Monitorizare de presă

Căutare

Cuvânt cheie

Organ:

Tematica:Numele cotidianului: Erdélyi Riport
Anul şi data apariţiei: 01.02.2007
Tematica: legea minorităţilor naţionale
Categoria articolului: editoriale
Autorul articolului: Pomogáts Béla
Titlul articolului: Három bástya - A kisebbségi magyar közélet belsõ konszolidációjáról
Numărul fotografiilor: 0
Acces online: https://www.riport.ro/mod.php?mod=userpage&page_id=237&menu=


Veszélyes párhuzamok. Lássuk elõször a felvidéki magyarság helyzetét. A szlovákiai magyar pártot, az MKP-t, miként ez közismert, a legutolsó ottani választásokat követõen kiszorították a kormánykoalícióból, helyét egy programszerûen radikális jobboldali és kisebbségellenes tömörülés foglalta el. Ennek törekvései nyomán máris szûkebb körbe szorították vissza a magyarság közéletét és önszervezõdési lehetõségeit. Például csökkentették a magyar kulturális intézmények költségvetési támogatását. Ezen a kedvezõtlen tendencián az sem változtatott sokat, hogy Szlovákia már az Európai Unió tagjaként és az uniós központok roszszallása ellenére hajtotta végre kisebbségpolitikai fordulatát. Az uniós intézmények ugyan feddésben részesítették a pozsonyi kormányt, ez azonban fölényes és öntudatos retorikával utasította vissza a Brüsszelbõl érkezõ figyelmeztetéseket. A szlovákiai magyar politikai életben máris meglehetõs zavarodottság tapasztalható, és a kisebbségi kultúra sorsáért felelõs intézmények: iskolák, kulturális központok, folyóirat-szerkesztõségek arra készülnek, hogy a korábban megszokotthoz képest jóval kisebb költségvetési támogatás birtokában kell végezni feladataikat.

Az erdélyi magyarság helyzete sem ad túlságosan sok okot a felhõtlen bizakodásra. Románia európai uniós csatlakozása mintha nem a román pártpolitika európai igazodási törekvéseit erõsítette volna fel. Különben is ezek a törekvések tulajdonképpen az igazodási kényszerûség következményei voltak, és most, hogy a csatlakozás bekövetkezett, a hagyományos nagyromán nacionalizmusnak kevésbé kell visszafognia magát. Az RMDSZ korábbi elszántsága is gyengült, érezvén a körülmények változását: a kisebbségi törvény (és a kulturális autonómia) megalkotásának eddig meglehetõsen következetesen képviselt szándéka visszafogottá vált, és a korábbi stratégia megvalósítása a távolabbi jövõ feladata lett. A következõ romániai választások után könnyen lehet, hogy a nem igazán eurokonform, nacionalista irányzatok törnek elõre, és szinte bizonyosra vehetõ, hogy az RMDSZ mint koalíciós partner szükségtelenné válik. Legalábbis számolni kell ezzel, és ebben a kedvezõtlen esetben nemcsak az erdélyi magyarság stratégiai törekvései (így a kulturális autonómia és az önálló állami magyar egyetem létrehozása) kerülnek veszélybe, hanem az eddigi eredmények is.

