nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

II. Az életmű bibliográfia adatai szerint (In: Emlékkönyv Imreh István születésének nyolcvanadik évfordulójára, Kv. 1999. 649–680.) közöletlen kéziratok

17. doboz:

217. Székely közbirtokosságok (Doktori disszertáció). (k 187 l, g. 145 l); + egy további kézirat – az előbbi folytatásaként[?] – : A közbirtok sorsa a román államban (k. 27 l).

218. Erdélyi manufaktúrák és fabrikák a 19. század első felében (k. 95 l).

219. Colaborare româno-maghiară în slujba luptei revoluţionare (m. k. 103 l, g. 65 l + jegyzetanyag).

220. Új székely falutörvények (1998 után összeállíthatott k. 11 l, g. 7 l + a tanulmány alapjául szolgáló forrásanyag fénymásolata: Articuli Sedes Siculicales concernentis, Anno 1581. conditi. (Magyar Országos Levéltár) + jegyzetanyag: kb. 100 cédula).

221. [Márki Sándor] történetfelfogásáról (k. 9 l, 2 db g. 7 l + jegyzetanyag (kb. 50 l) életművéről és történelemszemléletéről).

222. Concepţia istorică a lui Alexandru Márki (1853–1925) (g. 15 l).

223. Történelem és statisztika (2 db k. 7 l)

224. Adatok a székely parasztság harcához a 18. század végén és a 19. század elején. (k. 131 l, g. 144 l).Vélhetően a Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején (Buk, 1956.) című munkájának rövidebb, szerkezetében is különböző, korai változata.

225. A székelyföldi parasztok harca a feudális viszonyok ellen a 18. sz. végén és a 19. század elején (g. 10 l).

226. Társadalmi harcok a székelyföldi Mikó-birtokokon a 18. század végén és a 19. század elején (k. 11 l, r. g.: Luptele sociale de pe unele moşii feudale din secuime la sfârşitul veacului al 18-lea şi începutul celui de al 19-lea, 17 l).

227. Élet a diákotthonban (k. 12 l, 4 db g. 11 l).

18. doboz:

228. Începuturile industriei capitaliste în Transilvania (k. 22 l, g. 20 l+ m. k. 20 l).

229. Nicolae Bălcescu a demokrata forradalmár (k. 5 l, g. 4 l).

230. Idei teoretice în opera lui Nicolae Bălcescu (g. 10 l).

231. A székelyföldi történetkutatás feladatai (k. 15 l).

232. Szabadsághozó negyvennyolc (k. 4 l, g. 4 l).

233. „Nem térek ki a munka elől” (kézirat 3 l, 2 db g. 2 l).

234. Honismereti utiképek (Kőváry László: Tájképek utazási rajzokban. Válogatta, a bevezetőt és jegyzeteket írta Bálint József, Buk. 1984.) (k. 6 l, g. 6 l).

235. Petru Rajka, pionierul construcţiei de maşini agricole în Transilvania (4 db g., melyekből 2 db 24, 2 db 15 l + k.-ban a jegyzetek (9 l).

236. Câteva rânduri din lupta secuilor în revoluţia din 1848–49 (k. 10 l, 2 db g. 5 l).

237. Adatok a székelyek moldvai kapcsolatairól a 19. század első felében (k. 7 l).

238. Kolozsvár iparfejlődése 1848 előtt (k. 6 l).

239. Bethlen Gábor külkereskedelmi politikája (k. 9 l, g. 9 l).

240. A függetlenségi törekvések múltjából (k. 7 l).

241. Rendezni végre közös dolgainkat (k. 10 l + jegyzetanyag).

242. Tankönyv és nemzetiségi önismeret (1971), (k. 7 l, 2 db g. 5 l).

243. A történészt formáló néprajz (k. 4 l, g. 4 l).

244. Tutajok az Olton (2 db k. 6 l, g. 5 l + források fénymásolata (az Olt vizének szabályozására tett kísérletekről 1782 (16 l), az illyefalvai Olt-gát és a faúsztatás 1767 (6 l).

245. Bölöni Farkas Sándorról (k. 19 l, g. 8 l).

246. Néprajz és történettudomány (k. 6 l, 3 db g. 4 l; Német nyelven: Volkskunde und Geschichtswissenschaft, g . 4 l).

247. Paraszti írásbeliség – székely falujegyzőkönyvek (k. 5 l, 2 db g. 6 l).

248. Szabadságtörekvések székely mintája (k. 16 l, 2 db g. 12 l).

249. Békeévek, világháború, forradalom (k. 5 l + jegyzetanyag).

250. Jegyzetek Csík-Gyergyó-Kászonszék erdőtörténetéhez (k. 15 l, g. 10 l).

251. Agricultura Transilvaniei 1750–1848 (2 db g. 139 l) — Társszerző Csetri Elek?

252. Erdély népesedési viszonyai a feudalizmus bomlásának idején (k. 27 l).

253. Oraşele – Transilvania (1821–1848). (k. 7 l, 2 db g. 6 l + jegyzetanyag kb. 50 cédula).

254. Probleme demografice (+ jegyzetanyag kb. 50 l):

a. Factorii care influenţează configuraţia numerică a populaţiei (k. 9 l, g. 7 l). — Magyar nyelven is: A népességszám alakulását befolyásoló tényezők (k. 7 l, 3 db g. 6 l).
b. Date demografice (k. 7 l). — Magyar nyelven is: (k. 9 l, 3 db g. 5 l).
c. Contribuţii privind mişcarea populaţiei (4 l, 2 db g. 7 l). — Magyar nyelven is: Adalékok a népesség mozgásához (k. 8 l, g. 5 l).

