nyomtat

megoszt

Dokumentumok Románia magyarságpolitikájáról 1918-2001
BÁRDI NÁNDOR, DIPPOLD PÉTER (szerk.)
12

12.TRATATUL DE PACE ÎNTRE ROMÂNIA ȘI PUTERILE
ALIATE ȘI ASOCIATE*

Adoptat: 10 februarie 1947, la Paris.

Text: Arhivele Statului, București, fond Casa Regală, dosar 4/1947, f. 1–16; Monitorul Oficial nr. 199 din 30 august 1947 (ratificat prin Legea nr. 304 din 25 august 1947, promulgată prin Decretul nr. 1786 din 25 august 1947); Ministerul Afacerilor Străine, București, 1947; Șt. Lache, Gh. uțui, “România și Conferința de pace de la Paris din 1946”, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1978, p. 324–340.

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Australia, Republica Sovietică Socialistă a Bielorusiei, Canada, Cehoslovacia, India, Noua Zeelandă. Republica Sovietică Socialistă a Ucrainei și Uniunea Sud-Africană, ca state aflate în război cu România și care au purtat în mod activ războiul împotriva statelor europene inamice cu forțe militare importante, desemnate în cele ce urmează cu numele de “Puterile Aliate și Asociate”, de o parte, și România, de o parte;

Având în vedere că România, care a încheiat o alianță cu Germania hitleristă și a participat, alături de ea, la războiul împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, a Regatului Unit, a Statelor Unite ale Americii și a altor Națiuni Unite, poartă partea sa de răspundere în acest război;

Având în vedere însă că la 24 august 1944 România a încetat toate operațiunile militare împotriva Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, s-a retras din Războiul contra Națiunilor Unite și a rupt relațiile cu Germania și sateliții ei și că, după ce a încheiat la 12 septembrie 1944 un armistițiu cu guvernele Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit și Statele Unite ale Americii, lucrând în interesul Națiunilor Unite, ea a participat activ la războiul împotriva Germaniei;

Având în vedere că Puterile Aliate și Asociate și România sunt doritoare să încheie un Tratat de pace care să reglementeze, în conformitate cu principiile de justiție, chestiunile aflate încă în suspensie de pe urma evenimentelor amintite mai sus, și să constituie baza unor relațiuni amicale între ele, îngăduind astfel Puterilor Aliate și Asociate să sprijine cererea României de a deveni membră a Organizației Națiunilor Unite, precum și de a adera la orice convențiune încheiată sub auspiciile Națiunilor Unite;

Pentru aceste motive, au căzut de acord să proclame încetarea stării de război și să încheie în acest scop Tratatul de pace de față, desemnând, în consecință, pe plenipotențiarii subsemnați care, după ce au prezentat deplinele lor puteri, găsite în bună și cuvenită formă, s-au înțeles asupra dispozițiunilor ce urmează:

PARTEA I

FRONTIERE

ARTICOLUL 1

Frontierele României, indicate în harta anexată Tratatului de față (Anexa I), vor fi cele care erau în ființă la 1 ianuarie 1941, cu excepția frontierei româno-ungare, care este definită în articolul 2 al Tratatului de față.

Frontiera sovieto-română este astfel fixată în conformitate cu Acordul sovieto-român din 28 iunie 1940 și cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945.

ARTICOLUL 2

Hotărârile sentinței de la Viena din 30 august 1940 sunt declarate nule și neavenite. Frontiera dintre România și Ungaria este restabilită prin articolul de față astfel cum exista la 1 ianuarie 1938.

PARTEA II

CLAUZE POLITICE

SECȚlUNEA l

ARTICOLUL 3

România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura tuturor persoanelor de sub jurisdicția română, fără deosbire de rasă, de sex, de limbă sau religie, folosința drepturilor omului și a libertăților fundamentale, inclusiv libertatea de exprimare, libertatea presei și de publicare, libertatea cultului, libertatea de opinie politică și de întrunire publică.

2. România se obligă, de asemenea, ca legile în vigoare în România să nu stabilească sau să nu implice, în conținutul sau în aplicarea lor, vreo discriminare între persoane de cetățenie română, pe temeiul rasei, sexului, limbii sau religiei lor, fie în ce privește persoana lor, bunurile, interesele comerciale, profesionale sau civile, fie în orice altă materie.

ARTICOLUL 4

România, care, în conformitate cu Convențiunea de armistițiu, a luat măsuri pentru eliberarea, fără deosebire de cetățenie și naționalitate, a tuturor persoanelor deținute din cauza activității lor în favoarea Națiunilor Unite sau din cauza simpatiei lor pentru aceasta sau din cauza originii lor rasiale și pentru abrogarea legislației discriminatorii și a restricțiunilor impuse prin ea, va completa aceste dispozițiuni, nu va lua în viitor nici o măsură și nu va edicta lege care ar fi incompatibilă cu scopurile enunțate în acest articol.

