nyomtat

megoszt

A középkori székelység. Krónikák és oklevelek a középkori székelyekről
KORDÉ ZOLTÁN (szerk.)

Tartalomjegyzék

ELŐSZÓ

5

 

I. EREDETKÉRDÉS

9

1. II. Béla (1131 körül)

14

2. Anonymus: A magyarok cselekedetei

15

3. a) Kézai Simon: A magyarok cselekedetei

17

b) Paulus Venetus:Világtörténet

20

4. Thuróczy János: A magyarok krónikája

20

5. Petrus Ransanus: A magyarok történetének rövid foglalata

22

6. Antonio Bonfini: A magyar történelem tizedei

23

7. Verancsics Antal: Erdély, Moldva és Havasalföld fekvéséről

27

8. Szamosközy István: Erdély története. (VI. Pentas, I. könyv.)

28

 

II. A HADAKOZÓ SZÉKELYSÉG

37

9. A XIV. századi krónikakompozíció

43

a) Az Orsova menti ütközet

43

b) A Lajta menti ütközet (1146. September 11.)

44

10. IV. Béla (1250. június 23.)

44

11. Kézai Simon: A magyarok cselekedetei (II. András 1217. évi keresztes hadjáratáról)

45

12. IV. Béla (1235)

45

13. Marino Sanudo Senior: A Szentföldi hadjáratról

46

14. Iohannes Longus De Ypra: szent Bertinus monostorának története

47

15. Annales Ottakariani

47

16. IV. László (1289. September 18.)

48

17. Küküllei János: Lajos király krónikája

49

18. Névtelen Minorita: Lajos király tettei

50

19. Zsigmond tervezete az ország védelmére (1432/1433 k.)

51

20. A három erdélyi nemzet hadiszabályzata (1463. április 23.)

52

21. I. Mátyás (1473. december 9.)

53

22. Báthori István (1484. november 23.)

54

23. II. Ulászló (1499. július 13.)

56

24. Szaniszlófi Báthori István (1521. június 17.)

58

25. Szamosfalvi Mikola László (1537. június 4.)

59

26. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésének cikkelyei (1545. november 1.)

61

27. Erdélyország három rendjének részgyűlési határozatai (1554. június 10.)

61

 

III. MEGTELEPÜLÉS, SZÉKEK, BIRTOKVISZONYOK ÉS MEZŐVÁROSI FEJLŐDÉS

66

 

1. A magyarországi székely telepek

72

28. Váradi Regestrum 165. sz. regeszta (1217)

72

29. IV. Béla (1247 november 7.)

73

30. IV. Béla (1235-1270)

73

31. Tamás esztergomi érsek (1314 július 22.)

74

32. Sényői Székely Domokosra vonatkozó oklevelek (1323-1365)

75

a) Károly Róbert (1323. május 6.)

75

b) Egri káptalan (1323. május 24.)

75

c) Esztergomi káptalan (1323. május 7.)

76

d) Károly Róbert (1323. június 3.)

76

e) Károly Róbert (1326. augusztus 20.) 7

7

f) I. Lajos (1365. február 2.)

78

 

2. Székek, birtokviszonyok és mezővárosi fejlődés

79

33. II. András adománylevele (1222. május 7. előtt)

79

34. Andreanum (1224. november 30.)

79

35. IV. Béla (1252. augusztus 20.)

79

36. Máté erdélyi vajda (1271)

80

37. Erdélyi káptalan (1291)

81

38. Erdélyi káptalan (1291)

81

39. Erdélyi káptalan (1293)

82

40. Az aranyosi székelyek és az esztergomi káptalan közötti per

83

a) Köcski Sándor országbíró (1327. június 4.)

83

b) Köcski Sándor országbíró (1327. május 30. után)

87

c) Gyulafehérvári káptalan (1327. július 30.)

92

d) Szécsényi Tamás erdélyi vajda (1327. VIII. 2.)

93

41. A sepsi székelyek és a hídvégi nemesek közötti birtokvita (1349-1448)

94

a) Erdélyi káptalan (1349. September 19.)

95

b) I. Lajos (1359. július 27.)