255. Földművelés Udvarhelyszéken a 16–17. század fordulóján (g. 7 l).

256. Adatok a székelyudvarhelyi vándorgyűléshez (k. 10 l, g. 6 l).

257. Milyen ellentétek dúltak 1727-ben Csík-Gyergyó-Háromszék és Csíkszereda között? (k. 10 l, 2 db g. 6 l).

258. Ősök, szokások, erkölcsök (k. 8 l, g. 6 l).

259. A székelyföldi társadalmi ellentétekről (1764–1848) (k. 20 l).

260. Háromszéki és erdővidéki pásztorszerződések (k. 56 l, g. 60 l + jegyzetanyag).

19. doboz:

261. Miklósvárszék számokban és rendtartásokban (csonka k. 11 l + jegyzetanyag kb. 100 l, köztük „ A barothi communitásnak illien rendtartasi es torvenyei vagynak a tilalmas erdeiröl és mezeiröl (1775) fénymásolatban (2 l).

262. A szülőföld története (k. 22 l, g. 18 l) + fog.-ok.

263. Transporturile din Transilvania (g. 8 l, m. k. 10 l, 3 db g. 7 l).

264. Bankalapítási törekvések Erdélyben a 19. század első felében (g. 35 l).

265. Agyagfalvához (k. 6 l, 2 db g. 4 oldal).

266. A paraszti mezőgazdaság fejlődése (k. 75 l, g. 71 l + fog.-ok, jegyzetanyag: kb. 450 l, cédula).

267. Erdély mezőgazdasága a feudalizmus bomlása idején[?] (k/g. 58 l, g.164 l)

268. Az eredeti tőkefelhalmozás az erdélyi mezőgazdaságban 1790–1848. (csonka k. 14 l, 2 db g 32 l + további csonka g.-tok, jegyzetanyag) — Társszerző: Csetri Elek

20. doboz:

269. Előszó (k. 5 l, 2 db g. 3 l).

270. Jegyzetek az erdélyi negyvennyolc előzményeiről (Kemény Dénes) (g. 57. l).

271. Negyvennyolc előzményei [Kemény Dénes] (r. g/k. 14 l)

272. S ezt kit életnek nevezitek? (Kemény Dénes kézirata) (k/g. 15 l, 2 db g. 11 l + jegyzetanyag: kb. 50 l, cédula).

273. Szemelvények Kemény Dénes „Érdekegység ” című kéziratából (k. 16 l).

274. Igazmondó tanuságtevők (g. 3 l).

275. Rendtartó homoródszentmártoniak (k. 5 l).

276. A székely székek népessége (k. 2 l, g. 2 l).

277. Rezistenţa ţărănească în perioada înfiinţării graniţei militare transilvane (csonka k. 3 l, 2 db g. 29 + töredékek (magyar nyelven is); További töredékek (k. 28 l, g. 19 l).

278. Határőrség (g. 3 l); Részlet Michael Conrad von Heidendorf önéletírásából (1763. december – 1764. január) (g. 5 l); Michael Conrad von Heidendorf a határőrezredek megszervezéséről (német nyelvű g. 7 l).

279. Erdély történelmi fejlődésének vázlata (g/k. 39 l, r. g. 34 l).

280. Forradalmi hadi lap Csíkban (1849). (k. 15 l, g. 10 l + jegyzetanyag: 70 l, cédula)

281. Cadru general al dezvoltării transilvane, (m, k. 47 l; r, g.43 l). Kézirat vélhetően az Istoria economică a României I. kötetéhez + Miron Constantinescu levele Imreh Istvánhoz (g. 17 l + jegyzetanyag).

282. Cím nélküli kézirat (a 18. sz. végi és 19. sz. eleji erdélyi mezőgazdaságról) (g. 107 l).

283. Cím nélküli kézirat Erdély 19. sz. eleji gazdasági életéről (g. 20 l).

284. Cím nélküli kézirat 18–19. századi Erdélyről, Habsburg birodalomról (k. 23 l, 2 db g., egyik teljes 19 l, másik csonka 10 l + jegyzetanyag: 40 l, cédula).

285. Sepsibodok közbirtokosságainak élete (k. 89 l.)

286. Az udvari birtok (k. 6 l, g. 4 l).

287. Egészségügyi utasítások és rendelkezések a falutörvényekben (g. 3 l).

288. Az erdélyi felsőoktatás rövid története (45 l).

289. Az agrártörténetírás néhány módszertani kérdéséről (k. 32 l).