nyomtat

megoszt

Huszonkét év — az erdélyi magyarság politikai története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig -
Mikó Imre
FORRÁSMUNKÁK

A romániai magyarság huszonkét éves politikai történetéről mindezideig nem jelent meg összefoglaló tanulmány s ezért könyvem megírásánál csak az egyes részlet-munkákra támaszkodhattam. A politikai eseményeket a magyar sajtó csak olyan mértékben jegyezhette fel, ahogy azt a cenzura megengedte. A napilapok közül felhasználtam a Barth a Miklós alapította "Ellenzék"-et, mely később Bánffy Miklós irányítása alá került, az időközben megszûnt "Ujság"-ot, a Paál Árpád-féle székely csoport harcos napilapját és a "Keleti Ujság"-ot, amelyet egy polgári radikális közösségtől 1927-ben a Magyar Párt vett meg s azóta Bethlen György vezetése mellett mindvégig a hivatalos pártlap szerepét töltötte be. A romániai németség hû tükre a nagyszebeni "Siebenbürgisch Deutsches Tageblatt". A kisebbségi magyarság politikai történetírásának legértékesebb adattára a Lugoson megjelenő "Magyar Kisebbség" címû nemzetpolitikai szemle. A folyóiratot dr. Jakabffy Elemér, dr. Sulyok István és dr. Willer József alapította, ténylegesen azonban az első évektől eltekintve, egyedül Jakabffy Elemér szerkesztette és ő adta ki román, német, francia nyelven a "Magyar Kisebbség" idegenek számára készült testvérlapját is. A "Magyar Kisebbség" 1922-től napjainkig a romániai magyarság minden jelentős politikai eseményével foglalkozott. E mellett részletes beszámolókat közölt a kisebbségi kongresszusokról, helyet adott a magyarságot érintő politikai pereknek és bírói ítéleteknek, leközölte a magyar képviselők parlamenti felszólalásait és állandó figyelemmel kísérte a román sajtót. Munkatársai között az erdélyi és magyarországi kisebbségpolitikai és jogi írók legjava szerepel. Az anyaországi folyóiratok közül a "Magyar Szemle" (szerkesztő Szekfû Gyula), a "Külügyi Szemle" (felelős szerkesztő Drucker György), a "Láthatár" (szerkesztő Csuka Zoltán) és a "Kisebbségvédelem" (szerkeszti dr. Elekes Dezső) foglalkoztak legtöbbet az erdélyi magyarság politikai életével, valamint a Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet dr. Faluhelyi Ferenc szerkesztésében megjelent "kisebbségi körlevelei" és dr. Móricz Miklós "Statisztikai Tudósítója".
A romániai magyarság első évtizedéről összefoglaló képet nyujt a dr. Sulyok István és dr. Fritz László szerkesztésében megjelent "Erdélyi Magyar Évkönyv 1918-1929" (Kolozsvár 1930). A könyvhöz csatolt kronológia 1918. X. 31.- 1929. XII. 31-ig kisebb pótlásokkal hasznos vezérfonala lehet azoknak, akik az első évtized kulturális, társadalmi, gazdasági és egyházi mozgalmaiban akarnak eligazodni. Az első tíz év történetéről s főként a politikai szervezkedés megindulásáról sok értékes adathoz jutunk a Magyar Szemle 1928 októberi, a kisebbségi magyarság első évtizedének szentelt számában, Jancsó Benedek, Grandpierre Emil, Barabás Endre, Ladihay György, Gyárfás Elemér és Jakabffy Elemér cikkei útján. Egész egyéni ellenzéki hangot üt meg Szentimrei Jenő az "Új magyar föld" címû röpiratban "A kisebbségi magyarság elhibázott útja Erdélyben" címû cikkével. Hasonló ellenzéki igényekkel lép fel a "Metamorphosis Transsylvaniae 1918-1936" (Kolozsvár 1937) címû Győri Illés István által szerkesztett antológia; néhány komolyabb tanulmányától eltekintve azonban csak a napi újságírás színvonalán mozog és megállapításait kritikával kell fogadni. - Elsősorban a szépirodalommal foglalkozik, de Grandpierre Emil, Gál Kelemen, Gyárfás Elemér cikkein keresztül az erdélyi magyarság politikai életébe is betekintést nyujt az első hat évet felölelő "Pásztortûz Almanach" (Kolozsvár, 1925. Szerkeszti: dr. György Lajos). Szász Zsombor