nyomtat

megoszt

Jordáky Lajos kézirathagyatéka
BÁRDI NÁNDOR

V. MÁSOK KÉZIRATAI

V. 1. Tematikus iratcsoportok
V. 2. Egyes személyek iratai
V. 3. Egyes intézmények iratai


V.1. Tematikus iratcsoportok

195. Színházszervezéssel kapcsolatos levelezés 1799–1854. Eredeti levelek, az EME levéltárából, és ezek gépelt másolatai, aut, g., 51 f.

196. Kolozsvári egyetemi előadások 1940–1944 között

1. Ottlik László: Bevezetés a politikába. Diákvédő Hivatal, Kolozsvár, 1941, 65 p.[stencil]
2. Magyar társadalomszervezés. g., 39 f.
3. Erdélyi Mihály: A munkanélküliség mint lelki probléma. g., 10 p.
4. Nádújfalvy József: Nemzeti munkaterv. A közlekedés körébe vágó kérdések (programpontok) rövid véleményezése. g., 9 f.
5. Nemzet és nemzetiség. Bekötött, stencilezett anyag, 74 p.

197. A cenzúra által nem engedélyezett kiadványok

1. Tőkés István: Nemzeti szociálizmus és kereszténység. Kiáltó Szó 1941. szeptember 99–101. p.
2. Journal de Genéve, 1942. mercredi 8 avril
3. Az 1945. évi agrárreform Erdélyben. Társadalomtudomány 1946. október 59–109. p.
4. Szakszervezet, 1946. augusztus–szeptember, 47 p. [J. L. a borítóra irt megjegyzése: Veress Pál párttitkár által papirmalomba küldött szám, Lakatos cikke miatt.] Lakatos István: Kezdjünk egy falumunkát 195–197.
5. A jog fogalma. [Egyetemi előadás?] Stencil sokszorosítás, 66 f. [Cenzúra 1947. május 20.]
6. Oriold Béla: A szovjet büntetőkódex általános részének alapelvei. Kolozsvár, 1947. 28 p.

198. A kolozsvári szakszervezeti tagság statisztikája 1945. március–szeptember. Havi bontásban, üzemenként ,szakmák, nem, nemzetiség szerint. A 17 szakszervezet (szakmai ágazatokként) egy-egy külön tételt (dossziét) képeznek. (198/ 1….17.) Ezekben egyenként, kb. 100–100 kitöltött nyomtatvány, mint nyilvántartó/táblázat található.

199. Népbírósági jegyzőkönyv töredékek. g., 21 f.

200. Doktori értekezések (bekötött kéziratok)

1. Gottlieb Zsigmond: A modern technika és a társadalmi forradalom. 1946, 121 p
2. Gönczi Iván: Magyar kisipari probléma és a szövetkezeti út. 1946, 127 p.
3. Enyedi Sándor: A kolozsvári magyar színház vándorútjai Erdélyben (1792-1821). 1973, 287 p.
4. Jordáky Béla: A magyarországi nemzetszocialista mozgalom kritikai története és ideológiája. é.n.,70 p.
5. Kecskés József: Erdély közgazdasági szerepe a magyar renaissance idején. é.n., 200 p.
6. Kenez István: Az újkori forradalmak, mint a demokrácia előkészítő folyamatai. 1946, 92 p.
7. Köves Iván: Az értelmiség és a tömegek viszonya. 1946, 102 p.
8. Lánczos István: A marxizmus. 1946, 101 p.
9. Lengmann József: Az európai zsidóság fejlődéstörténete és a Palesztinába irányuló zsidó kivándorlás társadalomgazdasági háttere. 1947, 157 p.
10. Lővinger Miklós: Adam Smith és List Frigyes hatása az erdélyi közgazdasági eszmékre 1825-1867-ig. 1946, 120 p.
11. Liviu Maior: Programul politic al mişcării naţionale româneşti din Transilvania între 1881-1914. 1974, 371 p.
12. Osváth Margit: Etinne Cabet művei, különös tekintettel a Voyage en icarie” című államregényére. 1946, 108 p.
13. Pandrea Virgil: A fajelmélet tévedései. 1946, 64 p.
14. Pataki Miklós: Az értelmiség szociológiája. 1947, 96 p.
15. Róth Lajos: Az erdélyi zsidóság gazdasági és szociális helyzetképe a második világháború után. 1947, 246 p.
16. Tarau Francis: Társadalmi forrongások a románoknál a XIX. és a XX. században. 1947, 117 p.
17. Verticu Viktor: Kulturértékgazdálkodás. 1947, 178 p.
18. Visky Ilona: Keresztényszocializmus. 1945, 60 p.

