nyomtat

megoszt

Erdélyiek egyetemjárása a középkorban
TONK SÁNDOR
JEGYZETEK

JEGYZETEK

RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

ActaRect

- Acta rectoralia almae universitatis studii Cra-

coviensis inde ab anno MCCCCLXIX. Editionem

curavit dr. Wladislaus Wislocki. I (1469-1537).

Cracoviae s.a.

AFAV

- Acta facultatis artium universitatis Vindobonen-

sis 1385-1416. Nach der Originalhandschrift her-

ausgegeben von Paul Uiblein. Graz - Wien -

Köln 1968.

AFJP

- Album seu matricula facultatis juridicae univer-

sitatis Pragensis ab anno Christi 1372 usque ad

annum 1418. Pragae 1834.

AkTLvt

- Románia Szocialista Köztársaság Akadémiája

Történeti Levéltára Kolozsvár-Napocán.

Albrich 1896

- Albrich, Carl: Geschichte des ev. Gymnasiums

in Hermannstadt. = Programm des ev. Gymna-

siums... zu Hermannstadt für das Schuljahr

1895/96. Hermannstadt 1896. 1-224.

art

- artium

Aschbach 1865

- Aschbach, Joseph: Geschichte der Wiener Uni-

versität. I-II. Wien 1865-1877.

ASUC

- Album studiosorum Universitatis Cracoviensis.

I-III. Cracoviae 1887-1904.

Ábel 1881

- Abel Jenő: Egyetemeink a középkorban. Bp

1881.

B

- Bécs

bacc

- baccalaureus

Balogh 1943

- Balogh Jolán: Az erdélyi renaissance. Kv 1943.

Bayen 1973

- Bayen, Maurice: Histoire des universités. Paris

1973.

Bácskai 1965

- Bácskai Vera: Magyar mezővárosok a XV. században. Bp 1965.

BánfOkl

- Iványi Béla (kiad.): Oklevéltár a... Bánffy csa-

lád történetéhez. I-II. Bp 1908-1928.

Beke

- Beke Antal: Az erdélyi püspökség. Kézirat az

AkTLvt-ban.

Berger 1894

- Berger, Antal: Volkszählung in den 7 und 2

Stühlen im Bistritzer und Kronstädter Distrikte

vom Ende des XV. und Anfang des XVI. Jahr-

hunderts. Kbl 17/1894. 49-59, 65-76.

Beszterce lvt

- Beszterce város levéltára a KvÁLvt-ban

Békefi 1901

- Békefi Remig: A bolognai jogi egyetem XIV. és

XV. századi statutumai. Bp 1901.

Békefi 1910

- Békefi Remig: A népoktatás története... 1540-ig.

Bp 1910.

171


bh

- bursa Hungarorum

Binder 1972

- Binder, Paul: Die Rolle der Siebenbürger Sach-

sen im Bauernaufstand von 1437-1438. Forsch

15/1972. 53-59.

Binder 1973

- Binder, Paul: Johannes Honterus Karten und

Beschreibungen der rumänischen Länder. RRH

12/1973. 1037-1065.

Bogdan 1905

- Bogdan, Ion: Documente privitoare la relaţiile

Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu Ţara Ungu-

rească în sec. XV. şi XVI. Buc. 1905.

Bónis 1971

- Bónis György: A jogtudó értelmiség a Mohács

előtti Magyarországon. Bp 1971.

Bónis 1972

- Bónis György: A jogtudó értelmiség a középkori

Nyugat- és Közép-Európában. Bp 1972.

Borovszky 1896

- Borovszky Samu: Csanád vármegye története.

I-II. Bp 1896.

Bossányi 1916

- Bossányi Árpád: Regesta supplicationum. A pá-

pai kérvénykönyvek magyar vonatkozású okmá-

nyai. Avignoni korszak. I-II. Bp 1916-1918

Bp

- Budapest

Brauch 1903

- Brauch, Gustav: Die Rezeption des Humanismus

in Wien. Breslau 1903.

BrÁLvt

- Brassói Állami Levéltár

Buc (Buk)

- Bucureşti (Bukarest)

Budinszky 1876

- Budinszky, Alexander: Die Universität Paris und

die Fremden an derselben im Mittelalter. Ber-

lin 1876.

Bunyitay 1883

- Bunyitay Vince: A váradi püspökség története

alapításától a jelenkorig. I-IV. Nagyvárad -

Debrecen 1883-1935.

