nyomtat

megoszt

Imreh István kézirathagyatéka
FEJÉR TAMÁS

I. Publikált kéziratok

I. 1. Könyvek, tanulmányok, kisebb írások stb.
I. 2. Sajtóban közölt írásai
I. 3. Recenziók
I. 4. Imreh István saját, illetve szerkesztett munkáiról készített ismertetések, híradások
I. 5. Saját munkásságának (hiányos) könyvészeti jegyzéke


I. 1. Könyvek, tanulmányok, kisebb írások stb

1. doboz:

1/a. Katonák, jobbágyok, jövevények (csonka g. 18 l, ill. egy másik, szövegében nagyvonalakban azonos k. 45 l, g. 38 l). In: Társadalomtudomány és politika, 1/1946. 42–66.

1/b. A vagyonszerzés megítélése Sepsibodokon (csonka k. 10 l, g. 8 l). In: Társadalomtudomány és politika, 1/1946. 157–166.

1/c. Székely falutörvények (csonka k/g. 20 l). (Erdélyi Tudományos Intézet, Kv, 1947).

1/d. Bălcescu és Kossuth (k. 32 l + jegyzetanyag kb. 100 cédula). In: Irodalmi Almanach, 3/1952. 6: 673–688.

2. Despre formarea industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea (m. k. 98 l, g. 140 l). Buc, 1955.

3. A manufaktúraipar munkásairól Erdélyben a 19. század első felében (k. 51 l, g. 42 l.). In: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Buk, 1956. 45–96. + Jakó Zsigmond bírálata (g 3 l).

4. [Válasz Bözödi Györgynek] (k. 12 l, g. 11 l) In: Igaz Szó 4/1956. 11: 1666–1670. + jegyzetanyag: kb. 200 cédula a székelyföldi majorsági gazdálkodással kapcsolatosan (18–19. sz).

5. Adatok Gábor Áron életrajzához (k. 20 l, g. 19 l). In: Emlékkönyv Kelemen Lajos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Buk, 1957. 349–360.

6. A bereckiek moldvai kapcsolatairól a 19. század első felében (k. 19 l, 2 db g. 17 l). In: Studia Universitatum „Victor Babeş” et „Bolyai”, tom. III. nr. 8. ser. IV. fasc. 2. Historia 1958. 2: 83–93.

7. Rajka Péter, a mezőgazdasági gépgyártás úttörője Erdélyben (k. 21 l, 2 db g. 24 l). In: Korunk, 17/1958. 10–11: 1487–1495.

8. A székelyföldi paraszti jegyzőkönyvek pásztorlási határozatai (1717–1928) (csonka k. 34 l, g. 43 l + jegyzetanyag). In: Agrártörténeti Szemle, 1959. 1–4: 161–190.

9. [Velcsuj Jusztina, a székelyek Varga Katalinja] (g. 6 l). In: Korunk, 19/1960. 12: 1493–1495.

10. A kolozsmegyei fafeldolgozó ipar kialakulásának történetéhez (1796–1848) (k.12 l + jegyzetenyag: kb. 500 l és cédula). In: Studia Universitatis „Babes-Bolyai”. Series IV. Historica. 1961. 1: 65–75. — A kolozsmegyei paraszti faipar kialakulásának történetéhez (1796–1848) címmel. — Ua: Contribuţii la dezvoltarea industriei lemnului la ţărănimea din judeţul Cluj (r. k. 21 l, g. 15 l) + a táblázatok további 8 példányban.

2. doboz:

11. Katonalevelek az első világháborúból (k. 7 l, g. 6 l). In: Korunk, 23/1964. 7: 996–998.

12. Kéziratok az Istoria României II. és III. köteteihez (Buc, 1964):

  1. Adâncirea crizei feudalismului în Transilvania (k/g. 29 l, 2 db g. 26 l)
  2. Începuturile industriei capitaliste în Transilvania (g. 21 l).
  3. Epoca reformelor burgheze în Transilvania (m. k. 24 l, 2 db. g. 24 l, ill. r. g. 40 l + jegyzetanyag: kb. 50 l, cédula)
  4. Agricultura Transilvaniei (k. 7 l)

+ Tratat de istoria României (Tematică provizorie) (1957, 155 l); Stenograma şedinţei Tratatului de Istorie a României vol. III. din ziua de 13 februarie 1961. (g. 70 l); Comitetul de redacţie al Tratatului de istoria României (Andrei Oţetea) levele Imreh Istvánhoz (g, 1 l); Comitetul de redacţie al vol. VI. din Istoria României (Dan Berindei) levelei (1978. január (g. 5 l), 1978. április (g. 5 l) Imreh Istvánhoz; Tratatul de istoria României, vol. V. (tartalomjegyzék, 4 l)

13. Erdélyi városok a feudalizmus alkonyán (k. 16 l). In: Korunk, 23/1964. 12: 1625–1632. — Társszerző Csetri Elek.

14. Schiţă asupra relaţiilor de proprietate feudală din Transilvania 1750–1848 (g. 24 l). In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, 9/1966. 109–125. — Társszerző Csetri Elek.

15. Situaţia şi dezvoltarea oraşelor din Transilvania (1786–1848) (k. 18 l, 3 db g. 21 l + jegyzetanyag). In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Series Historia, 11/1966. 2: 61–76. — Aspecte ale situaţiei şi dezvoltării oraşelor din Transilvania (1786–1848) címmel. — Társszerző Csetri Elek.

16. A bálványosváraljai falukutatás (g. 10 l). In: Korunk, 26/1967. 9: 1190–1197.

17. Múltunk a Studia hasábjain (g. 9 l) + válogatás a Studia történelmi jellegű tanulmányaiból (52 db cédula). In: Korunk, 26/1967. 8: 1146–1147.

