nyomtat

megoszt

Mélyvízben. Novellák, Elbeszélések
Irházi János
<B>A CSALÁD</B>

A CSALÁD

Falka Péter köpött egy nagyot a nem működő liftfelé, majd a két teli szatyorral lassan megindult hatodikemeleti lakásuk felé. A negyedik fordulónál lihegve álltmeg néhány pillanatra, majd fújtatva vágott neki azújabb lépcsősornak. Ajtajukhoz érve homlokával nyomtameg a csengőt. Ági fürdőköpenyben, vizes hajjal nyitottajtót az apjának.

-Ez az átkozott lift megint bedöglött, hogy szakadnale azzal, aki csinálta!

-Rakd le a sörösüvegeket a konyhában, mindjártjövök, csak becsavarom a hajam! - Ági ezzel eltűnt afürdőszobában.

Az asztalra emelte a szatyrokat, aztán zsebkendőjével letörölte homlokáról az izzadságot, és a szobábanegy fotelba vetette magát.

-Anyád hazajött? - kiáltott a fürdőszoba felé, miután kifújta magát.

Ági fésűvel a kezében rontott a szobába:

-Egyszer s mindenkorra zárjuk le ezt a témát! Lívia nem az anyám, csupán a te feleséged!

Hangja fűrészgép sivításaként robogott Falka fejében.Bármit elviselt volna, kivéve a veszekedést. Hogyan magyarázza meg ennek a lánynak, hogy UNJA ezt az egész vitát, amely hamarosan jól begyakorolt koreográfia szerint fogja döngölni az ő idegeit?

-Jól van, na, mit hőbörögsz mindjárt!... De idegesvagy ma!

Még reménykedett, hogy elkerülheti. Aztán látva Ágiláva-szemét, hirtelen összerogyott az optimizmusa.

-Amióta csak idehoztad ezt a perszónát, próbálodbelém verni a gondolatot, hogy anyámnak szólítsam, defelfoghatnád végre, hogy soha nem fogom!

Falka fölugrott a fotelból, az ablak felé indult, majdhirtelen megfordult:

-Már megint a régi szöveg! (Utánozni próbálja Ágihangját): Lívia nem az anyám, csak a te feleséged! (Saját hangján:) Most pedig az következik, hogy (ismét utánozza:) csak a fodrásziskolában éreztem jól magam!

Ági lemondóan bámulta az apját.

-Hagyd, ne erőlködj. Kívülről fújom az ellenérveidet, hogy én soha semmit sem tettem a családi békéért,és képtelen vagyok bármilyen újhoz alkalmazkodni.

Kis szünetet tartott. Értelmetlen civakodás. Miattamúgysem löki ki Líviát, csupán én veszíthetek, gondoltaÁgi.

Falka tágra nyílt szemmel és zsebre dugott kézzel bámult rá.

-Ezt a témát mi már teljesen kiszárítottuk.

Aztán lassan megfordult, és visszament a fürdőszobába. Ez a meleg mindenkit kizökkent, fölösleges voltígy az apjára rontania. De néha annyira buzog benne adüh, hogy képtelen fékezni magát.

Falka kibámult az ablakon. Feleségét tizenhat éveütötte el egy autó a zebrán. Ági akkor négyéves volt. Hetekig csak kóválygott, sugallatot várt, mit tegyen. Tehetetlensége miatt sivatagi cserjének érezte magát, nemvolt egy barátja, aki segített volna. Rokon még kevésbé.Hirtelen a nyakába szakadt a háztartás, nevelés egészgondja, és ez annyira váratlanul csapott le rá, hogy sokáig csak kapkodott ide-oda. Mindent elrontott.

Visszaült a fotelba.

-Tehetek én az egészről?! - kiáltott föl mintegyönmagának, de Ági meghallotta, és berohant. Mintha egytőle független erő automatikusan az apja elé hurcolná,hogy a legcsekélyebb önfelmentését is megakadályozza.

- Igenis, tehetsz! Én megértem, hogy kellett a nőa házba, de minek álltál össze az első részeges csiszolónővel a műhelyedből?

-Válogasd meg a szavaidat, mert életemben előszörpofon váglak! - ugrott föl a fotelból, és fenyegetőenközeledett Ági felé.

-Te is jól tudod, hogy ez az igazság! Beadta nekeda nagy blablát, hogy huszonöt éves korában elhagyta azelső igazi szerelme, az álomlovag, te meg beszedted! Meghogy csak néha piál, amikor újra eszébe jut!

-Te meghülyültél! Rendes lakása volt, négyszer próbálkozott az egyetemmel is!

-Lakása! - jegyezte meg Ági halkabban. - Aztis azért kapta, mert, hogy finom legyek, jól használta kia testi adottságait!

-Én nem tudom, mit csinálok veled! - ordította.- Mégiscsak ő nevelt!

Ági nem akarta tovább rontani a kapcsolatát az apjával. Sajnos, nagyon hasonlítok rá, gondolta, ezért a megértésünk elférne egy gombostű hegyén. Inkább átment a másik szobába Misihez.

-Ágika! Ágika! - szaladt az feléje, amikor benyitott.

Mindig elérzékenyült, ha Misivel játszott, vagy egyszerűen csak ott ült mellette. Líviának soha nem fogja megbocsátani, hogy a terhessége alatt többször is leitta magát. Misin korán kiütköztek az imbecilitás tünetei, hordták orvostól professzorig, de senki sem tudott segíteni rajta. Megmondták, hogy ezt gyógyítani lehetetlenség, és csupán szerencsés esetben, hosszadalmas kezelések után fogja húsz-huszonkét éves korában elérni egynyolcéves gyerek értelmi szintjét.

-Most nem játszunk, főznöm kell, majd később, jó? - ezzel kijött a szobából, amelyet Misivel birtokolt.Pillanatokig tétovázott az ajtóban, aztán az apja feléfordult:

-És jegyezd meg, hogy annyira sem vagyok képes megszeretni, mint egy rossz szomszédot!

Valami tágította Ági száját, hangszalagjai akaratlanul is rezdültek, egy beszédelfojtó kellene a szája elé, hogy visszafogja a szavakat. Most már hiába sebzi azapját.

Örök kamasz marad, gondolta Falka, pedig igyekezett értelmes, felnőtt lányt nevelni belőle. Remélte, hogymajd a munkahelyén levedli ezeket a kirohanásokat, denem. Mintha az anyagi függetlenség biztos talapzatárólnyirbálná maradék kapcsolatukat.