ARTICOLUL 5

România, care, în conformitate cu Convențiunea de armistițiu a luat măsuri pentru dizolvarea tuturor organizațiunilor de tip fascist pe teritoriul român, fie ele politice, militare sau paramilitare, precum și a altor organizațiuni făcând o propagandă ostilă Uniunii Sovietice sau oricăreia dintre celelalte Națiuni Unite, nu va îngădui în viitor existența și activitatea unor organizațiuni de această natură care au drept scop lipsirea poporului de drepturile sale democratice.

ARTICOLUL 6

1. România va lua toate măsurile necesare pentru a asigura arestarea și predarea în vederea judecării a:

a) persoanelor acuzate de a fi comis crime de război și crime contra păcii sau umanității, de a le fi ordonat sau de a fi contribuit la făptuirea lor;

b) cetățenilor oricărei Puteri Aliate sau Asociate acuzați de a fi violat legile lor naționale prin trădare sau colaborare cu inamicul în timpul războiului.

2. La cererea guvernului Națiunilor Unite interesate, România va pune de asemenea la dispoziție, ca martori, persoanele de sub jurisdicția sa, a căror mărturie este necesară pentru judecarea persoanelor vizate prin paragraful 1 al acestui articol.

3. Orice dezacord privitor la aplicarea dispozițiunilor paragrafelor 1 și 2 ale acestui articol va fi supus de oricare dintre guvernele interesate șefilor Misiunilor diplomatice din București ale Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii, care vor cădea de acord cu privire la acea dificultate.

SECȚIUNEA II

ARTICOLUL 7

România se obligă să recunoască deplina valoare a Tratatelor de pace cu Italia, Bulgaria, Ungaria și Finlanda, precum și a altor acorduri sau aranjamentele care au fost sau vor fi încheiate de Puterile Aliate și Asociate cu privire la Austria, Germania și Japonia în vederea restabilirii păcii.

ARTICOLUL 8

Starea de război dintre România și Ungaria va lua sfârșit la data intrării în vigoare a Tratatului de pace de față și a Tratatului de pace dintre Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii, Austrialia, Republica Sovietică Socialistă a Bielorusiei, Canada, Cehoslovacia, India, Noua Zeelandă, Republica Sovietică a Ucrainei, Uniunea Sud-Africană și Republica Federativă Populară a lugoslaviei, de o parte, și Ungaria, de altă parte.

ARTICOLUL 9

România se obligă să accepte toate aranjamentele care au fost sau ar putea fi încheiate pentru lichidarea Societății Națiunilor și a Curții Permanente de Justiție Internațională.

ARTICOLUL 10

1. Fiecare Putere Aliată sau Asociată va notifica României în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de față, tratatele sale bilaterale dinainte de război, cu România, pe care dorește să le mențină sau să le repună în vigoare. Dispozițiunile care nu ar fi în conformitate cu Tratatul de față vor fi suprimate din Tratatele sus-menționate.

2. Toate tratatele de acest fel, notificate după cum s-a arătat, vor fi înregistrate la Secretariatul Organizațiunii Națiunilor Unite în conformitate cu articolul 102 din Charta Națiunilor Unite.

3. Toate tratatele de acest fel, care nu vor fi fost notificate în modul arătat, vor fi socotite ca abrogate.

(...)

PARTEA V

REPARAȚIUNI ȘI RESTITUIRI

ARTICOLUL 22

1. România va despăgubi Uniunea Sovietică pentru pierderile cauzate ei prin operațiuni militare și prin ocuparea de către România a teritoriului sovietic însă ținând seama de faptul că România nu numai că s-a retras din războiul împotriva Națiunilor Unite, dar a declarat război Germaniei și a dus efectiv război contra acesteia, s-a convenit că reparațiunile pentru pierderile de mai sus nu vor fi efectuate de România în întregime, ci numai în parte, anume pentru o valoare de 300 000 000 dolari U.S.A., plătibili în decurs de opt ani de la 12 septembrie 1944, în bunuri (produse petrolifere, cereale, lemn, vase maritime și fluviale, utilaj divers și alte mărfuri).

2. Baza de calcul pentru reglementarea prevăzută în acest articol va fi dolarul Statelor Unite la paritatea lui aur la data semnării Convențiunii de armistițiu, adică 35 dolari pentru o unicie de aur.

ARTICOLUL 23

1. România acceptă principiile Declarației Națiunilor Unite din 5 ianuarie 1943 și va restitui bunurile ridicate din teritoriul vreunuia dintre Națiunile Unite.