18. A jobbágyi munkaerő felhasználása a Toldalagi birtokon (1789–1792) k/g. 49 l, g. 43 l + jegyzetanyag: kb. 350 l és cédula). In: Acta Universitatis Debreceniensis. Debrecen, 6/1967. 71–100. + Francisc Pall és Csetri Elek referátuma ennek korábbi, bővebb változatáról „A jobbágyi munkaerő felhasználásának kérdéséről” (1962, g. 1 l); Kérvény a Babes-Bolyai Tudományegyetem rektorátusához (1966, r. k.).

19. Az „Érdekegység”. Kemény Dénes kézirata (k. 8 l, g. 7 l). In: Művelődés, 21/1968. 10: 60–61. — Kemény Dénes: Érdekegység címmel.

20. Un nou izvor pentru cunoaşterea vieţii satului din Transilvania la sfârşitul secolului al 18-lea (g. 24 l + jegyzetanyag). In: Acta Musei Napocensis, 5/1968. 215–226. —Társszerző: Camil Mureşan.

21. „Szabad székelyek” Erdély hűbéri társadalmában (2 db g. 15 l). In: Korunk, 27/1968. 4: 503–510.

3. doboz:

22. Contribuţii la studiul agriculturii transilvănene (1570–1610) I–II, (m/r. csonka k. 47 l). In: Acta Musei Napocensis, 4/1967. 153–185.; 6/1969. 187–209. — Társszerző Pataki József. Mellékelve további m/r. k. (34 l) az állattenyésztésről.

23. Bölöni Farkas Sándor életregénye (2 db k. 6 l, 3 db g. 5 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 28/1969. 8: 1265–1267.

24. Tudósítás jelenkor-történészek gondjairól (2 db k. 8 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 28/1969. 3: 762–765. — Saját korunk történetírása nemzetközi mérlegen címmel.

25. Adatok Udvarhelyszék mezőgazdaságához a 16–17. század fordulójáról (a közölt szövegnél bővebb k. 52 l, 4 db g. 48 l + jegyzetanyag: kb. 250 cédula). In: Aluta, 1/1969. 131–141. — Társszerző Pataki József.

26. Adatok Udvarhelyszék állattartásához 1570–1610. (k. 32 l, 2 db g. 29 l + jegyzetanyag: kb. 250 cédula). In: Aluta, 2/1970, 169–184. — Társszerző Pataki József.

27. Agrártörténetírás és a székely múlt megismerése (k. 20 l, 2 db g. 18 l). In: Aluta, 2/1970. 157–167.

28. Az agrártörténetírás új útjai (k. 12 l, 2 db g. 12 l). In: Korunk, 29/1970. 4: 517–523.

4. doboz:

29. Pagini din lupta secuilor în revoluţia din 1848–1849 (Revoluţionarul Gábor Áron) (2 db g. 16 l, m k. 13 l). In: Studia Universitatis „Babeş-Bolyai”. Series Historica, 16/1971. 2: 53–62.

30. Válságirodalom és hagyomány (3 db g. 15 l + jegyzetanyag). In: Korunk 30/1971. 11: 1679–1686.

31. A székely falvak törvényeiről (k. 21 l, 2 db g. 16 l). In: Aluta, 3/1971. 223–232.

32. Die Gesellschaftliche Schichtung der Bevölkerung Siebenbürgens am Ende des Feudalismus (1767–1821). (Zusammenfasssung) (2 db g. 4 l). A hasonló című, román nyelvű tanulmány rezüméje. In: Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică. I. Cluj, 1972. 352–353.

33. Kelet-európai és hazai agrárpolitika a feudalizmus alkonyán (k. 14 l, g. 11 l). In: Korunk, 31/1972. 9: 1359–1364.

34. Közép- és Keleteurópa agrárpolitikája a feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korában (g. 12 l, r. g. 13 l). Csaknem teljesen azonos szövege megjelent: Korunk, 31/1972. 9: 1359–1364. Kelet-európai és hazai agrárpolitika a feudalizmus alkonyán címmel — Társszerzők Ştefan Pascu, Kovács József.

35. Közelmúlt és fiatalok (g. 3 l). In: Korunk, 31/1972. 8: 1232–1233.

5. doboz:

36. A rendtartó székely falu. Faluközösségi határozatok a feudalizmus utolsó évszázadából. Buk, 1973. (k. 336 l + jegyzetanyag: 140 l; g. egy teljes példány (401 l) + 4 db a bevezető tanulmányból és jegyzetekből, mutatókból + emlékeztető feljegyzések).

6. doboz:

37. Forme tradiţionale şi elemente noi în viaţa Clujului din ultimele decenii ale feudalismului (g. 10 l, m. k. 11 l). In: Napoca Universitară, 1/1974. 6–7: 8–10. — Forme tradiţionale şi elemente noi în Clujul-Napoca medieval címmel.

38. Népi mozgalmak Háromszéken (k. 23 l, g. 15 l). In: 1848. Arcok, eszmék, tettek. Buk, 1974. 121–131.

39. Arad, 1849. október 6. (k. 4 l, 2 db g. 3 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 33/1974. 10: 1102–1103.

40. Ősök és erkölcsök Keresztúr-fiúszékben (k. 23 l), 2 db csonka g. 6 l). In: A Székelykeresztúri Múzeum Emlékkönyve 1974. Csíkszereda, 1974. 191–205.

41. Conscripţia grănicerilor transilvăneni din anul 1810 (m/r. k. 9 l, 3 db r. g. egy teljes (8 l), két csonka (5 l). In: Sub semnul lui Clio. Cluj, 1974. 91–97.

