nyomtat

megoszt

A kisebbségek alkotmányjogi helyzete Nagyromániában
NAGY LAJOS
TÁRGYMUTATÓ

TÁRGYMUTATÓ

Adótörvények 201—207.

Alkotmány (1866-i) keletkezése 11—12. „               (1861-i) módosításai 14, 15, 16.

Alkotmány (1923-i) előkészítése 25—26, 29—31.

Alkotmány (1923-i) meghozatala 26—29.

Alkotmány (1923-i) parlamenti tárgyalása 27—30.

Alkotmány (1938-i) előkészítése 32. „   (1938-i) megszavazása 32. „       (1938-i) újításai 33—34. „               (1938-i) utáni törvényhozási munka 35—38.

Alkotmányjog forrásai 41.

Alkotmánytörvények alaptörvény-jellege 42—44.

Altalaj nacionalizálása 159.

Állami földelővásárlási jog 160.

Állami oktatás 120—133.

Állampolgárság megszerzése fajilag románok számára 81—83.

Állampolgárságok felülvizsgálata 81.

Állampolgárságra vonatkozó rendelkezések a kisebbségi szerződésben 76—77.

Állampolgárságra vonatkozó rendelkezések a román törvényhozásban 77—80, 83—86.

Államsegély egyházak számára 102—103.

Balázsfalvi Magyar Kaszinó 145.

Banca pentru Industrializarea şi valorificarea produselor agricole (Binag) 160.

Beldiman-kórház 204.

Belföldi távírat és rádió-díjszabás 144.

Belga alkotmány (1835) ló, 12.

Belga polgári törvénykönyv (1851) 11.

Berlini kongressszus 13, 14,  24.

Bethlen Kata Egyesület 145.

BINAG 160.

Bírói függetlenség megszüntetése 35.

Bukaresti béke 21.

Boha-törvény 197.

Brâncoveneşti-kórház 204.

Briand—Kellog-paktum 50.

Bukovinai vallásalap 106.

Bűnözés statisztikája Romániában 95.

Casa Muncii 196.

Cenzúrarendelkezések 88—93.

Code d'Instruction criminelle (1882) 11.

Code Napoléon (1807) 10.

Codul civil (1864) 10.

Codul comercial (1887) 11.

Codul comercial Carol II. (1938) 99,114.

Codul de justiţie militară (1937) 94. „   ,,   „  specială pentru Corpul Marinei (1884) 11.

Codul de procedură civilă (1865) 11.

Codul de procedură penală (1864) 11, 111, 198.

Codul de procedură penală Carol II. (1936) 111, 198.

Codul penal (1865) 11, 143.

Codul penal Carol II. (1936) 35, 108, 143, 147.

Codul penal militar (1881) 11, 94.

Codul silvic (1881) 11.

Comisariatul General al Minorităţilor 59—60.

Comité des Délégations Juives auprés de la Conférence de la Paix 15.

Commissions des nouveaux États et de la protection des minorités 22.

Consiliu Dirigent (Consiliu Diriguitor) 17, 18, 46.

Cour Permanente de Justice Internationale 53, 67, 87, 149.

Csehszlovákia bomlása 38.

Csíki Magánjavak 145, 155.

Cuza-féle Statutumok 12.

Egyenes adózás egységesítése 201.

Egyetemek románosítása 134.

Egyéni szabadság 88.

Egyházak és a földbirtokreform 105—107.

Elemi iskolák száma Romániában 120.

Erdélyi Múzeum-Egyesület 98, 145.

Erdélyi Római Katolikus Státus jogi helyzete 103—104.

Érettségi vizsga 126, 127.

„        „   eredményei 127.

„     „       tárgyai 126.

Faji eredet értelmezése 66—67, 72, 124.

Földbirtokok kisajátítási ára 156.

Földbirtokreform 151—156.

Földbirtokreform-törvények módosításai 157—158.


Francia büntetőtörvénykönyv (1851) 11. „ bűnvádi eljárás (1832) 11. „ katonai büntetőtörvénykönyv (1857) 11.

Francia polgári perrendtartás (1807) 11. „       végrehajtási törvény (1885) 11.

Frontul Naţional Studenţesc 37. „            Renaşterei Naţionale 37.

Gazdasági iskolák száma Erdélyben 131.

Gazdasági szabadság 149.

Genfi kanton polgári perrendtartása (1819) 11.

Glasul Românesc 143.