201. Diploma dolgozatok (bekötött kéziratok)

1. Bob Francis: A Keleti Újság irodalmi anyagának bibliográfiája (1921-1924). 1974, 116 p.
2. Csőgör Enikő: A Kommunisták Romániai Pártja által irányított legális lapok irodalmi anyaga 1932 és 1936 között. 1961, 137 p.
3. Gajdos Attila: A Jövő Társadalma c. folyóiratról. 1960, 77 p.
4. Kanduth Erzsébet: Az erdélyi színjátszás tükröződése az erdélyi magyar nyelvű hírlapokban 1848-ig. 1962, 395 p.
5. Marica Mária: A marosvásárhelyi legális munkássajtó története. 1961, 103 p.
6. Nagy Péter: A szovjet irodalom jelentkezése a két világháború közötti romániai magyar folyóiratokban. 1960, 133 p.

202. Társadalomtani szemináriumi dolgozatok 1946/1947 (egybekötött kéziratok)

1. A) sorozat, szociológia, 304 p.
2. B) sorozat, társadalomtörténet, 166 p.
3. Pótkötet, 217 p.

203. Szociológiai–szociográfiai kérdőívek

1. Kérdőív falukutatáshoz. G., 9 f.
2. Az 1930. évi magyarországi népszámlálási törvény és statisztikai kérdőív. Nyomtatvány, 8 p.
3. A téglagyári munkások életére vonatkozó kutatások kérdőíve. Jordáky Lajos, 1938, Stencil, 1 f.
4. Statisztikai kérdőív az egyetemi hallgatókról, 1942–1943. Nyomtatvány, 1 f.
5. Törzslap egyetemi hallgatók nyilvántartására. Ferenc József Tudományegyetem Orvostudományi Kar, nyomtatvány, 5 p.
6. SZDP megbízottaknak kiadott kérdőív a párt helyzetéről, Jordáky Lajos, 1945, nyomtatvány 2 p.
7. Egyetemi hallgatókra vonatkozó kérdőív, Jordáky Lajos, Leuchts Gábor, 1945, nyomtatvány 4 p
8. Néprajzi Intézet györgyfalvi kutatásának munkaterve, 1946. G., 7 f.
9. Tg-Mureşi szakszervezeti tanács kérdőíve, Nyomtatvány, 1 f.
10. Kérdőív a szabadegyetemi, munkásfőiskolák, népfőiskolák, óvónőképzők stb. hallgatói számára. Jordáky Lajos, 1946, g., nyomtatvány 22 f.
11. Kérdőív a kolozsvári textilipari üzemek munkás szociográfiájához. Jordáky Lajos, Kiss Tibor, 1946, stencil, 1 f.
12. Fr. Herseni és N. Dunare szociográfiai munkaterve vegyes lakosságú községek vizsgálatához. 1946, r., g., 15 f.
13. Társadalom alkalmazkodási kérdőív. Demény Dezső, 1947, stencil, 23 f.
14. Színházkutatási kérdőív. Józsa János, 1947, stencil, 1 f.
15. Tanonciskolai kérdőív. Orbán János, 1947, kézzel, 2 f. + nyomtatvány 4 p.
16. Lélektani Intézet kérdőíve. G., 1 f.
17. Erdélyi zsidóság fölmérése. Rosea–Róth, 1947, nyomtatvány, 7 p.
18. .Kérdőív középiskolai tanulók részére. Józsa János, Pelle Árpád, Tövissi Lajos, 1947, nyomtatvány 4 p.
19. Szociográfiai kérdőív pontosan körülhatárolt geográfiai egységek tanulmányozásához. Turnowsky Sándor, g., 1 f.
20. Vegyes lakosságú mezőgazdasági települések kutatása. Kutatási terve + kérdőív. R., g., 13 f. + 4 f.
21. Hallgatói, kitöltött kérdőívek a Bolyai Tudományegyetem Közgazdasági Karának hallgatóitól, I–IV. évf., 1947, nyomtatvány, 7 f., összesen 216 db.

