nyomtat

megoszt

Bábel toronyháza
Bálint Tibor
Ember, ne mérgelődj

Ember, ne mérgelődj!

A rehabilitálás napjaiban minduntalan visszatért Filiusz József tanár úrban a szabadulás emléke attól a pillanattól kezdve, hogy kilépett a börtönkapun. Egy ideig tehetetlenül állt a fény– és szikraözönben szemét lehunyva, s egyetlen valóság e kábulatban az a szag volt számára, amely az öltönyéből áradt: a penésznek, dohosságnak és mindenféle testi tisztátalanságnak a párája. Mihelyt kissé magához tért, belső zsebéből remegő kézzel vette elő irattárcáját, amelynek tartalma fölpuffadt és ragacsos lett a börtön ruhatárában, akár az esős éjszakákon tenyésző gomba, és abból is ugyanaz a szag: zsebmetszők, csavargók, késelő cigányok és gyilkosok condráinak szaga csapta meg. Nézte az irattárcában éveken át lapult fényképet, s kissé meghatódott a szétálló fülű, halvány arcú fiatal tanár láttán.

Később, miközben a személyvonat himbáló ritmusára fáradtan gyökintgetett, minduntalan a ravatalozó, az a fából összetákolt kamra tűnt eléje, ahova a rabkórházban kiszenvedett foglyokat vitték, s ahol végigfektették őket a meredek hídláson, mint tímárok a sózott nyersbőrt. A fegyencek be–bekukucskáltak a deszkák résein...

Legutóbb Andruskát, a moldvai kántor–látnokot szemlélhették, aki Krisztus képét vélte megjelenni a pakurával bekent templomajtó üvegén, s fejenként tíz lejért mutogatta a csodát. Súlyos vesevérzésben halt meg, büntetésének kitöltése előtt egy héttel, miután a börtönőrök leteperték és összerugdosták, mert váratlanul szűkölni, vonítani kezdett. A Megváltót fölidéző kántor feje még ott a hídláson is hátrabillent, elvértelenedett, ráncos álla mintha olvadt gyertyából lett volna összegyúrva, görcsbe merevedett ujjait nem volt ki idejében szétnyissa. Napokig feküdt ott, mindenki többször is megnézhette, patkányok surrantak el a lábánál, s ha láthatta magát a túlvilágról, egyetlen vigasza az lehetett, hogy a közeli templomocskában már kétszer is szolgáltattak halotti misét azóta, hogy őt idehozták, s egy másik kántor mély hangú könyörgése talán az ő bűnein is enyhített. „Lehetséges, hogy valaki a szabadulása előtt egy héttel meghaljon?! – kérdezte egy alacsony, vékony arcú rab, akinek a sapkája a fülére esett, s aki három évet kapott, mert az Egyesülés ünnepén a királyi himnuszt énekelte az utcán. Ahányszor bepillantott a kamrába, keresztet vetett, s riadtságában mindig a többiekhez fordult: látni akarta, vajon ők is megbotránkoznak–e az eseten. – Már csak egy hete volt hátra a szabadulásig, értitek?!” – nézett rájuk szigorú várakozással.

Volt a cellában egy Konstanca környéki böhöm török is, Ismail; őt tizennyolc évre ítélték, és úgy esett bűnbe, hogy a szomszéd disznója épp a ramadán, a szigorú hosszúböjt idején szabadult be az udvarába, mintha a keresztény szándékosan meg akarta volna csúfolni őt hitében. Ismail annyira felbőszült ezen, hogy vasvillát ragadott, és a malacozó koca hasába döfte, amiből verekedés lett. A haragra gerjedt török végül berohant a konyhába, egy régi jatagánnal jött elő, amelyet trancsírozásra használt, és ellenfelének a nyakára sújtott vele, halálosan.