-Pedig soha nem közeledett hozzád mostohaként, igyekezett a kedvedben járni, befogadtatni magát.

-Gondolod? - lépett közelebb, és leült az apjával szemben. - Talán épp itt rontotta el...

-Eleinte többször beszélgettünk rólad, félt a találkozástól, én meg hogyan segítsek? Rábíztam a dolgot.

-A legkönnyebb megoldás - húzta el a száját Ági.

-Na igen. Ennyi év után én is igazat adok. De akkor?! Őszinte leszek: valahogy én sem tettelek nagyítóalá magamban, milyen is vagy tulajdonképpen, melyekaz érzékeny pontjaid, hol kell segíteni.

-Mert úgy gondoltad, hogy a lányt az anyjánakkell nevelnie!

Falka most nézett először Ágira. Cigaretta után kotorászott a zsebében.

-Beismerem. Gyerekkorodban ösztönszerűen próbáltalak nevelni, már amennyi rám jutott belőle, de sohanem gondoltam át előre egyetlen lépést sem.

Ezeket először mondta Áginak. Talán az őszinteséggelsikerül visszarántania a lányát. Hogy legalább kétszeregy évben kérje ki a véleményét. Vagy csak hallgassameg, aztán döntsön, ahogy akar.

-Néha megpróbálok visszaemlékezni, mit éreztem,amikor először hoztad föl Líviát és mutattad be mintleendő anyámat.

Ági most hosszasabban figyelte az apja arcát. Érdektelenséget fedezett föl rajta.

-Olyan rég volt, hogy nem emlékezhetsz - vetetteoda, és fölállt.

-És az emlékeimet döntően befolyásolja a mostaniviszonyunk... de minden összefolyik bennem, már aligemlékszem, hogy egy bizonyos dolog Líviával vagy azanyámmal történt meg.

-Na, ezt nem hiszem!

-De így van. Igaz, anyára halványan emlékszem- mondta Ági elérzékenyülő hangon -, az arcát, a mosolyát sem tudom mindig fölidézni. Pedig esténként, haMisivel is játszom, gyakran megpróbálom. Előveszek egyrégi képet...

Falka irtózott a felesége emlékeitől. Örökre megszabadult volna tőlük, de Ági minduntalan felidézte. Úgygondolta, ha ezeket nem képes törölni magából, hiábapróbál új életet kezdeni. Az összehasonlítás kényszerzubbonyként feszülne rajta, robotként teljesítené a rábízottfeladatokat.

-Érthetetlen vagy! - tárta szét a karját Falka. -Ő szeret téged, de te mindig ellentmondasz neki, szemtelenkedsz. Pedig soha a kezét rád nem emelte!

-Talán megéreztem, hogy ez hamis, az ANYA másmilyen, hisz az enyém is elverte a fenekemet, ha valamihülyeséget csináltam. Legalábbis...

- Az ellenkezőjét is pontosan így hozzávágnád! -tört ki indulatosan. - Rajtad kész művészet eligazodni!Az a bajod, hogy magaddal sem vagy őszinte! - hadonászott Ági előtt.

-Ez nem igaz!

-De, de, egészen biztos! - bólogatott, és tett kétlépést hátrafelé. - Mert azt ne próbáld elhitetni velem,hogy egy pillanatig sem éreztél vonzalmat, esetleg szeretetet iránta.

- Százszor is elismételtem már, hogy utálom azt anőt, és ahogy múlnak a napok, annál jobban!

Falka harsányan fölnevetett:

-Néha az az érzésem, hogy ha eleinte haragudtális Líviára, időközben megszeretted, de túl makacs vagyahhoz, hogy ezt beismerd!

-Dehogy! - ugrott fel!

- Áh! - legyintett. - Túl önfejű vagy! És maholnap már azt sem tudom, merre jársz, kikkel barátkozol.

-Hagyd, apa. Már késő! - és nekidőlt az ajtófélfának.

-Biztos?!

Gyámoltalanul kérdezte. Persze hogy késő. Mit kezdjen egy kamasz lánnyal? Ági most abban a korban van,amikor türelmesen várnia kell, amíg belátja a hibáit,gyengéit. Fölösleges győzködnie. És ő, bolond, még azthitte a felesége halálakor, hogy pótolhat egy anyát. Inkább valamelyik női rokonhoz küldte volna. Igaz, azokmindent ráhagytak volna a szerencsétlen leányra.

-Elcsépelt szavak. Foglalkoztál volna kevesebbet Líviával! De te örökké mellette koslatsz, mintha félnél,hogy elveszítheted. Úgy gondoltad, elég nagy vagyok ahhoz, hogy magam oldjam meg a problémáimat!

-Ez nem igaz! - kiabálta Falka, és idegesen elnyomta cigarettáját. - A fodrásziskolába is én...

-Tudom, te intézted el, hogy bekerüljek! Ezzel megis nyugtattad a lelkiismeretedet. Egy gonddal kevesebb!- gúnyolódott Ági.

-Megkaptál mindent, csak a szádat kellett kinyissad!

-Igen, mert nálad a probléma fogalma kimerül azennivaló és a ruha biztosításával.

-Akkor miért nem álltál elém, hogy nézd, apa, ezés ez a helyzet, segíts valahogy?!... Inkább a barátaidhoz rohantál!

-Ugyan, apa, hagyjuk ezt most - próbálta csendesíteni a vitát.

A barátainak bármit elmondhatott. Apja legtöbbszörkésőn és fáradtan roskadt haza, fölöslegesen nyaggattavolna.

-Jól megy sorotok, az a baj! - hergelte magát tovább. - Bonyolult lelkivilág, komplexusok, depreszszió!... Minden marhaságot kitaláltok, hogy ti legyeteka középpontban!

Ági inkább hallgatott, most már hagyta, hogy az apjadühöngje ki magát. Falka fölkapta a fejét, Ágira bámult,mintegy provokálva a választ, de aztán örült magában,hogy lánya hallgat, mert ő is hiábavalónak érezte a további veszekedést. Félt, hogy a végén tényleg pofon vágja Ágit.

-Nem lehet veled normálisan beszélni! - és széttárta a karját.

