nyomtat

megoszt

Szatmári diákok 1610–1852
közreadja BURA LÁSZLÓ
II. GIMNÁZIUMI DIÁKNÉVSOROK 1814-1843

Szatmár város katolikus polgárai nem törődtek bele jezsuita, majd pálos vezetésû gimnáziumuk megszûnésébe, többször kérvényezték új katolikus iskola megnyitását, hiába. Kedvező változás csak a katolikus egyházszervezet partiumi megszilárdulása nyomán következett be: 1805 januárjában a Helytartótanács Fischer Istvánnak, az előző évben létesített szatmári egyházmegye első püspökének kérésére engedélyezte, hogy a gimnáziumot piarista tanárokkal újra megnyissák. A tanítás elkezdését azonban késleltette, hogy a kegyesrendi szerzeteseket nem sikerült Szatmárra hozni.
Az 1807-es tanévvel a tanítás az I.-III. grammatikai osztályokkal indult meg, a tanárokat a szatmári egyházmegye papjaiból válogatták. A következő tanévtől már teljes a négyosztályú gimnázium, és megindult a két humanista osztály is. Az iskola neve ettől kezdve: Nagyobb Királyi Gimnázium. Hatosztályos intézményként folyamatosan mûködött 1852-ig, amikor egyesítették a püspöki líceummal, s a továbbiakban nyolcosztályos főgimnázium volt.
A XIX. században újrainduló gimnázium a szatmári katolikus püspökség főhatósága alatt állt, igazgatóját, tanárait a püspök nevezte ki. 1807-től a gimnázium igazgatói tisztét a szatmári káptalan egyik tagja látta el, fizetés nélkül. A gimnázium igazgatói a következők voltak: Kovács Flórián (1806-1808), Hagymásy János (1809- 1813), Dubinszky Mihály (1813-1825), Sixt József (1825-1829), Schlachta Márton (1829-1837), Obermayer András (1837-1843), Majerhold Antal (1843-1959). A tanárok egyházmegyei papok és világiak voltak, utóbbiak elsősorban a humanista tagozaton tanítottak. Az igazgatóval együtt 6-8 tanára volt az iskolának.
A gimnázium igazgatója minden évben összefoglaló jelentést készített a tanárokról és önmagáról. Ebben a személyi adatok felsorolása után beszámolt az illető egészségi állapotáról, tudományos fokozatáról, nyelvismeretéről; közölte, hány éve tanít a gimnáziumban, mennyi a tanításban eltöltött összes éveinek száma; külön rovatban ismertette fizetésüket és egyéb javadalmazásukat, végül megjegyzéseket fûzött évi munkájukhoz. A tanárok kiválasztásánál egyik szempont nyelvtudásuk lehetett, ugyanis mindegyikük - a latinon kívül - legalább három nyelvet jól beszélt. A három nyelv: magyar, német, szláv (ruszin vagy szlovák). Egy tanárnál a harmadik nyelv az örmény volt, negyedikként egy-egy tanár a franciát ill. a románt tudta.
A század elején magánházakban béreltek szobát egy-egy osztály számára, majd a Kő (a későbbi Kazinczy) utcában épült iskolaépületben mûködött a gimnázium. A diákok többsége magánházaknál lakott. Bizonyos számú tanuló a konviktusban kapott helyet. Ez az 1807-ben újraiduló gimnázium mellett anyagi alapok híján elég szerény körülmények között mûködött. A bentlakók száma 9-13 fő körül mozgott. Változást az 1828/29-es tanév hozott, ekkor elkészült a konviktus új épülete. Ettől kezdve általában 35 ingyenes bentlakót és 70-80 fizető növendéket vettek fel. 1842-ben pedig felépítették a konviktusnak a XX. században álló épületét.
A XIX. századi gimnázium diákságára vonatkozó (fennmaradt) forrásanyag jellege szerint több csoportba sorolható; a gimnázium tanulóifjúságának összeírásai: Conscriptio iuventutis scholasticae in R. M. Gymnasia Szathmarini... az 1822/23, 1823/24,1824/25,1825/26,1829/30,1839/40-es tanévből; a tanév eleji helyzetet, ill. a tanulók féléves névsorát közlő iratok: Status initialis studii... 1821/22, 1822/23, Nomina Iuventutis Scholasticae semestris secundi 1825/26, 1829/30; a gimnázium első és második félévi tájékoztatói: Informatio primo-semestralis de iuventute in Regio Maiore Gymnasia Szathmariensi 1816/1817, 1818/19, 1820/21, 1821/22, 1825/26, 1829/30, 1843/44 - Informatio secundo-semestralis de iuventute... 1814/15, 1815/16, 1817/18,1823/24,1827/28,1831/32,1834/35,1838/39; a tanulók osztályzását tartalmazó jegyzőkönyvek: Classificatio primo-semestralis studiosae iuventutis in Regio Maiore Gymnasio Szathmariensi 1819/20, 1820/21,1823/24,1825/26,1830/31,1833/34. - Classificatio secundo-semestralis studiosae iuventutis... 1823/24, 1825/26, 1829/30, 1831/32, 1832/33; a gimnázium névtárai: Cathalogus personalium in Regio Maiore Gymnasio Szatmariensi initio anni scholastici 1817/18, 1825/26.
Az iratok lelőhelye: József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtára Ms 1805a.
A diákok névsorát a fenti források alapján állítottuk össze; nem jelöljük, hogy - a számunkra egyenértékûnek tartott - mely listáról származik az adat. A személyneveket úgy adjuk, ahogyan az illető forrásban írták, a különböző névsorokban előforduló esetleges variánsokat ( )-be tettük. A vármegyék és városok nevének átírásakor törekedtünk a helyesírási variánsok elhagyására. A tanuló neve után, az adott tanulmányi évben bejegyzett, életkora szerepel. Ezt követi vallási hovatartozása, nemzete, szülőfaluja, megyéje megnevezése. Végül apja (anyja, gyámja) neve, foglalkozása, lakhelye következik. A lakhely ill. a megye neve elmarad, ha megegyezik a tanuló szülőfalujával, megyéjével. Bármely adat hiánya annak ismeretlen voltát jelzi. Ugyanezen szövegközlési elvek és rövidítések vonatkoznak a líceumi névsorra is.

A szövegközlésben használt jelek és rövidítések:
( ) - variáns
< > - törölt adat
[ ] - a sajtó alá rendező kiegészítése
c. - comitatus
Cl. Sz. - Clerus Szathmariensis címû kézirat
distr. - districtus
helv. conf. - helveticae confessionis Hung. - Hungarus gc. - graeco-catholicus
g. r. u. - graeci ritus uniti
g. r. c. - graeci ritus catholici
L. B. - liber baro
L. R. - liber regius
ord. - Ordinarius
r. - regius
rc. - romano-catholicus
S. - Sancti
Trans. - Transylvanus
1814

II. éves humanisták
1. Bárány Ignatius, 18, rc, Hung., Bártfa, c. Sáros, Joannes, conthurnarius, Bártfa
2. Betsky Gabriel 16, rc, Hung., Peér, c. Szatmár, mater vidua nobilis Antonii Betsky
3. Blagai Florianus, 16, gc, Hung., Borhid, c. Szatmár, Ladislaus, colonus in Borhid
4. Bodi Johannes, 15, Hung., Esztro, c. Szatmár, Ioannes, nobilis in Esztro
5. Bonis Ignatius, 16, rc, Hung., Gyarmath, c. Szatmár, Ioannes, nobilis in Gyarmath
6. Bónyi Ioannes, 15, gc, Hung., Óvári, c. Szatmár, Georgius, parochus in Vetés
7. Dragus Stephanus, 18, gc, Hung., Amatz, c. Szatmár, Ioannes, nobilis in Amatz
8. Erdős Simeon, 19, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, Simeon, ruricola ibidem
9. Filep Ioannes, 19, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, Franciscus, ibid.
10. Kiss Stephanus, 15, rc, Hung., Kerts, c. Szatmár, mater vidua nobilis Francisci Kiss
11. Lini Jacobus, 19, rc, Hung., Csanálos, c. Szatmár, Jacobus, colonus ibidem
12. Magyar Franciscus, 18, gc, Hung., Nagy-Szokond, c. Szatmár, Ioannes, parochus in Szokond
13. Marcus Ioannes, 18, gc, Hung., Terem, c. Szatmár, Michael, parochus ibidem
14. Papp Ioannes, 18, gc, Hung., Kis Kertz[!], c. Ugocsa, mater vidua in Batarcs
15. Sötér Franciscus, 15, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, tutor Ladislaus Váradi, Várallya

I. éves humanisták
16. Gabányi Alexander, 15, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, c. Szatmár, Emericus, nobilis in Ujlak
17. Kőszegi Carolus, 14, rc, Hung., Sziget, c. Máramaros, Alexius, contraagens salis, Sziget
18. Kőszegi Emericus, 16, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Andreas, civis ibidem
19. Krasznai Carolus, 15, rc, Hung. T[isza] Ujlak, c. Ugocsa, Stephanus, vigil
20. Lenárd Iosephus, 14, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus ibidem
21. Nagy Franciscus, 17, rc, Hung., Szilágyszeg, c. Szolnok, Georgius, hortulanus ibidem
22. Patkós Alexander, 16, gc, Hung., Kis Szokond, c. Szatmár, Joannes, colonus ibidem
23. Sztanatzky Andreas, 13, gc, Gallicianus, Iepoloi e circulo cognomine, mater vidua nobilis Joanis Sztanatzky
24. Unghvari Joannes, 13, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus Ioannes Dobos iurassor comitatus
25. Zsiga Georgius, 15, gc, Hung., Szatmariensis, mater vidua habitat Szathmarini

1815

II. éves humanisták
26. Bagossy Ladislaus, 17, rc, Hung., Várda, c. Szabolcs, Carolus, assessor comitatus in Kis Várda
27. Gabányi Alexander, 16, rc, Hung., Sárköz-Ujlak, Szatmár, Emericus, assessor comitatus, Sárköz-Ujlak
28. Hadzy (Hadzi) Demetrius, 18, gc, Gebe, Szatmár, mater vidua habitat in Piskolt, c. Bihar
29. Kis Stephanus, 16, rc, Hung., Gétz, Szatmár, repetit, mater vidua Szathmarini
30. Köszegi Emericus, 17, rc, Hung., Beregszász, c. Bereg, Andreas, civis Bereg Szasziensis
31. 31. Kotska Georgius, 18, rc, Hung., Bély, c. Zemplén, Georgius, colonus ibidem; repetit
32. Krasznay Carolus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlak, c. Ugotsensis, Stephanus, nobilis, Tisza-Ujlak
33. Lénárd Iosephus, 16, rc, Hung., Lázári, c. Szatmár, Georgius, hortulanus ibidem
34. Léni Iacobus, 19, rc, Hung., Csanálos, Iacobus, colonus ibidem
35. Sztanatzky Andreas, 14, rc, Polonus, Leopolis, Gallicia, orphanus
36. Unghváry Ioannes, 15, rc, Hung., Erdőd, c. Szatmár, vitricus Ioannes Dobos, iurassor Szatthamarini
37. Zsiga Georgius, 17, gc, Hung., Jánk, c. Szatmár, mater vidua Szatthmarini

