nyomtat

megoszt

Kós Károly emlékkönyv
„...hiszem, hogy Erdélyben nagyobb szükség lesz reám, mint Budapesten...”
Kuszálik Péter

Bibliográfia 

Felhasznált könyvészet

Áprily = Áprily Lajos: Az író. Igaz Szó, 1968. 11. sz. p. 643–647.

Bajor = Bajor Andor: „Ki mondjon igazat, ha nem az ember?” Beszélgetés Kós Károllyal. Igaz Szó, 1968. 11. sz. p. 635–641.

Beke = Beke György: Tolmács nélkül. Interjú 56 íróval a magyar–román irodalmi kapcsolatokról. Buk., 1972, Kriterion Könyvkiadó. 638 p.

Benkő = „A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni.” Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kós Károly rajzaival és metszeteivel. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó. 145 p., ill.

Cseke = Cseke Péter: Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval. Buk., 1995, Kriterion Könyvkiadó. 189 p., ill.

Dávid–Marosi–Szász = Dávid Gyula – Marosi Péter – Szász János: A romániai magyar irodalom története. Tankönyv a 12. osztály számára. Buk., 1979, EDP. 332 p., ill.

Debreczeni = Debreczeni László: A grafikusművész. In: Igaz Szó, 1968. 11. sz. p. 650–665.

Gábor = Gábor Dénes: Szépmíves könyvművészünk. In: Kós Károly egyetemessége. Kvár, 1996, Tinivár Kiadó. p. 87–98.

Gall = Anthony Gall: Kós Károly műhelye. – The Workshop of Károly Kós. Tanulmány és adattár. – Essays and Archives. (Kétnyelvű kiadás.) Írta és összeállította ~. Bp., 2002, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 527 p., ill.

Kántor–Láng–Réthy = Kántor Lajos – Láng Gusztáv: Romániai magyar irodalom 1944–1970. A könyvészeti adalékot összeállította Réthy Andor. Második, javított kiadás. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó. 500 p., ill.

Kós 1921 = Kós Károly: Kiáltó szó Erdély, Bánság, Körösvidék és Máramaros magyarságához. In: Kós Károly – Zágoni István dr. – Paál Árpád dr.: Kiáltó szó. + A magyarság útja. + A politikai aktivitás rendszere. Kvár, é. n. [1921], Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 48 p.

Kós 1962 = Kós Károly: A Kalotaszeg főmunkatársa. Korunk, 1962. 9. sz. p. 1069–1071.

Kós 1969 = Kós Károly: Hármaskönyv. Szépírás, publicisztika, grafika. Buk., 1969, Irodalmi Könyvkiadó. 597 p., ill.

Kós 1971 = Kós Károly: Kalotaszegi vállalkozás. Korunk, 1971. 10. sz. p. 1501–1512.

Kós 1973 = Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. A bevezető tanulmányt Varró János írta. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó. 518 p., ill.

Kós 1979 = Kós Károly [grafikái]. (Reprodukciók.) Bp., 1979, Corvina. 4 p. + 12 tábla. [A 12 fűzetlen lapból álló album ismertető szövegét Székely András írta.]

Kós 1983 = Kós Károly: A havas. Válogatta, előszóval és függelékkel ellátta Varró János. Kvár, 1983, Dacia Könyvkiadó. 287 p.

Kós 1991 = Kós Károly: Életrajz. Közzéteszi Benkő Samu. Bp.–Buk., 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó. 253 p., ill.

Kós 2000 = Kós Károly levelezése Czine Mihállyal. Bp., 2000, A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. 201 p. 

Krizsó = Krizsó Kálmán: Feljegyzések Kós Károlyról. Korunk, 1968. 8. sz. p. 1257.

Ligeti = Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma. Egy nemzedék szellemi élete. 22 esztendő kisebbségi sorsban. Kvár, é. n. [1941.], Fraternitas Rt.

Marosi 1974 = Közelképek. Húsz romániai magyar író. Az interjúkat készítette Marosi Ildikó, fényképezte Erdélyi Lajos. Buk., 1974, Kriterion Könyvkiadó. 119 p. + 22 p. fotó. 

Marosi 1979 = A Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944). Közzéteszi Marosi Ildikó. 1–2. kötet, Buk., 1979, Kriterion Könyvkiadó. 439 + 491 p.

