nyomtat

megoszt

A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára
PÁL-ANTAL SÁNDOR
RÉGI ÉS MAI UTCANEVEK

UTCAELNEVEZÉSEK

Évszázadokon keresztül az utcanévadás a lakosság által használt utca, köz, tér megnevezésekből állott. Egy-egy utca neve hosszabb időszak alatt alakult ki. Első megnevezésként rendszerint több szóból álló körülírás takart egy utcanevet jelentő fogalmat. Számtalan adat tanúskodik erről még a XVIII. században is. A Szent Miklós Uttzára menő Sikátor a mai Bolyai utcát jelölte 1575-ben, a Collegium háta megett le menő Nagy Köz 1759-ben szintén azt, a Barom vásárra ki menő köz 1757-ben, vagy Barom vásárra fel járo közönséges ország uttya 1801-ben a mai Lupény utca neve volt, a Borju mezőre ki járo köz 1780-ban a későbbi Jókai utcával azonos stb. Ebben az időben a megnevezés szervesen kötődött a megnevezetthez. A Fazakas utcában fazekasok laktak, a Szabó közben szabók, a Hajós köz a tutajosok találkozóhelye volt, a Szentmiklós utcában állott egykor a rég elpusztult szent Miklósról elnevezett templom. A Sáros utca sáros volta miatt kapta e jelzőt. Több utca elnevezése az út irányát mutatja, vagyis azt, hogy hova visz. A Szentkirály utca nem a szent királyról kapta nevét, hanem arra utal, hogy Szentkirály faluba tart. A Szentgyörgy utca Marosszentgyörgyre, a Malom utca a Maroson található malomhoz, a Kálvária a katolikus temetőbe, a Kórház utca a kórházhoz, a Temető utca a temetőhöz, a Dinnyeföld utca a dinnyeföldekre, a Bornyúmező utca a borjúlegelőre, az Oláhtemplom utca a román templomhoz vitt. A Tyúkszar, Tyúkszer, Tyúk-sor utca a baromfipiacra utal, a Gatyaszár utca pedig bizonyosan nadrághoz hasonló kétágú közút volt, a Térjmeg pedig zsákutca, a Poklos utca neve a Poklos patakra utal, de lehet, hogy bűzlő, ragadós, szurkos földhöz kötődik.

A hivatalos utcaelnevezések Marosvásárhelyen időben visszanyúlnak 1860ig. Igaz ugyan, hogy Vigh Károly, a város helyneveinek kutatója és feldolgozója hivatalos elnevezésűnek tartja a jóval korábbi keletkezésű Rózsa és Közép-Régibaromvásár nevű utcákat is, állítása azonban csak feltételezés, mely bizonyításra szorul.28 Az utcaelnevezéseknél a névadók érzelmi vagy racionális beállítottsága mellett a kor szelleme, az uralkodó politikai vonal bizonyult leginkább mérvadónak. Az 1918 előtti időszakban az akkor majdnem teljes egészében magyar lakosságú város utcái magyar utcaneveket viseltek. A hivatalos elnevezések is sajátos magyar helynevek (Vár tér, Könyök, Gát, Bereg stb.) vagy magyar személyiségnevek voltak. Találunk közöttük politikusokat, írókat, művészeket, a magyar múlt kimagasló alakjait.

A hivatalos utcaelnevezések sorát a főtér és az Ebhát nevének megváltoztatása nyitja meg. 1860. szeptember 12-én döntött efelől a város képviselőtestülete. „Meghatározza a' Képviseleti Testület, –  szól a határozat –  hogy a' Poklos uttzában létező nagyobb piatzi szép hely a' benne lévő séta (!) zöld fás kerített sorral együtt Széchenyi térnek, az Ebhát Kazintzi uttzának hivassék –  régebbi terveik következéséül azt is, hogy az uttzákat mutato pléhekre csak a' rendes Magyar nevezetek írassanak, mi nem sokára ezután pontoson végre is hajtatott.”29 [1849 után az utcatáblák nyelve német volt, ennek hatálytalanítását és magyarra cserélését határozta el a város.] Eredetileg Kazinczy Ferenc születésének századik (1859) évfordulója alkalmából szándékozták róla elnevezni a nem éppen jó hangzású Ebhátat, amely utcában 1816-ban egy alkalommal megszállt. Ez végül is egy évvel később, 1860-ban teljesült be, ekkor azonban a nemzet nagy halottja, Széchenyi István nevét is megörökítette a város, a mai Rózsák tere felső felét róla nevezte el.

A következő névváltoztatás 1868-ban volt. Ekkor a Poklos utca Deák Ferenc nevét kapta, a Poklos negyed pedig a Deák Ferenc negyedét.30 1882-ben a szabályozás és kiépítés alatt álló Nagy közt nevezték el Bolyai utcának. Lázár Ádám képviselő indítványozta, „hogy ezen városon az ugynevezett «Nagyköz», melynek elején fekszik a néhai hírneves ev. ref. tanár Bolyai Farkas által lakott ház, maradandóbb emlékül jövőre Bolyai utczának neveztessék el, illetve ily czímtáblával, a közadakozásból állítandó emlékkő és emléktábla ünnepélyes leleplezésével egyidejüleg szintén ünnepélyesen láttassék el”.31 Az indítványt a közgyűlés elfogadta, a Bolyai házra való emléktábla elhelyezésével együtt.

