nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

XI. Anyaggyűjtés

XI. 1. Levéltári, kézirattári anyagok mutatói
XI. 2. Fényképek, fénymásolatok
XI. 3. Jegyzetanyag, bibliográfiák különböző feldolgozásokhoz

 

30. doboz:

568. Falurendtartások, protocollumok + azokkal kapcsolatos jegyzetanyag:

Árkos (többek közt fénymásolatban: Árkos Falva Tőrvényes prothocoluma (1771–1793) (88 l); A tilalmas bertzeknek 18 punctumokbol állo pontyai (6 l), A lopásoknak meg vagy nem fizetéséről (2 l) stb.; Bálintfalva, Backamadaras, Nyárádszentmárton (1617); Bodok (1731); Bölön (1690); Csíkjenőfalva (1815, 1835, 1838, 1841); Étfalva; Hídvég (1799–1820); Homoródszentmárton; Homoródszentpál (1670); Illyefalva; Kilyén (18. sz. eleje); Kissolymos (1659); Lécfalva (1807); Magyarhermány (1803, 1757–1771, 1794–1799. Máthé János másolatai); Márkosfalva (1774. évi falutörvénye fénymásolatban (18 l); Martonfalva (1837. évi falutörvénye fénymásolatban (2 l); Oltszem (1806); Oroszfalva (1771– 1783. évi jegyzökönyve fénymásolatban (25 l); Ozsdola (1774); Papolc (1759. évi rendtartásának fénymásolata (14 l); Eresztevény (1767. évi falutörvénye fénymásolatban (2 l); Szárhegy (1822); Szemerjefalva (1771. rendtartásának fénymásolata (18 l); Szentiván és Laborfalva (1717. évi falutörvénye 13 (l); Szotyor; Szentmihály (1663); Uzon (1699, 1715); Zabola; Zalán (gazdag jegyzetanyag a falu két (18. és 19. századi) jegyzökönyvéből).

569. Teljes szövegű és töredékes átirások:

Csíkjenőfalva: a katonai-falusi inspektorokról, 1791 (k. 3 l). Taplocza (1775. évi statútumának fénymásolata (2 l); Árkosi protocollumból: Instructiok a biroknak, 1772 (k. 3 l), Regiment porontsolatok és rendtartások punctumai, 1774. (k. 3 l), A falusi forumok kötelessége, 1785. (k. 3 l), Compagnia parantsolattya (a falu számadásról), 1802. (k. 1 l), Batalion commendans úr poroncsolottyábol a tűz ellen előre valo vigyázások, 1793 (k. 3 l), A nemes haromszéki officiolatusnak az erdők conservatiojarol valo vegezese…, 1787, (k. 3 l), Háromszék statútuma, 1797 (kézirat 3 l); Zalán: A birok és hűtősok kötelessege, 1772 (k. 1 l), 1781 (k. 2 l), Rendtartásokrol valo punctumok, 1776 (k. 7 l); Ozsdola 1781 (k. 2 l); Falusi notariusok instructioja, 1818 (k. 7 l); Étfalvi protocollumból: Mit kellessék tselekedni a falukon léjendő itélőszekenek, 1784–1786 (k. 2 cédula), az erdőhasználatról és erdővédelemről 1784 (k. 3 l).

570. Csíkszereda (városi privilégiumával kapcsolatos adatok (1727) (k. 6 l); Veresegyháza (határ-rendtartás felthetően a 18. sz. végéről (k. 3 l); Lozsád (1584) (k. 2 l); Szentdemeter, Nagykend (1586) (k. 1 l); Gyerőmonostor (1592) (k. 10 l, 2 db g. 4 l); Kézdivásárhely (1703. és 1751. évi statútuma (k. 9 l) + további adatok 1707-1708-ból (k. 4 l); A csíkszentimrei határper (erdő-határvita a csíkszékiek és udvarhelyszékiek között, 18. sz) (jegyzetanyag, kb. 50 l); Csíkjenőfalva (jegyzetanyag: kb. 250 cédula + fénymásolatok).