Mikó 1941 = Huszonkét év. Az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig. Bp., 1941, Studium. 

Mikó 1976 = Mikó Imre: Akik előttem jártak. Buk., 1976, Kriterion Könyvkiadó, 352 p.

Mózes = Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom. Buk., 1983, Kriterion. 176 p.

Nagy = Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Bp.–Kvár, 1995, Balassi Kiadó – Kós Károly Alapítvány – Polis Kiadó. 154 p., ill. 

Pál 1983 = Pál Balázs: Kós Károly. (2. kiadás) Bp., 1983, Akadémiai Kiadó. 35 p., ill.

Pomogáts = Pomogáts Béla: A transzilvánizmus. Az Erdélyi Helikon ideológiája. Bp., 1983, Akadémiai Kiadó. 206 p. 

RoMIL = Romániai magyar irodalmi lexikon. 1–4. kötet. Buk. (–Kvár), 1981, 1991, 1994, 2002; Kriterion (–Erdélyi Múzeum-Egyesület). 650, 743, 713, 787 p.

Sas–Bihari = *** Kós Károly emlékezete. Születésének 100. évfordulójára. Szerk. és utószó: Sas Péter. Előszó: Bihari József. Szentendre, 1984, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Pest Megyei Művelődési Központ és Könyvtár. 153 p., ill.

Sas–Tordai = *** Kós Károly képeskönyv. Gyűjt., vál., szerk. és az összekötő szöveget Tordai Zádor írásaiból összeállította Sas Péter. Bp., 1985, Múzsák Közművelődési Kiadó. 168 p., ill.

Vajk = Kós Károly válogatott bibliográfia. Összeállította és a bevezetőt írta Vajk Ilona. Bp., 1994, Országos Idegennyelvű Könyvtár. 193 p. + 18 portré. [1175 tétel; K. K. művei; K. K.-ról szóló irodalom; név-, cím-, tárgy- és földrajzi mutatókkal]

Varró 1973 = Varró János: Kós Károly, a szépíró. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó. 200 p., 33 fotó. (Kismonográfia sor.) [Ennek a monográfiának a röv. változata olvasható in: Kós 1973.]

Varró 1983 = Varró János: Előszó (p. 5–32.) és Függelék (p. 282–287), in: Kós 1983.

Kós Károly kötetben, különnyomatban megjelent művei

(A jegyzék nem tartalmazza a folyóiratokban föllelhető írásokat.)

1. Kézzel írt, rajzos művei

Székely balladák. [Emlékirata szerint (Kós 1991: 87.) 1906/07 telén rajzolta; a jegyajándéknak szánt munka ajánlása: „Idának – Károly Kolozsvár, 909. június 19.” Tart.: Fogarasi István, Júlia szép leány, Kádár Kata, Kőmíves Kelemenné, Barcsai, Pálbeli szép Antal, Molnár Anna, Bíró szép Anna c. balladákat. – Hasonmás kiadás: Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó, 42 p. – Ez utóbbiról újabb másolat készült: Bp., 1988, Artunion.]

Erdélyország népének építése. [Kézírásos és rajzolt könyv, fodorvászonba kötve (a borítóra hímzett címváltozat: Erdélyország népének építészete); 1907/08 telén készült el, A Ház c. építészeti folyóirat (1909) tavaszi és őszi száma teljes egészében lehozza a szöveges részt, bőséges rajzos anyaggal illusztrálva. Az Országos Széchényi Könyvtárban őrzött kézirat alapján, 1996-ban a budapesti Balassi és a kolozsvári Polis Könyvkiadó készített hasonmás kiadást. A könyvecske anyaga még megjelent a köv. kötetben: „Kőből, fából házat... igékből várat”. In Memoriam Kós Károly 1883–1983. Bp., 1983, Magvető Kiadó.]