1887-ben egy sor új utca kapott hivatalos nevet, mint a Fürdő, Fogház, Belső-kutas, Külső-kutas, Alsó, Kis, Vár, Templom, Felsővasúti, Sörház, Iskola, Tábor, Új és az Alsó vasúti utca, a Vár tér, és ugyancsak ekkor keresztelik át a Kissáros utcát Petőfi utcára, a Sáros utcát Eötvösre, a Fazakast Borsos Tamásra, a Dinnyeföld utcát pedig Kör utcára.32

1893-ban a Jókai-jubileumot szervező marosvásárhelyi bizottság utcát akart elnevezni a legnagyobb élő magyar íróról. Javaslatukat a városi törvényhatósági bizottság közgyűlése elé vitték. Itt a későbbi polgármester, Bernády György javaslatára nemcsak Jókairól, hanem négy kimagasló magyar személyiségről neveztek el utcákat. A Rózsa utca kapta a Jókai nevet, a Hajós utca a Baross Gáborét, akinek a támogatásával ebben az utcában épült fel az iparmúzeum. A Nagyszentkirály utca Kossuth Lajos (a város első díszpolgára) utca, a Kisszentkirály pedig az Arany János lett.33

A múlt század végére új utcák megnyitása, illetve névadása válik elkerülhetetlenné. 1900-ban 35 új utca kap nevet. Ezek közül kettő az 1887. éviben is szerepelt. Valószínűleg akkor nem nyitották meg azokat. A 33 utcanév közül 20 helyi sajátosságra utal: Árok, Berek, Gát, Híd, Holtmaros, Könyök, Mező, Patak, Régi-kórház, Városmajor vagy a Bodoni, Hídvég, Remeteszeg, Szabadi utca, Vár köz stb. Ekkor kap nevet az Aranka György, Álmos, Szent László, Mentovich Ferenc, Bethlen Gábor, Rákóczi Ferenc, Teleki Mihály, Dósa Elek, Wesselényi Miklós, Kemény Zsigmond, Mikó Imre, Tompa Mihály utca, a Bem és a Mátyás király tér.34

Az 1907-es (24) és 1909-es (6) utcanevek egy kivétellel (Székelyfalu utca) mind személyiségnevek: magyar királyok (István), erdélyi fejedelmek (Báthory István, Bocskai István), hadvezérek (Hunyadi János, Kinizsi Pál, Zrínyi Miklós), aradi vértanúk (Damjanich, Kiss Ernő), más politikai személyiségek (Pázmány Péter, József nádor, gr. Batthyány Lajos, Vasvári Pál, Irányi Dániel), írók, művészek (Csokonai Vitéz Mihály, Erkel Ferenc, Kisfaludy Károly, br. Jósika Miklós, Mikes Kelemen, Tinódi Lantos Sebestyén, Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán), vagy helyi nevezetességek (Fogarasi Papp József, Köteles Sámuel, dr. Knöpfler Vilmos, Petelei István).35

1910-ben 46 új utca kapott nevet. Ezek közül 36 személynév, főként történelmi nevek: Árpád, Attila, Csaba, Lehel, Előd, IV. Béla, Lajos király, továbbá: gr. Andrássy Gyula, Bajza József, Barcsai Ákos, Bercsényi Miklós, Berzsenyi Dániel, Bezerédj Imre, Bem József (utca), Bihari János, Czuczor Gergely, Dessewffy Arisztid, Dugonich Titusz, Frangepán Ferenc, Gábor Áron, Kapisztrán János, Katona József, Kölcsey Ferenc, Kőrösi Csoma Sándor, Lázár Vilmos, Leiningen Károly, Liszt Ferenc, Madách Imre, Munkácsy Mihály, Nádasdy Ferenc, Szigligeti Ede, Szondi György, Zichy Mihály, Thököly Imre, Tisza Kálmán (út és tér), Toldy Ferenc vagy Vas Gereben. A helyi jellegű nevek sorában találjuk a Vértanúk útját, Nagyerdő útját, Cukorgyári utat, Hajnal, Hangya, Kápolna, Mérleg, Munkás és Sziget utcákat és a Vár közt. Ezeken kívül lett még Hungária és Szent János út.36 Ami elgondolkoztató, hogy a nagy nevek zömmel jelentéktelen kicsi utcácskákat jelöltek.

1918-ban 24 új utca nyílt. Ezek közül csak a Rákóczi-lépcső visel személynevet (a Rákóczi utcára vitt). Egyébként mind „semleges” név: Ár, Bíró, Bokor, Bolgár, Búza, Föld, Hegy, Hold, Huszár, Maros, Nap, Német, Pipacs, Rét, Rozs, Szív, Szövetség, Török, Tüzér, Vadász, Vető, Virág, Víz, Zöld utca.37

