nyomtat

megoszt

Erdélyi kastélyok
BÍRÓ JÓZSEF
JEGYZETEK ÉS FORRÁSOK

JEGYZETEK ÉS FORRÁSOK

„A jónak fő ellensége a tökéletes” – idézi Szalay László a régi francia közmondást Bethlen Miklós emlékiratainak előszavában; kiváló történetírónk ugyanis nem akarta a nagyfontosságú mű kiadását az eredeti kéziratok előkerülésének bizonytalan reménye miatt határozatlan ideig elhalasztani. Ugyane mondatot tűzi e sorok írója jelen munkája apparátusának fejére, anélkül persze, hogy akár önmagát Szalayhoz, akár e könyv jelentőségét Bethlen memoárjaihoz akarná távolról is hasonlítani. Jól tudjuk, hogy Erdély kastélyai történetének szigorú, tudományos műemlékügyi értelemben vett előmunkálatai még korántsem készültek el; hány kastélyt, udvarházat kellene a legalaposabb tárgytörténeti vizsgálódással feldolgozni, felmérni alaprajzaikat, felvételezni műrészleteiket, katalogizálni műtárgyaik tömegét s kinyomozni a levéltárakból építéstörténetük megtalálható dokumentumait!… Ily aprólékosan részletező kastély-monográfiát e sorok írója is nem egyet írt, azonban szilárd meggyőződése, hogy ha e könyv közzétételével mindaddig várna, míg az előmunkálatok teljességgel elkészülnének, soha mindezt a nyilvánosság elé nem bocsájthatná. Alig két-három tudományos kutató foglalkozik napjainkban Erdély műemlékeivel, egymástól elszigetelten s ezek is mind külön tárgycsoportra, vagy stíluskörre irányítják figyelmüket; a szerző, ha különös érdeklődés fűzi is a kastélyokhoz, a maga fogyatékos anyagi- és munkaerejével valamennyi emlék minuciózus feldolgozását soha nem remélheti. A művészettörténészek jól tudják, hogy a kastélyoknál nehezebben hozzáférhető műemlék nincs magyar földön s hány eset van, midőn a tulajdonosok közönye, vagy éppen idegenkedése a helyszíni tanulmányozást lehetetlenné teszi… Még fényképkérő levelek is nem egyszer válaszolatlanul maradnak; s ha valakinek mégis módjában állott annyi erdélyi helyen megfordulnia, mint a szerzőnek, az az elnyomatás korában nemcsak a falvak kastélyaiban gyüjthetett impreszsziókat, hanem a csendőrőrszobákban is… Dél-Erdély kastélyaihoz hozzáférni a magyar haza polgárának manapság meg éppen hiú ábránd s közvetett úton is lehetetlen fényképfelvételt szerezni; a legnagyobb s a legfájóbb gond azonban, hogy nap-nap után lebontanak itt vagy odaát egy-egy kastélyt vagy kúriát s a megjelenő mit sem talál a régi épületből, minek megszemlélésére vonaton-szekéren, vagy gyalog odavergődött.

E munka tehát csupán annyiban tart számot, mind művészet-, mind művelődéstörténeti tekintetben a tudományos élet érdeklődésére, amennyiben kiadatlan adatokat vagy képeket is közöl s természetesen általánosabb érvényű vélekedéseit is a bírálat mércéje alá bocsájtja; fő célját, Erdély kastélyainak, mint műalkotásoknak s a bennük egykor folyt szellemi, társadalmi és mindennapi életnek bemutatását különben sem a tudományos forráskiadás feltételei határozzák meg, hanem a szükséglet s a lehetőség, amely elsősorban nyujt módot arra, hogy a mai viszonyok között ily természetű munka egyáltalán megjelenhessék. Ehhez képest részletesebb jegyzetanyagot s forráskimutatást lapszámra nem adunk s csak összegező formában utalunk reájuk, ahogy az a mai, a műveltebb nagyközönséghez is szólni akaró történettudományi művekben szokásos.

Oly munka, amely az erdélyi várakkal és kastélyokkal, mint különleges műemlékcsoporttal foglalkozna, mindeddig nem látott napvilágot s így könyvünk az első ilynemű dolgozat. A kérdésre vonatkozó irodalom azonban igen szétágazó és széleskörű, mivel e tanulmány mind a köztörténeti, mind a szellem-, művészet- és művelődéstörténeti mozzanatokat igyekszik tekintetbe venni. Tágabb értelemben tehát az egész Erdélyre, történetére, művészetére, irodalmára, tudományára, művelődésére vonatkozó munkák valamilyen formában szerepet játszottak előadásunk kialakításában; e helyütt csak a legfontosabb forrásmunkákat soroljuk fel. Legelsőként KŐVÁRI LÁSZLÓ-nak, az erdélyi honismeret nagy úttörőjének műveit kell említenünk. Erdély építészeti emlékei c. munkája (Kolozsvár, 1866), – amely az Erdély régiségei (Kolozsvár, 1852) c. könyvének második, bővített kiadása – az egykori, vagy ma is álló erdélyi várakra s várromokra vonatkozólag mindmáig alapvető forrás; Erdély nevezetesebb családai (Kolozsvár, 1854) c. műve a vezető főúri nemzetségek kiemelkedő személyiségeire vonatkozó történeti tényeket, vagy anekdotákat jegyzi fel; ugyane tárgyban volt becses forrásunk A millenium századában Erdélyben kihalt főúri családok s visszaemlékezés végső sarjai szereplésére c., hat közleményből álló cikksorozata az Erdélyi Múzeum 1901. XVIII. kötetében. Az erdélyi főúri élet egykori képéhez nyujt adatokat s mintegy az első erdélyi művelődéstörténetet adja A magyar családi és közéleti viseletek és szokások a nemzeti fejedelmek korából c. könyvében (Pest, 1861); e munkából KŐVÁRI második kiadást is tervezett s e végből pótlásokkal, jegyzetekkel látott el egy elsőkiadású példányt, amely a koronkai gróf Toldalaghikönyvtár becses értéke a néhány igen tanulságos adattal szolgált számunkra. KŐVÁRI tudományos munkássága tehát mintegy alapköve a jelen munkának; ORBÁN BALÁZS nagy műve (A Székelyföld leírása, Pest, 6. köt. 1868–73) mindehhez viszonyítva kevesebb s természetesen a székelyföldi várakra s kastélyokra vonatkozó adatot nyujtott. Több elszórt adalék akad az OsztrákMagyar Monarchia Írásban és Képben c. díszmunka Magyarország VII. kötetében (Bp., 1901), nem annyira PASTEINER GYULA összefoglaló tanulmányában (Építészeti emlékek a magyar királyság megalakulása óta), hanem az egyes megyéket tárgyaló fejezetek hasábjain; több oly kastély rajza látható c műben – mint Erzsébetvárosé, Görgényszentimréé – melyeknek mindeddig ez volt az egyetlen közzétett ábrázolása. – A kastélyokra vonatkozó különleges ismereteink további bővítése KELEMEN LAJOS munkásságának érdeme. Igen sok cikkben s tanulmányban derített fényt az egyes fontos emlékek történetére s ezeket lejebb soroljuk fel; az erdélyi történelem minden területén áttörő s ismeretlen adatokkal gazdagította tudományunkat (1938-ig megjelent műveinek bibliográfiáját l. SZABÓ T. ATTILA: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negyven éve. 1897–1937. Kolozsvár, 1938, Erd. Múzeum, XLIII. köt. 143–160. II., Erd. Tud. Füz. 99. sz.). Publikációinak nagy tömege csekély hányadát nyujtja azonban mindannak az adattengernek, amelyet Erdély várainak, kastélyainak, főúri családjainak multjából KELEMEN ismer s amelyből oly sok mindent a kutatók egész sorának páratlan önzetlenséggel közlésre átengedett; e sorok írója anyaggyűjtését is figyelemmel kísérte s irányításával, útbaigazításaival, adatközléseivel meg nem becsülhető támogatást nyujtott számunkra. KŐVÁRI és KELEMEN kastélykutatásaihoz csatlakozik aztán a szerző saját anyaggyűjtése, amely részben az alant felsorolandó munkáiban már nyilvánosság elé került, részben pedig most lát napvilágot.