Ági fölemelkedett, és elindult a konyha felé, de azajtóban megtorpant:

-Fél óra múlva adjál be Misinek egy nyugtatót.

-Hol van?

-A szekrényben, a legfelső polcon. Beszéltem a postással, hogy ne jöjjön föl többet, mert Misit felizgatjaaz idegen arc.

-Úgysem látja meg, ha a szobában van!... Most aztán az ajánlott levelekért is mehetek a postára - de eztmár csak úgy magának mondta.

-Nincs messze!

Falka egy ideig hátratett kézzel sétálgatott a szobában, majd leült, és elővette az újságot.

Pihenésre, utazásra vágyott. Legalább egy hétre elfelejteni az itthoni taposómalmot, ahol mindenki csupaideg. A tüzek persze rajta füstölögnek.

II

Ági már megfőzte az ebédet, jó ideje a kisebbik szobában olvasott, amikor Lívia sugárzó arccal, tánclépésben libegett be, szokatlanul hosszasan csókolva meg aférjét.

-Jó hírt hoztam, mókuskám! - vetette magát a fotelba. - Minden el lesz intézve! A főmérnökünknek gyerekkori barátja a szanatórium igazgatója, ahova Misitelhelyezhetnénk. Ott csak szakszerűbben gondozzák, kezelik, mint mi!

-De hát egyszer már eldöntöttük, hogy nem küldjük oda! - tért magához Falka.

-Akkor még kicsi volt Misi, könnyebben ápoltukés az orvos szerint is gyorsabban fejlődhetne ott a hozzá hasonló gyerekekkel együtt - érvelt Lívia széles mozdulatokkal.

-Vagy még inkább elrontaná a többi gyerek.Falka félt orvosokra bízni Misit. Inkább ők kínlódnak vele. Valamikor megfogadta, hogy bármit föláldoznaa gyerekért. Orvosi szakkönyveket olvasott, kérdezősködött. Hitt az ösztönében, hogy az majd rávezeti a helyesmódszerre.

- Ugyan már! - kiáltott fel, és átült férje ölébe. -Ha tudnád, hányat gyógyítottak meg! El is mesélt egyesetet...

-Nem érdekel! Azt hiszed, van azoknak idejükminden gyerekkel külön foglalkozni?!

- Persze! Egy-egy orvos csupán néhányukat kezeli.

-Frászt! - és nagyot legyintett. - Egy kaptafáranyuvasztják őket, aztán ha véletlenül sikerül valamelyiket úgy-ahogy meggyógyítani, verik a huppot! De atöbbség?...

-Te is nagyon jól tudod, hogy az imbecilitást nemlehet gyógyítani, de...

-Akkor meg mi értelme ennek a hercehurcának?Az én gyerekemmel ne kísérletezzenek!

-Hagynád, hogy befejezzem? - és fölállt férje öléből. - Nem lehet gyógyítani, de el lehet érni bizonyosfokú fejlődést valami speciális terápiával!

-Persze! - ugrott föl idegesen. - Ígérgetnek, ésvárják a pénzt! Talán a főmérnöknek is kell csúsztatnia közvetítésért?

Pár évvel ezelőtt már vitték Misit kezelésre. Háromhónap után Falka hazahozta. Képtelen volt leküzdeni ahiányérzetét, amely óránként fokozódott. Hetente látogathatták, de ez kevésnek bizonyult. Türelmetlen volt,veszekedett az orvosokkal, mert azonnali eredményt akart.Lívia is hiába csitította, rákiabált, hogy utálja a sajátgyerekét, azért lökte intézetbe.

Lívia most is látta, hogy férje megmakacsolta magát,ezért taktikát változtatott:

-De én már nem bírom! Ezek az állandó dühkitörések, látod, hogy hárman is alig tudjuk lefogni, és nincs,aki azonnal nyugtató injekciót adna be neki!

Falka visszaült, és szenvtelen arccal vetette oda:

-Mióta mondom, hogy tanulj meg injekciót beadni?

-Félek, hogy beletöröm a tűt! - vágta rá gyorsan.- Meg sajnálom is szegényt...

Falka felhúzta a vállát, és olvasni kezdte az újságot,de Lívia kirántotta a kezéből, és az asztalra csapta. Azújságot, amelynek nagyobb volt a becsülete, mint a falonlógó esküvői fényképnek.

-A barátaink is elmaradoztak, mert a legváratlanabb pillanatokban jött rá! Hazajövök fáradtan, pihenninem lehet, én imádom őt, hisz a fiam, de lásd be, nekiis, nekünk is jobb lenne, ha már az Isten így rendelte.

Rövid szünet után visszaült férje ölébe. Úgy gondolta, kellőképp megpuhította. Falka irtózott a könynyektől, megható jelenetektől. Lívia ezt örökké kiaknázta. A legselymesebb hangján folytatta:

-Beszéltem anyukával, hajlandó eladni a házát éshozzánk költözni. Befizetjük a kocsit!... Na, mit szólsz,bogaram?

-Nem!

Hangja élesen csattant, Líviának lúdbőrözött a háta.Motyogásfélére számított. Falka továbbra is szenvtelenülbámulta a feleségét.

Lívia nem tudta eldönteni, hogy Misinek, anyósának,vagy az autónak szólt ez a határozott nem. Inkább folytatta a mézeskedést.

-De mucuskám, nekünk is egyszerűbb lesz reggelautóval együtt menni dolgozni, vasárnaponként pedigmindannyian kirándulhatunk!

Falka szoborvonásai enyhültek. Mindig irigyelte mások kitartó haragját. Lívia észrevette ezt, és gyorsanfolytatta. Még mielőtt újra megkövesedne férje akarata.

-Anyuka is jobban fogja érezni magát itt, nemkell fűtenie télen, mi ellátjuk, ő meg eltengeti a napjaitÁginak segítve.

-Majd még gondolkodom, ne siessük el a dolgokat- jegyezte meg alig hallhatóan.

Lívia mélyet sóhajtott, és felállt. Tudta, hogy ezzelott a pont az ügy végén, csupán családfői tekintélyéneklátszólagos megőrzése miatt nem bólint rá. Majd reggel,ha ismét megpendíti, egy halk jól van, na-val adja áldását. Csak Falka hitte, hogy Líviának ismeretlen ez a ceremónia.

Ági csöndesen nyitott a szobába, és becsukta magamögött az ajtót. Mindkettőjüket meglepte a lány megjelenése. Falka sejtette az okát.