Erdélynek a román királysághoz való kerülésével az utcaneveket megváltoztatták Marosvásárhelyen is. Az utcajelző táblákat az új hatalom csak román nyelven tüntette fel. A román minisztertanács 1920. július 9-i határozatának végrehajtását elodázták. Felsőbb utasításra, a város főispánja 1921 decembere és 1922 márciusa között háromszor is felszólította a polgármesteri hivatalt a kétnyelvű utcanévlajstrom-javaslat felterjesztésére. A kérdés megoldására a városi tanács egy háromtagú bizottságot nevezett ki. A bizottság tagjai dr. Hajdú István, Kovács Elek és Orbán Balázs tanácstagok voltak, előadója pedig a város építési ügyosztályának vezetője.38 A bizottság javaslatait 1922 márciusában elkészítette és megerősítés végett a főispáni hivatalon keresztül felterjesztette a belügyminisztériumhoz. Az eljárás gyakorlatba ültetéséről több adattal nem rendelkezünk. Az utólagos adatok arra utalnak, hogy a kétnyelvű utcatáblák használatának gyakorlatba ültetésére nem került sor. A város új vezetősége az utcanévadásra vonatkozó, 1920-21-ben kapott utasításoknak csak az első részét alkalmazta. A kétnyelvű táblák elhelyezését, amelyeken a régi neveknek is szerepelniük kellett volna, önhatalmúlag elszabotálta. Ezt a magatartást dr. Ioan Cozma, a polgármesteri hivatal egyik osztályvezetője 1932-ben ekként magyarázta: „a román nyelvű táblák kitételével 1919-1920-ban Marosvásárhely város Tanácsa látható jelben fejezte ki a román állam fennhatóságát és szuverenitását”.39 Az 1923-ban elfogadott alkotmány életbelépte után pedig az e téren kifejtett próbálkozásokat az alkotmányra hivatkozva utasították el.

Az 1919 novemberében elkezdett és az 1920-ban megejtett román utcanévadás során a város akkori 178 utcája mind új nevet kapott.40 A magyar személyiségnevek nagy részét átcserélték román személyiségek nevére, a helyi jellegű neveket részben lefordították, részben átköltötték. Egyes utcákat összevontak. A Szántó és Teleki utcából Agricultorilor (Földmíves) lett, a IV. Béla, Lajos király utcákból és a Mátyás király térből Cuza Vodă, a Bolyai és Gecse Dánielből Ştefan cel Mare, a Kossuth és Híd utcából Călăraşilor (Lovasság), a Szentgyörgy és Lavotta utcából Sf. Gheorghe, a Klastrom, Hunyadi, Kapisztrán utcákból és az István király útból Mihai Viteazul. Az így kialakult 169 utcából és térből 69 román személyiség nevét (kettő megtartotta nevét fordításban: Liszt Ferenc –  Francisc Liszt, Kálvin tér –  P-ţa Calvin), négy romániai városnevet, három pedig történelmi országrészek nevét kapta. A többi közül 49 helyi nevet lefordítottak románra (Búza –  Grâului, Berek –  Tufişului, Belsőkutas –  Izvorului, Bodonhegyi –  Dealul Budiului, Csillag köz –  Pasajul Stelelor, Föld –  Ogorului, Gát –  Zăgazului stb.). A többinek a régihez semmi téren sem kapcsolódó nevet adtak. Így a személynevek közül az Aranka utcából Rândunicei (Fecske) lett, az Álmosból Somnului (Harcsa), Barcsaiból Azilului (Menhely), Bezerédjből Vânătorilor (Vadász), Bihari Jánosból Moţilor (Mócok), Csabából Ciobanului (Juhász), Deák Ferenc térből P-ţa Unirei (Egyesülés tér), Erzsébet királyné utcából Primăriei (Városháza), Ferenc József utcából Prefecturei (Prefektúra vagy Megyefőnökség), Irányi Dánielből Suceava (Szucsáva), Kossuthból Călăraşilor (Lovasság), Kőrösi Csoma Sándorból Legionarilor (Legionárius), Mikó Imréből Gării (Állomás), Peteleiből Tâmplarilor (Asztalos) stb. A történelmi személyiségnevek között találjuk a Decebal, Traian, Mihai Viteazul, Dimitrie Cantemir, Ştefan cel Mare, Cuza Vodă uralkodók neveit, a román nemzeti egység megteremtőiét, írókét, költőkét.

1930-ban a népszámlálás előkészítése során ellenőrizték az utcahálózat nyilvántartását, és 50 névtelen utcát vettek számba. Ezeket ideiglenesen I –  Lig terjedő római számokkal látták el. 1931. március 11-én a költségvetés megvitatásakor Benkő László tanácsos felveti a kétnyelvű utcatáblák használatának kérdését, és javasolja az erre fordítandó kiadásoknak a költségvetésbe foglalását. A javaslat ellen Ştefan Rusu ortodox esperes tiltakozik, főérvként felhozva, hogy Marosvásárhelyen régen is egynyelvű feliratok voltak, ezért most is azoknak kell lenniök. Más városokban, ahol kétnyelvű feliratok vannak, a magyar időben is kétnyelvűek voltak. A magyar többségű tanács megszavazta a kétnyelvű utcatáblák felszerelésére szóló kiadásoknak a költségvetésbe foglalását. A határozat ellen Rusu a kolozsvári helyi revíziós bizottsághoz folyamodott, amely azon a címen, hogy a tanács napirendi pontjai között e kérdés nem szerepelt, a határozatot megsemmisítette. Benkőnek a kolozsvári revíziós bizottság végzése ellen benyújtott fellebbezését a központi revíziós bizottság elutasította. 41

