Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 29.05.2003
Tematica: legea învăţământului – predarea limbii române ca a doua limbă
Categoria articolului: interviuri
Titlul articolului: Szakmát tanulni ne legyen szégyen
Numărul fotografiilor: 1
Acces online: https://riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=49&menu=


A budapesti Nemzeti Szakképzési Intézet képviselõi nemrég Kovászna megyében jártak, ahol a megyei szakoktatás-szakképzés helyzetérõl, gondjairól és lehetõségeirõl beszélgettek a helyi oktatási vezetõkkel. A kérdés azért is aktuális, mert az õsszel induló új tanév nyertesei éppen a szakiskolák és a vidéki iskolák lesznek. Egykori hitelüket visszanyerhetik az elõbbiek, hiszen a hazai és külföldi fejlesztési projekteknek köszönhetõen a 2003–2004-es tanévben fokozatosan eurokonformokká alakulnak. A helyzetfelmérõ találkozóról és a szakoktatás helyzetérõl Keresztély Irmát, Kovászna megye fõtanfelügyelõjét Domokos Péter nemcsak a találkozóról, hanem arról is kérdezte, hogy õ maga hogyan látja a romániai szakoktatás helyzetét.

Milyen típusú szakiskolák találhatók Kovászna megyében, és milyen szakok mûködnek magyar nyelven?


Kovászna megyében a szakoktatás csak a vidék öt városában valósul meg, a szakképzés mindhárom formájában – szakközépiskolaiban, szakmunkásképzõben, illetve inasképzõben (új nevén: mesterségek és iparmûvészetek iskolája). Sepsiszentgyörgyön három oktatási intézményben folyik tanítás magyar nyelven is, 70 százalékos arányban, egyben pedig kizárólag románul zajlik a képzés. Elõbbi három a következõ: a belsõépítészetre, fafeldolgozásra és konfekcióiparra specializált Kós Károly Szakközépiskola; a mechanikát, elektrotechnikát, háztartási gépek javítását, számítógép-karbantartást, hálózatkezelést, autószerelést, -bádogos, -festõ, -villamossági képzést, valamint a gépkocsi-vezetõi jogosítvány megszerzéséhez is felkészítést nyújtó Puskás Tivadar Szakközépiskola; a könyvelési, pincéri, szakácsi, bolti eladói stb. szakmát tanító Gazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola. A csak román nyelven mûködõ Constantin Brâncuºi Mesterségek és Iparmûvészetek Iskolája (volt Kereskedelmi Szakközépiskola) manikûrözés-pedikûrözést, bolti eladói szakmát tanít, szállodai személyzetet képez stb. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron Szakiskolában lehet elsajátítani 90 százalékban magyar nyelven folyó tanítás során a konfekcióipar, a fafeldolgozás, a matematika–informatika (õsztõl), a belsõépítészet, cipészet, paplanvarrás, koporsókészítés stb. fogásait. Szintén a céhes városban, az Apor Péter Szakközépiskolában, a Gábor Áronéhoz hasonló százalékban oktatják a mezõgazdaságot, ezen belül például a könyvelést, agroturizmust (ideértve a farmerképzést), valamint a kertészetet. Kizárólag magyar nyelven zajlik a tanítás a Baróti Szabó Dávid Szakközépiskola mechanika, környezetvédelmi, konfekcióipari, farmerképzõ, autószerelési, általános kõmûvesi szakain. Kovászna városában a Kõrösi Csoma Sándor Szakközépiskolában magyar nyelven is folyik a fafeldolgozási, általános kõmûvesi, középítkezési ismeretek átadása a diákoknak.

Tanulnak-e a megye szakiskoláiban más városokból ideérkezõ diákok?

Nem számottevõ a más megyékbõl tanulni ideérkezõk aránya. Számuk 20–28 fõ körüli, és régen sem voltak többen. A szülõknek ugyanis anyagi gondot jelent a szállás és étkeztetés költségeinek fedezése, ezért gyermekeiket inkább származáshelyükön taníttatják. Ez a nevelés szempontjából is fontos, hiszen a gyermek számára meghatározó a család.

Van-e adat arról, hogy a végzettek mennyire tudnak elhelyezkedni? Azaz tudnak-e Önök olyasmit tanítani, amire van reális igény? Mekkora az érdeklõdés a szakok iránt? Akarnak-e a mai fiatalok szakmát tanulni, vagy inkább mindenki egyetemet végezne?

Évek óta követi a tanfelügyelõség a fiatalok elhelyezkedésének kérdését. Bár a megyében növekszik a munkanélküliség, a szakiskolák végzõseinek 40 százaléka mégis talál munkahelyet. A munkaerõ-piaci igény nem mérhetõ fel reálisan, és nem garantálható az sem, hogy három-négy év múlva a szakképzett fiatal talál magának munkahelyet. A munkaadó most, és nem három-négy év múlva akar munkavállalót. Emiatt a tanfelügyelõségnek az EU-ban használt 16 alapfoglalkozási területen kell biztosítania a képzést. Így a fiatal bármikor részt vehet rövid, egy-két hetes intenzív szakosító képzésen, a szükségleteknek megfelelõen. Kézdivásárhelyen például a konfekcióipari magáncégek munkaerõéhsége miatt eleinte négy-öt párhuzamos osztály is indult, de most már csak egy-két konfekcióosztály mûködik. A cégek inkább képeznek felnõtteket egy-háromhetes intenzív tanfolyamon.
Évente kétszer, október–novemberben, illetve február–márciusban méri fel a tanfelügyelõség a diákok továbbtanulási, illetve a kis- és közepes vállalkozók foglalkoztatási igényeit, s ennek alapján készíti el a beiskolázási tervet. Ennek elenére a VIII. osztályosoknak fenntartott helyek egy része betöltetlen marad, mert a tanulók pótvizsgára, évismétlésre kényszerülnek, vagy egyeszerûen – fõként faluhelyen – nem akarnak tovább tanulni. A szülõk és a diákok részérõl kb. 60 százalékban az elméleti osztályokra van igény a VIII. osztály elvégzése után. Az elméleti líceumok abszolvenseinek pedig 70 százaléka az egyetemek felé tájékozódik, vagy a helyben megtalálható kihelyezett egyetemi karokon tanul tovább. A ma uralkodó mentalitás szerint csak az a gyermek megy szakiskolába, akinek alacsony a teljesítménye. Egyesek úgy vélik, hogy a szakképzés mellékes terület lenne. Ha a gyermek a szakiskolát választaná, a szülõk szerint lenéznék, megbélyegeznék. Csakhogy az utóbbi években egy-egy szakközépiskola megerõsödött, s ez mentalitásváltást hozott magával – a szülõk, tanulók ilyen, hírnevet élvezõ iskolát is választanak, mert az ilyen típusú oktatási intézmény általános mûveltséget is nyújt. Mégis, sok idõbe, kb. öt évbe telik, amíg a szülõk meggyõzõdnek a szakiskolák jövõjérõl.