I. éves humanisták
38. Csausz Ioannes, 14, rc, Hung., Nagy-Bánya, Christophorus, civis ibidem
39. Csobay Ladislaus, 14, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, Ladislaus, parochus ibidem
40. Dulf Petrus, 18, gc, Hung., Szél-Szeg, c. Közép Szolnok, Ioannes, colonus ibidem
41.
42. Farkas Ladislaus, 14, rc, Hung., c. Szatmár, mater vidua ibidem
43. Gergel Elias, 18, gc, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, Ioannes, civis ibidem
44. Nyisztor Petrus, 16, gc, Hung., Madarász, Ignatius, nobilis ibidem
45. Pisch Franciscus, 19, rc, Hung., Huszt, Máramaros, Franciscus, pensionatus officialis
46. Raskó Iacobus, 16, gc, Hung., Munkats, c. Bereg, vitricus Christianus, Pisch, opifex
47. Szûts Samuel, 17, rc, Hung., Nagy-Bánya, c. Szatmár, curator Iosephus Kun, civis ibidem
48. Volkenberg Iosephus, 14, rc, Hung., Szatmár, mater vidua ibidem

1816

II. éves humanisták
49. Csobai Ladislaus, 14, gc, Hung., Raksa, c. Szatmár, Ladislaus, parochus, Portsalma
50. Dulf Petrus, 19, gc, Trans., Szélszeg, c. Közép Szolnok, Ioannes, notarius ibidem
51. Farkas Ladislaus, 19, gc, Hung., Szathmariensis, vitricus Georg Kuk, incola Szathmariensis
52. Holozsnyai Andreas, 16, gc, Hung., Kék, c. Abaúj, mater vidua habitat Unghvarini
53. Köszeghi Emericus, 18, rc, Hung., Bereghszász, c. Bereg, Andreas, civis Bereghszásziensis
54. Margitai Michael, 18, gc, Hung., Ópályi, c. Szatmár, Laduslaus, colonus ibidem
55. Nyisztor Petrus, 17, gc, Hung., Madarász, Ignatius, nobilis ibidem
56. Raskó Iacobus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, vitricus Christianus Pasch, tegularius ibidem
57. Volkenberg Iosephus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, mater vidua habitat Szathmarini

I. éves humanisták
58. Kováts Basilius, 15, gc, Hung., Kovászó, c. Bereg, Ioannes, parochus ibidem
59. Kováts Ioannes, 14, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Ladislus, nobilis ibidem
60. Moldovány Demetrius, 21, gc, Hung., Szaploncza c. Máramaros, orphanus
61. Szakáts Stephanus, 16, gc, Hung., Szathmariensis, curator frater Michael Szakáts, ibidem
62. Radványi Sigismundus, 14, rc, Hung., N[agy] Varadini, c. Bihar, mater vidua habitat Szahmarini

1817

II. éves humanisták
63. Csernek Iosephus, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, curator Iosephus Czirul, civis ibidem
64. Egri Ladislaus, 14, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, mater vidua nobilis Ladislai Egri
65. Farkas Ladislaus, 16, rc, Hung., Szatmár Németi, vitricus Iosephus Kuk, civis Szathmarini
66. Ferentzi (Ferentzy) Ioannes, 16, rc, Hung., T[isza] Ujlak, c. Ugocsa, Antonius, transport officialis
67. Furdek Mathias, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, mater vidua Iosephi Furdek, ibidem
68. Keval (Kéval) Ioannes, 15, rc, Hung., (Trans.), Somlyó, c. Közép Szolnok, orphanus
69. Kováts Basilius, 16, gc, Hung., Kovászó, c. Bereg, mater Maria ignobilis ibidem
70. Kováts Ioannes, 15, rc, Hung., Angyalos, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis ibidem
71. Mokos Stephanus, 17, rc, Hung., Trsztina, c. Árva, Mathias, civis ibidem
72. Radványi Sigismundus, 15, rc, Hungarus, M[agno] Varadini, c. Bihar, mater vidua habitat Szatmarini

I. éves humanisták
73. Andruk Ioannes, 15, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa, mater vidua ibidem
74. Betsky Antonius, 13, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, mater vidua Antonii Betsky
75. Fogarassy Carolus, 13, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis ibidem
76. Files (Füles) Michael, 16, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, Antonius, colonus ibidem
77. Jakab Petrus, 15, rc, Hung., S. Ujlak, c. Szatmár, Petrus, arendator, Váralja
78. Kerekes Georgius, 17, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, Demetrius, molitor ibidem
79. Laitner (Lajtner) Franciscus, 17 rc, Hung., Kapnik, distr. Kővár, tutor Josephus Gaspár, iudlium
80. Nagy Stephanus, 17, rc, Hung. (Trans.), Monok, c. Közép Szolnok, mater vidua habitat Sz[inér] Váralja
81. Opra Franciscus, 13, rc, Hung., Száda, c. Pest, Stephanus, nobilis, Szathmarini
82. Pasqval (Pasqual) Carolus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, professor, Szathmarini
83. Szerbák Michael
84. Szuinyi (Szuini) Ioannes, 15, rc, Hung., Somlyó, c. Közép Szolnok, vitricus Carolus Linyitzki, assessor

1818

II. éves humanisták
85. Andruk Ioannes, 16, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa, mater vidua ibidem.
86. Bertzik Ioannes, 17, rc, Hung., Ungvár, Ladislaus, nobilis privatus in Darma
87. Betsky Antonius, 14, rc, Hung., Gécz, c. Szatmár, mater vidua nobilis Antonii Betsky
88. Egri Ladislaus, 15, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, mater vidua nobilis Ladislai Egri
89. Fogarassy Carolus, 16, rc, Hung., Csenger, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis, Csenger
90. Jakab Petrus, 16, rc, Hung., Sárköz, c. Szatmár, Petrus, arendator, Várallya
91. Irodenka Ioannes, 15 gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Ioannes, civis
92. Laitner Franciscus, 15, rc, Trans., Kapnik, distr. Kővár, tutor Iosephus Gáspár, iudlium
93. Nagy Stephanus, 18, rc, Trans., Monok, Belső Szolnok, mater nobilis vidua Várallya
94. Opra Franciscus, 16, rc, Hung., Szada, c. Pest, Stephanus, nobilis privatus, Vetés
95. Pasqal Carolus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, professor 1ae grammatistae
96. Szuinyi Ioannes, 16, rc, Trans., Somlyó, c. Kraszna, mater vidua nobilis Debrecini
97. Toth Carolus, 15, rc, Hung., Tarcal, c. Zemplén, Iosephus, Toltsva

I. éves humanisták
98. Almási Michael, 15, rc, Hung., Pálócz, c. Ungvár[!], Michael, plebeius in Jánk
99. Baumon Carolus, 14, rc, Hung., N[agy] Károly c. Szatmár, Andreas, ponderam magister Szathmariensis
100. Bónyi Michael, 15, gc, Óvári, c. Szatmár, Georgius, gr. parochus, Vetés
101. Dobrai Ioannes, 17, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, curatrix avia[!] paterna, Debrecen
102. Filep Georgius, 18, gc, Hung., Csedreg, c. Ugocsa, curator frater Ladislaus, plebeius ibidem
103. Haraszty Stephanus, 14, rc, Hung., Ungvár, Antonius, nobilis privatus ibidem
104. Holezsny Alexander, 18, Csetfalva, c. Bereg, Antonius, nobilis privatus, Csetfalva
105. Kis Ladislaus, 17, gc, Hung., Szathmariensis, mater vidua gr. Parochi
106. Mike loannes, 15, rc, Hung. F[első] Bánya, c. Szatmár, loannes, mercator ibidem
107. Mratsek Andreas, 15 rc, Hung., S[átor] A[lja] Ujhely, c. Zemplén, Ignatius, sutor Szathmarini
108. Novák Martinus, 18, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, mater vidua habitat Beregszász
109. Schramki Iosephus, 16, rc, Hung., Svedlér, c. Szepes, Franciscus, sylvarum officialis
110. Somlyai Stephanus, 15, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis privatus
111. Titzius Venceslaus, 17, rc, Hung., Jászó, c. Abaúj, mater vidua habitat ibidem
112. Torjay Antonius, 18, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Georgius Gersey

1819

II. éves humanisták
113. Mike Ioannes, 16, rc, Hung., Felső-Bánya, c. Szatmár, mercator Blaskó Iosephus
114. Blaskó Iosephus
115. Novák Martinus, 19, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros
116. Andruk Ioannes, 17, gc, Hung., Cseke, c. Ugocsa
117. Somlyay Stephanus, 16, gc, Hung., Szatmár, nobilis privatus
118. Mratsek Andreas, 16, rc, Hung., S[ator] A[lja] Ujhely, c. Zemplén, sutor
119. Bónyi Michael, 16, gc, Hung., Óvári, c. Szatmár, parochus
120. Polyánszky Georgius, 16, gc, Hung., N[agy] Rákótz, c. Ugocsa, parochus
121. Almásy Michael, 16, rc, Hung., Pálócz, c. Ungvár[!], plebeius
122. Titzius Venceslaus, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaúj
123. Molnár Ioannes, 17, gc, Valachus, Lápos Bánya, c. Szatmár, parochus
124. Butyán Theodorus, 17, gc, Valachus, Somkut, distr. Kővár, plebeius
125. Irodenka Ioannes, 16, gc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, civis
126. Egri Ladislaus, 16, ref., Hung., Egri, c. Szatmár, nobilis
127. Kis Ladislaus, 18, gc, Hung., Szathmariensis, parochus; Scholas deseruit

I. éves humanisták
128. Ujhelyi Petrus, 18, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, nobilis
129. Vay Ioannes, 15, rc, Hung., Puszta Darotz, c. Szatmár, privatus
130. Katona Andreas
131. Péchy Augustinus, 15, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, ord. iudlium
132. Laitner Emericus, 17, rc, Trans., Kapnyik, distr. Kővár, iudlium
133. Szilágyi Antonius, 17, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, provisor
134. Udud Ioannes, 16, gc, Hung., Szathmariensis, civis
135. Mátyás Ioannes, 16, gc, Hung., Amatz, Szatmár, parochus
136. Havlik Alexander
137. Volkenberg Franciscus
138. Mikás Iacobus
139. Bantsy Basilius
140. Csabay Adamus
141. Rudits Emericus, Examen ob infirmitatem non subivit
142. Chleba Ladislaus, Scholas deseruit