204. Előadások a Bolyai Egyetemen 1945 után a marxizmus és a tudományos szocializmus témaköréből. R. és m. vegy., stencil, 88 f.

205. Könyvtártörténeti szemináriumra készült dolgozatok. 1957, aut., g. vegy., 98 f.

206. Egyetemes történelem – Erdélyi vonatkozások, szemináriumi dolgozatok. 1956/1957, aut., 79 f.

207. Fordítás kéziratok (egybekötött kéziratok)

1. Harry Barnes: Szociológia és politikai elmélet. Ford. J. L., é.n., 82 p.
2. C. Dobrogeanu Gherea: A szocializmus az elmaradott országokban. Ford. Ehrenfeld Béla, Litera, Buc., 1935, 116 p.
3. C. Dobrogeanu Gherea: Rabság és szocializmus. G., 69 f.+ az eredeti román kiadvány: C. Dobrogeanu Gherea: Robia şi Socialismus, Partidul Social-Democrat, Buc., 1945, 77 p.
4. C. Dobrogeanu Gherea: Mit akarnak a szocialisták? A tudományos szocializmus kifejtése. G., 74 f. + az eredeti román kiadvány: Ce vor socialiştii. Expunerea socialismului stiinţific. Partidul Social-Democrat, 1944, 70 p.
5. Ginsberg Moris: A szociológia célja. Ford. Bónis György, 153 p. + ua. fordítóként J. L. megadva
6. John Stuart-Mill: Az 1848-as forradalom és becsmérlői. Ford: Orosz György, Bolyai Egyetem, Társadalomtudományi Intézet, 1947, 43 p.
7. Saint Simon: Az új kereszténység. 50 p.
8. Saint Simon – A. Thierry: Az európai társadalom újjászervezéséről vagy annak szükségességéről és módjáról, hogy Európa népeit egyetlen olyan politikai szervbe tömörítsük, amelyben mindegyik megőrizné nemzeti függetlenségét. Ford. J. L., 47 p.
9. Otto Bauer: Szociáldemokrácia. Vallás és templom. Ford. Ormos Ede, é.n., g., 85 p.

208. Színháztudományi fordítások (egybekötött kéziratok)

1. J. Altman: A szovjet dramaturgia 1947-ben. 59 p.
2. Sz. Danilov: Az orosz drámai színház történetének vázlata. Csehov és a színház. Ford. Dobó Ferenc, 47 p.
3. E. Holodov: A drámai konfliktus. Jegyzetek a mai szovjet színdarabok margójára. 1948, 47 p.
4. A. Fagyajev: A szovjet dramaturgia visszamaradottságának néhány oka. 1949, 22 p.
5. Sz. Mokulszkij – M. Rogácsevszkij: Színházi nevelés. 1947, 25 p.
6. Orosz klasszikusok a szovjet színpadon. [Tanulmány válogatás] Ford. Mikó Imre, 100 p.
7. Sariceva: A színpadi beszéd technikája. Ford. Szász Árpád, 124 p.
8. Szovjet színészek a színjátszásról. [Tanulmány válogatás], 51 p.
9. Tanulmányok a rendező munkájáról. [Tanulmány válogatás], 30 p.
10. I. M. Rappaport: A színész munkája. 159 p.
11. V.I. Rubin: Zsákutcában az amerikai színház. 19 p.
12. B. Rosztockij: A szovjet színház fejlődésének főbb szakaszai. 66 p.
13. M. Morozov: Két kultúra. 1948, 25 p.
14. A moszkvai Művész Színház Alapítói a szovjet színművészetről. 32 p.