Atila királról ének. [Kézzel írt, rajzokkal illusztrált kis könyv. 24 p. Hasonmását 1909-ben a Magyar Építőművészet 9. száma közölte, különnyomatként a budapesti Athenaeum is kiadta. Erről 24 oldalas hasonmás kiadás készült: Bp., 1989, Hunnia Kiadó kft. – A Kiss Árpád vezette sepsiszentgyörgyi Jókai nyomda az 1946-os esztendőre Székely Naptárt adott ki, amely „hasonmásban újraközölte Kós Károly Atila királról ének c. kéziratos művét, amelyből különnyomat is készült” (RoMIL 3: 41.). Ezt az adatot igazolja a Tóth Kálmán–Gábor Dénes: Romániai magyar könyvkiadás 1944–1949. (Kvár, 1992, Erdélyi Múzeum-Egyesület) c. kiadvány 1945/139. sz. tétele (p. 26.): „Kós Károly: Atila királról ének. 3. kiadás, Sepsiszentgyörgy, 1945, Jókai ny. kiad. 21 lev.” Ugyanott a Székely Naptár az 1946. évre száma: 1945/255. (p. 33.) – A ballada Kós által nyomtatott változatát lásd alább, a 2. csoportban.]

Régi Kalotaszeg. [Nádtollal írt és rajzokkal illusztrált könyv. 58 p. Hasonmását 1911-ben a Magyar Építőművészet 5. száma közölte; ua. évben, különnyomatként a budapesti Athenaeum is kiadta. A munkát a Magyar Mérnök és Építész Egyesület Czigler-éremmel jutalmazta. – Újabb kiadás (újraszedett szöveggel, kinagyított illusztrációkkal): Bp., 1988, Metrum. 64 p. – A szövegből vett részleteket több emlékkötet is tartalmaz.] 

Testamentum és agrikultura. Anno: nagy háború 1915. [Kézzel írott és illusztrált kiadvány. 32 p. Szövegét a Budapesti Műszaki Egyetem (BME) építészhallgatóinak emlékkötete (Kós Károly 1883–1977. Bp., 1983 /bővített kiadás: 1988/) is tartalmazza, hasonmását 1997-ben adta ki a Gazda Kiadó (lásd a 3. csoportban).]  

Könyv a lovakrul. A. D. 1938. [Kézzel írott, illusztrált könyv; faragott fatábla borítóval, bőrrel kombinált, lakattal zárható kötésben. 150 p. – Részletek in: Kós Károly 1883–1977; bővített kiadás, Bp., 1988, BME.]

2. A sztánai nyomdában készített kiadványok

Erdély kövei. Sztána, 1922. [31 linómetszet, kísérő szöveggel. Kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés. Az utószó azonos a Beszélnek Erdély kövei is c. írással (in: Napkelet, 1920. 3. sz.).]

Atila királról ének. Sztána, 1923. 28 p. [Az 1909-ben készült kézzel írt ballada újabb kiadása. Saját kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés; linómetszetekkel illusztrálva.]

Kaláka kalendárium 1925 esztendőre. Sztána, 1924. [84 p.] [Kézi szedés, nyomás, fűzés, kötés.]

3. Hivatásos nyomdákban készített kötetek, különnyomatok 

(A kéziratos művek újabb kiadásait lásd az 1. csoportban.)

Sztambul. Várostörténet és architektúra. Bp.–Konstantinápoly, 1918, Franklin. 160 p., ill. A Konstantinápolyi Magyar Tudományos Intézet közleményei, 4–6 füzet. – Teljes 2. kiadása nincs, csak szemelvények találhatók, pl. in: Kós 1969. 

Kós Károly – Zágoni István dr. – Paál Árpád dr.: Kiáltó szó. + A magyarság útja. + A politikai aktivitás rendszere. Kvár, é. n. [1921.]; Lapkiadó és Nyomdai Műintézet Rt. 48 p. = Kós 1921.

Varju nemzetség. Krónika. Kvár, 1925, ESzC. 227 p., ill. – Újabb kiadás: Kvár, 1930 (1932, 1934) Minerva; Bp., 1934 (1935, 1937) Révai Rt.; Buk., 1955 (1963) ÁIMK (egy kötetben a Budai Nagy Antal históriája kisregénnyel); Bp., 1957, Zrínyi Kiadó; Buk., 1966, Ifjúsági Könyvkiadó (bev. Szőcs István); Kvár, 1977, Dacia Könyvkiadó (bev. Mikó Imre); Bp., 1984, Szépirodalmi; Buk.–Kvár, 1998, Kriterion Könyvkiadó (bev. Szilágyi Júlia; a kötet még tart.: A Gálok; Budai Nagy Antal históriája); Bp., 2001, Magyar Könyvklub. – Lásd még in: Kós 1969, Kós 1973. [A címet, különböző kiadások és források más és más formában – Varju-nemzetség, Varjú nemzetség, Varjú-nemzetség – közlik, az eredeti, helyes alak: Varju nemzetség.]