magyarul és angolul megjelent nagy munkája "Erdély Romániában" (Budapest 1927) bő idézeteivel és statisztikai tábláival az első évek legteljesebb politikai adattára. Ugyancsak ő számolt be később rendszeresen a Magyar Szemle hasábján a román belpolitika változásairól. Sok tanulsággal olvashatjuk a "Jancsó Benedek Emlékkönyv"-ben (Budapest 1931. Szerkesztette dr. Asztalos Miklós) Buza László, Ajtay Gábor, Szász Zsombor, Szász Béla, Barabás Endre, Móricz Miklós értékes tanulmányait, valamint a népszövetségi panaszokkal foglalkozó beszámolót. Endes Miklós "Erdély három nemzete és négy vallása autonómiájának története" (Budapest 1935) c. nagy munkájának ötödik része az egyházak helyzetéről nyujt átfogó képet. Bár nem illik be ez utóbbi tudományos munkák sorába, de itt kell megemlékeznem Tóth Sándor "Erdély 22 éves rabsága" (Budapest, 1941) c. színes riportsorozatáról, melynek tartalmát hûen jellemzi a címlapján látható mártírkoszorú és a belőle hulló piros, fehér, zöld vércseppek.
Román szerzők összefoglaló munkái közül kiemelkedik Silviu Dragomir könyve: "La Transylvanie roumanie et ses minorités ethniques" (Bucarest 1934) és V. Boteni: "Les minorités en Transylvanie" (Paris 1938) cimû doktori értekezése. Dragomir polemikus munkája a történelmi, kulturális és gazdasági fejlődéssel foglalkozik, Boteni azt igyekszik bizonyítani, hogy Románia a kisebbségi jogokat minden vonalon betartotta Az első tíz évről számol be a "Transilvania, Banatul, Criºana, Maramureºul 1918-1928" címû nagy összefoglaló emlékkönyv. 1936 óta a "Revue de Transylvanie" címû Dragomir szerkesztésében megjelenő negyedévi szemle rendszeresen foglalkozott a kisebbségi magyarság kérdéseivel. A folyóiratba a legnevesebb román tudósok dolgoztak, de magas színvonala ellenére is meglátszik, hogy a külföldi tudományos propaganda szempontjait tartja szem előtt.
Az első évek történetének sok érdekes epizódját gyüjtötte össze Mikes Imre: "Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig" címû kétkötetes riport-sorozatában (Brassó 1931). A gyulafehérvári határozatok történetét Ion Clopoþel írta meg "Revoluþia din 1918 ºi unirea Ardealului cu România" címû Scotus Viator díjat nyert könyvében (Kolozsvár 1926). A kisebbségi szerződés és békeszerződés megkötésének körülményeit román részről V. Tilea későbbi londoni követ dolgozta fel, amit Botos János fordított magyarra "Románia diplomáciai mûködése 1919 novembertől 1920 márciusig" címmel (Magyar Kisebbség 1926). A kisebbségek nemzetközi jogvédelméről a magyar szerzők közül Balogh Arthur ("A kisebbségek nemzetközi védelme", München 1928; megjelent franciául és németül is), Buza László ("A kisebbségek jogi helyzete" Budapest 1930) és Flachbarth Ernő ("System des internationalen Minderheitenrechtes" Budapest 1937) írtak európai viszonylatban is alapvető szakmunkákat
A passzivitás éveinek legjelentősebb röpirata az 1921-ben megjelent "Kiáltó szó", amiben Kós Károly, Zágoni István és Paál Árpád foglalt állást a politikai aktivitás mellett. Dr. Gyárfás Elemér "Erdélyi problémák" (Kolozsvár 1923) címû kötetében a hatalomváltozás utáni első években írt újságcikkeit is közzétette. A püspökök eskütételétől a néppárti kormány bukásáig terjedő hat év politikai történetének leghitelesebb forrása Gyárfás Elemér "Az első kísérlet" címû tanulmánya, mely az Averescu paktum előzményeit, megkötését, módosításait, felbomlását és tanulságait öleli fel (Magyar Kisebbség 1937. 2-3. szám). Bernády György "Reflexiók" címû válasz-füzetével kiegészítve (Marosvásárhely 1937) tiszta képet alkothatunk magunknak a magyarságpolitikai harcainak a kulisszák mögött lefolyó előkészületeiről. A "Magyar Szövetség" rövid életéről az "Ellenzék" számol be legrészletesebben.