Ismail megkeseredett és elvadult a rabságban. A börtönőrök tudták, hogy mindenki fél tőle, megtették hát szobaparancsnoknak. És a töröknek volt gondja rá, hogy basáskodjék, amikor csak teheti. Még lova is volt: alacsony, de szívós cigányfiút tört be magának, akit otthoni paripájáról Mircsának nevezett, s ha körbe óhajtott menni a cellában, csak füttyentett, és a lova odakocogott hozzá, még le is hajolt, ő pedig a nyakába ült kezében a szegzőárral, s miközben lába a földet érte, tekintete fenyegetőn meredt ide–oda. Zsarolta rabtársait minden módon, némelyiknek oly közel vitte a szegzőárat a szeméhez, hogy a többiek is beleborzadtak, s ha fiatalabb bűnözőt löktek be a cellába, még aznap megrontotta...

Legendákat tudtak róla a fegyencek. Mesélték, hogy egy római katolikus püspök is lakója volt ennek a cellának, míg el nem vitték egy másik börtönbe. Gyöngének látszott, tenyérnyi piros arca volt, és a tekintetéből magabiztosság és a hit örök kedélye sugárzott. Egy napon, amikor egyik rab sem akarta kivinni a küblit, a főpap, miután fölmosta a cella padlóját, odament a förtelmes edényhez, és némán cipelni kezdte. Meg–megroggyant és térdre bukott, mint Krisztus a kereszt alatt, de újra meg újra föltápászkodott. Ismail egy ideig némán figyelte ezt a küzdelmet, aztán mintha észbe kapott volna, hogy a szent életű ember őt is megalázza szótlan áldozatával, váratlanul föllobbant benne a harag, előkapta a szegzőárat, és fenyegetően körbeindult. „Ha még csak egyszer is a püspöknek kell eltakarítania a szarotokat, vakon botorkáltok majd ki innen! – sziszegte oda a többieknek, de azok csak álltak tanácstalanul. – No gyerünk, ragadjátok már meg azt a rohadt küblit, az anyátokba!” – dörrent rájuk.

Tehát rehabilitálták...

Visszakerülhet az emberi sorsok számára kiszabott keskeny pályák egyike elé, hogy újra nekiszaladjon az életnek, az elvetett kocka szerint, újra átélve mindenféle borzongást a szakadékok és vizesárkok közelében, a nyársaló karók erdeje és a sötét csapdák közelében. De vajon ki veti el megint a kockát, kinek a kezére kell ezúttal figyelnie? Vagy ez talán csak folytatása az előző játszmának, minden előre el van tervezve, s akkor is beteljesedik rajta a törvény, ha engedelmeskedik, vagy akkor is, ha szembeszegül a sorssal?...És mit jelent az, hogy REHABILITÁLTÁK? Milyen más szó van még erre? Mentesítették „büntetett előéletének” hátrányai alól, helyreállították becsületét, jó hírét, úgy, hogy most mindkettő éppoly tündöklő, mint azelőtt volt? Visszahelyezték jogaiba, amelyek tőle elidegenedve, árván tengődtek hat esztendőn át, amíg ő ült ha csak oda nem szegődtek egy másik személyhez, hogy annak a jogait szaporítsák, ahogy a szegény ember báránya bégette be magát az idegen nyájba, hogy ott elvegyüljön...

Mit képzeljen hát arról, hogy visszahelyezik jogaiba? És miféle jogokba? Hiszen ha becsületes volt, és jó hírneve volt, nem lett volna szabad semmiképpen rabkosztra jutnia, ha pedig ugyanabba a ruhába kell belebújnia, amelyet a börtönraktárban őriztek, a semmiből a semmi állapotába kerül, sőt annál is rosszabb helyzetbe, mert öltönye az évek során nyirkos lett és dohos, még az irattárcája is penészesen föltáskásodott, akár a leprások arca, az ő szomorú személytelenségét jelképezve. Más szóval, ha jóvá akarnak tenni valamit, ne helyezzék őt vissza régi jogaiba, abba a lakásba, amelynek ajtaján, ablakán bármikor ismét be lehet hatolni, hanem biztosítsanak neki új jogokat, bármily egyszerűek legyenek is azok szabásuk szerint, csak ne kelljen rettegnie, hogy már akkor is repedni kezd rajta a jogoknak ez az öltönye, ha lehajol, hogy az igazságnak egy–egy darabkáját fölvegye a taposó lábak elől...