31., 32. doboz:

571. A sepsibodoki közbirtokossággal, birtokviszonyokkal kapcsolatos jegyzetanyag, feldolgozási tervek, fog.-ok, térképtervek, (a jegyzetanyag egyrésze pl. családonkénti lebontásban (60 boríték) + kb. 1500 cédula (pl. a ref. egyházi anyakönyvekből), stb. (Nyomtatványok: Végzés Sepsibodok község általános tagosítási ügyében a kézdivásárhelyi kir. Törvényszék által tett mérnöki munkálatok alapján…, Sepsiszentgyörgy, 1903.; Az erdei mintaterek kimutatása (Sepsibodok), Nagyszeben, 1912; A Matild-forrás tulajdonosai ellen indított bűnügyben hozott bírói határozatok magyar fordítása (1940); Típusnyomtatvány: …birtokosság legeltetési társulatának legelőrendtartása; …birtokosság legeltetési társulatának alapszabályai; …község legeltetési szabályrendelete; … birtokosság legeltetési társulatának névjegyzéke; Alapszabályok … szervezetéről és osztatlan állapotban levő közösen használt ingatlanainak gazdasági ügyviteléről. Csíkszereda, 1926.; Kisajátítással kapcsolatos iratok (15 l); Egyéb iratok: Evidenţa servitorilor din notariatul Bodoc de la anul 1927–[1939] (2 l); 2 db személyleírás házicseléd-könyv kiállításához Uzon község elöljáróságától (1921); Háromszék megye monográfiája megírásával kapcsolatosan Bodok községhez érkezett rendelet, az arra kimenő válasz (Registru cu istoricul comunei Bodoc, de la înfiinţarea ei. 1939. (1 l)

33. doboz:

572. Manufaktúrák (általában Erdély 19. századi ipara), 2 doboz, kb. 2000 cédula (köztük könyvészeti adatok).

34. doboz:

573. Az 1836. évi Hatod-perben tett tanúvallatás (g. 34 l).

574. Gábor Áron életével kapcsolatos anyag (újságcikkek (6 db), fényképek (25 db), a Sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház felkérése Sombori Sándor „Gábor Áron” című drámája véleményezéséhez (g. 1 l), a véleményezés (k. 2 l); Sombori Sándor „Gábor Áron” című regényéről írt véleményezés (k. 3 l); Rideg István karcagi tanár levele (1976), ill. Gábor Áron (1814–1849) című cikke (g. 11 l); fog.-ok, tervezet, meghívók Gábor Áronnal kapcsolatos eseményekre, ünnepségekre, jegyzetanyag (kb. 700 cédula – Velcsuj Jusztináról is).

575. A hídvégi gr. Mikó család birtokaira (Mikóújfalu, Bixád, Málnás, Zalán, Bodok, Hídvég, Előpatak, Árapatak, Erősd, Oltszem, stb) vonatkozó jegyzetanyag (kb. 500 cédula), családtörténeti adatok főként a hidvégi gr. Mikó- és kisrédei gr. Rhédei-családok levéltárából.

35. doboz:

576. A Toldalagi család birtokaira (Koronka, Udvarfalva, Nagykend, Balavásár, Agárd, Nyárádtő, Galambod, Ákosfalva, Csiba, Karácsonyfalva) vonatkozó jegyzetanyag (pl. birtokperek) főként a család levéltárából (ill. Marosvásárhely város, és Maros szék levéltárából is), továbbá családtörténeti adatok, könyvészeti adatok (kb. 700 cédula).

36. doboz:

577. Az egyetemes történeti kronológiához (1917–1945) kb. 2000 l és cédula, többnyire országonkénti lebontásban.

37. doboz:

578. A bálványosváraljai falukutatás jegyzetanyagának egy része (pl. a néptáplálkozásról) (kb. 2500 cédula, melyből kb. 1600 g.) (Gyűjtők: Imreh, Kállay, Major, Marosi, Molter, Schormann, Steffler, Szigyártó, Tárkány, Weltner stb).