1820

II. éves humanisták
143. Blanár Iosephus, 17, rc, Hung., Czéke, c. Zemplén, Michael, vietor
144. Laitner Emericus, 18, rc, Trans., Kapnyik, distr. Kővár, tutor Iosephus Gáspár, iudlium
145. Mátyás Ioannes, 17, gc, Hung., Amatz, Szatmár, Ioannes, parochus, Terebes
146. Mratsek Andreas, 19, gc, Hung., Bagos, Szatmár, Iacobus, colonus ibidem
147. Paskuly Ioannes, 19, gc, Hung., Bagos, Szatmár, Iacobus, colonus ibidem
148. Péchi (Péchy) Augustinus, 16. rc, Hung., Gétz, Szatmár, Iosephus, ord. iudlium
149. Schramkó Iosephus, 19, rc, Hung., Svedlér, c. Szepes, Franciscus, sylvarum officialis
150. Szilágyi Antonius, 18, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Stephanus, provisor ibidem
151. Szozánszky Mathias, 19, gc, Hung., Lahó, c. Bereg, orphanus filius g. r. c. parochi
152. Udud Ioannes, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Andreas, civis Szathmariensis
153. Ujjhelyi Petrus, 19, rc, Hung., Tiszaújhely, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis ibidem
154. Váy Ioannes, 16, rc, Hung., Puszta Darotz, c. Szatmár, Iosephus, privatus ibidem

I. éves humanisták
155. Boros Urbanus, 15, rc, Trans., Somlyókút, distr. Kővár, Alexander, nobilis, Homok; Stipendiatus Törökianum
156. Dragán Mathias, 15, rc, Hung., N[agy] Bánya, c. Szatmár, mater vidua contraagentis, stipendiatus
157. Filepp (Filip) Michael, 17, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Ioannes, nobilis ibidem
158. Gitz Ladislaus, 18, gc, Trans., Középvártza, c. Szolnok, Nicolaus, g. c. cantor
159. Iassik Melchior, 14, rc, Hung., Fejér Gyarmat, c. Szatmár, Stephanus, mercator ibidem
160. Kiss Ioannes, 15, rc, Hung., Nagy Falu, c. Szabolcs, mater vidua molitoris in Kemets
161. Lyutz Ioannes, 15, rc, Hung., Kálmánd, c. Szatmár, Ioannes, mercator
162. Papp Demetrius, 17, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, mater vidua gc. parochi
163. Pascha Isaias, 16, gc, Hung., Cseglőd, c. Szatmár, Petrus, parochus
164. Zsurka Ladislaus, 17, gc, Trans., Babutza, c. Közép Szolnok, Ioannes, colonus ibidem

1821

II. éves humanisták
165. Boros Urbanus, 16, rc, Trans., Somlyókút, distr, Kővár, nobilis
166. Brand Carolus
167. Csabáli (Csobály) Antonius, gc, Ruthenus, Körtvényes, c. Szatmár, parochus
168. Drágán Mathias, 16, rc, Hung., N[agy] Bánya c. Szatmár, contraagens
169. Filep (Fülep) Michael, 18, rc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, nobilis
170. Jassik Melchior, 15, rc, Hung., Fejér Gyarmat, c. Szatmár, mercator
171. Katona Andreas repetit, (ex M[agno] Karoli)
172. Molnár Ioannes
173. Papp Demetrius, 18, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, parochus
174. Paskuly Ioannes, 20, gc, Hung., Bagos, c. Szatmár, colonus
175. Seregélyi Alexander, 16, gc, Ruthenus, Büke, c. Bereg, parochus
176. Szilágyi Antonius, 19, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, provisor; repetit
177. Udud Ioannes, 18, gc, Hung., Szathmariensis, civis
178. Banovits Emanuel
179. Szoták Petrus
180. Paska Isaias, 17, gc, Hung., Csegőld, c. Szatmár, parochus

I. éves humanisták
181. 181. Betsky Stephanus, 14, rc, Hung., Komlodtotfalu, c. Szatmár, nobilis, assessor cornitatus
182. Bónyi Ladislaus, 15, gc, Hung., Tőke Terebes, c. Szatmár, nobilis, parochus
183. Fekete Ioannes, 18, rc, Hung., Jászó, c. Abaujvar[!], plebeius, miles
184. Illyasevits Andreas, 14, rc, Hung., Iza, c. Máramaros, parochus
185. Kováts Michael, 19, rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, nobilis privatus
186. Kristóf Ioannes, 18, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, mercator, civis
187. Kun Iosephus, 18, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, plebeius
188. Laitner Iosephus, 19, rc, Trans., Kapnik Bánya, distr. Kővár, ord. iudlium, civis
189. Serfőző Stephanus, 14, rc, Hung., Szatmár-Némethy, nobilis
190. Szerdahelyi Stephanus, 15, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, nobilis
191. Szetsey Stephanus
192. Zsurka Ladislaus, repetit, 18, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, plebeius

1822

II. éves humanisták
193. Bónyi Ladislaus, 16, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Theodorus, nobilis, parochus g. r. c. in possessione Rákos Terebes, c. Szatmár
194. Fekete Ioannes, 19, rc, Hung., Jászó, c. Abaújvárl!], Stephanus, plebeius, miles Venetiis
195. Kováts Michael, 20 rc, Hung., Bagos, c. Szatmár, Paulus, nobilis
196. Kristóf Ioannes, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Ioannes, mercator, civis, Szinyér-Várallya
197. Kun Iosephus, 19, rc, Hung., Visk, c. Máramaros, vitricus Stephanus Lakatos, plebeius in Visk
198. Papp Demetrius, 20, gc, Hung., Turtz, c. Ugocsa, mater Floriana, vidua, nobilis in Turtz, repetit
199. Serfőző Stephanus, 15, rc, Hung., Szatmár-Némethy, mater Martha Szigethi, vidua nobilis Stephani Serfőző Szathmarini
200. Szerdahelyi Stephanus, 16, rc, Hung., Huszt, c. Máramaros, mater Julianna Vass, vidua, nobilis in possessione Lázári
201. Zsurka Ladislaus, 19, gc, Trans., Babucza, c. Közép Szolnok, loannes, plebeius in Felső-Szopor

I. éves humanisták
202. Bodó Stephanus, 16, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus
203. Bonis Paulus, 16 rc, Hung., Fejér-Gyarmat, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, provisor dominalis
204. Both Ladislaus, 17, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], mater Clara Klotz, vidua nobilis Georgii Klotz in Darma
205. Buday Ignatius, 15, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, Iosephus, noblis, Dominus de Böltse, c. Szatmár, assessor, Dara
206. Császy Valentinus, 17, rc, Hung., Szőllős-Vég-Ardó, c. Ugocsa, mater Therezia Buday, vidua nobilis Iosephi Császy, iudlii in Sárköz-Ujlak
207. Csinálosy Stephanus, 17, rc, Hung., Varsány, c. Bereg, Adamus, castellanus c. Szaboltsiensis Madae, civis
208. Esze Gabriel, 18, rc, Hung., Szatmár-Némethi, curator Stephanus Boros, civis Szathmarini
209. Fridmanszky Iosephus, 15, rc, Hung., Also Metzensöff, c. Szepes, mater Anna, vidua, civis Szathmarini
210. Lang Iosephus, 17, rc, Hung., Nagykalló, c. Szabolcs, Franciscus, educillator, civis in Nagy-Kálló
211. Lengyel loannes, 17, gc, Hung., Szent-Márton, c. Szatmár, Michael, plebeius in Szent-Márton
212. Majertsek Ioannes, 17, rc, Sárköz, c. Szatmár, Michael, faber ferrarius, plebeius in Sárköz
213. Pásztelyi Iosephus, 15, gc, Hung., Ungvár, tutor Georgius Kritsfalussy, civis, scholarum graeco-catholicarum inspector Ungvarini
214. Schönpflug Ignatus, 16, rc, Hung., Szatmár-Némethy, Antonius, orgonista cathedralis, Szathmarini, civis
215. Simon Iosephus, 17, rc, e possessione Say, c. Szatmár, Alexander, nobilis, Szatmár-Németi
216. Suta Nicolaus, 17, gc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Demetrius, nobilis
217. Ujhelyi Paulus, 18, rc, Hung., Ujhely, c. Ugocsa, Ludovicus, nobilis in Tisza-Ujhely

1823

II. éves humanisták
218. Bodó Stephanus, 17, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis privatus in Csicser
219. Bonis Paulus, 17, rc, Hung., Fejér-Gyarmath, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, provisor dominalis
220. Buday Ignatius, 15, rc, Hung., Dara, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, dominus de Böltse, c. Szathmariensis, tabulae iudliae assessor, Dara
221. Császi Valentinus, 18, rc, Hung., Szöllős-Vég-Ardó, c. Ugocsa, mater Terezia Buday, vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak
222. Csinálosy Stephanus, 18, rc, Hung., Varsány c. Bereg, Adamus, castellanus, civis
223. Esze Gabriel, 19, rc, Hung., Szathmár-Némethi, curator Stephanus Boros, civis
224. Fridmanszky Iosephus, 16, rc, Hung., Alsó-Meczensöff, c. Szepes, mater Anna, vidua, Szathmarini civis
225. Kofflanovics Antonius, 18, gc, Hung., Falucska, Bereg, Michael, parochus, civis; deseruit
226. Laitner Emericus, 20, rc, Trans., Kapnik-Bánya, distr. Kővár, tutor Iosephus Gáspár de Szenicza, ord. iudlium civis in Krassó; deseruit
227. Lang Iosephus, 18, rc, Hung., Nagy-Kálló, c. Szabolcs, Franciscus, educillator in Nagy-Kálló, civis
228. Lengyel Ioannes, 18, rc, Hung., Szent-Márton, Michael, plebeius; curator scholae
229. Maruczanics Iosephus, 17, gc, Hung., Felső-Vereczke, c. Bereg, Ioannes, parochus in Felső Kis Bisztra, civis
230. Rajmer Ignatius, 17, rc, Hung., Király-Darócz, c. Szatmár, Ioannes salis officii superior obequitator in Király-Darócz, civis
231. Simon Iosephus, 18, rc, Hung., Say, c. Szatmár, Alexander, nobilis, SzatmárNémethi
232. Toth Franciscus, 19, rc, Hung., Keresztur, c. Nyitra, nobilis, vitricus Casparus Morvay in possesione Szelőcze in c. Nitriensi