– Cinikus állat vagy, és a makacsságodba fogsz beledögleni! – mondta neki Malaci, az állatorvos, akit már „rehabilitáltak”, s aki végül rábeszélte, hogy jöjjön fel ide, és addig ődöngjön a forró olaj– és égettzsír–szagú bulvárokon, a törvényszéki folyosókon meg mindenféle más folyosókon, amíg papírt nem kap róla, hogy rendben a szénája s folytathatja tanári munkáját. – De ha neked életcél meggebedni ebben a tetűporos budiban a ládák, vasak között, le vagy tojva!...

Malaci vele trógerolt egy ideig a raktárban meg a rámpán, de amikor beállított hozzá a szózattal, már a könyvelosztónál ügyködött. Odabenn is élelmesebb volt nála, talán sunyibb és számítóbb is, semmitől sem gurult be, és a képén mindig különös mosoly derengett, a beletörődő megvetésnek és a fölénynek az a rejtett mosolya, amely a fegyőrök dühös nekilendülését is egy „anyád kínja”–káromkodássá szelídítette, s lassanként valami tiszteletet ébresztett iránta, amit sokan a besúgás jutalmának tekintettek, pedig nem volt igaz. Örökké emésztő vad éhségében is csak egyetlen ocsmányságot követett el, amitől a fiúk fintorogtak vagy köptek, ha szóba jött, s ez is még a legelején történt, amikor a sertéshizlaldába vitték őket munkára. Hatalmas koca feküdt végignyúlva az egyik ól hídlásán, a betűző nap szinte lángba borította ezt az ütemesen pislogó óriási félgömböt, az pedig jólesően röffentgetve szüntelen mozgásban tartotta az emlőin csüngő kismalacokat, amelyeket csak még mohóbbá tett az eleven tejforrások ide–oda hullámzása. Ekkor azonban különös dolog történt. Ney Laci odaugrott az idilli látomáshoz, és a sapkájában rejtegetett üvegcseréppel fűrészelni kezdte a csecstől elszakított egyik malacka nyakát. Közben hörgött, morgott, majd rettegő buzgalmában olyan hangot hallatott, mintha nyüszítve fölsírna. Így nevezték el Malacinak, s napokon át megvetően figyelték, amint a zsíros–nyálkás húsdarabkákat rágcsálva alig észrevehetően mozgatja az ajkát, mintha rágógumihoz jutott volna...

Mikor először tűnt fel a rámpán, Zsika, a vistai raktáros, akinek azelőtt két gyerekét is tanította biológiára, nem hagyta, hogy a tanár úr a felhalmozott árura üljön, hanem a saját fenekétől váslalt hokedlit hozta elő a kuckójából, és áhítattal helyezte el a raktár közepén, a sózott bőr– és naftalinszagú térben, amelynek hideg homályában csupán a festett tűzcsapok vöröslöttek élénkebben. Malaci jobb kezének kisujjával a raktáros felé intett, hogy rendben van, köszöni, aztán őhozzá fordult, akinek lába szárán egy bádoggöngyöleg ágyékig hasította fel a nadrágot.

– Azt hiszed, valaki is sírva fakad attól, hogy Filiusz József tanár úr megszakad a cipelésben? Sokan megmondták már: ez a korszak nem a mártíroké!

Ő úgy tett, mintha semmit sem hallott volna, s körbekerülte a rehabilitált embert, akinek a haja hátul tarkóig föl volt nyírva, s a kurta hajszálak alól rózsaszínen tűnt elő a fejbőr, mint a malacpecsenye. A cigarettát is úgy tartotta, mint a krétát valami állatorvosi előadáson, alig törődött vele, hogy itt nem szabad dohányozni.