42. Kéziratok, gépiratok a Történeti kronológiához (I. Ókor, Középkor, Újkor. II. Jelenkor. Szerk. Bodor András–Csetri Elek, Buk. 1976. — Társszerző: Imreh István.

  • 1917–1945 (k. 197 l, r. g. 231 l);
  • 1930–1939 (k. 108 l, g. 110 l; r. g. 118 l) + 3 l Romániáról, 2 l Magyarországról.
  • A II. világháború időszaka (1939. szept.– 1945 máj.) (k. 22 l, g. 24 l).

43. A gépgyártó Rajka Péter (k. 50 l, 2 db g. 30 l). In: A magyar nemzetiség története és testvéri együttműködése a román nemzettel. Tanulmányok. I. Buk, 1976. 163–189.

44. A székely falu társadalmi szerkezete a XVII. század elején (k. 11 l, 2 db g. 9 l). In: Korunk, 35/1976. 5: 374–378. — Társszerző Pataki József.

7. doboz:

45. Petru Rajka – constructorul de maşini (csonka k. 27 l, g. 31 l). In: Studii de istorie a naţionalităţii maghiare şi a înfrăţirii ei cu naţiunea română. I. Buc, 1976. 155–180.

46. Jegyzetek néprajzról és történelemről (két változatban: I. k. 20 l, 2 db g. 11 l; II. k. 12 l, 2 db g. 10 l + jegyzetanyag). In: Népismereti dolgozatok. Szerk. Kós Károly. Buk,1976. 30–35.

47. Földközösség Aranyosszéken (k. 12 l + 3 l jegyzet, 2 db g. 10 l + jegyzetanyag: kb. 100 cédula (köztük 6 db fénykép). In: Korunk, 35/1976. 1–2: 120–123.

48. Gazdasági-társadalmi struktúra a Székelyföldön a 16. sz. végén, a 17. sz. elején (k. 8 l, 3 db g. 7 l). In: Lupta secuilor în a doua jumătate a sec. al XVI-lea împotriva exploatării feudale, participarea la lupta antiotomană. Miercurea Ciuc, 1976. 54–59. — Társszerző Pataki József.

49. A szabófalvi jogszokásokról (k. 27 l, 3 db g. 20 l) + jegyzetanyag. In: Népismereti dolgozatok. Szerk. Kós Károly. Buk, 1978. 195–207. — Társszerző Szeszka Erdős Péter.

50. Structura economico-socială a satului secuiesc la sfârşitul secolului al 16-lea şi începutul celui de al 17-lea (g. 77 l). In: Răscoala secuilor din 1595–1596. Buc, 1978. 237–316. — Társszerző Pataki József.

51. A székely falu gazdasági-társadalmi szerkezete a 16. század végén és a 17. század elején (k. 98 l + táblázatok és jegyzetanyag: kb. 100 l, cédula). In: Székely felkelés 1595–1596. Előzményei, lefolyása, következményei. Szerk. Benkő Samu, Demény Lajos, Vekov Károly. Buk, 1979.146–237. — Társszerző Pataki József.

52. A Móricz Zsigmond kollégium ébresztése (2 db k. 16, ill. 12 l, 2 db g. 11 l + jegyzetanyag). In: Móricz Zsigmond közöttünk. Szerk. Kántor Lajos. Buk, 1979. 244–254.

53. Madéfalva veszedelme és dicsősége (csonka k. 5 l, g. 13 l). In: Hargita Kalendárium, 1979. 132–135.

54. Előszó az „Erdélyi hétköznapok” című (1979) tanulmánykötethez (k. 8 l + „könyvcsinálgatási tervezgetések”, jegyzetanyag: kb. 40 l).

55. Céhbeli kézművesek, népi mesterek és vásárlókörük (1750–1830) (k. 88 l). In: Erdélyi hétköznapok 1750–1850. Buk, 1979. 169–198.

56. Őszinte köszönettel (k. 4 l, 2 db g. 4 l). In: Korunk, 39/1980. 3: 202–203.

57. A fejedelem és a székelyek (2 db g. 7 l). In: Igaz Szó, 28/1980. 9: 272–275.

8. doboz:

58. Utak, utazások, szállítások Erdélyben (k. 15 l, 2 db g. 11 l + jegyzetanyag: kb. 250 l, cédula). In: Művelődés, 33/1980 8–9: 74–76.

59. Múltismeret és helytörténet (g. 15 l + jegyzetanyag: kb. 70 l). In: Korunk Évkönyv, 1981. 55–60.

60. David Prodan köszöntése (k. 4 l, 2 db g. 4 l). In: Korunk, 41/1982. 6: 468–470.

61. Szabadság, önrendelkezés, jogalkotás a székelyeknél (g. 12 l). In: Korunk, 42/1983. 1: 71–76.

62. Directive şi ordonanţe sanitare consemnate în vechile protocoale săteşti din Transilvania (2 db g. 25 l, m. k. (csak a függelék, és rezüméje) 17 l). In: Momente din trecutul medicinii. Buc, 1983. 209–216.

63. Történelem és számok (k. 3 l, g. 3 l). In: A Hét Évkönyve, 1984. 188–189.

64. Despre unele caracteristici ale statutelor rurale secuieşti (k. 50 l, m g. 21 l). In: Civilizaţie medievală şi modernă românească. Studii istorice. Cluj, 1985. 116–131. — Caracteristici ale statutelor rurale secuieşti címmel.

65. Răzmeriţe secuieşti (1762–1764) (k. 37 l, m. k. 23 l, ill. g. 21 l). In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie Cluj-Napoca, 28/1987–1988. 235–251.

66. Erdély társadalmi rétegződéséről (1820–1848) (k. 49 l, csonka g. 55 l + jegyzetanyag: kb. 400 l, cédula). In: A polgárosodás útján. Tanulmányok a magyar reformkorról. Szerk. Szabad György. Bp. 1990. 277–313. — Társszerző Csetri Elek.