2. Obligațiunea de restituire se aplică tuturor bunurilor identificabile aflate în prezent în România și care au fost ridicate cu forța sau prin constrângere de pe teritoriul vreunuia dintre Națiunile Unite de către vreuna din Puterile Axei, oricare ar fi fost tranzacțiile ulterioare prin care deținătorul actual al unui asemenea bun și-a asigurat posesiunea lui.

3. Guvernul îndreptățit la restituire și guvernul român vor putea încheia acorduri care vor înlocui dispozițiunile articolului de față.

4. Guvernul român va restitui în bunăstare bunurile menționate în acest articol și, în legătură cu aceasta, va acoperi toate cheltuielile de lucru, materiale și transport în România.

5. Guvernul român va coopera cu Națiunile Unite la căutarea si restituirea bunurilor supuse restituirii în baza articolului de față și va face pe cheltuiala sa înlesnirile necesare.

6. Guvernul român va lua măsurile necesare în vederea restituirii bunurilor vizate prin articolul de față deținute în vreun stat terț de către persoane supuse jurisdicțiunii române.

7. Cererile pentru restituirea bunurilor vor fi prezentate guvernului român de către guvernul statului de pe teritoriul căruia au fost ridicate bunurile, înțelegându-se că materialul rulant va fi considerat ca luat de pe teritoriul căruia îi aparținea la origine. Termenul în care vor putea fi prezentate aceste cereri va fi de șase luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de față.

8. Sarcina de a identifica bunurile și de a dovedi proprietatea va incumba guvernului care face cererea, iar sarcina de a dovedi că bunul nu a fost ridicat cu forța sau prin constrângerea va incumba guvernului român.

PARTEA VI

CLAUZE ECONOMICE

ARTICOLUL 24

1. În măsura în care nu a procedat încă la asemenea măsuri, România va restabili toate drepturile și interesele legale în România ale Națiunilor Unite și ale cetățenilor acestora, astfel cum ele existau la 1 septembrie 1939 și va restitui acestor Națiuni Unite și cetățenilor lor toate bunurile care le aparțineau în România, inclusiv vasele, în starea în care se găsesc în prezent.

Dacă va fi necesar, guvernul român va abroga legislația pusă în vigoare de la 1 septembrie 1939, în măsura în care cuprinde discriminări împotriva drepturilor cetățenilor Națiunilor Unite.

2. Guvernul român va restitui toate bunurile, drepturile și interesele vizate în articolul de față, libere de toate ipotecile și sarcinile de orice fel cu care au putut fi grevate din cauza războiului și fără impunerea din partea guvernului român a vreunei sarcini în legătură cu acestă restituire. Guvernul român va anula toate măsurile, inclusiv cele de confiscare, sechestru sau control, luate de el împotriva bunurilor Națiunilor Unite între 1 septembrie 1939 și intrarea în vigoare a Tratatului de față. În cazurile în care bunul nu va fi fost restituit în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de față, restituirea va fi cerută autorităților române într-un termen de cel mult douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a Tratatului, cu excepția cazurilor în care reclamantul va fi în măsură a dovedi că nu și-a putut depune cererea în acest termen.

3. Guvernul român va anula transferurile privind proprietatea, drepturile și interesele de orice fel aparținând cetățenilor Națiunilor Unite, atunci când aceste transferuri rezultă din măsuri de forță sau de constrângere aplicate în cursul războiului de guvernele Axei sau de organele lor.

4. a) Guvernul român va fi răspunzător de repunerea în completă bunăstare a bunurilor restituite cetățenilor Națiunilor Unite pe baza paragrafului 1 al articolului de față. În cazurile în care bunul nu poate fi restituit sau în care un cetățean al Națiunilor Unite a suferit, ca rezultat al războiului, o pierdere de pe urma unei atingeri sau daune cauzate unui bun în România, el va primi de la guvernul român o despăgubire în lei până la concurența a două treimi din suma necesară, la data plății, pentru a achiziționa un bun asemănător sau pentru a repara pierderea suferită. În nici un caz cetățenii Națiunilor Unite nu vor fi supuși, în ce privește despăgubirile, unui tratament mai puțin favorabil decât acela acordat cetățenilor români.

b) Cetățenii Națiunilor Unite care dețin, direct sau indirect, părți de interese în societăți sau asociațiuni care nu au naționalitatea Națiunilor Unite în înțelesul paragrafului 9 (a) al acestui articol, dar care au suferit o pierdere din cauza unei atingeri sau daune cauzate unui bun în România, vor primi o despăgubire în conformitate cu alineatul (a) de mai sus. Această despăgubire va fi calculată pe baza totalului pierderii sau daunei suferite de societate sau asociațiune și va avea aceeași proporție față de acea pierdere sau daună ca și proporția în care se găsește partea de interese deținută de numiții cetățeni în acea societate sau asociațiune față de capitalul total al acesteia.

