Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 2005
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: ştiri
Titlul articolului: Pontokba szedett aggodalmak
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=172&menu=


Részletek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, annak elnöke, Tõkés László püspök aláírásával a sajtónak eljuttatott Állásfoglalásából:

Húsvét harmadnapján az erdélyi magyar protestáns egyházak elöljárói közös állásfoglalásban juttatták kifejezésre azon véleményüket, hogy az RMDSZ kisebbségi törvénytervezete elõadott formájában nem alkalmas a parlamenti elfogadásra.
Hasonlóképpen foglalt állást az erdélyi civil társadalom szövetségének vezetõsége, a törvénytervezet elõterjesztésének elhalasztását és széles körû társadalmi vitát indítványozva a tervezet tárgyában.
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, valamint a Székely Nemzeti Tanács együttes ülésükön emelték fel szavukat az RMDSZ által megjátszott látszatpárbeszéd és álságos pártpropaganda révén tovább erõltetett törvénytervezet ellen, rámutatva arra, hogy az nem bírja a romániai magyarság demokratikus támogatását. A Magyar Polgári Szövetség az egyházakkal és a civil szervezetekkel egyezõ értelemben nyilatkozott.
Igen jellemzõ, hogy a kezdettõl fogva vitatott, rajtaütésszerûen reánk oktrojált törvénykezdeményezés még az RMDSZ belsõ demokráciájának kirakat-testületeként mûködtetett Szövetségi Képviselõk Tanácsa jóváhagyásával sem rendelkezik. (…)
Igen fájdalmas, hogy a masszív hatalmi segédlettel, az albán, lipován, rutén és tatár (stb.) „államalkotó nemzetiségek” társaságában felvonuló, „kormányalkotó” RMDSZ eme politikai diktátumát a magyar közvélemény szinte bénultan szemléli, a hazai magyar és a kis-magyarországi média pedig jobbára csak a jóhiszemû tudomásulvétel vagy éppen a szolgai helyeslés engedékenységével követi. (…)
Márcsak az egészséges veszélyérzetnek és életösztönnek is bátor megszólalásra kellene késztetnie azokat, akik világosan látják a következõket:
– A kisebbségi törvénytervezet nincs kellõképpen kidolgozva.
– Alatta marad az 1945-ös nemzetiségi statútumnak.
– Csak az oktatásra és a mûvelõdésre terjed ki, és nincs kidolgozva benne az autonómiára vonatkozó rész.
– Az etnobiznisz árnyéka vetül reá.
– Mélységesen diszkriminatív és demokráciaellenes.
– Egy többségi–kisebbségi pártpaktum és hatalmi cserealku keretében az RMDSZ-nomenklatúra privilegizált helyzetét hivatott állandósítani, másfelõl pedig a román kisebbségi kirakatpolitikát hitelesíteni.
– Miközben Románia 2007. január 1-jei európai csatlakozásának az útját egyengeti, az Európai Unió által lehetségesített közösségi önrendelkezésünk ügyét blokkolja. (…)
Annak tudatában, hogy a nemzetétõl és országától elszakított romániai magyarság helyzetének megnyugtató rendezését a közösségi önrendelkezés megvalósítása révén érhetjük el: nemzeti közösségünknek nem szabad megelégednie és megalkudnia a jövõjét veszélyeztetõ kisebbségi törvénytervezettel. Éppen ezért ki kellene nyilvánítanunk és követelnünk kellene a következõket:
– Amint a 2005. május 20-i, nagyváradi autonómiaértekezlet alkalmával Marian Mandache cigány képviselõ mondotta: „közös fellépéssel akadályozzuk meg a tervezet jelenlegi formájában való elfogadását”.
– Amint Gabriel Andreescu emberjogi aktivista mondotta: „összefogásra, közös fellépésre van szükség a törvénytervezet elfogadhatatlan kitételeivel szemben”.
– Smaranda Enache, a Pro Europa Liga elnöke szerint: „a román hatalomnak el kell fogadnia az autonómiát, hogyha ez megfelelõ eszközt jelentene a magyar kisebbség megmaradásának garantálására”.
– Az egyházak, valamint az ERMACISZSZ álláspontjának megfelelõen követeljük a törvénytervezet parlamenti vitájának az elhalasztását és egy széleskörû társadalmi vita kibontakoztatását.
– A román Parlament mindenekelõtt vizsgálja felül az EMNT és az SZNT autonómia-törvénytervezeteivel kapcsolatos elutasító magatartását, és ne próbálja egy minimalista, látszólagos „kulturális autonómiával” kifizetni a magyarságot, a nemzeti kisebbségeket.

– A kisebbségi törvénytervezettel mindenképpen várják meg az EBESZ és az ET Velencei Bizottságának mértékadó véleményezését.
– Addig is, az RMDSZ hagyjon fel – hatalmi pozícióból folytatott – szégyenletes népszerûsítõ és sikerpropagandájával.
Szász Jenõ, az MPSZ elnökének véleménye szerint a kisebbségi törvénytervezet olyan önbecsapást jelent, mely a nemzetárulással ér fel. A román – többségi – hatalomnak is tudomásul kell vennie, hogy az erdélyi magyarság, még a jogszabály elfogadása esetén sem, sohasem fogja elfogadni ezt a román–magyar pártpolitikai paktumot.
Mind a román kormánynak, mind a pénztõl és hatalomtól megittasult RMDSZ-politikacsinálóknak tudomására kell hoznunk, hogy nemzeti közösségünk saját intézményes jogfosztását semmiképpen sem írhatja alá.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.