A földbirtokreform nagy irodalmából dr. Oberding József György "Az erdélyi agrárreform" (Kolozsvár 1930) és dr. Móricz Miklós "Erdélyi föld sorsa" (Budapest 1932) c. munkája forgatható a legtöbb haszonnal.
A Magyar Párt szervezeti szabályzata és programmja két kiadást ért el 1924-ben és 1928-ban. Sándor József parlamenti felszólalásai a Magyar Kisebbségben jelentek meg; az egyiket "A magyar iskolákért" (Torda 1924) címen önálló füzetben is közzétették. A román alkotmányt elsőnek dr. Balogh Arthur és dr. Szeghő Imre kommentálta "Románia új alkotmánya" (Kolozsvár 1923) címû munkájukban. A parlamenti választások statisztikáját e sorok írója állította össze a "Kisebbségvédelem" 1938. évi 6. számában "Magyar képviselők a román parlamentben" cím alatt. A reform-csoport mûködését a "Keleti Ujság"-ból ismerhetjük meg, a "Magyar Néppárt" programmjáról és kísérleteiről "A népkisebbségi törvény tervezete" (Kolozsvár 1928) címû füzet tájékoztat.
Az első évtized iskolapolitikai fejlődését a Kornis Gyula szerkesztésében megjelent "Az elszakított magyarság közoktatásügye" címû kötetben Barabás Endre és Jancsó Benedek írta meg (Budapest 1927). Dr. Balázs András "Adatok az erdélyi kisebbségek iskolavédelmi küzdelmeihez 1919-1929" címû munkájában nagyszámú emlékiratot és hatósági rendeletet gyüjtött össze. A romániai magyar oktatásügyről a bécsi döntés után Biró Sándor számolt be a Magyar Szemle hasábjain ("Az erdélyi magyar iskola keresztútja" 1941 1. sz. és "Magyar tanárok és tanulók Romániában" 1941. 2. sz.). Gyárfás Elemér és Pál Gábor vitája a konkordátum felől a Magyar Kisebbség 1928. évi 18., 19. és 21. számában folyt le. A római egyezmény történetét Pop Valér igazságügyminiszter írta meg "Acordul dela Roma" (Kolozsvár 1934) címû könyvében. Onisifor Ghibu irodalmi munkáiról már szó esett tanulmányom szövegében. Az "Un anacronism ºi o sfidare" mellett közel hétszáz oldalas összefoglaló munkája: "Acþiunea catolicismului ºi a Sf. Scaun în România integritã" (Kolozsvár 1934). A Ghibu-féle akcióról egész kis irodalom alakult ki - román és magyar nyelven. A Státus körüli harcokról összefoglaló képet nyujt Scheffler János egyetemi tanár a Magyar Szemle 1941. év májusi számában (Az "Erdélyi Katolikus Státus" küzdelmes húsz éve).