c) Despăgubirea va fi plătită liberă de orice taxe, impozite sau alte sarcini. Ea va putea fi folosită in mod liber în România, dar va fi supusă dispozițiunilor relative în controlul devizelor străine care, la un moment dat, ar fi în vigoare în România.

d) Guvernul român va acorda cetățenilor Națiunilor Unite același tratament ca cel de care se bucură cetățenii români în ce privește atribuirea de materiale pentru repararea sau refacerea bunurilor lor din România și în ce privește atribuirea de dovezi străine pentru importul de astfel de materiale.

e) Guvernul român va acorda cetățenilor Națiunilor Unite o indemnizație în lei în aceeași proporție ca și cea prevăzută în alineatul (a) de mai sus, pentru a-i despăgubi de pierderea sau daunele decurgând din măsuri speciale aplicate bunurilor lor în timpul războiului și care nu erau aplicabile bunurilor românești. Alineatul de față nu se aplică unei lipse de câștig.

5. Dispozițiunile paragrafului 4 al acestui articol nu se vor aplica României în cazul în care măsurile care ar putea să dea naștere unei reclamațiuni pentru daune cauzate unor bunuri situate în Transilvania de nord și aparținând Națiunilor Unite sau cetățenilor lor au fost luate în cursul perioadei când acest teritoriu nu era supus autorității României.

6. Toate cheltuielile raționale făcute în România pentru stabilirea reclamațiunilor, inclusiv evaluarea pierderilor și daunelor, vor cădea în sarcina guvernului român.

7. Cetățenii Națiunilor Unite și bunurile lor vor fi scutite de orice impozite, taxe sau contribuțiuni excepționale impuse de către guvernul român sau de către orice autoritate română, între data armistițiului și intrarea în vigoare a Tratatului de față, asupra capitalurilor lor aflate în România, în scopul special de a întâmpina sarcini rezultând din război sau cheltuielile pentru întreținerea forțelor de ocupație sau reparațiile de plătit vreuneia dintre Națiunile Unite. Orice sume percepute astfel vor fi restituite.

8. Proprietarul bunurilor în chestiune și guvernul român vor putea încheia aranjamentele care se vor substitui dispozițiunilor articolului de față.

9. În înțelesul acestui articol:

a) Denumirea “cetățeni ai Națiunilor Unite” se aplică persoanelor fizice care sunt cetățeni ai vreuneia din Națiunile Unite sau societăților sau asociațiunilor care se găsesc constituite sub regimul legilor vreuneia din Națiunile Unite la intrarea în vigoare a Tratatului de față, cu condiția ca anumitele persoane fizice, societăți sau asociațiuni să fi posedat acest statut și la data armistițiului cu România.

Denumirea “cetățeni ai Națiunilor Unite” cuprinde, de asemenea, toate persoanele fizice, societățile sau asociațiunile care, potrivit legilor în vigoare în România în timpul războiului au fost tratate ca inamice.

b) Denumirea “proprietar” desemnează pe cetățeanul Națiunilor Unite, astfel cum este definit în alineatul (a) de mai sus, care are un titlu legitim asupra bunului în chestiune și cuprinde pe succesorul proprietarului, cu condiția ca acest succesor să fie de asemenea cetățean al unei Națiuni Unite în înțelesul alineatului (a). Dacă succesorul a cumpărat bunul în starea lui avariată, vânzătorul va păstra dreptul la indemnizare conform acestui articol, fără ca prin aceasta obligațiunile existând între vânzător și cumpărător în virtutea legislației interne și să fie atinse.

c) Denumirea “bunuri” desemnează toate bunurile mobile sau imobile, corporale sau incorporale, inclusiv drepturile de proprietate industrială, literară și artistică, precum și toate drepturile sau interesele de orice natură asupra unor bunuri. În afară de dispozițiunile generale de mai sus, bunurile Națiunilor Unite și ale cetățenilor lor cuprind toate vasele maritime și fluviale, împreună cu aparatura și echipamentul lor, care aparțineau Națiunilor Unite sau cetățenilor lor, sau erau înregistrate pe teritoriul uneia din Națiunile Unite, sau navigau sub pavilionul uneia din Națiunile Unite și care, după 1 septembrie 1939, aflându-se în apele române, au fost sau puse sub controlul autorităților române ca bunuri inamice, sau au încetat de a fi la libera dispoziție în România a Națiunilor Unite sau a cetățenilor lor, în urma măsurilor de control luate de autoritățile române în legătură cu existența stării de război între unele din Națiunile Unite și Germania.

ARTICOLUL 25

1. România se obligă ca, în toate cazurile în care, cu începere de la 1 septembrie 1939, bunurile, drepturile sau interesele legale din România aparținând unor persoane de sub jurisdicție română au făcut obiectul unor măsuri de sechestru, de confiscare sau de control pe temeiul originii rasiale sau a religiei unor asemenea persoane, bunurile, drepturile sau interesele legale menționate să fie restituite împreună cu accesoriile lor, sau, dacă restituirea este imposibilă, o despăgubire echitabilă să fie acordată.