Hogyan jött létre a találkozó a budapesti Nemzeti Szakképzési Intézet képviselõivel? Milyen segítséget ajánlottak fel?

A megyei tanfelügyelõség feladatköre kiszélesedett az utóbbi években. A reális igények felmérése és a partnertalálás feltétele a minõségi oktatásnak. Azért fontos a partenertalálás, mert ez feltételét képezi az európai pályázatoknak. A tanfelügyelõség partneri kapcsolatban áll az Európai Unió és Magyarország szakintézményeivel. Magyarországon a Nemzeti Szakképzési Intézet (NSZI) révén valósul meg az oktatás. Az NSZI-szakemberek különbözõ területeken gondoskodnak képzési feltételekrõl megyénkben, a magyar nyelven tanító oktatók és mesterek részére. A tanügyi törvény lehetõvé teszi, hogy a gyermekek kérésre anyanyelvükön kapjanak szakképzést, de a román nyelven egyetemet végzett oktatók a román szakkönyvekben található kifejezések magyar tükörfordítását adják a diákoknak. Ez nem mindig felel meg a szakterminológiának. Ráadásul nem pedagógiai módszereket birtokló mérnök-oktatók, hanem oktató-mérnökök tanítanak, emiatt humánerõforrás-fejlesztésre is szükség van a szaknyelv, illetve tankönyvek mellett. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének kezdeményezésére az Apáczai Közalapítvány és az NSZI támogatásával a romániai oktatási tárca által akkredittált, egyhetes idõtartamú képzési program révén javítanak a hiányosságokon.

Mi a véleménye a hazai magyar nyelvû szakoktatásról?

Rövid múltúnak mondható a magyar nyelvû szakoktatás. Volt idõ, amikor ennek lehetõségét betiltották, de 1998-ban újraindult, és azóta is nehézségekkel küszködik. A szakoktatás ütemét lassítja, hogy az oktatóknak, mérnököknek táblavázlattal és diktálással kell pótolniuk a tankönyvhiányt. Hiányzik a korszerû infrastruktúra is. 1989 decembere után a mamutvállalatok által szervezett gyakorlati képzés megszûnt, de ennek helyét nem vették át az iskolai tanmûhelyek. Eredményekkel dicsekedhetnek a Kovászna megyében mûködõ szakiskolák, mert keresnek és ápolnak kapcsolatokat külföldi partnerekkel, és részt vesznek európai uniós pályázatokon, fejlesztik infrastruktúrájukat.

Változtatnak-e valamit a tanügyi törvény módosításai a szakoktatásban?

A teljes eurokonform rendszer felépítését célul kitûzõ, az EU bármely országában elismert oklevelet és egyéni karrierportfóliót nyújtó szakoktatási módosítások a politikum rábólintására várnak. Romániában az új tervezet az alábbi két vertikális szakképzési formát tartalmazza: az elsõ a líceumi vonal, amelyen belül a VIII. osztályt elvégzõ diák a IX–X. osztályt szaklíceumban abszolválhatja. Itt 70 százalékban általános mûveltséget nyújtó tantárgyakat sajátít el, és a X. osztály után szakosodik a XI. osztályban, az általa választott területen. Érettségizik a XII. osztály elvégzése után, de ha ez nem történik meg, oklevelet kap a végigjárt osztályokról, elsajátított tantárgyakról és szerzett minõsítésekrõl, s ennek alapján felvételizhet egyetemre vagy mûszaki fõiskolára. A második vonal a mesterségek és iparmûvészetek vonala, amely a IX. osztállyal kezdõdik, és három szinten vezet át. Elõször a diák a IX–X. osztályban 70 százalékban sajátít el mesterségeket, további 30 százalékban pedig általános mûveltséget kap. Ezt követõen, a X. osztály elvégzése után, úgynevezett 1-es szintû, eurokonform szakdiplomát kap; továbbtanulása, a XI. osztály abszolválása és újabb szakvizsga letétele esetén, 2-es szintû oklevelet mondhat magáénak. A XII. vagy XIII. osztályban egy szûk szakterületre specializálódik, szakvizsgát tesz le, és 3-as szintû diplomát kap, utána pedig leérettségizhet. A törvénymódosítások tehát elõnyt jelentenek, hiszen a fiatalok nem élik meg a társadalmi kirekesztettségét érzését. Ha lassúbb ütemben is, lehetõségük van egy-egy oklevelet szerezni, kilépni az EU-munkaerõpiacra, de emellett bármikor folytathatják saját képzésüket.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.