A magyar parlamenti felszólalások legnagyobb részénél a Magyar Kisebbségben közölt szöveget vettem alapul, az ott meg nem jelent beszédek a román hivatalos lap, Monitorul Oficial harmadik részében találhatók fel, mely a parlamenti napló szerepét tölti be. Hegedüs Nándor négy nagyobb beszédét külön füzetben is megjelentette "Magyar harc a román parlamentben" (Nagyvárad 1940) cím alatt. A román törvények legjobban kezelhető gyüjteménye a Hamangiu-féle kiadásban megjelent "Codul general al României".
A Magyar Párt gazdasági szakosztályában rendesen a nagygyûlések alkalmával tartott előadások és hozzászólások négy kötetben jelentek meg "Gazdasági sérelmeink és kívánságaink" címen (Kolozsvár, Minerva kiadás). A kisebbségi szakosztály 1935. május 25. és 26-án Nagyváradon tartott ülésének anyagát dr. Jakabffy Elemér szakosztályi elnök tette közzé a "Népkisebbségi kívánságaink és feladataink" címû kötetben (Lugos 1935). A Nemzetek Szövetségéhez intézett panaszok anyagát és statisztikáját e sorok írója állította öszsze "A romániai magyar kisebbség panaszai a Nemzetek Szövetsége előtt" címû tanulmányában, (Különlevonat a Hitel 1936. 3. számából) és a Magyar Kisebbség 1938. évi 24. számában. A panaszeljárással kapcsolatos tapasztalatairól dr. Balogh Arthur a Magyar Kisebbség 1940. évi 18. és 19. számában számolt be "A Nemzetek Szövetsége és a romániai magyár kisebbség" címû tanulmányában. A Népszövetség kisebbségvédelmi tevékenységéről szól dr. Balogh Arthur kritikai munkája: "L’action de la Société des Nations en matière de protection des minorités" (Paris 1937); ennek mellékleteként a Corvin láncos tudós a csíki magánjavak ügyéről adott számot. Dr. Kövér Gusztáv háromkötetes munkájában sok dokumentumot találunk annak igazolására, hogy a Népszövetség nem teljesítette kisebbségvédelmi feladatait. (I. kötet: "Non! Genève ne protège pas les minorités nationales". II. kötet; "Histoire d’une trahison". III. kötet: "L’erreur initiale de la Société des Nations". Genf 1938, 1939, 1940.) A vallási kisebbségek amerikai bizottságának jelentését a "The religious minorities in Transylvania" (Boston 1925) és a "Roumania ten years after" (Boston 1928) címû könyvekben találjuk meg, az előbbit Szombati Szabó István fordította magyarra és a Magyar Kisebbség kiadásában jelent meg.
A községi iskolai segély kérdését e sorok írója és dr. Ürmösi Károly dolgozta fel "A 14%-os iskolai segély és a magyar felekezeti iskolák" címû, a Magyar Kisebbség 1937. évi 3-4. számában megjelent tanulmányban.
A Magyar Reviziós Liga kiadványai közül a romániai magyarság helyzetével Borbély Andor és dr. Fall Endre foglalkozik "Román uralom Erdélyben" c. munkájában (Budapest 1936), valamint dr. Fall Endre "Jogunk Erdélyhez" e. könyvében. A revizióellenes irodalom elsősorban Magyarország ellen irányult és a nemzetiségi elvvel, a trianoni béke létrejöttének körülményeivel és a reviziós propagandával foglalkozott, de az erdélyi magyarságra vonatkozóan is sok adatot találunk A. Gociman: "România ºi revizionismul maghiar" (Bukarest 1934) címû könyvében. Nem sorolom itt fel az erdélyi magyarság politikai helyzetével foglalkozó és idegen íróktól származó könyveket, amelyek többé-kevésbbé szintén a revizió vagy ellenrevizió szolgálatában állanak, mivel ezek legnagyobb része csak másodkézből vette adatait. Kivétel e téren C. A. Macartney "Hungary and Her Successors 1919-1937" (London 1937) c. alapvető munkája.
