nyomtat

megoszt

Nagy Jenő hagyatéka
BOGDÁNDI ZSOLT

III. Nagy Jenő kéziratai

III. 1. Monográfiák és önálló kiadványok

Torockóra vonatkozó kéziratok

214. A torockói magyar népi öltözet (haj- és fejviselet) [1958], g., 92 f. (beragasztott felvételekkel)

215. Faragó József – Nagy Jenő – F. Halay Hajnal: A torockói magyar népviselet és csipke [1991], g., 165 f. (+ a kézirattal kapcs. levelezés, András János véleményezése)

216. A torockói népművészetről [1950] (viselettörténeti rész: Faragó József-Nagy Jenő), g., 113 f. (2 példány) + feltehetően F. Halay Hajnal tanulmánya a torockói csipkéről, g., 16 f.

217. Magyar – román, román–magyar szótár kéziratai, aut., g., kb. 4000 f.

218. A besztercei hagyatéki leltárak tárgyi anyagának német nyelvű szójegyzékei

219. A hagyatéki leltárak tárgyi anyagának (ingóságok) szójegyzéke 1573–1575 I. (betűrendes, bekötött szójegyzék), aut., ném., kb. 250 f.

220. A hagyatéki leltárak tárgyi anyagának (ingóságok) szójegyzéke 1576–1578 II. (betűrendes, bekötött szójegyzék), aut., ném., kb. 250 f.

221. A hagyatéki leltárak tárgyi anyagának (ingóságok) szójegyzéke 1586–1598 III.

(betűrendes, bekötött szójegyzék), aut., ném., kb. 250 f.

222. A hagyatéki leltárak tárgyi anyagának (ingóságok) szójegyzéke 1599–1602 IV. (betűrendes, bekötött szójegyzék), aut., ném., kb. 250 f.

223. A hagyatéki leltárak anyagának (ingóságok és ingatlanok) szójegyzéke 1607–1634 V. (betűrendes, bekötött szójegyzék), aut., ném., kb. 300 f.

224. Mente. Adalékok a magyar és szász összehasonlító viselettörténeti kutatásokhoz. (1993), g, aut., 38 f. (korrektúra-példányok, több, javított példányban)

225. Dolmány. Adalék az összehasonlító szó- és viselettörténeti vizsgálódásokhoz, aut., kb. 50 f.

226. Az erdélyi szász eredet- és nyelvjáráskutatás története (megj. Erdélyi Tudományos Intézet 1944. évi évkönyvében), g., 42 f. (jegyzetekkel)

227. A német nyelvjáráskutatás történeti vázlata és mai állása, g., 71 f. (1940)

228. Magyar Nyelvtan a VII. osztály számára, aut., g., kb. 100 f.

III. 2. Kisebb cikkek, tanulmányok, ismertetések

229. Népnyelv és népviselet, g., 2 f. (1971)

230. Felelet a „Mellékmondat-e a főmondat?” kérdésre, g., 7 f. (1957)

231. A Romániai Magyar Nyelvjárások Nyelvatlasza, g., 7 f. (megj. Előre 1957. III. 17.)

232. Farazia, fereschi (1964), g., 6 f.

233. Fánk, pánkó, g., 8 f.

234. Néprajz és nyelvtudomány, g., aut., 19 f. (öt, jegyzetelt példány)

235. Az anyanyelvi tudásfelmérés és néhány tanulsága az általános és középiskolában, g., 8 f. (2 példány)

236. A torockói népviselet, g., 5 f.

237. Művelődés – nyelvi műveltség, g., 7 f. (3 példány, megj. Művelődés 1968/1)

Idegen nyelvi oktatás – idegenforgalom, g., 6 f. (megj. Korunk 1967)