96

c) Erdélyi káptalan (1359. September 17.)

97

d) I. Lajos (1366. május 9.)

98

e) Hunyadi János (1448. február 15.)

99

42. Zsigmond (1424. július 10.)

101

43. Zsigmond (1427. május 9.)

103

44. Lábatlani János székely ispán (1459. november 26.)

104

45. Mátyás (1462. december 9.)

107

46. Kolozsmonostori konvent (1464. július 19.)

108

47. Mátyás (1470. december 2.)

110

48. Báthori István székely ispán (1481. április 9.)

111

49. Sepsiszék és Sepsiszentgyörgy viszálya

112

a) Báthori István székely ispán (1492. September 28.)

113

b) Báthori István székely ispán (1492. október 7.)

115

50. Csúcsi Tomori István székely alispán

117

a) 1523. október 9.

117

b) 1524. július 6.

118

51. Sepsiszentgyörgy mezővárosi kiváltságainak védelme .

119

a) II. Lajos (1525. április 7.)

119

b) II. Lajos (1525. április 7.)

120

52. Sepsiszék és miklósvárszék viszálya

122

a) I. János (1531. július 5.)

122

b) I. János (1532. január 16.)

123

53. I. János (1538. September 18.)

124

 

IV. TÁRSADALMI BERENDEZKEDÉS, SZOKÁSJOG, TISZTSÉGVISELÉS

131

 

1. Leírások, általános összefoglalások

139

54. Ismeretlen szerző leírása Magyarországról 1308-ból .

139

55. Tomori Pál munkácsi és fogarasi várnagy a székelyekről (1515. június 12. és november 18.)

139

56. Brodarics István: Igaz leírás a magyarok és a törökök mohácsi ütközetéről

140

57. Oláh Miklós: Athila

140

58. Névtelen szerző jelentése Verancsics Antalnak az erdélyi székelyekről

143

59. Verancsics Antal: Erdély, Moldva és Havasalföld fekvéséről

146

60. Antonio Possevino: Transilvania (II. könyv, 6. fejezet)

148

61. Szamosközy István: Erdély története. (VI. Pentas, I. könyv.)

151

62. Szokásjog - jogszokások

156

63. V. István (1270-1272)

156

64. Weynrich, Dályai Péter és Miklós comesek (1299. július 19. előtt)

157

65. Lackfi András székely ispán bizonyságlevele (1344. október 18.)

158

66. Marosvásárhelyi székely gyűlés határozatai (1451. június 17.)

159

67. Vingárdi Geréb János görgényi várnagy (1453. September 20.)

160

68. Pálfalva és Váraljafalu között folyó per (1459)

160

a) Vingárdi Geréb János erdélyi főkapitány (1459. június 22.)

161

b) Nyújtódi János és Galambfalvi András (1459. június 29.)

161

c) Rozgonyi Osvát És Losonci László székely ispánok (1461. október 13.)

162

69. Zabolai gyűlés határozatai (1466. január 20.)

164

70. Telegdi István alvajda (1497. augusztus 11.)

166

71. II. Ulászló (1499. július 13.)

167

72. II. Ulászló rendelete (1504. szept. 18.)

171

73. Udvarhelyi székely gyűlés határozatai (1505. nov. 20.)

172

74. Agyagfalvi székely gyűlés végzései (1506)

174

75. Kolozsmonostori konvent (1508. május 25.)

176

76. Werbőczy István: Nemes Magyarország szokásjogának hármaskönyve (III. rész, 4. cím)

178

77. Héderfáji Barlabási Lénárd székely alispán (1524. január 13.)

179

78. Kisfalud birtokáért és a hozzá kapcsolódó lófőségekért folyó per (1535-1538)

180

a) Majlád István erdélyi vajda és székely ispán (1535. november 6.)

180

b) Szapolyai (I.) János (1538. július 23.)

190

c) Szapolyai (I.) János (1538. augusztus 2.)