38. doboz:

579. Balánbánya, Barót, Bereck, Bodok, Borszék, Kovászna, Székelykeresztúr, Várhegy településekkel kapcsolatos (néhány céduláig terjedő) anyaggyűjtés (8 boríték) + Összefoglalása: r. g. 3 l)

580. Az első világháború idejére vonatkozó forrásszövegek a Culegere de texte pentru istoria universală. Epoca modernă. II. 1848–1918. (Főszerk. Camil Mureşan. — Társszerző Imreh István. Buc, 1976.) című kiadványhoz (k/g. kb. 250 l) + tervezet, könyvészet).

581. 1848. évi újságcikkek másolatai az: Ellenőrből (21 l), Erdélyi Hiradóból (8 l), Honvéd (51 l), Pesti Hírlap(7 l).

582. A kiadott falutörvények jegyzéke (30 boríték).

583. Daloskönyvek (16–19. sz): Diákok szerelemről (k/g. 7 l), Verselgető diákok (k/g 3 l), Verses népi szerelmeslevelek (k. 10 l), Iskola, tanulás, tanító (k. 8 l), Karácsonyi, húsvéti diákköszöntő (k/g. 12 l).

584. Egézségügy (fénymásolatok 37 l + jegyzetenyag: kb. 70 l és cédula).

39/A. doboz:

585. Kiadatlan falutörvények (jegyzetanyag 21 l + 9 db fénykép (Altorja 1747. évi falutörvénye).

586. Bankalapítási javaslatok Erdélyben 48 előtt (feldolgozási tervek) (Másolatok: Jegyzökönyvi kivonat a hitel tárgyában (1844. febr. 10, 5 l); Országos vegyes választmányi jegyzőkönyv kivonatának kivonattya a hitel tárgyában (1844. ápr. 20., 16 l); Jegyzökönyvi kivonat a hitel tárgyában (1844. febr. 10., 6 l); + kézirattöredék (14 l).

587. Munkaidő, termelési költségek (jegyzetanyag: kb. 70 l és cédula + az Országos Mezőgazdasági Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet adatai (1940/41., g. 80 l).

588. Az erdélyi megyék iparáról, ipari és mezőgazdasági népességéről az 1910. évi népszámlálás alapján (15 db tábla).

589. Statisztikák (általános árszínvonal, agrárolló, létfenntartás, indexszámok) köztük: Elsőrendű közszükségleti cikkek kolozsvári ára (1933–1945, g 11 l); Áradatagyűjtések (1945), Táblázatok (kb. 300 l és cédula); Létfenntartásiköltség indexszámok (40 l); Munkások Általános Gazdasági és Ipari Szövetkezetével (MÁGISZ) kapcsolatos iratok, munkás és földműves szövetkezetek (63 l); Agrárolló (köztük Solthy Ernő: A mezőgazdaság gazdasági helyzete és az agrárolló, 2 db g. 13 l); Az Országos Mezőgazdasági Üzemi és Árvizsgáló Bizottsággal kapcsolatos iratok (61 l); Jelentés a visszacsatolt Felvidék és az anyaország között az elsőrendű élelmezési cikkek árában mutatkozó eltérésekről (g. 38 l + 2 db táblázat); Székely statisztikai adatok (kb. 30 l és cédula); Országos Üzemi és Termelési Költségvizsgáló Intézet adatai (1940–41, 124 l); Erdélyi állattenyésztés (köztük: Szeghő Dénes: Az állattenyésztési körzetek megállapításáról fajok és fajták szerint az állatenyésztési térkép alapján, g 23 l), stb.

590/a. Szóhagyomány, népdal (kb. 250 cédula).