I. éves humanisták
233. Bozsek Iosephus, 16, rc, Hung., Homonna, c. Zemplén, mater Antonia, vidua, in Sárköz civis
234. Czibenczky Ioannes, 20, gc, Trans., Debren, c. Közép Szolnok, Ioannes, parochus in Debren, civis
235. Dósa Petrus, 13, rc, Hung., Szatmár-Némethy, nobilis, vitricus Adalbertus Péterfi in Szent-Márton
236. Huszty Michael, 16, gc, Hung., Szatmárnémeti, mater vidua, plebeius
237. Klein Aloysius, 14, rc, Hung., Szatmárnémeti, orphanus, civis
238.
239. Melczer Carolus, 14, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar, mater Julianna, vidua, nobilis in Sárköz
240. Munkátsy Alexander, 14, rc, Hung., Szőllős-Vég-Ardó, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, cothurnarius
241. Papp Petrus, 16, gc, Hung., Turcz, c. Ugocsa, vitricus Stephanus Boros, nobilis in Vasad
242. Sajtos Ioannes, 16, gc, Trans., Ákos, c. Közép Szolnok, Ladislaus, colonus, plebeius
243. Seifer Ioannes, 15, rc, Hung., Kompót, c. Heves, Iacobus, plebeius in Kompolt
244. Suvada Ignatius, 13, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, Iosephus, colonus, plebeius
245. Vászony Theodoras, 16, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodoras, parochus nobilis in Medjes; repetit

1824

II. éves humanisták

246. Bodó Stephanus, 18, rc, Hung., Eör-Darma, Iosephus, nobilis privatus in Csicser, c. Ungvár[!]; repetit
247. Bozsek Iosephus, 17, rc, Hung., Homonna, c. Zemplén, mater Antónia, vidua in Sárköz, civis
248. Czibenczky Ioannes, 21, gc, Trans., Debren, c. Közép Szolnok, Ioannes, parochus in Debren, civis
249. Dósa Emánuel, 15, rc, Hung., Fancsika, c. Ugocsa, Ioannes, nobilis, comitatus assessor Fancsikae
250. Fridmanszky Iosephus, 17, rc, Hung., Alsó-Meczensöff, c. Szepes, mater Anna, vidua Szathmarini, civis, repetit
251. Huszty Michael, 17, gc, Hung., Szatmárnémeti, mater Maria, vidua, plebeius
252. Jaksi Florianus, 19, rc, Hung., M. Varad, c. Bihar, mater Barbara, vidua Magno-Varadini, plebeius
253. Klein Aloysius, 15, rc, Hung., Szatmárnémeti, orphanus, civis
254. Köszeghy Michael, 15, rc, Hung., Szatmárnémeti, mater Barbara, vidua, nobilis
255. Kováts Ludovicus, 13, rc, Hung., Homok, c. Szatmár, Alexander, ord. notarius, nobilis
256. Kelczer Carolus, 15, rc, Hung., Kis-Debreczen, c. Bihar
257. Sajtos Ioannes, 17, gc, Trans., Ákos, c. Közép Szolnok, Ladislaus, colonus Akosini, plebeius
258. Suvada Ignatius, 14, rc, Hung., Jablonka, c. Árva, Iosephus, colonus, Jablonka, plebeius
259. Vászony Theodorus, 18, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, Theodorus, parochus in oppido Aranyos-Megyes, nobilis

I. éves humanisták
260. Anderko Ioannes, 14, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, nobilis
261. Ardényi Ioannes, 16, rc, Hung., Jászo, c. Aba-Ujvár[!], sartor, plebeius
262. Beöthy Demetrius, 13, gc, Hung., Szatmárnémeti, nobilis
263. Frindt Michael, 16, rc, Hung., Felső-Meczensöff, c. Aba-Ujvár[!], plebeius
264. Gáspárdy Rudolphus, 15, rc, Hung., Sümegh, c Sümeg, nobilis, salis officii contra-agens
265. Kertész Ignatius, 18, rc, Hung., Ungvár, civis, repetens
266. Kluighart Georgius, 15, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, provisor, civis
267. Laza Ioannes, 13, rc, Hung., Szatmárnémeti, geometra
268. Papp Alexander, 16, gc, Hung., Kányaháza, Szatmár, nobilis
269. Papp Franciscus, 14, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, nobilis privatus
270. Páska Ananias, 16, gc, Hung., Jósefháza, c. Szatmár, nobilis, parochus
271. Pinczés Franciscus, 14, rc, Hung., Nagy-Károly, c. Szatmár, nobilis, postae officii administrator
272. Rátonyi Antonius, 13, rc, Hung., Halmi, c. Ugocsa, nobilis privatus
273. Roth Daniel, 16, rc, Hung., Vereczke, c. Bereg, provisor

1825

II. éves humanisták
274. Anderko Ioannes, 15, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Simeon, nobilis privatus in Batiz
275. Bader (Baader) Mathaeus, 17, rc, Hung., Podoliensis, c. Szepes, Ioannes, civis Podolini
276. Beöthy Demetrius, 14, gc, Hung., Szatmár-Némethiensis, curator frater Andreas, nobilis
277. Bodó Stephanus, repetens, 19, rc, Hung., Eör-Darma, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis privatus in Csicser
278. Czibenczky Ioannes
279. Frindt Michael, 17, rc, Hung., Felső-Meczczendössiensis, c. Abaújvár[!], Michael, plebeius ibidem
280. Gáspárdy Rudolphus, 16, rc, Hung., Sümeghiensis, c Sümeg, Ioannes, nobilis, Regius salis officii contraagens Szathmarini
281. Klinkárt Georgius, 16, rc, Hung., Fogaras, c. Bereg, Leopoldus, provisor, Munkacsini, civis
282. Laza Ioannes, 14, rc, Hung., Szathmárnémetiensis, Ioannes, geometra, civis
283. Papp Alexander, 16, gc, Hung., Kányaháziensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis
284. Papp Franciscus, 15, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, nobilis privatus Udvarini
285. Páska Ananias, 17, gc, Hung., Iosefháziensis, c. Szatmár, Petrus, nobilis, parochus, gr. r. u. in Felső Boldád
286. Rátonyi Antonius, 15, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis privatus in Halmi
287. Roth Daniel, 18, rc, Hung., Vereczkensis, c. Bereg, mater Apollonia, vidua, civis Munkacsini
288. Schlachta Andreas, 15, rc, Hung., Libochnensis, c. Liptó, Andreas, nobilis, sylvarum inspector Lubochnae
289. Tarbay Ioannes, 16, rc, Hung., Ordzovjanensis, c. Szepes, plebeius

I. éves humanisták
290. Balasy Georgius, 18, rc, Hung., Bereghszaziensis, c. Bereg, mater Elisabeta, vidua, nobilis
291. Bogdán Ioannes, 18, gc, Hung., Dobensis, c. Szatmár, Ioannes, plebeius
292. Boros Ioannes, 15, gc, Hung., Szathmárnémetiensis, Franciscus, plebeius
293. Klinkárt Fridericus, 14, rc, Hung., Munkácsiensis, c. Bereg, Leopoldus, provisor Munkatsini, civis
294. Kunk Ioannes, 16, gc, Hung., Hoszfalvensis, c. Szatmár, Ioannes, parochus in Kis Szokond, civis
295. Misovits Michael, 14, rc, Hung., Szathmár Nemetiensis, Stephanus, sartor, civis
296. Novák Iosephus, 15, rc, Hung., Szathmár Nemetiensis, mater Julianna, civis
297. Prodán Ioannes, 14, rc, Hung., Sárköz Ujlakiensis, Szatmár, nobilis, mater Julianna, vidua
298. Ruprecht Iosephus, 18, rc, Hung., Tisza Ujlakiensis, c. Ugocsa, mater Anna, civis
299. Schlachta Ioannes, 14, rc, Hungaris, Lubochnensis, c. Liptó, Andreas, nobilis, sylvarum inspector Lubochnae
300. Vállyi Antonius, 15, rc, Hung., Jankensis, c. Szatmár, Iosephus, nobilis privatus in Kölese
301. Zyma Michael, 17, gc, Hung., Pensis, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis, cantor Valachicus Szathmarini
302. Péchy Stephanus

1827

II. éves humanisták
303. Boros Ioannes, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, plebeius
304. Buday Stephanus, 15, rc, Hung., Daransis, losephus, nobilis, tabulae iudliae assessor, c. Szatmár
305. Csergő losephus, 15, rc, Hung., Bodloiensis, c. Abaúj, tutrix Noverka Christina, nobilis in Bodolo
306. Dunka Ioannes, 15, gc, Hung., Amaciensis, c. Szatmár, mater Mária, vidua, nobilis in Tőke Terebes
307. Farkas Carolus, 18, rc, Hung., Aryensis, c. Szatmár, Emericus, nobilis privatus in Atya
308. Franko Andreas, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Andreas, coturnarius
309. Gáspár Aloysius, 19, rc, Trans., Kezdi Polyanensis, e sede siculorum Kezdi, Stephanus, nobilis privatus
310. Hosszu Ladislaus, 20, rc, Trans., Kis Nyiresiensis, distr. Kővár, Simeon, colonus
311. Kotro Franciscus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, colonus
312. Kotro Paulus, 17, rc, Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus
313. Kovállik Melchior, 15, rc, Hung., Dersensis, c. Szatmár, Simeon, nobilis privatus in Ders
314. Kovacs Benedictus, 14, rc, Hung., Homikiensis, c. Szatmár, Alexander, nobilis ord. notarius Szathmarini
315. Leitner Ioannes, 17, rc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, Ioannes, venator dominalis in Misztotfalu
316. Mate Carolus, 17, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, Paulus, nobilis, provisor dominalis in Tur Terebes
317. Misovics Michael, 15, rc, Hung., Szatmariensis, Stephanus, sartor
318. Péterfy Ferdinandus, 14, rc, Hung., Szatmariensis, Adalbertus, nobilis privatus in Szent Márton
319. Pish Michael, 18, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, curator Ignatius Kurcz, ponderum magister in regio salis officio Szatmariensi
320. Szántay Florianus, 18, gc, Hung., Portsalmensis, c. Szatmár, Thomas, colonus in Kis Majtény
321. Tibolt Andreas, 19, gc, Hung., Davidfalvensis, c. Bereg, vitricus Antonius Munkácsi, nobilis privatus in Szőlős Vég Ardó, c. Ugocsa
322. Wolf Franciscus, 14, rc, Hung., Szaniszloviensis, c. Szatmár, mater Theresia, vidua, civis
323. Zörög Carolu, s18, re, Hung., Nagyszöllősiensis, c. Ugocsa, Emericus, nobilis privatus ibidem