Közben, 1931 júniusában a községi (és városi) tanácsokat, mint képviseleti szerveket felszámolták. Helyettük 1932 végéig szűk körű ideiglenes bizottságok működtek. A marosvásárhelyi ideiglenes bizottság (1931. december 8. és 1932. október 25. között működött) a névtelen utcák kérdésének megoldására 1932. január 5-én kinevezi az utcanévadó bizottságot. Ennek tagjai lettek: Elie Câmpeanu görög katolikus esperes, elnök, Nicolae Sulică tanár, Radó Sándor mérnök, polgármester-helyettes, Szígyártó Gábor és dr. Grigore Ursache mint tagok, Metz Ervin mérnök, előadó, Nyárády Gábor, szaktanácsadó és Maximilian Teban, titkárként.42 Nem sokkal a bizottság megalakulása után Sulică tanár benyújtja javaslatait. 1932. február 12-én Radó Sándor külön véleményt terjeszt elő. Előbb észrevételeket tesz a Sulică által javasolt egyes utcanevekkel kapcsolatosan. Követendő elvként felveti, hogy azok a lakosság közti megértés és barátság eszméjének terjesztését kell szolgálják, és „ne vegyük körül magunkat az egymást elválasztó emlékekkel. [...] Nem kötelező a felnőtt közönséget minduntalan arra figyelmeztetni, hogy a múltban itt nem mindig volt egyetértés és béke”.43 Ezért például a „Canceliştilor români” (Román joggyakornokok) utcanév helyett a „Béke utcát” részesíti előnyben. Javasolja a románmagyar művelődési közeledésre vonatkozó nevek elsődleges használatát a történelmi visszaemlékezések helyett. Azt is, hogy a történelmi és kulturális kapcsolatokra vonatkozó nevek használatánál tartsák szem előtt a különböző nyelvet képviselő lakosság számarányát, hogy az államnyelv mellett a könnyebb tájékozódás érdekében az utcatáblákon a neveket tüntessék fel kisebbségi nyelven is, és ne csak az új utcák kapjanak kétnyelvű elnevezést, hanem minden utca és tér. A kétnyelvűségre vonatkozó javaslatát az 1920. évi 71-es kormányrendeletre és a Minisztertanács 1871/1920-as utasítására, valamint Nagyszeben város gyakorlatára alapozta. (Ez utóbbi számára a kolozsvári helyi revíziós bizottság jóváhagyta a háromnyelvű utcanévtáblák használatát.) Ugyanakkor utalt a város magyar lakosságának lelki megnyugtatására és lojalitásának elismerésére is.44 Radó, észrevételeivel és elvi javaslataival együtt benyújtotta a kétnyelvű utcalajstrom-tervezetet. Ez alkalommal a 71 román személyiségnév mellett 29 magyar is helyet kapott (ez mindenképpen több, mint az 1997-ben található 18). Kettős nevet kaptak a névtelen utcák is. Ezek között csak egy (Marele Voievod Mihai) volt személyiségnév.

A kétnyelvű feliratok kérdése a továbbiakban elhúzódó vita tárgyát képezte. A város ideiglenes bizottsága 1932. május 20-i határozatával elvetette Radó javaslatait, és az egynyelvű utcanevek használata mellett döntött. A határozatot az ideiglenes (ún. „interimar”) bizottság magyar tagjai (Radó Sándor, Szígyártó Gábor és Tóthfalusi József) 1932. május 27-én megfellebbezték. A fellebbezést a polgármesteri hivatal június 23-án továbbította a kolozsvári helyi revíziós bizottsághoz, az irat elutasítását kérő észrevételekkel. A polgármesteri hivatal képviselője dr. Ioan Cosma, a közigazgatási ügyosztály főnöke volt. Tizenöt pontban foglalta össze a helyhatóság jellemző szemléletét, akkori tipikus álláspontját. Mindjárt az elején Cosma leszögezte, hogy 1919-1920-ban a városi tanács a román nyelvű utcatáblák feltevésével „látható jelként” fejezte ki a román állam fennhatóságát és szuverenitását. Ezt az akkori törvényes rendelkezések szellemében tette, a magyar közjog előírásainak megfelelő egynyelvűség elvét alkalmazva. A továbbiakban kifejtette, hogy a Kormányzó Tanács és a Minisztertanács 1920-as rendelkezéseit a pillanatnyi körülmények diktálták, de azok nélkülözték a törvényes alapot. Nem is alkalmazták a gyakorlatban, így érvényüket veszítették; az alkotmány minden, az alaptörvénnyel ellentétes rendelkezést hatálytalanított, az 1919-20-as rendelkezések pedig ezek közé tartoznak; az 1929-es helyi közigazgatást szabályozó törvény előírásait is kizárólag csak az alkotmány szellemében lehet alkalmazni, ami kizárja a kétnyelvűséget. Beterjesztésében hangsúlyozta, hogy a fellebbezés nyílt kihívás nemcsak az ország alkotmányos előírásaival, hanem a román állam szuverén tekintélyével szemben is.45

A kolozsvári revíziós bizottság 1932. szeptember 9-i 824. sz. végzésével a fellebbezést elutasította, mint megalapozatlant, azzal a megokolással, hogy az alkotmány szerint az ország hivatalos nyelve kizárólagosan a román; az utcák és terek a községek részei, ennek következtében jogi személyként kezelendők, és a hivatalos köztéri feliratok a román állam hatalmának és szuverenitásának látható jelei (szimbólumai), amelyek csak román nyelvűek lehetnek. De a fellebbezés elutasításának megokolására azt is felhozta, hogy az alkotmány 137. szakasza szerint annak előírásaival ellenkező törvények, rendeletek és szabályzatok –  más szavakkal szólva, azok, amelyekre a fellebbezés alapozott –  érvénytelenek.46