A hazai művészettörténeti szakirodalom inkább csak általános irányelveket nyujtó, illetve összehasonlító természetű forrásként szolgált számunkra. A magyar művészet általános jellemére vonatkozólag útjelző GEREVICH TIBOR elmélete, amely művei egész sorozatának vezérlő principiuma A régi magyar művészet európai helyzeté-ből fogva (Bp. 1924); végső megfogalmazását nyujtja A magyar művészet szelleme c. tanulmányában (a SZEKFÜ GYULA szerkesztette Mi a magyar? kötetben, Bp. 1939); az erdélyi művészetet kétízben is jellemezte egyetemes magyar szempontból (Erdélyi művészet, Magyar Szemle, 1934. okt., és Erdélyi magyar művészet, az „Erdély” c. díszműben, Bp. 1940). Az erdélyi művészet különleges jellemére vonatkozólag nem láttam indokát eltérni attól a képtől, amit Erdély művészete (Bp. 1941) c. munkámban igyekeztem megrajzolni. – Egyes korszakok emlékeinek dolgában az újabb szakirodalom kevés újat nyujthatott; a középkori emlékekre KŐVÁRI máig is egyedülálló; a reneszánszkori kastélyokra sok becses adattal szolgál BALOGH JOLÁN tanulmánya: A renaissance építészet és szobrászat Erdélyben, Magyar Művészet, 1934. – Az Erdélyen kívüli magyar kastélyépítészetre igen fontos RADOS JENŐ: Magyar kastélyok (II. kiad., Bp. 1939). A barokra vonatkozólag nincs kit említenünk; a XIX. század első fele művészetének úttörő és pótolhatatlan forrása LYKA KÁROLY: Magyar művészet 1800–1850. c. nagy műve (A táblabíróvilág művészete (II. kiad., Bp. 1939). – A klasszicista építészetre vonatkozólag nagyértékű összehasonlító mű ZÁDOR ANNA és RADOS JENŐ: A klasszicizmus építészete Magyarországon (Bp. 1943). – Az erdélyi műveltségtörténet tekintetében a közismert, nagyobb gyüjteményes munkák kevés hasznunkra voltak, viszont becses szempontokat nyujtott TOLNAI GÁBOR, némileg rokontárgyú műve: Régi magyar főurak. Életforma és műveltség az újkorban (Bp. 1939), l. további tájékozás végett ennek forrásanyagát, 161–5. II. – Nagy tanulsággal forgattuk az egykorú erdélyi emlékiratokat, amelyeknek sorából már itt kiemeljük a legtöbbet idézett BETHLEN MIKLÓS Önéletírását; teljes kiadását adja SZALAY LÁSZLÓ a Magyar Tört. Emlékek sorozatában (Pest, 1858–1860, két köt.). Szemelvényeket közöl belőle a CS. SZABÓ LÁSZLÓ és MAKKAI LÁSZLÓ szerkesztette Erdély öröksége. Erdélyi emlékírók Erdélyről c. tízkötetes sorozat VI. kötete; az Officina Könyvtár 14. kötete; újabban teljes kiadása készül TOLNAI GÁBOR gondozásában. Nem kevésbbé sűrűn idéztük BÁRÓ APOR PÉTER Metamorphosis Transsylvaniae c. művét; kiadta KAZINCZY GÁBOR a Monumenta Hungariae Historica (Magy. Tört. Emlékek) sorozatában, Második osztály. Írók, XI. köt. Pest, 1863, 313–343. II.; azóta több kiadása jelent meg, így WILDNER ÖDÖN gondozásában, 1926ban; szemelvényeket közöl belőle az Erdély öröksége, VIL 1–61. II., – e munka különben sok erdélyi emlékíró művének részletét közli. – Igen fontos forrásunk volt KAZINCZY FERENC Erdélyi levelek c. műve; teljes kiadását a Nemzeti Könyvtár XII. (IV.) kötetében tette közzé ABAFI LAJOS, Bp. 1880. – A többi erdélyi írót s munkáik kiadását az egyes fejezetek forrásanyagánál soroljuk fel; megemlítjük még, hogy a felhasznált kisebb cikkek az Erdélyi Múzeum és a Pásztortűz hasábjain jelentek meg a legnagyobb számban.

AZ I. FEJEZETHEZ. A sajátos erdélyi lélekkel és szellemiséggel foglalkozó újabbkeletű irodalomból kiemeljük RAVASZ LÁSZLÓ cikkeit és tanulmányait, mint a Magyar Szemle 1934. okt. számában s főleg az Erdély öröksége ragyogó bevezető sorait (Az erdélyi szellem, I. VII–XVII. II.). – Érdemes megemlíteni több, kevéssé ismert Pásztortűz-beli cikket: BARTÓK GYÖRGY: Erdély lelke irodalmában, XI. 143–5. II., FRIEDRICH MÜLLER– LANGENTHAL: Az erdélyi lélek, XII. 302–3. II., IMRE SÁNDOR: Töredékes gondolatok az erdélyi szellemről, XII. 488–90. II.