-Mindent hallottam.

-És? Azért jöttél, hogy ezt bejelentsd? - szúrt Lívia, mert féltette az elért eredményt.

Sehogyan sem értette, hogy lehet Áginak akkora hatása az apjára. Mintha bűvölné. Talán a kettesben végigszenvedett esztendők miatt.

-Úgy látom, komoly változások lesznek, gondoltam, nekem is lehet beleszólásom.

-A változásokról korai beszélni - mondta Lívia-, de természetesen nem döntöttünk volna semmi lényeges dologban a te beleegyezésed nélkül!

Ági némi gúnyt fedezett fel ebben, vagy csak az ajó pár éve magába sulykolt érzés lázadozott, hogy semmijót nem várhat ettől a nőtől, aki immár tizenöt éve irányítja észrevétlenül az életüket.

-Apa, te képes volnál Misit szanatóriumba rakni?!

Falkát váratlanul érte a nekiszegezett kérdés, inkábba házeladás felől várta a támadást. Ráadásul úgy gondolta, hogy ismét csak a két nő közötti szokásos, rövidlejáratú szópárbaj következik, amibe ő nem szokottbeleavatkozni. Igyekezett külön-külön csitítani őket.Hogy időt nyerjen, lassan fölemelkedett a fotelból:

- Misinek jobb lesz ott! Most már felnőtt fiú, láthatod, hogy néha alig bírunk vele. Talán majd ott kezelésekkel, türelemmel fejlődni fog.

Igen, Lívia szavai, gondolta Ági. Pedig egyszer márelhatározták, hogy mindenben közösen döntenek.

-De te nem ezt akartad! - kiáltotta.

- Most sem AKAROM, de ezt kell hogy akarjam, Misi érdekében - válaszolta nyugodt hangon, de rövidszünet után kitört: - És gyűlölöm az örökös lázadozásaidat! Amíg itt laksz, azt csinálod, amit én akarok ésmondok!

Hamar elfelejtette azt a bizonyos egyezséget, gondolta Ági.

-Te meg amit Lívia akar!

-Tűröd, hogy ez a prücsök így beszéljen velünk?- szólt közbe Lívia, mert félt, hogy Ági megingatja aférjét. - Majd pont te fogod eldönteni, mit csinálunkjól és mit nem!

-Te csak hallgass, tudom én jól, mit forgatsz afejedben! Én elmegyek, Misi szanatóriumban, a nagymamát pedig...

-Hová mész te? - lépett Falka csípőre tett kézzelÁgi elé.

Elszólta magát, pedig csak akkor akarta bejelenteni,ha már minden végleges. Mindegy. Legalább nem fogjáktitkolózással is vádolni annál a bizonyos búcsúzkodási végelszámolásnál.

-Légy nyugodt, nem maradok sokáig! Első adandóalkalommal férjhez megyek!... Senki sem fog lázongani Lívia elképzelései ellen!

-Befejezted? - fordult el tőle az apja, és leült.

Borzasztó, hogy el akar menni, gondolta. És ő semmitsem érzékelt. Pedig az apja, naponta beszélnek, mégis ügyesen titkolózik. Vagy hazudott volna, hogy ő is tromfolhasson valamivel? Szorította a gyomorideg. Majdmegtárgyalom én még ezt vele kettesben.

-Nem fejeztem be! Egyáltalán, mi a fenének nekünk autó? A házból kifutná az ára, de miből fizetjükmajd a benzint, karbantartást, biztosítást, adót meg mittudom én, mit kell még fizetni!... Autónk lesz, flancoskirándulásokra gurigázunk, közben kilóg a könyökünkaz agyonmosott ruhákból!... Cifra nyomorúságot akartok? - kiabálta Ági teljesen kikelve magából.

-Azt a pár évet kihúzzuk - jegyezte meg Falka.

-Neked mindegy, milyen áron, csak autó legyen?

-Majd nem fogsz annyi ruhát venni magadnak! -szólt közbe Lívia.

-Az én fizetésem is kellene? Lesheted!... Nekemnem kell kocsi!

-Senkinek sem kell az egész fizetésed - mondtaFalka. - Itt laksz, itt eszel, ezentúl is ideadsz haviezret!

-Azt odaadom, ne félj. És ki fog vezetni? Apánakborzasztó gyengék az idegei. Ráadásul a szíve bármikorelőveheti!

-Befejezni! - ordította Falka.

-Nem veszitek észre, hogy minden barátunk elmaradozott lassan? - folytatta Ági.

-Misi miatt! - kiáltotta Lívia.

-Nem igaz!... Miattatok!

-Elég legyen! - ugrott föl Falka. - Te nem tudod, mit beszélsz!

Ági maga is érezte, hogy túlfeszítette a vitát, de márképtelen volt fékezni az indulatait. A tudat, hogy hamarosan el akar menni, fölszabadította a gátlásait.

-Ha Lívia nem issza le magát többször is terhességealatt, Misi egészséges lenne. A barátok nagyon jól tudják ezt, és nem Misit, hanem benneteket hagytak el! -közben, szinte megrettenve saját szavaitól, a falig hátrált.

-Te büdös kis dög! - indult meg feléje Lívia. -Hát meddig tűröm én még a mocskolódásaidat?! Ha apád nem frászolt föl, majd én! - és már lendítette is a kezét,amikor megszólalt a csengő. A pofon elcsattant.Pillanatig dermedten álltak, aztán Ági berohant Misihez, Lívia pedig kiszaladt ajtót nyitni.

III

Nahát! Ezt a meglepetést! - ugrott fel Falka afotelból, és jobbról-balról megpuszilta Sanyit. - Tégedis csak háromszor egy évben lát itt az ember!

- Szervusz, bátyus! Ha olyan ritkán jöttök ki hozzánk! Egyszer nyáron, meg a disznóvágásról sem maradtok le.

-Na, tedd már le magad!... Lívia, hozzál egy kisbort, légy szíves... A sógornőmnek, a drágának, fáj méga lába? Hát anyánk?

-Mindenki egészséges - válaszolta Sanyi, de feszélyezett, ideges mozdulatai elárulták, hogy másra gondolt.

Hallgattak egy ideig. Falkának is feltűnt öccse furaviselkedése. Sanyi mély lélegzetet vett, és megtörte a kínos csendet.