Szétfoszlik a háló? Mi van a másik oldalon, azaz a magyarországi nemzetpolitika oldalán? Közismert dolog, hogy a határokon túl élõ magyar közösségek (nagyjából két és fél millió ember: a nemzet egyötöde) számára a mögöttünk lévõ évtizedben a magyarországi támogatáspolitika jelentette az elõrelépés egyik legfontosabb eszközét. A magyar költségvetés igen nagy összegeket áldozott erre a célra (évente nagyjából tíz-tizenkét milliárd forintot), ebbõl a pénzbõl iskolák, diákotthonok, kulturális intézmények épültek, ez a támogatás finanszírozta, legalábbis részben (Erdélyben, a Felvidéken, Kárpátalján) a magyar felsõoktatási intézmények mûködését, tette lehetõvé a különféle társadalmi, kulturális, oktatási és egyházi találkozók és tanácskozások megrendezését, tartott életben igen sok nagy múltú magyar kulturális intézményt és szervezetet (például az Erdélyi Múzeum Egyesületet) és tette lehetõvé a kisebbségi magyar könyvkiadás és folyóirat-kultúra fenntartását – azaz szõtte meg azt a kulturális hálót, amely igen hasznosnak bizonyult a kisebbségi magyar közélet és kulturális élet fenntartásában.
A támogatáspolitika most átalakul, és én a legkevésbé sem akarom vitatni azt, hogy ez az átalakulás szükséges és indokolt. Mindazonáltal az eddig ismertetett, kiszivárgott (megszellõztetett) elképzelések bizonyos mértékig nyugtalanítóak: az új szisztéma ugyanis elsõsorban a nagyobb, fõként határ menti beruházásokat, például autópályák, autóutak építését kívánja elõsegíteni (hallottam egy Fiume–Constanta-autópálya építésének támogatásáról), és elzárkózna az úgynevezett „kisösszegû” (ötvenezer és ötszázezer forint közötti) támogatások elõl. (Ámbár errõl az elképzelésrõl bizonyára lesznek még viták, és talán a kisebbségi magyar politikai szervezetek vezetõi is felemelik a szavukat.) Ez az elképzelés mindenesetre azzal a veszéllyel járhat, hogy a kisebbségi magyar közösségek kulturális életét, következésképp nemzeti önazonosságát fenntartó „háló” szakadozottá válik és elõbb-utóbb szétfoszlik. Ennek pedig akár egy-másfél éven belül is érezni lehet majd a drámai következményeit.
Mindaz, amit az imént – a kisebbségi magyarság politikai helyzetének, illetve a magyarországi támogatáspolitika stratégiájának átalakulása ügyében – kifejteni próbáltam, azt is jelenti, hogy a határokon túl élõ magyarságnak is új közösségi stratégiát kellene kialakítania. Fokozottabban az önszervezõdés és az önvédelem harcmodorára kellene áttérnie, támaszkodva azokra a közéleti, intézményi és kulturális eredményekre, amelyeket kiküzdött magának, illetve amelyekhez a magyarországi támogatáspolitika jóvoltából jutott. Ennek az új kisebbségi, önvédelmi stratégiának a kialakítását azonban erõsen veszélyezteti az, hogy a magyarországi (egyre veszedelmesebb és ellenszenvesebb) politikai belháború mára átterjedt a határon túlra is, ott is megromlottak a belsõ párbeszéd és az együttmûködés feltételei, és a kisebbségi magyar politikai (részben kulturális) közélet valójában kiszolgáltatta magát a mindinkább féktelenné és ésszerûtlenné váló budapesti pártküzdelmeknek.