193

79. I. János (1536. január 8.)

194

80. A székely nemzetségi szervezet

195

a) A Maros-széki főtisztségek nemek és ágak szerinti viselésének lajstroma az 1491-1515.évekre vonatkozóan

195

b) Hadnagyság és bíróság nemek és ágak szerinti viselése maros-székben (1548)

198

c) Jegyzék a székely nemekről, ágakról és a székekről (XVI. század első fele)

199

81. TESTAMENTUMOK

201

a) Szentannai Lázár János végrendelete (1549. március 1.)

201

b) Maksai Bekes Adorján végrendelete (1560. október 15.)

204

82. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésének cikkelyei (1545. november 1.)

205

83. Pokai Balázs Apaffy Lászlóval szemben székely örökség ügyében folytatott pere

207

a) Kendy Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok (1553. december 15.)

207

b) Kendy Ferenc és Dobó István erdélyi vajdák és székely ispánok (1555. október 6.)

209

84. Székelyudvarhelyi gyűlés határozatai (1555. április 28.)

211

85. A gyulafehérvári országgyűlés végzései a székelyek ügyében (1559. június 12.)

219

86. Fogott bírák előtti egyezségek

222

a) Bethlenfalvi Geréb János és Hestfalvi Gergelyné Zsófi asszony birtokcseréje (1560. november 6.)

222

 b) Luka Antal leányainak a birtokeladása (1561. május 3.)

223

 

V. ADÓZÁS, TÁRSADALMI FESZÜLTSÉGEK

229

 

1. Adózás

235

87. IV. Béla (1256. december 16.)

235

88. II. Ulászló (1499. július 13.)

235

89. II. Ulászló (1508. január 10.)

236

90. A három erdélyi nemzet marosvásárhelyi országgyűlésének cikkelyei (1545. november 1.)

237

91. Marosvásárhelyi székely gyűlés határozatai az adófizetésről (1554. január 25. körül)

238

92. I. Ferdinánd (1554. április 26.)

239

93. A gyulafehérvári országgyűlés végzései a székelyek ügyében (1559. június 12.)

240

 

2. Társadalmi feszültségek

242

94. A székelyek és a három erdélyi nemzet

242

a) A kápolnai unió (1437. September 16.)

242

b) Az unió tordai megerősítése (1438. február 6.)

245

95. Zabolai gyűlés határozatai (1466. január 20.)

46

96. Kolozsmonostori konvent (1467. augusztus 18.)

249

97. Szászokkal, nemességgel szembeni hatalmaskodás

253

a) Mátyás (1471. november 1.)

253

b) Magyar Balázs erdélyi vajda és székely ispán Beszterce városához (1475. február 17.)

254

98. A székelyek és Báthori István erdélyi vajda- székely ispán közötti konfliktus

255

a) A székelyek három neme a szászok egyeteméhez (1492. december 2.)

255

b) A székelyek Báthori István erdélyi vajda elleni panaszlevele II. Ulászló királyhoz (1492 decembere körül)

256

c) II. Ulászló (1493. január 19.)

262

99. Geréb László erdélyi püspök és Vingárdi geréb Péter országbíró (1498. szeptember 13.)

263

100. II. Ulászló (1504. december 24.)

265

101. Agyagfalvi székely gyűlés (1506)

266

102. Héderfáji Barlabási Lénárt székely alispán (1511. január 12.)

268

103. Majlád István erdélyi vajda és székely ispán (1536. május 20.)

269

 

VI. EGYHÁZI VISZONYOK

273

104. Vilmos erdélyi püspök (1213)

276

105. I. Mátyás (1466. június 27.)

276

106. Menyhért erdélyi püspöki helyettes (1475 előtt)

277

107. Egyházügyi végzések (1503. szept. 15.)

278

108. Szapolyai János erdélyi vajda (1519. július 28.)

283

109. Mihály pap tanúbizonysága (1555)

285

110. A szentkirályi vagy székelyházai pálos rendház

285

a) A szentkirályi kolostor okleveleinek jegyzéke 1522-ből 1370-1510)

286

b) A szentkirályi (székelyházai) kolostor iratainak jegyzéke 1750-ből (1419-1483)

292

c) Gyöngyösi Gergely: Az első remete szent pál rendjén levő testvérek életrajzai

293

 

IRODALOM

295

HELY-ÉS NÉVMUTATÓ

302