2. Toate bunurile, drepturile și interesele în România ale persoanelor, organizațiunilor sau comunităților care, individual sau ca membri ai unor grupuri, au făcut obiectul unor măsuri de persecuție rasială, religioasă sau altor măsuri cu caracter fascist și care rămân fără moștenitor sau nereclamate timp de șase luni după intrarea în vigoare a Tratatului de față, vor fi transferate de guvernul român organizațiunilor din România care reprezintă asemenea persoane, organizațiuni sau comunități. Bunurile transferate vor fi întrebuințate de acele organizațiuni pentru scopuri de ajutorare și refacere a membrilor supraviețuitori din astfel de grupuri, organizațiuni și comunități din România. Acest transfer va fi efectuat în termen de douăsprezece luni de la intrarea în vigoare a Tratatului și va cuprinde bunurile, drepturile și interesele ce trebuie restituite potrivit paragrafului 1 al acestui articol.

ARTICOLUL 26

România recunoaște că Uniunea Sovietică are dreptul la toate averile germane din România care au fost transferate Uniunii Sovietice de către Consiliul de Control pentru Germania și se obligă să ia toate măsurile necesare spre a înlesni asemenea transferuri.

ARTICOLUL 27

1. Fiecare dintre Puterile Aliate și Asociate va avea dreptul de a sechestra, reține, lichida sau de a întreprinde orice altă acțiune în legătură cu toate bunurile, drepturile și interesele care, la data intrării în vigoare a Tratatului de față, se găsesc pe teritoriul ei și care aparțin României sau unor cetățeni români, precum și de a întrebuința aceste bunuri sau produsul lichidării lor în orice scop va dori, până la concurența valorii reclamațiunilor ei și ale cetățenilor ei împotriva României sau cetățenilor români, inclusiv creanțele, afară de pretențiunile satisfăcute în întregime prin alte articole din Tratatul de față. Toate bunurile românești sau produsul lichidării lor, depășind totalul ziselor reclamațiuni, vor fi restituite.

2. Măsurile de lichidare și de dispoziție privind bunurile românești vor fi efectuate în conformitate cu legislația Puterii Aliate sau Asociate interesate. Proprietarul român nu va avea alte drepturi în ceea ce privește bunurile în chestiune decât acelea conferite de acea legislație.

3. Guvernul român se obligă să despăgubească pe cetățenii români pentru bunurile luate lor în virtutea acestui articol și nerestituite.

4. Acest articol nu creează nici o obligațiune pentru vreuna din Puterile Aliate sau Asociate de a restitui guvernului român sau cetățenilor români drepturile de proprietate industrială și nici de a include aceste drepturi în calculul sumelor ce vor putea fi reținute în baza paragrafului 1 al acestui articol. Guvernul fiecăreia dintre Puterile Aliate și Asociate va putea impune drepturilor și intereselor relative la proprietatea industrială pe teritoriul Puterii Aliate sau Asociate respective și care au fost dobândite de guvernul sau cetățenii României înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de față, orice limitări, condițiuni și restricțiuni pe care guvernul Puterii Aliate sau Asociate ar putea să le considere necesare în interesul național.

5. Prin bunuri, în sensul paragrafului 1 al articolului de față, se înțeleg bunurile românești care au făcut obiectul unor măsuri de control din cauza stării de război existente între România și Puterea Aliată sau Asociată sub jurisdicțiunea căreia se găsesc bunurile, exceptându-se:

a) Bunurile guvernului român utilizate pentru nevoile misiunilor diplomatice sau consulare;

b) Bunurile aparținând instituțiunilor religioase sau filantropice private folosite pentru scopuri religioase sau filantropice;

c) Bunurile persoanelor fizice cetățeni români, autorizate să locuiască pe teritoriul țării unde sunt situate sau pe teritoriul vreuneia dintre Națiunile Unite, afară de bunurile românești care, în cursul războiului, au făcut cândva obiectul unor măsuri ce nu se aplicau în mod general bunurilor cetățenilor români locuind pe acel teritoriu;

d) Drepturile de proprietate născute după reluarea relațiunilor comerciale și financiare între Puterile Aliate și Asociate și România sau născute din tranzacțiuni intervenite între guvernul vreunei Puteri Aliate sau Asociate și România după 12 septembrie 1944;

e) Drepturile de proprietate literară și artistică.

ARTICOLUL 28

1. De la intrarea în vigoare a Tratatului de față, bunurile din Germania aparținând României sau unor cetățeni români nu vor mai fi tratate ca bunuri inamice și toate restricțiunile aplicate pe această bază vor fi ridicate.