Három bástya. A kisebbségi magyar közösségek közéletének belsõ konszolidációjánál, tehát a különbözõ (és egymással szemben álló) politikai és közéleti táborok kiegyezésénél, összefogásánál és közös cselekvésénél ezért most nincs fontosabb és sürgetõbb feladat. Nem lehet sürgetõbb feladat mindenekelõtt az erdélyi, a kárpátaljai és a délvidéki magyarság (a Felvidéken kevesebb belsõ konfliktus tapasztalható) közéleti és szellemi vezetõi számára, mint kidolgozni, elõkészíteni és megvalósítani ennek a kompromisszumokra épülõ, a személyes érdekeken és sérelmeken felülemelkedõ összefogásnak a feltételeit. A magam részérõl három olyan intézményrendszerrõl-erõközpontról beszélnék, amelyre ez a mind sürgetõbb feladat hárul: a politikai mozgalmakra, a kulturális (elsõsorban az irodalmi) intézményekre és a magyar egyházakra gondolok. Nevezzük õket a kisebbségi magyarság „bástyáinak”: három olyan „bástyának”, amelynek a kisebbségi magyar önvédelmet, közösségépítést és megmaradást kell védelmeznie.
Az elsõ „bástya” maga a politikai közélet: a kisebbségi magyar pártok, tisztségviselõk, vitafórumok rendszere. Mindez több tízezer embert jelent a kisebbségi magyar közösségek világában: pártvezetõket, kormányhivatalnokokat, parlamenti képviselõket, polgármestereket, helyi politikusokat, politikai újságírókat és így tovább. Egyszerûen lehetetlennek látom azt, hogy a mostanában tapasztalt csoportküzdelmek, például Erdélyben, Kárpátalján, a Vajdaságban vagy éppen a horvátországi magyarok között, tovább folytatódjanak. Ezek a természetesen stratégiai, de talán gyakrabban taktikai nézeteltérésekbõl és személyes torzsalkodásokból következõ állóháborúk a magyar közösségek komoly sérelmei nélkül nem folytathatók tovább. Mindenképpen elérkezni látszik az építõ szándékú tárgyalások, a közhasznú kiegyezések és a közös cselekvés ideje. Ha a kisebbségi magyar politikai élet különféle irányzatai egymás ellen viselt háborúkban õrlik fel erejüket, akkor nem lesznek megvédhetõk az utóbbi évtized vívmányai, és veszélybe kerülnek a kisebbségi közösségek érdekérvényesítési lehetõségei.
A második „bástya” maga a kulturális intézményrendszer, az irodalmi és tudományos mûhelyek, a kulturális életnek teret adó összejövetelek, tanácskozások, viták. Ezeknek hagyományosan nagy szerepük volt a kisebbségi sorsban élõ magyarok nemzeti nyelvének és identitásának megtartásában, különösen olyan korszakokban, így közvetlenül a trianoni rendezés után vagy a kommunista diktatúrák évtizedeiben, midõn a politikai-közéleti cselekvés elõtt minden lehetõség zárva volt. A kultúra, különösen az irodalom intézményrendszere és mûködése mindig az adott nemzeti közösség belsõ konszolidációjának és összefogásának a mûhelye volt, gondoljunk csak a két világháború közötti idõk erdélyi irodalmára: a marosvécsi Helikonra és az Erdélyi Helikon címû folyóiratra, amely eredményesen szervezte közös cselekvésbe a máskülönben egymástól igencsak eltérõ politikai eszméket képviselõ erdélyi magyar írótársadalmat: a baloldali radikálisoktól (például Szántó Györgytõl) a liberális demokratákon (például Kuncz Aladáron) át a népi radikálisokig (például Kis Károlyig) és a konzervatív reformerekig (például Bánffy Miklósig). A kisebbségi magyar irodalmi életnek ma is igen nagy feladatai lehetnek a kívánatos kompromisszumok és összefogás kialakításában.
Végül a harmadik „bástyát” a magyar egyházak jelentik. Talán nem kell különösebben érvelni amellett, hogy az egyházaknak és ezek vezetõinek milyen nagy felelõsségük, milyen nagy lehetõségük van a közmegegyezés és a közös cselekvés létrehozásában. Ezeknek az egyházaknak hagyományosan nemcsak a vallásos élet irányításában van szerepük, hanem a közösségi érdekek képviseletében és a kisebbségi közélet közvetlen irányításában is. Talán elegendõ, ha két kiváló egyházi személyiségre hivatkozom: a katolikus Márton Áron és a református Makkai Sándor püspökökre. Az õ példájuk ma is ösztönzést jelenthet, minthogy az egyházak kezében ma is olyan tekintély, intézményrendszer és mozgósító erõ összpontosul, amely jótékonyan befolyásolhatja a kisebbségi közélet alakulását, elõsegítheti az oly szükséges belsõ kiegyezéseket és összefogásokat.

A kiegyezés munkásai. Mindenképpen olyan dialógusokra, fórumokra (és persze szellemi vezetõkre) van szükség, amelyek és akik ennek a kiegyezésnek és összefogásnak a létrehozásán munkálkodnak – mindenekelõtt a kisebbségi magyar nemzeti közösség önvédelmének megszervezése és jövõjének megalapozása érdekében. Meggyõzõdésem szerint az elõttünk álló idõknek (és nincs nagyon sok idõnk!) ez az egyik leginkább sürgetõ tennivalója. És a magyarországi politikának, közéletnek, szellemi életnek is (a maga kicsinyes pártpolitikai és csoportérdekei érvényesítése helyett) ezt az összefogást kell szorgalmaznia és építenie.

  • Despre baza de date

Centrul de Documentare ISPMN a iniţiat un proiect de monitorizare a presei pe tematica reprezentării minorităţilor naţionale. În cadrul proiectului sunt monitorizate versiunile online ale mai multor cotidiane naţionale, atât în limba română cât şi în limba maghiară.

În munca de colectare a materialelor beneficiem de aportul unui grup de studenţi ai Universităţii Babeş-Bolyai, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, fapt ce ne oferă posibilitatea unei dezvoltări continue a bazei noastre de date.

Proiectul de monitorizare a presei doreşte să ofere celor interesaţi, posibilitatea de utilizare a acestei baze de date  în viitoare analize.