A II. FEJEZETHEZ. Az erdélyi művészet általános jellemére s a stílusfejlődésre, valamint a kiemelkedőbb emlékek építéstörténetére l. Erdély művészete c. könyvemet; ezt fölöslegesnek tartjuk minden alkalommal idézni. – Az erdélyi művészetre vonatkozó idegen aspirációk megvilágítását l. tőlem: Magyar művészet és erdélyi művészet (Kolozsvár, 1935, Erd. Múz. és Erd. Tud. Füz.). – Gyalu várának birtokosait l. FALL ENDRE: Gyalu vára (Temesvár, é. n. – 1915 előtt –). – Marosvécs birtokosait l. KELEMEN LAJOS: A marosvécsi vár. Pásztortűz, X. 1924. 67–9. II. – Bethlen Gábor és a Rákócziak építőtevékenységére l. KEMÉNY JÁNOS Önéletírása. Kiadta SZALAY LÁSZLÓ, Mon. Hgr. Hist. (Magy. Tört. Eml.) Pest, 1856, 32. l. és SZALÁRDI JÁNOS: Siralmas Magyar Krónika, kiad. KEMÉNY ZSIGMOND, Nemzeti Könyvtár, III. Pest, 1853. és Erd. öröks. V. 11. l. – I. Rákóczi György idézett levelét l.: A két Rákóczy György fejedelem családi levelezése. Szerk.: SZILÁGYI  SÁNDOR, Mon. Hgr. Hist. Diplomataria, XXIV. köt., 183. l., CCXII. sz. okm., kelt 1644 jún. 17. – Gyalu vára beomlását l. SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 49., – BETHLEN MIKLÓS-ra l. Önéletírását, az id. részek megtalálhatók Erd. öröks. VI. 138–9., 151., 187–9. II. is. – CSEREI résztvételét Gernyeszeg építésében l. Históriájában, kiadta KAZINCZY GÁBOR az Újabb Nemzeti Könyvtár c. sorozatban, Pest, 1852, 167. l., valamint tőlem: A gernyeszegi Teleki-kastély, Bp. 1938. 12. és 84. l. – Bánffy Dénes id. levelét fiához elsőízben közöltem: A kolozsvári Bánffy-palota és tervező mestere, Johann Eberhard Blaumann, Erd. Múz. és Erd. Tud. Füz., Kolozsvár, 1933. – Zudor Pál idézett levelét l. tőlem, Gernyeszeg, 53. l. – Toldalagi László gróf és Schuchbauer Antal peres ügyét l. tőlem: A kolozsvári Szent Mihály-templom barok emlékei, Kolozsvár, 1934. – Sig. de Prato Vecohiora és a magyar várépítési modorra l. BIERBAUER VIRGIL: A magyar építészet története, Bp. 1937. 160. l – A vár- és kastélyépítés francia vonatkozásaira l. tőlem: Châteaux de Transylvanie, Nouvelle Revue de Hongrie, 1942. november. – A magas erdélyi tetőzetre elsőízben KŐVÁRI mutat rá (Viseletek és szokások, 8. l.), bár itt tévesen a „svájci fedelekre” utal. A kérdés további megvilágítására l. elsősorban id. munkáimat; a tiroli, skandináviai és a svájci alacsony tetőzetre BIERBAUER mutat rá, id. m. 147. és köv. II. – Bethlen Gábor fehérvári palotájára az általánosan ismert idézetet l. Erd. öröks. V. 51. I. – Az erdélyi reneszánsz és a barok elhatárolására l. id. munkáimat, Bethlen Gábor barok szellemiségére l. SZEKFÜ GYULA, Magyar Történet (IV., kiad. IV. köt.) 72. és köv. II., valamint u. ő: Bethlen Gábor (Bp. 1929). – Bethlen Miklóssal és a bethlenszentmiklósi kastéllyal sűrűn foglalkozik újabb irodalmunk. Első forrás az emlékirat; l. még CSABAI ISTVÁN: Az erdélyi reneszánsz művészet, Bp. 1934, BALOGH, id. m., BIERBAUER VIRGIL: Nicolas Bethlen, un grand-seigneur architecte. Nouvelle Revue de Hongrie, 1935 okt. 314–323. II.; u.ő: Bethlen Miklós, az építész, Szépművészet, 1942, III. évf. 141–3. II., itt a hiányzó féloszlopokra és az ikerkonzolokra hívja fel a figyelmet; l. még RADOS, GEREVICH (Erdély). – Bethlenszentmiklós barok motívumaira l. tőlem, Erdély műv. – A francia művészetnek az erdélyire való hatását l. tőlem, Châteaux. – Az erdélyi franciásságra az irodalomban és a korszellemben l. TOLNAI, id. m. 100–106. II., s az u. ő bevezetését az Erd. öröks. VII. köt. – BOD PÉTER Magyar Athenása megjelent Szebenben, 1766-ban. – Gernyeszegre és Teleki Józsefre l. id. munkámat; Teleki francia kapcsolatait kiválóan jellemzi legújabban franciául megjelent útinaplója: Le cour de Louis XV. Journal de voyage du comte Joseph Teleki. Közzétette s bevezetéssel ellátta TOLNAI GÁBOR, Bibliothčque de la Revue d'Histoire Comparée. Editée par l'Institut Paul Teleki Budapest et par l'Institut Hongrois de Paris, Bp. 1943. – A napló teljes szövegének magyarnyelvű kiadása sajtó alatt van, Gróf Teleki József Utazásai címen, közzéteszi TOLNAI GÁBOR, Kolozsvár, 1943. – L. a kérdés teljes irodalmát részletesen, fr. kiadás, Notes, 193–5 II.

A III. FEJEZETHEZ. A bevezető szakasz idézeteit l. KŐVÁRI, Erd. Ép. Eml. 196. l. – A régi várakra, várromokra s a hozzájuk fűződő regékre l. u. itt. – JÓKAI idézetét a székélyudvarhelyi várról l. Pásztortűz, XI. 152. – Bodoláról és Béldi Pálról, l. főleg CSEREI: Erd. öröks. VI. 21–3, 38. II. – JÓKAI idézetét Bálványosváráról l. Délibáb, 1853. 796–8. II. – Vajdahunyadra l. KŐVÁRI, id. m. 87–94, továbbá MÖLLER ISTVÁN: Erdély nevezetesebb műemlékei, Bp. 1929 és A vajdahunyadi vár építési kora, Bp. 1913, továbbá tőlem, Erd. műv. s itt a bibliogr., l. még VARJÚ ELEMÉR: Magyar várak, Bp. é. n.; KELEMEN: A vajdahunyadi vár képe. Pásztortűz, XII. 1926. 95–6., stb. – Törcsvárára l. KŐVÁRI, GEREVICH, id. m. – Szamosújvárra l. KŐVÁRI, BALOGH, GEREVICH, id. m., továbbá LECHNER JENŐ: Renaissance ép. eml. Szamosújvárott, Bp. 1917. – Fráter György kincseire. l. KŐVÁRI, 165. l. – Alvincra l. KŐVÁRI, BALOGH, CSABAI, RADOS, BIRÓ, stb. – Fráter György meggyilkoltatását l. FORGÁCH FERENC Magyar Históriájá-ban, Mon. Hgr. Hist. II. sorozat, 16. köt. Pest, 1866; latinból ford. NOVÁK JÓZSEF, Erd. öröks. I. 95–7. II. – Branyicskára l. KŐVÁRI, KAZINCZY, 204–5. II., BÁRÓ JÓSIKA JÁNOS nb. közlései. – Bonyhára l. KŐVÁRI, BIRÓ, id. m. – Marosújvárra BALOGH, id. m. – Marosvécsre l. KELEMEN, id. m. – Fogarasra l. KŐVÁRI, GEREVICH, id. m., l. még KELEMEN: Fogarasi vártizedes képe, 1688-ból. Erdély, 1900. 42. 59–60.; történeti szerepét valamennyi emlékíró méltatja, l. főleg CSEREI, BETHLEN MIKLÓS, stb. – OLÁH MIKLÓS idézetét Fogarasra Hungaria et Atila. Vindob. 1763, Erd. öröks. I. 5. – Majláthra l. MINDSZENTI GÁBOR naplója, kiad. KEMÉNY JÓZSEF és NAGYAJTAI KOVÁCS ISTVÁN: Erdélyország történetei tára, Kolozsvár, 1837. I. és Erd. öröks. I. 71. – A fogarasi bástya megigazítását l. SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 48. l. – Kemény Jánost Fogarasra l. Önéletir. 