– Végül is – mondta – mindenkinek a saját töklámpása világítja meg azt az ösvényt, amelyen járni óhajt, mégis jobb volna, ha felhagynál a trógerolással, és az ügyedet intéznéd... Mit vigyorogsz és mit mustrálgatsz? Talán tollas a hátam?

– Dehogy! – felelte ő, Filiusz. – Csak nézem, hogy rehabilitálás előtt vagy utána esett meg rajtad ez a birkanyírás. Meg aztán eszembe jutott a régi aforizma is, valahogy így szól: „Hogyha barátaimon segítek, oly boldog a szívem, és ez elszomorít, mert tudom, így nem erény.”

– Menj a francba! – fordult el fél fenékkel a széken Malaci a galambszínű öltönyében, az égszínkék műanyag nadrágszíjával és a rózsaszínű tarkójával. – Többé a kisujjamat sem mozdítom érted! Mi közöm a nyomorodhoz, nem igaz?

Ő pedig még mindig vigyorgott:

– Ne beszélj így velem, hiszen én szocialista munkás vagyok, tehát nem azonos azzal, akiről Marx beszél, és aki csak a munkáján kívül érzi jól magát... Vagy talán rám tudnád fogni, hogy otthon én is akkor vagyok, amikor nem dolgozom, és amikor dolgozom, nem vagyok otthon?

– Marha! – mondta Malaci. – Te bárhol légy is, félnótás vagy: neked elmentek otthonról!

Azzal fölállt s otthagyta, nem is sejtve, hogy ő már másnap vonatra ül, bár minden remény nélkül.

És most itt volt FENT, ahol július végén még az árnyék is ragacsos, és a vonaljegyektől, tökmaghéjtól tarkított járda olyan, mint a fekete mézga, szinte visszafogja az ember lépteit. A hűsítősbutik előtt némán tátogó emberek várták a szörpöt, amelytől a szájuk megtelt poshadt ízzel, s az arcukon csalódásként vonaglott végig az undor. De a sor nem fogyott, mert az emberek a rosszban jobban hisznek, mint a jóban, s ez türelmük és nyugalmuk alapja.

Csak a hét–harmincötös esti gyorsra kapott jegyet, s így kényszerűen ődöngött a bulvárokon, táskájában Vivaldi Négy évszakával, a jugoszláv tintahalkonzervvel, a doboz ananásszal meg a fél kiló citrommal. A sok kilincselés után megéhezve dühös öszszevisszaságban evett mindent: ikrasalátát és békacombot, halcsorbát és korpacibere–levest, moldvai fasírtot zöldkaporral és szenen sütött potykát, nemzeti tokányt és sült kolbászt puliszkával. Később őt is megkísértette egy hűsítősbutik, beállt a sorba, és izzadtan sodródott előre az ígéretes rés felé, amely mögött testes asszony mozgott fehér köpenyben. Miután megitta a bordó színű szörpöt, Filiusznak úgy tűnt, mintha langyos lében föloldott kakucsnit nyelt volna. Ellépett a bódé közeléből, s ekkor a járda mellett sötét színű Volgát pillantott meg, amely akkor állhatott meg, mert a sofőr épp a járdán sietett keresztül.

A kocsiban ülő férfi a szétnyitott újság bal szárnyát a volánra terítette, s bár a hőség ellenére sötét öltönyben volt, friss figyelemmel időzött el a címeknél, némely cikkbe sietve beleolvasott, még biccentett is egy aprót, mielőtt újabb lapot lendített volna át a kormányon. Mindenféle tanulmányoktól kikalapált nagy paraszti feje volt gyér kis hajzattal, és a környezetről és saját fontosságáról megfeledkezve, olvasás közben bal kezének hüvelykujját az orrlikában felejtette. Egy alkalommal, amint épp fölnézett és oldalt pillantott, Filiusz azt az embert ismerte fel benne, aki ügyének a végállomásán foglalkozott vele, s nem csalódhatott, mert már észrevette, hogy a magas beosztású hivatalnok jobb szeme kissé lejjebb áll, mint a másik, s nem is azonos értelem vagy érzelem fénylik bennük: ez szomorúbb volt, tűnődőn mérlegelő, s mintha kétkedést fejezett volna ki, szemben a másik hideg éberségével, s neki nehéz volt eldöntenie, melyikbe nézzen inkább, noha alig váltottak néhány szót egy félóra alatt. A főhivatalnok fiókokat húzott ki, olykor csak az ujjával odabökve mutatta, hol írtam alá, súlyos felsőtestének imbolygása közben udvariasan mérsékelte szuszogását, majd fölállt pénztárnok módjára, mint aki a végére ért egy elszámolásnak.

