nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

XII. Levéltári anyag:

53. doboz:

611. Iratok a Mikes család maroscsesztvei levéltárából, melyek Rajka János révén az 1970-es években kerültek Imreh István őrizetébe, és melyek közül mintegy 20 irat az olvashatatlanságig kifakult, málladozik, megcsonkult. A meglehetősen vegyes anyag egyik része (68 irat ( + Mikes János, Doboka vármegyei követ portréja), 180 f) az 1621–1907. közötti évekből tartalmaz – részben családi vonatkozású – főként magyar nyelvű iratokat: instrukciók (pl. gr. Mikes Mihály instrukciója zabolai jószágai gondviselője: Kovasznay Tamás deák részére, 1714; gr. Mikes Mihály instrukciója a kucsulati és vadi gondviselője: Marcsinai Zacharias részére, 1711), végrendelet (gr. Haller János egykori erdélyi gubernátor üzvegye: Daniel Sophia végrendeletének másolata 1782-ből (8 f), szerződések, a gyulafehérvári káptalan 1777. (4 f), ill. 1802. évi átíró oklevele (28 f), Vesselényi István levele zabolai gr. Mikes Mihályhoz (1 f), fogott bírói oklevelek, a fejedelemségkori országgyűlési végzésekhez összeállított mutató(?) töredéke (12 f), Szabó József volt főrendiházi tag hagyatéki végzése (1907, 8 f), a miklóslakai szőlőhegy térképe (gr. Mikes Árpád újonnan ültetendő szőlőjének tervével (1862), az 1752. évi erdélyi országgyűlés arikulusai (nyomtatvány, 6 f), osztálylevél, nyugtatvány, peres irat, tanúvallatás, stb.

A másik része többnyire családi jellegű levelezés az 1744–1923 közötti évekből (46 levél, melyek közül kettő francia, egy latin nyelvű), a levélírók közt megtaláljuk Mikes Rózáliát, Annát, Máriát, Jánost, Istvánt, továbbá Kozma Józsefet, Benkő Istvánt, Haller Antalt, Székely Sándornét, Balogh Györgyöt, Kászoni Istvánt, Dujardin Istvánt, Nemes Jánost, Csomós Józsefet, Béldi Lászlót stb., a címzettek közt gr. Petki Rozáliát, zabolai gr. Mikes Istvánt, ill. feleségét: Dujardin Borbálát, gr. Mikes Kelemennét (Adatokat találunk pl. az „uzoni” 1802. évi földrengésről, Mikes István 1748. évi bécsi kiadásairól stb).

54. doboz:

612. A Bánffy család nemzetségi levéltárából:

a) A 2. méltóságos Liniát illető fa materiálék jegyző könyve 1847-ik esztendőben (42 l).
b) A 3. méltóságos Liniát illető fa materiálék jegyző könyve 1847-ik esztendőben (50 l).

613. Az iktári Bethlen család levéltárából: Protocollum rabottarum anno 1789. (Méltosagos groff és camerarius Nagy Ertsei Toldalagi László úr eo nagyságának a koronkai joszághoz szolgáló embereinek catalogussa 1789.), kötve, 170 l .

614. A Toldalagi család levéltárából: csonka robot-jegyzőkönyv 1801–1802-ből (43 f); további iratok 1800-ból (11 db cirill betűs, ill. egy latin betűs román nyelvű irat + egy magyar irat 31 f); A gyulafehérvári káptalan 1670. évi oklevele (benne átírva Apafi Mihály fejedelem 1670. évi parancslevele, ill. az erdélyi káptalan 1343. évi jelentése – amely magába foglalja Péter erdélyi alvajda 1343. évi mandátumát – a Küküllő vármegyei Dombó birtok határjárásáról.); János Zsigmond fejedelem 1568. jún. 13. után kelt oklevele (benne átírva János Zsigmond 1568. jún. 13-i parancslevele, az erdélyi káptalan 1406. évi oklevele – amely magába foglalja Zsigmond király 1406. évi mandátumát – a Küküllő vármegyei Mikeszásza birtok határjárásáról).

615. Magyarhermány közbirtokossági közgyűlésének jegyzőkönyvei (1905–1907) (63 f); Magyarhermányi jegyzőkönyvtöredék 1879-ből (7 f).

616. Csíki István gyergyóújfalusi lakos (mh 1887) tulajdonában levő iratok, melyek Könczei Ádám révén jutottak Imreh Istvánhoz: 3 db irat az 1866–1872 közötti évekből (6 l) + egy divisionalis levél 1822-ből (Gyergyóújfalu, 4 l).

617/a. Ismeretlen helyről származó vegyes iratok: Szabályzat a kisbaconi közbirtokosság … Kisbacon és Füle községek határában fekvő erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről (1901, 66 l), ill. Szabályzat a kisbaconi közbirtokosság Nagybacon határában fekvő … erdőbirtokának gazdasági ügyviteléről (1908, 55 l); 1610–1762 közötti 6 db irat (Szentkatolna, Hatolyka, 8 f); Homorod Szt. Mártoni telyes közönségnek végezése a határoknak, réteknek tilalomba tartásokrol (1808, 3 f); 2 db levél bizonyos „méltóságos Grófnénak”, mindkettő Uzonban, 1933-ban kelt (3 f); További 11 db irat az 1683–1887 között évekből.