nyomtat

megoszt

Versek
ENDRE KÁROLY
A SZERZŐ JEGYZETEI

A SZERZŐ JEGYZETEIA GÖRZI ELÉGIÁKHOZ

Görz, olaszul Gorizia, hasonló nevű tartománynak az Isonzófolyó bal partján fekvő székvárosa. Az első imperialistavilágháború kitörését követő évben, 1915 májusában,Olaszország három határmenti megyét, köztük GörzGradiska tartományt és a tengermelléki vidéket követeliTrieszt kikötőjével együtt Ausztriától. Az antant hatalmak oldalán hadviselő félként belép a háborúba és hadereje zömét Görz városának elfoglalására vonultatja fel.A Görztől délre fekvő sziklás, terméketlen és víz–szegényDoberdo fennsíkon és a Görz előtti halmokon vívott véres csatákban az olaszoknak alig sikerült előnyomulniuk,s az itteni arcvonal a legsúlyosabb állóharcok jellegétveszi fel.

Isonzó, folyó. Görz városának határában, Salcano nevű előváros közelében kerül ki a magas hegyek 30 kilométerhosszú szakadékából, s a hirtelen kitáruló virágos völgyben kiszélesedik, homokpadokat alkot, majd Görz alattlassú, méltóságteljes hömpölygéssel jellegzetes, tengerfelé közelgő, duzzadt folyammá változik át. Az arcvonalhírhedt neve „Isonzó front” volt, a tizenkét véres olaszoffenzíva „Isonzó csaták” néven került be a köztudatba.Napjaink számára is borzalmas jelképe maradt a nagyhatalmi hódító őrületnek, a lelkiismeretlen népmészárlásnak.

Első elégia

3. sor. Karszt: teljesen kopár, fehér mészkősivatag, mely atenger színe fölött 500–800 méter magasságban, 83 kilométer hosszú és 24 kilométer széles területen borítja beközvetlen az Adriai–tenger előtt fekvő széles fennsíkot,s mélyen lenyúlik Istria félszigetére és Dalmácia északirészére, míg északon a Görztől délre terülő Wippach völgy termékeny vidékénél ér véget. Trieszt felé 400méter magasból szakadékszerűen esik le a tengerpartra.

3. sor. Opcsina: szlavon helyesírással Opčina, a Karszt fennsíkon 317 méter magasságban fekvő község és vasútállomás.

25–26. sor. Thalassa vagy Thalatta: görög szó. Jelentése:tenger. A hirtelen kibukkanó tenger megpillantására felszakadt örömujjongás szava gyanánt jutott a költészetszótárába.

35–40. sor. Az adelsbergi (ma postumiai) barlangban lévőfolyót hívják gyászfolyamnak.

43. sor. Az elégiában szereplő csapategység kiegészítő parancsnoksága Pilsenben volt, és legénységének zömét csehfiúk képezték.

67. sor. Krajna: a tengermelléki tartománnyal közvetlenülhatáros országrész.

79. sor. A tarnovai vagy trnovoi erdő: Görztől északkeletre1000–1100 méter magas fennsíkon elterülő hatalmas lombos erdő 9000 hektár területen, sok tisztással.

93–106. sor. A mauthersdorfi aknavető kiképző állomásrólvan szó, karsztos gyakorlóteréről és kísérteties gázkamrájáról.

125. sor. Miramár; helyesen írva Miramare („Csodáld a tengert”): Trieszttől néhány kilométerre fekvő volt királyinyaralóhely, most múzeum és nyilvános diszkért évszázados, karvastag szőlőindákkal és páratlan szépségű kilátókkal.

Második elégia

Motto: olasz nyelvű felirat a 35–52. sorban leírt San Michele gyásztér egyik emlékoszlopán. Az 53–54. verssorokban idézőjelek között megtalálja az olvasó az idézett párvers magyar változatát.

9–32. sor. A trieszt–görzi vasútvonal mentén, Redipuglia község Szent Éliás nevű dombján törül cl az óriási méretűhősi temető, ahol az e szakaszon (Dobordo) elesett katonák tetemeit gyűjtötték egybe, szám szerint 30 000–et, éshelyezték maradványaikat az összehordott kőbuckák alá,lévén a vidék teljesen kopár, karsztos.

34. sor. A Karszt fennsík északi szegélyén, Görztől alig tízkilométernyire délre van a hírhedt San Michele 275 méter magas szikladombja. Ezt a területet a háború után„szent övezet”–nek (zona sacra) nevezték. Tőle néhánykilométernyire van a Piazzale del San Michele, a „szentövezet” ünnepélyes gyásztere.

