nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

VIII. Mások tudományos tevékenysége

VIII. 1. Doktori dolgozatok
VIII. 2. Doktori értekezések tézisei
VIII. 3. Opponensi véleményezések
VIII. 4. I. fokozati dolgozatok
VIII. 5. Szakvizsgadolgozatok
VIII. 6. Szemináriumi dolgozatok

28. doboz:

VIII. 1. Doktori dolgozatok

473. Kálnoky, Nathalie: Constitutions et Privilèges de la Noble Nation Sicule. Universite Paris- X Nanterre, U. F.R. de Sciences Juridiques et Politiques. 2001. (136 oldal).

VIII. 2. Doktori értekezések tézisei

474. Bărbulescu, Elena: Procesul revoluţionar din judeţele Olt şi Romanaţi (1944–1947). Cluj, 1978.

475. Báthory Ludovic: Contribuţia industriei carbonifere la dezvoltarea social-economică a României între 1919–1929. Cluj, 1981.

476. Becsek-Garda, Desideriu Coloman: Mediul geografic şi evoluţia socio-demografică în bazinul Giurgeului şi Ciucului în secolele 16–17. Buc, 1994.

477. Benkő Elek: A középkori Keresztúr-szék története és régészete. Bp, 1991.

478. Benkő Samuilă: Materialism, dialectică şi socialism utopic în manuscrisele lui Bolyai János. Cluj, 1977.

479. Bitay Ileana: Antichitatea greco-romană în cultura umanistă din Transilvania. Cluj, 1978. (2 db).

480. Bocşan, Nicolae: Românii din Banat în epoca luminilor. Cluj, 1985.

481. Bodea, Gheorghe I.: Contribuţia MADOSZ-ului, sub conducerea Partidului Comunist Român la lupta unită antifascistă a maselor. Buc, 1976.

482. Bona, Petru: Domeniul Tinca (jud. Bihor) al Episcopiei romano-catolice de Oradea Mare între 1800–1848. Cluj, 1975.

483. Botezan, Liviu: Contribuţii la studiul problemei agrare din comitatele Transilvaniei în perioada 1785–1820. Cluj, 1971.

484. Bunea Mişca, Aurelia: Problema Transilvaniei în dezbaterile parlamentului României (1892–1910). Cluj, 1975.

485. Cernea Elena: Luminismul german din Transilvania şi raporturile sale cu cel românesc. Cluj, 1985.

486. Cîmpeanu, Ioan: Frământări social-politice în ţinutul Năsăudului în perioada înfiinţării regimentului de graniţă. Cluj, 1976.

487. Csucsuja Ştefan: Economia pădurilor din Munţii Apuseni între anii 1848–1900. Cluj, 1983.

488. Deé Nagy Anna: Viaţa şi importanţa literar-istorică a lui Teleki Samuel. Cluj, 1975.

489. Dobrescu, Vasile: Burghezia română din Transilvania şi problema agrară la sfârşitul secolului al 19-lea şi începutul secolului 20. Cluj, 1982.

490. Edroiu, Nicolae: Ecoul european al răscoalei lui Horea. Cluj, 1974.

491. Gyémánt Ladislau: Mişcarea naţională a românilor din Transilvania 1790–1848. Cluj, 1982.

492. Hajdú Lajos: II. Jószef igazgatási reformja Magyarországon. Bp, 1976.

493. Kakucs Lajos: Dezvoltarea agriculturii capitaliste în Banat în a doua jumătate a secolului al 19-lea. Cluj, 1983. (vö. 521. sz.)

494. Kovách Géza: Pătrunderea relaţiilor capitaliste în agricultura comitatului Arad. Cluj, 1974. (vö. 522. sz.)

495. Kovács Andrei: Construcţii patronate de Gabriel Bethlen. Cluj, 1984.

496. Kovács Mária Gyöngy: The establishment and consolidation of the Habsburg Rule in Transsylvania reflected by the Hungarian language memorial litterature of the period. (From the end of the 17th century to the beginning of the 19th century). Cluj, 1998.

497. Magyari Andrei: Expansiunea Imperiului Habsburgic către orient la sfârşitul secolului al 17-lea şi urmările ei social-economice şi politice în regiunea Maramureş. Buc, 1972.

498. Negruţi–Munteanu, Ecaterina: Breslele de slujitori din Moldova în perioada de destrămare a feudalismului şi de început a capitalismului (1749–1832). Cluj, 1969.

499. Pap Francisc: Comerţul Transilvaniei cu Ţările Europei Centrale în sec. 17. Comerţul Clujean reflectat în registrele de tricesimă (1599–1637). Cluj, 1980.

500. Pavel, Teodor: Contribuţii la istoria învăţământului românesc din Nord-Vestul Transilvaniei. Învăţământul elementar şi secundar între 1849–1868. Cluj, 1974.