-Lenne egy kis probléma - kezdett bele, de nemnézett föl.

Hát persze, nyilván nem azért jött, hogy minket lásson, gondolta Falka. Pedig anyánk eddig mindent megoldott a kicsinek.

Lívia is belépett, az asztalra tette a tálcát.

-Na, mi történt? - próbált segíteni egykedvű hangon, miközben töltött a poharakba. - De azért igyunkelőbb. Egészségetekre.

Sanyi a szájához emelte a poharat, de nem kortyoltbele. Falkáék arcát figyelte, vajon milyen hangulatbanlehetnek. Még nem késő, hogy másról beszéljen, látogatásnak álcázza a jövetelét. Bárcsak öregebb lenne máregy órával! Ezek is olyan furcsán bámulják, minthaelőzőleg veszekedtek volna. A mozdulataik is erőltetettek. Mindegy, belevág.

-Nem tudom, anyánk említette-e nektek is, hogykörülbelül másfél éve végrendeletet csinált.

-Igen, említett valamit.

-Sejted, mit tartalmaz?

-Gondolom.

-Szóval biztos forrásból hallottam, hogy a ház fele az enyém, a másik fele a tiéd.

-A jegyző haverod árulkodott? - szólalt meg Lívia, és kiitta a poharát.

-Hagyjuk ezt - legyintett Sanyi. - Szóval aztakarom mondani... hogy... izé... én kifizetem a részedet, ha lemondassz róla... A mamának fölösleges említeni. Ha netalán, isten ments... meghalna és a végrendeletet fölbontják, te úgy csinálsz, mintha átvennéd arészedet, de addig el lesz simítva a dolog.

Nagyot fújtatott, hogy sikerült végigmondania. Megkönnyebbült. Most már bármilyen választ elvisel. Valamikor úgy képzelte, hogy más családokkal ellentétben,náluk az örökösödést egy pohár bor mellett, nevetve tárgyalják meg. Ők szeretik egymást, sohasem fognak irigykedni. Mindkettőjük stabil anyagi helyzetben él.

- És miért olyan sürgős ez neked?

Falka félt, hogy az öccse bonyolult ügybe rángatja,amelyre ő csak ráfizethet. Hisz még soha egyetlen csavart sem adott el haszonnal. Az ilyesmit Lívia intézte.Irtózott az adásvételektől, úgy gondolta, hogy idővelmajd ujjal mutogat rá az illető az utcán, ha találkoznak.

-Nézd, Peti, lassan számolnunk kell a legrosszabbal, aztán meg ne hagyjuk az utolsó pillanatra az egészet... Anyánk kertje határos az enyémmel, a fiam isa nősülés felé kacsingat... megkapná ő a házat, együttmaradhatnánk. Felbecsültetjük az értékét, és én a jövőhónaptól kezdve fizetem ezer-ezerkétszáz lejes részletekben.

-Tíz centit nőttél a szememben, Sanyi, ezt a kombinációt ki sem néztem volna belőled! - szólt Lívia, éshangosan fölnevetett.

-Ne csúfolkodj, annál komolyabb az ügy.

-Bóknak szántam!... De hiba csúszott a számításodba, sógor. Anyuka hamarosan eladja a házát, és ideköltözik hozzánk.

Sanyi meglepetésében hol egyikre, hol a másikra vetett rémült pillantást.

Falka is fanyalogva hallgatta Sanyi ajánlatát. Valami sunyi és alamuszi számítást sejtett mögötte. Mostlegszívesebben kiküldte volna az öccsét, hogy megbeszélje Líviával. Csapda, csapda, ismételgette önmagának.

-Hülyéskedsz?

-A legkomolyabban beszélek. Tegnap döntött így.

-De a végrendelet?!

-Azt megsemmisíti. Joga van hozzá - mondta gúnyos mosollyal, és megveregette Sanyi térdét.

Sanyi teljesen megzavarodott. Hirtelen nem emlékezett, minek jött ide. Valamire meg kell kérje a bátyját.Ja, igen, a ház, részletek, lemondás.

-És hogyhogy...

-Nyugi. A pénzt elosztja, de úgy, hogy mi kapjuka nagyobb részt.

-Miért, miért nem osztja el igazságosan? - ugrottföl zihálva.

-Nem érted, hogy ideköltözik? - tárta szét a karját Falka.

-És mert úgy gondolta, hogy épp eleget fejtétek azutóbbi időben. Arról nem is beszélve, hogy ami az őkertjében megtermett, azt mind ti adtátok el!

-Ráadásul tűzifát sem hozattatok neki télire -tette hozzá Falka emelt hangon, mert élvezte öccse vergődését. - Tavaly decemberben én futkorásztam utána,amikor már csak vacak szénpor jutott!

Falka teljesen beleélte magát a civakodásba. Minthavalami régi sérelmet torolna meg. De hiába kutatott azemlékezetében ilyen után, hogy legalább önmaga előttigazolja a viselkedését. Sanyi vízben fuldokló csónakosként kapálózott, de érezte, hogy fokozatosan elmerül. Eza kivörösödött, izgatott ember nyomaiban sem hasonlít abátyjára. Úgy látszik, ennyi évre volt szüksége, hogyfölfedezze rajta a farsangi maszkot.

Lívia élvezte a két testvér marakodását egy alig körvonalazódott koncon. Pedig mindig irigyelte az összetartásukat. Talán a próbatétel hiányzott az agyarak kivillantásához. Úgy kell pördülnie a két testvér között, hogyegyikük se haragudjon meg rá. Habár Sanyi egész lényeszorongatta a tudatát.

-De ki gondozza az ő kertjét is? - érvelt Sanyi. -Nem mi ástuk föl, vetettünk, kapáltunk?! Másképp ottenné meg a fene az egészet!

-Legalább törődnétek vele, de semmibe veszitek!- kiáltotta Lívia.

- Arról nem is beszélve, hogy az összes spórolt pénzét a markotokba nyomta, amikor javítottátok a házatokat meg építettétek a nyári konyhát!

-Kölcsönkértük, visszafizetjük! - De reménytelennek érezte a hadakozást kettőjük ellen, így könyörgőrefogta: - Próbáljátok ti is megérteni, hisz szülők vagytok, hogy nagyon szeretném Karcsinak megvenni, legyenhová költöznie majd a feleségével. Talán már jövő áprilisban összeházasodnak.