238. Kell-e nyelvtan a nyelvi műveltséghez? G., 4 f. (megj. Művelődés 1968 febr.)

239. Az előadó nyelvi műveltsége, g., 4 f.

240. Nyelvi műveltség, g., 4 f.

241. A határozatlan névelő használatáról, g., 2 f. (megj. Vörös Zászló 1968)

242. Lábai? G., 2 f. (megj. Előre 1968. VII. 27.)

243. Tanítol? G. 2 f.(megj. Előre 1968)

244. And-rás vagy An-drás? G., 2 f. (megj. Igazság 1970. VIII. 29.)

245. Az aki, amely, ami vonatkozó névmás használatáról, g., 12 f. (2 példány)

246. A mellérendelő kötőszók szerepéről, g., 10 f. (2 példány)

247. A nyelvhelyesség néhány kérdése az iskolában, g., 29 f. (3 példány)

248. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum „Erdélyi népművészet” kiállítása és tanulságai, g., 9 f.

249. Situaţia şi sarcinile etnografiei în R.P.R. în domeniul artei populare, g., 11 f. (társszerzőkkel)

250. Az Erdélyi Néprajzi Múzeum, g., 4 f. (Művészet 1959. márc. 16.)

251. A magyar nyelvjárások szókincsét ért román hatás vizsgálatának néhány kérdése, g., aut.,17 f. (2 példány)

252. Adalékok a székely népi öltözet fejlődésének vizsgálatához, g., 13 f. (megj. Etnográfia 1958)

253. A szilágysági Tövishát magyar népi öltözetének vizsgálatához, g., 10 f. (megj. Etnográfia 1958)

254. A kőröstárkányi magyar népi öltözet, g., 8 f. (megj. Művelődés 1958 aug.)

255. Contribuţii la dezvoltarea „cioarecilor” secuieşti, g., 11 f. (1958)

256. Contribuţii la studiul influenţei limbii romîne asupra lexicului graiului maghiar din Comuna Sărata, rai. Bistriţa, g., 17 f. (Iorgu Iordan emlékkönyvbe, 1958)

257. Cercetări de lingvistică, g., 3 f. (Korunk számára, 1957)

258. Nyelvatlasz a Román Népköztársaság magyar nyelvjárásairól (1957), g., 10 f. (2 példány)

259. A székely népi öltözet, g., 7 f. (megj. Művelődés, 1957 május)

260. Orbán Balázs, g., 4 f. (1956, a Művelődésnek)

261. A moldvai csángó öltözet szókincsének román jövevényszavai, g., 13 f.

262. A nyelvjárások elhatárolásának kérdése, g., 28 f.

263. Szabó T. Attila: A szó és az ember. Válogatott tanulmányok, cikkek II. Buk., 1971. (ismertetés a NyIrk 1972/1 számba), g., 15 f.

264. Dicţionar German-Romîn. Buc., 1958. (ismertetés), g., 6 f.

265. A rónaszéki nyelvjárás mássalhangzóinak időtartamáról (Adatok a nyelvcsere következtében beállott mennyiségi hangváltozások vizsgálatához), g., 13 f. (a Petrovici emlékkönyvbe, 1959)

266. Conribuţii la studiul influenţei limbii romîne asupra lexicului graiului maghiar din comuna Sărata, rai. Bistriţa, g., 16 f. (a Iorgu Iordan emlékkönyvbe)

267. Sófalva község nyelvi állapotában mutatkozó román nyelvi hatásról (Adalék a román-magyar nyelvi kölcsönhatások vizsgálatához), g., 36 f. (három példány)

268. Sófalva község hangrendszerének időtartam viszonyairól (Adalék a román-magyar nyelvi kölcsönhatások vizsgálatához), g., 19 f. (1968)