I. éves humanisták
324. Anderko Ioannes, 15, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis privatus
325. Egli Iosephus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, asciariorum magister in Szathmarini
326. Erdös Gabriel, 15, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis in Udvari
327. Kövér Georgius, 17, gc, Hung., Gödényháziensis, c. Ugocsa, Michael, molitor in Szászfalu
328. Leitner Ignatius, 16, rc, Trans., Kapnik Bányensis, distr. Kővár, mater Anna, civis
329. Mijo loannes, 15, rc, Hung., Kis-Rátensis, c. Ungvár[!], Georgius, colonus
330. Oláh Basilius, 17, gc, Hung., Sásváriensis, c. Ugocsa, Ioannes, colonus
331. Péterffy Volfgangus, 14, rc, Hung., Szatmár, Adalbertus, nobilis privatus in Szent-Márton
332. Rátonyi Georgius, 14, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus
333. Roman Carolus, 20, rc, Hung., Kövesligethiensis, c. Máramaros, nobilis, iurassor
334. Simonyi Andreas, 15, gc, Hung., Kálló Semjéniense, c. Szabolcs, Stephanus, parochus in Udvari, c. Szatmár
335. Szabó Georgius, 16, gc, Hung., Vetés, c. Szatmár, Nicolaus, colonus
336. Szabó Iosephus, 15, rc, Hung., Kis Arensis, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, oeconomus dominalis
337. Szvibay Ferdinandus, 15, rc, Hung., Rostynensis, c. Árva, Mathias, plebeius in Szathmár Némethini
338. Ternyei loannes, 15, rc, Hung., Sárköz Ujlakiensis, c. Szatmár, mater Martha, vidua, nobilis

1829

II. éves humanisták
339. Babits Ioannes, 15, rc, Hung., Kápolnensis, c. Heves, mater Clara, nobilis in Fel-Németi
340. Hudik Martinus, 19, rc, Hung., Hladovka, c. Árva, Thomas, colonus, plebeius
341. Huszthy Ludovicus, 18, rc, Hung., Fekésháza, c. Ung, Ladislaus, Nobilis privatus
342. Illyasevits Basilius, 18, gc, Hung., Bustyaháza, c. Máramaros, mater Anna, vidua parochi in Repede, c. Bereg, civis
343. Kováts Ignatius, 18, rc, Hung., Jász-Berény, distr. Jazygum, Franciscus, cantor Csengerini, plebeius
344. Krizsán Ioannes, 15, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, textor, civis
345. Mako Ignatius, 15, rc, Hung., Vitka, c. Szatmár, Ludovicus, nobilis privatus Vitkae
346. Máté Emericus, 15, rc, Hung., Szynyervarallyensis, c. Szatmár, Paulus, nobilis, provisor dominalis in Fekete Ardo, c. Ugocsa
347. Orosz Antonius, 15, rc, Hung., Szathmariensis, scholae nationalis docens, civis
348. Oltsváry Ioannes, 17, rc, Hung., Nagy Gejöczensis, c. Ungvár[!], Iosephus, nobilis privatus ibidem
349. Peley Iosephus, 15, rc, Hung., Óváriensis, c. Szatmár, Emericus, nobilis privatus in Pálfalva
350. Simonyi Ladislaus, 17, gc, Hung., Kálló-Semjénensis, c. Szabolcs, tutor: frater Andreas, nobilis, provisor dominalis in Farkasaszó, c. Szatmár
351. Vargovszky Andreas, 17, rc, Hung., Tur-Terebesiensis, c. Ung, Ioannes, nobilis, coquus, Felső-Bánya in c. Szatmár
352. Vengler Michael, 14, rc, Hung., Szathmariensis, Antonius, funifex, civis
353. Zeller Iosephus, repetens, 15, rc, Trans., Kapnik-Bányensis, distr. Kővár, Iosephus, nobilis, chirurgus

I. éves humanisták
354. Baur Franciscus, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, musicus cathedralis, civis
355. Fábián Ioannes, 14, gc, Hung., Rákos-Terebesiensis, c. Szatmár, Franciscus, nobilis, parochus in Zsadány
356. Faliznyo Aloysius, 14, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Franciscus, parochus in Batar, civis
357. Faliznyo Antonius, 13, gr, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Franciscus, parochus in Batar, civis
358. Györgyényi Franciscus, 15, rc, Hung., Nagy-Bányensis, c. Szatmár, mater Anna, vidua, civis
359. Hagara Alexander, 14, rc, Hung., Magos-Ligethiensis, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis; repetens
360. Hagara Ladislaus, 16, rc, Hung., Magos-Ligethiensis, c. Szatmár, Melchior, nobilis, c. Szatmár assessor
361. Hatalovits Gregorius, 14, rc, Hung., Bereghszásziensis, Iosephus, civis
362. Hungréder Iosephus, 15, rc, Hung., Beregszásziensis, Iosephus, civis
363. Kiss Petrus, 15, gc, Hung., Aranyos Medgyesiensis, c. Szatmár, Stephanus, nobilis privatus
364. Kotro Iosephus, 15, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, colonus, plebeius
365. Kozma Ludovicus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, Michael, cothurnarius, civis
366. Lechner Ludovicus, 15, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, pileator, civis
367. Máté Paulus, 14, rc, Hung., Szinyérvárallyensis, c. Szatmár, Paulus, nobilis, provisor dominalis in Fekete Ardó, c. Ugocsa
368. Nagy Alexander repetens, 18, gc, Hung., Jánkensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua parochi, civis
369. Répásy Ludovicus, 13, rc, Hung., Szathmariensis, Ioannes, regiae filialis cassae contraagens, civis
370. Papp Georgius repetens, 16, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, nobilis privatus
371. Sinka Carolus, 14, rc, Hung., Börvelyiensis, c. [Szatmár]
372. Sinka Ioannes, 15, rc. Hung., Börvelyiensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, spanus dominalis in Börvely
373. Szeremi Ioannes, 15, gc, Hung., Krassoviensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus, plebeius
374. Szorgh Ioannes, 16, rc, Hung., M. Kayrolyiensis, c. Szatmár, postae magister, civis, tutor: Mathias Brühlmajer
375. Zima Antonius repetens, 16, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, nobilis, cantor, tutor: frater Michael
376. Budzáth Cajetanus, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, civis

1830

II. éves humanisták
377. Baur Franciscus, 17, rc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, musicus cathedralis
378. Budzáth Caietanus, 18, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c, Ugocsa, mater Anna, vidua, civis in Nagyszöllős
379. Fábián Ioannes, 15, gc, Hung., Rákos-Terebesiensis, Theodorus, nobilis, parochus in Zsadány
380. Faliznyo Aloysius, 15, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Theodorus, nobilis, parochus in Batár, c. Ugocsa
381. Fekete Iosephus, 14, rc, Hung., Csengeriensis, c. Szatmár, mater Magdalena, vidua, nobilis; 16ta decembris relictis Musis ad militiam transivit
382. Hagara Ladislaus, 17, rc, Hung., Magno-Ligethiensis, Melchior, nobilis, c. Szatmár, assessor
383. Kotró Iosephus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Franciscus, colonus
384. Kozma Ludovicus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, Michael, cothurnarius
385. Krizsán Ioannes repetens, 17, gc, Hung., Szathmariensis, Ioannes, textor
386. Makó Ignatius repetens, 17, gc, Hung., Vitkensis, c. Szatmár, Ludovicus, nobilis privatus Vitkae
387. Máté Paulus, 15, rc, Hung., Szinyér-Varallyensis, c. Szatmár, nobilis, pro visor dominalis in Fekete-Ardó, c. Ugocsa
388. Papp Georgius, 17, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Georgius, nobilis privatus
389. Répásy Ludovicus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, regiae filialis cassae contraagens
390. Szeremi Ioannes, 16, gc, Hung., Krassoviensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus
391. Sztaroch Ludovicus, 14, rc, Hung., Nagy-Szöllősiensis, c. Ugocsa, Georgius, provisor dominalis
392. Zima Antonius, 16, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis Szathmarini

I. éves humanisták
393. Abonyi Emericus, 14, rc, Hung., Szathmariensis, mater Elisabetha, vidua, civis
394. Bartha Carolus, 18, rc, Hung., Rovnensis, c. Sáros, Martinus, nobilis privatus Munkatsini in c. Bereg
395. Eőry Iosephus, 15, rc, Hung., Fékesháziensis, c. Ung, Paulus, nobilis, provisor
396. Eötves Georgius, 14, rc, Hung., Doroghiensis, c. Szabolcs, Leopoldus, nobilis, securitatis comissarius in Dorogh
397. Faliznyo Antonius Repetens, 14, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, Theodorus, nobilis, parochus in Batár
398. Hanuska Andreas, 17, rc, Hung., Majorfalvensis, c. Zólyom, Andreas, asciarius
399. Kováts Bártholomaeus, 14, rc, Hung., Homokensis, c. Szatmár, Alexander, nobilis, ord. notarius Szathmarini
400. Lázár Ioannes, 15, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, orphanus, nobilis
401. Pasqual Ignatius, 15, rc, Hung., Szathmariensis, mater Magdalena, vidua, civis
402. Sinka Carolus, repetens, 13, rc, Hung., Börvelyiensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, oeconomus dominalis
403. Szontagh Carolus, 17, rc, Hung., Felső-Bányensis, curator: Franciscus Dhrist, 2dae Grammaticae professor Szathmarini

1831

II. éves humanisták
404. Abonyi Emericus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, mater Elisabetha, vidua, civis Szathmarini
405. Bartha Carolus, 20, rc, Hung., Rovnensis, c. Sáros, Martinus, nobilis, provisor dominalis in Surány, c. Bereg
406. Dants Ioannes, 16, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Iuliana, vidua, nobilis Szathmarini
407. Dósa Ioannes, 17, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Constantia, vidua, nobilis Szathmarini
408. Eőry Iosephus, 16, rc, Hung., Fekésháziensis, c. Ung, Paulus, nobilis privatus, Fekésháza
409. Eötves Georgius, 16, rc, Hung., Doroghiensis,c. Szabolcs, Leopoldus,nobilis, securitatis comissarius in Dorogh; stipendiatus ord.
410. Faliznyo Antonius, 16, gc, Hung., Gelsensis, c. Szatmár, mater Barbara, vidua, nobilis in Batár, c. Ugocsa
411. Lázár Ioannes, 17, rc, Trans., Somlyoviensis, c. Kraszna, orphanus, nobilis
412. Manksinszky Augustinus, 16, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, mater Francisca, vidua chirurgi in Dombo, c. Máramaros
413. Pasqual Ignatius, 16, rc, Hung., Szathmariensis, mater Magdalena, vidua, civis Szatmarini
414. Popovits Michael, 18, gc, Hung., Fekéshásiensis, c. Unghvár[!], tutor Basilius Mesko, parochus graeci rithus in Sásvár, c. Ugocsa
415. Szontágh Carolus, 18, rc, Hung., Felső-Bányensis, c. Szatmár, curator Franciscus Christ, 3iae grammaticae professor Szathmarini; stipendiatus Ordinarius
416. Zima Antonius repetens, 17, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, mater Maria, vidua, nobilis Szatmarini

