TARTALOMJEGYZÉK

 

Az összes dokumentum [html]

1. A Szerb Királyság kormányának manifesztuma. 1914. július 25./2.

2. I. Ferenc József háborús proklamációja. 1914. július 28.

3. Sándor régens és a szerb kormány kiáltványa 1914. július 29./16.

4. N.Pašić levele M. Spalajkovićhoz. 1914. szeptember 21./B.

5. A nišideklaráció. A Szerb Királyság új kormányának nyilatkozata. 1914. december 7./november 24.

6. Az amerikai és kanadai délszlávok határozata.1915. március 11.

7. M. Spalajković átirata S.D. Szazonovhoz. 1915. március 11.

8. A Jugoszláv Bizottság memoranduma Franciaország, Olaszország és Nagy-Britannia kormányaihoz. 1915. május 6.

9. A petrográdi szerb nagykövet távirata a szerb külügyminisztériumnak. 1915. június 24. /ll.

10. N. Pašić levele Vesnićhez és Spalajkovićhoz 1915. szeptember 4./augusztus 22.

11. Az Önkétes Hadtest horvát és szerb tisztjeinek nyilatkozatából. 1917. március.

12. A horvát szabor többségének IV. Károlyhoz intézett feliratából, 1917. március 9.

13. A SzerbÖnkéntes Hadtest tisztjeinek memoranduma Velihov biztoshoz a hadtestben uralkodó helyzetről. 1917. március 25./április 7.

14. A Jugoszláv Klub nyilatkozata. 1917. május 30.

15. A korfui nyilatkozat. 19717. június 20./7.

16. A Crna Gora-i Nemzeti Egyesülési Bizottság nyilatkozata. 1917. augusztus 1.1./július 29.

17. A Jugoszláv Bizottság levele Wilson elnökhöz. 1917. december 9.

18. Wilson tizennégy pontja. 1918. január 8.

19. A Jugoszláv Bizottság a breszt-litovszki szovjet békeküldöttséghez, 1918. február.

20. Ausztria-Magyarország nemzetiségeinek közös határozata. 1918. április 10.

21. Starčević Jogpártjának határozatából. 1918. április 10.

22. Az USA kormányának közleménye. 1918. június 28.

23. Horvátország és Szlavónia Szociáldemokrata Pártja Főbizottságának határozata. 1918. augusztus 2.

24. Szlovénia és Isztria Nemzeti tanácsának nyilatkozatából. 1918. augusztus 17.

25. A Szlovén-Horvát-Szerb Nemzeti Tanács összetétele és szabályzata. 1918. október 4-5, és 8.

26. A Jugoszláv Szocialista Konferencia határozata. 1918. október 6.

27. A Szlovén-Horvát-Szerb Nemzeti Tanács határozata. 1918. október 19.

28. A Szerb-Horvát-Szlovén Állam kikiáltása. 1918. október 29.

29. A genfi konferencia jegyzőkönyve. 1918. november 6-9

30. N. Pašić levele A. Korošechez. 1918. november 8.

31. S. Protić távirata N. Pašićhoz. 1918. november 11./október 29.           

32. Vajdaság Nagy Nemzetgyűlésének határozata. 1918. november 25.

33. Az SHS Királyság kikiáltása. 1918. december 1./november 18

34. A Szerb Szociáldemokrata Párt állásfoglalása az állam egyesítéséről. 1918. december 2.

35. Az SHS Nemzeti Tanács elnöksége a tartományi kormányokhoz és a Nemzeti Tanács horvátországi bizottságaihoz. 1918. december 10.

36. Szerbia kormányának jegyzéke Franciaország, Nagy-Britannia és az USA kormányaihoz. 1918. december 10./november 27.

37. Részlet a minisztertanács jegyzőkönyvéből. 1918. december 22.

38. Sándor régens kiáltványa a néphez. 1919. január 6./1918. december 24.

39. A Horvát Muzulmán Szervezet programja. 1919. február 25.

40. A szociáldemokrata pártok egyesülési programja. 1919 április 21-23..

41. A nagybirtokok elidegenítését és megterhelését tiltó rendeletből. 1919.  augusztus 12.

42. A Szlovén Néppárt 1920. évi programjáról a küldöttgyűlés határozata. 1920.    április 8.

43. Jugoszlávia Kommunista Pártjának második kongresszusán kiadott programból. 1920. június 20-25.

44. A JKP ellenzékének kiáltványa. 1920. szeptember 25.

45. Az 1920., 192.5., 1925. és 1927. évi parlamenti választások eredménye..

46. Az alkotmányozó Nemzetgyűlés képviselőinek megválasztásáról szóló törvény. 1920. december 29.

47. Obzana (Vesnić kormányának kiáltványa) 1920. december 29. 118.

48. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság alkotmányából. 1921. június 28.