A székely autonómiáról tanulmányt írt dr. Tusa Gábor ("A székely vallási és tanügyi autonómia" Kolozsvár 1930). dr. Papp József ("Az erdélyi székelyek vallási és tanügyi önkormányzata". Magyar Kisebbség 1931. 8, 9, 10. szám), dr. Balogh Arthur (A székely vallási és iskolai önkormányzat". Erdélyi Múzeum 1931. 341-354 1.) és e sorok írója ("A székely közületi kulturális önkormányzat" (Magyar Kisebbség kiadása 1934), mely utóbbi mint doktori értekezés románul is megjelent). Dr. Paál Árpád "Törvény a székely közületek közmûvelődési önkormányzatáról" címû javaslatát (Kolozsvár 1931) a. megfelelő fejezetben ismertettem. A székely önkormányzattal kapcsolatos tervek sok tekintetben az 1925. február 12-i észt törvényt vették alapul, amit dr. Csekey István ismertetett meg a magyar jogászvilággal (A kisebbségi kultúrautonomia Észtországban. Magyar Kisebbség 1928. évi 3., 4., 5. és 6. szám).
Maniu felfogását a kisebbségi kérdésről legjobban a román szociális intézetben 1924. május 11-én tartott előadása tükrözi vissza (Problema minoritãþilor. "Politica externã a României" címû kötet 223-243. lapján.) A "numerus valachicus" mozgalom és a "román front" nevû párt programmját dr. Vaida-Voevod Sándor mondotta el "Cuvântare câtre Naþiunea Românã" címû könyvében (Kolozsvár 1937).
A bánsági magyarság történetét minden vonatkozásában kimerítően írta meg Jakabffy Elemér és Páll György "A bánsági magyarság húsz éve Romániában" címû munkájában.
A népoktatás helyzetéről beszámolt R. Szeben András "Az erdélyi magyarság népoktatás-ügyének statisztikai mérlege (Budapest 1934) címû alapos tanulmányában. A Magyar Történelmi Társulat által a bécsi döntés havában kiadott "Erdély" c. kötetben ugyanő két tanulmányt tett közzé "Uralomváltozás Erdélyben" és "Erdély gazdasági élete Romániában". Az előbbi függeléke szemléltetően hasonlítja össze a románság helyzetét a Trianon előtti Magyarországon a romániai magyarság helyzetével. Az állami elemi iskoláztatás helyzetképét dr. Kiss Árpád készítette el "Az állami magyar tannyelvû elemi iskolák és tagozatok címû statisztikai közleményében (Magyar Kisebbség 1936. és 1937. évi kötet). Ugyanő dolgozta fel a magyar ügyvédek statisztikáját a Magyar Kisebbség 1936. évi 15-16. számában. Az ügyvédi kamarák elrománosításának kérdéséről e sorok írója és dr. Szilágyi Olivér írt magyar és román nyelvû tanulmányt "Az ügyvédi arányszám kérdése" címen ugyanazon nemzetpolitikai szemle "Kisebbségi Jogélet" címû mellékletébe (1937. 7-9. sz.) A magyar bírók, ügyészek, bírósági tisztviselők és közjegyzők statisztikáját dr. Kovács Árpád dolgozta fel a Magyar Kisebbség 1937. évi 4. és 5-6. számában.
A magyar vagyonok ellen intézett támadások közül a nagyváradi premontrei rend perének anyagát ismertette dr. Patzkó Elemér egy, dr. Gyárfás Elemér előszavával ellátott román nyelvû kötetben, melynek címe: "Personalitatea juridicã a ordinelor cãlugãreºti ºi rectificãrile arbitrale ale inscripþiunilor funduare" (Kolozsvár 1938). A szász egyetem jogi helyzetéről dr. Ioan Fruma ügyvéd írt tárgyilagos hangú tanulmányt "Problema Universitãþii Sãseºti ºi a institutiei celor ªapte Juzi" címen (Nagyszeben 1935). A kérdés magyar vonatkozásait a Keleti Újság 1937. június 18-i és 1938. május 18-i számaiban ismertettem.