I. éves humanisták
417. Anderko Stephanus, 17, gc, Hung., c. Szatmár, Gabriel, nobilis, cantor, gr. r. u. in Batiz
418. Bankus (Bánkus) Theodorus, 18, gc, Trans. Örményesiensis, c. Közép Szolnok, Demetrius, nobilis privatus in Örményes
419. Bodó Carolus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, nobilis privatus in Kökényesd
420. Bosky Antonius repetens, 16, rc, Hung., Bereghszasziensis, c. Bereg, tutor: frater Ladislaus, geometra comitatus in Beregszasz
421. Brand Ferdinandus, 16, gc, Hung., Szathmariensis, mater Anna, vidua, civis Szathmariensis
422. Császy Emericus, 16, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, mater Theresia, vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár
423. Gergelyffy Ioannes, 14, rc, Hung., Maria Potsensis, c. Szabolcs, mater Maria, vidua, nobilis in Maria Póts
424. Győry Iosephus, 16, gc, Hung., Vetesiensis, c. Szabolcs, orphanus, nobilis
424a. Koflanovits Ananias, 17, gc, Hung., Falutskensis, c. Bereg, Michael, nobilis, parochus g. u. Falutskea
425. Rátonyi Dionysius, 14, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, comitatus Ugotsensis assessor in Halmi
426. Rezler Antonius, 15, rc, Hung., Felső-Banyensis, c. Szatmár, mater Francisca, vidua, civis Felső Banyae
427. Szlovatsek (Szlovátsek) Franciscus, 15, rc, Hung., Hradekyensis, c. Lipto, Franciscus, nobilis, in regio salis officio contraagens Szathmarini
428. Thernyey Iosephus, 15, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Martha, vidua, nobilis Szathmarini
429. Thernyei (Thernyey) Thomas, 16, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Martha, vidua, nobilis Szathmarini
430. Valkovszky Andreas, 14, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Basilius, nobilis, vicearchidiaconus et parochus gr. u. Szatmár Nemethini; stipendiatus ord.
431. Vang (Vángh) Antonius, 16, rc, Hung., Kustanfalvensis, c. Bereg, dominalis sylvarum magister

1832

II. éves humanisták
432. Anderko Stephanus, 18, gc, Hung., Batiziensis, c. Szatmár, Gabriel, nobilis, cantor gr. r. u. in Batiz
433. Bankos Theodoras, 19, gc, Trans. Õrményesiensis, c. Közép Szolnok, Demetrius, nobilis privatus in Õrményes
434. Bodó Carolus, 16, rc, Hung., Kökényesd, c. Ugocsa, Andreas, nobilis privatus in Kökényesd
435. Brand Ferdinandus, 16, rc, Hung., Szathmariensis, c. Szatmár, mater Anna, vidua, civis Szathmarini
436. Buda Alexander, 14, rc, Trans., Remethiens, distr. Kővár, mater Rachel, vidua, nobilis in Remete
437. Császy Emericus, 17, rc, Hung., Parasznyensis, c. Szatmár, mater Theresia, vidua, nobilis in Sárköz-Ujlak, c. Szatmár
438. Gergelyi Ludovicus, repetit sponte, 15, rc, Hung., Berzekiensis, c. Zemplén, mater Theresia, vidua, nobilis in Gyulaj, c. Szabolcs
439. Győri Iosephus, 17, rc, Hung., Vetésiensis, c. Szatmár, orphanus, nobilis
440. Markos Ioannes, 19, gc, Hung., Domahida, c. Szatmár, mater Anna, vidua cantoris gr. r. u., Domahida
441. Ozintsay Ioannes, repetit justus, 20, gc, Hung., Nagy-Mogyorós, c. Bereg, mater Catharina, vidua parochi
442. Bartl Michael, 17, rc, Hung., Palankensis, c. Bereg, mater Caecilia, vidua cerdonis Palanka
443. Rátonyi Dionysius, 15, rc, Hung., Halmiensis, c. Ugocsa, Gabriel, nobilis, comitatus Ugotsensis assessor in Halmi
444. Schmidt Georgius, 16, rc, Trans. Tasnádiensis, c. Szolnok Maciocris, tutor Stephanus Schmidt, mercator in Tasnád
445. Szentkutay Stephanus, 16, rc, Hung., Miskoltziensis, c. Borsod, Ioannes, nobilis, architectus Szathmarini. Initio 2di semestris pharmacopola factus
446. Szlovatsek Franciscus, 15, rc, Hung., Hradekiensis, c. Lipto, Franciscus, nobilis, perceptor in regio salis officio Bartfa in c. Sáros
447. Ternyey Iosephus, 15, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Martha, vidua, nobilis Szathmarini
448. Thernyey Thomas, 16, rc, Hung., Fekete-Patakiensis, c. Ugocsa, mater Martha, vidua, nobilis Szathmarini
449. Valkovszky Andreas, 15, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Basilius, nobilis, vicearchidiaconus et parochus gr. r. u. Szatmár-Némethini

I. éves humanisták
450. Antal Simeon, 13, rc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, Vincentius, mercator Szathmarini
451. Antal Stephanus, repetit justus, 18, gc, Hung., Szinyér-Várallyensis, vitricus Antonius Papótzy, nobilis privatus Szinyér-Várallya
452. Bartok Antonius, 13, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis privatus Dara
453. Buday Iosephus, 16, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Iosephus, nobilis, assessor comitatus Szathmarini
454. Csizmadia Ioannes, 14, gc, Hung., Szathmariensis, Andreas, plebeius Szathmarini
455. Dobszay Stephanus, 12, rc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, sutor
456. Faliznyo Ambrosius, 14, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater Barbara, nobilis, vidua parochi gr. r. u. in Batár
457. Filep Ladislaus, 14, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus in Csedrek
458. Gaál Alexander, 13, rc, Hung., Szathmariensis, Iosephus, nobilis, regiae filialis cassae perceptor Szathmarini
459. Geizler Carolus, 15, rc, Hung., Magno-Váradiensis, c. Bihar, Iosephus, spazzicarius Magno Varadini
460. Laurán Demetrius, repetit justus, 18, gc, Hung., Tormányensis, c. Szatmár, Miron, parochus in Tomány
461. Mozer Ferdinandus, 14, rc, Hung., Tisza-Ujlakiens, c. Ugocsa, Alexander, nobilis, c. Szatmár assessor in Mező-Petri
462. Ostyán Ioannes, 16, rc, Hung., Magno-Váradiensis, c. Bihar, Simeon, mercator in Tasnád, c. Közép Szolnok
463. Papp Demetrius, 16, gc, Hung., Turczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, parochus in Rózsapallag, c. Szatmár
464. Stochinger Dionysius, 14, rc, Hung., Király-Darocziensis, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua, civis Szathmarini
465. Szabó Antonius, 16, gc, Hung., Nagy-Peleske, c. Szatmár, Georgius, cantor gr. r. u. in Nagy-Peleske
466. Szemak Paulus, 15, rc, Hung., Kökényes, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus in Kökényesd
467. Szilágyi Georgius, 18, gc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, cantor in Hidegkut, c. Szatmár
468. Tattay Florianus, 14, rc, Hung., Sárospatakiensis, c. Zemplén, Iosephus, nobilis, conthurnarius Unghvarini
469. Ujhelyi Alexius, 16, rc, Hung., Tisza-Ujhely, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, comitatus Ugocsa viceiudlium in Tisza-Ujhely
470. Valkovszky Basilius, 13, gc, Hung., Kökényes, c. Ugocsa, nobilis, vicearchidiaconus et parochus Szatmár-Némethini

1833

II. éves humanisták
471. Andrásy Georgius, 16, rc. Trans., Magyaregregyensis, c. Doboka, Iosephus, nobilis, rationalista dominalis, Nagy-Bánya
472. Antal Stephanus, 19, rc, Hung., Szinyér-Várallyensis, c. Szatmár, vitricus Antonius Papóczy, nobilis privatus
473. Bánkos Theodoras, repetit justus, 20, gc, Trans. Örményesiensis, c. Közép Szolnok, Demetrius, nobilis privatus
474. Bartók Antonius, 15, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis privatus
475. Bodó Carolus, repetit sponte, 17, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis privatus
476. Buday Iosephus, 17, rc, Hung., Darensis, c. Szatmár, Iosephus, c. Szatmár assessor Szathmarini. Initio Novembris militiae nomen dedit
477. Csizmadia Ioannes, 16, gc, Hung., Szathmariensis, Franciscus, sutor
478. Faliznyó Ambrosius, 15, gc, Hung., Batariensis, c. Ugocsa, mater Barbara, nobilis, vidua parochi
479. Filep Ladislaus, 16, gc, Hung., Csedrekiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus
480. Gaál Alexander, 14, rc, Hung., Szatmár, Iosephus, nobilis, regiae filialis cassae perceptor
481. Lauran Demetrius, 18, gc, Hung., Tamanensis, c. Szatmár, Miron, nobilis, parochus in Taman
482. Mozer Ferdinandus, 15, gc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, Alexander, nobilis, c. Szatmár assessor in Mező-Petri
483. Nitzás Georgius, 16, gc, Hung., Válaszútensis, c. Szatmár, Elias, parochus in Kányaháza
484. Papp Demetrius, 17, gc, Hung., Turczensis, c. Ugocsa, Andreas, nobilis, parochus in Rózsapallang
485. Stockinger Dionysius, 16, rc, Hung., Király-Darocziensis, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua, civis Szathmarini
486. Szabó Antonius, 17, gc, Hung., Nagy-Pelesiensis, c. Szatmár, Georgius, cantor in Nagy Peleske
487. Szemák Paulus, 16, rc, Hung., Kökényesdiensis, c. Ugocsa, Ladislaus, colonus
488. Tattay Florianus, 15, rc, Hung., Sáros-Patakiensis, c. Zepmlén, Iosephus, nobilis cothurnarius Unghvarini
489. Todorka Paulus, repetit sponte, 17, gc, Hung., Latzfalvensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus in Latzfalu
490. Ujhelyi Alexius, 17, rc, Hung., Tisza-Ujlakiensis, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, c. Ugotsensis viceiudlium in Tisza-Ujhely
491. Ujhelyi Ladislaus, 13, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Norberrus, nobilis, comitatus vicecomes Tisza-Ujhelyini
492. Valkovszky Basilius, 15, gc, Hung., Kökényesdiensis, c. Szatmár, Basilius, nobilis, vicearchidiaconus, parochus Szatmár-Némethini