A lakóház művészete. Kvár, 1928, Minerva. 32 p. + 16 tábla. [Szövege azonos Az ember és otthona c. tanulmánnyal (in: Pásztortűz, 1928. 14. és 15. sz.).]

Erdély. Kultúrtörténeti vázlat. Kvár, 1929, ESzC. – Újabb kiadás: Bp., 1929, Genius; Bp., 1933 (1934), Révai Rt.; Kvár, 1934, ESzC (az Erdélyi Szépmíves Céh 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás; erről hasonmás kiadás is készült: Bp., 1988, Szépirodalmi Könyvkiadó).

A székely ház. Kvár, 1929, Minerva. 13 p., ill. [Különnyomat ex: Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára. Sepsiszentgyörgy, 1929.]

A Gálok. (Kisregény és három elbeszélés.) Kvár, 1930, Minerva. 108 p., ill. [Tart.: A Gálok. + Kidőlt a kereszt; 1919; A havas.] – Újabb kiadás: prózaválogatásokban (pl. Hármaskönyv, 1969; Kalotaszegi krónika, 1973; A havas, 1983). [A négy írás együtt csak az első kiadásban található.]

Kalotaszeg. Kvár, 1932, ESzC. 174 p., ill. [A könyv történelmi–néprajzi tanulmányok valamint irodalmi szintű történelmi tablók keveréke. A kötet három könyvre tagolódik (Letelepedés és népi kialakulás; Evolúció és revolúció; A kálvinista Kalotaszeg), a 2. könyv tartalmazza a Budai Nagy Antal históriája című kisregényt, amelyet Kós utóbb drámává is átdolgozott.] – Újabb kiadás: Kvár, 1938, Minerva (az ESzC 10 éves jubileumára kiadott díszkiadás); Bp., 1938, Révai Rt. – Szemelvények in: Kós 1969.

Az országépítő. Történeti regény. Kvár, 1934, ESzC. 1–2. köt. 183 + 261 p. [A regényből írt drámát a budapesti Nemzeti Színház mutatta be 1942-ben; István király címmel a gyulai Várszínház is bemutatta, 1971-ben; a színjáték nem jelent meg nyomtatásban, csak néhány részletét közölték.] – Újabb kiadás: Bp., 1934 (1938), Révai Rt.; Bp., 1983, Helikon Kiadó; Kvár, 1992, Erdélyi Híradó Lap- és Könyvkiadó; Bp., 1992, Nemzeti Könyvesház Alapítvány és Kiadó; Bp., 1993 (2000), Magyar Könyvklub.

Budai Nagy Antal. Színjáték. Kvár, 1936, ESzC. – Újabb kiadások: Kvár, 1947, Józsa Béla Athenaeum (rövidített szöveg, rendezői utasításokkal); Buk., 1958, Állami Kiadó (végleges szöveg, a szerző előszavával és illusztrációival); Buk., 1963, Irodalmi Kiadó (4. jav. kiadás, egy kötetben a kisregénnyel); in: Kós 1973; in: Kós 1983.  – Ősbemutató: Vígszínház, Bp., 1937. jan.

István király. (Dráma.) – Lásd: Az országépítő.

A székely nép építészete. (Építészeti tanulmány.) Bp., 1944, Mérnöki Továbbképző Intézet. 36 p., ill.

Gazdasági építészet. Erdély népi gazdasági építészete. (Tanulmány.) Kvár, 1944, Minerva. 37 p., ill. (Kiadja centenáriuma alkalmából az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület; különnyomat az Erdély mezőgazdasága c. könyvből.)

Budai Nagy Antal históriája. Kisregény. Kvár, 1945, Méhkas Diákszövetkezet. [Elbeszélésként először a Kalotaszeg c. kötetben jelent meg, 1932-ben; önálló címként az 1945-ös kiadás az első.] – Újabb kiadás: Buk., 1955 (1963), ÁIMK (egy kötetben a Varju nemzetséggel); Buk., 1963, Irodalmi Kiadó (egy kötetben a színjátékkal); in: Kós 1969; in: Kós 1973; in: Kós 1983; in: Varju nemzetség. Buk.–Kvár, 1998, Kriterion Könyvkiadó;

Falusi építészet. Kvár, 1946, Józsa Béla Athenaeum. 91 p., ill. (Hasznos könyvtár sor.) 

