhez. De nem csinált semmit, csak nézett maga elé kidagadt szemekkel.

Az öregasszony elkotródott, de Tamás már nem tudott elaludni. Pedig jó későre járhatott. Messziről már valami kakas is kukorékolt, túl van éjfélen. Jól elkínozta itt az öregasszony. Ma már nem fog aludni, az biztos.

Valaki megint járt az ablak alatt, de igen csendesen. Tamás kiment a házból, ki a fene járhat itt késő éjszakán, majdnem hajnaltájt?

Csak homályosan látta. Imbolygó alakok, vagy hatan is lehetnek. De nem a katonák, azok bátrabban lépnek... lehet, lopni mennek...

Az öregúr udvarán állottak meg, a magazin mellé húzódtak. Tamás közelebb ment hozzájuk. Már nem esett, de a felhők örökkön a hold előtt sétáltak, csak pillanatra lehetett látni őket. Megállottak a magazin eresze alatt, ott sugdolóztak. Egyszerre kijött Ozmán az istállóból, azt mindjárt megismerte Tamás. A hosszú Ozmán volt, kétségtelenül az, odavegyült a többiek közé. Úgy látszik, Petár vezette őket az udvarra. Azt kívánta Tamás, bárcsak rabolni akarnának, majd nagy lármát csapna... tán még jóra fordulhatna, ha megmentené az öregurat.

De azok nem csaptak lármát, olyanféle emberek lehetnek, mint Ozmán. Más faluból való szökött hadifoglyok lehetnek. Itt szőnek valami tervet a fajtájukbelivel, de ki tudhatja, mit?

Mégis meghallhatták a bádogfedeles házban a pusmogásukat, kijött először Kati néni, aztán a fiatal nagysága, az öregúr idősebb fiának a felesége. Mind a ketten nagy kenyereket cipeltek, szétosztották az emberek között. Valamit beszéltek velük, de azok csak rázták a fejüket. A fiatal nagyságának Ozmán megcsókolta a kezét, aztán Ozmánnal meg Petárral együtt mind megindultak a Krumpó kertje felé. Hamar eltűntek a sötétben. Kati néni meg a fiatal nagysága bementek a házba, Tamás odament arra a helyre, ahol állottak. Vizsgálódott. Valami friss szemetet látott meg, mikor előjött kicsit a hold. Megtapogatta, mi lehet az, milyen maradék? Akkor egyszerre megtudta, mi az a koldusság.

Csupa letisztított szőlőgerezd volt. Hát ezen éltek szegények, az éretlen szőlőt lopkodták, avval volt tele a tarisznyájuk, az volt nekik az útra, az éretlen szőlő. Avval táplálkoztak, amíg a fiatal nagysága most meg nem szánta őket. Avval a pár falat kenyérrel szöknek hazafelé. Mindegy, akárhogy, csak hazafelé, ahol vagy valami foltos Parászka, vagy valami Fuli, vagy akármilyen várja őket, csak valaki... valami...

Nem is ment vissza. Ment egyenesen a felvégre, a félcigány kovács háza felé. Kicsit még büszkén is, új kamarát ragasztott a házához a kovács. Ejha, új kamara... Csak ne volna zöld a foltja, legalább volna veres... az mégsem olyan utálatos.

Másnap két hírtől zúgott a falu. Egyik az, hogy Tamás reggel a félcigány házából jött ki, a másik meg az, hogy az éjszaka elszöktek a hadifoglyok. Ozmán is, Petár is, de a többi is. Az is, akinek a legjobb dolga volt, aki gazda nélküli menyecskés házban szolgált, még az is.

Kovács, az csak egy van a faluban, majdnem szent hely a műhelye. Le kellett nyelni mindenkinek, hogy Tamás ott áll a fújtatónál, és majdnem szemtelenül néz az emberekre. Pipázott Tamás, és a fújtatót kezelte. Déltájban kiültek a félcigány kováccsal a műhely küszöbére. Az embereknek várni kellett a patkolással, ekevasforrasztással, amíg a félcigány kovács meg Tamás nagy békességgel megitták a négy deci borsos pálinkát, meg elfogyasztották a szilke krumplis paszulyt, amit a foltos Parászka tett elébük.

Szégyentelen asszony volt ez a Parászka. Odakuporodott melléjük, amíg ettek. Kenyeret szelt Tamásnak, azt mondta:

– Olyan jól húzod, fél év alatt jobb kovács leszel, mint az apám, olyan jól húzod a fújtatót.

A félcigány kovács nem is ellenkezett, csak éppen annyit tett hozzá:

– Kell ahhoz egy esztendő is, de kitelik az időnkből.

Késő este volt, mikor szívszakadva érkezett a kovácsműhelybe Muszájné, újságolta, hogy a legények lejöttek a hegyről, nekiestek a jegyzőnek, összeszurkálták. Meg is halt azon minutumban.