269. Geschichte und bisherige Ergebnisse der Erforschung ungarischer Lehnwörter im Siebenbürgisch-Sächsischen, g., 28 f.

270. Sprachliche Beziehungen zwischen dem Ungarischen und Siebenbürgisch-Sächsischen, g., 13 f. (1976)

271. Szabó T. Attila 65 éves, aut., kb. 20 f.

272. A nyelvatlasz, a nyelvjáráskutatás korszerű eszköze, g., aut., 13 f. (megj. Korunk, 1957 szept.)

273. Bevezetés az összehasonlító néprajzba (1948-49), g., aut., 36 f. (egyetemi előadás?)

274. Az első magyarországi csángó fesztivál és konferencia Jászberényben, g. 10 f. (1993)

275. A székelyföldi erdővidék temetői (Balassa Iván: A székelyföldi Erdővidék temetői. Debrecen, 1992. c. kötet ismertetése), g., 11 f., 2 példány (1992)

276. Siebenbürger Sachsen und ihre Sprache, g., 11 f. (1945?)

277. Szempontok és munkamódszerek az erdélyi szász helynévkutatásban, g., 17 f. (megj. 1948)

278. Ungarische Volkssprache (Magyar Népnyelv. A debreceni Tisza István Tudományegyetem Magyar Népnyelvkutató Intézetének évkönyve. Szerk. Csűry Bálint c. kötet ismertetése), g., ném., 29 f. (1940)

279. Ungarische Mundartenforschung an der Universität Debrecen, g., 9 f. (1940) + az első korrektúra lenyomatai

280. Népi téglaégetés a Mice-völgyében (Zilah környéke), g., aut., 4 f. (megj. Erdélyi Múzeum 3-4/1945)

281. Egy kalotaszegi falu élete. Képek Magyarvalkó múltjából és jelenéből, g., 11 f.

282. Kalotaszeg népe, g., 7 f. (1945?) 

283. Orsófaragás a kalotaszegi Magyarvalkón, g., 4 f. (megj. Ethnográfia és Népélet LVIII/1947)

284. A nyelvatlaszmunka és a vidéki értelmiség, g., 5 f. (megj. Református Szemle 1948. január)

285. Német eredetű eszköznevek a kalotaszegi Magyarvalkó népi ács- és kerekesmesterségének nyelvében, g., 5 f. (megj. Erdélyi Múzeum L/1945)

286. Család-, gúny- és ragadványnevek Magyarvalkón, aut., g., 11 f. (megj. Erdélyi Múzeum 1-2/1944, ETF 176 sz.)

287. Lakodalom Magyarvalkón, g., 17 f. (megj. Erdélyi Múzeum 3-4/1943, ETF 168 sz.)

288. Temetés, temető és a halotti tor Magyarvalkón, g., 14 f., 2 példány (megj. Ethnográfia-Népélet 1942. 2 sz.)

289. Adatok a magyarvalkói szénacsináláshoz, g., 2 f. (megj. Ethnográfia-Népélet 1940. 4. sz.)

290. Juhsajtkészítés (bácsolás) Magyarvalkón, g., 2 f. (megj. Ethnográfia 1943)

291. Zsindelyfaragás Magyarvalkón, g., aut., 2 f. (megj. Erdélyi Múzeum 1-2/1944)

292. Egy falu arculata kalendáriuma tükrében (Az első Nagykendi Kalendárium 1994), g., 4 f.

293. Közművelődésünkért, önismeretünkért (1993, a Művelődés c. folyóiratról), g., 3 f.

294. Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó I-II. München 1988. (ism. Nagy Jenő), g., magy., 8 f.

295. In memoriam: Lőrincze Lajos, g., 3 f. (1993)

296. Szótörténet – viselettörténet (Adalék a romániai magyar viselettörténeti kutatásokhoz a szótörténet tükrében), g., 7 f.

