nyomtat

megoszt

A középkori Udvarhelyszék művészeti emlékei
DÁVID LÁSZLÓ

CSEHÉTFALVA

Unitárius templom, középkori faragvánnyal

A régi templom a falu keleti szélén, egy dombtetőn, a temető közepén állott. Ezt lebontották, és anyagából 1823-ban a falu közepén újat építettek, észak—déli tájolással. A lebontott régi templomnak már semmi nyoma nem látszik, de a feljegyzések részletesen tájékoztatnak róla. Az 1789-ben tartott vizitáció jegyzőkönyvében ezeket olvashatjuk: „A Czinterem közepe táján vagyon kívülről kő lábakkal erősitett régi kő Templom Sendelyes fedél alatt [...] napnyugat felől rakott ajtón vagyon a bé járás négy szegü deszkás Tornátz alatt.” Az ajtószárny belső felén ez a felirat volt olvasható. TISZT. PREDIKÁTOR TSINÁLTATTA A. 1772-BEN. A három ablakkal megvilágosított belső térről feljegyezték: „[...] egésszen Mennyezetes, mely táblákra lévén osztva, különböző színű festéssel ékesittetett, melynek egy tábláján irva olvastatnak a Tiz Parantsolatok ezen alá irással: AO. 1631. DIE 14-A JUNII IN CSEHÉDFALVA. A más táblára pedig ezek irattak: AD CULTUM ET HONOREM DEI OPT. MAX. EJUSQ. FILII JESU CXTI HOC TEMPLUM RENOVATUM RESTAURATUM OMNIMODO EX OPERE ET INDUSTRIA EGREGIORUM VIRORUM STEPHANI SZABÓ MICHAELIS ET THOMAE KOVÁTS. EMERICI ITEM MIKLOS ET GEORGII GOTHÁRD A.D. 1631. IN MENSE JUNII. PICTUM VERO A PETRO BALASI MOLDUVAIENSI ET GEORGIO IMRE. A Templom közepe táját erősíti egy kereken való boltozás vagy kő Arcus, melyhez napnyugatról ragasztva vagyon a Prédikálló Szék [...] festékes fedéllel, irással: IN HONOREM ET LAUDEM UNIUS VERI DEI, ET FILII EJUS JESU XTI HOC OPUS CURAVIT FIERI MINISTER HUJUS ECCLESIAE G.J. ANNO D. 1688 DIE APRILIS 14-A. A templom két végében két karok, egyik zöld, a más különböző szinnel, Táblánként festetett. [...] Kivül pedig a Templom mellett vagyon fából sendelyes fedél alatt készült Harangláb az ebben lévő két Harangokkal.” (UnitPüspVizit 1788. 744— 745.) A leltár említi az 1772-es évszámú pulpitust s azt az udvari poharat, amely ma is megvan; felirata: VINTZE LAKATOS GÁSPÁR ATTA A. D. 1648. Említ egy ma is meglévő harangot, feliratával: SVMPTV ECCLESIAE UNITARIAE CSEHETFALVIENSIS 1782 JOSEPHO ANNO REGNI 2-DO. „A más pedig régi kisebb, circiter talán 60 fontnyi lehet, mellyen lévő irás nem olvasható, az esztendő szám pedig illyen formán

80. Templomajtókeret

vagyon rajta: IX81.” (Up. és 749, 751.) Ennek az azóta elpusztult harangnak a feliratát Orbán Balázs örökítette meg: O REX G[LOR]IE VENI CUM PACE ANNO DOMI[NI] 1481. (Orbán I. 113.)

Az új templom építésekor a réginek nyugati egyszerű szemöldökgyámos ajtókeretét, melynek kőszegélye élszedéssel díszített, elhelyezték a déli főhomlokzaton, ma ez szolgál a torony alatti bejáratul, az 1772-ből való ajtószárnnyal együtt. Ma ez a kő ajtókeret a bizonyítéka annak, hogy a régi templom a középkorban, a XV. század végén épült, amit közvetett módon az évszámos középkori harang is alátámaszt.

A mai templom néhány berendezési tárgyat is örökölt a régiből. Előbb a templom épült fel, lizénás belső faltagolással, lapos boltozatta], észak felé sokszögzáródással. Stukkódíszes mennyezetének közepén ez a felirat olvasható: AZ EGY IGAZ ISTENNEK DICSŐSÉGÉRE ÉS SZ. FIA AZ UR JÉZUS TISZTELETÉRE EZEN SZ. TEMPLOMOT ÉPITTETTE A MAGA KÖLTSÉGÉN A CSEHÉRDFALVI UNITÁRIUS SZ. EKLÉSIA AZ 1823-DIK ÉVBEN. MEGUJITTATOTT 1878-BAN. Ez után az I. Sámuel XVI. 5. bibliai idézete és két újítási dátum következik: II. UJITTATOTT 1929. — III. 1960. A virágmintás festésű északi fakarzat mellvédjén az 1864-es évszám látható, díszítése újabb keletű. Az itt levő régi és szép rokokó formájú orgona az 1841-es évszámot viseli. A torony felőli déli fakarzaton UJITTATOTT 1878 és 1968 van felfestve. A keleti bejárat ajtószárnyán az 1821-es évszámot láthatjuk. Ezzel szemben a vakolt szószéket találjuk, újabb keletű koronával. Néhány virágos festésű mennyezetes pad is megvan még a XVIII. századból.

A déli homlokzati torony valamivel később épült, elkészültéig a régi templom haranglábját megtartották. Az övpárkányokkal erőteljesen tagolt toronytestet óraíves párkány zárja le, róla zsindelyfedésű gúlasisak emelkedik. A torony homlokzatán építési feliratot olvashatunk:

81. Harangfelirat 1481-es évszámmal (Orbán-Balázs után)

ÉPÜLT 1835-BEN. UJITTATOTT 1878 és 1929 ÉVEKBEN. Ma a toronyban az 1782-ből való mellett egy 1929-ben öntött harangot találunk.

A hagyomány szerint a félreeső helyen fekvő Csehétfalva hajdan Tarcsafalva egyházához tartozott, Orbán úgy tudja, hogy régi harangja is innen származhatott. A falut említő első adat figyelemre méltó, 1566ban 8 lófőt vesznek innen számba, a nevek egy része a későbbi templomi feliratokon is felbukkan: Nagy Mihály, Jánosi Albert, Kovách András, Miklósi János, Márton Balázs, Lőrinczi György, Kowach Mihály, Mihályi Balázs (SzOkl II. 201.). A hadi lustrán számbavettek aránylag magas száma (1567-ben a szabad porták kapuszáma 17 — SzOkl II. 220.) társadalmi indokokkal összefüggő magyarázatul szolgál az egy-két nemzedékkel azelőtti templomépítésre: a saját templom az önállósulás feltétele, a falu rangbeli emelkedésének bizonyítéka. A késő gótikus építésű templomot, mely boltozatos lehetett, 1631-ben alakították át, amikor a festett kazettás mennyezetet készítették. Egyik festője a Cotnariból való Balási Péter. A vizitációs leírás idején a templom még gótikus jellegű volt.

Irodalom

Orbán I. 112, 113. — Ürmösi Kálmán: A tarcsafalvi unitaria ecclézsia. KerMagv 1876. 360—363.