I. Életrajzi adatok

Név: A.Sajti Enikő
Állandó lakcím: 6791 Szeged, Széchenyi u. 66.
Születési dátum:  Nagyszalonta, 1944. 09.13.
Telefon: 62/ 460-340
Mail: sajti@hist.u-szeged.hu
Munkahelyi cím: SZTE BTK  Történeti Intézet 6722 Szeged, Egyetem u. 2
Munkahelyi telefon: 62/ 544-858
Nyelvtudás: orosz felsőfok,  szerb – horvát középfok,   angol
Egyéni honlap: nincs, van viszont tanszéki  www.ujkortortenet.hu.

II. Tanulmányok

 • 1971-1973: Marxizmus-leninizmus esti egyetem. Magyar munkásmozgalom története tagozat.
 • 1962-1967: JATE BTK történelem - orosz szak
 • 1958-1962: Gyula, Erkel Ferenc Gimnázium

III. Végzettség/diplomák/tudományos fokozatok

 • 2003: A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora
  Az értekezés címe: Impériumváltások, revízió és kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947.
 • 1998: habilitáció ( Pécsi Janus Pannónius Tudományegyetem)
  Hallgatói előadás: A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csődje.
  Tudományos előadás: Egy kisebbség megmaradásának lehetőségei és korlátai: magyarok Jugoszláviában 1918-1941.
 • 1984: a történelemtudomány kandidátusa
  A  disszertáció címe: A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken 1941-1944.
 • 1974: bölcsészdoktor
  A disszertáció címe: Szeged gazdasági, társadalmi helyzete és a munkásosztály harca a Hivatásszervezet ellen a harmincas évek második felében
 • 1967: egyetem, történelem-orosz szakos középiskolai tanár

IV. Kutatási terület:  a Balkán és Jugoszlávia 19-20. századi története, a nemzeti és kisebbségi  kérdés Szerbiában és Jugoszláviában, a délvidéki magyar kisebbség története.

V. Munkahely és beosztások

 • 1999-   : egyetemi tanár
 • 1996-   : Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Újkori Egyetemes Történeti és Mediterrán Tanulmányok Tanszék
 • 1991-1994: BTK oktatási dékánhelyettes
 • 1985-1995: tanszékvezető docens
 • 1975-1996: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
 • 1970-1974: Szeged, Mező Imre Általános Iskola
 • 1968-1969: Pécs, Janus Pannonius Gimnázium
 • 1967-1968: Pécs, Geisler Eta Középiskolai Leánykollégium

VI. Szakmai tevékenység

Jelenleg a Vajdasági Tudományos Akadémia nemzetközi projektjében vesz részt, amelynek célja  a Vajdaság második világháborús emberveszetségének, áldozatainak  feltárása.. Kutatásai ezen belül arra irányulnak, hogy a magyar kormányoknak a  délvidéki magyarok elleni megtorlásokkal kapcsolatos magatartását elemezze.

 Több témával kapcsolódik az MTA Kisebbségkutató Intézetének kutatási programjaihoz: így például A kisebbségi magyar közösségek a 20. században nemrég megjelent monográfia jugoszláviai magyarokra vonatkozó fejezeteit írta meg.

 Tudományos érdeklődése az utóbbi években  Jugoszlávia és a délvidéki magyarok 1945 utáni története felé fordult, a hagyományos  politikai és külpolitikai megközelítés mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet  a kisebbség társadalomtörténetének, vizsgálatára.

 A délvidéki magyarok történetére irányuló évtizedes kutatásáit összegezte az ARP Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány Atlantic Studies on Society in Change sorozatában a Columbia University Press által 2003-ban megjelentetett Hungarians in the Vojvodina 1918-1947 c. monográfiájában, illetve Impériumváltás, revízió, kisebbség: magyarok a Délvidéken 1918-1947 című 2004-ben megjelent munkájában., amelynek alapján az MTA Doktori Tanácsa 2003 júniusában az Akadémia Doktora címet adományozta neki.

A kilncvenes években főként a jugoszláv állam széthullásával kapcsolatos kérdések foglalkoztatták, ebből  született meg az  első magyar nyelvű Tito- monográfiája.   

Habilitációs eljárására  1998. áprilisában került sor a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen. Itt elhangzó előadásai a fent vázolt kutatásihoz kapcsolódtak.  A nyilvános hallgatói elõadás " A jugoszláv önigazgatás kialakulása, válsága és csõdje", a tudományos elõadás pedig "Egy kisebbség megmaradásának lehetõségei és korlátai: magyarok Jugoszláviában 1918-1941" címmel hangzott el.

Tudományos érdeklődése a hetvenes, nyolcvanas  években  a nemzeti, nemzetiségi kérdés, konkrétan pedig a Délvidék visszacsatolása  felé fordult. Kandidátusi értekezését már ebben a tárgykörben,  l984-ben védte meg, "A magyar kormányok délszláv politikája a Délvidéken l94l-l944" címmel. Első monográfiája,  amely az Akadémiai Kiadónál ugyancsak ebben az esztendőben jelent meg, a bukovinai székelyek 1941-es bácskai letelepítését vizsgálta, ezt követte az 1987-ben megjelent Délvidék 1941-1944 című monográfiája.

A nyolcvanas, kilencvenes években az akkor induló magyarságkutatáson belül a szegedi kutatók munkáját vezette.

Tudományos pályájának kezdete a hetvenes évek elejétől kibontakozó szegedi helytörténeti kutatásokhoz kapcsolódott. Egyetemi doktori értekezését is e tárgykörben, Szeged gazdasági, társadalmi, politikai helyzetének alakulása a harmincas években címmel, 1974-ben védte meg, illetve  a Szeged monográfia 4. kötetében írta meg  a háború előtti évek történetét.

2000 óta  az SZTE Történelem  Doktori Iskola Modernkori Doktori Program  alapító professzora,  a Modernkori Programtanács és a Történelem Doktori Iskola Tanácsának  tagja, a Közép-Kelet-Európa és a Balkán alprogram vezetője. Doktoranduszai elsősorban   Magyarország és Jugoszlávia 20. századi kapcsolattörténetét, illetve a délvidéki magyarok histróriáját kutatják.

2003 júliusától az SZTE Habilitációs Bizottsága Történettudományi Szakbizottságának tagja. A Magyar Akkreditációs Bizottság  Történelemtudományi Bizottságának tagja, a Magyar Tudományos Akadémia  Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 2. számú szakértői kollégiumának ( Filozófiai és Történettudományok ) tagja.  

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának    Történeti Intézete által kiadott,  angolul megjelenő Chronica. c. évkönyv szerkesztő bizottságának tagja, illetve  a Múltunk c. folyóirat tanácsadó testületének tagja. Megszünésig (1998) a belgrádi Nemzetközi Gazdasági és Politikai Intézet által kiadott Danubius c. évkönyv szerkesztő bizottságának, illetve 1988 és 1996 között a szegedi  Acta Historica szerkesztőbiozttságának volt tagja.