297. Emlékképek Jékely Zoltánról, g., aut., 21 f., 3 példány (1991)

298. Kónya Gyuláné, Schäfer Teréz. Egy fejezet a kalotaszegi varrottasok történetéből, g., 12 f. (1990) – 2 példány

299. Az eszközöktől a népművészeti remekművekig, g., 42 f.

300. Emlékkönyv Benkő Loránd hetvenedik születésnapjára. Bp., 1991. (ism. Nagy Jenő), g., 16 f. (3 példány)

301. Aranyos Stuhl, g., 10 f.

302. Felméri Lajos sírhelye megóvása érdekében, g., 2 f. (megj. Szabadság 1993. január 9.)

303. Gazdasági-társadalmi tényezők hatása a torockói öltözet alakulására, g., 16 f. (1995)

304. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár művelődés-, nyelvtörténeti és történeti néprajzi jelentősége, g., 12 f., 2 példány (megj. Jakó Zsigmond Emlékkönyv, 1996)

305. Ungarische ethnographische Gruppen und Forschungen in der Sozialistischen Republik Rumänien, g., aut., 42 f (1983), 2 példány

306. Magyar néprajzi csoportok és kutatások Románia Szocialista Köztársaságban, g., aut., 33 f.

307. Az erdélyi magyar felsőruha és a szász Fälsche, g., aut., 19 f. (1983) 4 példány és fényképek + Gáborján Alice lektori véleménye

308. Mollay Károly: Német-magyar nyelvi érintkezések a XVI. század végéig. Bp., 1982. (Ism. Nagy Jenő), g., 11 f. (megj. NyIrk 1984)

309. Károly Kós: Eszköz, munka, néphagyomány. Dolgozatok a munka néprajza köréből. Buc., 1979. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 3 f.

310. Faragó József - Nagy Jenő – Vámszer Géza: Kalotaszegi magyar népviselet (1949-1950). Buk., 1977. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 3 f.

311. Dr. Kós Károly – Szentimrei Judit – dr. Nagy Jenő: Szilágysági magyar népművészet. Buk., 1974. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

312. Dr. Kós Károly: Tájak, falvak, hagyományok. Buk., 1976. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

313. Népismereti dolgozatok 1978. Szerk. Dr. Kós Károly – Dr. Faragó József, Buk., 1978.   (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

314. Dr. Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Kolozsvár, 1971. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 1 f.

315. Dr. Kós Károly – Szentimrei Judit – dr. Nagy Jenő: Kászoni székely népművészet. Buk., 1972. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

316. Dr. Kós Károly – Szentimrei Judit – dr. Nagy Jenő: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Buk., 1978.  (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

317. Népismereti Dolgozatok, 1976. Szerk. dr. Kós Károly. Buk., 1976. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

318. Vámszer Géza: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, adatok (1930-1975). Buk., 1977. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

319. Dr. Kós Károly: Népélet és néphagyomány – Tiz tanulmány. Buk., 1972. (rom. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 4 f.

320. Dr. Kós Károly – Judit Szentimrei – Dr. Jenő Nagy: Kis-Küküllő vidéki magyar népművészet. Buk., 1978. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

321. Dr. Kós Károly: A vargyasi festett bútor. Kolozsvár, 1971. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 1 f.

322. Géza Vámszer: Életforma és anyagi műveltség. Néprajzi dolgozatok, gyűjtések, adatok (1930-1975). Buk., 1977. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 3 f.

323. József Faragó – Jenő Nagy – Géza Vámszer: Kalotaszegi magyar népviselet (1949-1950). Buk., 1977. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 3 f.

324. Népismereti Dolgozatok, 1976. Szerk. Dr. Kós Károly. Buk., 1976. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

325. Népismereti Dolgozatok, 1980. Szerk. Károly Kós és József Faragó. Buk., 1980. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

326. Népismereti Dolgozatok, 1981. Szerk. Károly Kós és József Faragó. Buk., 1981. (ném. nyelven ism. Nagy Jenő), g., 2 f.