2. Bunurile identificabile aparținând României sau cetățenilor români, ridicate cu forța sau prin constrângere de pe teritoriul român și duse în Germania de câtre forțe sau autorități germane după 12 septembrie 1944, vor putea fi restituite.

3. Restabilirea drepturilor și restituirea bunurilor române din Germania vor fi efectuate în conformitate cu dispozițiunile ce vor fi stabilite de Puterile ocupante ale Germaniei.

4. Fără a prejudicia dispozițiunile de mai sus, precum și orice alte dispozițiuni luate în favoarea României și a cetățenilor români, de către Puterile ocupante ale Germaniei, România renunță, în numele său și în numele cetățenilor săi, la orice pretențiuni împotriva Germaniei și a cetățenilor germani, pendinte la 8 mai 1945, cu excepțiunea pretențiunilor rezultând din contracte și alte obligațiuni anterioare datei de 1 septembrie 1939, precum și din drepturi dobândite înainte de aceeași dată. Această renunțare va fi considerată ca înglobând creanțele, toate pretențiunile interguvernamentale în legătură cu aranjamentele încheiate în cursul războiului, precum și toate pretențiunile cu privire la pierderi sau daune ivite în timpul războiului.

ARTICOLUL 29

1. Existența stării de război nu va fi considerată în sine ca afectând obligațiunile de a plăti datoriile pecuniare ce rezultă din obligațiuni și contracte care erau în ființă și din drepturi ce erau dobândite înainte de existența stării de război, datorii care deveniseră exigibile înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de față și care sunt datorate, fie de guvernul sau de cetățenii români, guvernului sau cetățenilor uneia dintre Puterile Aliate și Asociate, fie de guvernul sau de cetățenii uneia dintre Puterile Aliate și Asociate guvernului sau cetățenilor români.

2. În afară de dispozițiuni contrare, prevăzute în mod expres în Tratatul de față, nici o clauză din aceasta nu va putea fi interpretată ca afectând raporturile de la debitor la creditor, ce rezultă din contracte încheiate înainte de război, fie de guvernul român, fie de cetățenii români.

ARTICOLUL 30

1. România renunță, în numele guvernului român sau al cetățenilor români, la toate reclamațiunile de orice fel împotriva Puterilor Aliate și Asociate, rezultând direct din război sau din măsuri luate în urma existenței unei stări de război în Europa, după 1 septembrie 1939, indiferent dacă Puterea Aliată sau Asociată a fost sau nu în război cu România, în acel timp. Sunt cuprinse în această renunțare:

a) reclamațiuni relative la pierderi sau daune suferite de pe urma actelor forțelor armate sau autorităților unor Puteri Aliate sau Asociate;

b) reclamațiuni decurgând din prezența, din operațiunile sau din acțiunile forțelor armate sau autorităților unor Puteri Aliate sau Asociate pe teritoriul român;

c) reclamațiuni în legătură cu deciziunile sau ordonanțele Tribunalelor de Prize ale unor Puteri Aliate sau Asociate, România acceptând să recunoască ca valabile și obligatorii toate deciziunile și ordonanțele acestor Tribunale de Prize, pronunțate la 1 septembrie 1939 sau după această dată, cu privire la vase românești, mărfuri românești sau la plata cheltuielilor;

d) reclamațiuni decurgând din exercitarea drepturilor de beligeranță sau din măsurile luate în vederea exercitării acestor drepturi.

2. Dispozițiunile articolului de față vor exclude complet și definitiv toate reclamațiunile de natura celor prevăzute în acest articol și care vor fi stinse de acum înainte, oricare ar fi părțile interesate. Guvernul român acceptă să verse, în lei, o despăgubire echitabilă pentru a satisface reclamațiunile persoanelor care au furnizat, pe cale de rechiziție, mărfuri sau servicii forțelor armate ale unor Puteri Aliate sau Asociate pe teritoriul român, precum și reclamațiunile împotriva fortelor armate ale Puterilor Aliate sau Asociate, relative la pagube cauzate pe teritoriul român și care nu rezultă din fapte de război.

3. România renunță, de asemenea, în numele guvernului român sau al cetățenilor români la toate reclamațiunile de natura celor vizate prin paragraful 1 al acestui articol, împotriva oricăreia din Națiunile Unite ale cărei relațiuni diplomatice cu România au fost rupte în timpul războiului și care a întreprins acțiune în cooperare cu Puterile Aliate și Asociate.

4. Guvernul român va asuma deplina răspundere pentru întreaga cantitate de monedă militară aliată emisă în România de către autoritățile militare aliate, inclusiv toată cantitatea de monedă de aceeași natură aflată în circulație la intrarea în vigoare a Tratatului de față.