A helyi revíziós bizottság határozatát Radó a központi revíziós bizottságnál megfellebbezte. A polgármesteri hivatal ügye bukaresti képviseletével megbízta Alexandru Ceuşan ügyvédet és képviselőt, akinek utóbb túlzó kiszállásdíjkövetelését elutasította. Radó fellebbezésének a központi revíziós bizottság, amint az várható volt, az 1933. január 25-én hozott 17. sz. végzésével nem adott helyet. Az elutasítást a bizottság három indokkal támasztotta alá, amelyek részben különböztek az alsó fokú szerv megokolásaitól: az alkotmány megjelenése előtt hozott rendelkezések nem tekinthetők közigazgatási jellegű törvényeknek vagy szabályoknak, és nem alkalmazhatók; semmilyen közigazgatási törvény vagy rendelkezés nem kötelezi a helyi közigazgatási önkormányzatokat, hogy a hivatalos államnyelv mellett más nyelvet is használjanak az utca-elnevezéseknél; és végül annak elfogadása vagy elvetése, hogy a román nyelvű felirat alatt az elnevezést a nemzeti kisebbség nyelvén is feltüntessék, célszerűség és megítélés kérdése, és minden egyes helyi közigazgatási önkormányzat hatáskörébe és jogai közé tartozik. Következésképpen, mivel a fellebbezés tárgyát képező határozatot a helyi önkormányzat hozta, annak megváltoztatására nincs ok.47

1934. február 7-én az időközben visszaállított ideiglenes bizottság a 2 603. sz. végzéssel 52 névtelen utcát nevez el, 22-nek pedig megváltoztatja régebbi nevét.48 Az új utcanevek közül 40 román személynév volt, a megváltoztatott 22-ből is 18 hasonlóképpen. Az új nevek: Petru Muşat, Emanoil Gojdu, Timotei Cipariu, Petru Şchiopul, Bogdan Vodă, Doamna Milita, Ioan Pop Florentin, Popa Balint, Ion Vidu, Împăratul Ioniţă, Banul Udrea stb. Csupa Marosvásárhelyhez nem kötődő név. A végzést ezúttal Muzsnay Károly támadta meg. Muzsnay fellebbezését a központi revíziós bizottság 17/1933. évi végzésének arra a megfogalmazására alapozta, hogy a kétnyelvű táblák használata a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozik. Utalt arra, hogy 1931-ben a helyi tanács hozott ilyen értelmű határozatot, a magyar nyelvű feliratokat pedig a város lakosságának többségét kitevő magyar kisebbség igényli.49

A fellebbezésre az ideiglenes bizottság csak 1934. december 1-jén válaszolt, miután már az utcanévadást, illetve névváltoztatási határozatot régen gyakorlatba ültették. A fellebbezés elutasítását kísérő irományban a tények elferdítésétől sem riadt vissza. Azt állította, hogy a fellebbezést a kitűzött határidő lejárta után nyújtották be (valójában az utolsó napon), a városi tanács sohasem hozott határozatot a kétnyelvű táblák ügyében, és erre nem is lehetett szükség, hiszen „a hivatalos statisztikák szerint nem felel meg a, valóságnak, hogy Marosvásárhely lakosságának többsége magyar lenne”.50 (Ezen cinikus állítás valótlanságának bizonyítására csak a hivatalos statisztika adatait említjük meg. Az 1930-as népszámlálás szerint akkor Marosvásárhelyen 9 795 román, 22 387 magyar, 632 német, 181 orosz, 55 rutén, 18 szerb, 70 bolgár, 36 cseh, 9 lengyel, 4 828 zsidó, 2 görög, 3 albán, 26 örmény, 5 török, 400 cigány és 70 más nemzetiségű lakos élt.51) A revíziós bizottság válaszára már nem is volt szükség, mivel a fellebbezés mellőzésével és a revíziós bizottság megkerülésével a polgármesteri hivatal a 2603/1934-es utcanévadási határozatot 1934. március 9-én a belügyminisztériummal jóváhagyatta.52

A bécsi döntés után ismét hivatalosították az 1919 előtti utcaneveket, a román közigazgatás alatt keletkezett utcáknak pedig új nevet adtak. Az utcanévadáskor átkeresztelésekre is sor került. A kor szellemének megfelelően utcát neveztek el Horthyról (Szentgyörgy utca), Hitlerről (a későbbi Bolyaiak tere), Mussoliniról (Szentgyörgy tér) és gróf Csákyról (Régi-Baromvásár utca) is. Ebben a tárgykörben a város újból működő törvényhatósági bizottsága 1941. november 14-én döntött.53 A határozat értelmében harminc utca kapott új nevet, kilencvennégy 1918-1940 között keletkezett utca pedig magyar nevet. Ilyenek voltak: Nagy Károly püspök tér, Kriza János, Tulipán, Regős, Petri Ádám, Tutaj, Dinnyeföld, Akácfa, Muskátli, Bodor Péter sor, Balaton, Fülemile, Radnóti, Ludasi, Róka, Forduló, Ács, Tündér, Alsóforduló, Sólyom, Téka stb.

1944 végén, a front átvonulása és a román közigazgatásnak a sérelmeket megtorló, bosszú fűtötte túlkapásai miatt (Észak-Erdélyből történt visszavonása után) a szovjet felügyelet alatt működő helyi önkormányzat az utcanév időszerűsítések terén is elvégezte a helyzet kérte módosításokat. Megváltoztatták a kompromittált neveket, másokat pedig a kor szelleméhez igazítottak. Így lett a Széchenyi térből Sztálin tér, dr. Bernády György utcából Panov utca, Teleki Mihály útból Malinovski út, Hitler térből Béke tér, Mussolini térből Churchill tér, Szántó utcából Dózsa György utca, Tisza Kálmán utcából Tudor Vladimirescu utca, Új utcából Martinovics utca, Zrínyi térből Roosevelt tér, Vasutas utcából Ilie Pintilie utca, a gr. Andrássy Gyula útból Szabadság útja, Kolozsvári körútból Ady Endre körút, a Cserei Mihály útból Zsidó vértanúk útja. Viszszakapta régi nevét a Szentgyörgy és az Enescu utca.54