I. éves humanisták
493. Barna Georgius, 18, gc, Hung., c. Szatmár, vitricus: Ioannes Halász, plebeius
494. Bogdánfíy Gabriel, 14, rc, Trans., Szamos-Ujváriensis, c. Belső Szolnok, Gabriel, nobilis, senator Szamos-Ujváriensis
495. Bötösy Ioannes, 17, rc, Hung., Munkátsiensis, c. Bereg, Stephanus, nobilis, cerdo Munkátsini
496. Csiki Franciscus, 13, rc, Hung., Angyalosiensis, c. Szatmár, mater Veronica, vidua, nobilis in Angyalos
497. Dants Ludovicus, 12, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater Iulia, vidua, nobilis Szathmarini
498. Egry Ludovicus, 17, rc, Hung., Dédensis, c. Bereg, Antonius, nobilis privatus Borsovae
499. Ernst Iosephus, 14, rc, Hung., Bustyáházieneis, c. Máramaros, mater Iosepha, vidua, civis Szathmarini
500. Gaál Emericus, 18, rc, Hung., Homokiensis, c. Szatmár, Antonius, nobilis, provisor dominalis in Lázári
501. Gaál Franciscus, 12, rc, Hung., Erdődiensis, Iosephus, nobilis regiae filialis cassae perceptor Szathmarini
502. Gyarolinka Ioannes, 16, gc, Hung., Sárköz-Ujlak, Georgius, colonus
503. Hagara Paulus, 15, rc, Hung., Magos-Lighetiensis, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis
504. Michna Ioannes, 15, rc, Hung., Dettvensis, c. Zólyom, vitricus Paulus Krnats, colonus Dettvae
505. Orosz Georgius, 14, gc, Hung., Szatmár Nemethi, Stephanus, plebeius
506. Papp Ioannes, 15, gc, Hung., Válaszútiensis, c Szatmár, Andreas, nobilis, parochus in Rózsapallang
507. Répásy Iosephus, 15, rc, Hung., c. Szatmár, Ioannes, regiae filialis cassae contraagens
508. Subsilvani Gustavus, 17, rc, Hung., Csemernyensis, c. Zemplén, mater Elisabetha, vidua provisoris dominalis Unghvarini
509. Szirtsak Andreas, 16, rc, Hung., Bútsúensis, c. Bereg, Iosephus, colonus
510. Ujhelyi Ambrosius, 14, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, comitatus Ugotsensis viceiudlium Tisza-Ujhelyini
511. Vászony Alexius, 15, gc, Hung., Aranyos-Megyesiensis, c. Szatmár, nobilis, parochus in Aranyos Megyes

1834

II. éves humanisták
512. Barna Georgius, 19, gc, Hung., Szathmariensis, vitricus Ioannes Halász, plebeius Szathmarini
513. Bőtösy Ioannes, 17, gc, Hung., Munkátsiensis, c. Bereg, Stephanus, nobilis, cerdo Munkátsini
514. Csiky Franciscus, 15, rc, Hung., Angyalosiensis, c. Szatmár, mater Veronica, vidua, nobilis in Angyalos
515. Csizmadia Ioannes, repetit justus, 19, gc, Hung., Szatmár, Andreas, plebeius Szathmarini
516. Dants Ludovicus, 14, rc, Hung., Fantsikensis, c. Ugocsa, mater vidua, nobilis Szathmarini
517. Dragoner Carolus, repetit justus, 17, rc, Hung., Kolbaszoiensis, c. Zemplén, mater Rosalia, vidua salis obequitatoris in Radvantz, c. Ungvár[!]
518. Egry Ludovicus, 19, rc, Hung., Dédensis, c. Bereg, tutor Franciscus Ujhelyi, nobilis in Musály, c. Bereg
519. Ernst Iosephus, 17, rc, Hung., Bustyaháziensis, c. Máramaros, mater Iosepha, vidua salis contraagentis Szathmarini, stipendiatus Szigethiensis
520. Filep Ladislaus, repetit justus, 18, gc, Hung., Csedrek, Ladislaus, colonus in Csedrek
521. Hagara Paulus, 17, rc, Hung., Magos Ligethiens, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis in Magos Ligeth
522. Orosz Gabriel, repetit justus, 16, rc, Hung., Eörneis, c. Ünghvár[!], Ioannes, nobilis privatus in Eőr
523. Orosz Georgius, 16, gc, Hung., Szatmár-Némethiensis, Stephanus, plebeius Szathmár-Némethini
524. Papp Ioannes, 16, gc, Hung., Valaszutensis, c. Szatmár, Andreas, nobilis, parochus in Rózsapallang
525. Répásy Iosephus, 15, rc, Hung., Szatmáriensis, Ioannes, regiae filialis cassae contraagens Szathmarini
526. Subsilvani Gustavus, 19, rc, Hung., Csernyensis, c. Zemplén, mater Elisabetha, vidua, nobilis Unghvárini
527. Theil Antonius, 15, rc, Trans., Szaszariensis, distr. Kővár, Christophorus, arendator in Szaszar
528. Ujhelyi Ambrosius, 16, rc, Hung., Tisza-Ujhelyiensis, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis, comitatus viceiudlium in Tisza-Ujhely
529. Vászony Alexius, 15, gc, Hung., Aranyos-Megyesiensis, c. Szatmár, Theodoras, nobilis, parochus in Aranyos Megyes

I. éves humanisták
530. Antal Ladislaus, 15, gc, Hung., Tőke-Terebes, c. Szatmár, Ioannes, colonus ibidem
531. Babucz Ioannes, 14, gc, Hung., Szatmár, Ioannes, plebeius ibidem
532. Beniczky Alexander, 16, gc, Hung., Tőke-Terebesiensis, c. Szatmár, Ioannes, colonus in Tőke-Terebes
533. Bonyi Alexander, 15, gc, Hung., Óváriensis, c. Szatmár, Ioannes, nobilis parochus in Dob
534. Boros Stephanus, 14, gc, Hung., c. Szatmár, Stephanus, amphitaparius Szathmarini
535. Cséke Paulus, 15, rc, Hung., Költsensis, c. Szatmár, Antonius, educillator Zajtae
536. Csorbay Iacobus, 18, gc, Hung., Ráksiensis, c. Szatmár, Iosephus, cantor Ráksa
537. Darabán Ioannes, 13, gc, Hung., Udvariensis, c. Szatmár, Alexander, colonus in Udvari
538. Dobos Carolus, 14, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, nobilis, senator Szathmarini
539. Hagara Iosephus, 16, rc, Hung., Forgólyanensis, c. Ugocsa, Melchior, nobilis, comitatus assessor in Magos-Ligeth, c. Szatmár
540. Hagara Nicolaus, 16, rc, Hung., Magos-Lighetiensis, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis in Magos-Ligeth, stipendiatus orphanotrophii Jauriensis
541. Jakab Michael, 14, gc, Hung., Tur-Terebiensis, c. Ugocsa, Michael, parochus in Jánk, c. Szatmár
542. Kajdy Melchior, 14, rc, Hung., Fejér-Gyarmathiensis, c. Szatmár, mater Flora, vidua, nobilis in Krassó
543. Kursinszky Iosephus, 14, rc, Hung., Vajensis, c. Szabolcs, Gregorius, provisor dominalis Vajae
544. Mosolygó Simeon, 14, gc, Hung., Apensis, c. Szatmár, Ladislaus, cantor Apae
545. Nagy Alexander, 13, rc, Hung., Agriens, c. Heves, mater Theresia, vidua, nobilis ibidem
546. Papp Michael, 14, gc, Hung., Bujanháziensis, c. Szatmár, Iacobus, nobilis, parochus in Bujanháza
547. Péterffy Sylvester, 17, rc, Hung., Szatmár, Adalbertus, nobilis privatus Szathmarini
548. Pongrátz Iosephus, 17, rc, Hung., Husztensis, c. Máramaros, Michael, nobilis, provisor dominalis in Huszt
549. Radványi Emericus, 14, rc, Hung., Szatmár, nobilis, mater Carolina, vidua Szathmarini
550. Szabó Andreas, 15, gc, Hung., Gyöngyensis, c. Szatmár, Martinus, cantor in Dob
551. Szikszay Ioannes, 16, rc, Hung., Ó Dávidháza, c. Bereg, Ladislaus, nobilis privatus Munkátsini
552. Szikszay Ladislaus, 14, Hung., Ó Dávidháza, c. Bereg, Ladislaus nobilis privatus Munkátsini

1838

II. éves humanisták
553. Bendzsa Georgius, 21, gc, Hung., Ó-Pályi, c. Szatmár, Michael, colonus
554. Csobay losephus, repetens, 17, gc, Hung., Portsalma, c. Szatmár, mater Anna, vidua, nobilis
555. Daraban Ioannes, 17, gc, Hung., Apa, c. Szatmár, Alexander, colonus
556. Erdőss Alexander, 15, gc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Simon, nobilis, parochus in Apa
557. Hám Ioannes, 16, rc, Hung., Gyöngyös, c. Heves, Stephanus, negotiator
558. Hoszszu Andreas, repetens, 17, gc, Trans., Kis Nyire, distr. Kővár, Stephanus, parochus
559. Kováts Florianus, 15, rc, Hung., Gétz, c. Szatmár, losephus, nobilis, provisor Szathmarini
560. Mach Antonius, repetens 15, rc, Hung., Tarpa, c. Bereg, Antonius, silvanus dominalis, Salánk, c. Ugocsa
561. Mezey Iosephus, 15, rc, Hung., Kis Léta, c. Szabolcs, Andreas, nobilis, regii salis officii obequitator, Misztitze, c. Bereg
562. Orosz Ignatius, 16, gc, Hung., Napkor, c. Szabolcs, Ioannes, parochus
563. Papp Georgius, 16, gc, Hung., Jósefháza, c. Szatmár, Philippus, parochus
564. Pichter Michael, 16, rc, Hung., Nagykároly, c. Szatmár, Ignatius, spanus dominalis Josefháza
565. Stochinger Stephanus, 14, rc, Hung., Sós, c. Szatmár, mater Iosepha, vidua spani dominalis
566. Szoták Georgius, 17, gc, Hung., Ó Pályi, c. Szatmár, Ioannes, parochus
567. Szoták Paulus, 15, gc, Hung., Ó Pályi, c. Szatmár, Ioannes, parochus
568. Thoma Simeon, 15, gc, Hung., Veresmart, c. Szatmár, Ioannes, parochus
569. Vajda Ladislaus, 18, gc, Hung., Udvari, c. Szatmár, Ladislaus, nobilis