9. doboz:

67. Kászoni kisnemes az Erdélyi Udvari Kancellária élén (g. 10 l). In: Korunk, 1/1990. 11: 1495–1499. — Társszerző Pataki József.

68. Kuruckori kászoni szemle (g. 11 l). In: Művelődés, 39/1990. 6–7: 41–44. —Társszerző Pataki József.

69. Korszerűség és hagyomány (k. 10 l, g. 12 l). In: Művelődés, 40/1991. 7–8: 41–43.

70. A székelység rendi tagozódása 1848 [–Agyagfalva–] előtt (k. 6 l, g. 5 l). In: Művelődés, 40/1991. 2–3: 58–59.

71. More Siculorum (Székely módra) (k. 8 l, g. 6 l). In: Székelység, 5/1991. 4: 8–9.

72. Tiszteletadó főhajtás [Jakó Zsigmond 75. születésnapjára] (k. 4 l, 2 db g. 4 l). In: Könyvesház (Művelődés melléklete), 1/1991. 2: 4.

73. A porció, kvártély és forspont gondja Kászonban (1650–1750) (g. 8 l). In: Művelődés, 40/1991. 4: 40–42. — Társszerző Pataki József.

74. Az erkölcsi normák és más szabályok megszegői Kászonban (1650–1750) (g. 11 l). In: Művelődés, 40/1991. 9: 30–32. — Társszerző Pataki József.

75. Iskola, tanító, deák, könyv Kászonban (1650–1750) (g. 15 l). In: Művelődés, 40/1991. 11–12: 56–59. — Társszerző Pataki József.

76. Természetvédelem székely eleinknél (k. 5 l, 2 db g. 4 l + jegyzetanyag). In: A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Évkönyve. Buk, 1991. 52–53.

77. Sokszínű erdélyiség (k. 16 l, g. 12 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 3/1991. 10: 1279–1283.

78. Mezőgazdasági rendtartások, egyezségek, utasítások (1580–1635) (k. 59 l, g. 35 l + jegyzetanyag). In: Erdélyi Múzeum, 53/1991. 1–4: 29–50.

79. Fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében (k. 202 l, 3 db g. két teljes (182 l), egy csonka (155 l). In Erdélyi Tudományos Füzetek 211. Kv, 1992.

80. Alsó–Fehér megyei faluszámadások [1769–1800] (k. 15 l, g. 11 l). In: Művelődés, 41/1992. 12: 37–40.

81. Egészségvédelem a „parancsolatok könyvében” [a székely határőrvidéken 1787–1828] (k. 9 l, g. 8 l). In: Művelődés, 41/1992. 8: 19–21.

82. A Kalotaszegi rendtartó falu (k. 4 l, csonka g. 3 l). In: Kalotaszeg, 3/1992. 1: 4.

83. Székelyföldi történeti ökológia (Tanúságtétel a Hatod-perben) (g. 5 l). In: Művelődés, 41/1992. 5: 32–35.

10. doboz:

84. A természeti környezet oltalmazása a székely rendtartásokban (k. 27 l, 2 db g. 23 l). In: Európa híres kertje (Történeti ökológiai tanulmányok Magyarországról). Szerk. R. Várkonyi Ágnes és Kósa László. Bp, 1993. 122–140.

85. „Szokásszerűség” és személyiség (k. 11 l, g. 9 l). In: Korunk, 4/1993. 3: 100–103.

86. A székely faluközösség alkonya (k. 22 l, g. 25 l + jegyzetanyag: kb. 100 cédula). In: Magyar Tudomány, 1993. 3: 256–266.

87. Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve 1764. Buk, 1994. (k. 497 l, g. 447 l + a jegyzetek és a bevezető tanulmány másik példánya).

11. doboz:

88. Emlékezés Ion Aluaşra (1927–1994) (k. 15 l, g. 7 l + jegyzetanyag). In: Művelődés, 43/1994. 9: 39–42.

89. Moldvába települő székelyek a madéfalvi vész idején (k. 16 l, g. 12 l). In: Néprajzi Látóhatár, 3/1994. 1–2: 61–67.

90. Régi székelyek üzenete (Párbeszéd a múlttal) (g. 12 l). In: Korunk, 5/1994. 6: 10–16.

91. Határőrkatona tisztek, székbeli elöljárók, falutörvények a Székelyföldön a 18. sz. végén (k. 14 l, g. -töredék 4 l). In: Parasztkultúra, populáris kultúra és központi irányítás. Szerk. Kisbán Eszter. Bp, 1994. 17–24.

92. Hilibfalva törvényei (k. 26 l, g. 26 l + jegyzetanyag kb. 100 l és cédula). In: Népismereti dolgozatok. Buk, 1994. 29–43. — A háromszéki Hilib törvényei. 1829–1830. címmel.

93. Régi székelyek üzenete (k. 14 l, g. 12 l). In: Korunk, 5/1994. 6: 10–16.

94. Kossuth Lajos a bálványosváraljaiak emlékezetében (k. 20 l, g. 17 l). In: Emlékezés Kossuth Lajosra Erdélyben 1994-ben. Erdélyi Tudományos Füzetek 219. Kv, 1994. 49–57. — Az „úrdolgás világa”, Kossuth Lajos és negyvennyolc a bálványosváraljaiak emlékezetében címmel.

95. Hitelintézet-alapítási törekvések a reformkori Erdélyben (k. 40 l, g. 16 l). In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a 19. században Magyarországon. Szabad György emlékkönyv. Bp, 1994. 235–254.

96. Az Erdélyi Tudományos Intézet és a tájkutatás (k. 10 l, g. 8 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 5/1994. 9: 17–21.