36. l. – Egeresre l. KÖVÁRL – Ebesfalvára l. SZÁDECZKY K. LAJOS, Erzsébetváros tört. eml. Erd. Múzeum, 1899. 399–402.; HUNFALVY: Magy. orsz. és Erd. képekben, III. 121–2. II., aki „néhány kőből faragott oroszlányt” is látott még itt; Osztrák-Magy. Mon. Mg. VII.. 496–7, képe 493. l.; KŐVÁRI, 232–3; történeti vonatkozásait l. BETHLEN JÁNOS, NAGY SZABÓ FERENC, GYULAFFI LESTÁR, stb. – Keresdre 1. KŐVÁRI, BALOGH; LUKINICH. A bethleni Gróf Bethlen család története, Bp. 1927., KEÖPECZI SEBESTYÉN JÓZSEF rajzaival; a keleti és délkeleti szárny rajzát l. még Pásztortűz, XIV. 198, 209, stb.; l. még közléseket CSABAI. RADOS, GEREVICH, stb. – Szentbenedekre l. KELEMEN LAJOS: Egy gyönyörű magyar műemlék. Erd. Magyar Naptár, 1924. és szíves közléseit; JÓKAI MÓR: A szentbenedeki várkastély. Vas. Ujs. 1877; TAGÁNYI– RÉTHY– KÁDÁR: Szolnok-Doboka vármegye monográfiája, VI. 310. és köv. II., képei 313., 315., 316., 317., 318., 319., 321. II.; alaprajzát l. CSÁNYI KÁROLY nyomán RADOS, id. m. 31. l.; franciás jegyeit l. tőlem, Châteaux; l. még CSABAI, BALOGH. – A Báthoryakra, jellemzésükre kitűnő CS. SZABÓ LÁSZLÓ bevezetése az Erd. öröks. II. köt.; Báthory Zsigmondra l. sz egykorú emlékírók közül SZAMOSKÖZY ISTVÁN: Rerum Transylvanarum Pentades. Mon. Hgr. Hist. Scriptores, 28. k. Bp. 1878., lat. ford. szemelvényeit Erd. öröks. II.; BARANYAI DECSI JÁNOS: Commentarii de rebus ungaricis, Mon. Hgr. Hist. Scriptores 17. k. Pest, 1866, magyarul Erd. öröks. II.; SOMOGYI AMBRUS: Historia rerum Ungaricarum et Transsilvanicarum ab anno 1490 usque 1606. Script. rer. Trannicar. Edid. J. C. EDER et J. BENIGNI DE MILDENBERG, Cibinii, 1800, magy. szemelvényei SZILÁGYI JÁNOS ford., u. o., mint fent. – Alsórákosra l. főleg LUKINICH. – Radnótra l. u. ő, vm. BALOGH; KAZINCZY, 101; stb. – Aranyosmedgyesre l. VARJÚ, RADOS. Gyergyószárhegyre l. KELEMEN LAJOS: A szárhegyi romkastély. Művészetiszalon, III. 1928. 8–9. ez. 5–12. l.; DIVIACZKY REZSŐ festményét l. u. i. 1927. I. 4. sz. 13. l. – Bonchidára l. tőlem: A bonchidai Bánffykastély. Erd. Múz, és Erd. Tud. Füz. 75. sz. Kolozsvár, 1935; Bánffy Dénesre l. CSEREI (Erd. öröks. VI. 27–8. II.), SZILÁGYI SÁNDOR: Bánffi Dénes kora és megöletése, Magy. Akad. Ért. Pest, 1859; ZSINKA FERENC: Losonczi Bánffy Dénes és kora. Tört. Értek. 4. sz. Bp. 1914, stb. – Gernyeszegre és Teleki Mihályra l. id. munkámat. – Dévára l. BALOGH, RADOS, BIRÓ. – Kisbúnra l. BETHLEN MIKLÓS emlékir., LUKINICH, Bethlen cs. monogr.; rajzai K. SEBESTYÉN JÓZSEFtől u. i. és Pásztortűz, XIV. 1928. 219. l. A kastély jelenleg Szentkereszthy Pálé. L. még KAZINCZY, 131. – Kerelőszentpálra l. ORBÁN BALÁZS, IV. 31–5. II. – Haller Gáborra l. KŐVÁRI, Erd. nev. csal. – Küküllővárra, Bonyhára az általános forrásokat, vm. KELEMEN nb. közlései. – Ózdra l. KŐVÁRI, 236 és KELEMEN adatközlései; a Degenfeld-levéltárban ép. adatok. – Mezőörményesre l. SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 22–3; KELEMEN LAJOS adatközlései. – Marosnémetire adatok GRÓF GYULAY LAJOS naplójában; l. még ZÁDOR–RADOS, id. m. 239.; KELEMEN adatközlései. Jelenleg gróf Horváth-Toldy Rudolfné birtokában. 1906-ból való rajza, amely az északi oldalt ábrázolja, az Erdélyi Nemzeti Múzeum levéltárában függ. – Torockószentgyörgyre l. KELEMEN LAJOS: Torockószentgyörgy és műemlékei. Pásztortűz, XIII. 1927. 28–32. II. – Gáldra l. KŐVÁRI; KAZINCZY, 276. – Koronkára l. ORBÁN BALÁZS, IV. 175–8; tőlem, A koronkai Toldalaghi-kastély. Pásztortűz, XXIV. 1938. 67–71. – Görcsönre BÁRÓ WESSELÉNYI ISTVÁNNÉ szíves adatközléseit használtuk. – Paszmosra l. KŐVÁRI. – Altorjára l. ENTZ GÉZA: Altorja műemlékei. Pásztortűz, XXIX. 1943. 154–9. II. – Vargyasra és Olasztelekre l. K. SEBESTYÉN JÓZSEF: Erdélyi renaissance emlékek. A vargyasi Danielek kastélyai és címeres emlékeik Vargyason és Olasztelekén. Pásztortűz, XIII. 293–297. II., rajzokkal. – Bethlenszentmiklós irodalmát l. fentebb. – A székelyföldi kúriákra l. főleg BALOGH, id. m. – Erdőfüle adatát KELEMEN LAJOSnak köszönjük. – Kendilónára l. Szolnok-Doboka monogr. IV. 1901. 296. l., BIRÓ: Gernyeszeg. – A kolozsvári barok mesterkörre l. tőlem: A Szent Mihály-templom stb., a marosvásárhelyire, Gernyeszeg. – Kapjonra l. Sz.-Dob. monogr. IV. 203–4 II., képe 203.; KELEMEN: Elpusztult egy szép erdélyi kastély. Művészeti Szalon, III. 1928. 10. sz. 16. 1.; l. még id. munkáimat. Kendilónán van egy kisebb barok kastély is, emeletes, kiugró faoszlopos tornáccal, a legsiralmasabb állapotban; ma Telekibirtok. – Bonchidára id. munkámat. – Komlódra u. i. vm KELEMEN közlései. – Csákigorbóra l. KELEMEN LAJOS: A csákigorbói kastély. Művészeti Szalon, III. 1928. 10. sz. 3–8. 11., 11–12. sz. 3–7. II. – Hadadra l. id. munkáimat. – Zsibóra l. tőlem: A zsibói kastély. Bp. 1942. (a GerevichEmlékkönyvben). – A KEMÉNY ZSIGMOND-idézetet l.: A két Wesselényi Miklós. Magy. Remekírók. 1905, 23–4. II. – A Wesselényi-adatok hiányosságára l. KELEMEN: Megjegyzések a Gerevich-emlékkönyv erdélyi anyagához, Erdélyi Múzeum XLVIII. 1943. 114–20 II. – Bilakra lásd JÓSIKA MIKLÓS Emlékiratait, Pest, 1869, I. kötet, Erd. öröks. IX. 45., 54. vm. KELEMEN közlései. – Cegére lásd Szolnok-Doboka monográfiája, II. 483–5. – Szászfenesre KELEMEN közléseit vettük alapul. Még 1920-ban is fennállott a kastély s lebontották anélkül, hogy bárki is lefényképezte volna. A gerendi kastély jelenleg báró Bánffy Endréé. XVIII. sz.-i alaprajza az Erd. Nemzeti Múzeum levéltárában van. – Csombordra l. JÓKAIt (útilevele a Délibábban, 1853. 731–4. II.). A kúria legutóbb a nagyenyedi ref. kollégiumé volt. – Fehéregyházára l. HUNFALVY, KŐVÁRI, id. m. BÁNYAI JÁNOS felvétele a Pásztortűz, XI. 334. l. Neuhauser akvarellje DR. JULIUS BIELZ tulajdonában van Nagyszebenben. – Gernyeszegre l. id. munkámat. Teleki Józsefre l. még O. SPIESS: Basel Anno 1760. Nach den Tagebüchern der ungarischen Grafen Joseph und Samuel Teleki. Basel, 1936.; GABRIEL TOLNAI: Les voyages d'un aristocrate transylvain. Ses rencontres avec Voltaire et Rousseau. Nouvelle Revue de Hongrie, 1942. 