501. Popa, Vasile: Reforma agrară din 1921 în judeţul Târnava Mare. Cluj, 1975.

502. Puşcaş, Vasile: Organizarea şi activitatea ştiinţifică a Universităţii din Cluj (1919–1940). Cluj, 1991.

503. Roşca-Rosen Maria: Exploatarea domeniului conţilor Banffy din Bonţida în perioada de trecere de la feudalism la capitalism (1780–1820). Cluj, 1972.

504. Şchiopu, Vasile: Procesul de unificare a mişcării muncitoreşti din Transilvania cu mişcarea muncitorească din vechea Românie (decembrie 1918–mai 1921). Buc, 1976.

505. Spira György: Széchenyi a negyvennyolcas forradalomban. Bp, 1980.

506. Ştirban, Marcel: Situaţia social economică a ţărănimii din Transilvania între anii 1918–1921. Cluj, 1977.

507. Szegő Ecaterina: Gândirea social-filosofică a lui Somló Bódog. Cluj, 1976.

508. Székely László: A paraszttársadalom alkata az életfordulók csíki néprajzában (g. 23 l).

509. Tárkány Szűcs Ernő: Magyar jogi népszokások. Bp, 1981.

510. Teodorescu, Caius: Dezvoltarea social-economică, politică şi culturală a românilor braşoveni în perioada 1780–1848. Buc, 1978.

511. Ţintă, Aurel: Prima perioadă a colonizărilor Habsburgice în Banat (1716–1740). Cluj, 1969.

512. Tomos M. Nicolae: Garda de fier în slujba Hitlerismului. Cluj, 1976.

513. Tonk Sándor: Erdélyiek egyetemjárása a korai újkorban. Marosvásárhely, 1994.

514. Tüdős Simon Kinga: Registrele militare secuieşti din secolul al XVII-lea. Buc, 1995. (vö. 523. sz.)

515. Ursuţiu, Liviu: Relaţii agrare pe domeniul Gurghiu în secolele XVII–XVIII. Cluj, 1976. (vö. 524. sz.)

516. Ursuţiu, Maria: Relaţii agrare pe domeniul Hunedoara în sec. al 17-lea. Cluj, 1985.

517. Vese, Vasile: Relaţiile diplomatice franco-române la începutul secolului al 20-lea (1910–1916). Cluj, 1974.

518. Weiss, Erna: Rolul militar al Transilvaniei în războaiele napoleoniene. Cluj, 1984. (vö. 525. sz.)

519. Wilhelm Alexandru: Dinamica nutriţiei şi ritmul de creştere la Somnul Pitic din ape naturale şi amenajate. Buc, 1980.

VIII. 3. Opponensi véleményezések

520. Feneşan, Costin: Mineritul şi metalurgia din Banat în secolul al 18-lea (g. 2 l).

521. Kakucs Lajos: Dezvoltarea agriculturii capitaliste în Banat în a doua jumătate a secolului al 19-lea. (k. 2 l). (vö. 493. sz.)

522. Kovách Géza: Pătrunderea relaţiilor capitaliste în agricultura comitatului Arad (g. 6 l). (vö. 494. sz.)

523. Tüdős Simon Kinga: Registrele militare secuieşti din secolul al XVII-lea (g. 1 l). (vö. 514. sz.)

524. Ursuţiu, Liviu: Relaţii agrare pe domeniul Gurghiului în secolele 17–18. (k. 5 l, g. 4 l). (vö. 515. sz.)

525. Weiss, Erna: Rolul militar al Transilvaniei în războaiele napoleoniene (k. 5 l, g. 4 l). (vö. 518. sz.)

VIII. 4. I. fokozati dolgozatok

526. Bodola Tünde: Barót céhtörténeti vonatkozásai, a tanulók történelmi alapfogalmainak és tudásának bővítésében (1978–1980). (128 l).

527. Karácsonyi István: Adalékok Toplica 300 éves társadalomrajzához. Kv, 1980. (csonka, 11 l)

VIII. 5. Szakvizsgadolgozatok

528. Bálint Iosif: A Brassói Lapok az európai fasizmus ellen. Kv, 1976. ( 94 l).

529. Cserey Zoltán: Starea iobăgimii în comitatul trei scaune la sfârşitul secolului al 18-lea Cluj, 1963. (54 l).

530. Fries G. Júlia: A kolozsvári ötvös céh a 18. században. Kv, 1960. (38 l).

531. Gáspár Margit: A zsilvölgyi bányászat története 1918-ig. Kv, 1951. (45 l).

532. Incze Réka Gabriella: Relaţiile agrare în unele locuri din plasa Bogata Mureş pe baza datelor conscripţiei Czirakyene. Cluj, 1972. (177 l).

533. Nagy Margit: A céhek és társadalmi szerepük a középkori Kolozsváron. Kv, 1950. (35 l).

534. Szentágotai Árpád: A sepsibükszádi üveggyár története. (én., 2 db, 67 l).

VIII. 6. Szemináriumi dolgozatok

535. Bardocz Zsigmond: Székely falutörvények (egyházi és községi jegyzőkönyvek alapján) (g. 2 l).

536. Varga Csaba: A székely közbirtokosság története és jogi fejlődése (g. 5 l).