Gyulafehérvári Határozatok a bírói gyakorlatban 45.

Gyulafehérvári Határozatok a törvényhozásban 46—48.

Gyulafehérvári Határozatok becikkelyezése 17.

Gyulafehérvári Határozatok előmunkálatai 22.

Gyulafehérvári Határozatok előzményei 18—19.

Gyulafehérvári Határozatok jogi minősége 44.

Gyulafehérvári Határozatok meghozatala 18—19.

Gyülekezési szabadság 95.

Gyülekezési szabadság korlátozásai 96—97.

Halálbüntetés 37—38.

Hágai Állandó Nemzetközi Bíróság 53, 67, 69, 87.

Hágai békekonferenciák 50.

Háromszék vármegyei Tanalap 146.

Honosítás 81.

Ifjúság nemzeti nevelése 142.

Illetőség fogalma 78.

Institutul Social Român 20, 25.

Ipartestületek 132.

Iparvállalatok kedvezményei 164.

Iskolaszékek 138—141.

Itélőtáblai határozatok 9, 45, 67, 73, 124, 188, 190, 199.

Járásbírósági határozatok 66.

Jugoszláv alkotmány módosítása 32.

Jus placeti 103.

Karánsebesi határőrezred 162.

Kartellek szabályozása 168.

Katonai előképzés 142.

Katonai határövezetek 159—160.

Károly herceg alapítvány 168, 183.

Keleti Újság 98.

Kereskedelmi adó 202.

Képviselőválasztások 172—174, 175.

Kérelmezési szabadság 146—147.

Kézművesek bankja 169.

Kisebbség fogalma 61.

Kisebbséghez való tartozás megállapítása 61.

Kisebbségi főkormánybiztosság felállítása 57.

Kisebbségi főkormánybiztosság hatásköre 59—60.

Kisebbségi jog az alkotmánytörvényekben 63—71.

Kisebbségi jogok alanyai 74—75.

Kisebbségi nyelvek használatának anyagi hátrányai 114.

Kisebbségi szerződés alaptörvény-jellege 49.

Kisebbségi szerződés becikkelyezése 49—54.

Kisebbségi szerződés előmunkálatai 22.

Kisebbségi szerződés meghozatala 20—23.

Kisebbségi szerződés nemzetközi jogi biztosítékai 24—25.

Kisebbségi szerződés végrehajtási kötelezettsége 54.

Kisebbségi szerződés végrehajtási kötelezettsége és a bírói gyakorlat 54—55.

Kisebbségi Statutum előzményei 38—39.

Kisebbségi Statutum jogi minősége 58—59.

Kisebbségi Statutum jogi minősége és a bírói gyakorlat 58.

Kisebbségi Statutum meghozatala 39—40.

Kisebbségi Statutum összetétele 39, 57—58.

Kissenewi templomi gyertyagyár 206.

Kolozsvári Egyetemi Diákasztal 146.

Kolozsvári Református Kórház 204.

Konkordátum 103, 104.

Középfokú oktatás reformja 128.

Közérdekű munkaszolgálat 168.

Közhivatalnokok nyugdíjazása 195—197.

Közigazgatási bíráskodás 185.

Közigazgatási önkormányzatok feloszlatása 38.

Közigazgatási területi beosztás 177—179, 182—183.

Közigazgatási törvények 179—182.

Közigazgatási zaklatás 116.

Kulturális szabadság 144.

Kultúrzóna 122—123, 125.

Látványossági adó 205.

Magániskolák állami segélyezése 137—138.

Magániskolák tannyelve 135—136.

Magániskolák tanszemélyzete 136—137.

Magánoktatás 134—141.

Magántulajdon védelme 150—151.

Magyar keresztnevek anyakönyvi bejegyzése 149.

Magyar Párt 29, 147, 167.

Marele Sfat National 17.

Marosszéki vagyonközösség 161.

Marosvásárhelyi Csizmakészítők Társulata 145.

Marosvásárhelyi Közművelődési Ház 145.

Marosvásárhelyi Szanatórium 204.

Mezőgazdasági adó 202.


Mócok közkegyelemben való részesítése 199.

Mozgófényképek ellenőrzése 145.

Munkajog 164—170.

Naszódi határőrezred 162.

Nagyszebeni Terézárvaház 146.

Nagyváradi Kereskedelmi Csarnok 98.,

Nagyváradi Szent József Kórház 204.