Az eltelt idő alatt Filiusz többnyire a zöld könnyben remegő jobb szemhez szólt, úgy érezte, ebben fejeződik ki ügyintézőjének igazibb lénye, s nem is követi a másik mozgását, sőt mintha fitymálná annak rideg készségét a maga nyugodtan fontolgató természetéhez viszonyítva, ahogy a szemhéj félig lebocsátott redőnye alól figyel. Fázástól vagy reumától merevedhetett meg az a kis rugó, amelynek a „rolót” mozgatnia kellene – gondolta Filiusz –, vagy börtönben sérült meg, az illegalitás éveiben; már pusztán azért is több megértést remélhet tőle, s a főkáderesnek talán lesz végül egy–két bocsánatkérő, vigasztaló, bátorító szava is számára. De nem volt, csak ennyi: „Noroc bun!”, s bal szemének sűrű pillogásával, mint apró lökésekkel kituszkolta őt az almavirágmintás fotelek közül, a feketére pácolt íróasztal elől. „Noroc bun” – ismételte, s már el is bocsátotta, hadd jöjjön a második, a harmadik, a tizedik a maga sorsszáma szerint, ahogy a titkárságon be volt jelentve, s neki csalódottan kellett látnia, amint a hibás szem szomorú tehetetlenséggel hagyta, hogy a másik vigasz nélkül meredjen rá új élete küszöbén, az egyes kocka elején, ahova visszazuhant, s ahol a küzdelem elölről kezdődik az „Ember, ne mérgelődj” játék szabályai szerint...

Pedig mondania kellett volna valamit, bármilyen hülye szöveget, kezdhette volna így, tekintetbe véve másik szemének megértő figyelmét is: „Nézze, Filiusz elvtárs, ezt a szörnyűséget egy másik garnitúra követte el maga ellen és sok más társa ellen, és miután megbélyegeztük annak a korszaknak a rondaságait, igyekszünk enyhíteni kálváriáján, testi–lelki fájdalmain. Ön még fiatal, ne csüggedjen hát el, térjen haza békésen, és én biztosítom, hogy hamar találnak az ön képességeinek megfelelő munkakört. Fel tehát a fejjel, és búcsúként most hadd szorítsam meg bátorítón a kezét!...Node várjon csak: hol ebédel, és van–e pénze útiköltségre? Ha megvár, együtt ebédelhetünk, és a sofőröm majd kiviszi az állomásra, jó lesz?...”

Mily nevetséges, sőt ingerlő, hogy örökké volt benne, a cseléd fiában, az árvában valami kis pislogó remény, talán már akkor is, amikor nyaranta ott ült a mészárszék lépcsőjén a lelakatolt ajtó előtt, az átmelegedett kövön, a kopott és mégis durva mészkőlapon, amely olyan volt, mintha Jóapám naponta őrölt csonttal beszórta volna, hogy ne kopjék. Ott gubbasztott az ujjaival játszva, még beszélt is hozzájuk. Egymáshoz közelítette s megint szétugrasztotta őket, míg nevelőapja odabent a hátsó szobában aludt, csizmásan végigheverve a díványon, horkolása fölverte a legyeket, és mozgásban tartotta a száradó bőr, az avas marhafaggyú és a fürtökben csüngő bél szagát. „Ejnye, hát nincs kistestvéred, hogy az ujjaiddal játszol?” – kérdezte egy ízben valami úriemberféle, sétapálcás, bajuszos öregecske, akinek ördögbőr nadrágja volt, s mindjárt ő maga is babrálni kezdett arany óraláncán, mintha szintén kedvet kapott volna az ilyen magányos játékhoz; aztán egy pengőt adott Jóskának, hogy vegyen rajta medveszart, s miközben továbbsétált, még mindig mosolygott és a fejét ingatta.