58. sor. Az olasz nagyhatalmi vágyak végcélja az volt, hogyaz Adriai–tenger teljes partvidéke, tehát Istria, Dalmácia,Hercegovina és Albánia is az olasz birodalomba kebeleztessék be, s ezzel az Adriai–tenger olasz „beltenger”–réváljék.

61–62. sor. Milánóban az ország összes márványbányáibólszállított különböző színű márványtömbökből építettékés ékesítették fel az elesett milánói hősök emlékére emeltTempio della Vittoria nevű hősi csarnokot.

63–66. sor. Génua nagy, beépítetlen parádéterén a rómaiTitus–ívhez hasonló hófehér márvány diadalívet emeltelesett fiainak emlékére, kiknek neve aranyozott betűkkelvan az ív belső falfelületeire vésve.

67–70. sor. Rómában csaknem sértetlen fennmaradt az ókoriPantheon (Összistenség) nevű templom. Az utókor többállama ezen elnevezéssel emelt nemzete nagyjai számáracsarnokot. Firenzében a Pantheonnak a Santa Croce temolom felel meg, melynek hajóiban a város nagy fiainakemlékművei vannak sorjában elhelyezve. A háború hőseinek dicsőítésére a templom föld alatti boltozatos üregeithasználták fel. Itt a távoli frontokon nyugvó nevezetesebbhősöknek egyforma sírvedret, kőszarkofágot helyeztekegymás mellé, egyforma betűkkel vésve fel nevüket, sminden egyes név mellé a katonai névsorolvasásra válaszóló jelentkezés szavát: „Presente!”

71. sor. Értve ezen az olasz hazafias hősöket, kikről a 79. sortol kezdődőleg van részletesebben szó.

79–26. sor. Trento várfalainak tövében, a vársánc árkainakegyikében, 1916–ban szenvedett bitó általi halált Olaszország három nemzeti hőse.

15. sor. Az ősi bitorló: az osztrák császár.

89–90. sor. Pozenben, 1165–ben született és hosszabb ideig ittműködött a német költészet atyja, az első középfelnémettrubadúr, az osztrák Walther von der Vogelweide.

105. sor. Niké: az ókori görögök szárnyas győzelmi istennője,mindig lendületes, iramló ábrázolásban.

111. sor. Az olasz fasiszta egyenruha fövege fekete selyemcsákó volt, csontkoponyás kokárdával.

114. sor. Balilla–fiúk: 8–14 éves fasiszta cserkészek.

123. sor. A francia Riviérán, az ún. Azur–parton húzódott megfényűző nyári palotájában az első imperialista világháború fegyvergyárai részvényeseinek leghírhedtebb börzeügynöke, Zaharoff, aki a dúló háború kellős közepén francia ágyúgyárak termékeit szállította a németeknek s anémetekét a franciáknak, és aki sértetlenül zsebelte bea háborús gépezet szállításaiból eredő milliárdos haszonrészesedéseket.

Harmadik elégia

Az 1934–i görzi viszontlátás emlékképei.

12. sor. A liget olasz neve: Parco della Rimembranza.

13–14. sor. Vittorio Locchi, elesett fiatal görzi poétának patetikus hátraszegett fejét ábrázoló hermája a parknaklehajló, hatalmas szomorúfűze alatt van.

15. sor. Ugyancsak a Parco della Rimembranzában van agörzi elesett katonák hófehér körboltja (Tholos–a).

77. sor. A külváros olasz neve: borgo.

79–80. sor. Köztudomású volt, hogy az „osztrák” Görz védelmének ideje alatt a szövetséges német tisztek az elhagyott házakból minden szőnyeget, zongorát és képethátraindítottak tulajdon családjaik részére.

84. sor. Salamon király a biblia példázata szerint a gyermektulajdonjoga felett perlekedő anyáknak azt az ítéletetosztotta, hogy vágják ketté a gyermeket. Az igazi anyatiltakozva felkiáltott és inkább lemondott a gyermekről,amiért is a bölcs uralkodó neki ítélte őt.

85–86. sor. Görz lakossági helyezete az 1916. augusztus haviolasz birtokbavétel idején.

87–96. sor. Görz szomorú képe a vele szomszédos tolmeinifrontszakasz gáztámadás útján történt áttörése után, amikor is az új olasz telepesek kénytelenek hazájuk belsejébe  menekülni.