III. 3. (327.) Pedagógiai tárgyú cikkek és előadások (1971-1975), g., magy., rom., kb. 1000 f.

III. 4. Véleményezések

328. Opponensi jelentés Szabó Zoltán aspiránsnak „A kalotaszegi nyelvjárás igeképzőrendszere” című kandidátusi értekezéséről, g., 11 f.. (1958. május 30., 2 példány)

329. Észrevételek és javaslatok Vámszer Géza: A csíki juhtenyésztés c. tanulmányához, g., 6 f.

330. Észrevételek és javaslatok a Német tankönyv a fakultatív oktatás számára I. rész c. kézkönyv anyagával kapcsolatban, g., 7 f. (1959)

331. Véleményezés Nagy Olga: Szék község ragadványnevei és gúnynevei c. tannulmányáról, g., 1 f. (1958)

332. Véleményezés Molnár István: Zászlós hajnalozó-öntöző húsvéti népi játék Tordátfalván c. dolgozatáról, g., 1 f. (1958)

333. Véleményezés Molnár István: A Libellusok adatai a Nyikómente gazdaságnéprajzának tanulmányozásához c. dolgozatáról, g., 1 f. (1958)

334. Jelentés Lakó Elemér aspiránsnak „A kalotaszegi nyelvjárás magánhangzó-rendszere” című kandidátusi értekezéséről, g., aut., 13 f. (1957)

335. Észrevételek és javaslatok Vámszer Géza: Néprajzi kirándulás Csíkban c. az Ifjúsági Kiadónál megjelenő munkájával kapcsolatban, g., 8 f. (1957)

336. Észrevételek a gyermek- és ifjúsági irodalom-előadásokhoz készített tanmenet-tel kapcsolatban, g., 2 f. (1957)

337. Bemerkungen und Vorschläge zur Abhandlung Der Johanniskronenbrauch im mittleren Sibenbürgen von Dr. Erhard Antoni, g., 4 f. (1957)

338. Észrevételek és megjegyzések Dr. Kiss Imre: Nyelvészeti földrajz c. tanulmányával kapcsolatban, g., 2 f. (1957)

339. Észrevételek és javaslatok a Muzeul etnografic al Transilvaniei Cluj /Ghid ilustrat/ c. kiadvánnyal kapcsolatban, g., 2 f.

340. Észrevételek és javaslatok Kós Károly: Árucserénk néprajzi tanulmányozása c. dolgozatával kapcsolatban, g., 5 f. (1957)

341. Észrevételek és javaslatok Vita Zsigmond: A népi szőlőművelés szokásai Nagyenyed vidékén c. dolgozatával kapcsolatban, g., 2 f. (1957)

342. Észrevételek és javaslatok Molnár István: Népi vadfogási módok a Gyergyói hegységben c. dolgozatával kapcsolatban, g., 1 f. (1957)

343. Észrevételek és javaslatok Molnár István: A középnyárádmenti kacor c. dolgozatához, g., 1 f. (1957)

344. Észrevételek és javaslatok Bura László: Bogdánfalva mai személynév-anyaga c. dolgozatához, g., 4 f. (1957)

345. Észrevételek és javaslatok Csák László – Gálffy Mózes: A mérai ruházat műszókincse szókincs-tanulmánnyal kapcsolatban, g., 4 f. (1957)

346. Észrevételek Teiszler Pál: Mezőfény mezőgazdaságának munkamenete és műszókincse c. tanulmányához, g., 10 f. (1957)

347. Balogh Ödön: Gyimesi tájszók, Restellem (Gyimesi népmese), Leányfonó Vajdaszentivánon (Nagy Jenő észrevételei), g., 1 f. (1957)

348. Észrevételek Szabó József: Magyarországi és jugoszláviai magyar nyelvjárásszigetek című doktori értekezésével kapcsolatban, g., 4 f. (1992)

349. Észrevételek és javaslatok Bartha Antal: Német-magyar vállalatgazdasági és könyvviteli szakszótárral kapcsolatban, g., 3 f. (1992)