Nemzeti Ipari Hitelintézet 169. „            Mezőgazdasági Hitelintézet 169. ,,   Kézműipari Hitelintézet 169. ,,  Szövetkezeti Intézet 100. „             Újjászületés Arcvonala 37,

Nemzet Pártja 37.

Német Kereskedelmi törvény (1882). 11. „      Váltótörvény (1848) 11.

Névhasználat szabadsága 148.

Névváltoztatás 148.

Nyelvhasználat szabadsága 109.

Nyelvhasználat szabadsága a bíráskodásban 110—111.

Nyelvhasználat szabadsága a kereskedelmi könyvelésben 112—114.

Nyelvhasználat szabadsága a közigazgatásban 111—112, 183—184.

Nullum crimen sine lege-elv áttörése 93.

Olasz Kereskedelmi törvénykönyv (1882) 11.

Ortodox egyház jogállása 102—103.

Ostromállapot következményei 93—94.

Ostromállapotra vonatkozó törvények 35, 88—93.

Ősmarosszéki Havas Alap 145.

Párisi kisebbségi szerződés ld. Kisebbségi Szerződés

Párisi egyezmény 13.

Partidul Naţiunii 37.

Pisanelli-tervezet 10.

Politikai pártok feloszlatása 37.

Porosz büntetőtörvénykönyv (1857) 11.

Román büntetőtörvénykönyv (1865)

11, 143.

Román büntetőtörvénykönyv (II. Károly, 1936) 108, 143, 147.

Román büntetőtörvénykönyv (a tengeri haderőkhöz tartozókra vonatkozó, 1884) 11.

Román bűnvádi eljárás (1864) 11, 111, 198.

Román bűnvádi eljárás (II. Károly,

1936) 111, 198.

Román egyházak nemzeti missziója 107.

Román erdőtörvény (1881) 11.

Román fajúak ipari alkalmazása 166.

Románia függetlenségének elismerése 14.

Román katonai büntetőtörvénykönyv (1881) 11, 94.

Román katonai büntetőtörvénykönyv (1937) 94.

Román keleti egyházak jogállása 102—103.

Román kereskedelmi törvénykönyv (1887) 11.

Román nemzet becsületének védelme 147.

Román polgári perrendtartás (1865) 11.

Román polgári törvénykönyv (1864) 10.

Román Társadalomtudományi Intézet 25.

Román törvények:

A bíróság szervezetéről szóló törvény 36, 110, 199.

A falusi és városi adósságok rendezéséről szóló törvény 105, 162.

A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák elhelyezéséről szóló törvény 167.

A hadsereg által használt ingatlanok megváltásáról szóló törvény 160.

A kartellekről szóló törvény 168.

A középfokú ipari oktatásról szóló törvény 131, 192.

A középfokú kereskedelmi iskolákról szóló törvény 131.

A középfokú oktatásról szóló törvény 126, 128, 191.

A középiskolák igazgatási személyzetének fizetését az iskolaszékekre való hárításáról szóló törvény 141.

A közérdekű munkaszolgálatról szóló törvény 168.

A közhivatalnokok jogállásáról szóló törvény 187.

A közhivatalokba való kinevezésekről szóló rendelettörvény 188.

A közigazgatás egységesítéséről szóló törvény 177.

A közigazgatási bíráskodásról szóló törvény 54.

A közigazgatási táblák felállításáról szóló rendelettörvény 185.

A közoktatásügyi minisztérium szervezetéről szóló törvény 139.

A központi Iskolapénztárról szóló törvény 140.

A községi adók és illetékek megállapításáról szóló törvény 204.

A látványossági adóról szóló törvény 205.

A magánoktatásról szóló törvény 135.

A mócok országának lakói által elkövetett, az erdőtörvénybe ütköző vétségek közkegyelméről szóló törvény 199.

A munkás-, magántisztviselő- és iparoscéhek elismeréséről és működéséről szóló rendelettörvény 101.

A Nemzeti Ipari Hitelintézet felállításáról szóló törvény 169.

A nemzeti ipar pártolásáról szóló törvény 164.

Anyakönyvvezetési törvény 149.

A postai tisztviselők jogállasáról szóló törvény 192.

A román elemnek a vállalatokban való alkalmazására vonatkozó törvény 99, 113, 166.

A román Ifjúság Nevelési Hivatalának felállításáról szóló törvény 142.