Mennyi kés, mennyi szekerce, bárd, edény volt ott a betonszínekben meg a Merza műhelyében! És minden fazékban, lábasban, hordócskában főtt, erjedt, pácolódott valami, de ő bele se mert pillantani a baljós és kozmás szélű kis kráterekbe, amíg meg nem kellett fognia egyiket–másikat, hogy kéz alá vigye a sürgető hangra, néha magára löttyintve a vért, a fősajt kocsonyás levét vagy az olvadt zsírt. A nagy tölgyfaasztalnál, ahol a hurkafélék készültek fénylőn kunkorodva a homályban, neki kellett redőzni a belet, nehogy a töltőről lecsússzék, s ahol fölhólyagzik, tűvel megböknie aggódó figyelem közben, mert ha hurkot vetett vagy elszakadt a bél, Jóapám belemarkolt a tálba és szembecsapta egy tányérnyi őrölt hússal, amely eltemette az ő kicsiny arcát úgy, hogy tátogott, prüsszögött és köhögött, miközben a bors–, paprika és fokhagymaszagú hideg réteget levájta az arcáról Merza kacagása mellett. „Ne csúfságoljon ezzel a gyerekkel! – mondta az asszony, kötényébe törülve a kezét, és elhúzta onnan őt, az árvát. – Ha útjában van, csapja meg úgy, hogy többé ne legyen gondom rá, megértette?!”

De a férfi nem törődött vele sem, csak kacagott nagy zengő kacagással, tonnás kacagással azon az igyekezeten, hogy a kölyök még a füléből is szedegeti a tölteléknek valót. Miután visszaemlékezett erre a történetre, már tudta, hogy Merza alakját az édes–kesernyés önsajnálat idézte fel benne, amely titokban úgy kell a léleknek, hogy meg sem tud lenni nélküle: ez a szándékos öngyötrés, amelyet mazochizmusnak nevez a lélektan, s amely saját anyagából igyekszik behegeszteni a lélek sebeit; de ha a gyötrelemben nem volna izzó elégtétel is, az önki egészítés lehetetlenné válnék. Bizonyára ezért kívánt az imént többet attól a központi főkáderestől is, mert szenvedését képzelt elégtétellel enyhítette. De akár meg is tehette volna, amit gondolt róla, ha azonban ez mégis sok volt, a rehabilitáló kitalálhatott vol na egy olyan szöveget, amelyhez nem szükséges befektetés, csu pán néhány percnyi szerep. Kezdhette volna így:

„Ön, kedves Filiusz József, 1998 napot ült, egy emberélet tized részét szenvedte át tiszta levegő, friss víz és friss kenyér nélkül könyvek és asszony nélkül, az ébredés öröme és az elalvás édes zsibbadtsága nélkül, miközben reményei romjain átértékelte a világot, egyre gonoszabbnak ítélve azt, s önmagát is hozzátorzítva a veszendő világhoz... Pedig maga jó ember volt, jó és hiszékeny, még barátai is mulattak ezen, és összekacsintottak a háta mögött Mindent tudunk, mindent, még házasságának fölháborító részleteit is, s a legnagyobb bűn ön ellen az, hogy az 1998 nap, ellentétben a büntetés céljával, gyanakvóvá és cinikussá tette önt, s amióta a börtönből kijött, minden szava, minden gondolata egy–egyszög a társadalom bőre alatt. Hiszen okkal érzi úgy, hogy semmi sem csúfolhatja meg jobban az embert, mint a későn jött elégtétel!...”