230– 238. II.; BARANYAI ZOLTÁN: Une visite hongroise chez Rousseau. Revue des études hongroises et finno-ougriennes. 1923. 188–94. II.; CAMILLE FUHRMANN: Gróf Teleki József és a magyar-francia szellemi kapcsolatok. Bp. 1929. Bibliothčque de l'Institut français a l'Université de Bp. – Sorostélyra s az id. levélre l. id. munkámat. Teleki József barok-érdeklődésére l. TOLNAI, Le cour stb. 35. l. – Ifj. gr. Teleki József naplóját kiadta DOMOKOS PÁL PÉTER, Uti jegyzések címen, Kolozsvár, 1937. – A hadadi Degenfeld-kastély akkor épült, mikor Wesselényi József és Wesselényi III. Farkas osztozott. DEGENFELD MIKSA GR. szíves közlése. – A középpavillon páros számú ablaktengelyére, mint különleges erdélyi jelenségre, már felhívtuk a figyelmet – a marosvásárhelyi Kendeffy-Bethlen és a kolozsvári Bánffy-palotával kapcsolatban – Gernyeszeg, 76. l.; a kéttengelyes főhomlokzati erkélyre l. tőlem: Két kolozsvári főúri barokk-palota, Arch. Értesítő, 1934. Továbbfűzi a problémát BIERBAUER VIRGIL (Bethlen Miklós, az építész, fent id. h.); ő ezt egyelőre megmagyarázhatatlannak tartja, de ősi keleti örökséget sejt benne; utal a cappadóciai és a paflagóniai szikla-sírkamrák és a halikarnassosi mauzóleum homlokzatára. – Luidor Jánosra l. id. munkáimat. – Görgényszentimre eddigi irodalmát l. tőlem, Zsibó, 21. l. A kastély L alakra épült, főszárnya K-re néz, udvari homlokzatán 7/3/9 tengelyes, a park felé 5//3//3//3//3 tengelyes; három rizalitja 1 tengelynyire ugrik ki; az emeleti ablakzáródások itt háromszögesek. Az É-i szárny szabálytalan épületcsoportja – amelybe a kápolna is bele van foglalva – 3/3/3/1/1/3/2 tengelyes, a rizalitok 1 tengelyesek. A tetőzet az 1882-i átalakítás befolyására vall. Dél felé az előudvaron még egy melléképület áll, emeletes tornácát 8 iónfejes faoszlop tartja (Csákigorbóra emlékeztet); ez az épület alapjától fogva 1807-ból való. – Mezősámsondra l. ORBÁN B. IV. 200–1. II.; BIRÓ, Gernyeszeg. – Rhédey Claudiára I. KŐVÁRI. – Sáromberkére l. tőlem: A sáromberki Telekikastély. Pesti Napló, 1937. XI. 21. – Magyarfenesre l. KELEMEN LAJOS: A magyarfenesi br. Jósika-kastély. Művészeti Szalon, 1927. I. 12. sz. 3–11. II. – Szurdokra l. Sz.-Dob. monogr. VI.; JÓSIKA MIKLÓS Emlékiratait; JÓSIKA JÁNOS BÁRÓ nb. közlései. Régi fametszetű rajzát l. Pásztortűz X. 42. (PAPP FERENC: Erdély és a magyar költészet c. cikkéhez). – Dobokára l. KELEMEN: A dobokai kúria. Pásztortűz, 1925. XI. 155. l.; képe u. i. XI. IV. 5.-i sz. címlapján és X. 226. l., Gidófalvyné Pataky Etelka festményei. – Makfalva rajza u. i. XIV. 483. l. – Fiádfalvára: KELEMEN LAJOS: A fiádfalvi kastély és régi gazdái. Pásztortűz, 1925. XI. 164–166. II., Nagy Lajos két rajzával. – Oltszemre u. i. – Az abafájai, nagyalmási, marosnémeti, magyarcsesztvei és a mezőméhesi kastélyra l. ZÁDOR-RADOS, id. m. 239–40. és 281–3. II. – Hosszúfalu ép. adatai a gr. Teleki-család kővárhosszúfalusi levéltárában találhatók (Erd. Nemzeti Múzeum). – Koltóról l. JÓKAI rajzát, Pásztortűz, XI. 72. l. – Nyárádszentbenedekre l.BIRÓ, Erd. műv.; BERDE MÁRIA: Erdélyi Vormärz Báró Schleinitz Vilmosné, Toldalagi Róza grófnő emlékei. A Kemény Zsigmond Irodalmi Társaság Ünnepi Könyve, Marosvásárhely, 1930, 115–36. – A gerendi Kemény József-féle kastély képét l. az Erd. Nemzeti Múzeum levéltárában. – Vajdaszentivánra GR. TELEKI DOMOKOS szíves közléseit használtuk. – A nyárádgálfalvi kúria, amely ZÁDOR 240. l. szerint az 1820-as években épült, négyoszlopos felhajtóval, újabban átépült. – A székelykereszturi kúria (most unitárius konviktus) képe Pásztorttűz, XIV. 588. l. – A csicsókereszturi Torma-kúria lebontódik! – A szászfenesi Mikes-kastélyra I. KELEMEN LAJOS: Kolozsvár közvetlen környékének történelmi és műemlékei. Kolozsvári Szemle könyvtára, 6. sz. Kolozsvár, 1943. – Altorjára l. ENTZ, fent id. m – Apanagyfalu képét (BR. BÁNFFY DEZSŐ fel.) l. Pásztortűz, XIX. 426. – Drágra KELEMEN nb. közlései. Képe (BR. WESSELÉNYI MIKLÓS koronaőr vízfestménye 1866-ból, eredetije BR. WESSELÉNYI ISTVÁN tulajdonában) GRÓF BETHLEN GYÖRGYNÉ: Régi erdélyi nevelés c. cikkének illusztrációja, Pásztortűz, XII. 1926. 128–30. II. – Marosnémetire I. ZÁDOR, id. h. – Koronkára l. fent. A parkban lévő pavillont Müller János radnótfájai építész építette 1887 őszén. Ez adatok, valamint az összes kiadatlan koronkai tervek az itteni könyvtárban vannak. – Kerlésre l. KŐVÁRI; Erdély földe ritkaságai. Kolozsvár, 1853, 243. l.; Sz.-Dob. monogr. IV. 311–20.; Regélő, 1844. 13. sz.; Pataki Ferenc: Helyleírások Erdélyről, Pesti Divatlap, 1847. 1135. és köv. II.; JAKAB ÖDÖN cikke, Főv. Lapok, 1880. 205.; s főleg GRÓF BETHLEN LAJOS Önéletírása. Kiadta SZÁDECZKY LAJOS. Kolozsvár, 1908. és Erd. öröks. X. 1–51. II. Kerlés két főhomlokzata 2/3/2 tengelyes, az oldalhomlokzatok 5 tengelyesek; az oromzatot füzéres ión oszlopok tartják. A Sajó felőli homlokzat oromzatában „CLB” keretbefoglalt betűk; alatta négyszöges keretben: „Delicias homini qnales latura ministret / Prospice et exemplo gaudia misce meo” felirat olvasható. – Bonchidára l. id. munkámat. – Gyalura l. FALL ENDRE, fent id. m. – Vasasszentgotthárdra l. Sz.-Dob. monogr. VI. 342–57. II., képe 349. l. – Zabolára l. ENTZ GÉZA: Két székelyföldi vártemplom. Pásztortűz, XXIX. 1943. 78. l., képe 76. l. Árkosra l. u. i. 75. I. – Válaszútra l. KELEMEN LAJOS: A válaszúti kastély. Művészeti Szalon, 1926. I. 5–8. képekkel. – A hévízi Haller-kastély képét l. Pásztortűz, X. 1924. 87. – A mezőzáhi Ugron-kastély Pákey Lajos műve az 1890-es évekből; képét l. az Erd. Nemzeti Múzeum levéltárában. – Sok újabbkori kastély képét s adatát GRÓF TOLDALAGHI JÓZSEFNÉnek köszönjük. – Itt említjük még meg Radnótfája egykori kastélyait s ezekre l. KELEMEN LAJOS: Radnótfája története. Erd. Múzeum, 1942. XLVII. köt. 498. l.