97. Alsó–Fehér megyei falusbírák számadásai (k. 50 l, 3 db g.: egy teljes (48 l), két db csonka (19 l) + jegyzetanyag: kb. 250 l, könyvészet, táblázatok stb). In: Aetas, 1995. 1–2: 243–263.

12. doboz:

98. Vincze Lajos amerikai néprajzos levelei (k. 10 l, g. 7 l). In: Korunk, 6/1995. 8: 19–23.

99. „A faluk birodalmának módjáról” (2 db k.: egy teljes (28 l), ill. egy csonka (15 l), g. 18 l). In: Emlékkönyv Jakó Zsigmond nyolcvanadik születésnapjára. Kv, 1996. 214–232.

100. Bölöni Farkas Sándor közhasznú élete (k. 57 l, 2 db g. 45 l + töredékek). In: Erdélyi Múzeum, 58/1996. 1–2: 104–125.

101. Szociálpolitika a rendtartó székely faluban (k. 10 l, g. 5 l + jegyzetanyag: kb. 100 cédula). In: Művelődés, 45/1996. 11: 19–21.

102. Erdélyi terméseredmények (k. 25, 3 db g. 12 l + jegyzetanyag (köztük Inseminationis universae tam autumnalis, quam vernalis Inclyti Magni Principatus Transilvaniae e tabellis confrontatoriis anni 1761/2 excerptae (95 l); további fényképanyag (24 l). In: Híd a századok felett. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Szerk. Nagy Mariann, Pécs. 1997. 151–161.

103. Udvarhelyszék legrégebbi falutörvénye (k. 13 l, g. 5 l). In: Székelyföld, 1/1997. 1: 70–75.

104. Rendtartó önigazgató közösségek a Székelyföldön (k. 29 l, 2 db g. 19, ill. 14 l). In: R.Várkonyi Ágnes emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. Szerk. Tusor Péter, Rihmer Zoltán, Thoroczkay Gábor. Bp, 1998. 457–487.

13. doboz:

105. A falu szénafüve (k. 19 l, 2 db g. 17, ill. 13 l). In: Művelődés, 51/1998. 10: 25–28.

106/a. A koronkaiak pere (k. 71 l, g. 37 l). In: Szabó István emlékkönyv. Szerk. Rácz István. Debrecen, 1998. 354–391.

106/b. A reformkori erdélyi országutakról (k. 14 l). In: Alkotás a társadalomtudományok határán. Emlékkötet a 80. éves Kovacsics József tiszteletére. Szerk. Horváth Imre–Kígyósi Attila–Vass Lucia. Bp, 1999. 75–83.

107. Az 1942-es felmérés általános értékelése (k. 12 l, 2 db g. 9 l + jegyzetanyag). In: Erdélyi Múzeum, 62/2000. 3–4. 259–262.

108. Bölöni Farkas Sándor emlékezete (k. 6 l, 2 db g. 3 l). In: Közgazdász Fórum, 3/2000. 1. sz. 3–4.

109. A székely határőrkatona „rüsztungja” (k. 18 l). In: Magyari András emlékkönyv. Tanulmányok Erdély újkori történelméről. Kolozsvár, 2002. 239–247.

I. 2. Sajtóban közölt írásai

14. doboz:

110. Ştefan cel Mare (Halálának négy és félszázados évfordulójára) (g. 10 l). In: Igazság, 1954. 177. sz. 2.

111. Kolozsvár első gépésze [Rajka Péter] (k. 8 l). In: Igazság, 17 (1955). 13: 2–3.

112. A helytörténetírás néhány kérdéséről (k. 9 l, g. 8 l). In: Előre, 22/1968. 6494: 3. — A szülőföld múltjának varázsa. A helytörténetírás néhány kérdéséről címmel.

113. A múltbeli földművelési rendszerek (g. 6 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 1968. 43: 7.

114. [Irodalom és történelem határmezsgyéjén] A bihari hajdúk és Arany János (csonka k.-ok 18 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 23/1968. 51: 9.

115. Mezőgazdaság és történelem (k. 6 l, g. 5 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 10/1968. 22: 4–5.

116. Bălcescu – az agrárpolitikus (k. 7 l, 2 db g. 5 l). In: Előre, 1969. június 29. 3–4 oldal.

117. Nicolae Bălcescu (2 db k. 8 l, 2 db g. 6 l + jegyzetanyag: 38 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 11/1969. 25: 4.

118. Éjjeli legeltetés, ökörtilalmas, lókötőhely (g. 6 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 11/1969. 49: 7.

119. Emlékezés Gábor Áronra (k. 5 l, 3 db g. 5 l). Feljegyzése szerint a Székely Mikó Kollégium „Gyökerek” című diáklapja számára írta, és vélhetően 1969-ben közölték is.

120. A „téli legelőn” tartás (g. 4 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 12/1970. 34: 7.

121. Takarmányozási gondok a múltban (g. 4 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 12/1970. 36: 7.

122. Téli enyhelyek, istállók (g. 5 l). In: Falvak Dolgozó Népe, 12/1970. 36: 7.

123. A tüzes trón (2 db k. 3 l, 2 db g. 3 l + jegyzetanyag). In: A Hét, 1/1970. 1: 17.

124. Rajka Péter, [az erdélyi] gépgyártás úttörője (k. 6 l, g. 5 l). In: Brassói Lapok, 2/1970. 25: 3.

125. A háromszéki falutörvények (10 l). In: Megyei Tükör, 4/1971. 329: 4–5. — a közölt szöveg javított, jegyzetekkel ellátott változat.

126. Egy ember, egy intézmény és egy kísérlet (g. 3 l). In: Utunk, 26/1971. 44: 10.

127. 1848-as kiállítás Kolozsváron (k. 5 l, 2 db g. 3 l). In: Utunk, 28/1973. 19: 1, 4.