A kollektív gazdaság üzemi épületberendezése. Buk., 1954, Állami Kiadó. 29 p., ill. (Különnyomat Az agronómus kézikönyvéből.)

Mezőgazdasági építészet. Buk., 1957, Mezőgazdasági és Erdészeti Állami Könyvkiadó. 171 p., ill. 

3.1. Válogatott címek az 1960 utáni kiadásokból  

(Az alábbi kötetek egy része válogatást tartalmaz az életműből, de ide soroltuk a vele készített interjúkötetet, a hagyatéka alapján összeállított életrajzot és egy levelezés-kötetét is.)

Kós Károly: Hármaskönyv. Szépírás, publicisztika, grafika. Buk., 1969, Irodalmi Könyvkiadó. 597 p., ill. [Tart.: Balogh Edgár: Előszó. + Önéletrajzom (1968); Sztambul (szemelvények, 1918); Ibrahim müteferrika (1918); Guild of Handicraft (1923); Ady Endre szülőföldjén (1927); Ady Endre és Kalotaszeg (1928); Papp Aurél művészete (1928); Új építőművészet (1930); Erdélyi képzőművészek együttes kiállítása (1930); Kisebbségi irodalmunk szelleme (1931); Még mindig lehet így? (1931); Az építész és az író (1932); Könyv-, irodalom- és író-válság (1932); Koronázási emlékeim (1932); Kalotaszeg (szemelvények, 1932); Márton és György (1934); Énekes madár (1936); Találkozásaim Móricz Zsigával (1939); Tanya a hegyen (1940); Kérdeztek: válaszolok (Én és az írás. + Ars poetica. + Író, írás, kritika. 1963); A havas (1930); Ezerkilencszáznegyvennégy (1948); A Gálok (1921); Budai Nagy Antal históriája (1932); Varju nemzetség (1925)] = Kós 1969.

Kós Károly: Kalotaszegi krónika. Hét írás. A bevezető tanulmányt Varró János írta. Buk., 1973, Kriterion Könyvkiadó. 518 p. ill. [Tart.: Varró János: A szépíró Kós Károly. + A Gálok (kisregény, 1921); Varju nemzetség (krónika, 1925); A havas (emlékezés, 1930); Budai Nagy Antal históriája (kisregény, 1932); Az országépítő (részlet, 1934); Budai Nagy Antal (színjáték, 1936); Nagyurak (részlet, 1954).] = Kós 1973.

„A legszebb élet, amit magamnak el tudtam képzelni.” Benkő Samu beszélgetései Kós Károllyal. Kós Károly rajzaival és metszeteivel. Buk., 1978, Kriterion Könyvkiadó. 145 p., ill. [Tart.: A diskuráló Kós Károly; Délelőtti beszélgetés grafikáról, könyvművészetről; Beszélgetés 1973 nyárutóján a földművelésről; Őszi beszélgetés Erdély köveiről; Beszélgetés a sakkfiguráiról; A közügyekről.] = Benkő.

Kós Károly: A havas. Válogatta, előszóval és függelékkel ellátta Varró János. Kvár, 1983, Dacia Könyvkiadó. 287 p. [Tart.: Varró János: A százéves Kós Károly elbeszéléseiről. + Kós Károly: A szebeni havasok között; A Gálok; A havas; Budai Nagy Antal históriája; Nagyurak (regényrészlet); Budai Nagy Antal (színjáték). + Függelék: Életrajzi és könyvészeti adatok.] = Kós 1983.

Kós Károly: Életrajz. Közzéteszi Benkő Samu. Bp.–Buk., 1991, Szépirodalmi Könyvkiadó – Kriterion Könyvkiadó. 253 p., ill. = Kós 1991.