209. Munkásmozgalmi visszaemlékezések (egybefűzött kéziratok)

1. Tatai Gyula memoárja 1895–1921-ig az erdélyi munkásmozgalomról. 1962, g., 11 f.
2. Emlékezés az 1903. évi országos vidéki nyomdász sztrájkra. 1970, g, 8 f.
3. Károlyi Dénes: Az 1912-es politikai sztrájkok és háború ellenes tüntetések. G., 5 f.
4. Dán István: Még egy történelmi évforduló. Visszaemlékezés a Városi és Falusi Dolgozók Blokkjának első győzelmére az 1931. június 4. parlamenti választásokon. 1961, g., 7 f.
5. Krizsó Comonan levele Gheorghe Gheorghiu-Dej-hez, 1961, r., g., 4 f.
6. Ballauer Antal: Caracal 1940. 1962, g., 23 f.
7. Ballauer Antal: Jakab Sándor és vádja., 1961, g., 4 f., + 1 f. Alexandru Iacob: Declaratie. 1951, r.
8. Ballauer Antal: Egy kis tévedés. Visszaemlékezés Kornhauser Béla doktorra. 1958, g., 3 f.
9. Ballauer Antal: Visszaemlékezés Józsa Bélára. 1958, g., 8 f.
10. Ballauer Antal: A kommunista párt megalakulásának előzményei, személyes átélések (1917–1922). 1957–1958, g., 31 f.
11. Ballauer Antal: A kolozsvári munkásegységfront 1935-ben való megteremtéséről. 1956, g., 6 f.
12. Ballauer Antal: A romániai szakszervezeti mozgalomról. 1959–1960, g., 45 f.
13. Kommunista és antifasiszta kiadványok 1931-től 1940-ig. 1961, g., 4 f.
14. Pásztor Imre visszaemlékezése 1932-es eseményekre és Kohn Hillel kapcsolatára. 1961, g., 3 f.
15. Principalele greve ale muncitorimii dela uzinele Dermata. 1961, r., g., 3 f.
16. Halászi Sándor önéletrajza. 1960, r., g., 8 f.
17. Memoriile scrise de mine în anul 1945 despre căderea organizaţiei de partid din Ardealul de Nord, în iulie 1941; aceste materiale au fost înaintate Comisiei de Control a C.C. în 1945. r., g., 55 f. + 17 f.
18. Visszaemlékezések a kolozsvári két világháború közti sztrájkokra, r., magyarul, g., 19 f.

210. Utcanév változás névjegyzéke Kolozsvárt 1965-ben. r., g., 3 f.

211. Tanulmányválogatás, fordítás a XIX. századi román irodalomtudományból. g., 120 f.

V. 2. Egyes személyek iratai

212. Becski Andor irodalmi és publicisztikai tevékenységének bibliográfiája, g., 5 f.

213. Becski Irén versei, 1909–1936, g., aut., 165 f.

214. Békéssy Károly iratai

1. Az árak története Erdélyben. Jegyzetek. 1890, aut., 110 p.
2. Levelek, 10 f.
3. Versek 65 f.

215. Bethlen Béla visszaemlékezése 1944 őszére. g., 60 f.

216. Gheorghe Bodea: A dolgozó emberek gazdasági-társadalmi harcainak egységes megnyilvánulásai Erdélyben a királyi diktatúra éveiben. Jordáky Lajos fordítása, aut., 40 f.

217. Bretán Miklós: Operák és dalok. Román, magyar, német, angol nyelvű dalszövegek, aut., g., 205 f.

218. Victor Cherestesiu – Simion Fuchs: Aradi Viktor. g., r., 11 f.

219. Csiky János: Az igaz ügy szolgálatában. Emlékirataim gyűjteménye. [A tordai illegális kommunista mozgalom volt első titkára, vegyészmérnök.] I-II. köt., Torda, 1964–1968., g., kötve, 629 p.

220. Gheorghe Dancus – Romulis Hátos: Aspecte din viaţa şi lupta românilor din Ardealul de Nord înrobit de hortişti în anii 1940–1944. aut., r., 177 f.

221. Dienes László: Művészet és világnézet. Kisebb tanulmányok. Kolozsvár, 1925, g., 44 f.

222. Endre Károly művei és a róla szóló irodalom bibliográfiája. g., 3 f.

223. Gaál Gábor egyetemi előadásai, írásai

1. Bevezetés a társadalomtudományba. Egyetemi előadásai nyomán összeáll.: Földes László és Tóth Sándor, sokszorosítva, „Victoria” diákszövetkezete támogatásával, 1947, 13 p.
2. Bibliográfia 1926–1930. g., 23 f.
3. Válogatott írások bevezető, tartalomjegyzék. 1971, g., 13 f.
4. Hírlapi cikkek Gaál Gábortól és róla. Sajtókivágások, 15 db

224. Gottlieb Zsigmond munkái

1. A politika és a gazdaság. g., 3 f.
2. Az illegális közgazdaság árnyékában. (1947?), 10 f. [Észak-Erdély közgazdasági viszonyairól.]