A IV. FEJEZETHEZ. KAZINCZY idézetét l. 332. l. – A reneszánszkori faragványokra l. főleg BALOGH, id. m. – A kisborosnyói kúria maradványaira l. ENTZ, fentebb id. m. 78. l., képük 77. l. – A szentbenedeki hímes oszlopokra l. KELEMEN LAJOS: A legrégibb erdélyi magyar himesoszlopok. Pásztortűz, X. 1924. 6–9. II., Szopos Sándor rajzaival. – Bethlenszentmiklósra l. CSABAI, id. m. – Az egyes kastélyok plasztikai és festészeti díszeire vonatkozó irodalmat l. az előző fejezet részletes felsorolásánál. – Schuchbauerre és Nachtigallra l. id. munkáimat, valamint még Kolozsvári Képeskönyv, Bp. 1940. – A szentbenedeki faragványok képét l. RADOS, id. m. – Schmelzerre l. LYKA, id. m. – A festészetre általánosságban és részleteiben l. tőlem, Erd. műv. – Báthory Zsigmond udvari festőiről l. még KOMÁROMY ALADÁR: Báth. Zs. udvartartásához. Erd. Múz. 1901. 117–8. II. – Bethlen Gábor festőire l. KELEMEN cikkeit a Művészetben (1907–11), a Dolgozatókban (1916) s a Pásztortűzben. Sok adatot nyujt: Bethlen Gábor fejedelem levelezése. Kiad. SZILÁGYI SÁNDOR. Bp. 1887., így: LIII. 1619. ápr. 27. 79. l., CLXXXV. 1622. aug. 9. 227–8. II., CCLXXIX. 1614. szept. l. 302–3. II., CCCLXXXIX. 1629. szept. 13. 404. l., CCCXCIII. 1629. nov. 6. 407–8. 11., stb. Az idézett levél Kassán kelt, 1626. jan. 25., CCCIV. 324. l. – Kapjonra l. fentebb. – Gáthyra l. UJFALVY SÁNDOR Emlékiratai, Kolozsvár, 1941 és Erd. öröks. IX. 30. l.; LYKA, id. m. – Neuhauserre l. LYKA; Zsibóra l. id. munkámat. – A Csákigorbóról festett Neuhauser képek l. KELEMEN id. cikkében; eredetije GRÓF BETHLEN GYÖRGYNÉ tulajdonában. Cserei Farkas gyüjteményére l. KAZINCZY 56–9., vm. LYKA, id. m. 99. – Az arcképfestészetről igen sok adatot köszönünk GRÓF TOLDALAGHI JÓZSEFNÉnek. – Naláczi Sára képmását l. Erd. műv. 90. kép. – Toldalaghi Mihály és felesége arcképét l. id. cikkemben (Koronka). – A Széchenyi-portrét l. id. cikkemben (Sáromberke). – A biedermeier festőkre l. általában LYKA, id. m. – Wagnerre I. KAZINCZY. – BARABÁS sáromberki élményeit l. Emlékiratai. Olcsó Könyvtár. 1255–1258. sz., vm. Erd. öröks. IX. 230–3. II. – Barabás festményét Teleki Rózáról l. HOFFMANN EDITH: Barabás Miklós. Bp. 1923 (vízfestmény, 1838-ból, a Szépműv. Múzeumban).– Madarász hosszúfalvi képét l. RADOCSAY DÉNES: Madarász Viktor. Bp. 1941. IX. t.– Az ötvösművészet és az erdélyi ékszerek nagy irodalmát nem részletezzük. A ma is meglévő, erdélyi főúri tulajdonban lévő ötvösművekről a kolozsvári, 1926. nov. 17–21-i kiállítással kapcsolatban l. KELEMEN LAJOS: Történelmi ötvösemlékek. Pásztortűz. XII. 611–5. II. L. még: SIKLÓSSY LÁSZLÓ: Erdély műkincsei, Műv. Szalon, I. 12– 14. – A kastélyok berendezésére l. KŐVÁRI, Viseletek és szokások, 6–12. II. – A szőnyegekre l. SIKLÓSSY: Erdélyi szőnyegek. Pásztortűz, XI. 140–2., vm. u. ő cikkét A Gyüjtő-ben, 1914; CSÁNYI KÁROLY cikkét a Szépművészet-ben, 1941. – A török földről Erdélybe került műtárgyakra l. BIRÓ VENCEL: Az erdélyiek vásárlásai Konstantinápolyban. Pásztortűz, XI. 190–2. – Apafi óráiról ír CSEREI, Erd. öröks. VI. 62. – A Telekicsobolyó képét l. GEREVICH, Erdély. – A műtárgyakra általában, főleg a múzeumi anyag tekintetében l. KAMPIS ANTAL: Erdély iparművészetéről (az ASZTALOS MIKLÓS szerkesztette Történeti Erdély-ben), Bp. 1936. – JÓKAI idézetét Kelementelkéről l. KRISTÓF GYÖRGY cikkében: Jókai napjai Erdélyben. Pásztortűz, XI. 150–2. – A fehéregyházi Hallerpantheonra l. KAZINCZY, 133. l. – Bonchida berendezésére l. id. munkámat, 35. l. L. Rueff és Bánffy György levelezése az Erdélyi Nemzeti Múzeum Gróf Bánffy (I). Nemzetségi levéltárában van (Levelek, 1–8 doboz). – Sáromberkére, Koronkára, Gernyeszegre l. id. munkáimat. – KELEMEN idézetét l. fent id. cikkében. – A válaszúti kandallóra l. KELEMEN: A válaszúti kandalló. Pásztortűz, 1926. 240. l. képe u. i. XII. 227. l. – VERANCSICS idézetét l. De rebus gestis Hungarorum, Mon. Hgr. Hist. II. sor. 2. köt. Pest, 1857.; magy. ford. Erd. öröks. I. 8. – A fehérvári kertről l. SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 52. – A fejedelemség-korabeli kertekre l. DR. CSÉRER LAJOS: Régi erdélyi kertek. Pásztortűz, XV. 199. – A magyar kertművészetre általában l. RAPAICS RAYMUND: Magyar kertek. Bp. 1940; Erdélyből Bonchidat és Gernyeszeget tárgyalja. – KAZINCZY idézete Fehéregyházáról, id. m. 131–3.; Zsibóról u. i. 296, 306–7. – Az angolparkokról RAPAICS, id. m. és ZÁDOR-RADOS, 373–5. – BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR idézetét l. Naplójában; kiadta PAPP MIKLÓS a Kolozsvári Nagy Naptárban (1865) és a Magyar Polgár Nagy Naptárában (1869–70), m Erd. öröks. IX. 112–138. II.