Capesius 1967

- Capesius, Bernhard: Der Hermanstädter Huma-

nist Georg Reicherstorffer. Forsch 10/1967. 35-62.

Cramer 1942

- Cramer, Georg: Die Herausgabe der deutschen

Universitätsmatrikel. = Archiv für Kulturge-

schichte 1942. 163-173.

Csánki 1890

- Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza

a Hunyadiak korában. I-V. Bp. 1890-1913.

Dankanits 1974

- Dankanits Ádám: XVI. századi olvasmányok

Buk 1974.

decr

- decretorum

den

- denarius, denarii

Denifle 1885

- Denifle, Henrich: Die Entstehung der Universi-

täten des Mittelalteres bis 1400. Berlin 1885.

Delhaes 1941

- Delhaes, Wolfgang: Lübecker Studenten auf mit-

telalterlichen Universitäten. Inaugural-Dissertz-

tion. Berlin 1941. Kézirat a lipcsei Deut-

sche Bücherei kézirattárában.

dioc

- dioecesis

DIR

- Documente privind istoria României. Seria C,

Transilvania. Bucureşti 1951-

Dl

- Diplomatikai levéltár. Középkori gyűjtemény a

MOL-ban

Doelle 1934

- Doelle, Ferdinand: Ein Fragment der verlorenge-

gangenen Prager Universitätsmatrikel aus dem

14. Jahrhundert. - Miscelanea Francesco Ehrle.

Scritti di storie e paleografia. III. Roma 1934.

88-102.

dr

- doctor

Drăganu 1928

- Drăganu, Nicolae: Cei dintîi studenţi români ar-

deleni la universităţile apusene. = Anuarul Insti-

tutului de istorie din Cluj 1928. 419-422.

Dumitrescu Jippa - Nistor. 1976

- Dumitrescu Jippa, Aurel - Nistor, Nicolae: Si-

biul şi ţinutul în lumina istoriei. I. Cluj- Napo-

ca 1976.

EgyhtEml

- Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hit-

újítás korából. Szerk. Bunyitay Vince, Rapaics

Richard és Karácsonyi János. I. Bp 1902.

EM

- Erdélyi Múzeum

Entz 1958

- Entz Géza: A gyulafehérvári székesegyház. Bp

1958.

ErdKáptLvt

- Az erdélyi káptalan Gyulafehérváron őrzött le-

véltára

Eulenburg 1897

- Eulenburg, Franz: Ueber die Frequenz der deut-

schen Universitäten in früherer Zeit. - Jahr-

bücher für Nationalökonomie und Statistik. III.

Folge, 13. Bd. Jena 1897. 481-555.

Fabini - Teutsch

1872

- Fabini, Theodor - Teutsch, Friedrich: Die Stu-

dierenden aus Ungarn und Siebenbürgen auf der

Universität Leipzig von der Gründung derselben

1409 bis 1872.VerArch 9/1872. 386-416.

Fabritius 1875

- Fabritius, Karl: Urkundenbuch zur Geschichte

des Kisder Kapitels vor der Reformation. Hstadt

1875.

fac

- facultas

Feneşan 1976

- Feneşan, Costin: Studenţi din Banat la univer-

sităţile străine pînă la 1552. Revista de istorie

29/1976. 1945-1965.

Forsch

- Forschungen zur Volks- und Landeskunde

Fraknói 1874

- Fraknói Vilmos: Magyarországi tanárok és tanu-

lók a bécsi egyetemen a XIV. és XV. század-

ban. Bp 1874.

Fügedi 1965

- Fügedi Erik: A XV. századi magyar püspökök.

Történelmi Szemle 8/1965. 483-496.

Fügedi 1970

- Fügedi Erik: A 15. századi magyar arisztokrácia

mobilitása. Bp 1970.

Gabriel 1969/1

- Gabriel, Astrik L.: Garlandia. Studie in the

History of the Medieval University. Frankfurt

am Main 1969.

Gabriel 1969/2

- Gabriel, Astrik L.: The Medieval Universities

of Pécs and Pozsony. Frankfurt am Main 1969.

173


Gall 1967

- Gall, Franz: Gründung und Anfänge der Wiener

Universität. - Les universités Européen du XIVe

au XVIIIe siecle. Genéve 1967. 48-55.

Goldenberg 1954

- Goldenberg, Samuil: Clujul în sec. XVI. Buc 1954.

gr

- groschen

Granasztói 1972

- Granasztói György: Társadalmi tagozódás Bras-

sóban a XV. század végén. Sz 106/1972. 350-399.