– Akkor vége van a háborúnak, itt a béke – mondta Tamás egy kicsit álmosan. Álmos volt, el volt fáradva, sok volt egy napra a fújtató kezelése is, meg a változás is az életében.

 

UTÓHANG

 

...Tavasz volt, és egy felfordított ekén ült a félcigány kovács udvarában a foltos Parászka. Kezei szorgalmasan kutattak a fattyú sűrű hajában, de fél szemmel oda ügyelt, hogy ébredeznek-e már a férfiak. Aztán arra is vigyázott, hogy a ficánkoló kölyök meg ne nyomja a hasát, mely már erősen gömbölyödött.

...tavasz volt, a hársfák ismét virágoztak, és a Kopasz-hegy homloka bölcsebben nézett le a falura, mint valaha. Két halántéka már zöld gyapjas bokroktól volt ékes. A szilvafákon kukusbé sárgult. Indultak az illatok is a hajnallal a falu felé, apró bársonyhintóikon. A patakban már apró békafiókák cikáztak. A hegyekről estidőn hosszú fakürtök danája ömlött a szalmatetős házak felé.

...tavasz volt, és hosszú fehér vásznak terültek a diófák meg az almafák és a szilvafák alatt, és aki asszonynak még nem volt megfonva a kendere, nem számított rendes fehérszemélynek.

...tavasz volt, és a pamut már elfogyott a boltokban, a fejtőt már mind ráhímezték az asszonyok, lányok az ünnepi tarisznyákra, tavasz volt, és a Mláka mellett a szűzföldeket már málé alá törte az eke.

...tavasz volt, és Tamás nyújtózkodva ébredt mély álmából. Arcát, kezét megmosta meleg vízben a vasárnap tiszteletére. Majd aztán – az ünnep okán – vajjal is bekente hosszú, göndör haját, és leült az ablak alá, a falócára, melyet saját kezével hozott össze a télen.

...tavasz volt, és már mentek a templomba a felvégiek, Bona Gyorgyi lépkedett elöl rangosan, karján büszkén hordozta a kisfiút, kit törvényesen is neki matrikulázott a hivatal. Utána a felesége jött, rojtos selyemkendővel a fején. Aztán jöttek mások, új házasok is. Férfiak, kik tavaly még a Kopasz-hegyen táncoltak, most feleségük előtt mentek. Felvetett fővel, hímzett tarisznyával, nyikorgó csizmában.

...tavasz volt, és Tamásnak elszorult a szíve, mikor meglátta a Csomnye leányt, mikor ellépkedett az ablak előtt, aztán Glodán, aztán utána Márta, aztán...

Sóhajtott Tamás, és mert tavasz volt, belenyúlt a vacakkal teli, régi girhes ládájába. Előhalászta a furulyáját, és kinyitotta az ablakot, és megfújta a furulyát. És ujjai reszketve táncoltak a furulya likain, és a szíve megtelt emlékezéssel, és a hang remegve ömlött a furulyából.

A félcigány kovács jött be az udvarról a szobába. Megállott Tamás előtt, nézte Tamást. De Tamás nem hallott, nem látott.

A félcigány kovács most nagy, barázdás tenyerét Tamás vállára tette. A hangjában ijedtség volt és szégyenkezés:

– Mit csinálsz, Tamás? Mi van veled? Az egész falu előtt csúffá teszed magad? Mit furulyázol?

Tamás összerezzent. Most felébredt, és ő is elkezdett reszketni.

A félcigány kovács erősen szólott Tamásra:

– Már majdnem kész kovács vagy. És most akarod magadra venni a nagy szégyent? Hol hallottad azt, hogy egy kovács furulyázzon? Hol hallottál ilyet?

– Szeretek furulyázni – mondta Tamás erőtlenül.

A félcigány kovács ünnepélyesen válaszolta:

– Kovács, az szerethet inni, kovács, az szerethet verekedni is. De kovács, az nem furulyázhat.

Tamás felállott, az ablakpárkányhoz vágta a furulyáját. Aztán kidobta a furulya forgácsait az ablakon.

A félcigány kovács boldogan kapaszkodott Tamásba, kivitte a műhely elé, ahol már ott volt a nyírfalábú asztalon a vékonynyakú, teli fehérborsos pálinkával. És ott volt az olajos málépogácsa is. Forrón.

A foltos Parászka akkor eleresztette a fattyút – most egész jól látszott, milyen nagy már a hasa, legfeljebb két hónapja van a szülésig –, odakuporodott az asztal mellé, és nézte, hogy isznak és falnak a férfiak.

Nem tudni, mi ütött beléje, egyszerre csak megszólalt:

– Vajon a háborút ki nyerte meg?

Tamás válaszolt az asszonynak, de meglehetősen gőgösen:

– Az ilyen dolgot kérdezd meg valami volt katonától... az ő dolguk...

Tavasz is volt, vasárnap is volt, a fattyúnak is adtak egy korty pálinkát. Meg törtek neki az olajos lepényből is.