Kós Károly: Testamentum és agrikultúra. Válogatás a szerző életművéből. Az előszót írta Mészáros József. Kvár, 1997, Gazda Kiadó. 130. p. ill. [Tart.: Mészáros József: A föld szerelmese. + Kós Károly: Testamentum és agrikultúra; Kós Károly: Tanya a hegyen; Benkő Samu – Kós Károly: Beszélgetés 1973 nyárutóján a földművelésről; Kós Károly: A Gálok; Kós Károly: A havas; Veress István: Nyolcvanhétévesen így emlékszem rá; Kós Károly: Testamentum és agrikultura (fakszimile; 32 számozatlan oldalon)]

Kós Károly levelezése Czine Mihállyal. Bp., 2000, A Magyar Nyelv és Kultúra nemzetközi Társasága. 201 p. [Tart.: a levelezésen kívül még hét Czine-írást.] = Kós 2000.

Kós Károlyról szóló irodalom

Bibliográfia + Monográfiák

Vajk Ilona: Kós Károly válogatott bibliográfia. Összeállította és a bevezetőt írta ~. Bp., 1994, Országos Idegennyelvű Könyvtár. 193 p. + 18 portré. [1175 tételt tartalmazó leírás (saját művei és róla szóló irodalom), név-, cím-, tárgy- és földrajzi mutatókkal.] = Vajk 

Pál Balázs: Kós Károly. Bp., 1971, Akadémiai Kiadó. 35 p., 16 tábla. (Architektúra sor.) – Második kiadás: uo., 1983. = Pál 1983

Varró János: Kós Károly, a szépíró. Kvár, 1973, Dacia Könyvkiadó. 200 p., 33 fotó. (Kismonográfia sor.) = Varró 1973

Nagy Elemér: Az építő Kós Károly. Bp. – Kvár, 1995, Balassi Kiadó – Kós Károly Alapítvány – Polis Kiadó. 154 p., ill. = Nagy

Anthony Gall: Kós Károly műhelye. – The Workshop of Károly Kós. Tanulmány és adattár. – Essays and Archives. (Kétnyelvű kiadás.) Írta és összeállította ~. Bp., 2002, Mundus Magyar Egyetemi Kiadó. 527 p., ill. = Gall

Emlékkötetek, tanulmányok

(Csak azokat a publikációkat vettük föl, amelyek Vajk Ilona bibliográfiájának kiadása után jelentek meg.)

Kós Károly egyetemessége felé. Tanulmányok, cikkek, emlékezések, levelek és dokumentumok. Az anyagot összegyűjtötte Finna Géza. Az előszót írta Mészáros József. Marosvásárhely, 1995, Kós Károly Alapítvány. 128 p. ill. [Tart.: Mészáros József: Kós Károly egyetemessége; Benkő Samu: Marosvásárhely és Kós Károly; Czine Mihály: Őrző a strázsán; Balogh Ferenc: Kós Károly építészeti stílusáról; Uő: Kós Károly műemlékvédelmi tevékenységéről; Keresztes Gyula: Az építész Kós Károly Marosvásárhelyen; Kántor Lajos: Válasz történelmi kihívásokra; Szabó Zsolt: A politikus Kós Károly (két melléklettel: Levél a balázsfalvi gyűlésről /1911. szept. 4./; Az Erdélyi Néppárt programja /1921/); Balogh Edgár: Bővülő Kós-képlet; Péntek János: Kós Károly írói nyelve és a kalotaszegi népnyelv; Kányádi Sándor: Kós Károly arcképe alá; Gábor Dénes: Szépmíves könyvművészünk; Murvai Béla: Pán dicsfénye – Kadmosz vetése (Kós Károly történelemszemlélete); Nagy Pál: Kós Károly „az életépítő”; Szemlér Ferenc: Álomtalan. Kós Károly halálára; Sas Péter: A levélíró Kós Károly; Levél Kós Károlytól (Közzéteszi Oláh Tibor); Kós Károly levelei Bernády Györgyhöz (Közzéteszi Gaál Kornélia).] 

Kós Károly egyetemessége. Tanulmányok, emlékezések, levelek és dokumentumok. Szerkesztette és az előszót írta Mészáros József. Kvár, 1996, Tinivár Kiadó. 159 p. ill. [Az előbbi kötet javított és bővített kiadása. Az első kiadáshoz képest még tart.: Tompa László: Őszi üdvözlet Kós Károlynak; Veress István: Nyolcvanhétévesen így emlékszem rá; Kós Károly: Kiáltó szó.]