Gündisch K 1976

- Gündisch, G. Konrad: Patriciatul orăşenesc ai

Bistriţei pînă la începutul secolului al XVI-lea.

= File de istorie IV. Bistriţa 1976. 134-193.

Györffy 1966

- Györffy György: Az Árpád-kori Magyarország

történeti földrajza. Bp 1966. I.

Hajnal 1959

- Hajnal, István: L'enseignement de l'écriture aux

universités médiévales. Bp 1959.

Harsányi 1938

- Harsányi András: A Domonkosrend Magyaror-

szágon. Debrecen 1938.

Herbst 1961

- Herbst, Kurt: Der Student in der Geschichte der

Universität Leipzig. Leipzig 1961.

Horváth - Huszár 1955

- Horváth Tibor - Huszár Lajos: Kamaragrófok

a középkorban. = Numizmatikai Közlöny 1955-

1956. 21-33.

Horváth 1967

- Horváth, Pavel: Studenti zo Slovensku na kra-

kovskej univerzite v 15. a v prvej polovici 16.

storocia. = Humanizmus a renesencia na Slo-

vensku v 15.-16. storoci. Bratislava 1967. 162-

172.

Hoyer 1959

- Hoyer, Siegfried: Die Gründung der Leipziger

Universität und Probleme ihrer Frühgeschichte.

= Karl Marx Universität Leipzig. 1409-1959.

Beiträge zur Universitätsgeschichte. I. Leipzig

1959. 1-33.

Huszár 1965

- Huszár Lajos: Kamaragrófok a középkorban.

= Numizmatikai Közlöny 1965-1966. 55-59

Hstadt

- Hermannstadt

Iczkovits 1939

- Iczkovits Emma: Az erdélyi Fehérmegye a kö-

zépkorban. Bp 1939.

Irsay 1933

- Irsay, Stephen d': Histoire des universités fran-

çoises et étrangeres des origines a nos jours.

I. Paris 1933.

IstRom

- Istoria României. I-IV. Buc 1960-1964.

Itk

- Irodalomtörténeti Közlemények

Jakab 1870

- Jakab Elek: Kolozsvár története. I-III. Bp

1870-1888,

Jakó 1940

- Jakó Zsigmond: Bihar megye a török pusztítás

előtt. Bp 1940.

Jakó 1976

- Jakó Zsigmond: Írás, könyv. értelmiség. Buk

1976.

Jakó - Manolescu

1974

- Jakó, Sigismund - Manolescu, Radu: Scrierea

latină în evul mediu. Buc 1974.

k

- község

K

- Krakkó

Karácsonyi 1896

- Karácsonyi János: Békés vármegye története.

I-III. Bp 1896.

Karácsonyi 1922

- Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének törté-

nete Magyarországon 1711-ig. I-II. Bp 1922-

1924.

Kavka 1967

- Kavka, Frantisek: Die Gründung der Universi-

tät in Prag und ihre Bedeutung für die Entwick-

lung der tschechischen Kultur. = Les universités

Européen du XIVe au XVIIIe siécle. Geneve

1967. 26-35.

Kádár - Tagányi

- Kádár József - Tagányi Károly: Szolnok-Dobo-

ka vármegye monográphiája. I-VIII. Deés 1900

-1905.

Kbl

- Korrespondenzblatt des Vereins für sieben-

bürgische Landeskunde

Kink 1854

- Kink, Rudolf: Geschichte der kaiserlichen Uni-

versität zu Wien. I. Wien 1854.

Klaniczay 1976

- Klaniczay Tibor: Megoldott és megoldatlan kér-

dések az első magyar egyetem körül: Klaniczay

Tibor: Hagyományok ébresztése. Bp 1976. 136-

165.

Kovács 1964

Kovács Endre: A krakkói egyetem és a magyar

művelődés. Bp 1964.

V. Kovács 1971

- V. Kovács Sándor: Magyar humanisták levelei.

XV-XVI. század. Bp 1971.

Kozlowska-Budkowa

1967

- Kozlowska-Budkowa, Zofia: La fondation de

l'université de Cracovie, en 1364, et son role dans

le développement de la civilization en Pologne.

= Les universités Européen du XIVe aux XVIIIe

siécle. Genéve 1967. 13-25.

Kubinyi 1957

- Kubinyi András: A kincstári személyzet a XV.

század második felében. = Tanulmányok Bp

múltjából 12/1957. 25-49.

Kubinyi 1966

- Kubinyi András: Budai és pesti polgárok családi

összeköttetései a Jagelló-korban. LvtK 37/1966.