I. éves humanisták
570. Bodonyi Georgius, 15, gc, Hung., Szatmár, amphytaparius
571. Brátán Alexander, 15, gc, Hung., Nagy Kólts, c. Szatmár, nobilis
572. Dancs Alexander, 17, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, nobilis
573. Danes Stephanus, 12, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, nobilis
574. Egry Carolus, 14, rc, Hung., Borsova, c Bereg, nobilis
575. Forgács Ladislaus, 16, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, nobilis, provisor dominalis
576. Gerzon Iulius, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, nobilis ord. iudl[ium]
577. Groza Andreas, 16, gc, Hung., Szatmár, plebeius
578. Irschig Franciscus, 16, rc, Hung., Zselestye, c. Szatmár, vitrarius
579. Kiszling Antonius, 16, rc, Hung., Kobola, c. Máramaros, silvarum indagator
580. Papp Franciscus, 18, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, nobilis
581. Papp Michael, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, nobilis
582. Papp Theodorus, 15, gc, Hung., Kányaháza, c. Szatmár, colonus
583. Puskás Stephanus, 13, gc, Hung., Szatmár, figulus
584. Sereghy Iosephus, 14, rc, Hung., Szatmár, rotarius
585. Szabó Ladislaus, 16, rc, Hung., Szatmár, fiscus dominalis
586. Szabó Paulus, 14, rc, Hung., Kis Ar, c. Szatmár, nobilis, spanus dominalis
587. Szentzy Stephanus, 16, rc, Hung., Sárköz Ujlak, c Szatmár, nobilis
588. Toppentzer Ioannes, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, lanó [lanius]
589. Ujhelyi Rudolphus, repetens, 18, rc, Hung., Tiszaujhely, c. Ugocsa, nobilis

1839

II. éves humanisták
590. Bodnár Carolus, 17, rc, Hung., Jánk, c. Szatmár, Stephanus, nobilis, provisor dominalis, Bogdány, c. Szabolcs
591. Brátán Alexander, 15, gc, Hung., Nagy Kólts, c. Szatmár, Paulus, nobilis
592. Dancz Alexander, 17, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, Adamus, nobilis
593. Dancz Stephanus, 14, rc, Hung., Fantsika, c. Ugocsa, mater Iulianna, vidua, nobilis
594. Daraban Ioannes, 17, gc, Hung., Apa, c. Szatmár, Alexander, colonus
595. Erdöss Alexander, 15, gc, Hung., Patóháza, c. Szatmár, Simeon, nobilis, vicearchidiaconus, parochus in Apa
596. Forgáts Ladislaus, 16, rc, Hung., Zsadány, Ioannes, nobilis, provisor dominalis
597. Gróza Andreas, 16, gc, Hung., Szatmár, Andreas, plebeius
598. György Ioannes, 18, gc, Trans. Pusztafentős, distr. Kővár, Andreas, nobilis
599. Irschig Franciscus, 16, rc, Hung., Zselestye, c. Szatmár, Iosephus, caupo, Misztótfalu
600. Kiszling Antonius, 16, rc, Hung., Kobola-Pojána, c. Máramaros, Phillippus, sylvarum indagator
601. Kirsalószky Andreas, 15, gc, Hung., Tiszaujlak, c. Ugocsa, Elias, parochus in Iza, c. Máramaros
602. Papp Franciscus, 18, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c Szatmár, mater Julianna, vidua, nobilis
603. Papp Michael, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, Michael, nobilis
604. Papp Theodorus, 15, gc, Hung., Kányaháza, c. Szatmár, Georgius, colonus
605. Petrovits Carolus, 17, gc, Hung., Fekete Patak, c. Bereg, Ioannes, parochus, Ujholyatin, c. Máramaros
606. Puskás Stephanus 15, gc, Hung., Szatmár, Michael, figulus
607. Szabó Ioannes, 19, gc, Hung., Dob, c. Szatmár, Martinus, cantor
608. Szenczy Stephanus, 16, rc, Hung., Sárközujlak, c. Szatmár, mater Elisabetha, vidua, nobilis, Csepe, c. Ugocsa
609. Toppertner Ioannes, 14, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, vitricus Levitzky Iosephus, lanio, Szigeth
610. Ungur Petrus, 19, gc, Hung., Tasnád Szarvad, c. Közép Szolnok, mater Anna, vidua parochi ibidem

I. éves humanisták
611. Balázsy Andreas, 16, rc, Hung., Szamos-Telek, c. Szatmár, Michael, nobilis
612. Csabay Ladislaus, 15, rc, Hung., Dobráts Apáti, c. Szatmár, Stephanus, nobilis
613. Fetser Magnus, 15, rc, Hung., Nagy Majtény, c. Szatmár, Georgius, faber ferrarius
614. Ilosvay Ludovicus, 13, rc, Hung., Ilosva, c. Bereg, Carolus, nobilis, tabulae iudiciariae assessor, Ilosva
615. Kazimérszky Antonius, 13, rc, Hung., Sátor Alja Ujhely, c. Zemplén, Andreas
616. Kiss Basilius, 14, gc, Hung., Piskárkos, c. Szatmár, Ladislaus, cantor
617. Kornfeld Adolphus, 12, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, chirurgus civicus
618. Kornfeld Fridericus, 12, rc, Hung., Szatmár, Ioannes, chirurgus civicus
619. Novák Antonius, 16, rc, Hung., Sztropkó, c. Zemplén, mater Eva, vidua, nobilis Iosva, c. Bereg
620. Papp Georgius, 16, gc, Trans., Nagynires, distr. Kővár, tutor Papp Georgius, archidiaconus, Királydarócz, c. Szatmár
621. Papp Michael, 13, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, Philippus, parochus
622. Pintye Ioannes, 15, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, Mathias, nobilis
623. Pokomandy Ignatius, 16, rc, Hung., Nagy Károly, c. Szatmár, Ioannes, nobilis, frumentarius dominalis, Fehér Gyarmat
624. Reinstein Franciscus, 14, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Emanuel, ephipiarius
625. Szabó Michael, 15, gc, Hung., Szatmár, mater Anna, vidua asciarii
626. Szilágyi Franciscus, 14, gc, Hung., Szamos Telek, c. Szatmár, Gabriel, nobilis
627. Todorovits Ioannes, 12, rc, Hung., Huszt, c.Máramaros, Theodoras, mercator
628. Torjay Iosephus, 15, rc, Hung., Szinyér-Várallya, c. Szatmár, Ioannes, murarius

1843

II. éves humanisták
629. Bojtor Laurentius, 15, rc, Hung., Udvari, c. Szatmár, mater Barbara, vidua, nobilis, Udvari
630. Buday Ioannes, 16, gc, Hung., Turcz, c. Ugocsa, mater Iulianna, vidua parochi Turcz
631. Csontos Michael, 17, rc, Hung., Tisza Nána c. Heves, Ignatius, hajdo dominalis, Tisza Nána
632. Demeter Michael, 16, gc, Hung., Szatmár, Georgius, plebeius
633. Dobszay Nicolaus, 17, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ladislaus, figulus
634. Ember Theodoras, 16, rc, Hung., Szigeth, c. Máramaros, Theodorus, civis
635. Firtzak Paulus, 17, gc, Hung., Nagy Csongova, c. Ugocsa, mater Anna, vidua parochi Nagy Csongova
636. Futo Iosephus, 17, rc, Hung., Sárköz Ujlak, c Szatmár, Ioannes, regii salis officii vigil, Mező Aranyos, c. Szatmár
637. Ham Iosephus, 16, rc, Hung., Gyöngyös, c. Heves, Iosephus, civis
638. Kerekes Augustinus, 16, rc, Hung., Övári, c. Szatmár, Stephanus, nobilis, assessor comitatus, Óvári
639. Nagy Carolus, 16, rc, Hung., Aranyos Medgyes, c. Szatmár, Ioannes, nobilis in Udvari
640. Oláh Iosephus, 15, rc, Hung., Tisza Ujlak, c. Ugocsa, Iosephus, nobilis ibidem
641. Opray Franciscus, 17, rc, Hung., Endréd, c. Szatmár, Franciscus, nobilis
642. Ratonyi Franciscus, 17, rc, Hung., Halmi, Ugocsa, Gabriel, nobilis Halmi
643. Rentye Gregorius, 15, gc, Hung., Batiz, c. Szatmár, Demetrius, colonus, Batiz
644. Szerbák Ioannes, 16, gc, Hung., Nagy Gécz, c. Ugocsa, Michael, parochus, Nagy Gécz
645. Valla Ludovicus 16, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ludovicus, actuarius, Munkáts
646. Zombory Antonius, 17, rc, Hung., Kis Szelmencz, c Unghvár[!], Stephanus, circularis notarius, Kis Szelmecz

I. éves humanisták
647. Bárdoly Stephanus, 13, rc, Hung., Szatmár, Ferdinandus, sutor
648. Doros Basilius, gc, Hung., Komorzán, c. Szatmár, mater Anna, vidua cantoris Tartócz
649. Fábián Basilius, 16, rc, Hung., Zsadány, c. Szatmár, Theodoras, parochus Zsadány
650. Frankó Antonius, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Veronica, vidua, civis
651. Kintses Franciscus, 16, gc, Hung., Szatmár, Demetrius, plebeius
652. Kohánszky Andreas, 15, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, Ioannes, opifex
653. Komka Ioannes, 15, rc, Hung., Munkáts, c. Bereg, tutor Vincentius Komka, inspector dominalis, Munkáts
654. Mitskey Iosephus, 14, rc, Hung., Szatmár, mater Elisabetha, vidua ferrarii
655. Schmitt Adolphus, 14, rc, Hung., Szokond, Florianus, venator dominalis
656. Szász Aloysius, 14, rc. Hung., Gyöngyös, c. Heves, Iosephus, pellio
657. Szerbák Basilius, 15, gc, Hung., Nagy Grécz
658. Szigethy Carolus, 14, gc, Hung., Vadafalva, c. Közép Szolnok, Gregorius, colonus, Vadafalva
659. Szigethy Ladislaus, 12, gc, Hung., Vadafalva, c. Közép Szolnok, Georgius, colonus, Vadafalva
660. Sztanatzky Ioannes, 12, rc, Hung., Szatmár, Andreas, senator et capitanus civitatis
661. Tomtsányi Balthasar, 16, rc, Hung., Unghvár, Stephanus, nobilis, Felső Reviscse, c. Ung
662. Tóth Stephanus, 14, gc, Hung., Tornyos Páltza, c. Szabolcs, Andreas, cantor, Szatmár-Németi
663. Varjú Michael, 15, gc, Hung., Szatmár, Florianus, plebeius