5. Renunțarea la care România subscrie prin paragraful 1 al acestui articol cuprinde și toate reclamațiunile decurgând din măsurile luate de oricare din Puterile Aliate și Asociate cu privire la vasele românești, între 1 septembrie 1939 și intrarea în vigoare a Tratatului de față, precum și orice pretențiune sau creanță decurgând din Convențiunile în vigoare în prezent cu privire la prizonierii de război.

ARTICOLUL 31

1. Până la încheierea unor tratate sau acorduri comerciale între vreuna din Națiunile Unite și România, guvernul român acordă pe o perioadă de optsprezece luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de față, următorul tratament fiecăreia din Națiunile Unite, care, de fapt, acordă ea însăși României, în aceste domenii, un tratament similar, pe cale de reciprocitate:

a) În tot ce privește taxele vamale și taxele de import sau export, impunerea în interiorul țării a mărfurilor importate și toate reglementările în legătură cu aceasta, Națiunile Unite vor beneficia de clauza necondiționată a națiunii celei mai favorizate;

b) România nu va aplica în nici o altă privință, vreo discriminare arbitrară împotriva mărfurilor provenind din teritoriul oricăreia dintre Națiunile Unite sau destinate acestui teritoriu, în raport cu mărfurile analoage provenind din teritoriul oricărei alte Națiuni Unite sau oricărei alte țări străine sau destinate teritoriilor acestora;

c) Cetățenii Națiunilor Unite, inclusiv persoanele juridice, vor beneficia de tratamentul acordat națiunilor și acela al națiunii celei mai favorizate, în tot ceea ce privește comerțul, industria, navigația și alte forme de activitate comercială în România. Aceste dispozițiuni nu se vor aplica aviației comerciale;

d) România nu va acorda nici unei țări vreun drept exclusiv sau preferențial în ce privește exploatarea aviației comerciale în traficul internațional; ea va acorda tuturor Națiunlor Unite condițiuni de egalitate la obținerea de drepturi în materie de transporturi aeriene comerciale internaționale pe teritoriul român, inclusiv dreptul de a ateriza pentru aprovizionarea cu carburanți și pentru reparații, iar în privința exploatării aviației comerciale în traficul internațional ea va acorda, pe bază de reciprocitate și fără discriminare, tuturor Națiunilor Unite, dreptul de survol peste teritoriul român fără escală. Aceste dispozițiuni nu vor afecta interesele de apărare națională ale României.

2. Obligațiunile de mai sus luate de România trebuie înțelese sub rezerva excepțiunilor uzuale din tratatele de comerț încheiate de România înainte de război, iar dispozițiunile relative la reciprocitatea acordată de fiecare din Națiunile Unite trebuie înțelese sub rezerva excepțiunilor uzuale din tratatele de comerț încheiate de statul respectiv.

ARTICOLUL 32

1. Orice diferende, care s-ar putea ivi în legătură cu articolele 23 și 24 și anexele IV, V și VI, partea B, din Tratatul de față, vor fi expuse unei Comisiuni de conciliațiune, compusă, în număr egal, din reprezentanți ai guvernului Națiunii Unite interesate și ai guvernului român. Dacă nu s-a ajuns la un acord în termen de trei luni de când diferendul a fost supus Comisiunii de conciliațiune, oricare dintre cele două guverne va putea cere adăugirea unui al treilea membru în Comisiune, iar în lipsa unui acord între cele două guverne asupra alegerii acestui membru, una sau cealaltă dintre părți va putea cere secretariatului general al Organizației Națiunilor Unite să facă numirea.

2. Deciziunea majorității membrilor Comisiunii va fi considerată ca deciziunea Comisiunii și acceptată de părți ca definitivă și obligatorie.

ARTICOLUL 33

Orice diferende care s-ar putea ivi în legătură cu prețurile plătite de guvernul român pentru mărfurile livrate de acest guvern în contul reparațiunilor și dobândite de la cetățeni ai unei Puteri Aliate sau Asociate sau de la societăți care aparțin unor cetățeni ai acelor puteri, vor fi rezolvate fără a prejudicia executarea obligațiunilor României cu privire la reparațiuni, prin negocieri diplomatice între guvernul țării interesate și guvernul român. Dacă negocierile diplomatice directe între părțile interesate nu ar duce la o rezolvare a diferendului în termen de două luni, diferendul va fi supus șefilor Misiunilor Diplomatice din București ale Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii pentru a fi rezolvat. În cazul că șefii de Misiune nu vor ajunge la un acord în termen de două luni, una sau cealaltă dintre părți va putea cere Secretarului General al Organizațiunii Națiunilor Unite să numească un arbitru, a cărui hotărâre va fi obligatorie pentru părțile în litigiu.

ARTICOLUL 34

Articolele 23, 24, 31 și anexa VI, din Tratatul de față, se vor aplica Puterilor Aliate și Asociate ale Franței și acelora dintre Națiunile Unite ale căror relații diplomatice cu România au fost rupte în timpul războiului.