227-291.

Kubinyi 1968

- Kubinyi András: Polgári értelmiség és hivatal-

nokréteg... a Hunyadi és a Jagelló-korban.

LvtK 39/1968. 205-227.

Kucéra 1967

- Kucéra, Matus: Studenti zo Slovensku na vie-

denskej univerzite do r. 1530. - Humanizmus a

renesancia na Slovensku v 15.-16. storoci. Bra-

tislava 1967. 173-188.

Kuhn 1971

- Kuhn, Werner: Die Studenten der Universität

Tübingen zwischen 1477 und 1534. Ihr Studium

und Ihre spätere Lebensstellung. Göppingen

1971.

KvÁLvt

- Kolozsvár-Napocai Állami Levéltár

Kvlvt

- Kolozsvár város levéltára a KvÁlvt-ban

KvOkl

- Oklevéltár Kolozsvár története első kötetéhez.

Kiad. Jakab Elek. I. Budán 1870.

KvSz

- Kolozsvári Szemle.

Le Goff 1975

- Le Goff, Jacques: A középkori értelmiség.

= Korunk értelmisége. Bp 1975. 66-105.

Lhotsky

- Lhotsky, Alphons: Die Wiener Artistenfakultät

1365-1497. Wien s.a.

lic

- licenciatus

LPC

- Statuta nec non liber promotionum philosopho-

rum ordinis in universitate studiorum Jagello-

nica ab anno 1402 ad annum 1849. Ed. Joseph

Muczkowski. Cracoviae 1849.

Lukcsics 1931

- Lukcsics Pál: A XV. századi pápák oklevelei.

I-II. Bp. 1931-1938.

LvtK

- Levéltári Közlemények

mag

- magister

Maksay 1940

- Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye.

Bp 1940.

Mályusz 1958

- Mályusz Elemér: A konstanzi zsinat és a ma-

gyar főkegyúri jog. Bp 1958.

Mályusz 1971

- Mályusz Elemér: Egyházi társadalom a közép-

kori Magyarországon. Bp 1971.

Márki 1892

- Márki Sándor: Arad vármegye és Arad szabad

királyi város története. I. Arad 1892.

Matijevics 1972

- Matijevics Lajos: Deákműveltségünk a külföldi

egyetemek névsorai tükrében a XIV-XVI. szá-

zadban. = A Hungarológiai Intézet tudományos

közleményei 1972. 47-54.

Mészáros 1972

- Mészáros István: A Szalkai-kódex és a XV. szá-

zad végi sárospataki iskola. Bp 1972.

MIÖG

- Mitteilungen des Instituts für österreichische

Geschichtsforschung

MKvSz

- Magyar Könyvszemle

MOL

- Magyar Országos Levéltár, Bp

MonVat.

- Monumenta Vaticana historiam Hungariae illu-

strantia. Series I, tom. I-VI. Bp 1885-1891.

Morawski 1900

- Morawski, Casimir: Histoire de l'université de

Cracovie. Moyen âge et renaissance. I. Paris -

Cracovie 1900.

MUB

- Die Matrikel der Universität Basel. Hg. Hans

Georg Wackemagel. I. Basel 1951.

MUHeidelberg

- Die Matrikel der Universität Heidelberg von

1386 bis 1662. Hg. Gustav Toepke. I-III Theil.

Heidelberg 1884-1889.

MuIngolstadt

- Die Matrikel der Ludwig-Maximilians Universi-

tät Ingolstadt - Landshut - München. Hg.

dr. Götz Freiherrn von Pölnitz. Theil I. I-III.

München 1937-1941.

MUKöln

- Die Matrikel der Universität Köln. Bearbeitet

von Hermann Keussen. I-III. Bonn 1919-1931.

MUL

- Die Matrikel der Universität Leipzig. Hg. Georg

Erler. I. Leipzig 1895.

MUW

- Die Matrikel der Universität Wien. Hg. Franz

Gall. I -. Graz - Köln 1956-

Müller 1879

- Müller, Franz: Gleichzeitige Aufzeichnungen vor

Thomas Wal, Johannes Mild und einem Hel-

tauer aus dem Jahren 1513-1552. VerArch

15/1879. 45-62.

mv

- mezőváros

n

- natio

nh

natio Hungarorum

Nussbächer 1969

- Nussbächer, Gernot: Documente şi ştiri docu-

mentare privind meşteşugurile din Sighişoara în

secolul al XV-lea. = Studii şi comunicări. Mu-

zeul Bruckenthal 14/1969. 225-240.