-Akkor meg mit problémázol, vedd meg! - vetetteközbe Falka, és cigarettára gyújtott.

-Várd ki a végét. A baj csak az, hogy most nincsannyi pénzem egy összegben, hogy megvehessem. Aszomszédja, Barta Géza azonnal megvenné, ha megneszelné, hogy eladó. Ne engedjük idegen kézbe, maradjona családé.

-Amit itt elmondtál, az mind nagyon szép és jó -mondta Lívia -, de tudod, hogy kocsit akarunk vennimi is, nem várhatunk, amíg te részletekben kifizeted.

-Azért nem olyan létfontosságú az a kocsi, meglennénk nélküle még jó darabig...

Falka megsajnálta az öccsét. Hirtelen eszébe jutotta családi szeretet, megértés. Olyan szánalmasan vergődöttkettőjük ellen, hogy megszánta. Közben Lívia arcát figyelte, amely azonnal megrándult. Ismerte férje hullámzóakaratát, most mégis váratlanul csapódott a pálfordulat.Látszólag annyira beleélte magát Sanyi szapulásába. Sanyi már semmi jót nem várt, ezért észre sem vette Falkaközeledését.

Lívia érezte, most azonnal lépnie kell, másképp minden összeomlik. A sajnáltatást választotta. Ha férje megsajnálta Sanyit, akkor ez neki is sikerülni fog.

-És én!? Öt megállónyira van a piac, tudod te, mitjelent onnan cipelni?!

-Egy családhoz tartozunk, ahogy Sanyi mondta,ennyi áldozatot igazán hozhatunk - érvelt Falka, mert most egészen jónak találta Sanyi ötletét, hisz az ő részükúgyis eladásra került volna.

Lívia most Falka torkának ugrott volna. Ez egy örökvesztes gondolta. A jobb állást is átengedte a kollégájának, mert annak négy gyereke volt. Inkább lemennesétálni, és hagyná a két testvért csókolózni. Ő itt fölösleges, hiába harcol értük.

-Értünk ki hoz áldozatot?

-Ugyan, Lívia. Ők is helyrebillennek valamelyestanyagilag... talán kérjünk kölcsön, és ahogy Sanyi fizet,úgy törlesztünk mi is.

-És ha közbejön valami neki, és nem fizet egy-kéthónapig, akkor honnan nyögjük ki?

-Na de, sógorasszony! - igyekezett Sanyi meggyőzni, ha már a bátyja is mellé állt. - Ha valamit énmegígérek, azt betartom! Így ismersz?

-Nézd, Sanyi, az üzlet, az üzlet!

-De Lívia! Úgy beszélsz, mintha az öcsém tökmagot árulna a sarkon!

-Anyukának is ígérte, hogy visszafizeti a pénzét,de még egy árva fityinget sem látott belőle!

-Az nem igaz! - kiáltott fel Sanyi elvörösödve améregtől. - Az idei paradicsomtermésnek a teljes bevételét megkapta!

-Rendes vagy! - és megalázó mosolyt erőltetetta szája szegletébe, de érezte, hogy fogytán a türelme ésaz energiája.

-Amit én vetettem, én kapáltam, én locsoltam, énszedtem le! Nem tudom, a ti családotokban hogy járja,de mi Falkák összetartunk. Lehet, hogy ez neked túlpóriasnak tűnik, mert előkelőbbeknél nem sikk egymássegítése, de azért próbáld meg felérni ésszel, hogy létezik ilyesmi is!

Lívia elhatározta, hogy nem vág vissza. Fölösleges.Valamikor megpróbálta megszeretni a sógorát, de annakgürcölő, anyagias modora kiábrándította. Péter meg...

-Na! - szólt közbe Falka erélyesen.

-Mindegy, tárgytalan - folytatta Lívia. - A mama úgyis eladja a házat, ideköltözik hozzánk.

-Tulajdonképpen mivel szédítetted el, hogy megváltoztassa a végrendeletét?

Nocsak, gondolta Lívia. Ő meg lebecsülte Sanyi képességeit.

-Semmivel. Végre rájött, hogy csupán addig jónektek, amíg pumpolhatjátok, aztán...

-Aztán mi? - és hadonászva járkálni kezdett aszobában. - Mit képzelsz te magadról, hogy csak ígybeleavatkozol a családi dolgainkba? Ti mit kezdtek ittanyukával? Talán cselédnek kell?

-Elég legyen! - kiáltotta Falka.

Szerette volna kidobni az öccsét a lakásból, és majdmáskor, nyugodtabban megbeszélni ezt a dolgot. Mostmindhárman idegesek, személyeskedéssé fajult a vita.

Egy hasznos vitához intelligencia kell, gondolta Lívia,de ez hiányzik a Falkákból. Ősi szokás szerint azonnalölre mennének. Tényleg, hét nyolc évvel ezelőtt valakiszületésnapján összeverekedtek. Kapatosan, de azért csépelték egymást. Valami hegesztőkészüléken vesztek öszsze, amit állítólag Sanyi elvitt az anyjától és eladott.Aztán letagadta.

-Rábeszélted a mamát, hogy vegyen öntözőberendezést, és most csak te használod a kertben!

-Annak a felét én fizettem!

-Egy nyavalyát fizettél! - legyintett rá Lívia.

-És ha már itt tartunk, neked talán megesett a szíved anyukán, hogy ide akarod hozni? Francot! Kellenea pénze autóra!

-Fejezzétek be! - ordította Falka tehetetlenségében.

-Nézd, Peti - folytatta Sanyi csendesebben. -Eddig mi összetartottunk, szerettük egymást, soha nemvolt harag közöttünk. Gyerekkorunkban mindig az történt, amit te akartál, bekötött szemmel követtelek. Elégsokat nyeltem miattad. Örökké rajtam csattant az ostor,én kellett tartsam a fenekemet.

-Ha külön utakat jártál, mindig hülyeséget csináltál.

-Talán hét- vagy nyolcéves lehettem, amikor először jöttem rá, hogy a mama téged jobban szeret.

-Ugyan...

De Sanyi nem figyelt a bátyjára, csak mondta magaelé meredve. Ha úgysem kap segítséget, legalább kipanaszkodhassa magát. Falka unta, Lívia érdeklődve tanulmányozta férje színeváltozásait.

-A mama igyekezett leplezni, de itt-ott elárultamagát, és ez rettentően fájt.