ARTICOLUL 35

Dispozițiunile anexelor IV, V și VI, precum și celelalte anexe fac parte integrantă din Tratatul de față și vor avea aceeași valoare și efect.

(...)

PARTEA VIII

CLAUZE FINALE

ARTICOLUL 37

1. Pentru o perioadă care nu va depăși optsprezece luni de la intrarea în vigoare a Tratatului de față, șefii Misiunilor Diplomatice din București ale Uniunii Sovietice, Regatului Unit și Statelor Unite ale Americii, lucrând în înțelegere, vor reprezenta Puterile Aliate și Asociate pentru a trata cu guvernul român în toate chestiunile relative la executarea și interpretarea Tratatului de față.

2. Cei trei șefi de misiune vor da guvernului român sfaturile, avizele tehnice și lămuririle care ar putea fi necesare spre a asigura executarea grabnică și eficace a Tratatului de față, în litera și spiritul lui.

3. Guvernul român va pune la îndemâna acestor trei șefi de misiune toate informațiunile necesare și tot ajutorul de care ei ar putea avea nevoie în îndeplinirea sarcinilor conferite lor prin Tratatul de față.

ARTICOLUL 38

1. Cu excepția cazurilor pentru care se prevede în mod expres o altă procedură prin orice articol al Tratatului de față, orice diferend cu privire la interpretarea sau executarea Tratatului și care nu va fi fost rezolvat prin negocieri diplomatice directe va fi supus celor trei șefi de misiune, lucrând conform articolului 37, dar în acest caz, șefii de misiune nu vor fi legați de termenul prevăzut în acel articol. Orice diferend care nu va fi rezolvat de ei în termen de două luni va fi supus, la cererea uneia sau celeilalte dintre părțile în litigiu, dacă acestea nu cad de acord asupra unei alte căi de rezolvare, unei comisiuni compuse din câte un reprezentant al fiecărei părți și un al treilea membru, ales de comun acord de cele două părți dintre cetățenii unei a treia țări. Dacă cele două părți nu ar izbuti să se înțeleagă în termen de o lună cu privire la numirea celui de-al treilea membru, una sau cealaltă dintre părți va putea cere Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite să facă numirea.

Deciziunea majorității membrilor Comisiunii va fi considerată ca deciziunea Comisiunii și acceptată de părți ca definitivă și obligatorie.

ARTICOLUL 39

1. Orice membru al Organizației Națiunilor Unite care nu este semnatar al Tratatului de față, și care se găsește în război cu România, va putea acceda la Tratat și va fi considerat din momentul accesiunii ca Putere Asociată pentru aplicarea Tratatului.

2. Instrumentele de accesiune vor fi depuse guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste și vor produce efect din momentul depunerii.

ARTICOLUL 40

Tratatul de față, ale cărui texte în limba rusă și engleză sunt autentice va fi ratificat de Puterile Aliate și Asociate. EI va fi, de asemenea ratificat de România. EI va intra în vigoare imediat după depunerea ratificărilor de către Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord și Statele Unite ale Americii. Instrumentele de ratificare vor fi depuse guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste în cel mai scurt timp posibil.

În ce privește fiecare Putere Aliată sau Asociată al cărei instrument de ratificare va fi depus ulterior, Tratatul va intra în vigoare la data depunerii. Tratatul de față va fi depus în arhivele guvernului Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, care va remite copii certificate fiecăreia din statele semnatare.

Drept care, subsemnații plenipotențiari au semnat Tratatul de față, punând sigiliile lor.

Făcut la Paris, în limbile rusă, engleză, franceză și română, astăzi zece februarie, una mie nouă sute patru zeci și șepte.

* Deși marile puteri au recunoscut contribuția militară și economică a poporului român la înfrângerea Germaniei hitleriste, nu s-a acordat României statutul de cobeligerantă.

Hotărârile Dictatului de la Viena erau declarate nule și neavenite (conform art. I al Convenției de armistițiu, frontiera dintre România și Ungaria fiind restabilită așa cum era la 1 ianuarie 1938; frontiera sovieto-română rămânea așa cum fusese fixatâ la 28 iunie 1940).

Toate forțele aliate urmau să fie retrase în termen de 90 zile de la intrarea în vigoare a tratatului, URSS rezervându-și dreptul de a menține pe teritoriul român forțele pe care le considera necesare în vederea păstrării liniilor de comunicație a armatei sovietice cu zona sovietică din Austria.

Despăgubirile României față de Uniunea Sovietică au fost fixate la 300 milioane dolari, plătibili în termen de opt ani, începând de la 12 septembrie 1944, cu produse petroliere, cereale, cherestea, nave maritime și fluviale și alte mărfuri.