39/B. doboz:

590/b. Az 1848–49-es erdélyi birtokviszonyok adatai Josef A. Grimm: Das Urbarialwesen in Siebenbürgen. Wien 1863. című munkájának statisztikája alapján (kb. 3600 cédula).

40. doboz:

XI. 1. Levéltári, kézirattári anyagok mutatói:

591. a) A feldolgozott falutörvények jegyzéke (76 l, cédula); b) Kolozsvári Egyetemi Könyvtár Kézirattára (kb. 200 cédula); c) Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára (14 l és cédula); d) Falujegyzőkönyvek jegyzéke (60 l, cédula); e) Udvarhelyszék levéltára: Székely Nemzeti Láda (20 l., cédula); f) Unitárius Kollégium Kézirattára (30 cédula); g) Kolozsvári Akadémiai Könyvtár (3 l); h) Csíkszék levéltára (3 l); i) Magyar Országos Levéltár (11 cédula).

XI. 2. Fényképek, fénymásolatok:

592. 17–18. századi Maros-széki székely összeírások (1636, 1647, 1677, 1685, 1691, 1703, 1711, 1715), (323 l).

593. Nemesvid (Somogy megye) curialis helység statútuma 1815-ből (32 l); Nemesdéd (Somogy megye) curialis helység belső konfliktusaival kapcsolatos iratok (1837) (11 l); Városhídvég (Somogy megye) nemesi falu statútumának átirata 1839-ből (g. 10 l) + ezzel kapcsolatos 5 db irat (10 l); Pátró (Somogy megye) curialis helység statútumainak 1817-ből (10 l) + ezzel kapcsolatos 3 db irat (6 l); Szakácsi (Somogy megye) curialis helység statútumai átirata 1829-ből (g. 6 l) + ezzel kapcsolatos 8 db irat (22 l); Szentkirály (Baranya megye) curialis helység statútuma 1838-ból (7 l); Vas megyei falutörvények (Nárai, Csempeszkopács, Nemescsó) g. 12 l).

41. doboz:

594. Az 1635. évi Maros széki összeírás (g. 188 l).

595. Különböző (latin és német nyelvű) iratok fényképei (18. század, 70 db).

596. Bereck kiváltságai (15–17. sz.): fényképek (13 db); 1799-ből Constitutiok, meljek Bereczk várossában eleitől fogva observáltattanak (3 l); Csíkszeredával kapcsolatos 3 db irat 1727-ből (MOL, 15 db fénykép).

597. Taplocza (Csík szék): Taploczai „Protocollum” (1770–1795) (fénymásolat, 94 l); Taploczai jegyzőkönyvek (1840–1857) (fénymásolat, 72 l); Constitutiones pagi Csik Taplotza de anno 1837 (fénymásolat, 3 l); Erdőlési határozat 1842-ből (fénymásolat, 2 l).

598. Conscriptio armalistarum, primipilarum, iobbagionum et inquilinarum … in sede siculicali Kaszon existentium…commorantium … (1743, 26 l); Jakabfalva hasonló összeírása (1781, 8 l).

599. Kibékülési terv (1849, 2 l).

XI. 3. Jegyzetanyag, bibliográfiák különböző feldolgozásokhoz

42. doboz:

600. kb. 1800 cédula (pl. A rendtartó székely falu című kötet szó-és kifejezésjegyzékének cédulái borítékokban (23 boríték, kb. 600 cédula).

43. doboz:

601. kb. 120 boríték (hozzávetőleg 1500 cédula, pl. 1848–49-es könyvészet (kb. 200 cédula).

44. doboz:

602. kb. 2000 cédula, l-

45. doboz:

603. kb. 3300 cédula.

46. doboz:

604. kb. 3000 cédula.

47. doboz:

605. kb. 3200 cédula.

48. doboz:

606. kb. 3700 cédula.

49. doboz:

607.kb. 3800 cédula.

50. doboz:

608. kb. 4000 cédula.

51. doboz:

609. kb. 1000 l, cédula.

52. doboz:

610. kb. 1500 l, cédula.