225. D. Gusti: A társadalmi szolgálat Romániában. g., 5 f.

226. Jakab Elek: A kolozsvári Nemzeti Színház történetéből. Kigépelt tanulmány a Nefelejts, 1965. augusztus 20-i számából, g., 20 f.

227. Józsa Béla újságcikkek. Sajtókivágások, 7 db.

228. Haţegian felmentő ítélete becsületsértés ügyében. 1944, g., 2 f.

229. R. Hatfaludy Irén versei. g., 310 f. + Varró Dezső méltatása, aut., füzetben, 25 p.

230. Hexner Béla iratai

1. Cikkek, tanulmányok, 1932–1939, r. és magyarul, kézzel és géppel, 154 f.
2. Levelezés, 1935–1936, r., m., aut., g., 65 db

231. Faragó József: Hivatalos miniszteri és főpapi vélekedés a Bethlehemezésről. 1938–1940-ben. g., 5 f.

232. Fekete Mihály iratai

1. Levelezés és önéletrajz, r., m., vegy., 10 f.
2. Visszaemlékezése színészi pályafutására. g., aut. kézzel, 75 f.
3. Sajtókivágások, részben lapokra ragasztva, 27 f.

233. L. Fodor: filmográfiái

1. Istoria cinematografelor din Cluj 1895–1912. G., 435 f.
2. Istoricul cinematografelor din Cluj în perioda 1919–1924. G., kézzel írt jegyzetek, adatgyűjtés, 65 f. + 61 f.
3. Filmográfiai módszertani írások és kutatási tervek. Több szerző, r., g., 36 f.

234. Keleti Sándor írásai

1. Életrajzi adatok, g., 4 f.
2. Versek, g., 54 f.
3. Prózai írások, g., 62 f.

235. Kicsi Antal irodalomtörténeti tanulmányai. [A Brassói Lapokban megjelent portrék.] Sajtókivágások egybefűzve, 1971–1972, 126 f.

236. Klacsmányi S.: Román színdarabok a kolozsvári magyar színpadon 1944 előtt. g., 151 f.

237. Kovács Katona Jenő iratai

1. Üzlethelyiség kiadó, regény-töredék, 1933, g., 5 f.
2. 1938. augusztus 13., 1939. február (?) 28., március 19-i előadások szövege, kézzel és géppel, 16 f.
3. Prózai írások, esszék, 1941–1943, g., 31 f.
4. Napló, 1944. március 1–1944. július 2., füzet, kézzel, 113 p.
5. Bajcsy-Zyilinszky Endre erdélyi önkormányzat tervének kézirata és benne K. K. J. megjegyzései. g., 74 f.
6. Napilapokban megjelent versek, sajtókivágások, 9 db.

238. Kovács Gyula Kolozsvár, városi mérnök levele a polgármesterhez. [A gettóépítésben való részvétele miatti vádak ügyében.] 1945 október, g., 9 f.

239. Kovrig Béla: A fascismus társadalmi és gazdasági politikája. g., soksz. és bekötve, 188 p.

240. Kőmives Nagy Lajos: Kovács Katona Jenőről. g., 15 f.

241. Kőszegi Andor: Szövetkezeti politika. g., 12 f.

242. Kovács István önéletrajzi regénye.

1. Katonaidő, 1924–1925., g., 281 f.
2. Junász-gyár, g., 242 f.
3. Bukarest, CFR, főműhely, g., 261 f. + 187 f.
4. Galac, g., 227 f.

243. Kozma Mária versei. g., 14 f.

244. Spectator [Krenner Miklós]: Két serpenyő. Független Újságból kigépelt cikk Németh László romániai útjáról. 1936, g., 7 f. [Egy nagyobb válogatás, kigépelés része lehet.]

245. Kun Béla beszéde, verse és a róla készült írások

1. Kun Béla beszéde az egyetemi ifjúság közgyűlésén. 1903, g., 2 f.
2. Emlékkönyvbe. 1903, vers, g. 1 f.
3. Kun Béla, ahogy a világháború előtti években barátai és ismerősei látták. Magyar Újság V. évf. 211. sz. 4. p., sajtókivágat
4. Semlyén Stefan: Două manuscrise inedite ale lui Béla Kun. g.,r., 12 f.