Az V. FEJEZETHEZ. KŐVÁRI idézetét l. Erdély földe ritkaságai, 18. l. TAVASZY SÁNDOR idézetét l. Erd. öröks. IX. bevezetésében, X–XI. l. – Az erdélyi írókra és tudósokra vonatkozó bibliográfia részletezését szükségtelennek ítéljük. – A XVI. sz.-i könyvgyüjtőkre l. TOLNAI, Régi m. főurak 61–2. és forrásait. – Teleki Mihályra és MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS-ra l. ez utóbbi „Maga mentsége”, kiad. GYALUI FARKAS, Kolozsvár, 1902 és TOLNAI GÁBOR, Gyoma, 1940., Erd. öröks. VI. – A keresdi nyomdára l. KŐVÁRI-t. 219. l. – Egyes kastélykönyvtárakra l. id. munkáimat, Csákigorbóra KELEMEN, id. m., Koronkára tőlem, id. m. – Jósika Miklós könyvtárára l. KŐVÁRI, Erd. nev. csal. 133–4. és JÓSIKA Emlékiratai, Erd. öröks. IX. 50–1. II. – Bánffy Józsefre l. KŐVÁRI, A millenium stb. – Az exlibrisekre l. SIKLÓSSY LÁSZLÓ: Az erdélyi exlibris. Pásztortűz, XI. 548– 52. II. – Az Erdélyi Múzeum Egyesület történetére l. KELEMEN LAJOS: Az Erdélyi Múzeum Egyesület története. Az Emlékkönyv az E. M. E. félszázados ünnepére. 1859–1909. c. kötetben, Kolozsvár, 1909–1942. 5–79. II. – Az erdélyi levéltárügy jelenlegi állásáról nyujt képet JAKÓ ZSIGMOND: Jelentés az Erd. Nemz. Múzeum Levéltárának 1942. évi működéséről, Kolozsvár, 1943. – Erdély irodalmára l. KOZOCSA SÁNDOR: Erdély irodalomtörténete. A Történeti Erdélyben, Bp. 1936. – KAZINCZY idézetét l. id. m. 75. – Teleki Lászlóra és Lotharingiai Ferencre l. u. i. 366–7. – Az erdélyi franciásságra l. a II. fej. idevágó forrásait, vm. TOLNAI, Erd. öröks. VII. köt. bevezetését, és Régi főurak, 100–106. II. – BOD PÉTER-re, Árva Bethlen Katára és a többi mecénásaira l. Önéletrajzát; kiadta JANCSÓ ELEMÉR, Erd. ritkaságok, 4. sz. Kolozsvár, 1940 és Erd. öröks. VIII. 1–43. II. – Az író és tudós Telekiekre l. BAJZA JÓZSEF: A Telekiek tudományos hatása. Összegyűjtött munkái. II. 34–89. II.; továbbá Magy. Remekírók, 28. 302–42. II.; valamint SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái, Bp. XIII. 1396– 1433 hasábok. – KAZINCZY idézetét a testőr-írókra, id. m. 84. – Az író és tudós mágnásokra l. általában KŐVÁRI-t. – BOLYAI FARKAS idézetét l. Önéletrajzában, a marosvásárhelyi ref. kollégium 1894/5. évi értesítőjében, 271/81. II., KONCZ JÓZSEF gondozásában és Erd. öröks. IX. 139–47. II. – Mikó Imrére l. Mikó Imre és a Mikók c. tanulmánysorozatot az E. M. E. emlékkönyvben, 227–328. II. – BÖLÖNI idézetét l. Erd. öröks. IX. 129. l. – Gyulai Pálra l. PAPP FERENC: Gyulai Pál Gernyeszegen. B p. Szemle, 215. köt. 1929. 321–346. – GYULAI „Gernyeszegen” c. versét I. a Gyulai Pál költeményei c. díszműben, Bp. Franklin, 1902. 223. l. – Jókaira és Erdélyre l. KRISTÓF GYÖRGY cikksorozatát a Pásztortűz, XI. évf.: Jókai napjai Erdélyben, vm. u. ő: Az erdélyiség irodalmi vonatkozásai, u. o. XI. 529–533. – A főúri zenekultúrára vonatkozólag l. BARTHA DÉNES: Erdély zenetörténete (Tört. Erdély), Bp. 1936. – Bethlen Gábor zenekedvelésére és zenészeire több adat van a kolozsvári számadáskönyvekben. KELEMEN LAJOS közlése. – Bethlen Gábor levele, amelyben lakodalmára zenészeket kér, Fogarason kelt, 1615. febr. 15. Szász nemzeti ltr. NCP. 1450., Levelezése, XXI. sz. okm., 33. l. – Rákóczi György levele a trombitásokról fiához, kelt Sárospatak, 1644. jún. 17. Levelezés, CCXII. sz. okm. 183. l. – BARTHA forrásaiból kiemeljük: SZABOLCSI BENCE tanulmányait: A XVI. sz. históriás zenéje, Bp. 1931. Magyar zenei dolg. 6. sz.; A XVII. sz. magyar főúri zenéje, Bp. 1928. U. a. 3. sz.; Magyar zene c. cikkét a Zenei Lexikon II. köt.; GÁRDONYI ALBERT: A Báthoryak és a zeneművészet, Muzsika, I. 1929. 6–-7.; HARASZTI EMIL: Sigismund Báthory, prince de Tr. et la musique italienne. Revue de Musicologie, XV. 1931. 190. l.; KELEMEN LAJOS: Adatok a régi Erdély rezidenciális zenéjéhez. Zenei Szemle, XII. 1928. 108. l.; u. ő: Adatok a régi Erdély kultúrtörténetéhez, u. o. XI. 1927. 241. l.; GYALUI ILONA: Adatok Erdély zenei művelődéstörténetéhez. Zongoratanítás és zongoratanítók a főúri házakban, u. o. XI. 1927. 87. l. – RUZITSKÁ-ra: Egy erdélyi muzsikus vallomásai. R. Gy. emlékezései 1856-ból. Bev. LAKATOS ISTVÁN. Erd. ritkaságok, Kolozsvár. 1940. 3. sz. – L. még főleg APOR PÉTER-t. – A színjátszásra l. JANCSÓ ELEMÉR tanulmányait (mint Az erdélyi színészet hőskora. 1792–1821. Nagy Lázár visszaemlékezései. Erd. ritkaságok. l. sz. Kolozsvár, 1939.) – Wesselényire l. KŐVÁRI, A millenium stb.