128. Kötöttségből – szabadságba (k. 12 l, g. 9 l + jegyzetanyag: kb. 100 l és cédula). In: Utunk, 28/1973. 2: 6–7.

129. Népesség és történeti társadalom (k. 8 l, g. 6 l + jegyzetanyag). In: A Hét, 5/1974. 39–40. — Népességtörténeti paradoxonok címmel.

130. A Kolozsvár városában megbúvó falu (k. 8 l, g. 5 l +jegyzetanyag kb. 50 l). In: Utunk, 29/1974. 25: 3.

131. Születőben Kolozsvár „munkás” népe (k. 7 l, g. 6 l.In: Utunk, 29/1974. 26: 3.

132. A nép embere (k. 4 l, g. 3 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 29/1974. 21: 2.

133. Emléksorok a levéltárosról, a helytörténészről (k. 4 l, g. 3 l) + jegyzetanyag. In: Utunk, 30/ 1975. 20: 2.

134. Híradás Brassó szabadegyeteméről (k. 5 l, 2 db g. 4 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 31/1976. 46: 1–2.

135. Székely jobbágyok, zsellérek, szolgák (csonka k. 9 l, 2 db g. 13 l). In: A Hét, 8/1976. 11:10–11. — Társszerző Pataki József.

136. A föld és az ember a lázongó, [forrongó] székelyeknél (k. 9 l, g. 7 l). In: Utunk, 31/1976. 12: 1–2.— Társszerző Pataki József.

137. Szabadságért küzdő székelyek (k. 4 l, 3 db g. 2 l). In: Dolgozó Nő, 32/1976. (március) 3. sz.

138. Dózsa parasztháborújának székely mintájáról (k. 7 l, g 4 l.). In: Megyei Tükör, 9/1976. 1507: 2–3.

139. Bălcescura emlékezve (k. 5 l, 2 db g. 4 l). In: Utunk, 32/1977. 47: 1, 4.

140/a. Emlékezzünk Kelemen Lajosra (k. 8 l, 4 db g. 6 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 32/1977. 39: 1–2.

140/b. Răscoala lui Horea: „un monument istoriografic”. D. Prodan. Răscoala lui Horea. I–II. Buc, 1979. (k. 3 oldal, g. 2 l; m. k. 3 l). In Tribuna, 23/1979. 20: 4. (Kerekasztal vita).

141. Történetíró elődeink. Márki Sándor történetfelfogásáról (4 db g. 8 l). In: Utunk, 35/1980, 34: 2–3.

142. Szóban megelevenedő történelem (k. 9 l, 3 db g. 7 l). In: Utunk, 35/1980. 33: 1–2.

143. Mikó Imre hetvenedik születésnapjára (k. 4 l, g. 3 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 36 /1981. 11: 2.

144. A felvilágosodás és a testre való gondviselés (k. 8 l, 2 db g. 8 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 36/1981. 42: 1–2.

145. A levéltáros-történész köszöntése (k. 1 l). In: Utunk, 37/1982. 42: 2.

146. Írók a falu törvényéről (k. 10 l, 2 db g. 8 l). In: Utunk, 38/1983. 43: 1–3.

147. Békesség mindenkinek (g. 7 l). In: Utunk, 39/1984. 2: 4.

148. Jakó Zsigmond köszöntése (2 db g. 2 l). In: Új Élet, 29/1986. 21: 11. — Öncélúságon felüli értelem címmel.

149. A művelődés krónikása [Benkő Samu 60 éves] (k. 4 l, 2 db g. 3 l). In: Utunk, 43/1988. 8: 2.

150. Műhely [Pataki József 80 éves] (k. 3 l, g. 2 l). In: Utunk, 44/1989. 2: 2.

151. Venczel József könyvei (g. 2 l). In: Keresztény Szó, 1/1990. 36: 1.

152. Demokrácia és tradíció (k. 8 l, 2 db g. 6 l). In: A Hét, 21/1990. 7: 9.

153. Az aradi vértanuk (1849. október 6) (g. 11 l). In: Helikon, 1/1990. 40: 1, 4–5; Szabadság, 6/1990. 188: 7.

154. Damjanich imája (1849. október 6) (k. 3 l, 2 db g. 3 l). In: Unitárius Közlöny, 1/1990. 4: 6–7.

155. Kik is azok a szabad székelyek? (k. 4 l). In: Brassói Lapok, 23/1991.1494: 4–5.

156. Magyarságba oltott Európa (k. 10 l, g. 8 l). In: A Hét, 20/1991. 5: 3.

157. Székely történelem–magyar történelem (k. 12 l), In: Helikon: 3/1992. 1: 4–5.

158. A forradalmár rétyi tiszteletes úr. Emlékezés Bíró Sándorra (k. 10 l, 2 db csonka g. 9 l). In: Helikon, 4/1993. 25: 21–22.

159. Rendtartó és mércéül szolgáló élet. Entz Géza (1913–1993) (k. 6 l, 2 db g. 5 l + jegyzetanyag). In: A Hét, 24/1993. 15: 11.

I. 3. Recenziók

15. doboz:

160. Zoltán I. Tóth: Varga Katalin. Bp, 1951. (k. 4 l, g. 3 l; r. g. 4 l). In: Studii. Revistă de istorie, 6/1953. 3: 208–210.

161. A csíki papírmalmok. (Pál-Antal Sándor: Date referitoare la istoricul morilor de hârtie din Ciuc. In: Studii şi materiale I. Târgu Mureş, 1969.) (2 db k. 3 l, 2 db g. 3 l). In: Hargita, 3/1970. 255: 3.