49. Az állambiztonságról és az államrend védelméről szóló törvény. 1921. augusztus 2..

50. Horvát Blok memoranduma. 1921. augusztus-szeptember. 138. 51. A Demokrata Párt programjából. 1921. október 31.

52. Törvény a nagybirtokok négy évre szóló bérbeadásáról. 1922. május 20.

53. A Népi Radikális Párt programjából. 1922. június 21.

54. Jugoszláv Független Munkáspártjának programjából. 1923. január 13-14.

55. A zágrábi, ún. Marko-jegyzőkönyv. 1923. április 13.

56. Az NRPJ határozata a nemzeti kérdésről. 1923. május vége

57. Jugoszláv-olasz barátsági és együttműködési szerződés. 1924. január 27.

58. A HKPP belépése a Paraszt Internacionáléba. 1924. július 1.

59. A HKPP vezetőségének nyilatkozata a nemzetgyűlésben

60. Stj. Radić kijelentése a monarchia és a centralizmus elfogadásáról. 1925. április.

61. A HPP kiáltványa a "paraszti néphez". 1927. január 5. 171.

62. A Paraszt Demokrata Koalíció határozatából. 1928. január 22.

63. Stanko Majcen jelentése a horvát képviselők ellen végrehajtott merényletről.

64. Sándor király proklamációja. 1929. január 6.

65. A királyi hatalomról és a legfelsőbb államigazgatásról szóló törvény. 1929. január 6.

66. Petar Živković tábornok kormányának nyilatkozata. 1929. január 13.

67. Részletek az oktrojált alkotmányból. 1931. szeptember 2.

68. Az 1931. november 8-i parlamenti választások eredménye.

69. Sándor király trónbeszédéből. 1932. január 18..

70. A zágrábi szerződési pontok. 1932. november 5-7.

71. A horvát usztasák mozgalmának alapelvei. 1933. június 1.

72. A. Korošec levele a királyhoz, illetve N. Uzonovićhoz. 1934október 6..

73. Részletek Sándor király végrendeletéből. 1934. január 5.

74. A JKP IV. országos értekezletének a nemzeti kérdésről hozott határozatából. 1934. december 24-25.

75. Az 1935. május 5-i választások eredménye.

76. A Paraszt-Demokrata Koalíció (SDK) vezetőségének határozata 1935.            június 2.

77. A JKP KB Politikai Bizottságának határozata a JKP feladatairól a Komintern VII. kongresszusa után. 1935. augusztus 1.

78. Milan Stojadinović a Jugoszláv Radikális Közösség (JRZ) programjáról. 1936. július 1.

79. Seton-Watson memoranduma E. Benešhez, a Forein Officehoz és Pál herceghez. 1936.            szeptember.

80. Politikai egyezmény Olaszország és Jugoszlávia között. 1937.    március 25.

81. Szlovénia Kommunista Pártjának alakuló kongresszusa. 1937. április 17-18.

82. Tito a trockizmusról. 1937. április.

83. Horvátország Kommunista Pártja alakuló kongresszusának kiáltványa. 1937.     augusztus 1-2.

84. Milan Stojadinović miniszterelnök nyilatkozata a parlamenti klubok vezetői előtt az Anschlussról és Jugoszlávia külpolitikájáról. 1938. március 15.

85. Németország hivatalos állásfoglalása a jugoszláv királysággal kapcsolatban az Anschluss után, 1938.      április 28.

86. Az 1938. december 11-i parlamenti választások eredménye,

87. J.B. Tito a népfrontról. 1938.

88. A horvát népképviselők deklarációja. 1939. január 15-16.

89. Dragiša Cvetković miniszterelnök nyilatkozata a horvát kérdésről. 1939. március 10.

90. Göhring a Jugoszlávia helyzetéről Mussolinivei folytatott beszélgetésről. 1939. április 15.

91. Vezérkari jelentés a Kulturbund tevékenységéről. 1939. július.

92. A Cvetković-Maček egyezmény. 1939. augusztus 23.

93. Rendelet a Horvát Bánságról. 1939. augusztus 26.

94.Tárgyalások Németországgal a Jugoszláviának stratégiai fontosságú nyersanyagokért cserébe küldendő fegyver-szállítmányokról, 1939. szeptember 21.

95. Német elemzés Jugoszlávia belső politikai helyzetéről. 1939.      november 25.  

96. Jegyzőkönyv Ciano és Pavelić megbeszéléséről. 1940.  január 23.

97. A Narodna odbrana Végrehajtó Bizottságának határozata. 1940. április 14.

98. Jugoszlávia Kommunista Pártjának programja. 1940/1941..

99. F.D. Roosevelt üzenete Pál herceghez. 1941. február 22

100. Hitler beszélgetése Pál herceggel Berghofban. 1941. március 4.

101. Pál herceg beszámolója a Koronatanács második ülésén a Hitlerrel folytatott beszélgetésről. 1941. március 6.

102. Churchill üzenete Cvetkovićhoz. 1941. március 23.

103. A háromhatalmi egyezményhez történő csatlakozás jegyzőkönyve. 1941. március 25.

104. A Jugoszláviához intézett német titkos jegyzék. 1941. március 25.

105. A Jugoszláviához intézett német titkos jegyzék. 1941. március 25.

106. Dušan Simović a kormányalakításról. 1941. március 27. 264.

107. A király kiáltványa traónralépése alkalmával. 1941. március 27.

108. Részlet a Szent Püspöki Gyűlés I. rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 1941. március 14/27.

109. Részlet Hitler 25. számú hadműveleti utasításából. 1941. március 27.

110. Momčilo Ninčić külügyminiszter nyilatkozata. 1941. március 30.

111. A Simović kormány 1. számú rendelete. 1941. március 31.

112. V. Maček nyilatkozata. 1941. április 8.

113. Rendelkezés a német és a jugoszláv fegyveres erők közötti tűzszünet végrehajtásáról, 1941. április 17.

 

Jegyzetek [html]