Nussbächer 1973

- Nussbächer Gernot: Új adatok a Honterus ku-

tatásban. Korunk 32/1973. 1210-1213.

Nussbächer

1974/1

- Nussbächer, Gernot: Johannes Honterus. Sein

Leben und Werk im Bild. Buk 1974.

Nussbächer

1974/2

- Nussbächer, Gernot: Documente şi ştiri docu-

mentare privind meşteşugurile din Sighişoara

între 1501-1520. = Sub semnul lui Clio. Oma-

giu Acad. Prof. Stefan Pascu. Cluj 1974. 212-

222.

Orbán

- Orbán Balázs: A Székelyföld leírása. I-VI. Pest

- Bp 1868-1873.

p

- pauper

Pap 1902

- Pap Károly: Ferrarai és perugiai magyar tanu-

lók a XV-XVIII. századból. ItK 11/1902. 368-

372.

Pascu 1971

- Pascu, Ştefan: Voevodatul Transilvaniei. I. Cluj

1971.

Pascu 1972

- Pascu, Ştefan: Demografia istorică. Populaţie şi

societate. Studii de demografie istorică 1. Cluj

1972. 11-74.

Pascu 1974

- Pascu, Ştefan (szerk.): Istoria Clujului. Cluj

1974.

Pataki 1973

Pataki, Iosif: Domeniul Hunedoara la începutul

secolului al XVI-lea. Buc 1973.

Paulsen 1896

- Paulsen, Friedrich: Geschichte des gelehrten

Unterrichts auf den deutschen Schulen und Uni-

versitäten vom Ausgang bis zur Gegenwart. I.

Leipzig 1896.

Perlbach 1895

- Perlbach, M.: Prussia scholastica: Die Ost- und

Westpreusen auf den mittelalterlichen Univer-

sitäten. Brausberg 1895.

Petri 1901

- Petri Mór: Szilágy vármegye monográfiája. I-VI.

Bp 1901-1904.

Philippi 1973

- Philippi, Maja: Jörg Lederer - Vater von

Honterus? Ein Betrachtung am Rande von Oskar

Wittstocks Hontersbuch. Forsch 16/1973. 137-139.

Prodan 1967

- Prodan, David: Iobăgia în Transilvania în seco-

lul al XVI-lea. I-II. Buc 1967-1968.

Rashdall 1895

- Rashdall, Henry: The Universities of Europa in

the Middle Ages. II. Oxford 1895.

RMNy

- Régi magyarországi nyomtatványok 1473-1600.

(Borsa Gedeon - Hervay Ferenc - Holl Béla -

Käffer István - Kelecsényi Ákos összeállításá-

ban) Bp 1971.

RRH

- Revue roumaine d'histoire

SbVjh

- Siebenbürgische Vierteljahrsschrift

Schrauf 1884

- Schrauf, Károly: Egy magyar tanuló végrende-

lete 1521-től. TTár 1884. 125-130.

Schrauf 1892

- Schrauf, Károly: Magyarországi tanulók a bécsi

egyetemen. Magyarországi tanulók külföldön IL

Bp 1892.

Schrauf 1893

- Schrauf, Károly: Regestrum bursae Hungarorum

Cracoviensis. Magyarországi tanulók külföldön

III. Bp 1893.

Schrauf 1902

- Schrauf Károly: A bécsi egyetem magyar nem-

zetének anyakönyve 1453-tól 1630-ig. Magyar-

országi tanulók külföldön IV. Bp 1902.

Seiwert 1875

- Seiwert, Gustav: Chronologische Tafel der her-

mannstädter Plebane, Oberbeamten und Notare.

= VerArch 12/1875. 189-256.

Seraphin 1890

- Seraphin, Friedrich Wilhelm: Kronstädter Schu-

len vor der Reformation, VerArch 24/1890.

747-797.

©mahel 1967

- ©mahel, Frantisek: Prazské universitní stu-

dentstvo v prědrevolučnim období 1399-1419.

Statistiko socilogická studie. = Rozpravy Česlo-

venské Akademie Věd. Řada společenských Věd.

1967 ročniík 77, seąit 3.

St

- Studii. Revista de istorie

Stelling-

Michaud 1960

- Stelling-Michaud, Sven: L'histoire des univer-

sites au Moyen Age et a la renaissance au cours

des vingtcinq derniers annes. - XIe Congres

International des Sciences Historiques. Rapports

I. Götteborg - Stockholm - Uppsala 1960.

97-143.