-Marhaságokat beszélsz... - nyögte Falka kínjában, és kérdően pislogott Líviára, hogy hova akar ez kilyukadni.

-Nem is a kézzelfogható vagy ehető dolgokra gondolok, de veled valahogy másképp veszekedett, nekednagyobb szabadságot adott.

-Biztos valamelyik drága rokon szédített ilyesmivel.

Egy darabig hallgattak. Sanyi leült, mert rájött, hogyhiába beszél. A hangulata csöndes lagúnához hasonlított,amely azonban bármikor a tengerhez érhetett.

-Mindegy, te ezt nem értheted... De azért mostaz egyszer tegyél meg annyit, hogy vársz még azzal akocsival.

Lívia borzolódva hallgatta, hogy Sanyi egyes számban beszél. Mintha ő csupán egy bólogató cseléd lenne aházban.

-Ha úgy vesszük...

-Nem vesszük sehogy! - szakította félbe Lívia izgatottan. - Anyuka már eldöntötte, hogy ideköltözik,mit kötöd az ebet a karóhoz! Próbáld végre fölfogni,hogy nincs végrendelet.

-De értsétek meg, nincs annyi pénzem, hogy megvegyem azt a rohadt házat! - fogta Sanyi könyörgőrea hangját.

Akárcsak Cervantes hőse, aki újra és újra nekiszaladta szélmalomnak. Maga sem értette, mit könyörög ezeknek itt annyiszor. Most már ambícióból sem segítek.Imádják a felszín alá taposni a könyörgő, de vesztesembert.

-És arról mi tehetünk?

-A kutyaúristenit! Hát örökké engem nyomnak avíz alá?!... Mit vétettem, hogy így ver engem a sors?

Falka megszólalt volna, de csöngettek. Sanyi remegő kézzel nyúlt a pohara után.

-Jé, anyuka! - hallatszott be Lívia hangja. -Hát maga hogy kerül ide?

A két férfi összenézett. Mindketten megkönnyebbültek, úgy érezték, megoldódik a gondjuk. Lívia rosszatsejtett.

-Szervusztok! - lépett anyjuk a szobába, és határozott léptekkel közeledett a fotel felé.

-Csókolom, anyuka - mondták szinte egyszerre.

Erélyes és váratlan megjelenése mindkettőjüket meglepte, soha nem látták még ilyennek. Volt valami megmagyarázhatatlanul különleges a tekintetében.

-Egy kis bort tölthetek? - szólalt meg Falka, deaz anyja csak a fejét rázta. - Ujjnyit legalább, na, avéletlen családi összejövetel örömére.

-Nem érted, hogy nem kell?!

Az erélyes hang kiporolta a két testvérből a reményt.

-Én is nemrég jöttem, erre jártam, gondoltam,fölugrok. Úgyis ritkán látom őket.

-Hagyd csak, tudom, miért jöttél. Ági?

-A másik szobában... Misivel játszik - válaszoltaLívia hadarva.

-Hívd csak át, ő is kell hogy hallja, amit mondaniakarok.

Falka ugrott fel, hogy szóljon. Ági tétova mozdulatokkal jött át, megcsókolta a nagyanyját, és leült.

-Nahát. Lehet, nem mindenki tud róla, habár ahogyelnézlek benneteket, szó volt itt már mindenről, de Áginak újdonság lesz. Másfél éve végrendeletet csináltam.Öreg vagyok, bármelyik nap jöhet értem a vén kaszás,gondoltam, jobb, ha elejét veszem a halálom utáni marakodásnak. Aztán meg miért ne pihenjek én nyugodtana síromban?

-De mama! - szólt közbe Falka.

-Ne szakíts félbe! Szóval megcsináltam a végrendeletet, amelyben úgy határoztam, hogy halálom után afele ház Petié, a másik fele Sanyié. Később rájöttem,hogy ez rossz megoldás, mert akaratomnak pontosan azellenkezője történne. Ismét fölkerestem a jegyzőt, ésmegváltoztattam. A házat hamarosan eladom, legalábbisa nagyobbik részét, mert az udvar felőli szobát megtartom. Abban fogom leélni hátralevő napjaimat. Elég sokra becsülték az értékét, és ezt a pénzt egyenlően osztomel Sanyi, Peti, valamint Ági és Karcsi unokám között.

Mélyet lélegzett, és megkönnyebbülten hátradőlt afotelban. A dermedt csendben időnként egymásra sandítottak. Úgy ültek ott, mint egy kiadós ebéd utáni emésztéskor.

- De hát amikor én ott... - tért magához Líviaelsőként.

-Emlékszem, mit mondtam, amikor nálam jártál.Most így akarom!

Lívia már tudta, hogy minden további vita értelmetlen. Az öreglány határozott. És nem úgy, ahogy a nagyobbik fia.

-Nem lehetne valahogy elhalasztani a dolgot? -kérdezte Sanyi egész halkan. - Ugyanis megvenném aházat Karcsi fiamnak, tudja mama, elég komoly az ügyHédivel... legyen hova menjenek... de most nincs anynyi pénzem... elvégre az unokájáról van szó!

-Mit csináltál a pénzeddel!? Mi apáddal csak öt évnélkülözés után vehettünk egy roskatag vályogházat, sjóval később építettük a mostanit.

-Akkor más idők jártak, mama.

-Nem hiszem, hogy okod lehet panaszra, épp elegetadtam neked is, Petinek is.

-Igen, persze, hálásak is vagyunk érte - szólaltmeg Falka. - Csak az a baj, hogy mi is... szóval...

-Kocsit akarunk venni! - mondta ki Lívia a férjehelyett. - És ha négyfelé osztja, nem tudunk befizetni rá.

Aztán könyörögve folytatta:

-Itt is külön szobát kapna, anyuka, megbeszéltükmi már ezt.

-Én nem ígértem semmit!

-Te azt mondtad, hogy mindent elintéztél! - csattant föl Falka, hirtelen megfeledkezve, hogy az anyja isott ül.

-Úgy következtettem ki anyuka szavaiból... ésakkor nem is említettem magának, hogy az utca túloldalán most nyílt egy új mozi!... Fiatalkorában imádta,egyszer bevallotta!

A mozi szóra felcsillant a szeme.

-Mozi...? Itt, veletek szemben? Legalább öt éve nem láttam mozifilmet!... És te megjegyezted, hogyszeretem...

