nyomtat

megoszt

Följegyzések
NAGY IMRE
FÜGGELÉK

FÜGGELÉK

NAGY IMRE MŰVÉSZI HAGYATÉKA
A KIADÁSRÓL

Nagy Imre följegyzéseinek születése és e kiadás, kialakulása körülményeiről az előszóban lényegében már beszámoltunk. Kiadásunk alapjául a zsögödi Nagy Imre Emlékházban elhelyezett gépirat szolgált, amelyet az ismeretlen sorsú kéziratos eredetiről a művész egyik barátja, Imreh Ernő gépelt még 1955-ben. Ezt a szöveget Nagy Imre maga nézte át és javítgatta, helyesbítve néhány elgépelést is.

A gépirat szövegén a kötet sajtó alá rendezése során néhány javítást kellett végrehajtanunk, főképp tollhibákat, grammatikai vétségeket.

Az 1954—55-ös följegyzésekhez hozzácsatoltuk Nagy Imre 1937—38-ból való naplójegyzeteit. Ezek autográf szövege hagyatékában maradt fenn több más, elszórt feljegyzéseket és vázlatokat tartalmazó notesszel együtt, s jelenleg szintén a Nagy Imre Emlékházban található.

A Följegyzéseket és a Naplójegyzeteket egy gazdag és sokrétű művészi életpálya forrásértékű dokumentumainak tekintettük. Ezért csatoljuk hozzájuk Nagy Imre művészi hagyatékának életrajzi adalékként is fontos, de jelentős dokumentáris értéket képviselő jegyzékét: azoknak a képzőművészeti alkotásoknak a leltárait, amelyeket még életében a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeumnak és a Csíkszeredai Megyei Múzeumnak adományozott, illetve amelyek végrendelete értelmében zsögödi és kolozsvári hagyatékából a zsögödi Nagy Imre Emlékházba és Galériába kerültek. Ez a hagyaték összesen 6596 darabot tartalmaz 6 341 545 lej értékben.

A művész szándékát 1976. augusztus 16-án kelt végrendeletével foglalta írásba, amelyben többek között a következők olvashatók:

„Kolozsváron, Nyárfasor utca 42. szám alatti lakásomon lévő öszszes képeimet — kivéve A nagycsellós és a Nyárfasor című olajképeket, valamint két szabadon választott rajzot —, minden szobrot, minden vázlatot, levelezésemet, kézirataimat, könyvtáramat, festőkészleteimet és felszereléseimet, személyes tárgyaimat és a művészi munkámban használt összes eszközöket, amelyek munkásságommal valamilyen reprezentatív kapcsolatban vannak, továbbá ugyanitt található faragott bútor-garnitúrámat, azonkívül Csíkszereda, Csillag utcai lakásomon található összes képeimet, a szobrokat, vázlatokat és egyéb munkákat, levelezést, kéziratokat, könyveket, bútorokat, házi és háztartási eszközöket, személyes ingóságokat és szellemi javakat hagyományozom Hargita megye Néptanácsa Végrehajtó Bizottságának, azzal a meghagyással, hogy abból Csíkszeredán, Csillag utcai házamban művészi munkásságomat tükröző emlékházat szervezzen.

Az Emlékház megszervezésével kapcsolatban az a kívánságom, hogy könyvtáramat csíkszeredai lakásom középső szobájában helyezzék el, és hogy az Emlékház helyiségeiben annak gondnoksága időről időre szervezzen hangversenyeket és más zenei audíciókat, olyan műsorokkal, amelyek alkalmasak arra, hogy a közönséget a zeneművészet segítségével is közelebb hozzák művészetemhez.

Az a kívánságom, hogy utolsó munkám, a festőállványon jelenleg befejezetlenül álló kép maradjon úgy, ahogyan most van, ahogyan félbehagytam.”

Nagy Imre első adományát 1959-ben tette a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeum számára. Ez az adomány 43 olajfestményt, temperát és akvarellt foglak magába. Ezt követte 1961-ben 52 eredeti fametszetet és két tusrajzot magábafoglaló másik adománya, majd a végrendeletileg ugyancsak a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeumnak juttatott 1 olajfestmény, azaz összesen 98 alkotás. (A vásárlás útján a Múzeumba került 30 művel együtt 128 darab.)

A Csíkszeredai Megyei Múzeumban, valamint a zsögödi Nagy Imre Emlékházban és Galériában összesen 6596 munka található. Ezek első része az 1975-ös adomány (leltári jelzete Cs. M. M.), a többi a végrendelet értelmében került a Múzeum gondozásába Nagy Imre zsögödi házából (leltári jelzete Zs.), illetve kolozsvári lakásáról (leltári jelzete Kv.). E három leltár anyagából itt közölt jegyzékeinkben benne szerepel minden képjelzett alkotás, valamint a még csak tanulmány- vagy vázlatszámba menő önarcképek (összesen 1388 darab). Nem, vettük fel a leltárakból jegyzékeinkbe a jelöletlen vázlatokat, a fametszeteket (csak azok eredeti dúcait), ez utóbbiakból ugyanis teljes sorozat található Nagy Imre 1961-es adományaként a Marosvásárhelyi Művészeti Múzeumban (leltári jelzete M. M. M.).


A jegyzékeinkben szereplő munkák műfaji megoszlása a következő:

I.

FESTÉSZET

Cs.M.M.

Zs.

Kv.

M.M.M.

Össz.

1.

Olaj, tempera, pasztell

82

64

53

20

219

2

vízfesték

32

17

80

24

153

II.

 GRAFIKA

         

1.

egyedi darabok (tus, lavirozás, rosttoll, tinta

szén, ceruza)

249

340

282

2

873

2.

Metszetek

         
 

a) fametszet (dúc)

35/60

52

112

 

b) rézkarc

6

1

22

29

Alábbi jegyzékeink is ezt a beosztást követik, s önállóan adják az egyes leltári egységeket a következő sorrendben:

CSÍKSZEREDAI MEGYEI MÚZEUM ZSÖGÖD. NAGY IMRE EMLÉKHÁZ KOLOZSVÁRI HAGYATÉK MAROSVÁSÁRHELYI MŰVÉSZETI MÚZEUM

Reméljük, hogy az itt megjelenő jegyzék megkönnyíti majd a szakkutatók tájékozódását s a Följegyzésekkel együtt hozzájárul a Nagy Imre-életmű elmélyültebb megismeréséhez.