Stenner 1916

- Stenner, Friedrich: Die Beamten der Stad:

Brassó (Kronstadt) von Anfang der städtischen

Verwaltung bis auf die Gegenwart. Kronstadt

1916.

Sz

- Századok

sz

- szék

Szabó 1960

- Szabó István: La répartition de la population

de Hongrie entre les bourgades et les villages

dans les années 1449-1526. = Études histo-

riques I. Bp 1960. 359-385.

SzÁLvt

- Szebeni Állami Levéltár

Székely 1972

- Székely György: Fakultät, Kollegium, akade-

mische Nation - zusammenhänge in der Ge-

schichte der mitteleuropäischen Universitäten

des 14. und 15. Jahrhunderts. - Annales Uni-

versitatis Scientiarum de Rolando Eötvös no-

minatae. Sectio Historica. XIII. Bp 1972. 47-78.

SzOkl

- Szabó Károly - Szádeczky Lajos - Barabás

Samu: Székely oklevéltár. I-VII. Kv 1872-

1898, VIII. Bp 1934.

szp

- szabadparaszt

t

- totum

Teige 1883

- Teige, Joseph: Studenten aus Ungarn und Sie-

benbürgen an der Prager Universität im XIV-

XV. Jahrhundert. Kbl 6/1883. 19-20, 29-30.

TelOkl

- Barabás Samu (kiad.): A... Széki Teleki csa-

lád oklevéltára. I-II. Bp 1895.

Temesváry 1922

- Temesváry János: Erdély középkori püspökei.

Cluj - Kv 1922.

Teutsch 1872

- Teutsch, Friedrich: Die Studierenden aus Un-

garn und Siebenbürgen auf der Hochschule in

Heidelberg. VerArch 10/1872. 182-192.

Teutsch 1872/1

- Teutsch, Georg Daniel: Siebenbürger Studie-

rende auf der Hochschule in Wien im 14., 15.

und 16. Jahrhundert. VerArch 10/1872. 164-

181.

Teutsch 1872/2

- Teutsch, Georg Daniel: Ueber die ältesten

Schulanfänge und damit gleichzeitige Bildungs-

zustände in Hermannstadt. VerArch 10/1872.

193-232.

Theil - Werner

- Theil, Heinrich - Werner, Karl: Urkunden-

buch zur Geschichte des Mediascher Kapitels

bis zur Reformation. Hstadt 1870.

theol

- theologia, theologiae

Tr

- Transsilvania, Transsilvaniae, Transsilvanensis

TSz

- Történelmi Szemle

TTár

- Történelmi Tár

Ub

- Zimmermann, Franz - Werner, Carl - Müller,

Geor - Gündisch, Gustav: Urkundenbuch zur

Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen.

I-V. Hstadt-Buk 1892-1975.

Varga 1975

- Varga Imre: Magyarországi tanulók a padovai

egyetemen a XV-XVI. századfordulón. Itk

79/1975.211-218.

VerArch

- Archiv des Vereins für siebenbürgische Lan-

deskunde

Veress 1915

- Veress, Andreas: Matricula et acta Hungaro-

rum in universitatibus Italiae studentium. I.

Padua 1264-1864. Kv 1915.

Veress 1941

- Veress Endre: Olasz egyetemeken járt magyar-

országi tanulók anyakönyve és iratai. 1221-

1864. Bp 1941.

Vetulani 1967

- Vetulani, Adam: A pécsi egyetem, valamint a

krakkói és bécsi testvéregyetemek alapításának

körülményeiről. - A pécsi egyetem történetéből.

Jubileumi tanulmányok I. Pécs 1967. 21-48.

vm

- vármegye

Wagner 1977

- Wagner, Ernst: Historischstatistisches Ortsna-

menbuch für Siebenbürgen. Köln - Wien 1977.

Werner 1874

- Werner, Carl: Geschichte der zwei Stühle un-

ter Wladislaus II, und Ludwig II. VerArch

12/1874. 270-311.

ZichyOkl

- A Zichy család idősb ágának okmánytára. Szerk.

Nagy Imre - Nagy Iván stb. I-XII. Bp 1872-

1931.

Zimmermann 1887

- Zimmermann, Franz: Die Zeugenreihe in den

mittelalterlichen Urkunden des Weissenburger

Kapitels. VerArch 21/1887. 121-160.

ZsOkl

- Mályusz Elemér: Zsigmondkori oklevéltár. I-II/

1-2. Bp 1951-1958.