Negyedik elégia

3. sor. A villanegyed fasora: a salcanói út. Az olaszok felvonuló helye volt.

4. sor. Szent Gábor hegye: a 648 méter magas Monté SanGabriele, ahol az elégiákban szereplő aknavető ütegnektűzvonalbeli állásai voltak.

4. sor. Az ún. Salcano vagy Catarina szakadékról van szó, aM. S. Gabriele nyugati oldalán, mely a szóban forgó aknavetőüteg felülről sohasem látható célpontja volt.

45. sor. Egerland: ma Csehszlovákia részben német lakta határvidéke.

49. sor. Bersaglieri: olasz tábori zsandár–ezred. Menetelésejellegzetesen gyors.

83–90. sor. Utalás az 1912. évi budapesti munkástüntetésekre,amikor a gyárak népe felkerekedett műhelyeiből, és aKülső Váci úton át a parlament felé tartott, hogy megakadályozza a világháborút előkészítő véderő–javaslatokerőszakos megszavaztatását. A lovasrendőrök nagy csapata a tüntetőket kardlappal verte szét, de ezek a fővároskülönböző pontjain újra és újra összeverődtek, míglen
a fegyveres túlhatalom vérbe nem fojtotta megmozdulásukat.

107.  sor. Lokve: község a tarnovai erdő egy igen kies tisztásán.

108.   sor. Nemci: község a tarnovai fennsíkon.

Ötödik elégia

65–68. sor. A hadiszünet alatt a napközben egymással szembenéző és az árkaikból féltestükkel kiemelkedő ellenségesmegfigyelők hallgatásos megegyezésen alapuló mozdulatlansága. Moccanás esetén biztos a fejlövés.

98. sor. Pogyszem: csehül örvendező, igenlő válasz: minázs:ebéd.

140. sor. A nagy kaliberű aknákat azért nevezték kutyáknak,mert lezuhanásuk alkalmával ugató hangot adtak.

Hatodik elégia

A mottónak vonatkozása van az elégia 16. és 81. sorával.

9–12. sor. Az Ente Provinciale per il Turismo hivatal, azállamvasutak és a hősi kultuszt ápoló egyesületek valósággal üzletszerűen szervezik meg a görzi csataterek tömeges látogatását, és prospektusaik ezreit küldik világgá.

31–32. sor. Ring–palota: ezen a bécsi hadügyminisztériumotértették, ahol az embertartalékok iránti legteljesebb közönyösség uralkodott.

63. sor. Pikrinsav: robbanószerek gyártására használt nyersanyag.

Hetedik elégia

1–6. sor. Célzás az 1914–18–as háború egyik „szenzációjára”:ennek a háborúnak a vége felé jelent meg először a repülőgép, mint harcászati eszköz.

91. sor. Leonidas: spártai vezér, aki a thermopüylei szorosban300 társával együtt elesett, feltartóztatva a perzsák világostromra induló hadát. Neve az igazságos ügyért harcoló, a hazáért s a szabadságért az életet is feláldozó hősiesség legendás jelképévé vált.

96. sor. Undici Ignoti (olasz): Tizenegy Ismeretlen. A tömegsír kövének felirata.

Nyolcadik elégia

8–16. sor. A leírt álom végigéli a ma, az akkori jövő legnagyobb veszedelmét, az imperializmus részéről fenyegetőatomháborút.

109–130. sor. A kirobbant atomháború után az emberiség elkerülhetetlen pusztulásának a víziója.

Kilencedik elégia

83–84. sor. A görzi csata mementóként idézése azok számára, akik még mindig nem ismerték fel a háború elleniharc szükségességét.

Tizedik elégia

78–79. sor. Cilli (szlovénül: Celje), Steinbrück: stájer vasútállomások.

87. sor. Kasba (arab): vásártér.

88. sor. Casablanca (arab nevén Dar–el–Bsida): kikötő Marokkó nyugati partvidékén.

89. sor. Nord Kap (norvégül Magerő): Európa legészakibbfoka.

91. sor. Madár–Hegy: Madarak millióitól hemzsegő sziklafalközvetlenül a Nord Kap alatt.

96. sor. Rhodosz: sziget Kisázsia délnyugati részén.

100. sor. Capri: olasz sziget; természeti szépségei, köztük ahíres Kék Barlang (Grotta Azzura) tették kedvelt turistahellyé.