247. Kunfi Zsigmond írásai

1. Tanulmányok 1909–1910, g., 144 f.
2. Toldy Ferenc.Klny., Atheneum, Bp., 1903, 33 p.
3. Jaures, Az emberiség és szocializmus nagy halottja. Népszava, Bp., 1915., 32 p.

248. Máté János: Magyarhermány monográfiája

1. Hadtörténelmi rész. g., 50 f.
2. Magyarhermány kronológiája 1944–1964. g., 114 f.

249. Méliusz József: Hozzászólás. [Csehi Gyula felkérésére kritika Kántor Lajos – Láng Gusztáv romániai magyar irodalomtörténetéről.] 1967. június 16., g., 11 f.

250. Mészáros Jenő: Kiáltvány! Demokrata toborzó! 1945. augusztus, vers, g. bekötve, 25 p.

251. Pásztai Géza munkajogi előadásai, 1945. március–május,

1. Pásztai Géza önéletrajz, kézzel, 1 f.
2. Közigazgatási jog, különös tekintettel a munkajogra. Stencil sokszorosított anyag, 16 f.
3. Munkajog. G., 6 f.

252. Poór Lili: A kolozsvári filmgyártás kezdetei. g., 6 f.

253. Seidler Imre: Irodalmi életünk a 40 év előtt megjelent „Genius” haladó folyóirat tükrében.

1. Tanulmány, g., 28 f.
2. Repertórium, g., 16 f.

254. Salamon László tanulmányai és cikkválogatás. g., 114 f.

255. Szabó Árpád dokumentációs anyag és Jordáky Lajos bevezető tanulmánya a Politika Könyvkiadó részére. 1972 december, g., aut.,vegy., 261 f. [A Testamentum sorozatban megjelent kötetnél jóval bővebb anyag.]

256. Szabó T. Attila és Szőcs István levélváltása őstörténeti kérdésekről. 1972, g., 3 f.

257. Szigeti József: Négy bakancsos és fia huszár némafilm szövegkönyve. g., r., m., 108 p.

258. Turnowsky Sándor életmű bibliográfiája. g., 4 f.

259. Turnowsky Sándor: Adalék a büntetés lélektani alapjainak megértéséhez. g., 9 f.

260. Vásárhelyi Pál versei. g., 18 f.

261. Veress Zoltán: Hozzászólás [Jordáky Lajos] A színházak arculata c. cikkéhez. aut., 7 f.

262. Ugron Gábor párizsi visszaemlékezései. 1871, g. másolat, 110 f.

263. Ismeretlen személy visszaemlékezése a Fáklya c. munkásmozgalmi lap működésére, g., 3 f.

264. Ismeretlen kolozsvári színésznő naplójegyzetei. A Szovjetunióban tett, 3 hetes szakmai útról, g., 17 f.

265. Ismeretlen szerző: Adatok Gerhart Hauptmann „Takácsok” c. drámájának bemutatójához, g., 44 f.

266. Imeretlen szerző töredékes színháztörténeti munkája az ókori színházról: Régi színészet, g., 53 f.

V. 3. Intézmények iratai

267. Szilágysomlyói Műkedvelő Társaság iratai, XIX. sz., aut., kb. 100 f.

268. Kolozsvári szakszervezetek iratai

1. A Magyarországi Könyvnyomdászok és Betűöntők Segélyező Egyesülete Kolozsvári Kerületének Jegyzőkönyve. 1909. augusztus 18.–1925. március 18. Nagy alakú füzet, kézzel, 235 p.
2. Nyomdász betegsegélyző ügyek. 1920-as évek, nyomtatványok, g.ok, kb. 50 f.
3. Vasmunkás Szakszervezet taggyűlési jegyzőkönyvei 1922–1926. Bekötve, kézzel, 144 p.
4. Nyomdász nyugdíj ügyek. 1935–1949, kézzel és géppel, 9 f.
5. Gutenberg-nyomda közkereseti társaság igazgató tanácsi jegyzőkönyvei és más iratai. 1922–1936, g., 112 f.
6. Szakszervezeti tagok fizetési és adózási nyilvántartása. 1945–1947, g., 5 f.