Az 1945. május 17-i és a szeptember 14-i bukaresti belügyminisztériumi utasítások végrehajtására 1945. november 10-én a város utcanév-felülvizsgáló bizottságot nevez ki. Tagjai a Marosvásárhelyi Szakszervezeti Tanács és a Kommunisták Romániai Pártja Maros-Torda vármegyei és marosvásárhelyi tagozata részéről özv. Salamon Ernőné, az Ekés Front részéről Oltean Alexandru, Csupor Lajos, a marosvásárhelyi rendőrség főnöke, Metz Ervin, a városi műszaki ügyosztály vezetője és Vigh Károly, a városi könyvtár vezetője.55 Az érdembeli munka Vigh Károly nevéhez fűződik. Vigh 176 utcanév megtartását, a többinek módosítását javasolta, személy- és helyi neveket vegyesen. Mértéktartó, főként a művelődési élethez kötődő magyar és román személyiségneveket előnyben részesítő javaslatait, valamint a kétnyelvűeket is elfogadták. Az utóbbiak esetében tekintetbe vette az 1940 előtti gyakorlatot is (pl. Székelyfalu utca Str. Secuilor, Rózsa köz Pasajul Rozelor stb.).

A polgármester 1946 májusában jóváhagyta Marosvásárhely új utcanévtárát. Ekkor változott meg összesen 97 utca neve. Az Ajtay Mihály utcából Líceum utca lett, Akácfából Fűzfa, Apafi Mihályból Andrei Mureşeanu, br. Apor Károlyból Caragiale, Attilából József Attila, Álmos utcából Coşbuc, Balatonból Kalapács, Besenyőből Benkő Károly, Bíró utcából Táncsics utca, Bocskai Istvánból Grigorescu, Csendőrből Bernát Andor stb. Három utca kétnevű lett: Gecse Dániel– Ştefan cel Mare, Jókai– Eminescu, Mikes Kelemen– Micu Clein utcák. Ezeket 1948-ban felsőbb utasításra egynevűekre módosították. Maradt a Ştefan cel Mare és az Eminescu, valamint a Mikes Kelemen.

1946-ban a Kisebbségi Statútum előírásainak szellemében, megvalósult a kétnyelvű utcanévhasználat Marosvásárhelyen. A polgármesteri határozat kimondta, hogy a nem személynevet viselő utcák nevei románul vagy magyarul, az illető nyelvek szellemében eszközölt lehetőleg szó szerinti fordításban használhatók a hatóságok előtt is.56 Az ekkor elhatározott és kitett kétnyelvű utcanévtáblák egy része (mintegy 40-45 utcában) ma is a helyén található. A többit, a feltűnőbb helyen kifüggesztetteket azóta egynyelvűvé változtatták.

1948. január 13-án a népszámlálás előkészítésére utcanév-ellenőrző bizottságot hoztak létre. A bizottság öt névtelen utcát talált. Javaslatára ezeknek nevet adtak, továbbá megszüntették a fennebb már említett kétneves utcákat, és egy pár esetben nevet cseréltek. A Churchill térből Köztársaság tér lett, a Carmen Sylvából Passionaria, a Királykút közből Hidegkút vagy Hidegforrás köze lett (mert a király nevet a monarchia megszüntetése után törölni kellett).:57 Ugyanaz év június 11-én megváltoztatták 39 utca nevét. A magyar személyiségnevek rovására megszaporodtak a romániai és szovjet kommunista vezetőkről, és román személyiségekről elnevezett utcák. Ekkor jelentek meg az I. C. Frimu, Vasile Roaită, Fónagy János, Roza Luxemburg, Breiner Béla, Donca Simó, Filimon Sârbu, Karl Liebknecht, Szovjet Hősök, Lenin és Molotov nevek, a Malinovski marsall nevét pedig kiterjesztették a Szántó utcára is. Újból utcát neveztek el Mihai Viteazulról, Papiu Ilarianról, Eliade Rădulescuról, Nicolae Iorgáról, Nicolae Bălcescuról, Alexandru Vlahuţáról, Horeáról és Avram Iancuról.

1956-ban közigazgatásilag a város területe megnagyobbodott. Idecsatolták Meggyesfalvát. 1957-ben nevet adtak a meggyesfalvi negyedhez tartozó utcáknak, az egykori falu utcáinak, a Fürst-telep, a Baraktábor és a Postarét utcáinak is.58