162. A batizi manufaktúra monográfiája (Bunta Magdolna–Gyulai Pál: Batiz, monografia manufacturii de faianţă fină. Cluj, 1972.) (k. 4 l, 2 db g. 3 l). In: A Hét, 3/1972. 19: 17. — Erdélyi kőedények címmel.

163. Erdélyi „tájak és emberek” (Benkő Samu: Murokország. Művelődéstörténeti barangolás szülőföldemen. Buk, 1972.) (2 db g. 4 l). In: A Hét, 3/1972. 45: 16. — Táj és ember címen.

164. Mikes Kelemenhez vezérlő kalauz. (Veress Dániel: A rodostói csillagnéző. Kv, 1973.) (2 db k. 6 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 28/1973. 10: 4.

165. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége (Erdélyi féniks. Misztótfalusi Kis Miklós öröksége. Bevezető tanulmánnyal és magyarázó jegyzetekkel közzéteszi Jakó Zsigmond. Buk, 1974.) (k. 6 l, 2 db g. 5 l + jegyzetanyag). In: Művelődés, 27/1974. 12: 125–126.

166. Régiekre emlékezve (Teleki Sándor. Emlékezzünk régiekről. Emlékezés és levelezés. Bevezető tanulmánnyal közzéteszi Csetri Elek. Buk, 1973.) (k. 7 l, g. 5 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 33/1974. 7: 874–875.

167. Az önkényuralom korának vértanúi (Székely vértanúk. 1854. Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta Károlyi Dénes. Buk, 1975.) (k. 4 l, g. 3 l). In: Utunk, 30/1975, 26: 2. — Erők, eszmék, indulatok címmel

168. Szót érteni (Szabó T. Attila: Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár. Buk, 1975.) (k. 10 l, 2 db g. 7 l). In: Utunk, 30/1975, 49: 1, 4.

169. Vallomás a reformerségről (Ormos Zsigmond: Szabadelvű levelek. Közzéteszi, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Benkő Samu. Buk, 1976.) (k. 8 l, 2 db g. 6 l). In: A Hét, 7/1976. 47: 9.

170. Az igazabb Wesselényi (Wesselényi Miklós. Balítéletekről. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Veress Dániel. Buk, 1974.) (k. 10 l, g. 7 l). In: Utunk, 31/1976. 3: 3.

171. Tanító élet–alkotó élet (Fábián Ernő: Apáczai Csere János. Kv, 1975.) (k. 8 l), g. 6 l). In: Utunk, 31/1976. 43: 1–2.

172. Gyógyító elődök öröksége (Spielmann József: A közjó szolgálatában. Buk, 1976.) (k. 8 l, g. 6 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 31/1976. 50: 2.

173. A szülőföld és a hagyomány vonzásában (Veress Dániel: Mikes és a szülőföld. Buk, 1976) (k. 9 l, 2 db g. 7 l + jegyzetanyag). In: Korunk, 36/1977. 4: 303–305.

174. Arad és környéke történetéből (Kovách Géza: Ahol Dózsa és Horea hadai jártak. Buk, 1976.) (k. 4 l, g. 3 l). In: Utunk, 32/1977. 7: 1–2.

175. Pápai Páriz Ferenc a test és lélek békességéről (Pápai Páriz Ferenc. Békességet magamnak, másoknak. Közzéteszi Nagy Géza. Buk, 1977.) (k. 7 l , 2 db g. 5 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 32/1977. 37: 1–2.

176. Értéket őrizők (Jakó Zsigmond: Írás, könyv, értelmiség. Buk, 1976.) (k. 9 l, 2 db k. 6 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 32/1977. 5: 1–2.

177. Rákóczi vallomásai (II. Rákóczi Ferenc. Fejezetek a vallomásokból. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta és a jegyzeteket összeállította Benkő Samu. Buk, 1976.) (k. 8 l, 2 db k. 6 l) + jegyzetanyag). In: Utunk, 27/1977. 8: 1, 4.

178. Jegyzetek művészekről és mesterekről (B. Nagy Margit: Stílusok, művek, mesterek. Művészettörténeti tanulmányok. Buk, 1977.) (k. 12 l, 2 db g. 9 l). In: Utunk, 33/1978. 42: 6–7.

179. Legfőbb jó a nép szabadsága (Egyed Ákos: Háromszék 1848–49-ben. Buk, 1978.) (k. 8 l, 2 db k. 6 l). In: Utunk, 33/1978. 39: 1–2.

180. A szabadság vonzásában (Demény Lajos: A székelyek és Mihály vajda. Buk, 1977.) (k. 9 l, g. 5 l) + jegyzetanyag). In: Korunk, 37/1978. 3: 261–262.

181. A változásformáló értelem (Benkő Samu: A helyzettudat változásai. Buk, 1977.) (k. 10 l, g. 7 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 33/1978. 8: 2.

182. Néprajz és életforma (Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok (1930–1975). Buk, 1977.) (k. 6 l, g. 5 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 33/1978. 2: 1–2.

183. A felkészülés (Csetri Elek: Kőrösi Csoma Sándor indulása. Buk, 1979.) (k. 6 l, g. 5 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 34/1979. 24: 2.

184. Vargyas üzenete (Balogh Edgár: Vargyasi változások. Buk, 1979.) (2 db g. 7 l + jegyzetanyag kb. 50 cédula). In: Utunk, 35/1980. 17: 1–2.

185. Eszmények múltja és jelene (Fazekas János: Tanulmányok és cikkek. Buk, 1980.) (k. 11 l, g. 8 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 35/1980. 41: 1–2.

186. Céhbeli kézművesek dicsérete (A céhes élet Erdélyben. Válogatta, bevezetéssel, és jegyzetekkel ellátta Kovách Géza, Binder Pál. Buk, 1981.) (g. 7 l). In: Utunk, 36/1981. 37: 1–2.