A román, ortodox egyház szervezetéről szóló törvény 102.

A Semmitőszék szervezetéről szóló törvény 52.

A szakmai előkészítésről és iparűzésről szóló törvény 132, 167.

A szerzetesrendek erdőkkel való felruházásáról szóló törvény 106.

A szövetkezés szervezetéről szóló törvény 100.

A törvényhozó testületek tagjainak esküjéről szóló rendelettörvény 107.

A vasúti személyzetről szóló törvény 192.

Az alsófokú mezőgazdasági oktatásról szóló törvény 134.

Az állami rend megvédéséről szóló törvény 35.

Az állami szeszegyedárúságról és fogyasztási illetékekről szóló törvény 166.

Az általános nyugdíjtörvényt módosító törvény 107.

Az egyetemi oktatásról szóló törvény 133.

Az idegenek ellenőrzéséről szóló törvény 165.

Az iskolaszékek szervezéséről szóló rendelettörvény 138.

Állami elemi oktatásról szóló törvény 66, 72, 119, 124, 138, 190.

Állami elővásárlási jog pénzügyi ellátásáról szóló törvény 160.

Állampolgársági törvény 68, 73, 77, 82.

Általános nyugdíjtörvény 195.

Bányatörvény 165.

Besszarábiai földreformtörvény 151.

Bukovinai földreformtörvény 151.

Egyenes adótörvény 113, 201.

Erdélyi földreformtörvény 105, 151.

Jogi személyekről szóló törvény 98.

Közhivatalnoki törvénykönyv 189.

Közigazgatási törvény 179, 180, 182, 190, 206, 207.

Kultusztörvény 69, 103.

Nemzeti színházak, operák és látványosságok szervezéséről szóló törvény 144.

Névtörvény 148.

Ókírályságbeli földreformtörvény 151.

Ostromállapotra vonatkozó törvények 35, 88, 93.

Postatörvény 114.

Színházi törvény 144, 166, 168, 205, 206, 207.

Társadalombiztosítási törvény 166.

Tőzsdetörvény 166.

Ügyvédtörvény 111, 165.

Vallásügyi törvény ld. kultusztörvény.

Választási törvény 47, 172, 175.

Zsidók jogállásáról szóló törvény 73.

Sajtószabadság 142.

Sajtószabadság korlátozásai 143.

Semmitőszéki határozatok 9, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 64. 68, 80, 92, 93, 111, 119, 187, 196, 198, 199, 200.

Semmítőszék szerepe a törvények alkotmányosságának vizsgálatánál 43.

Stinnes koncern 79.

Szabadságjogok fogalma 87.

Szatmári Iparos Otthon 146.

Szász Egyetem és Hét Bírák Vagyonközössége 145, 161, 162.

Szenátorválasztások 172, 174, 175, 176.

Szerbek iskolai autonómiája 20.

Székely Nemzeti Múzeum 98, 145.

Székhavas 161.

Színházi vonatkozású nyelvrendelkezések 144, 150.

Tanárok állami alkalmazása 190.

Tanárok államvizsgája 68, 191.

Tanítók állami alkalmazása 190.

Tanszabadság 117.

Tanszabadság a Kisebbségi Szerződésben 117, 118.

Tanszabadság korlátozásai 118, 119.

Tanszemélyzet nyelvvizsgája 137.

Társulási szabadság 98.

Társulási szabadság korlátozásai a gazdasági életben 98, 99.

Társulási szabadság korlátozásai a szövetkezeti életben 100.

Teleki Könyvtár 98, 145.

Telepítési törvény 158.

Törvények ld. Román törvények.

Törvények alkotmányosságának vizsgálata 42, 43.

Törvényszéki határozatok 42, 48, 104, 121.

Új államok bizottsága 21, 23.

Ügyvédi kar nacionalizálása 165.

Vallási felekezetek rangsora 69, 102.

Vallási kisebbség fogalma 69.

Vallásszabadság a Kisebbségi Szerződésben 102.

Vallásszabadság az alkotmányjogban 101.

Választási bíráskodás 174, 176.

Választott bíráskodás nyelve 198.

Vitéz Mihály közművelődési alap 161.

Vitéz Mihály rend 158.

Zsidók állampolgársága 13, 14,15, 77, 81.

Zsidók jogállása 69. 73, 168.

Zsidó-román vegyesházasság-ok megtiltása 73.

Zsidók üldözése. 14.