A Szovjetuniótól való függetlenedés az utcanévadásban is tükröződött. 1964ben a Sztálin tér Rózsák tere lett, a Malinovski út Hosszú utca, a Molotov tér Unirii tér. 1964 elején névváltoztatás nyomán eltűnt az utcatáblákról egy sor hazai és nemzetközi kommunista neve. Ez történt a: Marx, Engels, Breiner Béla, Leonte Filipescu, Fónagy János, I. C. Frimu, Lazăr Grünberg, Constantin Ivănuş, Józsa Béla, Lázár Ödön, Paneth Ferenc, Vasile Roaită, Filimon Sârbu, Simó Géza, Donca Simó, Pavel Tcacenco, Iulius Fucik, Maxim Gorkij, Roza Luxemburg és a Salamon Ernő utcával. De hasonló sorsra jutottak magyar személyiségnevek is, mint: Benedek Elek, Bem József (másodszor), Csokonai Vitéz Mihály, Damjanich János, Eötvös József, Erkel Ferenc, Fadrusz János, József Attila, Kisfaludy Károly, Katona József, Kölcsey Ferenc, Mikes Kelemen, Móricz Zsigmond, Munkácsy Mihály, Mikszáth Kálmán és Petelei István. Helyüket romániai városok, folyók, hegyek, virágok neve vette át. Például: Aleea Carpaţi (Kárpátok sétány), Bucegi, Făgăraşului (Fogarasi), Călimanului (Kelemen-havasok), Bicazului (Békási), Jiului (Zsil), Nirajului (Nyárád). Cernei (Cserna), Arieşului (Aranyos), Oltului (Olt), Târnavei (Küküllő), Someşului (Szamos), Oituzului (Ojtozi), Tuşnad (Tusnádi), Oneşti (Onyest), Bradului (Brád város vagy Fenyő), Mărăşesti, Parcul Harghita (Hargita park), vagy Nufărului (Tavirózsa), Liliacului (Orgona), Crinului (Liliom), Lavandei (Levendula) stb.59

1965-ben megváltoztatták 76 utca nevét (de megjegyzendő, hogy a jelzőtáblák kifüggesztésére csak a következő év folyamán került sor). Ez tulajdonképpen a két évvel azelőtti akció folytatása volt. Egyszerre 43 magyar személyiség neve vált köddé. Köztük: Aranka György, Bod Péter, Csaba, Deák Farkas, Dósa Elek, Görgey Artúr, Göcsi Máté, Gyulai Pál, Irányi Dániel, Kemény Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Knöpfler Vilmos, Kiss Ernő, Laskói Csókás Péter, Mikó Imre, Mentovich Ferenc, Szigligeti Ede, Szotyori József, Vas Gereben esett áldozatul a „homogenizálásnak”. Ugyanakkor más elnevezést kapott 12 aktuálisnak, vagyis az új politikai irányzatnak nem megfelelő román személynevet viselő útvonal: S. Bărnuţiu, Brediceanu, Olga Banciuc, Cârlova, Costa Foru, I. Dragoş, Emanoil Gojdu, Ion Ghica, Petre Liciu, Stere, Urlăţeanu és Vasile Pop. Ugyanakkor hat új utcának is nevet adtak. Az új nevek tárgyköre a két évvel azelőttihez hasonló.60

1970-ben, a nagy árvíz alkalmával a Maros-hídnál életüket vesztett katonákról neveztek el egy csoport remeteszegi utcát. 1971-től az új városnegyedek építése új utcák nyitását igényelte. Ezért 1971 és 1985 között szinte évente sor került utcanévadásra.61 Az utcaelnevezések rendszerint tematikusak voltak. 1971-ben a Grădinarilor (Kertész) negyedben virágneveket használtak, pl. a Narciselor (Nárcisz), Panselutelor (Árvácska), Violetelor (Ibolya) és Mimozelor (Mimóza); Remeteszegen a növénytermesztéssel kapcsolatosakat: Trifoiului (Lóhere), Lucernei (Lucerna), Inului (Len), Fânului (Széna), Pajiştei (Pázsit) és Frunzişului (Lomb). A meggyesfalvi negyedben 1976-ban a Cisnădie (Nagydisznód), Reşiţa (Resica), Hunedoara (Vajdahunyad) és más hasonló nevekkel találkozunk, 1990-ben az Unirii (Egyesülés) negyedben erdélyi, a román nemzeti egységért harcolók: Iosif Hodos, Vasile Goldiş, Gheorghe Pop de Băseşti stb. nevével fémjelezték az új útvonalakat.

Az 1964 utáni utcanév-elnevezések magukon viselik a román túlfűtött nemzeti érzelmek elhatalmasodását. Csak román személyiségneveket használtak utcanévadásra. Két kivételt tettek, a román-magyar közeledésért munkálkodó Koós Ferenc, volt bukaresti református pap és író, valamint Simó Géza esetében. A magyar utcanevek java részét fokozatosan kicserélték, nem törődve a magyar többségű város sajátosságaival, tradícióival és elvárásaival. A magyarellenes beállítottság megnyilvánulása volt az 1986-os utcanévadás is. Ekkor tüntették el minden indoklás nélkül –  feltételezhetően csak azért, mert azok sértették a város egyre szaporodó és magyarul nem tudó új lakosai otthonosság-érzetét –  az Ady Endre, Kossuth Lajos, Kriza János, Vörösmarty Mihály és Táncsics Mihály nevét viselő utcák megjelölését.62

1990-ben –  már a változás után –  kapott hivatalosan is nevet az a kilenc Unirea (Egyesülés) negyedbeli utca, amelyek elnevezésére az előkészületeket 1985ben megtették, de a volt megyei néptanács megfeledkezett jóváhagyásukról.63

Ma Marosvásárhely 408 utcája, tere, köze névadás szempontjából a következő képet mutatja: személynevű 77, földrajzi 98, természetrajzi 56, történelmi eseménnyel kapcsolatos név 27, helyi sajátosságokra utaló név 88, más 62.