269. A kolozsvári Magyar Színház évadbeszámolói 1920–1930. g., 57 f.

270. A kolozsvári Felsőkereskedelmi iskola önképzőkörének jegyzőkönyvei 1931–1932. aut., g., 11 f.

271. Az OMPE [Országos Magyar Párt Ellenzéke] 1933. november 23-án tartott Intéző Bizottsági ülésén elfogadott határozati javaslat. Választási felhívás. g., 4 f. + 1 f.

272. A Vásárhelyi Találkozó határozata, 1937. Stencil sokszorosítással, 14 f.

273. Az Erdélyi Enciklopédia kiadó iratai

1. Alapítási tervezet. g., 3 f.
2. Legépelt levélmásolatok az Erdélyi Enciklopédiával kapcsolatos levelezésből (Balogh Edgár, Jordáky Lajos, Méliusz József, Szemlér Ferenc, Szenczei László). g., 47 f.
3. EE terjesztői aut. 17 f., előfizetők 2 füzetben
4. EE levelezése, aut., g. vegyesen, kb. 150 db
5. Terjesztés és elszámolások 1939-1940. aut., g., vegyesen 34 f.
6. EE kiadványainak visszhangja. Sajtókivágások, 10 db.

274. A [Ferenc József Tudományegyetem] Diákvédő Hivatal története és szervezete. Stencil sokszorosítás, Moris Ginsberg: A szociológia célja c. kötet oldalhátlapjain található az összefoglaló 1940, 47 p.

275. Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet osztálybeszámolói

1. Románia 1940. szeptembertől 1941. dec. 31-ig. Stencilsokszorosítás, 78 f.
3. Desseffy Sándor: Gondolatok a nemzetiségi kérdés rendezéséről. Ea. 1943. június 4., stencilsokszorosítás, 17 f.

276. A Magyarországi Szociáldemokrata Párt kolozsvári szervezetének iratai

1. Rendezvényeinek jegyzőkönyvei 1941–1943. Füzet, aut., 38 p.
2. Munkás egység. A szabad szakszervezetek röpirata a dolgozó néphez.,g., é.n., 10 p.
3. Az erdélyi szociáldemokraták elgondolása az erdélyi népek testvéries közösségben való élésére vonatkozólag. g., 4 f.

277. A kolozsvári Szociáldemokrata Párt vezetősége 1943-ban. g. fotómásolata, 1 f.

278. A Béke Párt emlékirata, 1944. február. g., 37 f.

279. Az Erdélyi Magyar Tanács levele Horthy Miklóshoz. 1944. szeptember 9.g., 6 f.

280. Kolozsvár Város Víz- és Csatornaművei igazgatótanácsának jegyzőkönyvei, 1944 december – 1945 január, g., 57 f.

281. A Romániai Szakszervezetek Országos Szövetségének Kongresszusa, 1945. január

1. Szervezési anyagok és program. g. r., 17 f
2. Raportul secretarului. Nyomtatvány, k., h., év n., 30 p.
3. Comisia de Organizarea a Sindicatelor Unite din România către comitetele de Sindicate şi fabrici. Nyomtatvány, 1 f.

282. Üzemi gárdák és a kolozsvári rendőrség megszervezésének iratai 1945, aut., g., r.,m., vegyesen, 114 f.

283. A Munkás Atheneum egyesület levelezése. 1939–1945, aut., g., vegyesen, kb. 150 f.

284. Az erdélyi szabadkőművesség iratai 1918–1945. g., 5 f. + 2 sajtókivágás, + Janovics Jenő váltója

285. RKP pártoktatási programja, Kolozsvár, 1945. április, g., r., m., 2 f.

286. Józsa Béla Atheneanum iratai

1. A Józsa Béla Atheneanum könyvüzletének beszámoló jelentései, kimutatásai. 1945, g., 12 f.
2. A Józsa Béla Atheneanum a sajtóban. 1945, sajtókivágások, 15 db.
3. Jordáky Lajosné lemondó levele a könyvkiadó vezetéséről. Kolozsvár, 1945. november 1., g., 1 f.