Arra gondolt, hogy Malaci röhögve csapkodná a térdét, ha tudna erről a képzelgésről, de később, amikor helyet keresett egy nyárikertben, hogy kiszakadjon az út forgatagából és a járdákon fel–alá hullámzó tömegből, már nem érezte nevetségesnek, amit a felemás szemű hivatalnok képzelt beszédében mondott el őróla; a fák gyér és hervadt lombjai mögött, a fény, a mititejfüst és a zsíros pára mögött a Magheru sugárút egymásra torlódó szürke bérházai látszottak, s itt körülötte úgy tolongtak az emberek a csikorgó kavicson kezükben a söröskorsókkal, mintha olvasztókemence közeléből kapkodták volna el telelöttyintett s még izzó poharaikat, s most szaladnak vele az asztalok felé, hogy még na–; gyobb hőséggel töltsék meg a kifakult ernyők alját, s magukba; döntsék az italt, mielőtt megdermed.

De miért lenne nevetséges, amit a felemás szemű hivatalnok beszéde gyanánt fogalmazott meg? – tűnődött el a sörből hörpintve. – Ha a hazug, kitalált vádak annyi gonddal, aggodalommal készülnek, mondhatni dühösen elfogult ügyszeretettel a letartóztatástól az ítélet kimondásáig, akkor a kiengesztelő szertartás is eltarthatna hetekig, és aki megköveti az ártatlanul szenvedőt, annak szelíden, kedvesen, bocsánatkérően kellene viselkednie, s főként türelmesen, még ha számára ez teher is. Mert végül is a megkövető s vigaszt adó miért ne lehetne éppoly tevékeny, mint a kétségbeesésbe taszító, hiszen a hamisan vádló a semmire épít, míg a másik a bizonyosságra. És ha a vád, az ítélet hivatalosan hangzott el, akkor az engesztelő áldozat miért ne történhetnék hasonlóképpen, tömeg előtt, ahol a rehabilitált a főszereplő, ahol mindenki érte könnyezik, őt nézi áhítattal, miközben az igazságosztó földig érő fehér ingben, hajlongva vezeti a szertartást, mondjuk Haydn Teremtés–oratóriumának hangjai mellett, az ünnepség végén pedig őt, Filiusz Józsefet trónusra ültetik, amely fölött aranybetűkkel ez áll:

JOGAIBA VISSZAHELYEZVE!

Lehet, hogy ő valóban cinikus marha – gondolta később Filiusz az ernyő alatti fülledtségben –, de az ő cinizmusa nem görög eredetű, nem Antiszthenész iskolájában tanulta meg, hanem Precup kapitány vallató szobájában, ahova két hónapon át naponta beidézték, néha kétszer is. Iskolának azonban iskola volt ez is, különös osztályteremmel, lappantyú nélküli törpe padokkal, amelyekbe a vékonydongájúaknak is be kellett kínlódniuk magukat, s miközben a fenekükön mind beljebb és beljebb csúsztak, a mellük ropogott, akár a száraz vesszőkosár, s el–elállt a lélegzetük. Egyszerre voltak ezek az ülőhelyek vádlottak padjai és kínpadok, de még inkább kalodák, ahonnan vallomás után is nehéz volt kiszabadulni.

Mielőtt betessékelte ebbe a lélekóvodába, a tiszt, lépésnyire lemaradva tőle az ajtó előtt, végigmustrálta. „Látom, nem hozott ruhaneműt magával – mondta –, viselkedjék hát úgy, hogy éjszakára ne kelljen ittmaradnia!”

Az agyafúrtan berendezett kicsiny osztálynak jobb kézről hatalmas ablakai voltak, de sötét függönyvédők takarták, talán hivatali szemérmetességből, hogy a nap se kukkinthasson be a válságos percekben. A vallató kapitány fiatal volt, sápadtan vékony, lányos arcára kétoldalt mintha szemöldökceruzával rajzolták volna oda a fülhajat, nyaka, keze, csuklója is fehérnek látszott, ellentétben az egyenruhába öltöztetett, képzett mészároslegényekkel, akik szuszogva jártak fel–alá, s szemüket bosszúállón villogtatták. Ez a tisztecske, aki nemrég végezhette a jogot, olyannak tűnt, mintha hosszas betegségből gyógyult volna fel, s a lábadozás érzékenységével ülne most ott az emelvényre állított asztalnál, és a kék szemében szigorodó figyelem inkább kamaszos szerepjátszás volna, mint fenyegetés.