A személyiségnevek közül 56 román, 18 magyar, kettő francia, egy orosz. A román személyiségnevek közül 29 történelmi (Ana Ipătescu, Avram Iancu, Nicolae Bălcescu, Dimitrie Cantemir, Cloşca, Crişan, Cuza Vodă, Horea, Iuliu Maniu, Mihail Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Nicolae Iorga, Alexandru Papiu Ilarian, Gheorghe Şincai, Tudor Vladimescu stb.), kilenc katona (Ion Antonescu, Gheorghe Avramescu, Ion Dumitrache, Traian Moşoiu stb), két pap (Petru Maior, Andrei Şaguna), két művész (George Enescu, Nicolae Grigorescu), hat író (Ion Luca Caragiale, George Coşbuc, Ion Creangă, Barbu Delavrancea, Mihai Eminescu, Bogdan Petriceicu Haşdeu), három tudós (Victor Babeş, Gheorghe Marinescu, Henry Coandă) és két munkásmozgalmi vezető (Dobrogeanu Gherea, Ilie Pintilie), három pedig helyi nagyság (Emil A. Dandea, Aurel Filimon, Dr. Cornel Ciugudean).

A magyar nevek közül hat történelmi, illetve helyi személyiségnév (Bethlen Gábor, Budai Nagy Antal, Varga Katalin –  Ecaterina Vargaként, Gábor Áron, Dózsa György –  Gheorghe Doja-ként, Corvin Mátyás –  Matei Corvin-ként), négy író, költő (Arany János, Koós Ferenc, Madách és Petőfi), két tudós (Bolyai, Kőrösi Csoma Sándor) és két zeneművész (Liszt Ferenc –  Franz Lisztként és Bartók Béla) és négy helyi személyiség (Bernády György, Bodor Péter, Borsos Tamás, Köteles Sámuel). Eltűnt az utcanevek sorából a helyi magyar személyiségek vagy a város életében szerepet játszók egész sora. Ma már hiába keressük az Aranka György, Orbán Balázs, Bem József, Benkő Károly, Deák Farkas, Dósa Elek, Gecse Dániel, Teleki Sámuel, Kemény Zsigmond, Knöpfler Vilmos vagy Tolnai Lajos utcát vagy teret. Pedig az utcanévadás elveinek értelmében joggal elvárhatjuk ezek meglétét.

A földrajzi nevek Románia tájegységeit hozták városunkba. Ezek közül 21 folyónév, 43 város és fürdőhely neve, 20 hegységnév, 7 földrajzi vagy történelmi tartomány neve, a többi a szomszédos településekre utal. A természetrajzi nevek közül 43 növénynév: virág, fa vagy fű; 13 állatnév. A történelmi eseményekre vonatkozóak részben vagy teljes egészében a román történelemhez kötődnek. Ezek körül négy megtörtént esemény idejét örökíti meg (1848., 1918. december elseje, 1989. december 22., December 30.), kilenc az esemény helyét (Bábolna, Vörös Grivica, Jilava, Mărăşeşti, Mărăşti, Padeş, Plevna, Posada, Sellemberk), a többi szimbolikus jellegű (Memorandum, Román Hősök, Köztársaság, Forradalom, Győzelem).

A réginek vagy helyi jellegűnek tekinthető utcák a teljes utcanévtár egynegyedét sem teszik ki. Ezeknek mintegy fele még mindig kétnyelvű feliratot visel. A félreesőbb helyeken ezek a táblák elkerülték az egynyelvűség fölött őrködők figyelmét, és a helyükön maradtak. A sajátos Marosvásárhelyhez kötődő utcák csoportjába tartoznak az Apaductului (Víztelep), Apelor (Víz), Avaş (Avas telep), Băilor (Fürdő), Bulgarilor (Bolgár), Câmpului (Mező), Ciocanului (Kalapács), Cotitura de Jos (Alsóforduló), Elba, Fabrica de zahăr (Cukorgyári), Fabricilor (Gyár), Fântânii (Külső-kutas), Furnicilor (Hangya), Gării (Állomás), Ingustă (Keskeny), Insulei (Sziget), Izvorului (Belső-kutas), Izvorul Rece (Királykút), Lacului (Kerektó), Mică (Kis), Muncitorilor (Munkás), Pădurii (Nagyerdő), Podeni (Hídvég), Remetea (Remeteszeg), Rozelor (Rózsaköz), Somnului (Harcsa), Stelelor (Csillagköz), Şipotului (Csorgó), Trébely stb.

Az utcanévadás terén a teljes kizárólagosságra törekvés, csak a többségi nemzet szempontjait érvényesítő utcanévadó politika az 1989 decemberi hatalomváltás után megtorpant, de ténylegesen nem változott meg. Annak ellenére, hogy a 100/1990-es törvényerejű rendelet kedvező feltételeket szab a kisebbségek nyelvén való utcanév-használatnak, előírását még mindig nem sikerült érvényesíteni. A megyei bizottság a román veteránok és más nacionalista érzelmektől túlfűtött szervezetek javaslatait részesíti előnyben, aminek legékesebb példája, hogy a Marosvásárhelyhez semmivel sem kötődő, a nemzetközi bíróság által háborús bűnösként elítélt Antonescu marsall utcát kaphatott. Az 1990-nel kezdődő időszakban kilenc új utca nyert nevet, ezek mind román történeti tárgyúak. Ugyanannyi nevét megváltoztatták, ezek közül kettő magyar volt, de csak az egyik kapott ismét magyar nevet (Bethlen Gábor a Bernát Andor helyett).

Az önkormányzat alkalmazása és a nemzeti kisebbségeknek az anyanyelv korlátlan használatát biztosító jogainak érvényesítése új megvilágításba helyezi az utcanévadási politikát is. Remélhető, hogy belátható időn belül Marosvásárhely mai utcanévtárának korrigálása és kétnyelvűsége valósággá válik.

Pál-Antal Sándor

Marosvásárhely, 1997. március 14.