287. A Romániai Magyar Irók Szövetségének szabályzat tervezete. 1945–1946 ?, g., 7 f.

288. Facultatea de filosofie şi litere programul cursurilol şi seminariilor în anul şcolar 1945–1946. Cartea Românescă, Cluj, 1945, 14 p. + Corpului didactic al Universităţii din Cluj pe anul şcolar 1945–1946.

289. Kolozsvári középiskolai önképzőkörök iratai. 1946–1947, g., nyomtatott meghívók, programok, 24 f.

290. Kolozsvári kommunista pártsejt szervezés és tevékenységük, különös tekintettel a Jordáky Béla vezette Mócok útja-i sejtre. 1946-1947, géppel és kézzel vegyesen, 38 f. [38. f. Jordáky Béla ekkor írt önéletrajza.]

291. Kolozsvári középiskolai érettségi bizottság iratai, 1947

1. Jelentések és levelezés. Kézzel, géppel, r. és magyarul vegyesen, 26 f.
2. Érettségi tételek, kézzel, kb. 60 db
3. Programa analitică a exemenului de bacalaureat teoretic. Imperimeria Centrală, Buc., 1946, 27 p.
4. Sajtóvisszhang. Sajtókivágások 5 db

292. Bolyai Egyetem Társadalomtudományi Intézetének iratai

1. Egyetemi Szociális tanfolyam tanterve. 1946, g., 12 f.
2. Tájékoztató az egyetemi szociális tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalókról. Dunántul Pécsi Egyetemi Könyvkiadó, Pécs, 1942–1943, 34 p.
3. A katolikus női társadalomtudományi szakiskola 1941/1942. évi tanmenete. g. 5 f.,
4. Társadalomtudományi Intézet szakkatalógusának beosztása. g., 14 f.
5. Nyugták kb. 150 db.
6. Sajtógyűjtemény, 1945–1946. Sajtókivágások, bibliográfiai fejléccel ellátott lapokra ragasztva, 368 f.

293. Bolyai Egyetem iratai

1. A kolozsvári Magyar Egyetem Tisztogató bizottságának felterjesztése. [Pásztai Géza, Kol Erzsébet, Jakoby Károly ügyei.] g., 2 f.
2. EMKE népi kollégium felhívása. g., 1 f.
3. A kolozsvári Bolyai Egyetem Baráti Körének alapszabályzata. Stencil sokszorosítás, 6 f.
4. MNSZ felhívására kiadott tankerületi rendelet március 15. megünneplésére. g., 1 f.
5. Román nyelvű információs jelentések a magyar sajtóból, a magyar értelmiségiek kijelentéseit szemlézve. r., g., 9 f.
6. Bolyai Tudományegyetem 1946–1947-évi szabadegyetemének programja, hirdetései. g., 16 f. + tájékoztató füzet 19 p. + 4 plakát, 1 szórólap
7. Az egyetemi kiadványokkal kapcsolatos iratok. g., 45 f.
8. Bálint Zoltán beadványai egyetemi ügyekben. 1944, g., 4 f.

294. A Munkásegységfront és jelenlegi feladatai. Kivonat a Munkásegységfront 1947 januárjában megtartott egységfront ülésének határozataiból (SzDP KB, KP KB) és hozzáfűzve a kolozsvári egységfront szempontjából fontos pontok 1947, g., 33 f.

295. Kolozsvári sportszervezetek iratai

1. Személyi kimutatások. 1948–1949, g., 8 f.
2. Vasas Sportegyesület versenyzői igazolások. 1948, kitöltött formanyomtatványok, r., 17 f. + 1 füzet
3. Kolozsvári Magyar Munkás Sport Egyesület Úszó Szakosztályának iratai. g., r., 6 f.

296. Jelentések a kolozsvári Állami Magyar Színház Irodalmi Titkárság és a színház művészi kollektívájának tevékenységéről 1949 szeptember – 1950 június, aut., bekötve, 200 p.

297. A kolozsvári Magyar Színház kérdőíve a bérletesei részére, 1967, g., 2 f.

298. Romániai Irodalmi Lexikon iratai

1. „A” címszavak. g., 60 p.
2. Balogh Edgár és Jordáky Lajos munkalevelezése. g., aut., 1969–1974, 217 f.
3. Töredék iratok. g., 32 f.
4. Sütő–Nagy László: Erdélyi Szemle. Egy irodalmi folyóirat történelmi szerepe. g., 50 f.