A VI. FEJEZETHEZ. Általános forrásként legfőként KŐVÁRI, Viseletek és szokások; l. még RADVÁNSZKY BÉLA BÁRÓ: Magyar családi élet és háztartás. I–III. Bp. 1879–96, valamint BETHLEN MIKLÓS, APOR, KŐVÁRI: A millenium, stb. – A viseletekről l. APOR, RETTEGI, NALÁCZI JÓZSEF emlékiratait, vm. KŐVÁRI, id. m. – A lakásra és bútorzatra I. KŐVÁRI, vm. RADVÁNSZKY: Bútorzat és lakás a XVI. és XVII. században. Bp. 1879. – Bethlen Gábor bútorcsináltatására adat: Fogarason, 1617. márc. 1. Lev. XXXVIII. 63–4. II. – Apafira l. SZÁDECZKY BÉLA: I. Apafi Mihály fejedelem udvartartása. Bp. 1911. – A gernyeszegi régi várra l. id. munkámat. – A menyasszonyi ládákra l. KAMPIS, id. m. – NALÁCZI JÓZSEF írja Emlékiratai-ban (kiad. KELEMEN LAJOS, Napkelet, Kolozsvár, 1920–21, l. még Erd. öröks. VIII. 123–35., id. h. 134. l.), hogy a mahagóni asztalt, „amely olyan drága, hogy sokan a hazánkban feles adósságát fizethetné vele”, az olasz Bordoli hozta be Erdélybe és „sok ezer forint ment ki érette a hazából”. – A fejedelmi kor szakácsművészetére l. RADVÁNSZKY-t, az erdélyi fejedelmek szakácskönyvét J. TRÓCSÁNYI ZOLTÁN: Pax corporis, azaz a test békéje c. cikkét a Kirándulás a magyar multba c. kötetben (Bp. 1927); I. még TOLNAI, Főurak, 46–7. II. – RETTEGI GYÖRGY idézetét l. Emlékiratai-ban, kiad. TORMA KÁROLY, Hazánk, I–III., vm. Erd. öröks. VIII. 44–75., id. h. 69. l. – Apafi részegeskedéséről sokat ír CSEREI (Erd. öröks. VI., 10, 32.). – Az italozás csökkenésére RETTEGI, Erd. öröks. VIII. 70. – Wesselényire l. KEMÉNY ZS. 27. l. – A boroskrakkói pincére l. KŐVÁRI, Vis. II., DE GERANDO: Siebenbürgen u. seine Bewohner, Leipzig, 1845. II. 6. – A lakodalmakra l. RADVÁNSZKY: Lakodalmak a XVI. és XVII. században. Bp. 1883; vm. APOR, RETTEGI. – Táncokra APOR, RETTEGI. – Társadalmi életre u. ezeket; a gyalui lakodalomra l. CSEREI megjegyzéseit APOR Metamorphosis-ához, ered. kiad. 470–7. II. – Naláczira l. KŐVÁRI. – Báthory Zsigmondra l. SZAMOSKÖZY. – Az udvari bolondokra l. JÓSIKA Eml. ir. (Erd. öröks. IX. 71. 1.). – Bethlen Gábor vadászataira, kutyáira l. KEMÉNY JÁNOS Önéletírását. – Rákóczi Györgyre az idézetet l. SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 38–9. II. – A marosvásárhelyi szabók kirendelésére l. KELEMEN LAJOS: A marosvásárhelyi szabók számadáskönyveinek krónikás adatai. Erd. Múzeum, 1904. XXI. 534–38. II. – Rákóczi id. levele fiának, 1640. szept. 13., Lev. XC. 75. l. – Utolsó vadászatairól SZALÁRDI, Erd. öröks. V. 44–5. II. – Rákóczi pisztrángászására l Lev. LXVII. 1638. jún. 2., 58. l. – A Csáky–Bánffy afférről ír CSEREI, Erd. öröks. VI. 18. – A solymászatra BIRÓ VENCEL: Solymászat a régi Erdélyben. Pásztortűz, XII. 105–7. II.; KELEMEN LAJOS közlése szerint a kolozsvári számadáskönyvekben sok ilynemű adat van. – A kastélyok lovardáira és istállóira l. a III. fej. forrásait. – Zsibóról l. KAZINCZY, 298–304. és 328. II. – KEMÉNY ZSIGMOND-ot Wesselényiről l. id. m. 26. és 28. l. – A csákigorbói csatát l. KEMÉNY 29–36. II. s hiteles leírását KELEMEN, id. m. – Az ifj. Wesselényire az idézet KEMÉNY ZSIGMOND, 53., l. még KAZINCZY-t, UJFALVY-t. – A sportéletre, Magyarfenesre s Kendeffyre l. KŐVÁRI, KELEMEN, JÓSIKA; vm. SIKLÓSSY: Az erdélyi sport ezer éve, Pásztortűz, XII. 248–250. II. – Bethlen Sámuelnére I. KŐVÁRI, A millenium stb. – A jó gazdákra s a könnyelmű urakra l. KŐVÁRI munkáit. – A bonchidai lopásokra l. id. munkám forrásait (Difficultates etc). – Bánffy Györgyre KAZINCZY idézetét l. 74. l. – Bánffy Józsefre KŐVÁRI, A millen. – A nőnevelésre l. GRÓF BETHLEN GYÖRGYNÉ: Erdély nagyasszonyainak szociális jelentősége, Pásztortűz, X. 87–89. II. – Bethlen Katára l. u. ő: Régi erdélyi nevelés, u. o. XII. 128–30. II. Csáky Rozáliára l. még KELEMEN, Csákigorbó. – Bethlen Katára l. DR. PATAKI JENŐ: Árva Bethlen Kata, az első magyar orvosnő. Pásztortűz, XII. 465–7. II. – Itt említjük meg Bethlen Kata sajátkezű művészi kivitelű hímzéseit is; errenézve l. PALOTAY GERTRUD: Árva Bethlen Kata fonalas munkái, Kolozsvár, 1940. Erd. Múz. és Erd. Tud. Füz. 117. sz. – Kamuthinéra az idézetet l. KEMÉNY JÁNOS: Önéletír. 28. l.

A VII. FEJEZETHEZ. A régi erdélyi temetésekről l. APOR-t. – A gyulafehérvári katedrális egykori sírjairól l. SZEREDAY: Collectio contin. Tab. monum. A. Carol. 1791; KŐVÁRI, Erd. ép. eml. – A nevezetes férfiak sírjairól. l. BITAY ÁRPÁD: Erdély nagynevű halottai. Pásztortűz, X. 202–4. – Rhédey Claudia egykori sírja a kastély melletti domb tetején egykor állott mauzóleumban volt, ami közölt metszetünkön még látható; később a templomba került. – A nevezetes síremlékekről l. tőlem, Erd. műv. – Branyicskára l. KAZINCZY, 204–5. – Egyes kriptákra l. a III. fej. részletes irodalmát. –- Mezősámsondra l. ORBÁN B., id. h. – Bánffy József káplánjáról l. BÖLÖNI FARKAS SÁNDOR érdekes feljegyzéseit (Erd. öröks. IX. 134–5). – A kerelőszentpáli kriptára l. ORBÁN BALÁZS, id. h. – Az „imola” rajzát l. CSEKONICS ERZSÉBET GRÓFNŐ: Erdély kultúrképe, Bp. é. n. 161., a szerző rajza. – A zsibói kriptára l. id. munkámat. – A koronkai Toldalaghi-könyvtárban, jelzetlen kriptatervek mellett a gyékényesi kriptához és egy mulató házhoz készített alaprajzokat s tervet is találunk, amelyet Péchy Mihály, a magyar klasszicizmus építészetének nagy mestere készített; kísérőlevele 1806 december 2-án, Szebenben kelt. – A szurduki mauzóleum homlokzati felirata: „Parenti optimo pietas prolium posuit Ao MDCCCXXVII-mo.” – Kerlésre l. a fent id. irodalmat. A kripta elhelyezését szemlélteti KŐVÁRI, Erd. földe ritk. 243. l. rajza. – Vargyas rajzát l. SEBESTYÉN, id. m. – A gyalui várban talált régi csontokról, az alagutakról, Apafi leveleiről, a Kornisokról való balhitről stb. l. KŐVÁRI, Erd. ép. eml. – A szőkefalvi kísértetre és Sárosi ítélőmester históriájára l. HANGAY SÁNDOR költeményét: Sárosi ítélőmester átka. Unitárius Közlöny, Kolozsvár, 1915. XXVIII. 133–7. II. – A Bánffy Dénes ördögének történetét l. CSEREI, Hist. 79. l., KŐVÁRI, Erd. ép. eml. 221, vm. Erd. öröks. VI. 24. – GYULAI idézetét l. Erdélyi úti benyomások, kiad. PAPP FERENC. Olcsó Könyvtár, 2009– 2013. – A befejező szakaszban említett gernyeszegi emléket ifj. gr. Teleki József (†. 1817) emlékére állíttatta özvegye, gr. Teleki Zsófia. Felirata teljes szövegét l. tőlem, Gernyeszeg, 117–8. II.