-Hetente kétszer cserélik a filmet! Ági biztosanelkíséri...

-Velem te csak ne rendelkezz!

-Ági! Mi ez a hang? - ripakodott rá Falka. -Nem vinnéd el a nagymamát moziba?!

-Sokkal boldogabban, mint hiszitek!... De ez csakképmutatás, mert benneteket egyáltalán nem érdekel,hogy megy-e a nagyi moziba, vagy sem! Ez a mézesmadzag, hogy idejöjjön!

-Na, ebből elég legyen!

-Fáj az igazság, mi? - jegyezte meg Sanyi. - Kellemetlen, ha valaki átlát a szitán.

Sanyi tapsolt volna örömében, hogy Ági ilyen bátranodamondogatott. Ő nem merte volna. Mert akkor végképp elúszik a segítség.

-Te csak ne avatkozz bele, jó? - kiáltott rá Lívia.

-Hát így állunk?... Ezt kell hallanom tőletek? -és az öregasszony hangja lassan sírásba csuklott. - Ígyszeretitek ti egymást...

Fejét lassan a térdére hajtotta, és zokogott. Fiai mellé ugrottak, átkarolták a vállát, vigasztalták, de reménytelenül.

Fölemelte a fejét, előkereste a zsebkendőjét, és fölállt.

-Megyek, mert indul az utolsó busz. Hozzad, fiam,a kabátomat!

Érezte, hogy összeroppan, ha marad. A veszekedésrefölkészült, de túlbecsülte tűrőképességét. Már kifárasztotta maga az elhatározás és az a néhány perc, amíg erélyes volt. Sanyi is kisietett öltözködni. Köszönés nélkültávoztak.

Ági leült a konyhában, Lívia és Falka a szobában bámulták a semmit, de nem néztek egymásra.

-Adtunk a szarnak egy pofont - szólalt meg Falka alig hallhatóan.

-Te is felléphettél volna akaratosabban. Ha segítsz,talán sikerül meggyőzni anyukát... rád inkább hallgat.

-Te nem ismered.

-Ő sem tudja, mit akar. Látod, az első végrendeletét is megváltoztatta!

-Miért nem szóltál hamarabb, mit kotyvasztasz?!

-Meglepetésnek szántam - felelte Lívia zavartan.- Gondoltam, magam is boldogulok.

-Úgy beszélsz az egészről, mint egy kolbászos lecsóról!

Falkát dühítette a bizonytalanság. Inkább ő is lekísérte volna az anyját, hátha odasúgott volna neki valamit. Valami csekély biztatást. Ő szégyell kiutazni az anyjához. Mivel leplezze a látogatását ilyen hamar a veszekedés után? Majd megy Lívia. Különben is ő kezdte elaz egészet.

-Hát hogy beszéljek?

-Hagyjuk az egészet - legyintett Falka. - Belekell nyugodnunk.

-Gondolod? És ha holnapig, holnaputánig ismétmeggondolja magát, hogy csak jobb lesz neki itt, mintegyedül abban a kis szobában a ház végében? Ebben akorban már sose lehet tudni...

-Nem fog rájönni.

-Mindenesetre rég láttam ilyen határozottnak.

-Kicsit megváltozott az utóbbi időben - toldottameg Falka.

-És ha Ági ideadná a részét?

Lívia merészsége annyira meglepte, hogy néhány másodpercig csak tátogott.

-Hogy... hogy képzeled te azt?

-Miért ne? Utóvégre mindhármunké lesz a kocsi,később csak rá marad, ő fog vezetni, ha megöregszünk... Számoljunk egy kicsit: százötvenezernél többetnem ér a ház. Mindent leszámítva körülbelül száztízszázhúsz ezer lejt fog négyfelé osztani, az akkor jobbikesetben olyan harmincezer. Ennyiből aligha ugrálhatunkaz autó körül!

-Azért mégis...

-Te vagy az apja, igazán beszélhetnél vele. Szépen,finoman elmagyaráznád a helyzetet, csak megértené!

-Erre még alszunk egyet, ne siessük el.

-Nincs mit elsietni rajta. Igen, vagy nem?

Falka szenvedett. Benne tapicskoltak a közepében, határozott választ kellett vajúdnia. Fogalma sem volt,mit tegyen. Ági mentette meg a helyzetet:

-Egy nagy lópikulát! - rontott be a szobába.

-Na, megint hallgatóztál? - kérdezte Lívia epésen.

-Nem szokásom. Megint kapacitálod apát?... Azén pénzem is kellene, mi?

-Ne dramatizáld a helyzetet, nem kell senkinek apénzed!

-Te akkor lennél a legboldogabb, ha az egész család úgy táncolna fél lábon, ahogyan te fütyülsz!... Deabból nem eszel!

-Ági! Türtőztesd magad, míg finom vagyok! -szólt rá Falka, aki most már csupán csendet akart, hogynyugodtan átgondolhassa ezt a mai napot.

-Te nem látod, apa, mit akar ez a nő? Már az énpénzem is kellene, hogy kocsival furikázhasson!

-Te is csak most hüblődözöl, amíg nincs meg, deha itt állna a ház előtt, örülnél neki!

-Tévedsz! Itt csak te akarsz kocsival felvágni a barátaid előtt!... Apa, mondj már te is valamit!

-Befejeznétek végre?! - de hangja remegett az idegességtől.

-A lányod!

-Talán csak nem estem ki a kegyeidből? Végre eztis megértem!

-Na, most már elég legyen! - ordította Lívia. -Mars vissza a szobádba, és ne turkálj mindenben!

-Te nekem nem parancsolgatsz! Ha utálod a pofámat, menj te ki!

-Elhallgass, mert nem tudom, mit csinálok veled!- és megindult Ági felé.

Falka hirtelen fölugrott, elébe állt, és pofon vágta.Aztán csend lett.

-Én csináltam embert belőled, te tróger, és mostmegütsz?!

Ezzel megfordult és kirohant a lakásból. Apa és leánya egymásra nézett. Rövid ideig álltak így. A következő pillanatban Misi ordítani kezdett a másik szobában,valamit össze is tört, mert csörömpölés hallatszott.

-Hívd a mentőket, én addig megpróbálom lefogni!Gyorsan! - és már benyitott Misihez, Ági pedig átszaladt a szomszédba telefonálni.