350. Megjegyzések Gazda Klára: A székely női népviselet c. tanulmányával kapcsolatban, g., 2 f., 2 példány (1995)

351. Megjegyzések és kiegészítések Georg Kraus: Siebenbürgische Chronik című munka fordításával kapcsolatban. Fordította Vogel Sándor, g., 28 f. (1984)

III. 5. Előadások

352. A Román Népköztársaság Magyar Nyelvjárásai Nyelvatlaszának néhány kérdése (1957), g., 9 f.

353. Eredmények és feladatok a magyar-szász nyelvi kapcsolatok kutatásában, aut., g., 6 f. (román nyelvű összefoglalóval)

354. A nyelvtanóra vezetése az I-IV. osztályban (1955), g., 19 f.

355. A tanulók szókincsének és kifejezőkészségének fejlesztése, g., 26 f. (2 példány)

356. A magyar nyelv fejlődésének korszakai és mai rétegei, g., 22 f.

357. A magyar nyelv mai szókészlete, g., 23 f.

358. Magyar Nyelvtörténet. A szókészlet története. Program a tudományegyetemek nyelv- és irodalomtudományi karának magyar szakja számára (1953), g., 13 f. (a programot készítette Benkő Loránd)

359. A szókincs bővülése: jelentésváltozás (tanári továbbképzés), g., 20 f.

360. A cselekvés körülményeit kifejező szófajok és mondattani szerepük, g., 10 f.

361. A magyar helyesírás újításai, g., 7 f.

362. Erdélyi szász nyelvészeti törekvések (A szász eredet- és nyelvjáráskutatás története és célkitüzései), g., 17 f. (1945)

363. Az új nyelvelmélet jelentősége a német nyelvtörténet számára, g., 12 f. (1950)

364. Kalotaszegi magyarok. 1944 május 15-én felolvasott rádióelőadás szövege, g., aut., 10 f.

365. Az Erdélyi Múzeum-Egyesület világháború utáni (1947-1950) működésének utolsó éveiről, g., 4 f. (elhangzott a Kolozsvári Rádióban 1990. június 26-án)

366. Megemlékezés Áprily Lajosról nagyenyedi emléktáblájának leleplezése alkalmából (elhangzott 1993. október 27-én), g., 21 f. (két példány)

367. Ember voltam, remegő, daloló (Áprily Lajosról), g., 15 f.

368. Nagy Jenő beszéde, amely a Magyar Néprajzi Társaság tiszteleti tagjává való választása alkalmával hangzott el, 1990. október 15-én, g., 6 f.

369. Csűry Bálint emlékezete, g., aut., 6 f. (elhangzott a Kolozsvári Rádióban, 1991-ben)

370. Kónya Gyuláné tevékenységének jelentősége a kalotaszegi varrotasok népművészeti értékeinek megőrzésében, g., 8 f., 2 példány (elhangzott 1994. április 17-én)

371. Kónya Gyuláné hagyatéka. Egy fejezet a kalotaszegi varrottasok történetéből, g., aut., 6 f., 3 példány (elhangzott a Kolozsvári Rádióban1991-ben)

372. Édesapámról. Nagy Jenő (1883-1952), g., 16 f. (elhangzott a Pápai Öregdiákok Baráti Köre 1993. évi találkozóján)

373. A tanítvány emlékezik... Dr. Csűry Bálint emléktáblája felavatásánál, g., aut., 8 f. (elhangzott Egriben 1992. októberében)

374. Mit nyújt az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár a hazai magyar történeti öltözködés megismeréséhez?, g., 14 f. (elhangzott Székelyudvarhelyen, 1983-ban)

375. Az Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár nyelv- és művelődéstörténeti jelentősége, g., 11 f. (1991, Szeged), 4 példány

376. Gazdasági-társadalmi tényezők hatása a XVII-XIX. századi erdélyi magyar öltözetek alakulására, g., 14 f. (1995), 3 példány