„Ki határozta el, hogy épp ő foglalkozzék velem – tűnődött pár pillanatig Filiusz –, s vajon milyen szempontok alapján? Ő van újabban ráállítva a tanügyre s a kultúrára?... Vagy pusztán azért ül most velem szemben ő és nem más, mert ez a kapitány fiatal becsvággyal tör eredményre, s jól ismeri a türelemjáték fogásait is?... És mit jelent az, hogy Precup? Ha igévé változtatom a nevét, s azt mondom: a precupeţi üzérkedik, a magyar kupecnek is köze lehet ehhez. Nos mindjárt kiderül, hogy valóban lélekkufár–e. Egyelőre ott ül az emelvényen, s néha még a komorsága is | valami tárgy nélküli könnyű tűnődéssé oldódik... Mire gondolhat e percben? Beázott éjjel a lakása, viselős feleségének a napokban kell szülnie, s ő most szigorúan mérlegeli, hogy esetleg kislánya lesz, amit a kollégák későbbi ugratása miatt máris sértőnek érez? Esetleg az én ügyem, ez a semmi kis Filiusz–ügy árnyékolja be a kedélyét, amellyel nem fogja kitüntetni magát, s amelyben nincs ügyesen szőtt mese vagy megtervezett izgalom, mint az ő bűnügyi történeteiben?! Hiszen titokban mindenikük ír politikai krimit... De az is lehet, rossz álma volt: az érettségin nem tudott megmukkanni sem, gyötrődve ébredt, kiszuszogott a konyhába, hideg ásványvizet ivott, s utána megkönnyebbülten feküdt viszsza; reggel azonban, mikor gyötrő élményét elmesélte, mondjuk Florescunak, az alezredes a szemébe nevetett, és azt mondta, vigyázzon, mert ez már az impotencia kezdete...”

Mikor idáig ért Filiusz a képzelgésben, a kapitány fölugrott, olyan mozdulattal, mint amivel a hóhér rúgja ki a sámedlit az elítélt alól, miután a nyakába helyezte a hurkot, odarohant őhozzá, és az asztalról fölkapott nikkelezett vonalzó élével ütemesen csapkodni kezdte a fejét, a fülét, majd az orrát. „Te gazember, ugye te biztattad fel a tanulókat október huszonharmadikán, hogy gyászszalagot tűzzenek a mellükre és kivonuljanak a temetőbe?! Beszélj, a kurva anyádat, mert fölaprítalak, mint a szafaládét!... Kellene nektek Erdély, mi?!... Miféle horthysta bandákkal állsz összeköttetésben, ki uszít benneteket, te zsivány?!” – üvöltötte.

Filiusz József elfáradt. Kiitta a sörét, és verítékezve tápászkodott fel az asztal mellől; sok volt már a kilincselésből, a szédelgésből, a gyötrelmek újraéléséből az ájulatos kánikulában. Átvágott bőröndjével az úttesten, hogy villamosra szállva kimenjen az állomásra, de még át sem ért a túloldalra, amikor ugyanazt a fekete Volgát pillantotta meg, amelyet korábban látott, és a kocsiban ismét ott ült a sötét ruhás férfi, a főkáderes, aki a rehabilitálását intézte. Egymásra pillantottak, s ekkor Filiusznak úgy tűnt, hogy a főkáderes kissé nyugtalanul veszi elő zsebkendőjét, lehajol, belehullatja az eddig zöld lében mozgó üveggolyót, majd ijedt és buzgó erőlködéssel visszahelyezi üregébe azt a szemet, amelybe ő pár órával korábban annyi reménykedéssel nézett...