187. Negyvennyolctól – az első világháborúig (Egyed Ákos: Falu, város, civilizáció. Buk, 1981.) (k. 8 l, 2 db g. 7 l). In: Utunk, 36/1981. 6: 2.

188. Szombatos krónika (Kovács András: Vallomás a székely szombatosok perében. Buk, 1983) (k. 7 l, 2 db g. 7 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 37/1982. 16: 2–3.

189. Jogi népszokások szépirodalomban és szaktudományban (k. 9 l + 4 l, 3 db csonka g. 4 l). In: A Hét, 13/1982. 3: 9.

190. Új Székely oklevéltár (Székely Oklevéltár. Új sorozat. I. 1569–1591. Közzéteszi Demény Lajos és Pataki József. Buk, 1983.) (k. 15 l, 2 db g. 15 l). In: Korunk, 42/1983. 9: 683–688.

191. Étkezési kultúra a 17. századi Erdélyben. (Bornemissza Anna szakácskönyve 1680-ból. Közzéteszi Lakó Elemér. Buk, 1983.) (g. 7 l). In. Utunk, 38/1983, 19: 1–2.

192. Városkutatás és önismeret (Változó valóság – 1984– Városkutatás. Szerk. Egyed Péter. Buk, 1984.) (k. 5 l, 2 db g. 5 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 39/1984. 22: 3.

193. Sokszínű művelődéstörténet (Benkő Samu: Őrszavak. Művelődéstörténeti dolgozatok. Buk, 1984.) (k. 5 l, 2 db g. 6 l + jegyzetanyag). In: Utunk, 39/1984. 19: 2–3.

194. Tanúságtevő elődök (Emlékezetül hagyott írások. Erdélyi magyar emlékírók. Válogatta, bevezetővel és jegyzetekkel ellátta: Veress Dániel. Kv, 1983.) (k. 6 l, g. 6 l + jegyzetanyag), In: Előre, 38(1984). 11301:5. — Emlékírók címmel.

195. A tudós literátor (Szenci Molnár Albert. Napló és más írások. Válogatta, a bevezető tanulmányt írta Benkő Samu. Buk, 1984.) (k. 7 l, 2 db k. 6 l) + jegyzetanyag). In: A Hét, 22/1991. 8: 6–7.

196. Az „építő kedvű ember”. (Csutak Vilmos: Közösség és művelődés. Válogatott írások Egyed Ákos gondozásában. Buk, 1993.) (k. 7 l, g. 4 l). In: A Hét, 25/1994. 30–31. 11.

197. Siralmas ének a kolozsvári férfiak fogságáról (Szabó György: Kolozsvári deportáltak az Uralban. Kv, 1994.) (k. 3 l). In: Szabadság, 7/1995. 120: 2.

198. Magyarország gazdaságtörténete a honfoglalástól a 20. század közepéig (Szerk. Honvári János. Bp, 1996). (k. 7 l + jegyzetanyag). In: Erdélyi Múzeum, 59/1997. 1–2. 261–262.

199. A Székely Oklevéltár tizenkettedik kötete (k. 15 l, g. 11 l). In: Erdélyi Múzeum, 60/1998. 3–4: 221–226. — A székely história korpuszáról címmel

16. doboz:

I. 4. Imreh István saját, illetve szerkesztett munkáiról készített ismertetések, híradások

200. Despre începuturile industriei capitaliste din Transilvania în prima jumătate a sec. al. 19-lea. Buc. 1955. (1 db).

201. Majorsági gazdálkodás a Székelyföldön a feudalizmus bomlásának idején. Buk, 1956. (4 db).

202. Csetri Elek–Imreh István–Benkő Samu: Tanulmányok az erdélyi kapitalizmus kezdeteiről. Buk, 1956. (1 db).

203. Hagyomány és korszerűség az állattartásban. In: Korunk, 25/1966. 3: 356–361 — Társszerző Pataki József (1 db).

204. Adatok Udvarhelyszék állattartásához. In Aluta, 2/1970. 169–184. — Társszerző Pataki József (1 db).

205. Stratificarea socială a populaţiei din Transilvania la sfârşitul orânduirii feudale (1767–1821). In: Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică. I. Cluj, 1972. 352–353. — Társszerző Csetri Elek (2 db).

206. A rendtartó székely falu. Buk. 1973. (31 db).

207. 1849-es székely hadi lapok. In: Korunk Évkönyv (1974). 29: 40. (1 db).

208. Váltózó valóság. Szociográfiai tanulmányok. Szerk. Imreh István. Buk. 1978. (8 db).

209. Erdélyi hétköznapok (1750–1850). Buk. 1979. (24 db).

210. Venczel József: Az önismeret útján. Tanulmányok az erdélyi társadalomkutatás történetéből. Bevezetővel és jegyzetekkel ellátta Imreh István. Buk. 1980. (8 db).

211. Erdély változó társadalma 1767–1821. Buk. 1980. — Társszerző Csetri Elek (6 db).

212. A törvényhozó székely falu (1581–1847). Buk, 1983. (13 l).

213. Székelyek a múló időben. Bp, 1987. (1 db).

214. A fejedelmi gazdálkodás Bethlen Gábor idejében. Kv, 1992. (1 db).

215. Kászonszéki krónika 1650–1750. Bp–Buk, 1992. — Társszerző Pataki József (4 db).

216/a. Látom az életem nem igen gyönyörű. A madéfalvi veszedelem tanúkihallgatási jegyzőkönyve. 1764. Buk, 1994. (4 db).

I. 5. Saját munkásságának (hiányos) könyvészeti jegyzéke

216/b. (184 cédula)