Sok adatot gyüjt össze Ürmösi Maurer Béla a "Chestiuni Minoritare" címû román nyelvû kisebbségi szemle füzeteiben, valamint a "Kisebbségi kérdések" címû kötetben (Kolozsvár 1937. augusztus). Az 1937-38. év politikai kérdéseiről Hegodüs Nándor "Erdélyi levelek" (Nagyvárad 1941) címû kötetéből alkothatunk képet magunknak, mely a "Pesti Napló"-ban megjelent cikkeit tartalmazza.
Az új nemzedék gondolatvilágát és mozgalmait a Kolozsváron megjelenő "Erdélyi Fiatalok" 1930-1939-ig terjedő évfolyamaiból és a "Hitel" 1936-1940. évi köteteiből kísérhetjük figyelemmel. A vásárhelyi találkozó jegyzőkönyve csak litografálva jelent meg. Az erdélyi magyar főiskolai hallgatóság helyzetéről az Erdélyi Magyar Évkönyvbe (Kolozsvár 1930) Albrecht Dezső írt összefoglaló tanulmányt. Az ifjúsági élet rendszerét Jancsó Béla ismertette az Erdélyi Helikon 1931 januári számában az európai ifjúsági ankéttel kapcsolatban. A politika felé hajló fiatalok a Magyar Kisebbségben jelentették meg tanulmányaikat. A Magyar Kisebbség 1933. évi február 16-i kettős számát a későbbi Hitel csoport íróinak (Albrecht Dezső, Petrovay Tibor, Venczel József, Vita Sándor és Vita Zsigmond) tartotta fenn, az 1936. augusztus 16-i kettős számban pedig a fiatal ügyvédek (dr. Szilágyi Olivér, dr. Parecz György, dr. Mikó Imre és dr. Kiss Árpád) taglalták az időszerû jogi és politikai kérdéseket. A baloldali fiatalság elméleti megnyilatkozásainak a kolozsvári "Korunk" (szerkesztette Gaál Gábor) adott helyet, a napi politikába pedig a "Falvak népe" és később az "Erdélyi Magyar Szó" hasábjain szóltak bele. Az egyetemi ifjúság fejlődéséről dr. Jancsó Elemér számol be "Az erdélyi magyarság életsorsa nevelésügyének tükrében" címû könyvének (Budapest 1935) egyik fejezetében. Az új alkotmányt "Az Ország Útja" 1938. évi 7-8. és a "Hitel" 1938. évi 1. számában, a kisebbségi statutumot pedig a "Kisebbségvédelem" 1938. évi 4-5. számában és a "Hitel" 1938. évi 3. számában ismertettem. Román részről Romulus I. Fodor válaszolt a "Revue de Transylvanie" 1939. évi 3-4. számában "M. István Bölöni et la question des minorités en Roumanie" címen.
A Nemzeti Újjászületés Frontjába való belépésről és a Romániai Magyar Népközösség mûködéséről legkimerítőbben az "Ellenzék", a Népközösség lapja számolt be. A Népközösség megalakulásának és másféléves munkájának történetét mondotta el Bánffy Miklós a magyar felsőház 1940. december 18-i ülésén. Erre válaszolt Bethlen György a "Keleti Ujság" december 22-i számában "Mi az igazság?" cím alatt. A besszarábiai válságról Tatarescu külön füzetben számolt be, amiben a maga és a király politikáját igyekezett igazolni (Evacuarea Basarabiei ºi a Bucovinei de Nord. Craiova 1940.). Az utolsó tíz év történetét különben a Magyar Párt és a Magyar Népközösség irattárából, valamint saját feljegyzéseim alapján állítottam össze. Végül ezuton is köszönetet mondok gr. Bethlen György és gr. Bánffy Miklós titkos tanácsos uraknak, akik könyvem kéziratát elolvasva, értékes megjegyzéseikkel sok lényeges szempontra hívták fel a figyelmemet.